Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

19d 20c Les sophistes, vus par Socrate

Gorgias, Prodicas, Hippias, EvénosApologie de Socrate 19d-20c

Les sophistes, vus par Socrate


Ἀλλ γὰρ οὔτε τούτων οὐδέν ἐστιν, οὐδέ γ ΄ εἴ τινος ἀκηκόατε ὡς ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα πράττομαι, οὐδὲ τοῦτο ἀληθές . 19e Ἐπεὶ καὶ τοῦτό γέ μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός τ ΄ εἴη παιδεύειν ἀνθρώπους, ὥσπερ Γοργίας τε ὁ Λεοντῖνος καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος. Τούτων γὰρ ἕκαστος, ὦ ἄνδρες, οἷός τ ΄ ἐστίν, ἰὼν εἰς ἑκάστην τῶν πόλεων, τοὺς νέους, οἷς ἔξεστι τῶν ἑαυτῶν πολιτῶν προῖκα συνεῖναι ᾧ ἂν βούλωνται, 20a τούτους πείθουσι τὰς ἐκείνων συνουσίας ἀπολιπόντας σφίσιν συνεῖναι χρήματα διδόντας καὶ χάριν προσειδέναι.Ἐπεὶ καὶ ἄλλος ἀνήρ ἐστι Πάριος ἐνθάδε σοφός · ὃν ἐγὼ ᾐσθόμην ἐπιδημοῦντα· ἔτυχον γὰρ προσελθὼν ἀνδρὶ ὃς τετέλεκε χρήματα σοφισταῖς πλείω ἢ σύμπαντες οἱ ἄλλοι, Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου. Τοῦτον οὖν ἀνηρόμην - ἐστὸν γὰρ αὐτῷ δύο ὑεῖ ·

- ῏Ω Καλλία, ἦν δ ΄ ἐγώ, εἰ μέν σου τὼ ὑεῖ πώλω ἢ μόσχω ἐγενέσθην, εἴχομεν ἂν αὐτοῖν ἐπιστάτην λαβεῖν 20b καὶ μισθώσασθαι ὃς ἔμελλεν αὐτὼ καλώ τε κἀγαθὼ ποιήσειν τὴν προσήκουσαν ἀρετήν· ἦν δ ΄ ἂν οὗτος ἢ τῶν ἱππικῶν τις ἢ τῶν γεωργικῶν· νῦν δ ΄ ἐπειδὴ ἀνθρώπω ἐστόν, τίνα αὐτοῖν ἐν νῷ ἔχεις ἐπιστάτην λαβεῖν; τίς τῆς τοιαύτης ἀρετῆς, τῆς ἀνθρωπίνης τε καὶ πολιτικῆς, ἐπιστήμων ἐστίν; οἶμαι γὰρ σε ἐσκέφθαι, διὰ τὴν τῶν ὑέων κτῆσιν. Ἔστιν τις, ἔφην ἐγώ, ἢ οὔ;

- Πάνυ γε, ἦ δ ΄ ὅς .

- Τίς, ἦν δ ΄ ἐγώ, καὶ ποδαπός, καὶ πόσου διδάσκει;

- Εὔηνος, ἔφη, ὦ Σώκρατες, Πάριος, πέντε μνῶν.

Καὶ ἐγὼ τὸν Εὔηνον ἐμακάρισα, εἰ ὡς ἀληθῶς ἔχοι ταύτην τὴν τέχνην καὶ οὕτως ἐμμελῶς διδάσκοι. 20c Ἐγὼ γοῦν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνόμην τε καὶ ἠβρυνόμην ἄν, εἰ ἠπιστάμην ταῦτα· ἀλλ ΄ οὐ γὰρ ἐπίσταμαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :


ἐπι-χειρέω,ῶ : entreprendre, tenter (prendre en main)

χρήματα,ων (τά) : les biens, les richesses

πράττομαι : faire, faire payer

19e

ἐπεὶ καί : car, d'ailleurs, à vrai dire (sens légèrement adversatif)

οἷός τ ΄ εἰμί ... : je suis capable de

ἕκαστος,η,ον : chacun, chaque

ἰών, ἰόντος : (en) allant

μοι ἔξεστι : il m'est permis de

προῖκα : gratuitement

σύνειμι : fréquenter (s'emploie pour des rapports d'élève à maître : vie commune, conférences)

βούλομαι : vouloir

20a

πείθω : persuader

συνουσία,ας (ἡ) : la fréquentation, l'assemblée

ἀπο-λείπω (λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα) : laisser

πρόσ-οιδα : (inf προσείδεναι) : savoir en outre

χάρις,ιτος (ἡ; acc : τὴν χάριν) : la reconnaissance

Πάριος,α,ον : de Paros (île)

ἐνθάδε : ici même, en ce moment-ci

αἰσθάνομαι (αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην) : s'apercevoir, comprendre

ἐπι -δημέω,ῶ : résider dans le pays, être là; venir résider en qualité d'étranger

τελέω,ῶ : accomplir, achever; payer; initier

πλείων,ονος… ἤ : plus nombreux … que

ἀν-έρομαι : interroger (+2 acc)

πώλος,ου (ὁ) : poulain, pouliche

μόσχος,ου (ὁ) : veau, génisse

ἔχω: + infinitif : pouvoir

ἐπιστάτης,ου (ὁ) : le chef, le maître en (+ gén) (mais aussi : sépcialiste, gouverneur, éleveur)

20b

μισθόω,ῶ : engager, louer, "salarier"

μέλλω : être sur le point de, devoir

ἀρετή, ῆς (ἡ) : la vertu, le mérite

ἐν νῷ ἔχειν : avoir l'intention de

ἐπιστήμων,ων,ον : qui sait, compétent en (+ gén)

σκέπτομαι : examiner, considérer avec attention

κτῆσις,εως (ἡ) : l'acquisition, la possession, les biens

ποδαπός : de quel pays? De quelle espèce?

πόσου : pour combien (génitif de prix) ?

μνᾶ,ᾶς : la mine (unité monétaire : 1 mine = 100 drachmes = 600 oboles; 1 talent = 6000 drachmes)

μακαρίζω : estimer heureux, féliciter

ὡς ἀληθῶς : vraiment, véritablement ( ὡς + adverbe n'est qu'explétif)

ἐμμελῶς : avec harmonie, avec mesure, raisonnablement

20c

καλλύνω : parer, rendre beau; M faire le beau

ἀβρύνομαι : se pavaner, prendre de grands airs

ἐπίσταμαι : savoir, connaître


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

βούλομαι : vouloir

ἕκαστος,η,ον : chacun, chaque

ἐνθάδε : ici même, en ce moment-ci

ἐν νῷ ἔχειν : avoir l'intention de

μοι ἔξεστι : il m'est permis de

ἐπεὶ καί : car, d'ailleurs, à vrai dire (sens légèrement adversatif)

ἐπίσταμαι : savoir, connaître

ἐπι-χειρέω,ῶ : entreprendre, tenter

ἔχω: + infinitif : pouvoir

ἰών, ἰόντος : (en) allant

μέλλω : être sur le point de, devoir

μνᾶ,ᾶς : la mine (unité monétaire : 1 mine = 100 drachmes = 600 oboles; 1 talent = 6000 drachmes)

οἷός τ ΄ εἰμί ... : je suis capable de

πείθω : persuader

πλείων,ονος… ἤ : plus nombreux … que

πράττομαι : faire, faire payer

χάρις,ιτος (ἡ; acc : τὴν χάριν) : la reconnaissance

χρήματα,ων (τά) : les biens, les richesses

fréquence 2 :

αἰσθάνομαι (αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην) : s'apercevoir, comprendre

ἀπο-λείπω (λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα) : laisser

μισθόω,ῶ : engager, louer, "salarier"

σκέπτομαι : examiner, considérer avec attention

σύνειμι : fréquenter (s'emploie pour des rapports d'élève à maître : vie commune, conférences)

fréquence 3 :

ἐπι-δημέω,ῶ : résider dans le pays, être là; venir résider en qualité d'étranger

Fréquence 4 :

πώλος,ου (ὁ) : poulain, pouliche

τελέω,ῶ : accomplir, achever; payer; initier

Ne pas apprendre :

ἀβρύνομαι : se pavaner, prendre de grands airs

ἀν-έρομαι : interroger (+2 acc)

ἐμμελῶς : avec harmonie, avec mesure, raisonnablement

ἐπιστάτης,ου (ὁ) : le chef, le maître en (+ gén) (mais aussi : sépcialiste, gouverneur, éleveur)

ἐπιστήμων,ων,ον : qui sait, compétent en (+ gén)

καλλύνω : parer, rendre beau; M faire le beau

κτῆσις,εως (ἡ) : l'acquisition, les biens

μακαρίζω : estimer heureux, féliciter

μόσχος,ου (ὁ) : veau, génisse

ποδαπός : de quel pays? De quelle espèce?

προῖκα : gratuitement

πρόσ-οιδα : (inf προσείδεναι) : savoir en outre

συνουσία,ας (ἡ) : la fréquentation, l'assemblée


Grammaire :

l'imparfait de l'indicatif; l'irréel du présent et du passé; le potentiel.Vernhes ét 10 p 85; ét 20 p 188; ét 27 p 248

Le duel : Vernhes ét 34 p 326 § 234

Les formules introductrices de discours : ἦν δ ΄ ἐγώ, ἦ δ ΄ ὅς, ἔφη.Retour en haut du texte