Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

890 908 Vengeance d'esclaves

Civiliser Cnémon !Acte V Scène 5 vers 890-908

Sicon, Gétas


Vengeance d’esclaves

Civiliser Cnémon !


ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Σύ με καλεῖς ;

ΓΕΤΑΣ

Ἔγωγε . 890

Τιμωρίαν βούλει λαϐεῖν ὧν ἀρτίως ἔπασχες ;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ἐγὼ δ ΄ ἔπασχον ἀρτίως ; Οὐ λαικάσει φλυαρῶν ;

ΓΕΤΑΣ

Ὁ δύσκολος γέρων καθεύδει μόνος .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ἔχει δὲ πῶς <νῦν > ;

ΓΕΤΑΣ

Οὐ παντάπασιν ἀθλίως .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Οὐκ ἂν δύναιτό γ ΄ ἡμᾶς

τύπτειν ἀναστάς ;

ΓΕΤΑΣ

Οὐδ ΄ ἀναστῆναι < γ ΄ ἄν > , ὡς ἐγᾦμαι . 895

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ὡς ἡδὺ πρᾶγμά μοι λέγεις · αἰτήσομ ΄ εἰσιών τι ·

ἔξω γὰρ ἔσται τῶν φρενῶν .

ΓΕΤΑΣ

< Τί δ ΄ ἄν >, τὸ δεῖνα , πρῶτον

ἔξω προελκύσωμεν αὐτόν , εἶτα θέντες αὐτοῦ

κόπτωμεν οὕτω τὰς θύρας , αἰτῶμεν , ἐπιφλέγωμεν ;

Ἔσται τις ἡδονή , λέγω .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Τὸν Γοργίαν δέδοικα 900

μὴ καταλαϐὼν ἡμᾶς καθαίρηι .

ΓΕΤΑΣ

Θόρυϐός ἐστιν ἔνδον ,

πίνουσιν · οὐκ αἰσθήσετ ΄ οὐδείς . Τὸ δ ΄ ὅλον ἐστὶν ἡμῖν

ἅνθρωπος ἡμερωτέος · κηδεύομεν γὰρ αὐτῶι ,

οἰκεῖος ἡμῖν γίνετ ΄ . Εἰ δ ΄ ἔσται τοιοῦτος ἀεί ,

ἔργον ὑπενεγκεῖν .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Πῶς γὰρ οὔ ;

ΓΕΤΑΣ

Λαθεῖν μόνον προθυμοῦ 905

αὐτὸν φέρων δεῦρ ΄ εἰς τὸ πρόσθεν . Πρόαγε δὴ σύ .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Μικρὸν

πρόσμεινον , ἱκετεύω σε · μή με καταλιπὼν ἀπέλθῃς .

Καὶ μὴ ψόφει , πρὸς τῶν θεῶν .

ΓΕΤΑΣ

Ἀλλ ΄ οὐ ψοφῶ , μὰ τὴν Γῆν .


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf voc. vu v. 784-890)

... 890

τιμωρία , ας (ἡ) 2: 1 le secours ; 2 la vengeance ; 3 le châtiment ; / expr. τιμωρίαν λαβεῖν : prendre châtiment de, punir (+G) ; tirer vengeance de ;

ἀρτίως  : récemment, à l’instant, tout à l’heure

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : 1 éprouver (en bien ou en mal), subir, faire une expérience, un traitement ; + A : se rend souvent par : il arrive qqch à qqn ; 2 supporter, endurer, souffrir;

allusion obscène : ὧν ἀρτίως ἔπασχες : = τούτων ἃ ἔπασχες (attraction du relatif) ; songez à ce qu’on présuppose en français argotique lorsqu’on parle de « niquer ».

λαικάζομαι ( f λαικάσομαι ) : se prostituer, aller se faire foutre

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable ; atrabilaire ;

καθεύδω : dormir

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

ἀθλίως : misérablement, pitoyablement, mal

895

τύπτω 3: frapper, battre, rosser ;

ἀνίσταμαι 2: à l’aor 2 : sens intransitif  (aor 2 3 p pl : ἀνέστησαν ; inf aor : ἀναστῆναι ; part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ;) : se lever, se relever ;

ἐγᾦμαι = ἐγὼ οἶμαι

αἰτέω , ῶ 2: demander, réclamer ; emprunter ;

ἔξω 2: dehors ; // ἔξω + G : au dehors de, hors de, à l’extérieur de

φρήν , φρενός (ἡ) 2: 1 le diaphragme; φρένες, ων (αἱ) : le diaphragme, le centre du corps; 2 l’âme, l'esprit, le cœur (souvent au pluriel) ;

τί  1: quoi ? ; // expr. : τί δ ΄ ἄν + subj. : que dirais-tu (qu’en dirais-tu) si ...

δεῖνα ( ὁ, ἡ, τό ) 4: indécl un tel ; désigne souvent en comédie par euphémisme ce qui a trait au membre viril (en incise exclamative τὸ δεῖνα : « quel pied » !)

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

προέλκω / προελκύω ( subj aor : προελκύσω) ; tirer en avant

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis 

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην, ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; part pr τιθείς ; part. aor. : θές, θέντος; ) : poser, déposer, placer

κόπτω : (aor ἔκοψα ) frapper à coups répétés, frapper à, frapper ( à une porte)  ;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi ; οὕτω après un participe reprend seulement l’idée du part., et ne se traduit pas ;

θύραι , ων (αἱ) 4: les battants de la porte

ἐπιφλέγω : mettre le feu, attiser

900

ἡδονή , ῆς () 2: le plaisir

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δέδοικα 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ; μή + subj : craindre que

καταλαμβάνω 2: ( καταλήψομαι , κατέλαβον , κατείληφα ) : 1 saisir, s'emparer de, prendre ; 2 rencontrer, trouver, surprendre ;

καθαίρω (aor ἐκάθηρα ) : 1 nettoyer, laver ; 2 châtier en fouettant, battre, étriller ;

θόρυϐος , ου (ὁ) 4: tapage, tumulte, vacarme

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans;

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : remarquer, s’apercevoir, se rendre compte de

οὐκ ...οὐδείς : règle : quand une négation simple précède une négation composée, les deux négations se renforcent.

τὸ δ ΄ ὅλον = ὅλον : absolument

ἅνθρωπος = ὁ ἄνθρωπος (crase) 1: l’homme

ἡμερόω : adoucir (par la civilisation) ; adoucir, calmer (un être sauvage) ; ἡμερωτέος : adj. verbal d’obligation

κηδεύω : contracter une parenté par mariage, faire alliance

ἔργον ,ου (τό) 1: 1 travail, l’action, l’acte, l’entreprise ; 2 affaire ; // ἐργον ἐστι + inf : c’est une affaire pénibe (difficile) de ... ;

ὑποφέρω : ( inf aor : ὑπενεγκεῖν ) : supporter

905

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ? ; πῶς ... οὐ ... :comment se fait-il que ne ...pas ? // expression : πῶς γὰρ οὔ ; comment ne serait-ce pas ainsi ! forcément ! et comment !

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; inf aor λαθεῖν ;) : 1 être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s'en apercevoir;

μόνον  1: adv. : seulement;

προθυμέομαι , οῦμαι : tâcher de ;

πρόσθεν 2: devant, avant ; ἐς πρόσθεν / εἰς τὸ πρόσθεν : locution adverbiale : devant, en avant;

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ) : conduire la marche, passer devant ;

μικρόν , οῦ  1: neutre adv : un peu ;

προσμένω : ( impér. aor. πρόσμεινον ) : attendre, laisser passer le temps

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή +impératif : défense générale et qui dure ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part aor καταλιπών ;) 1: laisser, laisser derrière soi, abandonner

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller

ψοφέω , ῶ : faire du bruit

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

Γῆ , Γῆς (ἡ) : Terre (divinité primordiale, épouse d’Ouranos ; sert de témoin aux serments, car elle sait tout ce qui se fait sur terre)


Vocabulaire alphabétique :

ἀθλίως : misérablement, pitoyablement, mal

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : remarquer, s’apercevoir, se rendre compte de

αἰτέω , ῶ 2: demander, réclamer ; emprunter ;

ἀνίσταμαι 2: à l’aor 2 : sens intransitif  (aor 2 3 p pl : ἀνέστησαν ; inf aor : ἀναστῆναι ; part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ;) : se lever, se relever ;

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller

ἀρτίως  : récemment, à l’instant, tout à l’heure

Γῆ , Γῆς (ἡ) : Terre (divinité primordiale, épouse d’Ouranos ; sert de témoin aux serments, car elle sait tout ce qui se fait sur terre)

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δέδοικα 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ; μή + subj : craindre que

δεῖνα ( ὁ, ἡ, τό ) 4: indécl un tel ; désigne souvent en comédie par euphémisme ce qui a trait au membre viril (en incise exclamative τὸ δεῖνα : « quel pied » !)

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable ; atrabilaire ;

ἐγᾦμαι = ἐγὼ οἶμαι

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis 

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans;

ἔξω 2: dehors ; // ἔξω + G : au dehors de, hors de, à l’extérieur de

ἐπιφλέγω : mettre le feu, attiser

ἔργον ,ου (τό) 1: 1 travail, l’action, l’acte, l’entreprise ; 2 affaire ; // ἐργον ἐστι + inf : c’est une affaire pénibe (difficile) de ... ;

ἡδονή , ῆς () 2: le plaisir

ἡμερόω : adoucir (par la civilisation) ; adoucir, calmer (un être sauvage) ; ἡμερωτέος : adj. verbal d’obligation

θόρυϐος , ου (ὁ) 4: tapage, tumulte, vacarme

θύραι , ων (αἱ) 4: les battants de la porte

καθαίρω (aor ἐκάθηρα ) : 1 nettoyer, laver ; 2 châtier en fouettant, battre, étriller ;

καθεύδω : dormir

καταλαμβάνω 2: ( καταλήψομαι , κατέλαβον , κατείληφα ) : 1 saisir, s'emparer de, prendre ; 2 rencontrer, trouver, surprendre ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part aor καταλιπών ;) 1: laisser, laisser derrière soi, abandonner

κηδεύω : contracter une parenté par mariage, faire alliance

κόπτω : (aor ἔκοψα ) frapper à coups répétés, frapper à, frapper ( à une porte)  ;

λαικάζομαι ( f λαικάσομαι ) : se prostituer, aller se faire foutre

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; inf aor λαθεῖν ;) : 1 être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s'en apercevoir;

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή +impératif : défense générale et qui dure ;

μικρόν , οῦ  1: neutre adv : un peu ;

μόνον  1: adv. : seulement;

ὅλον  : τὸ δ ΄ ὅλον = ὅλον : absolument

οὕτω / οὕτως 1: ainsi ; οὕτω après un participe reprend seulement l’idée du part., et ne se traduit pas ;

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : 1 éprouver (en bien ou en mal), subir, faire une expérience, un traitement ; + A : se rend souvent par : il arrive qqch à qqn ; 2 supporter, endurer, souffrir;

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ) : conduire la marche, passer devant ;

προέλκω / προελκύω ( subj aor : προελκύσω) ; tirer en avant

προθυμέομαι , οῦμαι : tâcher de ;

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

πρόσθεν 2: devant, avant ; ἐς πρόσθεν / εἰς τὸ πρόσθεν : locution adverbiale : devant, en avant;

προσμένω : ( impér. aor. πρόσμεινον ) : attendre, laisser passer le temps

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ? ; πῶς ... οὐ ... :comment se fait-il que ne ...pas ? // expression : πῶς γὰρ οὔ ; comment ne serait-ce pas ainsi ! forcément ! et comment !

τί  1: quoi ? ; // expr. : τί δ ΄ ἄν + subj. : que dirais-tu (qu’en dirais-tu) si ...

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην, ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; part pr τιθείς ; part. aor. : θές, θέντος; ) : poser, déposer, placer

τιμωρία , ας (ἡ) 2: 1 le secours ; 2 la vengeance ; 3 le châtiment ; / expr. τιμωρίαν λαβεῖν : prendre châtiment de, punir (+G) ; tirer vengeance de ;

τύπτω 3: frapper, battre, rosser ;

ὑποφέρω : ( inf aor : ὑπενεγκεῖν ) : supporter

φρήν , φρενός (ἡ) 2: 1 le diaphragme; φρένες, ων (αἱ) : le diaphragme, le centre du corps; 2 l’âme, l'esprit, le cœur (souvent au pluriel) ;

ψοφέω , ῶ : faire du bruitVocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δέδοικα 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft

δέδοικα: j'ai peur, je crains ; μή + subj : craindre que

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis 

ἔργον ,ου (τό) 1: 1 travail, l’action, l’acte, l’entreprise ; 2 affaire ; // ἐργον ἐστι + inf : c’est une affaire pénibe (difficile) de ... ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part aor καταλιπών ;) 1: laisser, laisser derrière soi, abandonner

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; inf aor λαθεῖν ;) : 1 être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s'en apercevoir;

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή +impératif : défense générale et qui dure ;

μικρόν , οῦ  1: neutre adv : un peu ;

μόνον  1: adv. : seulement;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi ; οὕτω après un participe reprend seulement l’idée du part., et ne se traduit pas ;

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : 1 éprouver (en bien ou en mal), subir, faire une expérience, un traitement ; + A : se rend souvent par : il arrive qqch à qqn ; 2 supporter, endurer, souffrir;

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ;

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ? ; πῶς ... οὐ ... :comment se fait-il que ne ...pas ? // expression : πῶς γὰρ οὔ ; comment ne serait-ce pas ainsi ! forcément ! et comment !

τί  1: quoi ? ; // expr. : τί δ ΄ ἄν + subj. : que dirais-tu (qu’en dirais-tu) si ...

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην, ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; part pr τιθείς ; part. aor. : θές, θέντος; ) : poser, déposer, placer

fréquence 2 :

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : remarquer, s’apercevoir, se rendre compte de

αἰτέω , ῶ 2: demander, réclamer ; emprunter ;

ἀνίσταμαι 2: à l’aor 2 : sens intransitif  (aor 2 3 p pl : ἀνέστησαν ; inf aor : ἀναστῆναι ; part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ;) : se lever, se relever ;

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller

ἔξω 2: dehors ; // ἔξω + G : au dehors de, hors de, à l’extérieur de

ἡδονή , ῆς () 2: le plaisir

καταλαμβάνω 2: ( καταλήψομαι , κατέλαβον , κατείληφα ) : 1 saisir, s'emparer de, prendre ; 2 rencontrer, trouver, surprendre ;

πρόσθεν 2: devant, avant ; ἐς πρόσθεν / εἰς τὸ πρόσθεν : locution adverbiale : devant, en avant;

τιμωρία , ας (ἡ) 2: 1 le secours ; 2 la vengeance ; 3 le châtiment ; / expr. τιμωρίαν λαβεῖν : prendre châtiment de, punir (+G) ; tirer vengeance de ;

φρήν , φρενός (ἡ) 2: 1 le diaphragme; φρένες, ων (αἱ) : le diaphragme, le centre du corps; 2 l’âme, l'esprit, le cœur (souvent au pluriel) ;

fréquence 3 :

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans;

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ) : conduire la marche, passer devant ;

τύπτω 3: frapper, battre, rosser ;

fréquence 4 :

δεῖνα ( ὁ, ἡ, τό ) 4: indécl un tel ; désigne souvent en comédie par euphémisme ce qui a trait au membre viril (en incise exclamative τὸ δεῖνα : « quel pied » !)

θόρυϐος , ου (ὁ) 4: tapage, tumulte, vacarme

θύραι , ων (αἱ) 4: les battants de la porte


ne pas apprendre :

ἀθλίως : misérablement, pitoyablement, mal

ἀρτίως  : récemment, à l’instant, tout à l’heure

Γῆ , Γῆς (ἡ) : Terre (divinité primordiale, épouse d’Ouranos ; sert de témoin aux serments, car elle sait tout ce qui se fait sur terre)

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable ; atrabilaire ;

ἐγᾦμαι = ἐγὼ οἶμαι

ἐπιφλέγω : mettre le feu, attiser

ἡμερόω : adoucir (par la civilisation) ; adoucir, calmer (un être sauvage) ; ἡμερωτέος : adj. verbal d’obligation

καθαίρω (aor ἐκάθηρα ) : 1 nettoyer, laver ; 2 châtier en fouettant, battre, étriller ;

καθεύδω : dormir

κηδεύω : contracter une parenté par mariage, faire alliance

κόπτω : (aor ἔκοψα ) frapper à coups répétés, frapper à, frapper ( à une porte)  ;

λαικάζομαι ( f λαικάσομαι ) : se prostituer, aller se faire foutre

ὅλον  : τὸ δ ΄ ὅλον = ὅλον : absolument

προέλκω / προελκύω ( subj aor : προελκύσω) ; tirer en avant

προθυμέομαι , οῦμαι : tâcher de ;

προσμένω : ( impér. aor. πρόσμεινον ) : attendre, laisser passer le temps

ὑποφέρω : ( inf aor : ὑπενεγκεῖν ) : supporter

ψοφέω , ῶ : faire du bruitRetour en haut du texte