Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

W Lexique complet du Dyscolosἀϐέϐαιος , ος , ον : mobile, inconstant, incertain

ἄϐρωτος , ος, ον : immangeable

ἀγαθά , ῶν (τά) : 1 les biens, la richesse; 2 le bonheur

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave, honnête, noble, débonnaire (ἁγαθοί = οἱ ἀγαθοί); comparatif : βελτίων,ονος : meilleur ; (cpr ἀμείνων) : plus brave ; superlatif : βέλτιστος : très bon, le meilleur; // dans un dialogue : βέλτιστε : mon excellent ami !

ἄγαλμα , ατος (τό) 3: belle image, belle figure ;

ἀγαπάω , ῶ 2: 1 aimer ; 2 se contenter de (+ D);

ἄγριος , α, ον : rude, sauvage, farouche

ἄγροικος , ος , ον : 1 de la campagne, campagnard ; 2 rustre, grossier, sans politesse ; 3 sauvage ;

ἀγρός , οῦ () 4: champ, propriété campagnarde

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον : 1 conduire, pousser, emmener, mener  ; 2 passer (du temps) expr. : ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée; 3 entraîner avec soi par son poids, d’où peser (+ A) ; 4 ἄγε : allons ! ;

ἀδελφή , ῆς (ἡ) 2: la sœur

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère ;

ἀδιήγητος , ος, ον : indescriptible

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal, être injuste ; + 2 A : commettre une injustice contre; M ἀδικέομαι ,οῦμαι ( part. aor. :ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

ἀδίκημα , ατος (τό) 2: crime, faute

ἀδικία , ας ()  4: l’injustice

ἄδικος , ος, ον 2: qui fait du tort, nuisible, injuste

ἀεί / αἰεί 1: toujours, continuellement, chaque fois, successivement ; // expr. : ἐς ἀε : sans interruption, sans cesse

ἀηδής , ής , ές : désagréable

ἀηδία ,ίας (ἡ) : désagrément, caractère odieux, horreur

ἀθάνατος , ος, ον 3: im-mortel, im-périssable

ἄθλιος α‚ ον 2: 1 pitoyable, déplorable ; 2 misérable, méchant, méprisable (Sommer, Chassang)

ἀθλίως : misérablement, pitoyablement, mal

ἀθῷος / ἀθῶιος , ος, ον : impuni, sans châtiment

αἱμασιά , ας (ἡ) : la clôture (d’épineux), la clôture

αἴρω ( ἀρῶ , ἦρα , ἦρκα ) : prendre, lever, soulever ;

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : + G  ou A (surtout neutre) : remarquer, s’apercevoir, avoir conscience de, se rendre compte de,

αἰσχρός , ά, όν 1: (comp. αἰσχίων ) déshonorant, honteux, indigne ;

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: 1 la honte, le déshonneur, l’infamie ; 2 sentiment de honte qui arrête, pudeur

αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην 2: 1 rougir, avoir honte de; 2 hésiter à, craindre de, avoir scrupule de ;

αἰτέω , ῶ 2: (impft ionien ᾔτεον ) : 1 demander, réclamer  ; 2 emprunter ;

αἴτιος , α, ον 1: +G : responsable de, coupable de ;

ἄκαιρος , ος , ον : inopportun

ἄκακος , ος, ον : innocent, ingénu, sans malice

ἀκαρής , ής , ές : court, qui ne tient qu’à un fil ; // expr. : Κατέπεσον ἀκαρὴς τῷ δέει : la peur faillit me faire tomber (dict. Chassang 1879);

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι, ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ;) : entendre ; + G écouter qqn

ἀκριβῶς 2: précisément, exactement, scrupuleusement, rigoureusement, minutieusement

ἄκρος , α, ον 3: pointu, extrême, le plus élevé, supérieur, le sommet de…; qui est au bout, au sommet,  ou à la surface de 

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον, G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté, contre mon gré ;

ἅλας , ἅλατος (τό) : le sel

ἀληθής , ής, ές 1: 1 vrai, véritable ; 2 véridique, sincère ; // neutre substantivé : ἀληθῆ (τὰ) : la vérité (τἀληθῆ)

ἀληθῶς ou ὡς ἀληθῶς 3: vraiment, véritablement, en vérité, réellement (ὡς renforce ἀληθῶς)

ἀλλά 1: 1 mais, au contraire, bien au contraire, pourtant, cependant ; 2 mais, eh bien; 3 allons ! ;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre, différent   ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; adjectif substantivé : un autre , autrui ; ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; 

ἀλλότριος , α, ον 2: d’autrui, étranger

ἄλλως 2: autrement, autrement qu’il ne faut ;

ἀλόγιστος , ος, ον : irréfléchi, illogique

ἅλς , ἁλός (ἡ) : le sel

ἄλυπος , ος, ον : qui ne cause pas de peine, inoffensif ;

ἁλωτός , ή, όν : accessible, pris, conquis

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément ;

ἀμαθία ‚ ας (ἡ) 4: la sottise, l’ignorance

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : manquer le but, échouer, se tromper, commettre une faute;

ἄμαχος , ος, ον : qu’on ne peut combattre, avec qui on ne peut lutter, irréductible, irrésistible

ἀμύνομαι 2: se défendre, contr’attaquer

ἄν + subj = ἐάν + subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel) // καὶ ἄν : même si ;

ἄν 1: 1 particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé; 2 conjonction : si ;

ἀναϐάλλω 4: remettre à plus tard (inf. aor. M : ἀναϐαλέσθαι )

ἀναϐοάω , ῶ : crier hautement, pousser de grands cris

ἀναγκάζω  1: (aor. ἠνάγκασα ) forcer, obliger à, contraindre 

ἀναγκαῖος , α, ον 2: 1 nécessaire ; 2 lié par la nécessité, par le sang, par la parenté = parent ;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité

ἀνακάμπτω ( f. ἀνακάμψω ) : se recourber ; revenir sur ses pas ;

ἀνακύπτω : s’élever hors de l’eau, se relever

ἄναξ , ἄνακτος () 2: le prince, le seigneur, protecteur, sire

ἀνάξιος , ος , ον 3: indigne

ἀνάπαυσις , εως () : la cessation , la pause, la relâche

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα ) : persuader, persuader de nouveau (« repersuader »)

ἀνάπηρος , ος, ον : estropié

ἀνάπτω ( aor : ἀνῆψα ) : attacher

ἀναφέρω 4: ( ἀνοίσω, ἀννεγκον, ἀνενήνοχα ) : porter en haut, remonter 

ἀνδριάς , άντος () : la statue

ἀνδροφόνος , ος, ον 4: tueur (tueuse) d’homme, meurtrier, homicide

ἀνέχω 2: soutenir ; // M ἀνέχομαι ( ἀνέξομαι ) : supporter, admettre ;

ἀνήκεστος , ος , ον : incurable, irréparrable, funeste

ἀνήμερος , ος, ον : 1 non apprivoisé, sauvage, non civilisé ; 2 inhumain, atroce

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν ) : 1 l’homme, monsieur... (ὦ ἄνδρες : messieurs !)  ; 2 le mari ; 3 le héros;

ἄνθος , ους (τό) : 1 la fleur ; 2 l’éclat, le teint

ἄνθραξ , ακος (ὁ) : le charbon

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain, la créature ( ἅνθρωπος = ὁ ἄνθρωπος ); la femme

ἀνίημι (impér. aor. 2ème p sg : ἄνες ; part. pr. : ἀνιείς ) 4: laisser aller, relâcher ;

ἀνιμάω , ῶ ( f ἀνιμήσομαι / ἀνιμήσω ; aor. ἀνίμησα ) : tirer en haut, hisser

ἀνίστημι 2: ( ἀναστῆσαι : inf aor à sens actif ) : faire se lever, relever,  faire lever; ; // M ἀνίσταμαι 2: à l’aor 2 : sens intransitif  (aor 2 3 p pl : ἀνέστησαν ; inf aor : ἀναστῆναι ; part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ;) : se lever, se relever ;

ἀνοίγω  3: ouvrir

ἀνόσιος , ος / α, ον  3: impie, sacrilège; infâme, scélérat ;

ἀντέχω : ( impft ἀντεῖχον ) : résister, tenir bon

ἀντιβολέω , ῶ : + A : supplier 

ἀντιδίδωμι : (f. ἀντιδώσω; inf aor ἀντιδοῦναι ) : donner en échange, échanger

ἀντιλέγω (f ἀντερῶ; aor. ἀντεῖπα ou ἀντεῖπον ; part pft : ἀντειρηκώς , οτος ) 2: dire le contraire, s'opposer à, parler contre

ἀνύω ( ἀνύσω , ἤνυσα ) : mener à bon terme, venir à bout de, réussir à, accomplir, achever

ἄνω  3: adv : de bas en haut, en haut, là-haut, vers le haut, en montant

ἄνωθεν : d'en haut, en remontant

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite, qui a la valeur de ; // ἄξιον <ἐστι> + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

ἀξιόω , ῶ 1: ( aor. ἠξίωσα) : + inf. juger digne, estimer bon que, penser qu'il faut;

ἀπαγγέλλω 2: ( f ἀπαγγελῶ ) 1 annoncer ; 2 rapporter, rapporter une nouvelle

ἀπάγχομαι ( aor. ἀπηγξάμην) : se pendre

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ) 3: 1 emmener, envoyer ; 2 faire sortir, écarter, faire dévier ; // ἄπαγε : loin d’ici ! Va-t-en ! ; 3 ramener (à la maison);

ἀπαιτέω , 3: réclamer, demander une chose à laquelle on a droit

ἀπαλλάσσω / ἀπ-αλλάττω 1: faire partir; + G : écarter de, délivrer de  ; // MP ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι  (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ; impér aor 2ème p pl : ἀπαλλάγητε ;) 1: s’écarter, s’en aller ; se tirer d’affaire

ἀπάνθρωπος , ος, ον : éloigné des hommes, qui fuit les hommes, insociable

ἅπαξ , inv4: une fois pour toutes ;

ἀπαρνέομαι , οῦμαι : refuser

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων ,οῦσα,ον ; impér. pr. 2ème p.pl. : ἄπιτε)  sortir, s’en aller, se retirer, partir ; ἐκ + G quitter, s'éloigner de

ἄπειρος , ος, ον 4: + G : inexpérimenté en, ignorant de , sans connaissance de ( comp. ἀπειρότερος )

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller ; retourner, revenir

ἀπίθανος , ος, ον : qui ne persuade pas, peu persuasif, peu convaincant

ἀπιστέω , 3: ne pas ajouter foi à, ne pas croire, douter ;

ἁπλῶς 3: simplement, franchement, en un mot, sans détour

ἀπό + G 1: 1 à partir de, de;en s’éloignant de, loin de, de ; 2 en se fondant sur ; 3 à cause de, par, du fait de

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα : aboutir; / εἰς βέλτιον ἀποϐαίνειν : aboutir à qqch de mieux, avoir une heureuse issue ;

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ) : + G : désespérer de

ἀποδοκιμάζω : repousser après réflexion (ou essai), rejeter

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ) : mourir, périr

ἀποιμώζω : déplorer

ἀποκαλέω , ῶ : appeler, traiter qqn de

ἀποκραιπαλάω , ῶ : dormir dans son ivresse, être ivre, être saoûl

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ) : tuer, massacrer

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ; impft ἀπέλειπον ; pft P : ἀπολέλειμμαι ) : laisser ; s’éloigner de, distancer ; surpasser ; abandonner ; // P : manquer l’occasion, manquer le moment d’agir

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα ,ἀπολώλεκα; opt. aor. 3ème p pl : ἀπολέσειαν ) : faire périr, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de, corrompre  ; // MP 1: ( ἀπόλλυμαι , ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit, s’évanouir; // expr. : κάκιστ ΄ ἀπολουμένη (participe futur) : formule d’imprécation : « destinée à la plus misérable fin », d’où « maudite »

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon; // A : Ἄπολλον / Ἀπόλλω : par Apollon ! (acc. excl.) 

ἀποξυλόομαι , ἀποξυλοῦμαι : devenir dur comme du bois

ἀποπέμπω : ( inf. aor : ἀποπέμψαι ) renvoyer

ἀπόπληκτος , ος, ον : frappé dans son esprit, atteint dans son esprit, imbécile, fou

ἀποπνίγω : ( part. pft P ἀποπεπνιγμένος , η , ον) : étouffer, étrangler, faire mourir d’asphyxie ; => noyer ?

ἀπορέω , ῶ 2: 1 être dans l'embarras; 2 être pauvre ; + G : manquer de;

ἀπορρήγνυμι ( f ἀπορρήξω etc. ...) : rompre, briser

ἀποσπάω , ῶ : (+ G) : arracher en tirant, arracher de, séparer violemment de

ἀποστέλλω 3: ( ἀποστελῶ , ἀπέστειλα , ἀπέσταλκα : 1 envoyer , renvoyer, faire partir ; 2 escorter (à l’exclusion de toute autre personne ; sens du préverbe ἀπό cf syntaxe Humbert § 591 remarque sur ἀποκρίνειν) ;

ἀποσῴζω : sauver, rendre la vie; // P ( aor. ἀπεσώθην ) : arriver sain et sauf, arriver à bon port ;

ἀποτρέπω 4: détourner

ἀποτρέχω , ἀποδραμοῦμαι , απέδραμον : s’éloigner en courant ; s’en aller en vitesse ;

ἄπροικος ,ος , ον : sans dot

πτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα , inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, toucher à

ἀπωθέω : ( ἀπώσω , ἀπέωσα ) : écarter qqn (A) de (G) ; // M ἀπωθέομαι : (inf aor ἀπώσασθαι) : écarter, repousser, contr’attaquer

ἄρα adv.  1: 1 donc ; 2 peut-être

ἆρα = ἄρα souvent derrière τις

ἆρα 1: est-ce que ? / ἆρα μή : est-ce que par hasard ?

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

ἀρεσκόντως : de façon à plaire, de manière à satisfaire ;

ἀρέσκω 3: ( f ἀρέσω ) : + D : plaire à , satisfaire

ἀρεστός , ή , όν : agréable, satisfaisant

ἀριστάω , ῶ ( aor ἠρίστησα , pft ἠρίστηκα ) : prendre le repas de midi, déjeuner

ἄριστον , ου (τό) : le repas de midi, le déjeuner

ἁρμόζω / ἁρμόττω 3: intr. + D : convenir à, s’accorder avec ;

ἄροτος , ου (ὁ) : le labour ; l’ensemencement, la production ;

ἁρπάγη , ης (ἡ) : le croc, le crochet (attention à l’accentuation)

ἁρπάζω 3: ( part aor ἁρπάσας ) prendre violemment, s’emparer de, enlever ;

Ἄρτεμις , ιδος (ἡ) : Artémis

ἄρτι  4: à l’instant, récemment, juste, seulement

ἀρτίως  : récemment, à l’instant, tout à l’heure

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: le commencement, le début; ἐξ ἀρχῆς : depuis le début;

ἄρχομαι + inf 1: commencer à ;

ἄρχω + 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι  ) commencer ; // M ἄρχομαι + inf : commencer à

ἀσθενής , ής, ές 2: 1 fragile ; 2 pauvre

Ἀσκληπιός , οῦ (ὁ) : Asclépios, débonnaire dieu de la médecine, guérisseur de tous les maux

ἄσκοπος , ος , ον : invisible, incompréhensible, imprévisible

ἄσμενος , η, ον 4: content, satisfait, joyeux

σπάζομαι : ( inf aor ἀσπάσασθαι )1 accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer ; 2 aimer, chérir

ἀστεῖος , α, ον : distingué, charmant

ἀστείως : de façon charmante , avec élégance

ἀστικός , ή, όν : citadin, qui vit à la ville

ἀσχολέομαι , οῦμαι : ne pas connaître le loisir, avoir de l’ouvrage ;

Ἄτλας , αντος (ὁ) : Atlas, titan qui soutient les colonnes de la voûte céleste

ἀτοπία , ας (ἡ) : extravagance, absurdité, lubie

ἄτοπος, ος, ον 3: 1 déplacé, inconvenant, mal ; 2 étrange, extraordinaire ;

ἀτρέμα adv. : lentement, doucement ;

Ἀττική ,ῆς (ἡ) : l’Attique

Ἀττικός , ή, όν : Attique, de l’Attique

αὖ 1: de nouveau, encore

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

αὐξάνω / αὔξω 4: augmenter, accroître ;

αὔριον : demain

αὐτάρκης , ης, ες : qui se suffit à soi-même

αὐτίκα 3: tout de suite, aussitôt, à l’instant, immédiatement

αὖτις / αὖθις : de nouveau, une deuxième fois, encore; à l'avenir ;

αὐτόθεν : adv. de lieu : d’ici même, de là

αὐτόματος , η/ος, ον : poussé par sa propre ardeur, agissant spontanément, de soi-même

αὑτόν , ήν, 1: lui-même, elle-même (= ἑαυτόν ,ήν,pr réfléchi 3ème p ) ;

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 seul ; 3 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

αὐτός ,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; + D ou relative  : le même que ...  (tjrs précédé de l’article en ce sens: ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος : le même homme; // expression : ἐν ταὐτῷ + D : dans le même lieu que ; εἰς ταὐτό + A : dans le même lieu que 

αὐτοῦ  4: adv. de lieu : là, sur place ; ici, ici même

αὐτουργός , ός, όν : qui travaille lui-même ; // subst. : petit paysan ;

ἀφ-αιρέομαι: ( part. aor : ἀφελόμενος ) enlever à ; +Α +G : enlever qqch à qqn

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché

ἄφθονος , ος , ον : abondant, copieux,opulent, à profusion

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα , 3ème p pl ἀφῆκαν ; inf aor 2 ἀφεῖναι ; part pr ἀφείς ; 2ème pers sg impér aor: ἄφες , 2ème p sg impér aor M: ἀφοῦ ) : 1 + A : lancer, jeter ; rejeter ; 2 + A laisser, abandonner; laisser aller, laisser tomber, lâcher  ;  / 3 ἀφίημι + 2 A : laisser qqn + attribut du COD ;

ἀφίστημι 2: ( ἀποστῆναι : inf aor 2 à sens moyen) : éloigner, écarter ; // M ἀφ-ίσταμαι 2: ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) + G : s’écarter devant, s’écarter pour laisser la place à, se placer à distance, prendre du recul  ; se dérober; faire défection ;

ἀχράς , άδος (ἡ) : la poire sauvage

βαδίζω 3: ( f βαδιοῦμαι : marcher, avancer, aller, entrer

βαθύς , εῖα, ύ (G βαθέος ) : profond

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα 2: 1 lancer, jeter sur ; 2 frapper, frapper à distance, atteindre; 3 absolt : lancer un projectile, jeter un trait, lancer un objet ;

βάπτω , βάψω , ἔϐαψα : 1 plonger ; plonger dans l’eau,  plonger dans l’eau pour remplir, remplir ; 2 teindre; / MP (pft MP βέϐαμμαι) : être trempé ;

βάραθρον , ου (τό) : le gouffre ; le barathre, en Attique, où l’on précipite vivants certains condamnés, ou cadavres de suppliciés ;

βαρϐαρικός , ή, όν : barbare, à la mode barbare, non-grec

βέβαιος , βέβαιος / βεϐαία , ον 3: solide, ferme ;

βέλτιστε 1: dans un dialogue : mon excellent ami !

βία , ας () 2: la force, la violence, la brutalité ; βίᾳ / εἰς βίαν / πρὸς βίαν : emploi adverbial : de force, avec violence

βιάζομαι 2: contraindre, forcer

βιάω , ῶ : faire violence

βίος , ου (ὁ) 1: 1 la vie, l’existence, la façon de vivre; 2 moyen de vivre, les moyens d'existence; 3 la façon de vivre ;

βιωτός , ή, όν : qu’on peut vivre, vivable

βλέμμα , ατος (τό) : le regard, la façon de regarder

βλέπω 2: regarder ; βλέπω + adj neutre adverbial avoir un regard ... de telle ou telle qualité.

βοάω , ῶ 3: pousser un ou des cris, gronder, crier, hurler, gueuler ; 

βοηθέω , ῶ + D 1: aider, aller au secours de 

βοηθός , ός, ον : qui vient au secours, qui vient à l’aide, défenseur

βουλεύω 1: projeter, décider ; βουλεύομαι 1: délibérer ;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι (1ère p pl en poésie : βουλόμεσθα ; impér pr: βούλου ) 1: 1 vouloir ; ( + inf.) prendre le parti de; 2 signifier, vouloir dire ;

βοῦς , βοός (ὁ) (Α τὸν βοῦν )  4: bœuf

βραδύνω : aller lentement, traîner ;

βραχύς , εῖα, ύ 2: court, bref; // βραχύ, βραχύ τι : neutre adv. : un court moment, un petit instant ; à courte distance ;

βρέχω : (P : aor 2 ἐϐράχην ; βραχείς / βρεχείς , βραχεῖσα / βρεχεῖσα , βραχέν ) : inonder ; P : être plein de vin, gorgé de vin, ivre

βωλοκοπέω , ῶ : couper les mottes de terre, biner, herser

βῶλος , ου (ἡ) : motte de terre

γαμέω , ῶ 2: ( aor. ἔγημα ) : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse 

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage, l’union ;

γάρ 1: 1 car, en effet ; 2 alors; 3 dans un dialogue, a svt valeur de confirmation: oui, car ou non, car ; c’est que ...  ;4 en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit.

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ;

γεγονός , ότος (τό) : l’événement, le fait (> γίγνομαι : arriver)

γεγονώς part pft attique de γίγνομαι

γειτνιάω , ῶ : être voisin de, être le voisin de

γείτων , ονος (ὁ) 4: le voisin

γενναίως : généreusement, noblement, en homme bien né

γεννικός , ή, όν : noble, généreux

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille

γέρων , οντος () 2: le vieillard, l’ancien, le vieux

Γέτας (ὁ) : (A Γέταν ) :Gétas, nom d’esclave (d’origine gète, peuple de Thrace ?)

γεύομαι  + G: 1 jouir de, goûter de ; 2 faire l’expérience de, manger, absorber ; avoir sa part de ;

γεωργέω , ῶ : cultiver

γεωργός , οῦ (ὁ) : le paysan

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre ; // Γῆ , Γῆς (ἡ) : Terre (divinité primordiale, épouse d’Ouranos ; sert de témoin aux serments, car elle sait tout ce qui se fait sur terre)

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (inf aor γενέσθαι ) 1: 1 naître (+ G : de qqn); 2 devenir, se transformer en ; 3 advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; γίγνεσθαι τινι : arriver à quelqu’un de ...+ inf; 4 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft) ;

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (part aor γνούς ) 1:1 apprendre à connaître, reconnaître, connaître; 2 être conscient de, comprendre; 3 juger, penser 

γλυκύς , γλυκεῖα , ύ : doux

γνήσιος , α, ον  4: légitime

γνώμη , ης () 1: la formule, la maxime ;

Γοργίας , ου (ὁ) : ( V Γοργία) : Gorgias

γοῦν  3: 1 du moins, sans doute , à tout le moins; 2 ce qui est sûr, c’est que... ; certes, en tout cas ;

γραῦς , γραός (ἡ) : ( V γραῦ ; A τὴν γραῦν ) la vieille femme, la vieille

γρύζω : grogner

γύναιον , ου (τό) : petite femme ; bonne femme ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν) 1: la femme, l’épouse

δαί particule (étonnement, curiosité) : donc

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: 1 la divinité, le dieu ; 2 le destin (plutôt mauvais)

δαΐς , δαΐδος / δᾷδος (ἡ) : (Α δᾶιδα) : la torche

δάκνω (aor ἔδακον ; inf aor δακεῖν ; part aor P δηχθείς ; part pft P : δεδηγμένος ) : mordre

δάκτυλος , ου (ὁ) : le doigt, l’orteil

Δᾶος , ου (ὁ) : Daos, nom d’esclave (origine scythe ?)

δάπις , δάπιδος (ἡ) : le tapis

δασύς , εῖα, ύ : feuillu, boisé ; // δασύ (τό) : le terrain boisé, le sous-bois ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais, or ; 3 alors ; // δ’  1: abréviation de δέ devant voyelle 

δεδισαμένη probable forme de part. aor. de δειδίσσομαι : s’effrayer

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf); à l’imparfait ἔδει, prend fréquemment un sens conditionnel : il faudrait, il aurait fallu ; // part. subst. : τὸ δέον , τοῦ δέοντος : ce qui convient, ce qui est nécessaire ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδίως ) 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j'ai peur, je crains ; μή + subj : craindre que

δείκνυμι , δείξω , ἔδειξα , δέδειχα 1: montrer, faire voir, révéler, indiquer, découvrir

δειλία , ας (ἡ) : lâcheté, bassesse

δεῖνα ( ὁ, ἡ, τό ) 4: indécl un tel ; désigne souvent en comédie par euphémisme ce qui a trait au membre viril (en incise exclamative τὸ δεῖνα : « quel pied » !)

δεξιά , ᾶς (ἡ) 3: la main droite ; la droite ;

δεξιόομαι , οῦμαι : tendre la main droite vers + D ;

δεξιός , ά, όν 3: qui est à droite; / ἐπὶ δεξιά : vers la droite, à droite ;

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: 1 avoir besoin de ; 2 demander, prier qqn (G) de (+ inf)

δέον , δέοντος (τό) : ce qu’il faut, le nécessaire ; τὰ δέοντα : même sens ;

δεσμωτήριον , ου (τό) 4: la prison

δεσπότης , ου (ὁ) 2: le maître

δεῦρο / δευρί 2: ici 

δεῦρο / δευρί 2: ici 

δεῦρο 2: ici ; jusqu’ici

δεῦτε : allons! Voyons!

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην) : recevoir, accueillir, accepter ;

δέω 1 2: ( δήσω , ἔδησα , δέδηκα ) : lier, attacher

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 certes, vraiment ; eh bien ! , donc (souvent à valeur ironique) ; 2 assurément, justement, précisément (intensif) ; 3 bien (insistance);

δηλαδή : évidemment, à l’évidence

δηλονότι : évidemment, manifestement

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine ( Α : Δήμητρα )

δῆμος , ου () 1: le dème (circonscription géographique) ;

δημόσιος , α, ον 2: public, publique

δῆτα  2: 1 en vérité, assurément, certes ; 2 alors ; ; οὐ δῆτα : pas du tout ! 

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de, pour; / expr. : διὰ τοῦτο : à cause de cela, c’est pourquoi ; // διὰ τί : pourquoi ?

διά + G : 1 à travers, au milieu de; 2 dans, en , avec ; 3 par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, à cause de, par;

διαβάλλω , διαβαλῶ, διέϐαλον , διαβέϐληκα 2: calomnier, accuser, déblatérer contre

διάδοχος , ου (ὁ) : le remplaçant, le successeur

διακονέω , ῶ : + D : être au service de qqn, servir qqn

διακούω : apprendre par l’entremise de qqn d’autre

διαλέγομαι 2: argumenter ; discuter ;

διαλείπω : (part aor διαλιπών ) laisser, laisser passer

διαμένω : + attr. du sujet : demeurer toujours

διαμετρέω , ῶ : (aor διεμέτρησα) : mesurer, mesurer pour partager ;

διαπορέω , ῶ : être dans l’incertitude ou l’embarras ; // expr. διαπορεῖν τί χρὴ δρᾶν : être dans l’incertitude sur ce qu’il faut faire ;

διάπυρος , ος, ον : enflammé, ardent

διαρρήγνυμαι ( aor διερράγην ) : se rompre, se briser

διατελέω ,  2: + participe: passer sa vie à + infinitif ;

διατρέφω : nourrir complètement, tirer sa subsistance pour

διατρέχω ( part. aor. διαδραμών ) : courir çà et là, faire un tour ;

διατριβ , ῆς (ἡ) 4: 1 le mode de vie, mode d’existence ; 2 occupation ; 3 amusement, distraction ; 4 temps passé, temps, délai, retard ;

διατρίβω 2: 1 passer le temps qqe part; 2 différer, remettre à plus tard ;

διαφέρω (f διοίσω1: intr. : διαφέρει : cela fait la différence, c’est important ;

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον) : échapper, se soustraire à ; s’en tirer ;

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ( pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: 1 détruire, , tuer ; 2 corrompre, gâter, séduire ; / P ; expr. : διεφθάρθαι φρένας : avoir l’esprit égaré ;

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἔδομεν , ἔδοτε , ἔδοσαν ; aor sans augment 3ème pers pl δίδοσαν  ; futur δώσω ; pft δέδωκα ; impér. δίδου; imp aor δός , δότε ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ) : 1 donner, confier, transmettre, attribuer ; 2 donner comme épouse à un homme ;

διευτυχέω , ῶ : prospérer continuellement, être constamment heureux, réussir ;

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ; // expr. : δίκαιόν ἐστι + inf. : il est juste que

δικαίως  1: conformément au droit, avec justice, justement, équitablement

δικαστήριον ,ου (τό) 1: le tribunal

δίκελλα , ης (ἡ) : houe, pioche à deux dents

διοικέω , ῶ 1: 1 entretenir, pourvoir à l’entretien de ; 2 administrer, gérer, traiter ; 

Διόνυσος , Διονύσου (ὁ) : Dionysos

διόπερ 4: c’est pourquoi précisément, par conséquent

Διόσκοροι , ων (οἱ) : duel Διοσκόρω : les Dioscures (Castor et Pollux), divinités secourables qu’on invoque quand on est en difficulté.

διπλασίως : doublement

διφθέρα , ας (ἡ) : peau de chèvre tannée, qui sert de manteau ; peau de bique ;

διώκω 2: ( pft : δεδίωχα ) : 1 tr. poursuivre ; 2 intr. se presser, se hâter d’aller;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: ( pft 3ème p sg δέδοκται ) : 1 sembler, sembler bon, paraître ; // expr. : ὡς ἐμοὶ δοκεῖ : à ce qui me semble ; δοκῶ μοι + inf. : il me semble que je ... ; ὡς ἐμοὶ δοκεῖ : à ce qui me semble , je crois (en incise) ; 2 penser, croire, se figurer , juger, estimer ; // expr. : μοι δοκεῖ + inf 1: il me semble bon de ; je décide de; ταῦτα δοκεῖ : la décision est prise ; μοι δοκῶ /  ἐμοὶ δοκῶ : je suis décidé à ; δοκεῖ μοι : c’est mon avis ; d’accord ; ταῦτα δοκεῖ : c’est décidé ! ; δοκεῖ μοι + inf : il me semble, je pense, je crois que ; δοκεῖς μοι + inf. : il me semble que tu ..., tu m’as l’air de ... ;

δοκιμάζω 2: 1 éprouver, examiner ; 2 reconnaître bon après examen, valider ;

Δόναξ , Δόνακος (ὁ) : Donax (nom d’homme) ; de δόναξ , ακος (ὁ) : roseau, flûte, pipeau

δοῦλος , ου (ὁ) 1: l’esclave

δράω 1: faire, accomplir 

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir, être capable de; ὁ δυνάμενος : celui qui peut, qui est capable de + inf; // superlatif + ὡς + δύναμαι : le plus ... possible ;

δύο / δυώ , δυοῖν / δυεῖν (D tardif δυσί  )  2: deux;

δύσκολος , ος, ον : déplaisant, désagréable ; atrabilaire ;

δυστυχής , ής, ές 2: infortuné, frappé par le destin, malheureux, maudit

δυσχρήστως : incommodément, avec un maniement difficile

δώδεκα : douze

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐάνπερ / ἄνπερ / ἤνπερ 4: si précisément, au cas précisément où ;

ἐάντε (ἐάν τε) ... ἐάντε ( ἐάν τε / ἄν τε ) ... : soit que...soit que...; si ... et si ...

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre) ; // expression : αὐτοὺς καθ ΄ ἑαυτοὺς : seuls à seuls, pour eux seuls ;

ἐάω / εἰάω , ῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: 1 laisser, permettre; 2 renoncer ;

ἐγγυάω ,ω 4: 1 donner en gage ; 2 a) fiancer, faire les fiançailles ; b) donner en mariage ; // M 1 se porter garant ; 2 prendre en mariage ;

ἐγκρατῶς : adv. : en restant maître de soi

ἐγώ / ἐγών , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

ἔγωγε : pour moi, je

ἔγωγε : pour moi, je ; / ἔγωγ ΄ , ἔγωγέ = ἐγώ + γε

ἐγᾦμαι = ἐγὼ οἶμαι

ἐθέλω / θέλω (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ;) 1: 1 vouloir, désirer ; 2 vouloir bien, consentir à ;

εἰ  1: si (dans un système conditionnel) , même si; // expr. : εἰ καί / καὶ εἰ: même si 

εἶεν 4: soit ! qu’il en soit ainsi !

εἴθε 4: ah si seulement !

εἰκότως 1: avec raison, logiquement, de façon naturelle ;

εἰλικρινής , ής , ές : pur, dans toute sa pureté, « pur et dur »

εἶμι : ( inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι , 2ème p pl ἴτε ; ;) : aller, venir, passer ; εἶμι : j’irai / je vais

εἰμι 1: 1 être, exister (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος) ; 2 ἐστι : il y a ... (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ; // expr. : εἰμι + G : j’appartiens à, je suis le fils de ; εἶναι + G 1: être le fait de ἐστί μοι + inf : il m’est donné de, il m’est possible de, j’ai à + inf. ; // εἰμι + D : faire partie de; ; εἰσίν ( ἐστι) + D : qqch est à qqn ; traduire en inversant nominatif et datif, et en substituant le verbe « avoir » au verbe « être » (qqn a qqch) ; / ΝΒ : ἔστι est toujours accentué ainsi lorsqu’il placé en tête de phrase

εἴπερ 1: si justement, s'il est vrai que; si toutefois

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 en vue de, pour, en ce qui concerne, à l’idée de  

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

εἰσαγγέλλω (impér. aor. 2ème p pl : εἰσαγγείλατε ) : aller annoncer ; porter une nouvelle, faire la commission ;

εἰσϐαίνω (f εἰσϐήσομαι , impf εἰσέϐαινον , aor εἰσέϐην ) : entrer dans (+ Α)

εἴσειμι ( infinitif εἰσιέναι ; part pr εἰσιών , εἰσιόντος  ) 2: entrer, pénétrer ; εἴσιτε : entrez !

εἰσέρχομαι , εἰσελεύσομαι , εἰσῆλθον , εἰσελήλυθα 2: entrer dans, pénétrer dans, s’introduire dans;

εἰσκυκλέω , ῶ : faire rouler à l’intérieur, faire rentrer grâce à la machinerie de l’enkyklème

εἰσπηδάω : (pft εἰσπεπήδηκα ) : bondir à l’intérieur, se jeter à l’intérieur

εἰσπίπτω ( part. aor.εἰσπεσών ) : tomber dans (εἰς + Α)

εἰσφέρω 2: (aor. εἰσένεγκα ) : porter dans, introduire , porter là-dedans

εἴσω 2: dedans, à l'intérieur, là-dedans

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; alors ; ( εἶθ ΄ devant esprit rude; κἆιτ ΄ / κᾆτα = καὶ + εἶτα

εἴωθα 4: avoir coutume, avoir l'habitude de

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, issu de, provenant de, à partir de ; 2 depuis; 3 sous l’effet de, par

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ; chacun de son côté, chacun par lui-même; / expr. : καθ ΄ ἕκαστα : en détail

ἑκατόν : cent

ἐκβαίνω 3: ( aor ἐξέϐην) : sortir ;

ἐκδίδωμι 2: ( f : ἐκδώσω ; impér aor 3ème p sg : ἐκδότω; ) 1 livrer, remettre, confier ; 2 donner en mariage ;

ἐκεῖ  2: là, là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas)

ἐκεῖθεν 3: à partir de là, par suite

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre) , ce fameux ;

ἐκπίνω (aor 2 sans augment ἔκπιον ; impératif 2ème p : ἔκπιθι ) : boire complètement, vider

ἐκποδών adv 4: hors des pieds, hors du lieu, hors de la place, en dehors, à l’écart, au loin ; n’embarrassant plus ; // prép. ἐκποδών + D : loin de

ἔκτοπος , ος, ον : étrange, extraordinaire

ἐκτόπως : d’une façon extraordinaire

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: apporter,

ἑκών , οῦσα , όν , G ἑκόντος , ούσης, όντος 2: de plein gré, de mon plein gré

ἔλαττον : moins (neutre adv. ; forme de comparatif)

ἐλεεινός , ή, όν : digne de pitié, pitoyable, lamentable

ἐλευθερίως : à la manière d’un homme ou d’une femme libre, de noble manière ;

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre , de naissance libre

ἕλκω 4: tirer, entraîner, attirer

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: espoir 

ἐμαυτόν , ήν, ό (pronom réfléchi) 1: moi-même; ἐμαυτοῦ , ῆς, οῦ : de moi-même, mon, ma ; mon propre...

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ) 4: ( part aor : ἐμϐάς ) : entrer dans ;

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον, ἐμβέϐληκα 2: 1 jeter sur, jeter dans; 2 placer dans, mettre dans ; 3 faire porter (un discours) sur ;

ἐμϐλέπω : regarder vers, regarder (+ A ou D), fixer des yeux

ἐμϐρόντητος , ος, ον : 1 frappé par la foudre, foudroyé ; 2 idiot, abruti ;

ἔμοιγε / ἔμοιγ ΄ = ἐμοί + γε : quant à moi, pour moi

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien 

ἐμπαίω ( impft ἐνέπαιον ) : frapper dans ou sur ; piocher ;

ἐμπειρία , ας (ἡ) 4: l'expérience

ἔμπειρος , ος, ον : expérimenté, qui a de l’expérience, qui a la pratique de

ἐμπίπτω ( ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ) 3: tomber sur, se précipiter dans ; attaquer ;

ἐμποδών 4: adv. : en obstacle (litt. dans les pieds) ; // expr. : ἐμποδὼν εἶναι : être dans les pieds de, faire obstacle, faire entrave à; / + D : quasi prép. : en obstacle à ;

ἐμποιέω / ἐμποέω ,ῶ : introduire, insérer

ἐμφανής , ής, ές : qui est visible, manifeste ;

ἐμφανίζω : ( inf. aor. : ἐμφανίσαι ) : faire voir

ἐν + 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu) , au milieu de, parmi ; expr : ἐν + G : ἐν ἀνδρός : dans < la maison > d'un homme (ellipse du datif) ; expr. ἐν Ἅιδου : dans l’Hadès ; 2 auprès de, chez; 3 pendant, en ;

ἐναντίον , ου (τό) ( τοὐναντίον : crase) 1: le contraire ; // neutre adv. : au contraire;

ἐναντίον 3: prép + G : en face de, face à face avec, en présence de

ἐνδελεχῶς : continuellement

ἐνδεῶς : de façon insuffisante, déficiente; ἐνδεῶς  πράττειν : être dans la misère, dans la gêne ;

ἔνδοθεν / τὰ ἔνδοθεν adv : de dedans;

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans; // τἄνδον = τὰ ἔνδον

ἕνεκα 1: + G: en ce qui concerne, s’il ne s’agit que de (cf syntaxe Bizos p 114; ἕνεκα 1: G + ἕνεκα : post-position : le génitif se place avant ! : pour, en vue de ;

ἔνεστι = ἔνι 1: il est au pouvoir de, il est possible

ἐνθάδε 1: (ἐνθαδί : ι déictique) : ; là où je suis, ici, ici même; τἀνθάδε = τἀ ἐνθάδε : les affaires d’ici

ἐνθεαστικῶς : adv. : à la manière d’un être animé par un transport divin, à la manière d’un être possédé par ( + G)

ἐννέα : neuf

ἐνοχλέω , ἐνοχλῶ + D 4: ( ἐνώχλει : forme irr. d’impft ) : causer du trouble, importuner, déranger

ἐνσείω : (pft ἐνσέσεικα  ; impér. aor ἔνσεισον ;) : jeter, envoyer, envoyer dans

ἐνταῦθα 2: 1 ici, là ; 2 alors, donc, en conséquence

ἐντεῦθεν / τὸ ἐντεῦθεν 2: 1 de là, d'ici ; 2 à partir de ce moment, ensuite, à partir de cela, par suite

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ) + 3: rencontrer par hasard, tomber sur, rencontrer, trouver, découvrir ;

ἐνύπνιον , ου (τό) : le songe

ἐνύπνιος , ος, ον : qui apparaît durant le sommeil, vu en songe

ἐξάγω 3: ( inf aor ἐξαγαγεῖν ) faire sortir, emmener

ἐξαιρέω , ῶ 3: (aor 2 ἐξεῖλον ) : saisir, retirer

ἐξαίρω ( ἐξαρῶ , ἔξηρα , ἔξηρκα ) : lever, soulever

ἐξαμαρτάνω 2: ( aor. ἐξήμαρτον ) faillir, commettre une faute

ἔξειμι 3: ( part pr ἐξιών ) sortir, partir

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir ;

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de... , que ; ἔξεστι μοι : il m'est permis de ;

ἐξετάζω 2: ( inf aor ἐξετάσαι ) rechercher, interroger, examiner ;

ἑξήκοντα : soixante

ἑξῆς  : à la suite, pas à pas, point par point

ἐξισόω , ῶ : rendre égal à

ἔξω 2: dehors ;

ἔξω 2: dehors ; // ἔξω + G : au dehors de, hors de, à l’extérieur de

ἔξωθεν adv. : du dehors, vu de l’extérieur

ἐξώλης , ης, ες : ruiné, anéanti, exterminé

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν ) 1: sembler, paraître, sembler bon ; ἔοικεν : il semble (impersonnel) , il paraît, il est logique ; ὡς ἔοικα, ὡς ἔοικε: à ce qu’il semble, à ce qu’il paraît, comme il est naturel ;

ἑορτή , ῆς (ἡ) 4: la fête ; // ἑορτὴν ἄγειν : célébrer une fête ;

ἐπαινέτης , ου (ὁ) : le panégyriste ; le louangeur, le laudateur ;

ἐπαινέω , ῶ 1: donner des éloges, louer

ἐπακούω : + G: écouter, entendre

ἐπάν = ἐπειδάν : quand, après que

ἐπανάγω : intr. : revenir en arrière, faire marche arrière, prendre le large

ἐπαναφέρω ( aor. ἐπανένεγκα ) : 1 rapporter, faire remonter ; 2 en référer ( D, εἰς ou ἐπί + Α ) à qqn pour qqch ( ὑπερ + G)

ἐπανήκω : revenir

ἐπειδή 1: puisque

ἐπείπερ : car précisément, puisque justement

ἔπειτα  1: ensuite, alors, par suite

ἐπεμϐαίνω : s’avancer en montant

ἐπηρεασμός , οῦ (ὁ) : volonté de nuire, harcèlement

ἐπί + A 1: 1 vers, auprès de , sur(avec mvt) , jusqu’à, à; 2 pour, en vue de ; ( ἐφ ΄ devant esprit rude, avec élision

ἐπί + D 1: 1 à condition de, à la condition que ; // ἐφ ΄ ὑμῖν ἐστίν + inf.: il dépend de vous de; 2 en vue de, pour ;

ἐπ + G 1: sur

ἐπιβολή , ῆς (ἡ) : le projet ;

ἐπιδέξιος , ος, ον : bien disposé ;

ἐπιδεξίως : adroitement

ἐπιδίδωμι 3: 1 donner; 2 donner en dot ;

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

ἐπικαίω : ( pft P ἐπικέκαυμαι ) : faire brûler ; / P : être hâlé, bronzé ;

ἐπικεῖμαι  : s’acharner sur

ἐπικλήτος , ος , ον : appelé, convoqué, invité

ἐπικουρέω , ῶ : + D : secourir, porter assistance à

ἐπικροτέω , ῶ : applaudir

ἐπικωλύω : empêcher

ἐπιλαμϐάνω ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : attaquer

ἐπιλανθάνομαι  (2ème p pl du pl q pft : ἐπελέλησθε ) : oublier

ἐπίλοιπος , ος, ον : restant, qui reste

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: 1 le soin ; 2 la surveillance ;

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

ἐπιμελής , ής, ές : 1 qui prend soin ou souci de ; 2 dont on se soucie ; / τοῦτο ἐπιμελές μοι ἐστί : je me soucie de ceci, c’est un souci pour moi ;

ἐπιμελῶς : avec soin

ἐπίπονος , ος, ον : pénible, difficile

ἐπισπάω , ῶ : attirer à soi, gagner, y gagner

ἐπίσταμαι 1: savoir, connaître

ἐπίσχω , ἐφέξω ou ἐπισχήσω , ἔπεσχον 3: intr. : se retenir, s’abstenir, s’arrêter, attendre ;

ἐπίτηδες  adv: à dessein, volontairement, exprès

ἐπιτηρέω , ῶ : guetter, épier

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα ; part aor A : ἐπιθείς; P aor. dans les inscriptions : ἐπετέθη => part. aor. P neutre : ἐπιτεθέν ) 3: placer sur ; ajouter ;

ἐπιτρέπω 2: (aor. ἐπέτρεψα) : laisser , permettre (+D à qqn + inf. de... )

ἐπιτυγχάνω ( aor. ἐπέτυχον ): + G :obtenir ce qu’on désire, atteindre le but ;

ἐπιφανής , ής, ές : illustre

ἐπιφλέγω : mettre le feu, attiser

ἕπομαι 3: μετά + G : accompagner ;

ἑπτά  4: sept

ἔραμαι +G : ( aor. ἠράσθην ) aimer

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : désirer passionément, désirer ardemment, rechercher, convoiter, aimer, être amoureux, être épris de ;

ἐργάζομαι , ἐργάσομαι , ἠργασάμην, εἴργασμαι  1: travailler 

ἐργάτης , ου (ὁ) : le cultivateur, l’ouvrier agricole

ἔργον ,ου (τό) 1: 1 travail, activité, l’action, l’acte, l’entreprise ; 2 l’action, l’affaire ; // ἐργον ἐστι + inf : c’est une affaire pénibe (difficile) de ... ; σὸν ἔργον ἐστί : c’est ton affaire (+ inf . : de...) ; 3 l’action, l’acte, exploit

ἐργώδης , ης, ες : difficile, qui donne de la peine

ἐρεθίζω : provoquer, irriter

ἐρείδω : (aor. ἤρεισα ) : appuyer , étayer

ἐρημία , ας () 4: la solitude, l’isolement, le fait d’être seul ;

ἕρμαιον , ου (τό) : la bonne aubaine

ἔρρωσο : porte-toi bien ! adieu ! ( impér. pft P de ῥώννυμι) ; // expr. : ἐρρῶσθαί τινι φράζειν : faire ses adieux à qqn, ou envoyer promener qqn ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller, marcher, venir, arriver, entrer ; 2 πρός + Α : s’engager dans ; εἰς + Α : en venir à, parvenir à

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

ἑταίρα , ας (ἡ) : courtisane, prostituée

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 autre ; l’autre (de deux) ; θάτερον = τὸ ἕτερον 

ἔτι  1: encore, de plus, désormais; alors ;

ἑτοιμάζω : ( f. ἑτοιμάσω ) : préparer

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt, sur le point d'être réalisé

ἑτοίμως : promptement, avec empressement

εὖ 1: adv. bien ;

εὐγενής , ής, ές 3: noble, de bonne race, bien

εὐγενῶς : noblement, courageusement

εὔδηλος , ος, ον : tout à fait ou facilement visible ; // εὔδηλός ἐστι ποιῶν ... : il est bien clair qu’il fait ...

εὐῆλιξ , εὐήλικος : adj. : du bon âge, jeune

εὐθενέω, ῶ : être en bon état , florissant

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant, vite

εὔιος , ου : adj. qui accompagne le cri de l’évohé, consacré à Dionysos ; subst. : Evohé-Dionysos, dieu du vin

εὐκαιρία , ας (ἡ) : l’occasion favorable

εὔκαιρος , ος, ον : 1 qui est de circonstance , à propos ; 2 approprié, opportun ;

εὐμενής , ής, ές : bienveillant, bien disposé

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

εὐπάτειρα , ας (ἡ) : la fille d’un père illustre

εὐπορέω , ῶ 4: 1 avoir en abondance ; 2 avoir les moyen; 3 réussir

εὔπορος , ος, ον 4: 1 bien pourvu de, riche en ; 2 facile à

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα 1: trouver, découvrir ; + participe : découvrir que ;

εὐσεβής , ής, ές 3: conforme à la piété, pieux

εὐτρεπής , ής, ές : prêt, à disposition, disponible

εὐτρεπίζω : ( impf. ηὐτρέπιζον ) : préparer, faire des préparatifs

εὐτυχέω (aor εὐτύχησα = ηὐτύχησα ) 2: avoir de la chance, être heureux, réussir, prospérer, être dans la prospérité ou le bonheur; // εὐτύχει : Salut !

εὐτυχῶς : heureusement

εὔχομαι  2: prier, adresser une prière, demander par des prières ;

ἐφεξῆς  4: successivement, à la suite, sans s'arrêter, en file

ἐφευρίσκω ( ἐφευρήσω, ἐφεῦρον ) : trouver, rencontrer

ἔφοδος , ου (ἡ) : l’attaque, l’offensive

ἔχις , εως (ὁ) : la vipère

ἔχομαι + G : demeurer attaché à ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχω + inf1: avoir à , pouvoir ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ; οὕτως ἔχω : je suis ainsi ; ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

ἕωθεν : dès l’aube

ἕως 2: jusqu'à ce que, tant que, tandis que, pendant que ; ἕως ἄν : en attendant que

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre, subsister ;

Ζεύς , Δία , Διός (poét Ζηνός ), Διί (D arch Ζηνί ) (ὁ) 1: Zeus

ζηλόω , ῶ 3: rechercher avec ardeur 

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher 

ζυγομαχέω , ῶ : + D : se battre avec son compagnon de joug, se battre avec son compagnon (sa compagne)

ζωπυρέω , ῶ : ranimer le feu

1: 1 employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors, sinon ; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...;

1: est-ce que ? (marque souvent une surprise, un étonnement)

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

 : hé !

ἡγέομαι , οῦμαι 1: 1 +G : conduire; 2 marcher devant ;

ἡδέως 2: avec douceur, agréablement, avec plaisir, bien

ἤδη 1: 1 déjà , dès lors, désormais ; 2 immédiatement, tout de suite, maintenant 

ἡδονή , ῆς () 2: le plaisir

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: doux, agréable; / superlatif : ἥδιστος , η, ον

ἠήν : hé !

ἦθος , ους (τό) 3: le caractère, la manière d’être ;

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver aller ; 2 être arrivé, être venu, être là ;

ἡλικία , ας (ἡ) 2: l'âge 

ἥλιος , ου () 2: le soleil

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

ἡμέρα , ας () 1: le jour , la journée;

ἡμερόω : adoucir (par la civilisation) ; adoucir, calmer (un être sauvage) ; ἡμερωτέος : adj. verbal d’obligation

ἥμισυς , εια, υ 4: demi ; à moitié ; / ἥμισυ (τό) 4: la moitié ;

ἡνίκα 2: quand, lorsque, le jour où ; / τότε ... ἡνίκα : seulement ... lorsque

Ἡρακλῆς , Ἡρακλέους /έος (ὁ) : Héraclès ( voc Ἡράκλεις )

Ἥφαιστος , ου () : Héphaistos

θαλλός , οῦ (ὁ) : branche verdoyante

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

θαρρέω / θαρσέω , 3: ( pft. τεθάρρηκα ) 1 avoir courage, avoir du courageêtre courageux; 2 avoir confiance, être confiant, être tranquille ; +D : avoir confiance en, s'appuyer sur ;

θᾶττον : comp. de ταχύ : vite, promptement, rapidement

θαυμάζω 1: s’étonner de, être surpris de ;

θέα , ας (ἡ) : le spectacle ;

θέλω 1: 1 vouloir, désirer ; 2 vouloir bien, consentir à ;

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse), la divinité ; // τὼ θεώ : dans les serments de femmes, les Deux Déesses (Déméter et Perséphone) ;

θεράπαινα , ης (ἡ) : la servante

θεραπαινιδίον , ου (τό) : la petite servante

θεραπεύω  3: 1 soigner, prendre soin de, "chouchouter" ; 2 servir, s'occuper de

θεράπων , οντος () : le serviteur

θερμός , ή, όν : chaud

θήρα , ας (ἡ) : la chasse

θηρίον , ου (τό) 4: 1 la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ; 2 le monstre

θόρυϐος , ου (ὁ) 4: tapage, tumulte, vacarme

θρηνέω ,  : pleurer, se lamenter, gémir

θρίξ , τριχός () : (A pl. : τρίχας ) : cheveu, chevelure, poils, toison, pelage

θρῖον , ου (τό) : la feuille de figuier

θυγάτηρ , θύγατερ, θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί () 1: la fille (filiation)

θυγάτριον , ου (τό) : petite fille, fillette

θυλήματα , ων (τά) : les offrandes

θύμον , ου (τό) : le thym (attention à l’accentuation)

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte; / θύραι , ων (αἱ) 4: les battants de la porte

θυρωρός , οῦ (ὁ) : le portier

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice ; la fête ;

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice // M θύομαι : sacrifier, offrir en sacrifice

θῶκος , ου (ὁ) : le siège (banc, chaise)

ἰδού 4: interjection : voici, voilà ! (= vois ici) !

ἱέρεια , ας (ἡ) : la prêtresse

ἱερεῖον , ου (τό) : la victime

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; sanctuaire, temple, sacrifice .... ; // τὰ ἱερά,ῶν : la cérémonie ;

ἱεροπρεπής , ής, ές : d’un caractère sacré, sacré

ἱερόσυλος , ου (ὁ) : voleur sacrilège

ἱκανός , ή, όν 1: 1 suffisant ; 2 + D : suffisant pour, assez grand pour

ἱκετεύω 2: venir supplier, supplier, prier, implorer (+ G : en touchant ... : G de la partie) ; + infinitif : prier instamment de

ἱμάς , άντος (ὁ) : la courroie, la sangle, la lanière

ἱμάω , ῶ : tirer de l’eau, puiser

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

ἴσθι : sache !

ἵστημι, στήσω, ἔστησα (opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν ; inf et part : pr ἱστάναι , ἱστάς ; aor στῆσαι , στήσας ) 1: 1 établir, placer, installer, placer debout, dresser, poster ; // 2 : formes intransitives. aor 2 ἕστην; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; inf pft ἑστηκέναι ; εἱστήκειν : plus que parfait à sens intransitif ; part pft : ἑστηκώς , ότος (debout) et MP ἴσταμαι, στήσομαι, ἔστην, ἔστηκα (part pft P ἑστηώς,ἑστώς): s’établir, se placer, se placer debout, se dresser, se fixer, s’arrêter ;

ἴσως 1: 1 peut-être, sans doute, probablement; 2 également ; 3 environ ;

ἰώ 1: oh ! holà ! (cri d’appel)

κἀγ = καὶ ἐγώ

κάδος , ου (ὁ) : seau (à puiser)

καθαίρω (aor ἐκάθηρα ) : 1 nettoyer, laver ; 2 châtier en fouettant, battre, étriller ;

καθεύδω : dormir

κάθημαι 2: être assis, être installé ; demeurer sédentaire, rester inactif ;

καθιμάω , ῶ : ( f. καθιμήσω) : faire descendre à l’aide d’une corde

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; // expr. : καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ; καὶ δή : alors, eh bien donc;

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment, moment favorable, moment opportun, opportunité, occasion ;

κακοδαίμων , ων , ον : malheureux, misérable, infortuné.

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur, la misère, le fléau ;

κακοπαθέω , ῶ : être dans la détresse, souffrir

κακός ,, όν 1: (superlatif κακίστος , η, ον 1: très mauvais) mauvais, méchant, malfaisant, vaurien

κακοτεχνέω , ω : intr. machiner une ruse, faire une machination

κακοῦργος , ος, ον 4: malfaisant, misérable ; // κακοῦργος , ου () : le mal-faiteur, le vaurien

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα ) : 1 mal (adv.) , méchamment; durement, à tort ; 2 misérablement ; // expr. :   κακῶς πράσσω : être dans le malheur, dans la misère, être malheureux ;

καλά : adv : de belle façon

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα (aor passif 3ème p pl : ἐκλήθησαν ) : 1 appeler, invoquer; 2 appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

καλλίνικος , ος , ον : magnifiquement victorieux, glorieux vainqueur

Καλλιππίδης , ου (ὁ) : Callippide, nom d’homme

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

καλός , ή, όν  1: 1 beau, bon ; // εἰς καλόν : au bon moment, à propos ;2 mignon, chéri (sens amoureux) ;

καλῴδιον , ου (τό) : petite corde, cordelette

καλῶς 1: adv. : bien, bellement, avec gloire, en beauté; // expr. : τοῦτο καλῶς ἔχει μοι : cela va bien pour moi = merci bien, un grand merci (parfois ironique ...)

κἀμοί = καὶ + ἐμοί

κἄν 1: = καὶ ἐάν : et si...

κἄν 1: κἂν = καί + particule éventuelle ἄν ; aussi bien, également

κανοῦν , οῦ (τό) : la corbeille ( N pl τὰ κανᾶ )

καπνός , οῦ (ὁ) : la fumée

κατά + 1: en descendant le long de, -> 1 conformément à, en suivant, selon ; 2 avec ἕκαστος, sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour; 3 du temps de, pendant (idée de durée insistante) ; au temps de ; // οἱ καθ ΄ ἡμᾶς : nos contemporains ; 4   en face de ;

καταβαίνω 4: ( καταβήσομαι , κατέϐην , καταβέϐηκα part aor: καταβάς , καταβάντος ; impér. aor. : κατάϐα ; ) : descendre ;

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

καταβιβρώσκω  : dévorer

κατάγνυμι (aor κατέαξα aor 2 κατέαγε ) : 1 briser, fracasser ; 2 se briser

κατάγω 3: ( f. κατάξω) : faire descendre, ( mettre à bas ?) ; ramener ; // M descendre

καταγωνίζομαι ( part. pft M κατηγωνισμένος , η, ον ) : vaincre

καταζάω , ῶ : passer sa vie

κατακαίω / κατακάω ( impft κατέκον; aor κατέκηα ) : brûler complètement, incendier, consumer

κατάκειμαι : être couché, être allongé, rester couché

κατακλίνω : ( aor κατέκλινα ) , coucher, étendre, allonger ;

κατακόπτω (aor κατέκοψα ; pft P κατακέκομμαι ) : mettre en pièces, couper en morceaux ; épuiser ;

κατακύπτω : se pencher bien bas, se baisser, s’abaisser

καταλαμβάνω 2: ( καταλήψομαι , κατέλαβον , κατείληφα ) : 1 saisir, s'emparer de, prendre ; 2 rencontrer, trouver, surprendre ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part aor καταλιπών ; part. pft. P καταλελειμμένος;) 1: laisser, abandonner ; laisser derrière soi ; laisser en héritage

καταμανθάνω, καταμαθήσομαι, κατέμαθον, καταμεμάθηκα : être instruit de

καταμύω ( aor. κατέμυσα ) : fermer les yeux

καταπηδάω , ῶ : sauter en bas

καταπίνω , καταπίομαι , κατέπιον , καταπέπωκα ( part aor P N pl καταποθέντες ) : avaler, engloutir, dévorer

καταπονέω ,ῶ : se fatiguer, se donner de la peine, souffrir (+ A de relation : pour qqch)

κατασκιάζω ( part. pft MP : κατεσκιασμένος , η , ον ) : tenir à l’ombre, ombrager, tenir couvert, couvrir

κατατέμνω : couper en morceaux, découper

κατατίθημι ( pft : κατατέθηκα ; aor passif κατετέθην3: déposer, placer en bas, poser en bas ;

καταφρονέω , 2: + G ou A : mépriser

κατέδω ( f κατέδομαι ) : dévorer

κατέδω / κατεσθίω , κατέδομαι , κατέφαγον , κατεδήδοκα : dévorer

κατεργάζομαι (pft. κατείργασμαι ; inf aor κατεργάσασθαι4: accomplir, achever ;

κατέχω ( κατεῖχε : impft ; κατέσχε : aoriste) 2: tenir entièrement, contenir, retenir; / expr. κατέχω ἐμαυτόν : se contenir, se maîtriser ;

κατορύττω / κατορύσσω : ( part. aor . κατoρύξας ) enfouir, enterrer, planter

κάτω  3: 1 en bas, dans la partie basse, là-dessous, en contrebas ; 2 en descendant ;

κεῖμαι 1: se trouver , être

κελεύω 1: inviter à, recommander de ;

κενός , , όν 3: vide, vain

κερδαίνω 4: faire un profit, y gagner

κεφάλαιον, ου (τό) 3: le principal ; le résumé ;

κηδεμών , όνος (ὁ) : 1 protecteur de, gardien de ; 2 parent par alliance

κηδεύω : contracter une parenté par mariage, faire alliance

κηλώνειον , ου (τό) : pompe à bascule, pompe à puiser (cf. le chadouf toujours utilisé aux abords de la méditerranée)

κινητιάω , ῶ : se mettre en mouvement, avoir des rappors sexuels, baiser

κλαίω / κλάω 1 ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα ) 3: pleurer; + G (de cause) : pleurer, déplorer, pleurer sur, se lamenter sur ;

κλείω 2 , κλείσω , ἔκλεισα : fermer

κλέπτω 3: voler

κλητήρ , κλητῆρος (ὁ) : le témoin, l’huissier

κλίνω : pencher, incliner; détourner ; coucher ;

Κνήμων , ωνος (ὁ) : Cnémon

κοῖλος , η, ον : creux

κοινωνέω , 3: partager une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

κοίτη , ης (ἡ) : 1 le lit, le matelas ; 2 la couche, le gîte

κολακεύω : flatter, aduler ; faire ses dévotions à ;

κολακικός , ή , όν : flatteur

κομίζω 1: (impér aor 2ème p pl : κομίσατε ) : 1 transporter, emmener; 2 amener avec soi, amener; 3 prendre soin de, s’occuper de (+ A) ;

κομψός , ή, όν : élégant, joli, mignon

κόπρος , ου (ἡ) : le fumier

κόπτω : (aor ἔκοψα ) 1 frapper à coups répétés, frapper, frapper à  ; frapper ( à une porte)  ; 2 tailler en pièces; 3 fatiguer, ennuyer, assommer ;

κόραξ , ακος (ὁ) : le corbeau ; // expr. : ἐς κόρακας : aux corbeaux ! (au sens littéral, aller / envoyer mourir et laisser le corps sans sépulture, dévoré par les corbeaux ; d’où les traductions possibles : « au diable » ! , « qu’il crève » etc.

κόρη , ης (ἡ) 1  1: la fille , la jeune fille

κοὐδενί = καὶ οὐδενί

κοχλίας , ου (ὁ) : tout coquillage en spirale : escargot, limaçon...

κράδη , ης (ἡ) : le figuier

κρατέω , ῶ 1: vaincre ;

κρατήρ , κρατῆρος (ὁ) : le cratère (vase pour mélanger le vin et l’eau

κράτιστος , η, ον 1: le meilleur, le mieux ;

κρέας , αος/ως/ κρέατος (τό) (τὰ κρέα = τὰ κρέατα ; G pl hom κρεάων ) : la viande, le morceau de viande, la chair (crue)

κρείσσων / κρείττων , ων, κρεῖττον 1: 1 meilleur, plus fort, plus puissant, plus avantageux, plus précieux, préférable ; / κρεῖττον ἐστι + inf sujet -> il vaut mieux + inf. ;

κρεμάννυμι ( futur attique : κρεμάω , ῶ ) : suspendre, pendre ( ?)

κρίνω 1: (aor ἔκρινα , pft κέκρικα, part aor κρίνας ) estimer, apprécier, juger

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ; // ἡ κεκτημένη : ( celle qui possède) la maîtresse, la « patronne »

κτῆμα , ατος (τό) 3: acquisition, propriété, bien, objet

κύκλος , ου (ὁ) 3: le cercle, le disque; // κύκλῳ : adv. : tout autour, alentour, complètement

κυνηγετέω , ῶ : chasser

κυνηγέτης , ου () : le chasseur

κύριος , α, ον 1: maître de ; // κύριος , ου (ὁ) 1: le maître

κύτος , ους (τό) : le creux, la cavité , la coupe

κύφων, ωνος (ὁ) : bois courbe (propre à faire des carcans ou des jougs)

κύων , κυνός (ὁ,ἡ) 3: chien, chienne

κωλύω 2: empêcher , faire obstacle à

λάθρᾳ / λάθρα 4: adv. en cachette; / prép. λάθρᾳ + G : à l’insu de

λαικάζομαι ( f λαικάσομαι ) : se prostituer, aller se faire foutre

λαλέω , ῶ : (inf aor λαλῆσαι ) 1 murmurer, marmonner ; bavarder; dire ; 2 parler (cf. λέγω)

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ;impératif pr moyen : λαβοῦ ) 1: 1 a) prendre, saisir ; trouver, mettre la main sur ; // expr. : λαμϐάνω τι εἰς + Α : prendre qqch pour autre chose, interpréter qqch comme ; b) τινα et participe à l’A : prendre (surprendre) qqn à + inf. ; // MP λαμϐάνομαι + G 1: se saisir de ; mettre la main sur; 2 a) recevoir ; b) recevoir comme épouse, épouser ;

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; inf aor λαθεῖν ;) : 1 être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s'en apercevoir;

λέϐης , λέϐητος (ὁ) : le chaudron

λεϐήτιον (τό) : le petit chaudron

λέγω 1 ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα; inf aor εἰπεῖν ) 1: 1 parler, dire, raconter, prononcer ; expr.  οὐδὲν λέγω : je n’ai rien à dire; τί λέξεις ; que veux-tu dire ? ; 2 vouloir dire, signifier ; 3 désigner par un nom ;

Λεώς , Λεώ (ὁ) : Léôs, héros athénien qui pour sauver Athènes de la peste offrit ses 3 filles en sacrifice. // τὸ τῶν Λεώ s e κορῶν ἱερόν : le temple des filles de Léôs, célèbre lieu de rendez-vous galants.

ληπτέος , α, ον : qui doit être pris (adj. verbal de λαμϐάνω )

λῆρος , οῦ (ὁ) : parole sans valeur ; τίς ὁ λῆρος ; : quelle idée !

λίαν  2: trop, excessivement ; entre art. et nom = excessif ;

λιϐανωτός , ου (ὁ) : l’encens

λίθινος , η, ον : de pierre, en pierre

λίθος , ου () : la pierre

λογισμός , οῦ () 3: 1 le compte, le calcul ; 2 la réflexion, la pensée 

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot ; 2 le discours; la conversation ; 3 le propos, la fable, l'histoire ; 4 la raison, l’argument, le raisonnement  ;

λοιδορέω , 3: insulter, injurier ; // λοιδορῶ τινα εἴς τι : j’adresse des reproches blessants à qqn sur qqch, je reproche durement qqch à qqn ; λοιδοροῦμαι τινι : injurier qqn ;

λοίπα (τά) : loc adv: le reste du temps, à l’avenir, désormais; εἰς τὰ λοιπά : à l’avenir;

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ; // expr. : (τὸ) λοιπόν ἐστι + D + inf. aor. : il reste à qqn à + inf.

λοπάς , άδος (ἡ) : la poêle à frire

λορδόω , ῶ : courber, pencher en avant

λοφίδιον , ου (τό) : petite colline, éminence, côteau

λόφος , ου (ὁ) : colline ;

λυπέω , 2: causer du chagrin, chagriner, affliger ; // MP λυπέομαι , οῦμαι : souffrir

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ;

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

μαία , ας (ἡ) : la grand’mère

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην ) 2: être fou ;

μακάριος , α, ον : heureux cher,, bienheureux ; // ὦ μακάριε : mon cher ! mon bon ! parfois mon bon maître !

μακρός , ά, όν 2: long

μάλα 1: tout à fait, beaucoup, très, entièrement, complètement ; μάλα , μᾶλλον , μάλιστα : très, plus, le plus

μαλακίζομαι : (μαλακιστέον adj. verb. d’obligation) : mollir, faiblir

μαλακός , ή, όν : tendre, souple ; mou ;

μάλιστα 1: très, tout à fait, le plus, surtout, particulièrement, principalement ;

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage, plutôt, mieux ( ou pire); μᾶλλον δὲ καί : ou plutôt

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: 1 apprendre ; 2 comprendre ; se rendre compte de ou que (ὅτι) ; // expr. : τί μαθών; Qu’est-ce qui t’a pris ? ou Pour quel motif ?

μαντεύομαι : prophétiser, prédire;

μάσσω / μάττω : je pétris

μαστιγίας , ου (ὁ) : qui mérite le fouet : gibier de fouet, gibier de potence, pendard

μαστιγόω , ῶ : fouetter

μάτην 3: en vain, vainement , pour rien, gratuitement ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; comp. μείζων ,ονος : plus grand, plus important   ; superlatif : μέγιστος ,η,ον : très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

μεθύω : s’enivrer

μείγνυμι : ( part pr μειγνύς , ύντος) mêler, mélanger 

μειράκιον , ου (τό) 4: enfant, adolescent, jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μειρακύλλιον , ου (τό) : petit jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μελαγχολάω , ῶ : avoir la bile noire, être d’humeur sombre ou triste

μέλει μοι (impft ; ἔμελεν , aor ἐμέλησε ) + G 2: ceci (génitif) est un objet de souci pour moi; je me fais du souci pour ; c’est mon affaire,il m’importe, il m’importe de + infinitif;

μέλλω + inf présent ou futur 1: 1 devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  2 hésiter à, tarder à

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μὲν οὖν 1: alors ; alors donc ; eh bien donc, eh bien; / assurément oui (dans une réponse) ;

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer

μερίς , μερίδος (ἡ) : la part de fortune, la condition, le lot ;

μέρος , ους (τό) 1: 1 la partie, la part ; 2 la part d’action, l’action ;

μέσον , ου (τό) 2: le milieu, le centre (dans le temps ou dans l’espace); ce qui est au milieu (d’une route, par ex.) ;

μετά + G ( μεθ᾿ devant esprit rude1: avec, parmi

μεταβολή , ῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation, la métamorphose

μετάγω : ( impér. aor. μετάγαγε ) : faire passer (d’un lieu à l’autre), transférer

μεταδίδωμι 3: (inf. aor. μεταδοῦναι ) : donner en partage ; + G : donner une part de, faire participer à, attribuer

μεταλλαγή , ῆς (ἡ) : changement, remplacement

μεταμέλει μοι : je me repens ; τοῦτο μεταμέλει + D : ceci est une cause de regret, de repentir, pour

μεταπείθω : ( aor μετέπεισα ) : faire changer d’avis ou de résolution, dissuader

μεταστρέφομαι : se détourner, se retourner

μεταφέρω : porter tour à tour (d’un lieu à l’autre : εἰς +Α) ; transférer, déplacer ;

μετάφρενον , ου (τό) : l’arrière du diaphragme, le haut du dos ; le dos ;

μετέωρος , ος, ον : soulevé dans les airs

μετοικοδομέω : bâtir ailleurs

μέτριος , α, ον  2: mesuré, moyen, modique, approprié ;

μετρίως 4: de façon mesurée, avec mesure ou modération, modérément

μέχρι + G ou adv  2: jusqu’à ;

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas 

μή + subj aor 1: ne ... pas (expression de la défense particulière et momentanée; μή +impératif : défense générale et qui dure ; μή + subj. pr. à la 1ère p. : expression de la défense qu’on s’adresse à soi-même ; μή + optatif : souhait négatif ;

μή ... ἔτι 1: ne ... plus

μηδαμῶς  4: aucunement, absolument pas, nullement, en aucune manière, pas du tout; non ! non ! (négation subjective, très forte)

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas ; / expr. : μηδ ΄ αὖ : non, alors ! // répété : ni (négation subjective)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήδεν adv 1: en rien, pas du tout

μῆκος , ους (τό) : la longueur

μήν 1 1: 1 vraiment, oui, assurément ; 2 pourtant ;

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective)

μήτηρ , μητρός ()  1: ( V μῆτερ A μητέρα ) : la mère

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu

μικρός , ά, όν 1: petit

μικροῦ (s e δεῖ) 1: peu s'en faut; μικροῦ (s e δεῖ) + inf. : 1: peu s'en faut que

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι ( impér. μέμνησο ) 1: + G : se rappeler (au pft : je me souviens de) ;

μισέω ,  1: haïr, détester

μισθόω , ῶ 2: ( f μισθώσω ) : engager, louer (en versant salaire) ; louer (verser salaire) , "salarier", employer

μισθωτός , ή, όν : salarié ; // subst. : ouvrier salarié ;

μισοπόνηρος , ος, ον : qui hait les méchants, ou le mal

μνεία , ας (ἡ) 4: le souvenir

μόλις  4: avec peine, difficilement ; à peine ;

μόνον  1: adv. : seulement (οὐ μόνον ...δὲ καί...)

μόνος / μοῦνος , η, ον 1: 1 seul, unique, un seul ; 2 à lui seul ; renforce le superlatif, souvent ; 3 + G : privé de, sans; // locution avec A f  pl: κατὰ μόνας : seul à seul, séparément

μυριάκις : adv. : dix-mille fois

μύριοι , αι, α 2: des milliers ; dix mille, innombrable

Μυρρίνη , ης (ἡ) : Myrrhiné (nom de femme)

ναί 4: oui

νᾶμα , ατος (τό) : la source, l’eau qui coule ; le liquide ;

νάπη , ης (ἡ) : le vallon boisé

νεανίας , ου (ὁ) 3: le jeune homme

νεανίσκος , ου () : le tout jeune homme, le jeune, le petit jeune homme

νέος , α, ον 1: jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νεωλκέω , ῶ : tirer un navire au sec ; traîner comme un navire qu’on tire au sec ;

νεωστί : récemment

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

Νίκη , ης ()  : Nikè, Victoire

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; part aor : νόμισας , αντος) :1 penser, estimer, juger ; + inf : croire que, + prop inf : croire que ; juger que, considérer que ; 2 tenir pour bon de ; 3 +2A : considérer comme ;

νόμος , ου (ὁ) 1: la coutume, la loi 

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: l’esprit, l’ intelligence, la raison, , le coeur, intelligence, la disposition d’esprit, bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé, être raisonnable;

νουθετέω , ῶ : ramener à la raison, réprimander

νυμφαῖον , ου (τό) : le sanctuaire des nymphes

νύμφη ης (ἡ) 4: 1 la jeune fille; 2 la bru, la belle-fille; // Νύμφη , ης (ἡ) : la Nymphe

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : 1 le jeune époux, l’époux ; 2 le beau-fils, le gendre ;

νῦν 1: 1 maintenant , à l'instant , à présent, désormais ; 2 après εἰ , ou une hypothèse : mais en réalité, mais en fait ; / τὸ νῦν = νῦν

νυνί 1: forme renforcée de νῦν: maintenant précisément, à présent; en réalité ; νυνὶ δέ : mais en réalité ;

νύξ , νυκτός () 2: la nuit;

ξυλοφορέω , ῶ : porter du bois

ὁ , ἡ, τό 1: 1 le, la (article) ; Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle; 2 δέ : lui, il (mise en relief) , mais lui

Ὁ νῦν : hellénisme : celui de tout à l’heure;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi, au théâtre et dans les procès, que je désigne; d’où, au Ν : moi qui suis là; // τοδί = τόδε + ι déictique ; ὅδ ΄ = ὅδε ;

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin, la voie

ὀδυνάω , ῶ : causer de la douleur, affliger

ὀδύνη , ης (ἡ) : la douleur, le chagrin, l’affliction

ὅθεν  2: adv rel de lieu : d’où

οἷ : adverbe relatif de lieu : là où (avec mouvement)

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι ; , impf ᾔδη 3ème sg ᾔδει, f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , ότος, f εἰδυῖα ; subj εἰδῶ ) : savoir, connaître, être informé de; οἶδα ὅτι ou οἶδα + participe : je sais que , je suis sûr que; //expr. : οἶδ΄ ὅτι : en incise : je le sais bien ; impf. : je savais ou j'aurais su;

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

οἰκεῖος , α, ον 1: de la maison, qui fait partie de la famille

οἰκειότης , ητος (ἡ) : la parenté, les liens de famille

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique ;

οἰκέω , 1: habiter, vivre sur

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἰκοδομέω , ῶ : construire, édifier

οἴκοθεν : de la maison (-θεν : origine), de chez soi

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt)

οἴμοι / οἴ μοι 2: hélas pour moi ! pauvre de moi ! misère ! Aïe!

οἰμώζω ( part aor οἰμώξας ) : pousser un (des) cri(s) de douleur, se lamenter

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ; en incise : à mon avis ; // ὡς οἵομαι : à mon avis

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) 1 tel que, comme ; (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν)); οἷος,α,ον ... τοίοσδε, ... : tel ... que; // expr. : οἶσθ ΄ οἷόν ἐστι : tu sais ce qu’il en est ; 2 οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι + inf  1: je suis capable de, je peux 3 quel ! quelle ! (adj. exclamatif ou interrogatif) de quelle nature ! ; // οἷον : quelle chose ... ?

οἴχομαι 2: être parti, être perdu, être mort

οἵως : adv. : comme, de la manière dont

ὄλεθρος , ου (ὁ) 4: fléau, plaie, peste ;

ὀλίγος , η, ον 1: peu abondant, peu nombreux

ὀλισθάνω ( aor ὤλισθον) : glisser, tomber

ὅλμος , ου (ὁ) : grosse pierre ronde, grosse pierre ; mortier ;

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier ; ὅλον / τὸ δ ΄ ὅλον : neutre adverbial : totalement , absolument

ὅλως  2: totalement, entièrement ( μὴ ὅλως : pas du tout);

ὅμοιος α‚ ον / ὁμοῖος , α, ον 2: + D : semblable à, conforme à

ὁμομήτριος , α, ον : né de la même mère

ὁμότροπος , ος, ον : + D : du même caractère que

ὁμοῦ  3: en même temps, à la fois ;

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὄνος , ου () : l’âne, le baudet

ὄξος , ους (τό) : le vinaigre

ὀξύ : de façon aiguë

ὀξυπείνως : avec une faim aiguë

ὀξύς , ὀξεῖα , ὀξύ : 1 aigu; 2 prompt, rapide ;

ὁπόθεν : adv. rel de lieu : d’où

ὀπτάω , ῶ : faire rôtir, faire griller

ὅπως 1: comment (interrogatif indirect);

ὅπως 1: de même que, comme, comment, de façon que ; ὅπως ἄν + subj. : comme + indicatif futur ; ὅπως + futur : tâche de (veille à) + inf 

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν) voir

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν)  : 1 voir, avoir la vision de, regarder, observer ; 2 ὁράω,ῶ ... μή + subj. : veiller à ce que ne ... pas, prendre garde à ; ; // P ὁράομαι ,ῶμαι , ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι  : être vu

ὀργίλως : avec colère

ὀρθός , , όν 3: droit, dressé, debout

ὄρθριον : à l’aube, au point du jour

ὀρθῶς 1: correctement, justement; bien !

ὅς , ,( G οὗ , ἧς , οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel

ὁσημέραι : chaque jour

ὅσος , η, ον 1: aussi grand que, aussi nombreux que... , autant que ; aussi grand, qui ; aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ; tout ce que... ; // expr. : ὅσον χρόνον : seulement autant de temps que (acc de durée) , tant que ; ἐν ὅσῳ : pendant que, juste autant de temps que ;

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément, celui qui, ce que

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ 1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ; 4 qui (interrogatif indirect); quel ;

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: (A f ἡντινοῦν ) adj indéfini : un quelconque

ὀσφῦς , ύος (ἡ) : les hanches, , les flancs ; les reins

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ὅτι ou ὅ τι 1: 1 que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas); 2 le fait que, à savoir que; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ;

ὅτι  / ὅττι 1: que, parce que

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ;

οὐ γάρ ; : n’est-ce pas ?

οὐ μήν γε ...ἀλλά 1: néanmoins, cependant;

οὐ πώποτε = οὐπώποτε

οὗ 2: adv relatif de lieu : où

οὐ(κ) ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus

οὐδαμοῦ adv 3: nulle part;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus, ne pas même; ne pas non plus; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ;

οὐδὲ εἷς = οὐδείς ou καί + οὐδείς

οὐδείς, οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); // expr: οὐδὲν ἄλλο ἢ : rien d’autre que ;

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

οὐδέποτε 3: ne jamais , jamais

οὐδέπω  : pas encore 

οὐκ ἔτι / οὐκέτι 2: ne... plus ( οὐκέθ̓ devant esprit rude)

οὐκοῦν  1: par suite, donc, alors (attention à l’accent !) ;

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent ; eh bien donc;

οὔπω  3: (en un ou deux mots) 1 pas encore; 2 absolument pas

οὐπώποτε : jamais jusqu'ici

Οὐρανός , οῦ (ὁ) : Ouranos (Ciel)

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... : ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; (οὑτοσί : οὖτος + ι déictique ; τουτί : τοῦτο + ι déictique ; τουτοισί , datif pluriel déïctique ; élisions au pluriel neutre : ταῦτ ΄ , ταῦθ ΄ ;; // expr. : οὗτος <σύ> : exclamation familière : Hé, toi ! ou Holà, toi !; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ;

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi;  de cette manière, à cette condition  ; // expr. οὕτως ἔχω : je suis ainsi, je me comporte ainsi ; 2 si, tellement, à ce point, tellement, aussi;  3 οὕτω après un participe reprend seulement l’idée du part., et ne se traduit pas ;

ὀφρύς , ύος (ἡ) : le sourcil, les sourcils 

ὄχλος , ου () 2: la foule, la populace

ὄψις , εως () 3: apparence extérieure, air, mine

Παιάν , ᾶνος (ὁ) : Paian, ou Péan, dieu médecin identifié à Apollon : Φοῖβος Παιάν : Apollon Guérisseur

Παιανία , ας (ἡ) : le dème de Péanie, en Attique ; Παιανιοῖ doit être un locatif formé comme Μεγαροῖ (à Mégare), locatif de Μέγαρα.Ce dème se ditue à une dizaine de km à l’est d’Athènes

παιδεύω  2: éduquer, instruire ; + 2 A : enseigner (faire enseigner) qqch à qqn

παιδίον , ου (τό)  3: jeune serviteur, petit esclave ;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : 1 l’enfant ; e fils; 2 le serviteur; garçon ; jeune esclave ; 3 παῖς , παιδός () 1: la fille ;

παίω  4: frapper, cogner ;

πάλαι 2: autrefois, jadis; sert d’adj : d’autrefois, ancien; il y a longtemps, depuis longtemps;// οἱ πάλαι : les gens d’autrefois, les anciens

πάλιν  11 en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ; 2 au contraire, à l’inverse; 3 de nouveau, encore;

Πάν , Πανός (ὁ)  : PanΠᾶνα )

πάνδεινος , ος, ον : tout à fait redoutable, terrible

Πανιστής , οῦ (ὁ) : sectateur de Pan ( terme forgé à partir de l’adjectif πανεῖος / πάνιος , α, ον : de Pan ? )

παννυχίζω (f. παννυχιῶ) : veiller toute la nuit ; faire une fête de nuit ;

παννυχίς , ίδος (ἡ) : fête de nuit, réjouissance nocturne ; veillée ;

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

πανταχοῦ 4: partout

παντελῶς : totalement, entièrement

παντοδαπός , ή, όν : de toute sorte, de toutes provenances

πάνυ 2: tout à fait, très ; totalement, entièrement ; εὖ πάνυ : même sens ;// οὐ πάνυ : pas du tout ;

πάπας / πάππας (ὁ) : papa ( V πάπα Α πάπαν)

παπίας / παππίας (ὁ) : mon cher petit papa (V παπία )

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 auprès de (avec mvt), près de

παρά + D 1: chez

παρά + 1: de la part de, de chez, en le recevant de, en provenance de, par l’entremise de ;

παραβάλλω : ( aor. παρέϐαλον) : intr. s’approcher, venir

παράγω ( παράξω , παρήγαγον , πρηχα ) : 1 passer devant; 2 venir à côté de ; aborder ;

παράδειγμα , ατος (τό) 2: l’exemple

παρακάθημαι + D : ( impér. 3ème p sg : παρακαθήσθω ) : être assis près de ; se poster auprès de ;

παρακαλέω , 2: appeler près de soi

παρακινέω , ῶ : 1 tr. déranger ; 2 intr. bouger, remuer ;

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον, παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  1 prendre avec soi, amener avec soi ; prendre près de soi, prendre comme auxiliaire ; 2 recevoir(A) d’autrui (G), hériter de;

παραλείπω 2: ( pft P 3ème p sg : παραλέλειπται ) : laisser de côté; / P : rester de côté

παραμένω (f. παραμενῶ; aor παρέμεινα ) : rester là, rester ; + D : rester auprès de

παραπέτασμα , ατος (τό) : la tapisserie

παρ-αποθνῄσκω (inf aor. παραποθανεῖν ) : mourir tout de suite

παραπόλλυμαι ( pft. 2 παραπόλωλα ) : périr, être perdu

παρασκευάζω  1: préparer ; // M : se préparer (à)

παραχρῆμα 3: sur-le-champ

παρεγγυάω , ῶ : 1 transmettre (une chose) ; 2 remettre entre les mains de, recommander (une personne)

πάρειμι 1 1: 1 être présent, être là, être près de, être tout près ; 2 assister à (+ D); 3 + D : aider, secourir , prêter main forte à ;

πάρειμι 2 3: ( part. pr. παριών ) : 1 s'approcher de , se présenter ; 2 passer à côté

παρέργως : superficiellement, avec légèreté

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ) : fournir, présenter, montrer ; avec réfléchi : se présenter comme… ;

Παρθενίς , ίδος (ἡ) : ( V Παρθενί ) : Parthénis

παρθένος , ου (ἡ) 2: la vierge, la jeune fille

παρίημι (f παρήσω ; impér. aor. 2ème p : πάρες ) 3: laisser passer, faire place, reculer ;

παρίστημι 2: (pft παρέστηκα ; part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou ώς) ; f. ant. : παρεστήξω ; +D: se placer à côté de, s’approcher de, se présenter, se tenir près; ; au pft : être là, être présent , assister ; // M παρ-ίσταμαι (aor. παρέστην ) : rester à côté, demeurer

παροικέω , ῶ : + D : habiter auprès de, être le voisin de

παροινέω ( pft πεπαρῴνηκα ) : faire un excès ou une sottise en état d’ivresse

παροξύνω ( pft. P παρώξυμμαι ) : exciter

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ; pl que pft, 1ère p sg : ἐπεπόνθειν ) : 1 éprouver (en bien ou en mal), subir, faire une expérience, un traitement ; + A : se rend souvent par : il arrive qqch à qqn ; 2 supporter, endurer, souffrir;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V ὦ πάτερ)  (ὁ) 1: le père 

πατρίδιον , ου (τό) : petit père

πατρῷος / πατρῶιος , α, ον 2: du père, paternel ;

παύω 1: tr faire cesser, arrêter, anéantir ; // intr cesser, cesser de ; + part: cesser de + inf.; // M παύομαι + inf , ou + part: cesser de; + G d’un nom = cesser de + infinitif correspondant ; ( impér. pft 2ème p sg : πέπαυσο )

πέδη , ης (ἡ) : l’entrave

πειθαρχέω ,ῶ : obéir

πείθω 1: (πείσω , ἔπεισα , pf πέπεικα ) persuader (+ inf : de ...), convaincre, faire changer d'opinion par la persuasion ; // P πείθομαι , πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι : être persuadé, se laisser persuader, croire ( ὡς : que )

πεῖρα , ας (ἡ) 4: preuve ; épreuve, expérience ;

πέλεκυς , εως () : la hache

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer ; πέμπω + participe : envoyer pour

πένης , ητος (ὁ) 2: pauvre ; // πένης , ητος (ὁ) le pauvre ;

πενία , ας (ἡ) 4: la pauvreté, la misère

πεντεκαίδεκα : quinze

πέρας , ατος (τό) : la fin ; // neutre adv. : τὸ δὲ πέρας : finalement, pour finir ;

περί + A 1: 1 autour de ; 2 à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

περ + 1: au sujet de, à propos de ;

περιϐολή , ῆς (ἡ) : action de jeter (les bras) autour, embrassement, embrassade

περιέρχομαι : faire le tour de, parcourir

περικρούω : ajuster violemment, lier avec violence

περιμένω : ( f περιμενῶ , aor περιέμεινα ) : attendre

περιπατέω , ῶ : se promener

περίπατος , ου (ὁ) : les allées et venues

περιπίπτω 3: (πεσοῦμαι, -έπεσον, -πέπτωκα) : + D tomber dans, sombrer dans ;

περιποιέω / περιποέω , ῶ : acquérir ; // M : se procurer

περισῴζομαι : ( subj aor P περισωθῶ ) : être sauvé, en réchapper

περιτρέχω : courir de tous côtés

περιφέρω / περιφέρομαι : porter en tous sens, trimballer

περιφθείρομαι : se consumer, dépérir, crever

Περσεύς , έως () : Persée, héros grec meurtrier de Méduse, dont les yeux transformaient en pierres les humains, même après sa mort ; il avait pu la tuer notamment grâce à des sandales magiques qui lui permettaient de voler.

πετηνός , ή, όν : qui peut voler

πέτρα , ας ()  2::  le rocher, la pierre, le roc

πηνίκα : à quel moment? À quelle heure?

πικρός , ά, όν 2: 1 amer, piquant, âcre  ; 2 pénible, cruel, odieux

πίνω 3: ( πίομαι , ἔπιον , πέπωκα ; inf aor 2 πιεῖν ) : boire

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ) : tomber 

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

πίστις , εως (ἡ) 2: 1 confiance qu’on inspire, crédit; 2 engagement, serment ;

πιστός , , όν 2: fiable, digne de foi, digne de confiance, sûr;

Πλαγγών , όνος (ἡ) : Plangon (sens du nom commun : « poupée de cire »)

πλάσσω / πλάττω (aor ἔπλασα ; pft P : πέπλασμαι ; part.aor.P acc.pl : πλασθέντας ) : 1 modeler, façonner ; 2 feindre, simuler, contrefaire ;

πλεῖστον 1: adv : le plus

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux, abondant ; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) : les plus nombreux

πλείων , ων, ον, G ονος 1: (A sg πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους ; ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; plus, davantage ;

πληγή , ῆς (ἡ) 3: le coup

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf ; // conj. : en début de proposition : seulement, toutefois ;

πλησίον + G 3: dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de ; // πλησίον adv3: près, tout à côté tout près, dans le voisinage, proche ;

πλήσσω ( πλήξω , aor 2 P ἐπλήγην ; part aor epq fém πεπληγυῖα ; pft : πέπληχα ) : 1 heurter , frapper (θύραν : une porte pour indiquer qu’on va sortir, et ne pas blesser un passant les portes ouvrent vers l’extérieur) ; 2 frapper, blesser ; au part. pft. P : ὁ πεπληγμένος : le blessé;

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ;

πλοῦτος , ου (ὁ) 2: la richesse

πλύνω : laver, nettoyer

πνεῦμα , ατος (τό) 4: le souffle

πόθεν 2: 1 d’où ? à partir d’où ? 2 par quel moyen ? comment ?

ποῖ ; 3: 1 où (avec mvt) ? 2 jusqu’à quand ?

ποιέω , ποιῶ / ποῶ 1: 1 faire, fabriquer, produire, composer; ; ποιεῖν τί τινα : faire qqch à qqn ; agir, faire son effet ; / expression : ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que; 2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) , transformer en;

ποῖος , α, ον / ὁποῖος , α, ον 1: quel ? quelle ? (indique la qualité)

πόλεμος , ου (ὁ) 1: la guerre ;

πολιός , ά, όν : gris, aux cheveux blancs, vieux (attention à l’accent)

πόλις , εως (ἡ) 1: la ville

πολλ adverbial 1: souvent, beaucoup, bien

πολλῷ + comparatif : beaucoup plus ..., de beaucoup plus ...

πολύ 1: adv : beaucoup, de beaucoup;

πολυπληθεία , ας (ἡ) : surabondance

πολύς , πολλή , πολύ 1: (G πολλοῦ, πολλῆς, πολλοῦ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent; τὸ πολ : le comble de, le fort de, la plus grande partie ( τὸ πολὺ μέρος ) ; τὰ πολλά/ πολλά adv 1: le plus souvent ;

πολυτίμητος , ος, ον : très honoré, tant vénéré

πονέω ,  3: 1 se donner du mal, peiner, se fatiguer ; 2 être au travail, travailler ;

πονηρός / πόνηρος , πονηρά / πονήρα , πονηρόν / πόνηρον 1: 1 mauvais, méchant, fâcheux, nuisible, scélérat, drôle, coquin, bon à rien ; 2 misérable, malheureux,

πόνος , ου (ὁ) 1: la peine ; 1 le labeur, l'ouvrage, le travail, la besogne (πόνον πονεῖν : faire un travail, exécuter une tâche) ; 2 la peine, la fatigue, souffrance, épreuve (terme employé couramment pour les 12 travaux d'Héraclès) ; 3 fruit du travail, produit du travail ;

πόπανον , ου (τό) : gâteau rond, galette ronde (offrande pour les dieux)

πορεύομαι  2: 1 marcher, aller, avancer; / πρός+Α : monter dans le lit de qqn !; 2 partir, s’en aller

πορίζω 3: ( f. attique ποριῶ ) : 1 procurer ; 2 ouvrir l’accès à qqn vers qqch ;

πόρρω 4: au loin, loin, trop loin ; en avant ; superlatif : πορρωτάτω

πόρρωθεν : de loin

Ποσειδῶν , ῶνος () : Poseïdon ; (V Πόσειδον )

ποτέ (encl1: 1 parfois ; un jour ; 2 en quelque sorte; particule indiquant la possibilité ; 3 par hasard ; 4 donc; enfin (nuance d’impatience);

ποτόν , οῦ (τό) : l’action de boire ; la boisson ; le fait de s’abreuver ; la beuverie ;

πότος , ου (ὁ) : la beuverie, la réunion où l’on boit

ποῦ 2: où (sans mvt) ?

που encl. 2: en quelque sorte, je suppose, si je ne me trompe

πούς , ποδός () 1: (D pl ποσίν Hom ποσσί G duel : ποδοῖν ) : le pied (mesure: entre 20 et 30 cm, selon les cités)

πρᾶγμα , ατος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ; // pluriel : τὰ πράγματα ,ων : les affaires, la situation ; 3 la situation fâcheuse, l’ennui, le souci; // pluriel : πράγματα ἔχω : avoir, créer des ennuis; 4 la réalité; ; 4 personnalité, être (peut s’appliquer à une personne) ;

πρακτικός , ή, όν : actif, efficace

πρᾶος , πραεῖα , πρᾶον : doux, indulgent, facile

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα; aor passif ἐπράχθην ; part aor P neutre πραχθέν ; adj vb neutre πρακτέον ; ) : 1 faire, agir, accomplir, avoir un résultat, obtenir ; 2 faire des affaires; 3 + adv : être ; εὖ πράττω : réussir, être heureux; καλῶς πράσσω : être heureux ; κακῶς πράσσω / κακῶς πράττω : être dans le malheur, dans la misère, être malheureux ;

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux ; comp. πρεσβύτερος,α,ον;

πρίν 1: conj : πρίν + inf : avant de, avant que ;

πρίω ( impér. pr πρῖε ) : 1 scier ; 2 faire grincer ses dents ;

πρό + 1: 1 devant ; 2 avant; 3 dans l’intérêt de, pour ;

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; προήχθην : aor P 1ère p sg; part aor P προαχθείς ) : 1 conduire la marche, passer devant ; 2 s’avancer ; 3 mener en avant, faire avancer ; pousser, exciter ;

προαιρέομαι ,οῦμαι 2: ( προαιρήσομαι , προειλόμην , προῄρημαι : 1 choisir de préférence, préférer (τι τινός: préférer qqch à qqch) ; 2 entreprendre

προαπόλλυμι ( f προαπολῶ ) : détruire avant, faire mourir avant

πρόϐατον (τό) : le mouton ; // πρόβατα , ων (τά) : le petit bétail (moutons, brebis, chèvres)

πρόδηλος , ος , ον : très clair, parfaitement évident

πρόειμι (1ère p pl impft : προῇμεν ) : avancer, s’avancer

προέλκω / προελκύω ( subj aor : προελκύσω ; tirer en avant

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ; impér. aor πρόελθε ) : avancer, s’avancer, sortir

προθυμέομαι , οῦμαι : tâcher de ;

προῖκα : gratis, gratuitement

προΐξ , προικός () 2: la dot ;

πρός + D 1: 1 devant, tout près de, à côté de ; 2 outre, en plus de; πρὸς τούτοις : en plus de cela, outre cela, en outre 

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν : au nom des dieux ; πρὸς Διός : au nom de Zeus 

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, dans, sur,  contre, à ; 2 auprès de, près de, chez, avec ; 3 vis-à-vis de, à l’égard de, envers; 4 à destination de, pour, en vue de  ;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ) : + A : 1 adresser la parole à, s’adresser à, dire ; 2 appeler par un nom, saluer, dire adieu à ;

προσαυλέω : jouer sur la flûte

προσδοκάω , ῶ / προσδοκέω , ῶ 2: 1 attendre ; 2 s’attendre à

πρόσειμι 2 3: s’approcher, s’avancer, se présenter ; + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; part. aor. προσελθών ) : 1 s'avancer, s'approcher, se présenter; 2 avancer ; + D : avancer vers, approcher de, aller à la rencontre de, venir à

προσεύχομαι : + D : adresser une prière

προσέχω / προσίσχω 2: (aor πρόσεσχον ; part aor N pl : προσσχόντες ) : 1 diriger vers ; 2 s'appliquer à, être attentif  ; // expr. : προσέχειν τὸν νοῦν ou προσέχειν seul: faire attention à

προσήκει 1: ( impft προσῆκε ) +D : il convient à … de, il appartient à … de, il faut que (+ infinitif : l'accord se fait alors souvent au datif) ;// προσῆκον  : acc. abs. : alors qu’il convient ... ; ὡς προσῆκον <ἐστι>: comme il convient ;

πρόσθεν / πρόσθε 2: devant, avant ; ἐς πρόσθεν / εἰς τὸ πρόσθεν : locution adverbiale : devant, en avant;

προσίστημι : placer contre ou près de ; // MP (pft à sens M προσέστηκα ) : + D : faire du mal à, faire du tort à

προσλαλέω , ῶ : + D : s’entretenir avec, bavarder avec

προσμένω : ( impér. aor. πρόσμεινον ) : attendre, laisser passer le temps

πρόσπολος , ου (ὁ , ἡ ) 3: le serviteur , la servante

προσπταίω : tr ou intr : se heurter contre ; faire un faux-pas, trébucher

προσρέω ( - ρυήσομαι, -ερρύην, -ερρόηκα): couler vers, se glisser vers

προστάσσω / προστάττω 2: (-τάξω, -έταξα,-τέταχα ...) : donner l’ordre, la mission de, prescrire, ordonner, commander, assigner, imposer;

προστίθημι 2: ( f προσθήσω ;) : remettre ;

προστρέχω : accourir

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, le front, la face , la figure ;

πρότερον / τὸ πρότερον 1: auparavant, avant, d'abord

πρότερος , α, ον 2: 1 premier, le premier, en premier ; 2 précédent, antérieur ;

προὔργου (crase) / πρὸ ἔργου : utilement, avantageusement ; / τι τῶν προὔργου : quelque chesoe de ce qui est utile ;

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, argument, prétexte

πρόχειρος , ος, ον : à portée de main, prêt

πρώτιστα / πρώτιστον : en tout premier, tout d'abord

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ; πρῶτον μέν : d'abord

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier;

πταίω : broncher, échouer, connaître l’échec ;

πτωχός , ή, όν : pauvre, gueux, mendiant

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι ) : s’informer sur, s’enquérir de (+A) auprès de (παρά +G)

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

Πυρρίας , ου (ὁ) : Pyrrhias

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ? ; πῶς ... οὐ ... :comment se fait-il que ne ...pas ? ; // expressions : πῶς γὰρ ἄν ; comment cela serait-il possible ? ; πῶς γὰρ οὔ ; comment ne serait-ce pas ainsi ! forcément ! et comment !

πως 3: (enclitique) en quelque sorte, de quelque façon, en quelque manière, de quelque manière

ῥᾴδιος / ῥάιδιος , α, ον 1: facile, aisé;

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: comp. ῥᾷον , sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

ῥέπω : incliner

ῥίπτω 3: (aoriste : ἔρριψα ; inf aor : ῥῖψαι ; ) : jeter, précipiter

ῥυθμός , οῦ () : le rythme

σαπρός , ά , όν : pourri , usé

σαφῶς 1: (superl σαφέστατα ) : clairement, certainement, nettement, bien (adv.)

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σήμερον / τήμερον 4: aujourd'hui

Σίκων , ωνος (ὁ) : Sicon, nom d’esclave

Σιμίκη , ης (ἡ) : Simiké, nom d’esclave

σιωπή , ῆς (ἡ) : le silence

σκαπάνη , ης (ἡ) : la pioche, le piochon, la houe

σκάπτω : ( aor. ἔσκαψα ) : creuser ; sarcler ; bêcher ; labourer ;

σκατοφάγως adv : à la manière d’un mangeur d’excréments, comme un bouffeur de merde

σκάφη , ης (ἡ) : la bassine

σκεῦος , ους (τό) 2: objet, ustensile

σκοπέω , ῶ 1: regarder, observer, avoir en vue

σκότος , ου (ὁ) / σκότος , ους (τό) 4: l’obscurité, les ténèbres ;

σκώπτω : railler, se moquer, plaisanter

σός , σή , σόν 1: ton, ta, tien

σπένδω : (f σπείσω ) : faire une libation ;

σπεύδω 3: ( σπεύσω , ἔσπευσα ) : tr se donner de la peine pour, s’efforcer ; // intr. se presser, se hâter, se dépêcher

σπλάγχνα , ων (τά) : les entrailles, les abats, les tripes

σπονδή , ῆς (ἡ) : la libation 

σπουδάζω 2: (σπουδάσομαι, ἐσπούδασα, ἐσπούδακα) : pris abst être sérieux, (trop) grave, sévère

σπουδαῖος , α, ον 3: actif, zélé, empressé ; sérieux ;

στάδιον , ου (τό) : stade (mesure grecque : = 177,6m à Athènes)

σταμνίον , ου (τό) : la cruche à vin

στέργω 3: chérir;

στέφανος , ου (ὁ) 2: couronne ;

στεφανόω , 3: couronner

στῆθος , ους (τό) : la poitrine

στιβάς , άδος (ἡ) : lit de feuillage, de paille, d’herbe ; jonchée  ( pour certaines cérémonies);

στοά , ᾶς () : le portique

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

στρῶμα , ατος (τό) : tapis, couverture

στρώννυμι : préparer, disposer un lit ou une jonchée

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

συγκαθάπτω ( impf συγκαθῆπτον ) : lier fermement qqch (A) à (D), saisir fermement qqn (D) par (A)

συγκατορύσσω : ( f. συγκατορύξω) : enfouir, enterrer

συγκοινόομαι , οῦμαι : communiquer, avoir une conversation

συγκυνηγέτης , ου (ὁ) : le compagnon de chasse

συγκυνηγός , ου (ὁ): le compagnon de chasse

συγχωρέω ,ῶ 2: (inf aor συγχορῆσαι ) : 1 se ranger à l'avis de, être d’accord, céder ; 2 concéder, consentir à, convenir que ; consentir;

συλλέγω 3: (impft συνέλεγον ) : rassembler, réunir, ramasser ; // M: συλλέγομαι 3: (aor M : συνελεξάμην ; part aor M : συλλεξάμενος ;) ) : rassembler pour son compte, amasser

συμϐόλαιον , ου (τό) : reconnaissance de dette, contrat, engagement

σύμμαχος , ος, ον 1: adj. : allié, qui aide ; // subst. : σύμμαχος , ου (ὁ) : l’allié

συμπείθω : ( aor P : συνεπείσθην ; subj aor P 3ème p sg : συμπεισθῇ ; pft P: συμπέπεισμαι ) : persuader entièrement ; / ΜP consentir ; / συμπείθεσθαι ποιεῖν τι ; consentir à faire qqch ;

συμπόσιον , ου (τό) : le banquet

συμφέρω ( ξυμ-φέρω ) 1: (+ D) être utile à, être avantageux à, aider;

σύν +D  1: 1 avec , accompagné de, en compagnie de; 2 avec la protection ou l’aide de, grâce à ;

συνάγω 3: (συνάξω , συνήγαγον , συνῆχα) : convoquer, rassembler, réunir

συναγωνίζομαι : +D : combattre avec, aider, soutenir

συνακολουθέω : + D : accompagner, suivre

συναντάω , ῶ : + D : se rencontrer avec, rencontrer (συνήντα impft 3ème p sg )

συνδέω ( aor συνέδησα ) : lier ensemble ; +A +D : unir qqch à; attacher qqch à;

συνδοκέω , ῶ : + D : sembler bon aussi à ; // συνδοκοῦν : A absolu : étant donné qu’il paraît bon aussi à

συνέδριον , ου (τό) : salle de réunion 

συνεκσῴζω : aider à sauver en tirant

συνεπιϐαίνω : s’engager aussi dans, se mettre aussi dans (+D)

συνεργός , ός, όν : « qui travaille avec » : aide ;

συνήδομαι ( f συνησθήσομαι , aor συνήσθην ; part. aor. N masc pl : συνησθέντες ) : se réjouir avec ( + D )

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : familier , familier de (+ D)

συνοικέω 3: vivre ensemble ; vivre avec ;

συνοράω , ῶ ( inf aor συνιδεῖν ) : voir d’un coup d’oeil

συντάττομαι : organiser en se mettant d’accord, prendre ses dispositions ;

συντίθημι ( συνθείς : participe aor. 2) 3: placer ensemble; // M (aor. M συνεθέμην) convenir ; promettre

σύντονος , ος , ον : intense, soutenu

σύντροφος , ος, ον : qui vit avec (+ D) , compagnon, compagne

σφαιρομαχέω ,  : combattre au pugilat avec le gantelet rond, boxer

σφάκος , ου (ὁ) : la sauge

σφενδονάω , ῶ : lancer à la fronde , lancer vivement, bombarder

σφόδρα 2 : fortement, fort, tout à fait, très, absolument, assurément, sévèrement, violemment

σφοδρός , ά, όν : fort, violent, passionné;

σχεδόν 3: 1 exactement, précisément ; 2 σχεδόν τι : à peu près, un peu   ; presque ; peut-être justement ; σχεδόν τι + un verbe : j’ai failli... // σχεδόν +G : près de, chez

σχοινίον , ου (τό) : la corde de joncs tressés, la corde

σχολή , ῆς (ἡ) 4: le loisir, le temps à perdre, le fait de prendre son temps, le temps ; // expr. : σχολήν ἄγειν : prendre du repos, perdre son temps ; οὐ σχολή : pas le temps ! pas de temps à perdre ! ;

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ; inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην ; inf aor P : σωθῆναι ) : sauver, préserver ; garder sain et sauf ;

σῶμα ‚ ατος (τό) 1: le corps 

Σώστρατος , ου (ὁ) : Sostrate

σωτήρ , ῆρος : (V σῶτερ ) adj : sauveur (épithète de Zeus)

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

τάλαντον , ου (τό)  1: 1 le talent , unité de poids (35kg environ) ; 2 le talent (grosse somme d’argent ou d’or ; unité monétaire = 6000 drachmes) ;

τάλας , τάλαινα , τάλαν 1: ( V masc sg τάλαν) : malheureux, infortuné, pitoyable, misérable (avec G de cause)

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: tout le reste ;

τᾶν : adv. ds la loc. ὦ τᾶν : mon bon ami, mon cher ...

ταράττω / ταράσσω ( aor passif ἐταράχθην ) : troubler, bouleverser ; (pft P τετάραγμαι )

ταχέως  2: rapidement, vite, bientôt (comparatif θᾶττον )

τάχιστος , η, ον 2: très rapide, le plus rapide ; τὴν ταχίστην : A adverbial : au plus vite

τάχος , ους (τό) 4: la vitesse , la rapidité ; // τάχος : neutre adv. : bien vite

ταχ 3: rapidement, vite ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude) ; τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ;

τελευτάω , 1: ( part. pf. : τετελευτηκώς , κότος) : mourir

τελευτή , ῆς (ἡ) 4: la fin ;

τελέως : complètement, absolument

τέσσαρες / τέτταρες , ες, τέσσαρα / τέτταρα : quatre

τέχνη , ης (ἡ) 2: 1 l’art, la technique ; 2 le talent, l’habileté ;

τέως : pendant ce temps

τηθίς , τηθίδος (ἡ) : la tante

τηλικοῦτος, -αύτη, -οῦτο(ν) 1: 1 à l’âge que j’ai, aussi âgé, aussi grand ; 2 aussi grand, aussi puissant, aussi fort ;

τήμερον / τὸ τήμερον 4: aujourd'hui

τηνικάδε / τὸ τηνικάδε : à ce moment-là ;

τηρέω , ῶ : 

τηρέω , ῶ : 1 guetter, observer ; 2 conserver, préserver

τι  : adverbial 1 : en quelque manière, en quelque chose atténue souvent lee mot qui précède (un peu... etc.)

τί  1: pourquoi ? en quoi ? comment ? à quoi bon ? quoi ? ; // expr. : τί δ ΄ ἄν + subj. : que dirais-tu (qu’en dirais-tu) si ... ; τί οὖν ;  : Eh bien ?  

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην, ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; impér. aor : θές; part pr τιθείς ; part. aor.neutre : θέν, θέντος; ) : poser, déposer, placer

τίλλω : arracher

τιμάω 1: (infinitif τιμᾶν) : honorer, respecter , célébrer ;

τιμωρέω , 2: +D : venger qqn ; punir ; // MP τιμωρέομαι , οῦμαι  + A : 1 infliger une peine, punir, châtier ; 2 tirer vengeance de, se venger de

τιμωρία , ας (ἡ) 2: 1 le secours ; 2 la vengeance ; 3 le châtiment ; / expr. τιμωρίαν λαβεῖν : prendre châtiment de, punir (+G) ; tirer vengeance de ;

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?

// expr. : τίποτε ou τί ποτε : mais enfin, quoi ...

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; // τι, adverbial 1: en quelque manière, à peu près, assez ; // τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

τοιγαροῦν : voilà donc pourquoi ; hé bien donc ;

τοίνυν  1: dès lors, maintenant, alors (signale le passage à un autre propos)

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; si important ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose ;)

τοιχωρύκος , ου (ὁ) (ἡ) : le perce-muraille, le voleur ; la perce-muraille, la voleuse

τόπος , ου () 2: le lieu, l’endroit, la région, le pays ;

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv.excl. : à tel point, tellement ;

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: 1 tel, si grand, aussi grand; 2 ce si grand, cette si grande

τότε 1: alors, à ce moment, autrefois;

τράπεζα , τραπέζης (ἡ) 2: la table

τραπεζοποιός , οῦ (ὁ) : l’esclave chargé de dresser la table pour le repas

τράχηλος , ου () : le cou, la nuque

τρεῖς , τρεῖς, τρία 2: trois

τρέμω : trembler

τρέφω 2: ( θρέψω , ἔθρεψα , τέτροφα ; inf aor θρέψαι ) : nourrir, élever, avoir à charge; // τρέφομαι 3: ( θρέψομαι / τραφήσομαι , ἐτράφην /ἐτρέφθην , τέθραμμαι ) : être nourri, être élevé, grandir, être éduqué

τρίπους , τρίποδος (ὁ) : le trépied

τρίς : trois fois

τρισάθλιος ,α, ον : triple méchant! misérable! triple gueux!

τρισάθλιος ,α, ον : trois fois malheureux ; τρισάθλιε : pauvre bougre !

τρισκακοδαίμων , ονος : trois fois malheureux, trois fois infortuné

τρισχίλιοι , αι , α : trois mille

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière; ὃν τρόπον : de quelle façon ; κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον : de la même façon; 2 manière d’être convenable ; κατὰ τρόπον : comme il convient ; 3 le comportement; le tempérament, le caractère;

τροφή , ῆς (ἡ) 3: l’éducation

τροφίμη , ης (ἡ) : la maîtresse

τρόφιμος , ου (ὁ) : le maître

τροφός , οῦ (ἡ) : la nourrice

τρυφάω , / τρυφαίνω : vivre confortablement ; vivre dans le luxe ; vivre mollement; être débauché;

τρυφερός , ά, όν : mou, délicat (avec souvent une connotation de volupté)

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα , subj aor3 p sg τύχῃ ) : 1 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ; τυγχάνω + verbe conjugué,  se trouver + infinitif en français ; // τυχόν : part. aor. neutre de τυγχάνω, à valeur absolue : « si cela se trouve ainsi », peut-être ; svt. joint à ἴσως, qu’il renforce; 2 + G (parfois + Α): rencontrer, tomber sur; participe aor. : τυχών , όντος : qui se rencontre, ordinaire ; ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu, l’être ordinaire ; 3 τυγχάνω + D : se trouver, échoir, tomber en partage, arriver  ; // expr : ἂν τύχῃ : à l'occasion (litt. "si ça se trouve") ; 4 : + G : obtenir, arriver au résultat, réussir ;

τύπτω 3: (futur : τυπτήσω ) : frapper, battre, rosser ;

τυφλός , ή, όν : aveugle , aveuglé

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) , situation ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune; ; // expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune nous être favorable ! ; κατὰ τύχην , τύχῃ : par hasard, à l’occasion, par malchance

ὕβρις , εως ()  2: (G épique ὕβριος) : outrage.

ὑγιαίνω : aller bien ; être sain d’esprit ;

ὑδρία , ας (ἡ) : hydrie, vase à puiser de l’eau, jarre

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

υἱός / ὑός , οῦ (ὁ) 1: (N pl ὑεῖς ; D irrégulier : υἱεῖ ) : le fils

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὑπάγω : intr. : se retirer, s’en aller ;

ὑπακούω : (pft : ὑπακήκοα ) +D : répondre,  répondre à (qqn qui frappe);

ὑπάρχω 1: + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὑπέρ + Α 1: au-dessus de ; au-delà de

ὑπέρ + G 1: 1 par, au nom de ; 2 au sujet de ; 3 dans l'intérêt de, en faveur de, pour, pour la défense de

ὑπεραισχύνομαι : être tout confus

ὑπερβολ , ῆς (ἡ)3 : le comble ;

ὑπέρπικρος , ος , ον : très dur, très aigre, hargneux

ὑπό + G 1: sous l’effet de, du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de; avec un vb passif : par ;

ὑποβρέχω : ( -βρέξω, ὑπέβρεξα) : mouiller , arroser légèrement, humecter ; / MP ὑποϐρέχομαι : être légèrement imbibé <de vin>, être un peu ivre, pompette. ( part pft P : ὑποϐεϐρεγμένος ,η , ον)

ὑποδείκνυμι : montrer, indiquer, proposer

ὑπολαμβάνω 1: ( ὑπολήψομαι , ὑπέλαϐον , ὑπείληφα ) : être d’avis, penser; croire;

ὑπομένω 2: (aor ὑπέμεινα ; inf. aor. : ὑπομεῖναι ; ) : 1 consentir à, accepter, accepter de ; 2 endurer, supporter

ὑποφέρω : ( inf aor : ὑπενεγκεῖν ) : supporter

στερον  1: puis, ensuite, plus tard ; // χρόνῳ στερον : plus tard ;

ὑφαντός , , όν: tissé

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : apparaître, paraître, sembler ; μοι φαίνεται + inf : il me semble + inf. ...

φανερός , ά, όν 1: visible ; évident ;

φαῦλος , η, ον 2: de qualité inférieure, de peu de valeur, méchant, vil;

φαύλως : 1 mal, avec négligence; 2 aisément, facilement

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : 1 porter, apporter, amener ; 2 supporter ; 3 obtenir, remporter (un prix) ; // MP φέρομαι ( οἰσθήσομαι , ἠνέχθην , ἐνήνεγμαι ;  part aor passif masc : ἐνεχθείς ,έντος  ) : porter pour soi , produire ;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα / πέφευγα ) : 1 fuir , s’enfuir ; 2 φεύγω + Α : échapper à ; fuir, éviter, déserter 

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; subj. pr. : φῶ ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / φασί en incise : dit-on ;

φθονέω , ῶ  2: + G :  refuser qqch par jalousie ou envie ; refuser;

φιλανθρωπεύομαι : tr. 1 agir avec bonté, traiter avec bonté ; 2 rendre bienveillant, se concilier

φιλάνθρωπος , ος , ον 4: 1 ami des hommes ; 2 bienveillant; 3 agréable, courtois ;

φιλέω , 2: embrasser ;

φίλημα , ατος (τό) : le baiser

φιλόγελως , ωτος : adj. : qui aime à rire, rieur

φιλοπόνως adv. : activement, vaillamment

φίλος , η, ον 1: adj. cher, chéri, amical, ami ; // subst. : φίλος , ου () : l’ami

φιλοφρόνως : avec bienveillance

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher, adoré, merveilleux (superlatif de φίλος,η,ον)

φλαῦρος , α, ον : mauvais , vilain

φλυαρέω , ῶ : dire des bêtises

φοβερός , , όν 3: redoutable, terrible, terrifiant

φοϐέω , ῶ 2: faire peur ; // M φοβέομαι , οῦμαι 2: être effrayé, éprouver de la crainte, redouter, craindre, avoir peur

Φοῖβος , ου () : Phoibos, Phébus, Apollon

φορέω , ῶ : ( opt pr φοροίην ) : 1 porter ; 2 porter de l’eau ;

φορτικός , ή , όν : grossier, vulgaire, insupportable

φορτίον , ου (τό) : le fardeau, la charge 

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ) expliquer, indiquer, dire

φρέαρ , φρέατος (τό) : le puits

φρήν , φρενός (ἡ) 2: 1 le diaphragme; φρένες, ων (αἱ) : le diaphragme, le centre du corps; 2 l’âme, l'esprit, le cœur (souvent au pluriel) ;

φρονέω , 1: sentir,  penser, avoir dans l’esprit, réfléchir ; ; / εὖ φρονεῖν : être sensé, bien réfléchir ;

φροῦδος , η, ον 4: qui est en route, qui est parti ; envolé (poétique) ;

φυλακή , ῆς (ἡ) 3: garde, défense, surveillance

φυλακτικῶς : avec vigilance, en prenant garde

Φυλάσιος , α, ον : du dème de Phylé ; οί Φυλάσιοι : les gens du dème de Phylé, les Philésiens ; (Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie ; lieu de l’action)

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : 1 conserver, garder en réserve ; 2 veiller sur, garder, surveiller ; 3 être sur ses gardes, veiller ; veiller à ce que ; / impér. pr.  M : φυλάττου : prends garde ! attention !;

Φυλή , ῆς (ἡ) : Phylé, dème d’Athènes, sur les pentes du Parnès, près de la Béotie

χαίνω (pft κέχηνα , part. pft κεχηνώς, κεχηνότος ) : bailler, avoir la bouche ou la gueule ouverte; κέχηνα pft 2 à sens présent: ouvrir la bouche ; bayer aux corneilles, rêvasser ;

Χαιρέας , ου (ὁ) : Chéréas

χαίρω 1: 1 se réjouir, être heureux ; + D : se réjouir de, être heureux de ; // πολλὰ χαιρετω : grand bien lui fasse ! ; 2 χαῖρε ou χαίρειν : le bonjour à (+A) ; adieu (formule d’adieu) ; πολλὰ χαῖρε : bien le bonjour ! ; ἐᾶν χαίρειν τινα : envoyer promener qqn;

χαλεπαίνω : (aor 2 ἐχαλέπηνα) + D : se fâcher, s'emporter, s’irriter (contre)

χαλεπός , ή, όν 2: pénible, désagréable, méchant, acariâtre, terrible, farouche

χαλεπῶς 3: 1 difficilement, avec difficulté, péniblement ; 2 durement

χαλκοῦς , ῆ, οῦν : de bronze

χαμαί adv : par terre (avec ou sans mvt) ; en foulant le sol ;

χάραξ , ακος ( ὁ / ἡ) : échalas (pieu pour soutenir la vigne) , pieu, piquet

χείρ , χειρός (ἡ) 1: (D pl χέρσι / χέρσιν : la main, le bras

χεῖρον 4: adv : pire, de façon inférieure, mal

χέρνιψ , χέρνιϐος (ἡ) : eau lustrale, eau pour les ablutions

χήρα , ας (ἡ) : veuve

χλανίς , χλανίδος (ἡ) : la chlanide, manteau de laine fine à l’usage des femmes et des élégants ;

Χολαργεῖς , έων (οἱ) : Kholarges, dème attique voisin de celui de Phylé, au sud-est, en contrebas, plus près d’Athènes

χολή , ῆς (ἡ) : la bile, le fiel ; la vésicule biliaire ;

χορεῖος , α, ον : de danse, pour la danse

χορεύω : danser

χορτάζω ( f χορτάσω ) : engraisser (du bétail) ; bien nourrir, gaver ;

χράομαι ,ῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ) + D 1: 1 utiliser, se servir de ; 2 traiter (qqn) , en user avec qqn ; 3 pratiquer qqch, traiter (une affaire;

χράω 3 : ( f χρήσω; impér aor 2ème p pl : χρήσατε ) : prêter

χρέος , ους (τό) : la dette

χρή 1: il faut

χρήματα,ων (τά) : les richesses, les biens, l’argent ;

χρήσιμος , ος / η, ον 2: utile, valable; bon, obligeant, dévoué ;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps, la durée ; // expr. : πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps ; τὸν ἀεὶ χρόνον : éternellement, toujours ; τὸν πρότερον χρόνον : jusque-là ; τοῦ λοιποῦ χρόνου : à l’avenir ; χρόνῳ : avec le temps ; χρόνῳ στερον : plus tard ; διὰ χρόνου : après un long temps ; ἐπὶ πολὺν χρόνον : pendant beaucoup de temps, longtemps;

χρυσέος / χρυσοῦς, έα/ χρυσῆ , έον/ χρυσοῦν 3: doré, d’or, en or, précieux; // ὁ χρυσοῦς : homme « en or », très précieux, excellent

χυτρόγαυλος , ου (ὁ) : marmite ronde

χωλός , ή, όν : boîteux

χωρίδιον , ου (τό) : petit domaine, petite propriété

χωρίον , ου (τό) 2: 1 la contrée, le pays, la région, le territoire ; 2 la place, l’endroit ; 3 la propriété (terrienne) ;

ψοφέω , ῶ (pft. : ἐψόφηκα ) : faire du bruit, frapper avec bruit

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas); / expr : ὦ οὗτος : hé ! l’ami !

3: oh !

ὡς + superlatif 1: le plus…possible 

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : 1 que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective) ; 2 quand, lorsque ; ὡς τάχιστα : aussitôt que ; 3 comme, parce que, puisque ;

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme // expr. ὡς ἔοικε(ν) 1: comme il est logique, comme il est naturel, à ce qu’il paraît, à ce qu’il semble, comme il semble, selon toute apparence , il faut croire ;

ὡς adv argumentatif (ὡς / ὥς ) 4: 1 car; 2 aussi vrai que… ;

ὡς adv interrogatif indirect : comment

ὡς exclamatif  (ὡς / ὥς) 1: comme ! comment ! combien !

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; ὥσπερ + participe ou + G abs. : comme si ;

ὥσπερ εἰ 1: comme si 

ὡσπερεί : comme, en quelque sorte

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ;

ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que, au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ;

Retour en haut du texte