Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

874 890 Gétas : S'occuper du vieillard?

Ou lui jouer un tour?Acte V Scène 4 vers 874-890

Simiké, Gétas, un flûtiste (Donax)

S’occuper du vieillard ?

Ou lui jouer un tour ?


ΣΙΜΙΚΗ ΓΡΑΥΣ

Ἄπειμι , νὴ τὴν Ἄρτεμιν , κἀγώ · μόνος

ἐνταῦθα κατακείσει · τάλας σὺ τοῦ τρόπου . 875

Πρὸς τὸν θεόν σε βουλομένων τούτων ἄγειν ,

ἀντεῖπας · ἔσται μέγα κακὸν πάλιν τί σοι ,

νὴ τὼ θεώ , καὶ μεῖζον ἢ νῦν εὖ πάνυ .

ΓΕΤΑΣ

Ἐγὼ προσελθὼν ὄψομαι δεῦρ ΄ ὡς ἔχει .

(Αυλεῖ)


Τί μοι προσαυλεῖς , ἄθλι ΄ οὗτος ; Οὐδέπω σχολή μοι. 880

Πρὸς τὸν κακῶς ἔχοντα πέμπουσ΄ ἐνθαδί μ ΄ · ἐπίσχες .

ΣΙΜΙΚΗ ΓΡΑΥΣ

Καὶ παρακαθήσθω γ ΄ εἰσιὼν αὐτῷ τις ἄλλος ὑμῶν .

Ἐγὼ δ ΄ ἀποστέλλουσα τροφίμην, βούλομαι λαλῆσαι

ταύτῃ , προσειπεῖν , ἀσπάσασθαι.

ΓΕΤΑΣ

Νοῦν ἔχεις . Βάδιζε .

Τοῦτον δὲ θεραπεύσω τέως ἐγώ . Πάλαι < δέδοκται > 885

τοῦτον λαϐεῖν τὸν καιρὸν ἀλλὰ < διαπορῶ τί χρὴ δρᾶν >·

< lacune>

οὔπω < δυνήσομαι ... >... · μάγειρε

Σίκων, πρόελθε δεῦρό μοι σὺ θᾶττον . Ὦ Πόσειδον ·

οἵαν ἔχειν οἶμαι διατριϐήν .

Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf voc. vu v.784-873)

Σιμίκη , ης (ἡ) : Simiké, nom d’esclave

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων ,οῦσα,ον )  sortir, s’en aller, se retirer, partir ;

Ἄρτεμις , ιδος (ἡ) : Artémis

κἀγ = καὶ ἐγώ

875

κατάκειμαι : être couché, être allongé, rester couché

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: ( V masc sg τάλαν) : malheureux, infortuné, pitoyable, misérable (avec G de cause)

βουλομένων τούτων G absolu à valeur d’opposition

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα : conduire, pousser, emmener, mener ;

ἀντιλέγω (f ἀντερῶ; aor. ἀντεῖπα ou ἀντεῖπον ; part pft : ἀντειρηκώς , οτος ) 2: dire le contraire, s'opposer à, parler contre

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

τί : accent d’enclise

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse), la divinité ; // τὼ θεώ : dans les serments de femmes, les Deux Déesses (Déméter et Perséphone) ;

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ; εὖ πάνυ : même sens 

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; part. aor. προσελθών ) : s'avancer, s'approcher, se présenter; + D : avancer vers, approcher de, aller à la rencontre de, venir à

ὡς adv interrogatif indirect : comment

ἔχω 1 : intr. : + adv. : être en tel ou tel état 

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

Αυλεῖ : didascalie

880

προσαυλέω : jouer sur la flûte

ἄθλιος α‚ ον 2: misérable, méchant

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le fait de prendre son temps, le temps ; // expr. : οὐ σχολή : pas le temps ! pas de temps à perdre ! ;

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : ; là où je suis, ici, ici même;

ἐπίσχω , ἐφέξω ou ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: intr. : se retenir, s’abstenir, s’arrêter, attendre ;

παρακάθημαι + D : ( impér. 3ème p sg : παρακαθήσθω ) : être assis près de ; se poster auprès de ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) oui, certes, assurément 

εἴσειμι ( infinitif εἰσιέναι ; part pr εἰσιών , εἰσιόντος  ) 2: entrer;

ἀποστέλλω 3: ( ἀποστελῶ , ἀπέστειλα , ἀπέσταλκα : escorter (à l’exclusion de toute autre personne ; sens du préverbe ἀπό cf syntaxe Humbert § 591 remarque sur ἀποκρίνειν) ;

τροφίμη , ης (ἡ) : la maîtresse

λαλέω , ῶ : (inf aor λαλῆσαι ) 1 bavarder; 2 parler (cf. λέγω)

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : 1 adresser la parole à, s’adresser à, dire ; 2 appeler par un nom, saluer, dire adieu à;

σπάζομαι : ( inf aor ἀσπάσασθαι )1 accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer ; 2 aimer, chérir

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: la raison, le bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé, être raisonnable;

885

θεραπεύω  3: 1 soigner, prendre soin de, "chouchouter" ; 2 servir, s'occuper de

τέως : pendant ce temps

πάλαι 2: il y a longtemps, depuis longtemps;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: ( pft 3ème p sg δέδοκται ) : penser, croire, se figurer , juger, estimer ; // expr. : μοι δοκεῖ + inf 1: il me semble bon de ; je décide de; ταῦτα δοκεῖ : la décision est prise ; δοκεῖ μοι : c’est mon avis ; d’accord ; ταῦτα δοκεῖ : c’est décidé ! ;

δέδοκται < s e μοι >

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment, moment favorable, moment opportun, opportunité, occasion ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ) : prendre, saisir 

διαπορέω , ῶ : être dans l’incertitude ou l’embarras ; // expr. διαπορεῖν τί χρὴ δρᾶν : être dans l’incertitude sur ce qu’il faut faire ;

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ? que ?

δράω 1: faire

οὔπω  3: (en un ou deux mots) 1 pas encore; 2 absolument pas

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sikôn, nom d’esclave

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ; impér. aor πρόελθε ) : avancer, s’avancer, sortir

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ; (V Πόσειδον )

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif)

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: amusement, distraction


Vocabulaire alphabétique :

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα : conduire, pousser, emmener, mener ;

ἄθλιος α‚ ον 2: misérable, méchant

ἀντιλέγω (f ἀντερῶ; aor. ἀντεῖπα ou ἀντεῖπον ; part pft : ἀντειρηκώς , οτος ) 2: dire le contraire, s'opposer à, parler contre

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων ,οῦσα,ον )  sortir, s’en aller, se retirer, partir ;

ἀποστέλλω 3: ( ἀποστελῶ , ἀπέστειλα , ἀπέσταλκα : escorter (à l’exclusion de toute autre personne ; sens du préverbe ἀπό cf syntaxe Humbert § 591 remarque sur ἀποκρίνειν) ;

Ἄρτεμις , ιδος (ἡ) : Artémis

σπάζομαι : ( inf aor ἀσπάσασθαι )1 accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer ; 2 aimer, chérir

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) oui, certes, assurément 

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

διαπορέω , ῶ : être dans l’incertitude ou l’embarras ; // expr. διαπορεῖν τί χρὴ δρᾶν : être dans l’incertitude sur ce qu’il faut faire ;

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: amusement, distraction

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: ( pft 3ème p sg δέδοκται ) : penser, croire, se figurer , juger, estimer ; // expr. : μοι δοκεῖ + inf 1: il me semble bon de ; je décide de; ταῦτα δοκεῖ : la décision est prise ; δοκεῖ μοι : c’est mon avis ; d’accord ; ταῦτα δοκεῖ : c’est décidé ! ;

δράω 1: faire

εἴσειμι ( infinitif εἰσιέναι ; part pr εἰσιών , εἰσιόντος  ) 2: entrer;

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : ; là où je suis, ici, ici même;

ἐπίσχω , ἐφέξω ou ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: intr. : se retenir, s’abstenir, s’arrêter, attendre ;

ἔχω 1 : intr. : + adv. : être en tel ou tel état 

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse), la divinité ; // τὼ θεώ : dans les serments de femmes, les Deux Déesses (Déméter et Perséphone) ;

θεραπεύω  3: 1 soigner, prendre soin de, "chouchouter" ; 2 servir, s'occuper de

κἀγ = καὶ ἐγώ

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment, moment favorable, moment opportun, opportunité, occasion ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur

κατάκειμαι : être couché, être allongé, rester couché

λαλέω , ῶ : (inf aor λαλῆσαι ) 1 bavarder; 2 parler (cf. λέγω)

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ) : prendre, saisir 

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: la raison, le bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé, être raisonnable;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif)

οὔπω  3: (en un ou deux mots) 1 pas encore; 2 absolument pas

πάλαι 2: il y a longtemps, depuis longtemps;

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ; εὖ πάνυ : même sens 

παρακάθημαι + D : ( impér. 3ème p sg : παρακαθήσθω ) : être assis près de ; se poster auprès de ;

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ; (V Πόσειδον )

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ; impér. aor πρόελθε ) : avancer, s’avancer, sortir

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : 1 adresser la parole à, s’adresser à, dire ; 2 appeler par un nom, saluer, dire adieu à;

προσαυλέω : jouer sur la flûte

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; part. aor. προσελθών ) : s'avancer, s'approcher, se présenter; + D : avancer vers, approcher de, aller à la rencontre de, venir à

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sikôn, nom d’esclave

Σιμίκη , ης (ἡ) : Simiké, nom d’esclave

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le fait de prendre son temps, le temps ; // expr. : οὐ σχολή : pas le temps ! pas de temps à perdre ! ;

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: ( V masc sg τάλαν) : malheureux, infortuné, pitoyable, misérable (avec G de cause)

τέως : pendant ce temps

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ? que ?

τροφίμη , ης (ἡ) : la maîtresse

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

ὡς adv interrogatif indirect : commentVocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα : conduire, pousser, emmener, mener ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) oui, certes, assurément 

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: ( pft 3ème p sg δέδοκται ) : penser, croire, se figurer , juger, estimer ; // expr. : μοι δοκεῖ + inf 1: il me semble bon de ; je décide de; ταῦτα δοκεῖ : la décision est prise ; δοκεῖ μοι : c’est mon avis ; d’accord ; ταῦτα δοκεῖ : c’est décidé ! ;

δράω 1: faire

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : ; là où je suis, ici, ici même;

ἔχω 1 : intr. : + adv. : être en tel ou tel état 

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse), la divinité ; // τὼ θεώ : dans les serments de femmes, les Deux Déesses (Déméter et Perséphone) ;

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment, moment favorable, moment opportun, opportunité, occasion ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ) : prendre, saisir 

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: la raison, le bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé, être raisonnable;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif)

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: ( V masc sg τάλαν) : malheureux, infortuné, pitoyable, misérable (avec G de cause)

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ? que ?

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

ὡς adv interrogatif indirect : comment

fréquence 2 :

ἄθλιος α‚ ον 2: misérable, méchant

ἀντιλέγω (f ἀντερῶ; aor. ἀντεῖπα ou ἀντεῖπον ; part pft : ἀντειρηκώς , οτος ) 2: dire le contraire, s'opposer à, parler contre

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων ,οῦσα,ον )  sortir, s’en aller, se retirer, partir ;

εἴσειμι ( infinitif εἰσιέναι ; part pr εἰσιών , εἰσιόντος  ) 2: entrer;

πάλαι 2: il y a longtemps, depuis longtemps;

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ; εὖ πάνυ : même sens 

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; part. aor. προσελθών ) : s'avancer, s'approcher, se présenter; + D : avancer vers, approcher de, aller à la rencontre de, venir à

fréquence 3 :

ἀποστέλλω 3: ( ἀποστελῶ , ἀπέστειλα , ἀπέσταλκα : escorter (à l’exclusion de toute autre personne ; sens du préverbe ἀπό cf syntaxe Humbert § 591 remarque sur ἀποκρίνειν) ;

ἐπίσχω , ἐφέξω ou ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: intr. : se retenir, s’abstenir, s’arrêter, attendre ;

θεραπεύω  3: 1 soigner, prendre soin de, "chouchouter" ; 2 servir, s'occuper de

οὔπω  3: (en un ou deux mots) 1 pas encore; 2 absolument pas

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : 1 adresser la parole à, s’adresser à, dire ; 2 appeler par un nom, saluer, dire adieu à;

fréquence 4 :

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: amusement, distraction

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le fait de prendre son temps, le temps ; // expr. : οὐ σχολή : pas le temps ! pas de temps à perdre ! ;


ne pas apprendre :

Ἄρτεμις , ιδος (ἡ) : Artémis

σπάζομαι : ( inf aor ἀσπάσασθαι ) : 1 accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer ; 2 aimer, chérir

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

διαπορέω , ῶ : être dans l’incertitude ou l’embarras ; // expr. διαπορεῖν τί χρὴ δρᾶν : être dans l’incertitude sur ce qu’il faut faire ;

κἀγ = καὶ ἐγώ

κατάκειμαι : être couché, être allongé, rester couché

λαλέω , ῶ : (inf aor λαλῆσαι ) 1 bavarder; 2 parler (cf. λέγω)

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

παρακάθημαι + D : ( impér. 3ème p sg : παρακαθήσθω ) : être assis près de ; se poster auprès de ;

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ; (V Πόσειδον )

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ; impér. aor πρόελθε ) : avancer, s’avancer, sortir

προσαυλέω : jouer sur la flûte

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sikôn, nom d’esclave

Σιμίκη , ης (ἡ) : Simiké, nom d’esclave

τέως : pendant ce temps

τροφίμη , ης (ἡ) : la maîtresseRetour en haut du texte