Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

909 969 Le triomphe des esclaves

Dressage final de CnémonActe V Scène 6 vers 909-969

(écho de II, 2-3)

Sicon, Gétas, Cnémon, un flûtiste (Donax)

Le triomphe des esclaves

Dressage final de Cnémon


( ΓΕΤΑΣ )

Εἰς δεξιάν .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ἰδού.

ΓΕΤΑΣ

Θὲς αὐτοῦ . Νῦν ὁ καιρός . Εἶεν .

Ἐγὼ προάξω πρότερος . Ἤν . Καὶ τὸν ῥυθμὸν σὺ τήρει . 910

Παῖδες καλοί , παῖ , παιδίον . Παῖ , παῖδες .

< vers 911 interpolé ? >

ΚΝΗΜΩΝ

Οἴχομ ΄ , οἴμοι.

ΓΕΤΑΣ

Τίς οὗτος ; Ἐντεῦθέν τις εἶ ;

ΚΝΗΜΩΝ

Δηλονότι . Σὺ δὲ τί βούλει ;

ΓΕΤΑΣ

Λέϐητας αἰτοῦμαι παρ ΄ ὑμῶν καὶ σκάφας .

ΚΝΗΜΩΝ

Τίς ἄν με

στήσειεν ὀρθόν ;

ΓΕΤΑΣ

Ἔστιν ὑμῖν , ἔστιν ὡς ἀληθῶς . 915

Καὶ τρίποδας ἑπτὰ καὶ τραπέζας δώδεκ ΄ . Ἀλλά , παῖδες ,

τοῖς ἔνδον εἰσαγγείλατε · σπεύδω γάρ .

ΚΝΗΜΩΝ

Οὐδὲν ἔστιν .

ΓΕΤΑΣ

Οὐκ ἔστιν ;

ΚΝΗΜΩΝ

Οὐκ ἀκήκοας μυριάκις ;

ΓΕΤΑΣ

Ἀποτρέχω δή .

ΚΝΗΜΩΝ

Ὢ δυστυχὴς ἐγώ · τίνα τρόπον ἐνθαδὶ προήχθην ;

Τίς μ ΄ εἰς τὸ πρόσθε κατατέθηκεν ; Ἄπαγε δὴ σύ , καὶ δή . 920

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Παῖ , παιδίον , γυναῖκες , ἄνδρες , παῖ θυρωρέ .

ΚΝΗΜΩΝ

Μαίνει,

ἄνθρωπε · τὴν θύραν κατάξεις .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Δάπιδας ἐννέ ΄ ἡμῖν

< χρήσατε > ...

ΚΝΗΜΩΝ

Πόθεν ;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

... καὶ παραπέτασμα βαρϐαρικὸν ὑφαντὸν

< ... > ποδῶν τὸ μῆκος ἑκατόν .

ΚΝΗΜΩΝ

Εἴθε μοι γένοιτο

λίθος ποθέν . Γραῦ · ποῦ ΄στιν ἡ γραῦς ;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ἐφ ΄ ἑτέραν βαδίζω 925

θύραν ;

ΚΝΗΜΩΝ

Ἀπαλλάγητε δή . Γραῦ Σιμίκη . - Κακὸν δὲ

κακῶς σ΄ ἅπαντες ἀπολέσειαν οἱ θεοί · τί βούλει ;

ΓΕΤΑΣ

Κρατῆρα βούλομαι λαϐεῖν χαλκοῦν μέγαν .

ΚΝΗΜΩΝ

Τίς ἄν με

στήσειεν ὀρθόν ;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ἔστιν ὑμῖν, ἔστιν ὡς ἀληθῶς

τὸ παραπέτασμα , παπία , πατρίδιον .

ΚΝΗΜΩΝ

Οὐδ ΄ ὁ κρατήρ . 930

Τὴν Σιμίκην ἀποκτενῶ .

ΓΕΤΑΣ

Κάθευδε μηδὲ γρύζων .

Φεύγεις ὄχλον , μισεῖς γυναῖκας , οὐκ ἐᾶις κομίζειν

εἰς ταὐτὸ τοῖς θύουσι σαυτόν · πάντα ταῦτ ΄ ἀνέξει ,

οὐδεὶς βοηθός σοι πάρεστιν . Πρῖε σαυτὸν αὐτοῦ .

Ἄκουε δ ΄ ἑξῆς πάντα < lacune > 935

< lacune et quelques mots dégradés >

< lacune > αἱ γυναῖκες < lacune > παρ ΄ ὑμῶν

< τῇ σῇ γυναικὶ > τῆι τε παιδὶ < περιϐολαὶ > τὸ πρῶτον

< φιλήματ ΄ > οὐκ ἀηδὴς διατριϐή τις αὐτῶν .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Μικρόν γ ΄ ἄνωθεν . Ηὐτρέπιζον συμπόσιον ἐγώ τι 940

τοῖς ἀνδράσιν τούτοις ... - Ἀκούεις ; Μὴ κάθευδε .

ΚΝΗΜΩΝ

Μὴ γάρ ;

Οἴμοι .

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

< Πότῳ > βούλει παρεῖναι ; Πρόσεχε καὶ τὰ λοιπά .

Σπονδὴ παρῆν · ἐστρώννυτο στιϐὰς χαμαί · τραπέζας

ἔγωγε · τοῦτο γὰρ ποεῖν ἐμοὶ προσῆκ ΄ ... - Ἀκούεις ; -

Μάγειρος ὢν γὰρ τυγχάνω · μέμνησο.

ΓΕΤΑΣ

Μαλακὸς ἀνήρ . 945

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Ἄλλος δὲ χερσὶν εὔιον γέροντα πολιὸν ἤδη

ἔκλινε κοῖλον εἰς κύτος , μειγνύς τε νᾶμα Νυμφῶν

ἐδεξιοῦτ ΄ αὐτοῖς κύκλῳ , καὶ ταῖς γυναιξὶν ἄλλος .

Ἦν δ ΄ ὥσπερ εἰ ΄ς ἄμμον φοροίης · ταῦτα μανθάνεις σύ ;

Καί τις βρεχεῖσα προσπόλων εὐήλικος προσώπου 950

ἄνθος κατεσκιασμένη χορεῖον εἰσέϐαινε

ῥυθμὸν μετ ΄ αἰσχύνης ὁμοῦ μέλλουσα καὶ τρέμουσα ·

ἄλλη δὲ συγκαθῆπτε ταύτῃ χεῖρα κἀχόρευεν .

ΓΕΤΑΣ

Ὦ πρᾶγμα πάνδεινον παθών , χόρευε , συνεπίϐαινε .

ΚΝΗΜΩΝ

Τίποτε , τί βούλεσθ ΄ , ἄθλιοι ;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Μᾶλλον σὺ συνεπίϐαινε. 955

Ἄγροικος εἶ .

ΚΝΗΜΩΝ

Μή πρὸς θεῶν.

ΓΕΤΑΣ

Οὐκοῦν φέρωμεν εἴσω

ἤδη σε ;

ΚΝΗΜΩΝ

Τί ποήσω ;

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Χόρευε δὴ σύ .

ΚΝΗΜΩΝ

Φέρετε · κρεῖττον

ἴσως ὑπομένειν ἐστὶ τἀκεῖ .

ΓΕΤΑΣ

Νοῦν ἔχεις . Κρατοῦμεν .

Ὢ καλλίνικοι . - Παῖ Δόναξ , Σίκων σύ γε ,

αἴρεσθε τοῦτον , εἰσφέρετε . Φύλαττε δὴ 960

σεαυτόν , ὡς ἐάν σε παρακινοῦντά τι

λάϐωμεν αὖτις , οὐδὲ μετρίως ἴσθ ΄ ὅτι

χρησόμεθά σοι τὸ τηνικάδ ΄ . Ἰώ , ἐκδότω

στεφάνους τις ἡμῖν , δᾶιδα.

ΣΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ

Τουτονὶ λαϐέ.

ΓΕΤΑΣ

Εἶεν . - Συνησθέντες κατηγωνισμένοις 965

ἡμῖν τὸν ἐργώδη γέροντα , φιλοφρόνως ,

μειράκια , παῖδες , ἄνδρες , ἐπικροτήσατε .

Ἡ δ ΄ εὐπάτειρα φιλόγελώς τε παρθένος

Νίκη μεθ ΄ ἡμῶν εὐμενὴς ἕποιτ ΄ ἀεί.
Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf voc. vu v 784-908)

δεξιά , ᾶς (ἡ) 3: la main droite ; la droite ;

ἰδού 4: interjection : voici, voilà !

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην, ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; impér. aor : θές; part pr τιθείς ; part. aor.neutre : θέν, θέντος; ) : poser, déposer, placer

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même

εἶεν 4: soit ! qu’il en soit ainsi !

910

πρότερος , α, ον 2: premier, le premier, en premier ;

ῥυθμός , οῦ () : le rythme

τηρέω , ῶ : observer, conserver, préserver

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : le serviteur; garçon ; jeune esclave ;

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; mignon, chéri (sens amoureux) ;

παιδίον , ου (τό)  3: jeune serviteur, petit esclave ;

οἴχομαι 2: être parti, être perdu, être mort

οἴμοι / οἴ μοι 2: hélas pour moi ! pauvre de moi ! misère ! Aïe!

ἐντεῦθεν / τὸ ἐντεῦθεν 2: d'ici ;

δηλονότι : évidemment, manifestement

λέϐης , λέϐητος (ὁ) : le chaudron

σκάφη , ης (ἡ) : la bassine

915

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν; inf et part : ἱστάναι , ἱστάς. στῆσαι , στήσας ) 1: établir, placer, installer, placer debout; poster ;

ὀρθός , , όν 3: droit, dressé, debout

ἀληθῶς ou ὡς ἀληθῶς 3: vraiment, véritablement, en vérité, réellement (ὡς renforce ἀληθῶς)

εἰμι 1: être ; εἰμι + D : faire partie de; ; εἰσίν ( ἐστι) + D : qqch est à qqn ; traduire en inversant nominatif et datif, et en substituant le verbe « avoir » au verbe « être » (qqn a qqch) ; / ΝΒ : ἔστι est toujours accentué ainsi lorsqu’il placé en tête de phrase

τρίπους , τρίποδος (ὁ) : le trépied

ἑπτά  4: sept

τράπεζα , τραπέζης (ἡ) 2: la table

δώδεκα : douze

οἱ ἔνδον : hellénisme : « ceux de dedans »

εἰσαγγέλλω (impér. aor. 2ème p pl : εἰσαγγείλατε ) : aller annoncer ; porter une nouvelle, faire la commission ;

σπεύδω 3: ( σπεύσω , ἔσπευσα ) : intr. se presser, se hâter, se dépêcher

Οὐδὲν ἔστιν < s e μοι >, comme pour Οὐκ ἔστιν < s e σοι >;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ) : entendre

μυριάκις : adv. : dix-mille fois

ἀποτρέχω , ἀποδραμοῦμαι , απέδραμον : s’éloigner en courant ; s’en aller en vitesse ;

δυστυχής , ής, ές 2: infortuné, frappé par le destin, malheureux, maudit

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière;

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; προήχθην : aor P 1ère p sg ) : mener en avant, faire avancer ;

920

εἰς τὸ πρόσθε = εἰς τὸ πρόσθεν

κατατίθημι ( pft : κατατέθηκα ; aor passif κατετέθην3: déposer, placer en bas, poser en bas ;

ἀπάγω 3: ramener (à la maison); // ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en !

καὶ δή : alors, eh bien donc;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme, monsieur... (ὦ ἄνδρες : messieurs !) ;

θυρωρός , οῦ (ὁ) : le portier

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην ) 2: être fou ;

κατάγω 3: ( f. κατάξω) : faire descendre, ( mettre à bas ?) ; ramener ; // M descendre

δάπις δάπιδος (ἡ) : le tapis

ἐννέα : neuf

χράω 3 : ( f χρήσω; impér aor 2ème p pl : χρήσατε ) : prêter

πόθεν 2: 1 d’où ? à partir d’où ? 2 par quel moyen ? comment ?

παραπέτασμα , ατος (τό) : la tapisserie

βαρϐαρικός , ή, όν : barbare, à la mode barbare, non-grec

ὑφαντός , , όν: tissé

πούς , ποδός () 1: (D pl ποσίν Hom ποσσί G duel : ποδοῖν ) : le pied (mesure: entre 20 et 30 cm, selon les cités)

μῆκος , ους (τό) : la longueur

ἑκατόν : cent

ποδῶν τὸ μῆκος ἑκατόν : le grec met au génitif les noms de mesure et à l’accusatif de relation les noms qui indiquent les diensions (hauteur, largeur, profondeur...

εἴθε 4: ah si seulement !

925

λίθος , ου () : la pierre

ποῦ 2: où (sans mvt) ?

ἐπί + Α 1: vers, jusqu’à

Ἐφ ΄ ἑτέραν βαδίζω θύραν : ἐφ ΄ ἑτέραν ... : élision et transformation du π en φ à cause de l’esprit rude

ἕτερος , α, ον 1: autre

ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι 1: (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ; impér aor 2ème p pl : ἀπαλλάγητε ; ) 1: s’en aller

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα ) : 1 mal (adv.) , méchamment; 2 misérablement ;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; opt. aor. 3ème p pl : ἀπολέσειαν ) : faire périr, faire mourir, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de;

Κακὸν δὲ κακῶς σ΄ ἅπαντες ἀπολέσειαν οἱ θεοί : Κακὸν δὲ : A de relation

κρατήρ , κρατῆρος (ὁ) : le cratère (vase pour mélanger le vin et l’eau

χαλκοῦς , ῆ, οῦν : de bronze

930

πατρίδιον , ου (τό) : petit père

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ) : tuer, massacrer

γρύζω : grogner

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : + Α : fuir, éviter

ὄχλος , ου () 2: la foule

μισέω ,  1: haïr, détester

ἐάω / εἰάω , ῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; impft εἴων ; inf ἐᾶν ) 1: laisser, permettre;

κομίζω 1: transporter, emmener

ταὐτό = τό + αὐτό

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; + D ou relative : le même que ...  (tjrs précédé de l’article en ce sens ) expression : εἰς ταὐτό + D : dans le même lieu que 

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, faire un sacrifice 

ἀνέχομαι ( ἀνέξομαι) 2: supporter, admettre ;

βοηθός , ός, ον : qui vient au secours, qui vient à l’aide, défenseur

πάρειμι 1 1: 1 être présent, être là ; 2 assister à (+ D); 3 + D : aider, secourir , prêter main forte à ;

πρίω ( impér. pr πρῖε ) : 1 scier ; 2 faire grincer ses dents ;

935

ἑξῆς  : à la suite, pas à pas, point par point

περιϐολ , ῆς (ἡ) : action de jeter (les bras) autour, embrassement, embrassade

φίλημα , ατος (τό) : le baiser

ἀηδής , ής , ές : désagréable

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: occupation, amusement, distraction

940

ἄνωθεν : d'en haut, en remontant

ἄνωθεν μικρόν γε : sous-entendre un verbe comme πάλιν ἄρχομαι : je reprends, je recommence

εὐτρεπίζω : ( impf. ηὐτρέπιζον ) : préparer, faire des préparatifs

συμπόσιον , ου (τό) : le banquet

μὴ γάρ < s e καθεύδω >

οἴμοι / οἴ μοι 2: hélas pour moi ! pauvre de moi ! misère ! Aïe!

πότος , ου (ὁ) : la beuverie, la réunion où l’on boit

προσέχω 2: 1 diriger vers ; 2 s'appliquer à, être attentif  ; // expr. : προσέχειν τὸν νοῦν ou προσέχειν seul: faire attention à

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir, désormais ;

σπονδή , ῆς (ἡ) : la libation στρώννυμι : préparer, disposer un lit ou une jonchée ἐστρώννυτο

στιβάς , άδος (ἡ) : lit de feuillage, de paille, d’herbe ; jonchée  ( pour certaines cérémonies);

χαμαί adv : par terre (avec ou sans mvt) ;

προσήκει 1: ( impft προσῆκε ) +D : il convient à … de, il appartient à … de, il faut que (+ infinitif : l'accord se fait alors souvent au datif)

945

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι ( impér. μέμνησο ) 1: + G : se rappeler (au pft : je me souviens de) ;

μαλακός , ή, όν : tendre, souple ; mou ;

χείρ , χειρός (ἡ) 1: (D pl χέρσι / χέρσιν : la main, le bras

εὔιος , ου : adj. qui accompagne le cri de l’évohé, consacré à Dionysos ; subst. : Evohé-Dionysos, dieu du vin

εὔιον : ce qui est désigné ici par métonymie, c’est le vin, que l’on mêle à l’eau dans le cratère... ; et Sicon file la métaphore...

πολιός , ά, όν : gris, aux cheveux blancs, vieux (attention à l’accent)

κλίνω : pencher, incliner; détourner ; coucher ;

κοῖλος , η, ον : creux

κύτος , ους (τό) : le creux, la cavité , la coupe

μείγνυμι : ( part pr μειγνύς , ύντος) mêler, mélanger 

νᾶμα , ατος (τό) : la source, l’eau qui coule ; le liquide ;

Νύμφη,ης (ἡ) : la Nymphe

δεξιόομαι , οῦμαι : tendre la main droite vers + D ;

ἐδεξιοῦτο : pour servir les convives

κύκλος , ου (ὁ) 3: le cercle, le disque; // κύκλῳ : adv. : tout autour, alentour

ὥσπερ εἰ 1: comme si 

΄ς ἄμμον = ἐς ἄμμον (aphérèse)

φορέω , ῶ : ( opt pr φοροίην ) : porter, porter de l’eau 

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: comprendre

950

βρέχω : (P : aor 2 ἐϐράχην ; βραχείς / βρεχείς , βραχεῖσα / βρεχεῖσα , βραχέν ) : inonder ; P : être plein de vin, gorgé de vin, ivre

πρόσπολος , ου (ὁ , ἡ ) 3: le serviteur , la servante

εὐῆλιξ , εὐήλικος : adj. : du bon âge, jeune

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, la face , la figure ;

ἄνθος , ους (τό) : 1 la fleur ; 2 l’éclat, le teint

κατασκιάζω ( part. pft MP : κατεσκιασμένος , η , ον ) : tenir à l’ombre, ombrager, tenir couvert, couvrir

χορεῖος , α, ον : de danse, pour la danse

εἰσϐαίνω (f εἰσϐήσομαι , impf εἰσέϐαινον , aor εἰσέϐην ) : entrer dans (+ Α)

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: sentiment de honte qui arrête, pudeur

ὁμοῦ  3: en même temps, à la fois ;

μέλλω 1: hésiter à, tarder à

τρέμω : trembler

συγκαθάπτω ( impf συγκαθῆπτον ) : lier fermement qqch (A) à (D), saisir fermement qqn (D) par (A)

συγκαθῆπτε : règle : dans les verbes composés, l’accent ne remonte jamais au-delà de l’augment.

κἀχόρευεν = καὶ + ἐχόρευεν (crase) ; imparfait à valeur inchoative (se mit à danser)

χορεύω : danser

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’affaire ; la situation fâcheuse, l’ennui, le souci;

πάνδεινος , ος, ον : tout à fait redoutable, terrible

συνεπιϐαίνω : s’engager aussi dans, se mettre aussi dans (+D)

955

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ? que ?; // expr. : τίποτε ou τ ποτε : mais enfin, quoi ...

μᾶλλον 1: plutôt

ἄγροικος , ος , ον : 1 rustre, grossier, sans politesse ; 2 sauvage ;

οὐκοῦν  1: par suite, donc, alors (attention à l’accent !) ;

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur, là-dedans

κρείσσων / κρείττων , ων, κρεῖττον 1: 1 meilleur, plus fort, plus puissant, plus avantageux, plus précieux, préférable ; / κρεῖττον ἐστι + inf sujet -> il vaut mieux + inf. ;

ὑπομένω 2: endurer, supporter

ἐκεῖ  2: là, là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas)

τἀκεῖ = τὰ + ἐκεῖ

κρατέω , ῶ 1: vaincre ;

καλλίνικος , ος , ον : magnifiquement victorieux, glorieux vainqueur

Δόναξ , Δόνακος (ὁ) : Donax (nom d’homme) ; de δόναξ , ακος (ὁ) : roseau, flûte, pipeau

960

αἴρω ( ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ;

εἰσφέρω 2: porter dans, introduire 

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα : veiller sur, garder, surveiller

ὡς adv argumentatif (ὡς / ὥς ) 4: 1 car; 2 aussi vrai que… ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ;impératif pr moyen : λαβοῦ ) : 1 a) prendre, saisir ; b) τινα et participe à l’A : prendre (surprendre) qqn à + inf. ;

παρακινέω , ῶ : 1 tr. déranger ; 2 intr. bouger, remuer ;

παρακινοῦντα σε : les 2 sens sont possibles ; dans le 1er cas, τι est accusatif ; dans le 22ème, c’est un neutre adverbial (= en quoi que ce soit)

αὖτις / αὖθις : de nouveau, une deuxième fois, encore; à l'avenir ;

μετρίως 4: de façon mesurée, avec mesure ou modération, modérément

οὐδὲ μετρίως porte sur χρησόμεθά σοι : mise en valeur expressive...

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D 1: traiter (qqn) , en user avec qqn

τηνικάδε / τὸ τηνικάδε : à ce moment-là ;

ἰώ 1: oh ! holà ! (cri d’appel)

ἐκδίδωμι 2: ( f : ἐκδώσω ; impér aor 3ème p sg : ἐκδότω; ) livrer, remettre, confier 

στέφανος , ου (ὁ) 2: couronne ;

δαΐς , δαΐδος / δᾷδος (ἡ) : (Α δᾶιδα) : la torche

Ἰώ , ἐκδότω στεφάνους τις ἡμῖν , δᾶιδα : ces deux ustensiles sont utilisés à la fois pour le kômos – cortège de fêtards plus ou moins ivres – et pour le mariage...

965

συνήδομαι ( f συνησθήσομαι , aor συνήσθην ; part. aor. N masc pl : συνησθέντες ) : se réjouir avec ( + D )

καταγωνίζομαι ( part. pft M κατηγωνισμένος , η, ον ) : vaincre

ἐργώδης , ης, ες : difficile, qui donne de la peine

φιλοφρόνως : avec bienveillance

constr : φιλοφρόνως ... ἐπικροτήσατε

ἐπικροτέω , ῶ : applaudir

εὐπάτειρα , ας (ἡ) : la fille d’un père illustre

φιλόγελως , ωτος : adj. : qui aime à rire, rieur

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

Νίκη , ης ()  : Nikè, Victoire

εὐμενής , ής, ές : bienveillant, bien disposé

ἕπομαι 3: μετά + G : accompagner ;

ἀεί 1: toujours


Vocabulaire alphabétique :

ἄγροικος , ος , ον : 1 rustre, grossier, sans politesse ; 2 sauvage ;

ἀεί 1: toujours

ἀηδής , ής , ές : désagréable

αἴρω ( ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ;

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: sentiment de honte qui arrête, pudeur

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ) : entendre

ἀληθῶς ou ὡς ἀληθῶς 3: vraiment, véritablement, en vérité, réellement (ὡς renforce ἀληθῶς)

ἀνέχομαι ( ἀνέξομαι) 2: supporter, admettre ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme, monsieur... (ὦ ἄνδρες : messieurs !) ;

ἄνθος , ους (τό) : 1 la fleur ; 2 l’éclat, le teint

ἄνωθεν : d'en haut, en remontant

ἀπάγω 3: ramener (à la maison); // ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en !

ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι 1: (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ; impér aor 2ème p pl : ἀπαλλάγητε ; ) 1: s’en aller

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ) : tuer, massacrer

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; opt. aor. 3ème p pl : ἀπολέσειαν ) : faire périr, faire mourir, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de;

ἀποτρέχω , ἀποδραμοῦμαι , απέδραμον : s’éloigner en courant ; s’en aller en vitesse ;

αὖτις / αὖθις : de nouveau, une deuxième fois, encore; à l'avenir ;

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; + D ou relative : le même que ...  (tjrs précédé de l’article en ce sens ) expression : εἰς ταὐτό + D : dans le même lieu que 

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même

βαρϐαρικός , ή, όν : barbare, à la mode barbare, non-grec

βοηθός , ός, ον : qui vient au secours, qui vient à l’aide, défenseur

βρέχω : (P : aor 2 ἐϐράχην ; βραχείς / βρεχείς , βραχεῖσα / βρεχεῖσα , βραχέν ) : inonder ; P : être plein de vin, gorgé de vin, ivre

γρύζω : grogner

δαΐς , δαΐδος / δᾷδος (ἡ) : (Α δᾶιδα) : la torche

δάπις δάπιδος (ἡ) : le tapis

δεξιά , ᾶς (ἡ) 3: la main droite ; la droite ;

δεξιόομαι , οῦμαι : tendre la main droite vers + D ;

δηλονότι : évidemment, manifestement

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: occupation, amusement, distraction

Δόναξ , Δόνακος (ὁ) : Donax (nom d’homme) ; de δόναξ , ακος (ὁ) : roseau, flûte, pipeau

δυστυχής , ής, ές 2: infortuné, frappé par le destin, malheureux, maudit

δώδεκα : douze

ἐάω / εἰάω , ῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; impft εἴων ; inf ἐᾶν ) 1: laisser, permettre;

εἶεν 4: soit ! qu’il en soit ainsi !

εἴθε 4: ah si seulement !

εἰμι 1: être ; εἰμι + D : faire partie de; ; εἰσίν ( ἐστι) + D : qqch est à qqn ; traduire en inversant nominatif et datif, et en substituant le verbe « avoir » au verbe « être » (qqn a qqch) ; / ΝΒ : ἔστι est toujours accentué ainsi lorsqu’il placé en tête de phrase

εἰσαγγέλλω (impér. aor. 2ème p pl : εἰσαγγείλατε ) : aller annoncer ; porter une nouvelle, faire la commission ;

εἰσϐαίνω (f εἰσϐήσομαι , impf εἰσέϐαινον , aor εἰσέϐην ) : entrer dans (+ Α)

εἰσφέρω 2: porter dans, introduire 

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur, là-dedans

ἑκατόν : cent

ἐκδίδωμι 2: ( f : ἐκδώσω ; impér aor 3ème p sg : ἐκδότω; ) livrer, remettre, confier 

ἐκεῖ  2: là, là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas)

ἐννέα : neuf

ἐντεῦθεν / τὸ ἐντεῦθεν 2: d'ici ;

ἑξῆς  : à la suite, pas à pas, point par point

ἐπί + Α 1: vers, jusqu’à

ἐπικροτέω , ῶ : applaudir

ἕπομαι 3: μετά + G : accompagner ;

ἑπτά  4: sept

ἐργώδης , ης, ες : difficile, qui donne de la peine

ἕτερος , α, ον 1: autre

εὐῆλιξ , εὐήλικος : adj. : du bon âge, jeune

εὔιος , ου : adj. qui accompagne le cri de l’évohé, consacré à Dionysos ; subst. : Evohé-Dionysos, dieu du vin

εὐμενής , ής, ές : bienveillant, bien disposé

εὐπάτειρα , ας (ἡ) : la fille d’un père illustre

εὐτρεπίζω : ( impf. ηὐτρέπιζον ) : préparer, faire des préparatifs

θυρωρός , οῦ (ὁ) : le portier

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, faire un sacrifice 

ἰδού 4: interjection : voici, voilà !

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν; inf et part : ἱστάναι , ἱστάς. στῆσαι , στήσας ) 1: établir, placer, installer, placer debout; poster ;

ἰώ 1: oh ! holà ! (cri d’appel)

καὶ δή : alors, eh bien donc;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα ) : 1 mal (adv.) , méchamment; 2 misérablement ;

καλλίνικος , ος , ον : magnifiquement victorieux, glorieux vainqueur

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; mignon, chéri (sens amoureux) ;

κατάγω 3: ( f. κατάξω) : faire descendre, ( mettre à bas ?) ; ramener ; // M descendre

καταγωνίζομαι ( part. pft M κατηγωνισμένος , η, ον ) : vaincre

κατασκιάζω ( part. pft MP : κατεσκιασμένος , η , ον ) : tenir à l’ombre, ombrager, tenir couvert, couvrir

κατατίθημι ( pft : κατατέθηκα ; aor passif κατετέθην3: déposer, placer en bas, poser en bas ;

κλίνω : pencher, incliner; détourner ; coucher ;

κοῖλος , η, ον : creux

κομίζω 1: transporter, emmener

κρατέω , ῶ 1: vaincre ;

κρατήρ , κρατῆρος (ὁ) : le cratère (vase pour mélanger le vin et l’eau

κρείσσων / κρείττων , ων, κρεῖττον 1: 1 meilleur, plus fort, plus puissant, plus avantageux, plus précieux, préférable ; / κρεῖττον ἐστι + inf sujet -> il vaut mieux + inf. ;

κύκλος , ου (ὁ) 3: le cercle, le disque; // κύκλῳ : adv. : tout autour, alentour

κύτος , ους (τό) : le creux, la cavité , la coupe

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ;impératif pr moyen : λαβοῦ ) : 1 a) prendre, saisir ; b) τινα et participe à l’A : prendre (surprendre) qqn à + inf. ;

λέϐης , λέϐητος (ὁ) : le chaudron

λίθος , ου () : la pierre

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir, désormais ;

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην ) 2: être fou ;

μαλακός , ή, όν : tendre, souple ; mou ;

μᾶλλον 1: plutôt

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: comprendre

μείγνυμι : ( part pr μειγνύς , ύντος) mêler, mélanger 

μέλλω 1: hésiter à, tarder à

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μετρίως 4: de façon mesurée, avec mesure ou modération, modérément

μῆκος , ους (τό) : la longueur

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι ( impér. μέμνησο ) 1: + G : se rappeler (au pft : je me souviens de) ;

μισέω ,  1: haïr, détester

μυριάκις : adv. : dix-mille fois

νᾶμα , ατος (τό) : la source, l’eau qui coule ; le liquide ;

Νίκη , ης ()  : Nikè, Victoire

Νύμφη,ης (ἡ) : la Nymphe

οἴμοι / οἴ μοι 2: hélas pour moi ! pauvre de moi ! misère ! Aïe!

οἴχομαι 2: être parti, être perdu, être mort

ὁμοῦ  3: en même temps, à la fois ;

ὀρθός , , όν 3: droit, dressé, debout

οὐκοῦν  1: par suite, donc, alors (attention à l’accent !) ;

ὄχλος , ου () 2: la foule

παιδίον , ου (τό)  3: jeune serviteur, petit esclave ;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : le serviteur; garçon ; jeune esclave ;

πάνδεινος , ος, ον : tout à fait redoutable, terrible

παρακινέω , ῶ : 1 tr. déranger ; 2 intr. bouger, remuer ;

παραπέτασμα , ατος (τό) : la tapisserie

πάρειμι 1 1: 1 être présent, être là ; 2 assister à (+ D); 3 + D : aider, secourir , prêter main forte à ;

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

πατρίδιον , ου (τό) : petit père

περιϐολ , ῆς (ἡ) : action de jeter (les bras) autour, embrassement, embrassade

πόθεν 2: 1 d’où ? à partir d’où ? 2 par quel moyen ? comment ?

πολιός , ά, όν : gris, aux cheveux blancs, vieux (attention à l’accent)

πότος , ου (ὁ) : la beuverie, la réunion où l’on boit

ποῦ 2: où (sans mvt) ?

πούς , ποδός () 1: (D pl ποσίν Hom ποσσί G duel : ποδοῖν ) : le pied (mesure: entre 20 et 30 cm, selon les cités)

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’affaire ; la situation fâcheuse, l’ennui, le souci;

πρίω ( impér. pr πρῖε ) : 1 scier ; 2 faire grincer ses dents ;

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; προήχθην : aor P 1ère p sg ) : mener en avant, faire avancer ;

προσέχω 2: 1 diriger vers ; 2 s'appliquer à, être attentif  ; // expr. : προσέχειν τὸν νοῦν ou προσέχειν seul: faire attention à

προσήκει 1: ( impft προσῆκε ) +D : il convient à … de, il appartient à … de, il faut que (+ infinitif : l'accord se fait alors souvent au datif)

πρόσπολος , ου (ὁ , ἡ ) 3: le serviteur , la servante

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, la face , la figure ;

πρότερος , α, ον 2: premier, le premier, en premier ;

ῥυθμός , οῦ () : le rythme

σκάφη , ης (ἡ) : la bassine

σπεύδω 3: ( σπεύσω , ἔσπευσα ) : intr. se presser, se hâter, se dépêcher

σπονδή , ῆς (ἡ) : la libation στρώννυμι : préparer, disposer un lit ou une jonchée ἐστρώννυτο

στέφανος , ου (ὁ) 2: couronne ;

στιβάς , άδος (ἡ) : lit de feuillage, de paille, d’herbe ; jonchée  ( pour certaines cérémonies);

συγκαθάπτω ( impf συγκαθῆπτον ) : lier fermement qqch (A) à (D), saisir fermement qqn (D) par (A)

συμπόσιον , ου (τό) : le banquet

συνεπιϐαίνω : s’engager aussi dans, se mettre aussi dans (+D)

συνήδομαι ( f συνησθήσομαι , aor συνήσθην ; part. aor. N masc pl : συνησθέντες ) : se réjouir avec ( + D )

τηνικάδε / τὸ τηνικάδε : à ce moment-là ;

τηρέω , ῶ : observer, conserver, préserver

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην, ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; impér. aor : θές; part pr τιθείς ; part. aor.neutre : θέν, θέντος; ) : poser, déposer, placer

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ? que ?; // expr. : τίποτε ou τ ποτε : mais enfin, quoi ...

τράπεζα , τραπέζης (ἡ) 2: la table

τρέμω : trembler

τρίπους , τρίποδος (ὁ) : le trépied

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière;

ὑπομένω 2: endurer, supporter

ὑφαντός , , όν: tissé

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : + Α : fuir, éviter

φίλημα , ατος (τό) : le baiser

φιλόγελως , ωτος : adj. : qui aime à rire, rieur

φιλοφρόνως : avec bienveillance

φορέω , ῶ : ( opt pr φοροίην ) : porter, porter de l’eau 

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα : veiller sur, garder, surveiller

χαλκοῦς , ῆ, οῦν : de bronze

χαμαί adv : par terre (avec ou sans mvt) ;

χείρ , χειρός (ἡ) 1: (D pl χέρσι / χέρσιν : la main, le bras

χορεῖος , α, ον : de danse, pour la danse

χορεύω : danser

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D 1: traiter (qqn) , en user avec qqn

χράω 3 : ( f χρήσω; impér aor 2ème p pl : χρήσατε ) : prêter

ὡς adv argumentatif (ὡς / ὥς ) 4: 1 car; 2 aussi vrai que… ;

ὥσπερ εἰ 1: comme si Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀεί 1: toujours

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ) : entendre

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: l’homme, monsieur... (ὦ ἄνδρες : messieurs !) ;

ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι 1: (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ; impér aor 2ème p pl : ἀπαλλάγητε ; ) 1: s’en aller

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ) : tuer, massacrer

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; opt. aor. 3ème p pl : ἀπολέσειαν ) : faire périr, faire mourir, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de;

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; + D ou relative : le même que ...  (tjrs précédé de l’article en ce sens ) expression : εἰς ταὐτό + D : dans le même lieu que 

ἐάω / εἰάω , ῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; impft εἴων ; inf ἐᾶν ) 1: laisser, permettre;

εἰμι 1: être ; εἰμι + D : faire partie de; ; εἰσίν ( ἐστι) + D : qqch est à qqn ; traduire en inversant nominatif et datif, et en substituant le verbe « avoir » au verbe « être » (qqn a qqch) ; / ΝΒ : ἔστι est toujours accentué ainsi lorsqu’il placé en tête de phrase

ἐπί + Α 1: vers, jusqu’à

ἕτερος , α, ον 1: autre

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν; inf et part : ἱστάναι , ἱστάς. στῆσαι , στήσας ) 1: établir, placer, installer, placer debout; poster ;

ἰώ 1: oh ! holà ! (cri d’appel)

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα ) : 1 mal (adv.) , méchamment; 2 misérablement ;

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; mignon, chéri (sens amoureux) ;

κομίζω 1: transporter, emmener

κρατέω , ῶ 1: vaincre ;

κρείσσων / κρείττων , ων, κρεῖττον 1: 1 meilleur, plus fort, plus puissant, plus avantageux, plus précieux, préférable ; / κρεῖττον ἐστι + inf sujet -> il vaut mieux + inf. ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ;impératif pr moyen : λαβοῦ ) : 1 a) prendre, saisir ; b) τινα et participe à l’A : prendre (surprendre) qqn à + inf. ;

μᾶλλον 1: plutôt

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: comprendre

μέλλω 1: hésiter à, tarder à

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι ( impér. μέμνησο ) 1: + G : se rappeler (au pft : je me souviens de) ;

μισέω ,  1: haïr, détester

οὐκοῦν  1: par suite, donc, alors (attention à l’accent !) ;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : le serviteur; garçon ; jeune esclave ;

πάρειμι 1 1: 1 être présent, être là ; 2 assister à (+ D); 3 + D : aider, secourir , prêter main forte à ;

πούς , ποδός () 1: (D pl ποσίν Hom ποσσί G duel : ποδοῖν ) : le pied (mesure: entre 20 et 30 cm, selon les cités)

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: l’affaire ; la situation fâcheuse, l’ennui, le souci;

προσήκει 1: ( impft προσῆκε ) +D : il convient à … de, il appartient à … de, il faut que (+ infinitif : l'accord se fait alors souvent au datif)

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην, ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; impér. aor : θές; part pr τιθείς ; part. aor.neutre : θέν, θέντος; ) : poser, déposer, placer

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ? que ?; // expr. : τίποτε ou τ ποτε : mais enfin, quoi ...

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : + Α : fuir, éviter

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα : veiller sur, garder, surveiller

χείρ , χειρός (ἡ) 1: (D pl χέρσι / χέρσιν : la main, le bras

ὥσπερ εἰ 1: comme si 

fréquence 2 :

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: sentiment de honte qui arrête, pudeur

ἀνέχομαι ( ἀνέξομαι) 2: supporter, admettre ;

δυστυχής , ής, ές 2: infortuné, frappé par le destin, malheureux, maudit

εἰσφέρω 2: porter dans, introduire 

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur, là-dedans

ἐκδίδωμι 2: ( f : ἐκδώσω ; impér aor 3ème p sg : ἐκδότω; ) livrer, remettre, confier 

ἐκεῖ  2: là, là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas)

ἐντεῦθεν / τὸ ἐντεῦθεν 2: d'ici ;

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, faire un sacrifice 

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην ) 2: être fou ;

οἴμοι / οἴ μοι 2: hélas pour moi ! pauvre de moi ! misère ! Aïe!

οἴχομαι 2: être parti, être perdu, être mort

ὄχλος , ου () 2: la foule

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

πόθεν 2: 1 d’où ? à partir d’où ? 2 par quel moyen ? comment ?

ποῦ 2: où (sans mvt) ?

προσέχω 2: 1 diriger vers ; 2 s'appliquer à, être attentif  ; // expr. : προσέχειν τὸν νοῦν ou προσέχειν seul: faire attention à

πρότερος , α, ον 2: premier, le premier, en premier ;

ὑπομένω 2: endurer, supporter

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D 1: traiter (qqn) , en user avec qqn

fréquence 3 :

ἀληθῶς ou ὡς ἀληθῶς 3: vraiment, véritablement, en vérité, réellement (ὡς renforce ἀληθῶς)

ἀπάγω 3: ramener (à la maison); // ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en !

δεξιά , ᾶς (ἡ) 3: la main droite ; la droite ;

ἕπομαι 3: μετά + G : accompagner ;

κατάγω 3: ( f. κατάξω) : faire descendre, ( mettre à bas ?) ; ramener ; // M descendre

κατατίθημι ( pft : κατατέθηκα ; aor passif κατετέθην3: déposer, placer en bas, poser en bas ;

κύκλος , ου (ὁ) 3: le cercle, le disque; // κύκλῳ : adv. : tout autour, alentour

ὁμοῦ  3: en même temps, à la fois ;

ὀρθός , , όν 3: droit, dressé, debout

παιδίον , ου (τό)  3: jeune serviteur, petit esclave ;

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; προήχθην : aor P 1ère p sg ) : mener en avant, faire avancer ;

πρόσπολος , ου (ὁ , ἡ ) 3: le serviteur , la servante

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, la face , la figure ;

σπεύδω 3: ( σπεύσω , ἔσπευσα ) : intr. se presser, se hâter, se dépêcher

fréquence 4 :

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: occupation, amusement, distraction

εἶεν 4: soit ! qu’il en soit ainsi !

εἴθε 4: ah si seulement !

ἑπτά  4: sept

ἰδού 4: interjection : voici, voilà !

μετρίως 4: de façon mesurée, avec mesure ou modération, modérément

ὡς adv argumentatif (ὡς / ὥς ) 4: 1 car; 2 aussi vrai que… ;


ne pas apprendre :

ἄγροικος , ος , ον : 1 rustre, grossier, sans politesse ; 2 sauvage ;

ἀηδής , ής , ές : désagréable

αἴρω ( ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ;

ἄνθος , ους (τό) : 1 la fleur ; 2 l’éclat, le teint

ἄνωθεν : d'en haut, en remontant

ἀποτρέχω , ἀποδραμοῦμαι , απέδραμον : s’éloigner en courant ; s’en aller en vitesse ;

αὖτις / αὖθις : de nouveau, une deuxième fois, encore; à l'avenir ;

βαρϐαρικός , ή, όν : barbare, à la mode barbare, non-grec

βοηθός , ός, ον : qui vient au secours, qui vient à l’aide, défenseur

βρέχω : (P : aor 2 ἐϐράχην ; βραχείς / βρεχείς , βραχεῖσα / βρεχεῖσα , βραχέν ) : inonder ; P : être plein de vin, gorgé de vin, ivre

γρύζω : grogner

δαΐς , δαΐδος / δᾷδος (ἡ) : (Α δᾶιδα) : la torche

δάπις δάπιδος (ἡ) : le tapis

δεξιόομαι , οῦμαι : tendre la main droite vers + D ;

δηλονότι : évidemment, manifestement

Δόναξ , Δόνακος (ὁ) : Donax (nom d’homme) ; de δόναξ , ακος (ὁ) : roseau, flûte, pipeau

δώδεκα : douze

εἰσαγγέλλω (impér. aor. 2ème p pl : εἰσαγγείλατε ) : aller annoncer ; porter une nouvelle, faire la commission ;

εἰσϐαίνω (f εἰσϐήσομαι , impf εἰσέϐαινον , aor εἰσέϐην ) : entrer dans (+ Α)

ἑκατόν : cent

ἐννέα : neuf

ἑξῆς  : à la suite, pas à pas, point par point

ἐπικροτέω , ῶ : applaudir

ἐργώδης , ης, ες : difficile, qui donne de la peine

εὐῆλιξ , εὐήλικος : adj. : du bon âge, jeune

εὔιος , ου : adj. qui accompagne le cri de l’évohé, consacré à Dionysos ; subst. : Evohé-Dionysos, dieu du vin

εὐμενής , ής, ές : bienveillant, bien disposé

εὐπάτειρα , ας (ἡ) : la fille d’un père illustre

εὐτρεπίζω : ( impf. ηὐτρέπιζον ) : préparer, faire des préparatifs

θυρωρός , οῦ (ὁ) : le portier

καὶ δή : alors, eh bien donc;

καλλίνικος , ος , ον : magnifiquement victorieux, glorieux vainqueur

καταγωνίζομαι ( part. pft M κατηγωνισμένος , η, ον ) : vaincre

κατασκιάζω ( part. pft MP : κατεσκιασμένος , η , ον ) : tenir à l’ombre, ombrager, tenir couvert, couvrir

κλίνω : pencher, incliner; détourner ; coucher ;

κοῖλος , η, ον : creux

κρατήρ , κρατῆρος (ὁ) : le cratère (vase pour mélanger le vin et l’eau

κύτος , ους (τό) : le creux, la cavité , la coupe

λέϐης , λέϐητος (ὁ) : le chaudron

λίθος , ου () : la pierre

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir, désormais ;

μαλακός , ή, όν : tendre, souple ; mou ;

μείγνυμι : ( part pr μειγνύς , ύντος) mêler, mélanger 

μῆκος , ους (τό) : la longueur

μυριάκις : adv. : dix-mille fois

νᾶμα , ατος (τό) : la source, l’eau qui coule ; le liquide ;

Νίκη , ης ()  : Nikè, Victoire

Νύμφη,ης (ἡ) : la Nymphe

πάνδεινος , ος, ον : tout à fait redoutable, terrible

παρακινέω , ῶ : 1 tr. déranger ; 2 intr. bouger, remuer ;

παραπέτασμα , ατος (τό) : la tapisserie

πατρίδιον , ου (τό) : petit père

περιϐολ , ῆς (ἡ) : action de jeter (les bras) autour, embrassement, embrassade

πολιός , ά, όν : gris, aux cheveux blancs, vieux (attention à l’accent)

πότος , ου (ὁ) : la beuverie, la réunion où l’on boit

πρίω ( impér. pr πρῖε ) : 1 scier ; 2 faire grincer ses dents ;

ῥυθμός , οῦ () : le rythme

σκάφη , ης (ἡ) : la bassine

σπονδή , ῆς (ἡ) : la libation στρώννυμι : préparer, disposer un lit ou une jonchée ἐστρώννυτο

στέφανος , ου (ὁ) 2: couronne ;

στιβάς , άδος (ἡ) : lit de feuillage, de paille, d’herbe ; jonchée  ( pour certaines cérémonies);

συγκαθάπτω ( impf συγκαθῆπτον ) : lier fermement qqch (A) à (D), saisir fermement qqn (D) par (A)

συμπόσιον , ου (τό) : le banquet

συνεπιϐαίνω : s’engager aussi dans, se mettre aussi dans (+D)

συνήδομαι ( f συνησθήσομαι , aor συνήσθην ; part. aor. N masc pl : συνησθέντες ) : se réjouir avec ( + D )

τηνικάδε / τὸ τηνικάδε : à ce moment-là ;

τηρέω , ῶ : observer, conserver, préserver

τράπεζα , τραπέζης (ἡ) 2: la table

τρέμω : trembler

τρίπους , τρίποδος (ὁ) : le trépied

ὑφαντός , , όν: tissé

φίλημα , ατος (τό) : le baiser

φιλόγελως , ωτος : adj. : qui aime à rire, rieur

φιλοφρόνως : avec bienveillance

φορέω , ῶ : ( opt pr φοροίην ) : porter, porter de l’eau 

χαλκοῦς , ῆ, οῦν : de bronze

χαμαί adv : par terre (avec ou sans mvt) ;

χορεῖος , α, ον : de danse, pour la danse

χορεύω : danser

χράω 3 : ( f χρήσω; impér aor 2ème p pl : χρήσατε ) : prêterRetour en haut du texte