Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

784 820 La leçon du fils à son père

Péripétie : vers un double mariage?Acte V Scène 1 vers 784-821

Sostrate, Callippide

La leçon du fils au père

Péripétie : vers un double mariage ?


ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Οὐχ ὡς ἐϐουλόμην ἅπαντά μοι, πάτερ,

οὐδ ΄ ὡς προσεδόκων γίνεται παρὰ σοῦ .

ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΗΣ

Τί δέ ; 785

Οὐ συγκεχώρηχ ΄ ; Ἧς ἐραῖς σε λαμϐάνειν

καὶ βούλομαι καί φημι δεῖν .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Οὔ μοι δοκεῖς .

ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΗΣ

Νὴ τοὺς θεοὺς ἔγωγε , γινώσκων ὅτι

νέῳ γάμος βέϐαιος οὗτος γίνεται ,

ἐὰν δι ΄ ἔρωτα τοῦτο συμπεισθῇ ποεῖν. 790

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἔπειτ ΄ ἐγὼ μὲν τὴν ἀδελφὴν λήψομαι

τὴν τοῦ νεανίσκου , νομίζων ἄξιον

ἡμῶν ἐκεῖνον, πῶς δὲ τοῦτο νῦν σὺ φῄς,

οὐκ ἀντιδώσειν τὴν ἐμήν ; Αἰσχρὸν λέγεις .

ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΗΣ

Νύμφην γὰρ ἅμα καὶ νυμφίον πτωχοὺς λαϐεῖν 795

οὐ βούλομ ΄ · ἱκανὸν δ ΄ ἐστὶν ἡμῖν θάτερον .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Περὶ χρημάτων λαλεῖς , ἀϐεϐαίου πράγματος .

Εἰ μὲν γὰρ οἶσθα ταῦτα παραμενοῦντά σοι

εἰς πάντα τὸν χρόνον , φύλαττε μηδενὶ

τούτων μεταδιδούς . Ὧν δὲ μὴ σὺ κύριος 800

εἶ , μηδὲ σαυτοῦ, τῆς τύχης δὲ πάντ ΄ ἔχεις ,

μή τι φθονοίης , ὦ πάτερ , τούτων τινί ·

αὕτη γὰρ ἄλλῳ τυχὸν ἀναξίῳ τινὶ

ἀφελομένη σοῦ πάντα προσθήσει πάλιν .

Διόπερ ἐγὼ σέ φημι δεῖν , ὅσον χρόνον 805

εἶ κύριος , χρῆσθαι σε γενναίως , πάτερ ,

αὐτόν , ἐπικουρεῖν πᾶσιν , εὐπόρους ποεῖν

ὡς ἂν δύνῃ πλείστους διὰ σαυτοῦ . Τοῦτο γὰρ

ἀθάνατόν ἐστι · κἄν ποτε πταίσας τύχηις ,

ἐκεῖθεν ἔσται ταὐτὸ τοῦτό σοι πάλιν . 810

Πολλῷ δὲ κρεῖττόν ἐστιν ἐμφανὴς φίλος

ἢ πλοῦτος ἀφανὴς ὃν σὺ κατορύξας ἔχεις .

ΚΑΛΛΙΠΙΔΗΣ

Οἶσθ ΄ οἷόν ἐστι , Σώστρατ ΄ · ἃ συνελεξάμην

οὐ συγκατορύξω ταῦτ ΄ ἐμαυτῶι . Πῶς γὰρ ἄν ;

Σὰ δ ΄ ἐστί . Βούλει περιποήσασθαί τινα 815

φίλον δοκιμάσας ; Πρᾶττε τοῦτ ΄ ἀγαθῇ τύχηι .

Τί μοι λέγεις γνώμας ; Πόριζε , < lacuna > βάδιζε

δίδου, μεταδίδου · συμπέπεισμαι πάντα σοι.

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Ἑκών ;

ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΗΣ

Ἑκών, εὖ ἴσθι . Μηδὲν τοῦτό σε

ταραττέτω .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Τὸν Γοργίαν τοίνυν καλῶ . 820


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ;

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  1: vouloir

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

constr. : ἅπαντα μοι ...γίνεται παρὰ σοῦ οὐχ ὡς ... etc.

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V πάτερ)  (ὁ) 1: le père 

785

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même;; ne pas non plus;

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: s’attendre à

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι 1: 1 naître (+ G : de qqn); 2 devenir; 3 advenir, arriver, se produire  ; 4 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft) ;

παρά + 1: de la part de, en le recevant de, en provenance de, par l’entremise de ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

Καλλιππίδης , ου (ὁ) : Callippide, nom d’homme

τί  1: pourquoi ? en quoi ? comment ? à quoi bon ? quoi ? ;

συγχωρέω ,ῶ 2: (inf aor συγχορῆσαι ) : se ranger à l'avis de, être d’accord, céder ; consentir;

ὅς , ,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

ἧς : ellipse de l’antécédent

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre ; 2 a) recevoir ; b) recevoir comme épouse, épouser 

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; subj. pr. : φῶ ; inf : φάναι ) : dire, affirmer

δεῖ  1: il faut

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, sembler bon, paraître ; 2 penser, croire, se figurer , juger, estimer ; // expr. : δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ;

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

θεός , οῦ () 1: le dieu

ἔγωγε : pour moi, je

ἔγωγε < s e βούλομαι τοῦτο>

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (part aor γνούς ) 1:1 apprendre à connaître, reconnaître; 2 être conscient de, comprendre; 3 juger, penser 

γινώσκων : valeur explicative du participe

ὅτι  1: que

νέος , α, ον 1: jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage, l’union ;

βέβαιος , βέβαιος / βεϐαία , ον 3: solide, ferme ;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

790

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

δι + A 1: à cause de, en raison de

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

συμπείθω : ( aor P : συνεπείσθην ; subj aor P 3ème p sg : συμπεισθῇ ; pft P: συμπέπεισμαι) : persuader entièrement ; ΜP consentir ; / συμπείθεσθαι ποιεῖν τι ; consentir à faire qqch ;

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: faire

ἔπειτα 1: alors, par suite

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

νεανίσκος , ου () : le jeune homme ;

νομίζω 1: 1 penser, estimer, croire, juger

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de; // ἄξιον <ἐστι> + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ?

τοῦτο annonce ἀντιδώσειν : cela ... à savoir que...

νῦν 1: maintenant

ἀντιδίδωμι : (f. ἀντιδώσω; inf aor ἀντιδοῦναι ) : donner en échange, échanger

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ;

αἰσχρός , ά, όν 1: (comp. αἰσχίων ) déshonorant, honteux, indigne ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire

795

νύμφη ης (ἡ) 4: 1 la jeune fille; 2 la bru, la belle-fille;

γάρ 1: 1 car, en effet ; 2 alors; 3 dans un dialogue, a svt valeur de confirmation : oui, car ou non, car ; c’est que ... ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois ;

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : le beau-fils, le gendre ;

πτωχός , ή, όν : pauvre, gueux, mendiant

ἱκανός , ή, όν 1: 1 suffisant ; 2 + D : suffisant pour, assez grand pour

ἕτερος , α, ον 1: l’un des deux ; θάτερον = τὸ ἕτερον 

περ + 1: au sujet de, à propos de ;

χρήματα,ων (τά) : les richesses, les biens, l’argent ;

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

ἀϐέϐαιος , ος , ον : mobile, inconstant, incertain

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’affaire ; la réalité;

εἰ  1: si

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι ; impér. ἴσθι) : savoir, connaître, être informé de; οἶδα ὅτι ou οἶδα + participe : je sais que , je suis sûr que; //expr. : οἶδ΄ ὅτι : en incise : je le sais bien ;

παραμένω (f. παραμενῶ; aor παρέμεινα ) : rester là, rester ; + D : rester auprès de

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers (avec mvt) ; 2 pour

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: tout;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps; // expr. : πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps ; τὸν ἀεὶ χρόνον : éternellement, toujours ; ἐπὶ πολὺν χρόνον : longtemps;

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα : conserver, garder en réserve

φύλαττε < s e ταῦτα >

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

800

μεταδίδωμι 3: (inf. aor. μεταδοῦναι ) : donner en partage ; + G : donner une part de, faire participer à, attribuer

ὧν : ellipse de l’antécédent

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas 

κύριος , α, ον 1: maître de

μηδέ employé une seule fois 1: et ne pas ; // répété : ni (négation subjective)

la négation μηδέ porte sur σαυτοῦ, qui s’oppose à τῆς τύχης δέ ; les génitifs indiquent l’origine de la possession

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

τύχη , ης (ἡ) 1: la fortune  (favorable ou non;// expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune nous être favorable ! ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή + optatif : souhait négatif ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; // τι, adverbial 1: en quelque manière;

φθονέω , ῶ  2: + G :  refuser qqch par jalousie ou envie 

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre , autrui ;

τυχόν : part. aor. neutre de τυγχάνω, à valeur absolue : « si cela se trouve ainsi », peut-être ;

ἀνάξιος , ος , ον 3: indigne

ἀφ-αιρέομαι: ( part. aor : ἀφελόμενος ) enlever à ; +Α +G : enlever qqch à qqn

προστίθημι 2: ( f προσθήσω ;) : remettre ;

πάλιν  1:  en sens inverse, en sens contraire

805

διόπερ 4: c’est pourquoi précisément, par conséquent

ὅσος , η, ον 1: aussi grand que, aussi nombreux que... , autant que ; // expr. : ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée) , tant que ;

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D 1: utiliser, se servir de

γενναίως : généreusement, noblement, en homme bien né

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même,...); 2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ; 3 αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; + D ou relative : le même que ...  (tjrs précédé de l’article en ce sens: ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος : le même homme;

ἐπικουρέω , ῶ : + D : secourir, porter assistance à

εὔπορος , ος, ον 4: bien pourvu, riche ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ( δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr ; 1ère pers pl poét δυνάμεσθα ; ἠδύνατο = ἐδύνατο ) 1: pouvoir, être capable de ; superlatif + ὡς + δύναμαι : le plus ... possible ;

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux, abondant ; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : les plus nombreux

διά + G : par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, à cause de, par;

ἀθάνατος , ος, ον 3: im-mortel, im-périssable

κἄν 1: = καὶ ἐάν : et si...

ποτέ (encl1: : par hasard ;

πταίω : broncher, échouer, connaître l’échec ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ ) : 1 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

810

ἐκεῖθεν 3: à partir de là, par suite

ταὐτό = τὸ αὐτό

πολλῷ + comparatif : beaucoup plus ..., de beaucoup plus ...

κρείσσων / κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus avantageux, plus précieux, préférable ;

ἐμφανής , ής, ές : qui est visible, manifeste ;

φίλος , ου () 1: l’ami

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

πλοῦτος , ου (ὁ) 2: la richesse

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché

κατορύττω / κατορύσσω : ( part. aor . κατoρύξας ) enfouir, enterrer, planter

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) tel que, comme ; (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)); οἷος,α,ον ... τοίοσδε, ... : tel ... que; // expr. : οἶσθ ΄ οἷόν ἐστι : tu sais ce qu’il en est ;

συλλέγω 3: (impft συνέλεγον ) : rassembler, réunir; // M συλλέγομαι 3: (aor M : συνελεξάμην) : rassembler pour son compte, amasser

συγκατορύσσω : ( f. συγκατορύξω) : enfouir, enterrer

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même

πῶς γὰρ ἄν ; comment cela serait-il possible ? ;

815

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

περιποιέω / περιποέω , ῶ : acquérir ; // M : se procurer

δοκιμάζω 2: 1 éprouver, examiner ; 2 reconnaître bon après examen, valider ;

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα) : faire, accomplir

γνώμη , ης () 1: la formule, la maxime ;

πορίζω 3: ( f. attique ποριῶ ) : 1 procurer ; 2 ouvrir l’accès à qqn vers qqch ;

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι ) marcher, avancer, aller, entrer

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; aor sans augment 3ème pers pl δίδοσαν  ; futur δώσω ; impér. δίδου; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ) : 1 donner ; donner comme épouse à un homme ;

ἑκών , οῦσα , όν , G ἑκόντος , ούσης, όντος 2: de plein gré, de mon plein gré

εὖ 1: adv. bien ;

ἴσθι : sache !

μηδέν  adv : en rien, pas du tout

820

ταράττω / ταράσσω ( aor passif ἐταράχθην ) : troubler, bouleverser

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

τοίνυν  1: dès lors, maintenant, alors (signale le passage à un autre propos)

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα : appeler

Τὸν Γοργίαν τοίνυν καλῶ : cf. fin de l’acte IV v 783


Vocabulaire alphabétique :

ἀϐέϐαιος , ος , ον : mobile, inconstant, incertain

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

ἀθάνατος , ος, ον 3: im-mortel, im-périssable

αἰσχρός , ά, όν 1: (comp. αἰσχίων ) déshonorant, honteux, indigne ;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre , autrui ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois ;

ἀνάξιος , ος , ον 3: indigne

ἀντιδίδωμι : (f. ἀντιδώσω; inf aor ἀντιδοῦναι ) : donner en échange, échanger

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de; // ἄξιον <ἐστι> + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même,...); 2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ; 3 αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; + D ou relative : le même que ...  (tjrs précédé de l’article en ce sens: ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος : le même homme;

ἀφ-αιρέομαι: ( part. aor : ἀφελόμενος ) enlever à ; +Α +G : enlever qqch à qqn

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι ) marcher, avancer, aller, entrer

βέβαιος , βέβαιος / βεϐαία , ον 3: solide, ferme ;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  1: vouloir

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage, l’union ;

γάρ 1: 1 car, en effet ; 2 alors; 3 dans un dialogue, a svt valeur de confirmation : oui, car ou non, car ; c’est que ... ;

γενναίως : généreusement, noblement, en homme bien né

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι 1: 1 naître (+ G : de qqn); 2 devenir; 3 advenir, arriver, se produire  ; 4 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft) ;

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (part aor γνούς ) 1:1 apprendre à connaître, reconnaître; 2 être conscient de, comprendre; 3 juger, penser 

γνώμη , ης () 1: la formule, la maxime ;

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δεῖ  1: il faut

δι + A 1: à cause de, en raison de

διά + G : par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, à cause de, par;

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; aor sans augment 3ème pers pl δίδοσαν  ; futur δώσω ; impér. δίδου; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ) : 1 donner ; donner comme épouse à un homme ;

διόπερ 4: c’est pourquoi précisément, par conséquent

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, sembler bon, paraître ; 2 penser, croire, se figurer , juger, estimer ; // expr. : δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ;

δοκιμάζω 2: 1 éprouver, examiner ; 2 reconnaître bon après examen, valider ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ( δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr ; 1ère pers pl poét δυνάμεσθα ; ἠδύνατο = ἐδύνατο ) 1: pouvoir, être capable de ; superlatif + ὡς + δύναμαι : le plus ... possible ;

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

ἔγωγε : pour moi, je

εἰ  1: si

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers (avec mvt) ; 2 pour

ἐκεῖθεν 3: à partir de là, par suite

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἑκών , οῦσα , όν , G ἑκόντος , ούσης, όντος 2: de plein gré, de mon plein gré

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ;

ἐμφανής , ής, ές : qui est visible, manifeste ;

ἔπειτα 1: alors, par suite

ἐπικουρέω , ῶ : + D : secourir, porter assistance à

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

ἕτερος , α, ον 1: l’un des deux ; θάτερον = τὸ ἕτερον 

εὖ 1: adv. bien ;

εὔπορος , ος, ον 4: bien pourvu, riche ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

θεός , οῦ () 1: le dieu

ἱκανός , ή, όν 1: 1 suffisant ; 2 + D : suffisant pour, assez grand pour

ἴσθι : sache !

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ;

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα : appeler

Καλλιππίδης , ου (ὁ) : Callippide, nom d’homme

κἄν 1: = καὶ ἐάν : et si...

κατορύττω / κατορύσσω : ( part. aor . κατoρύξας ) enfouir, enterrer, planter

κρείσσων / κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus avantageux, plus précieux, préférable ;

κύριος , α, ον 1: maître de

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre ; 2 a) recevoir ; b) recevoir comme épouse, épouser 

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μεταδίδωμι 3: (inf. aor. μεταδοῦναι ) : donner en partage ; + G : donner une part de, faire participer à, attribuer

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas 

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή + optatif : souhait négatif ;

μηδέ employé une seule fois 1: et ne pas ; // répété : ni (négation subjective)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μηδέν  adv : en rien, pas du tout

νεανίσκος , ου () : le jeune homme ;

νέος , α, ον 1: jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

νομίζω 1: 1 penser, estimer, croire, juger

νύμφη ης (ἡ) 4: 1 la jeune fille; 2 la bru, la belle-fille;

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : le beau-fils, le gendre ;

νῦν 1: maintenant

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι ; impér. ἴσθι) : savoir, connaître, être informé de; οἶδα ὅτι ou οἶδα + participe : je sais que , je suis sûr que; //expr. : οἶδ΄ ὅτι : en incise : je le sais bien ;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) tel que, comme ; (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)); οἷος,α,ον ... τοίοσδε, ... : tel ... que; // expr. : οἶσθ ΄ οἷόν ἐστι : tu sais ce qu’il en est ;

ὅς , ,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

ὅσος , η, ον 1: aussi grand que, aussi nombreux que... , autant que ; // expr. : ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée) , tant que ;

ὅτι  1: que

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même;; ne pas non plus;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

πάλιν  1:  en sens inverse, en sens contraire

παρά + 1: de la part de, en le recevant de, en provenance de, par l’entremise de ;

παραμένω (f. παραμενῶ; aor παρέμεινα ) : rester là, rester ; + D : rester auprès de

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: tout;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V πάτερ)  (ὁ) 1: le père 

περ + 1: au sujet de, à propos de ;

περιποιέω / περιποέω , ῶ : acquérir ; // M : se procurer

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux, abondant ; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : les plus nombreux

πλοῦτος , ου (ὁ) 2: la richesse

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: faire

πολλῷ + comparatif : beaucoup plus ..., de beaucoup plus ...

πορίζω 3: ( f. attique ποριῶ ) : 1 procurer ; 2 ouvrir l’accès à qqn vers qqch ;

ποτέ (encl1: : par hasard ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’affaire ; la réalité;

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα) : faire, accomplir

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: s’attendre à

προστίθημι 2: ( f προσθήσω ;) : remettre ;

πταίω : broncher, échouer, connaître l’échec ;

πτωχός , ή, όν : pauvre, gueux, mendiant

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ? ; // expressions : πῶς γὰρ ἄν ; comment cela serait-il possible ? ;

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

συγκατορύσσω : ( f. συγκατορύξω) : enfouir, enterrer

συγχωρέω ,ῶ 2: (inf aor συγχορῆσαι ) : se ranger à l'avis de, être d’accord, céder ; consentir;

συλλέγω 3: (impft συνέλεγον ) : rassembler, réunir; // M συλλέγομαι 3: (aor M : συνελεξάμην) : rassembler pour son compte, amasser

συμπείθω : ( aor P : συνεπείσθην ; subj aor P 3ème p sg : συμπεισθῇ ; pft P: συμπέπεισμαι) : persuader entièrement ; ΜP consentir ; / συμπείθεσθαι ποιεῖν τι ; consentir à faire qqch ;

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

ταράττω / ταράσσω ( aor passif ἐταράχθην ) : troubler, bouleverser

τί  1: pourquoi ? en quoi ? comment ? à quoi bon ? quoi ? ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; // τι, adverbial 1: en quelque manière;

τοίνυν  1: dès lors, maintenant, alors (signale le passage à un autre propos)

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ ) : 1 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

τύχη , ης (ἡ) 1: la fortune  (favorable ou non;// expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune nous être favorable ! ;

τυχόν : part. aor. neutre de τυγχάνω, à valeur absolue : « si cela se trouve ainsi », peut-être ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; subj. pr. : φῶ ; inf : φάναι ) : dire, affirmer

φθονέω , ῶ  2: + G :  refuser qqch par jalousie ou envie 

φίλος , ου () 1: l’ami

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα : conserver, garder en réserve

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D 1: utiliser, se servir de

χρήματα,ων (τά) : les richesses, les biens, l’argent ;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps; // expr. : πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps ; τὸν ἀεὶ χρόνον : éternellement, toujours ; ἐπὶ πολὺν χρόνον : longtemps;

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἰσχρός , ά, όν 1: (comp. αἰσχίων ) déshonorant, honteux, indigne ;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre , autrui ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois ;

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de; // ἄξιον <ἐστι> + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même,...); 2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ; 3 αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; + D ou relative : le même que ...  (tjrs précédé de l’article en ce sens: ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος : le même homme;

ἀφαιρέομαι 1: ( part. aor : ἀφελόμενος ) : +Α +G : enlever qqch à qqn

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  1: vouloir

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage, l’union ;

γάρ 1: 1 car, en effet ; 2 alors; 3 dans un dialogue, a svt valeur de confirmation : oui, car ou non, car ; c’est que ... ;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι 1: 1 naître (+ G : de qqn); 2 devenir; 3 advenir, arriver, se produire  ; 4 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft) ;

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (part aor γνούς ) 1:1 apprendre à connaître, reconnaître; 2 être conscient de, comprendre; 3 juger, penser 

γνώμη , ης () 1: la formule, la maxime ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δεῖ  1: il faut

δι + A 1: à cause de, en raison de

διά + G : par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, à cause de, par;

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; aor sans augment 3ème pers pl δίδοσαν  ; futur δώσω ; impér. δίδου; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ) : 1 donner ; donner comme épouse à un homme ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: 1 sembler, sembler bon, paraître ; 2 penser, croire, se figurer , juger, estimer ; // expr. : δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ( δύνᾳ 2ème p sg indicatif pr ; 1ère pers pl poét δυνάμεσθα ; ἠδύνατο = ἐδύνατο ) 1: pouvoir, être capable de ; superlatif + ὡς + δύναμαι : le plus ... possible ;

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

ἔγωγε : pour moi, je

εἰ  1: si

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers (avec mvt) ; 2 pour

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ;

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ;

ἔπειτα 1: alors, par suite

ἕτερος , α, ον 1: l’un des deux ; θάτερον = τὸ ἕτερον 

εὖ 1: adv. bien ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

θεός , οῦ () 1: le dieu

ἱκανός , ή, όν 1: 1 suffisant ; 2 + D : suffisant pour, assez grand pour

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ;

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα : appeler

κἄν 1: = καὶ ἐάν : et si...

κρείσσων / κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus avantageux, plus précieux, préférable ;

κύριος , α, ον 1: maître de

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 prendre ; 2 a) recevoir ; b) recevoir comme épouse, épouser 

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: dire

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas 

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή + optatif : souhait négatif ;

μηδέ employé une seule fois 1: et ne pas ; // répété : ni (négation subjective)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μηδέν  adv 1: en rien, pas du tout

νέος , α, ον 1: jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νομίζω 1: 1 penser, estimer, croire, juger

νῦν 1: maintenant

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι ; impér. ἴσθι) : savoir, connaître, être informé de; οἶδα ὅτι ou οἶδα + participe : je sais que , je suis sûr que; //expr. : οἶδ΄ ὅτι : en incise : je le sais bien ;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) tel que, comme ; (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)); οἷος,α,ον ... τοίοσδε, ... : tel ... que; // expr. : οἶσθ ΄ οἷόν ἐστι : tu sais ce qu’il en est ;

ὅς , ,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

ὅσος , η, ον 1: aussi grand que, aussi nombreux que... , autant que ; // expr. : ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée) , tant que ;

ὅτι  1: que

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas mêmene pas non plus;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

πάλιν  1:  en sens inverse, en sens contraire

παρά + 1: de la part de, en le recevant de, en provenance de, par l’entremise de ;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: tout;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V πάτερ)  (ὁ) 1: le père 

περ + 1: au sujet de, à propos de ;

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux, abondant ; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : les plus nombreux

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: faire

ποτέ (encl1: : par hasard ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’affaire ; la réalité;

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα) : faire, accomplir

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ? ; // expressions : πῶς γὰρ ἄν ; comment cela serait-il possible ? ;

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

τί  1: pourquoi ? en quoi ? comment ? à quoi bon ? quoi ? ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; // τι, adverbial 1: en quelque manière;

τοίνυν  1: dès lors, maintenant, alors (signale le passage à un autre propos)

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα subj aor3 p sg τύχῃ ) : 1 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

τύχη , ης (ἡ) 1: la fortune  (favorable ou non;// expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune nous être favorable ! ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; subj. pr. : φῶ ; inf : φάναι ) : dire, affirmer

φίλος , ου () 1: l’ami

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα : conserver, garder en réserve

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D 1: utiliser, se servir de

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps; // expr. : πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps ; τὸν ἀεὶ χρόνον : éternellement, toujours ; ἐπὶ πολὺν χρόνον : longtemps;

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme

fréquence 2 :

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

δοκιμάζω 2: 1 éprouver, examiner ; 2 reconnaître bon après examen, valider ;

ἑκών , οῦσα , όν , G ἑκόντος , ούσης, όντος 2: de plein gré, de mon plein gré

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

πλοῦτος , ου (ὁ) 2: la richesse

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: s’attendre à

προστίθημι 2: ( f προσθήσω ;) : remettre ;

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

συγχωρέω ,ῶ 2: (inf aor συγχορῆσαι ) : se ranger à l'avis de, être d’accord, céder ; consentir;

φθονέω , ῶ  2: + G :  refuser qqch par jalousie ou envie 

χρήματα,ων (τά) : les richesses, les biens, l’argent ;

fréquence 3 :

ἀθάνατος , ος, ον 3: im-mortel, im-périssable

ἀνάξιος , ος , ον 3: indigne

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι ) marcher, avancer, aller, entrer

βέβαιος , βέβαιος / βεϐαία , ον 3: solide, ferme ;

ἐκεῖθεν 3: à partir de là, par suite

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : aimer, être amoureux, être épris de ;

μεταδίδωμι 3: (impér. : μεταδίδου ; inf. aor. μεταδοῦναι ) : donner en partage ; + G : attribuer

πορίζω 3: ( f. attique ποριῶ ) : 1 procurer ; 2 ouvrir l’accès à qqn vers qqch ;

συλλέγω 3: (impft συνέλεγον ) : rassembler, réunir; // M συλλέγομαι 3: (aor M : συνελεξάμην) : rassembler pour son compte, amasser

fréquence 4 :

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché

διόπερ 4: c’est pourquoi précisément, par conséquent

εὔπορος , ος, ον 4: bien pourvu, riche ;

νύμφη ης (ἡ) 4: 1 la jeune fille; 2 la bru, la belle-fille;


ne pas apprendre :

ἀϐέϐαιος , ος , ον : mobile, inconstant, incertain

ἀντιδίδωμι : (f. ἀντιδώσω; inf aor ἀντιδοῦναι ) : donner en échange, échanger

γενναίως : généreusement, noblement, en homme bien né

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

ἐμφανής , ής, ές : qui est visible, manifeste ;

ἐπικουρέω , ῶ : + D : secourir, porter assistance à

ἴσθι : sache !

Καλλιππίδης , ου (ὁ) : Callippide, nom d’homme

κατορύττω / κατορύσσω : ( part. aor . κατoρύξας ) enfouir, enterrer, planter

λαλέω , ῶ : parler (cf. λέγω)

νεανίσκος , ου () : le jeune homme ;

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : le beau-fils, le gendre ;

παραμένω (f. παραμενῶ; aor παρέμεινα ) : rester là, rester ; + D : rester auprès de

περιποιέω / περιποέω , ῶ : acquérir ; // M : se procurer

πολλῷ + comparatif : beaucoup plus ..., de beaucoup plus ...

πταίω : broncher, échouer, connaître l’échec ;

πτωχός , ή, όν : pauvre, gueux, mendiant

συγκατορύσσω : ( f. συγκατορύξω) : enfouir, enterrer

συμπείθω : ( aor P : συνεπείσθην ; subj aor P 3ème p sg : συμπεισθῇ ; pft P: συμπέπεισμαι) : persuader entièrement ; ΜP consentir ; / συμπείθεσθαι ποιεῖν τι ; consentir à faire qqch ;

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

ταράττω / ταράσσω ( aor passif ἐταράχθην ) : troubler, bouleverser

τυχόν : part. aor. neutre de τυγχάνω, à valeur absolue : « si cela se trouve ainsi », peut-être ;Retour en haut du texte