Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

821 865 Négociations de fiançailles

Doubles fiançailles!Acte V Scène 1 vers 821-865

Sostrate, Callippide, Gorgias

Négociations de fiançailles

Doubles fiançailles !

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ἐπακήκο ΄ ὑμῶν ἐξιὼν πρὸς τῆι θύραι

ἅπαντας οὓς εἰρήκατ ΄ ἐξ ἀρχῆς λόγους .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Τί οὖν ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ἐγώ σε , Σώστρατ ΄ , εἶναι μὲν φίλον

ὑπολαμϐάνω σπουδαῖον ἀγαπῶ τ ΄ ἐκτόπως ·

μείζω δ ΄ ἐμαυτοῦ πράγματ ΄ οὔτε βούλομαι 825

οὒτ ΄ ἂν δυναίμην , μὰ Δία , βουληθεὶς φέρειν .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Οὐκ οἶδ ΄ ὅ τι λέγεις .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν

δίδωμί σοι γυναῖκα , τὴν δὲ σὴν λαϐεῖν ...

καλῶς ἔχει μοι.

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Πῶς « καλῶς » ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Οὐχ ἡδύ μοι

εἶναι τρυφαίνειν ἀλλοτρίοις πόνοις δοκεῖ , 830

συλλεξάμενον δ ΄ αὐτόν .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Φλυαρεῖς , Γοργία ·

οὐκ ἄξιον κρίνεις σεαυτὸν τοῦ γάμου ;

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ἐμαυτὸν εἶναι κέκρικ ΄ ἐκείνης ἄξιον ,

λαϐεῖν δὲ πολλὰ μίκρ ΄ ἔχοντ ΄ οὐκ ἄξιον .

ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΗΣ

Νὴ τὸν Δία τὸν μέγιστον , εὐγενῶς γέ πως 835

< ἀλόγιστος > εἶ .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Πῶς ;

ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΗΣ

Οὐκ ἔχων βούλει δοκεῖν

< ἀγαπᾶν > · ἐπειδὴ συμπεπεισμένον μ ΄ ὁρᾶις

< αὐτῷ > δὲ τούτῳ μ ΄ ἀναπέπεικας διπλασίως

< πέπαυσό γ ΄ > ὢν πένης τις ἀπόπληκτός θ ΄ ἅμα ·

τόδ ΄ ἐλπίδ ΄ ὑποδείκνυσιν εἰς σωτηρίαν . 840

ΓΟΡΓΙΑΣ

Δοκεῖ .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Τὸ λοιπόν ἐστιν ἡμῖν ἐγγυᾶν .

ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΗΣ

Ἀλλ ΄ ἐγγυῶ παίδων ἐπ ΄ ἀρότῳ γνησίων

τὴν θυγατέρ ΄ ἤδη , μειράκιον, σοὶ προῖκά τε

δίδωμ ΄ ἐπ ΄ αὐτῇ τρία τάλαντ ΄ .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ἐγὼ δέ γε

ἔχω τάλαντον προῖκα τῆς ἑτέρας .

ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΗΣ

Ἔχεις ; 845

Μηδ ΄ αὖ σὺ λίαν .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ἀλλ ΄ ἔχω τὸ χωρίον.

ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΗΣ

Κέκτησ΄ ὅλον σύ , Γοργία . Τὴν μητέρα

ἤδη σὺ δεῦρο τήν τ ΄ ἀδελφὴν μετάγαγε

πρὸς τὰς γυναῖκας τὰς παρ ΄ ἡμῖν .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ἀλλὰ χρή.

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Τὴν νύκτα < ...lacune > 850

Πάντες < μένοντες · αὔριον δὲ > τοὺς γάμους

ποήσομεν . Καὶ τὸν γέροντα , Γοργία ,

κομίσατε δεῦρ ΄ · ἕξει τὰ δέοντ ΄ ἐνταῦθ ΄ ἴσως

μᾶλλον παρ ΄ ἡμῖν.

ΓΟΡΓΙΑΣ

Οὐκ ἐθελήσει , Σώστρατε .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Σύμπεισον αὐτόν .

ΓΟΡΓΙΑΣ

Ἂν δύνωμαι .

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Δεῖ πότον 855

ἡμῶν γενέσθαι, παπία , νυνὶ καλόν ,

καὶ τῶν γυναικῶν παννυχίδα .

ΚΑΛΛΙΠΠΙΔΗΣ

Τοὐναντίον

πίοντ ΄ ἐκεῖναι , παννυχιοῦμεν , οἶδ ΄ ὅτι ,

ἡμεῖς . Παράγων δ ΄ ὑμῖν ἑτοιμάσω τι τῶν

προὔργου.

ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ

Πόει τοῦτ ΄ . - Οὐδενὸς χρὴ πράγματος 860

τὸν εὖ φρονοῦνθ ΄ ὅλως ἀπογνῶναί ποτε ·

ἁλωτὰ γίνετ ΄ ἐπιμελείαι καὶ πόνωι

ἅπαντ ΄ . Ἐγὼ τούτου παράδειγμα νῦν φέρω ·

ἐν ἡμέραι μιᾶι κατείργασμαι γάμον

ὃν οὐδ ΄ ἂν εἷς ποτ ΄ ὤιετ ΄ ἀνθρώπων ὅλως. 865


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

ἐπακούω : + G: écouter, entendre

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ἔξειμι 3: ( part pr ἐξιών ) sortir, partir

πρός + D 1: devant, tout près de, à côté de

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de; 2 depuis;

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: commencement, le début; ἐξ ἀρχῆς : depuis le début;

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole, la conversation ;

τί οὖν ;  : Eh bien ?  

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ;

ὑπολαμβάνω 1: ( ὑπολήψομαι , ὑπέλαϐον , ὑπείληφα ) : être d’avis, penser; croire;

σπουδαῖος , α, ον 3: actif, zélé, empressé

ἀγαπάω , ῶ 2: 1 aimer ; 2 se contenter de ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et  ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

ἐκτόπως : d’une façon extraordinaire

825

μείζων , ονος  (N pl μείζω)  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand , plus important ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’affaire ; // pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: la situation ; 

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

μά + Α 2: par... ! ;

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : 1 porter, apporter, amener ; 2 supporter ;

βουληθείς : part. aor. à sens restrictif : « même si ... »

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : qui, celui qui, celle qui, ce qui ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: 1 parler, dire ; 2 vouloir dire

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν) 1: la femme, l’épouse

γυναῖκα : attribut du COD

καλῶς 1: adv. : bien, bellement; // expr. : τοῦτο καλῶς ἔχει μοι : cela va bien pour moi = merci bien, un grand merci (parfois ironique ...)

τὴν δὲ σὴν λαϐεῖν est sujet de καλῶς ἔχει μοι , qui sera repris de façon elliptique par Sostrate par καλῶς.

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: doux, agréable

830

τρυφάω , / τρυφαίνω : vivre confortablement ; vivre dans le luxe ;

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui

πόνος , ου (ὁ) 1: 1 le travail; 2 fruit du travail, produit du travail ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler,

συλλέγομαι 3: (part aor M : συλλεξάμενος ;) : rassembler pour son compte, amasser ;

συλλεξάμενον : constr. elliptique de la seconde partie de cette phrase : comprendre : ἡδύ μοι εἶναι τρυφαίνειν δοκεῖ συλλεξάμενον αὐτόν.

φλυαρέω , ῶ : dire des bêtises

κρίνω 1: (aor ἔκρινα , pft κέκρικα, part aor κρίνας ) estimer, juger

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup

μίκρ ΄ ἔχοντα : déplacement de l’accent de μικρά à cause de l’élision.

835

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important; comp. μείζων,ονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος ,η,ον 1: très grand, le plus grand, souverain

εὐγενῶς : noblement, courageusement

πως 3: (enclitique) en quelque sorte, de quelque façon, en quelque manière, de quelque manière

ἀλόγιστος , ος, ον : irréfléchi, illogique

ἐπειδή 1: puisque

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα ) : persuader, persuader de nouveau (« repersuader »)

διπλασίως : doublement

παύω 1: intr cesser, cesser de ; // M παύομαι + inf , ou + part: cesser de; ( impér. pft 2ème p sg : πέπαυσο )

πένης , ητος (ὁ) 2: pauvre ; // πένης , ητος (ὁ) le pauvre ;

ἀπόπληκτος , ος, ον : frappé dans son esprit, atteint dans son esprit, imbécile

840

ὅδε , ἥδε , (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi)

τόδε : désigne, si l’on comble ainsi la lacune, le mariage, et est sujet de ὑποδείκνυσι

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: espoir 

ὑποδείκνυμι : montrer, indiquer, proposer

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

δοκεῖ = δοκεῖ μοι : c’est mon avis ; d’accord ; ou bien : ταῦτα δοκεῖ : c’est décidé !

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ; // expr. : (τὸ) λοιπόν ἐστι + D + inf.: il reste à qqn à + inf.

ἐγγυάω ,ω 4: 1 donner en gage ; 2 a) fiancer, faire les fiançailles ; b) donner en mariage ; // M 1 se porter garant ; 2 prendre en mariage ;

ἀλλά 1: mais, eh bien

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : l’enfant

ἐπί + D 1: en vue de, pour ;

ἄροτος , ου (ὁ) : le labour ; l’ensemencement, la production ;

γνήσιος , α, ον  4: légitime

θυγάτηρ , θύγατερ, θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί () 1: la fille (filiation)

ἤδη 1: immédiatement, tout de suite, maintenant ;

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

προΐξ , προικός () 2: la dot ;

προῖκα : accusatif, attribut du COD

τρεῖς , τρεῖς, τρία 2: trois

τάλαντον , ου (τό)  1: le talent (grosse somme d’argent ou d’or ; unité monétaire = 6000 drachmes) ;

845

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas ; / expr. : μηδ ΄ αὖ : non, alors ! // répété : ni (négation subjective)

λίαν  2: trop, excessivement ; entre art. et nom = excessif ;

χωρίον , ου (τό) 2: la propriété (terrienne) ;

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

Κέκτησο : impératif parfait

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier ; ὅλον : neutre adverbial : totalement

μήτηρ , μητρός ()  1: ( A μητέρα ) : la mère

δεῦρο / δευρί 2: ici 

μετάγω : ( impér. aor. μετάγαγε ) : faire passer (d’un lieu à l’autre), transférer

πρός + Α 1: auprès de, près de

παρά + D 1: chez

χρή 1: il faut

850

νύξ , νυκτός () 2: la nuit;

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester

αὔριον : demain

γέρων , οντος () 2: le vieillard

κομίζω 1: (impér aor 2ème p pl : κομίσατε) : 1 transporter; 2 amener avec soi, amener; 3 prendre soin de, s’occuper de (+ A) ;

δέον , δέοντος (τό) : ce qu’il faut, le nécessaire ; τὰ δέοντα : même sens ;

ἐνταῦθα 2: ici, là ;

ἴσως 1: sans doute, probablement;

μᾶλλον 1: mieux

ἐθέλω / θέλω (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησας ) 1: vouloir bien, consentir à ;

855

ἂν δύνωμαι : éventuel

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ; le fait de s’abreuver ; la beuverie ;

παπίας / παππίας (ὁ) : mon cher petit papa (V παπία )

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent

καλός , ή, όν  1: beau, bon 

παννυχίς , ίδος (ἡ) : fête de nuit, réjouissance nocturne ; veillée ;

ἐναντίον , ου (τό) ( τοὐναντίον : crase) 1: le contraire ; // neutre adv. : au contraire;

πίνω 3: ( πίομαι , ἔπιον , πέπωκα ; inf aor 2 πιεῖν ) : boire

πίοντ ΄ = πίονται

παννυχίζω (f. παννυχιῶ) : veiller toute la nuit ; faire une fête de nuit ;

παράγω ( παράξω , παρήγαγον , πρηχα ) : passer devant;

ἑτοιμάζω : ( f. ἑτοιμάσω ) : préparer

προὔργου (crase) / πρὸ ἔργου : utilement, avantageusement ; / τι τῶν προὔργου : quelque chesoe de ce qui est utile ;

πρό + 1: 1 devant ; 2 avant; 3 dans l’intérêt de, pour ;

ἔργον,ου (τό) 1: l’action, l’affaire 

860

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune 

φρονέω , 1: réfléchir ; ; / εὖ φρονεῖν : être sensé, bien réfléchir ;

ὅλως  2: totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout);

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ) : + G : désespérer de

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité) enfin ; donc, en quelque sorte

ἁλωτός , ή, όν : accessible, pris, conquis

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: le soin

παράδειγμα , ατος (τό) 2: l’exemple

ἐν + 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu); 2 pendant, en ;

ἡμέρα , ας () 1: le jour , la journée

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul (attention à l’esprit !)

κατεργάζομαι (pft. κατείργασμαι ; inf aor κατεργάσασθαι4: accomplir, achever ;

865

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer 

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain, la créature; la femme


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαπάω , ῶ 2: 1 aimer ; 2 se contenter de ;

ἀλλά 1: mais, eh bien

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui

ἀλόγιστος , ος, ον : irréfléchi, illogique

ἁλωτός , ή, όν : accessible, pris, conquis

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα ) : persuader, persuader de nouveau (« repersuader »)

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain, la créature; la femme

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ) : + G : désespérer de

ἀπόπληκτος , ος, ον : frappé dans son esprit, atteint dans son esprit, imbécile

ἄροτος , ου (ὁ) : le labour ; l’ensemencement, la production ;

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: commencement, le début; ἐξ ἀρχῆς : depuis le début;

αὔριον : demain

γέρων , οντος () 2: le vieillard

γνήσιος , α, ον  4: légitime

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν) 1: la femme, l’épouse

δέον , δέοντος (τό) : ce qu’il faut, le nécessaire ; τὰ δέοντα : même sens ;

δεῦρο / δευρί 2: ici 

διπλασίως : doublement

δοκεῖ = δοκεῖ μοι : c’est mon avis ; d’accord ; ou bien : ταῦτα δοκεῖ : c’est décidé !

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler,

ἐγγυάω ,ω 4: 1 donner en gage ; 2 a) fiancer, faire les fiançailles ; b) donner en mariage ; // M 1 se porter garant ; 2 prendre en mariage ;

ἐθέλω / θέλω (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησας ) 1: vouloir bien, consentir à ;

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul (attention à l’esprit !)

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de; 2 depuis;

ἐκτόπως : d’une façon extraordinaire

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: espoir 

ἐν + 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu); 2 pendant, en ;

ἐναντίον , ου (τό) ( τοὐναντίον : crase) 1: le contraire ; // neutre adv. : au contraire;

ἐνταῦθα 2: ici, là ;

ἔξειμι 3: ( part pr ἐξιών ) sortir, partir

ἐπακούω : + G: écouter, entendre

ἐπειδή 1: puisque

ἐπί + D 1: en vue de, pour ;

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: le soin

ἔργον,ου (τό) 1: l’action, l’affaire 

ἑτοιμάζω : ( f. ἑτοιμάσω ) : préparer

εὐγενῶς : noblement, courageusement

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

ἤδη 1: immédiatement, tout de suite, maintenant ;

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: doux, agréable

ἡμέρα , ας () 1: le jour , la journée

θυγάτηρ , θύγατερ, θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί () 1: la fille (filiation)

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

ἴσως 1: sans doute, probablement;

καλός , ή, όν  1: beau, bon 

καλῶς 1: adv. : bien, bellement; // expr. : τοῦτο καλῶς ἔχει μοι : cela va bien pour moi = merci bien, un grand merci (parfois ironique ...)

κατεργάζομαι (pft. κατείργασμαι ; inf aor κατεργάσασθαι4: accomplir, achever ;

κομίζω 1: (impér aor 2ème p pl : κομίσατε) : 1 transporter; 2 amener avec soi, amener; 3 prendre soin de, s’occuper de (+ A) ;

κρίνω 1: (aor ἔκρινα , pft κέκρικα, part aor κρίνας ) estimer, juger

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: 1 parler, dire ; 2 vouloir dire

λίαν  2: trop, excessivement ; entre art. et nom = excessif ;

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole, la conversation ;

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ; // expr. : (τὸ) λοιπόν ἐστι + D + inf.: il reste à qqn à + inf.

μά + Α 2: par... ! ;

μᾶλλον 1: mieux

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important; comp. μείζων,ονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος ,η,ον 1: très grand, le plus grand, souverain

μείζων , ονος  (N pl μείζω)  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand , plus important ;

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester

μετάγω : ( impér. aor. μετάγαγε ) : faire passer (d’un lieu à l’autre), transférer

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas ; / expr. : μηδ ΄ αὖ : non, alors ! // répété : ni (négation subjective)

μήτηρ , μητρός ()  1: ( A μητέρα ) : la mère

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent

νύξ , νυκτός () 2: la nuit;

ὅδε , ἥδε , (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi)

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer 

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier ; ὅλον : neutre adverbial : totalement

ὅλως  2: totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout);

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : qui, celui qui, celle qui, ce qui ;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune 

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : l’enfant

παννυχίζω (f. παννυχιῶ) : veiller toute la nuit ; faire une fête de nuit ;

παννυχίς , ίδος (ἡ) : fête de nuit, réjouissance nocturne ; veillée ;

παπίας / παππίας (ὁ) : mon cher petit papa (V παπία )

παρά + D 1: chez

παράγω ( παράξω , παρήγαγον , πρηχα ) : passer devant;

παράδειγμα , ατος (τό) 2: l’exemple

παύω 1: intr cesser, cesser de ; // M παύομαι + inf , ou + part: cesser de; ( impér. pft 2ème p sg : πέπαυσο )

πένης , ητος (ὁ) 2: pauvre ; // πένης , ητος (ὁ) le pauvre ;

πίνω 3: ( πίομαι , ἔπιον , πέπωκα ; inf aor 2 πιεῖν ) : boire

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup

πόνος , ου (ὁ) 1: 1 le travail; 2 fruit du travail, produit du travail ;

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité) enfin ; donc, en quelque sorte

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ; le fait de s’abreuver ; la beuverie ;

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’affaire ; // pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: la situation ; 

πρό + 1: 1 devant ; 2 avant; 3 dans l’intérêt de, pour ;

προΐξ , προικός () 2: la dot ;

πρός + D 1: devant, tout près de, à côté de

πρός + Α 1: auprès de, près de

προὔργου (crase) / πρὸ ἔργου : utilement, avantageusement ; / τι τῶν προὔργου : quelque chesoe de ce qui est utile ;

πως 3: (enclitique) en quelque sorte, de quelque façon, en quelque manière, de quelque manière

σπουδαῖος , α, ον 3: actif, zélé, empressé

συλλέγομαι 3: (part aor M : συλλεξάμενος ;) : rassembler pour son compte, amasser ;

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

τάλαντον , ου (τό)  1: le talent (grosse somme d’argent ou d’or ; unité monétaire = 6000 drachmes) ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et  ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τί οὖν ;  : Eh bien ?  

τρεῖς , τρεῖς, τρία 2: trois

τρυφάω , / τρυφαίνω : vivre confortablement ; vivre dans le luxe ;

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὑποδείκνυμι : montrer, indiquer, proposer

ὑπολαμβάνω 1: ( ὑπολήψομαι , ὑπέλαϐον , ὑπείληφα ) : être d’avis, penser; croire;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : 1 porter, apporter, amener ; 2 supporter ;

φλυαρέω , ῶ : dire des bêtises

φρονέω , 1: réfléchir ; ; / εὖ φρονεῖν : être sensé, bien réfléchir ;

χρή 1: il faut

χωρίον , ου (τό) 2: la propriété (terrienne) ;
Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά 1: mais, eh bien

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain, la créature; la femme

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: commencement, le début; ἐξ ἀρχῆς : depuis le début;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν) 1: la femme, l’épouse

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: sembler ; // δοκεῖ = δοκεῖ μοι : c’est mon avis ; d’accord ; ou bien : ταῦτα δοκεῖ : c’est décidé !

ἐθέλω / θέλω (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησας ) 1: vouloir bien, consentir à ;

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul (attention à l’esprit !)

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de; 2 depuis;

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: espoir 

ἐν + 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu); 2 pendant, en ;

ἐναντίον , ου (τό) ( τοὐναντίον : crase) 1: le contraire ; // neutre adv. : au contraire;

ἐπειδή 1: puisque

ἐπί + D 1: en vue de, pour ;

ἔργον,ου (τό) 1: l’action, l’affaire 

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

ἤδη 1: immédiatement, tout de suite, maintenant ;

ἡμέρα , ας () 1: le jour , la journée

θυγάτηρ , θύγατερ, θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί () 1: la fille (filiation)

ἴσως 1: sans doute, probablement;

καλός , ή, όν  1: beau, bon 

καλῶς 1: adv. : bien, bellement; // expr. : τοῦτο καλῶς ἔχει μοι : cela va bien pour moi = merci bien, un grand merci (parfois ironique ...)

κομίζω 1: (impér aor 2ème p pl : κομίσατε) : 1 transporter; 2 amener avec soi, amener; 3 prendre soin de, s’occuper de (+ A) ;

κρίνω 1: (aor ἔκρινα , pft κέκρικα, part aor κρίνας ) estimer, juger

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) 1: 1 parler, dire ; 2 vouloir dire

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole, la conversation ;

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ; // expr. : (τὸ) λοιπόν ἐστι + D + inf.: il reste à qqn à + inf.

μᾶλλον 1: mieux

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important; comp. μείζων,ονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος ,η,ον 1: très grand, le plus grand, souverain

μείζων , ονος  (N pl μείζω)  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand , plus important ;

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas ; / expr. : μηδ ΄ αὖ : non, alors ! // répété : ni (négation subjective)

μήτηρ , μητρός ()  1: ( A μητέρα ) : la mère

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent

ὅδε , ἥδε , (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi)

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer 

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : qui, celui qui, celle qui, ce qui ;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune 

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : l’enfant

παρά + D 1: chez

παύω 1: intr cesser, cesser de ; // M παύομαι + inf , ou + part: cesser de; ( impér. pft 2ème p sg : πέπαυσο )

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup

πόνος , ου (ὁ) 1: 1 le travail; 2 fruit du travail, produit du travail ;

ποτέ (encl1: (particule indiquant la possibilité) enfin ; donc, en quelque sorte

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’affaire ; // pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: la situation ; 

πρό + 1: 1 devant ; 2 avant; 3 dans l’intérêt de, pour ;

πρός + D 1: devant, tout près de, à côté de

πρός + Α 1: auprès de, près de

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

τάλαντον , ου (τό)  1: le talent (grosse somme d’argent ou d’or ; unité monétaire = 6000 drachmes) ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et  ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τί οὖν ;  : Eh bien ?  

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὑπολαμβάνω 1: ( ὑπολήψομαι , ὑπέλαϐον , ὑπείληφα ) : être d’avis, penser; croire;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : 1 porter, apporter, amener ; 2 supporter ;

φρονέω , 1: réfléchir ; ; / εὖ φρονεῖν : être sensé, bien réfléchir ;

χρή 1: il faut


fréquence 2 :

ἀγαπάω , ῶ 2: 1 aimer ; 2 se contenter de ;

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui

γέρων , οντος () 2: le vieillard

δεῦρο / δευρί 2: ici 

ἐνταῦθα 2: ici, là ;

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: le soin

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: doux, agréable

λίαν  2: trop, excessivement ; entre art. et nom = excessif ;

μά + Α 2: par... ! ;

νύξ , νυκτός () 2: la nuit;

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier ; ὅλον : neutre adverbial : totalement

ὅλως  2: totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout);

παράδειγμα , ατος (τό) 2: l’exemple

πένης , ητος (ὁ) 2: pauvre ; // πένης , ητος (ὁ) le pauvre ;

προΐξ , προικός () 2: la dot ;

τρεῖς , τρεῖς, τρία 2: trois

χωρίον , ου (τό) 2: la propriété (terrienne) ;


fréquence 3 :

ἔξειμι 3: ( part pr ἐξιών ) sortir, partir

πίνω 3: ( πίομαι , ἔπιον , πέπωκα ; inf aor 2 πιεῖν ) : boire

πως 3: (enclitique) en quelque sorte, de quelque façon, en quelque manière, de quelque manière

σπουδαῖος , α, ον 3: actif, zélé, empressé

συλλέγομαι 3: (part aor M : συλλεξάμενος ;) : rassembler pour son compte, amasser ;


fréquence 4 :

γνήσιος , α, ον  4: légitime

ἐγγυάω ,ω 4: 1 donner en gage ; 2 a) fiancer, faire les fiançailles ; b) donner en mariage ; // M 1 se porter garant ; 2 prendre en mariage ;

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

κατεργάζομαι (pft. κατείργασμαι ; inf aor κατεργάσασθαι4: accomplir, achever ;

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)


ne pas apprendre :

ἀλόγιστος , ος, ον : irréfléchi, illogique

ἁλωτός , ή, όν : accessible, pris, conquis

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα ) : persuader, persuader de nouveau (« repersuader »)

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ) : + G : désespérer de

ἀπόπληκτος , ος, ον : frappé dans son esprit, atteint dans son esprit, imbécile

ἄροτος , ου (ὁ) : le labour ; l’ensemencement, la production ;

αὔριον : demain

δέον , δέοντος (τό) : ce qu’il faut, le nécessaire ; τὰ δέοντα : même sens ;

διπλασίως : doublement

ἐκτόπως : d’une façon extraordinaire

ἐπακούω : + G: écouter, entendre

ἑτοιμάζω : ( f. ἑτοιμάσω ) : préparer

εὐγενῶς : noblement, courageusement

μετάγω : ( impér. aor. μετάγαγε ) : faire passer (d’un lieu à l’autre), transférer

παννυχίζω (f. παννυχιῶ) : veiller toute la nuit ; faire une fête de nuit ;

παννυχίς , ίδος (ἡ) : fête de nuit, réjouissance nocturne ; veillée ;

παπίας / παππίας (ὁ) : mon cher petit papa (V παπία )

παράγω ( παράξω , παρήγαγον , πρηχα ) : passer devant;

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ; le fait de s’abreuver ; la beuverie ;

προὔργου (crase) / πρὸ ἔργου : utilement, avantageusement ; / τι τῶν προὔργου : quelque chesoe de ce qui est utile ;

τρυφάω , / τρυφαίνω : vivre confortablement ; vivre dans le luxe ;

ὑποδείκνυμι : montrer, indiquer, proposer

φλυαρέω , ῶ : dire des bêtisesRetour en haut du texte