Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

220d221c Socrate vu par Alcibiade

Socrate au combat : Délion, PotidéeBanquet, 220d-221c

Le courage de Socrate, d'après Alcibiade

Socrate au combat


Ὅτε γὰρ ἡ μάχη ἦν ἐξ ἧς ἐμοὶ καὶ τἀριστεῖα ἔδοσαν οἱ στρατηγοί, οὐδεὶς ἄλλος ἐμὲ ἔσωσεν 220 e ἀνθρώπων ἢ οὗτος, τετρωμένον οὐκ ἐθέλων ἀπολιπεῖν· ἀλλὰ συνδιέσωσε καὶ τὰ ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ. Καὶ ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, καὶ τότε ἐκέλευον σοὶ διδόναι τἀριστεῖα τοὺς στρατηγούς· καὶ τοῦτό γέ μοι οὔτε μέμψει οὔτε ἐρεῖς ὅτι ψεύδομαι. Ἀλλὰ γάρ, τῶν στρατηγῶν πρὸς τὸ ἐμὸν ἀξίωμα ἀποβλεπόντων καὶ βουλομένων ἐμοὶ διδόναι τἀριστεῖα, αὐτὸς προθυμότερος ἐγένου τῶν στρατηγῶν ἐμὲ λαβεῖν ἢ σαυτόν. Ἔτι τοίνυν , ὦ ἄνδρες, ἄξιον ἦν θεάσασθαι 221a Σωκράτη, ὅτε ἀπὸ Δηλίου φυγῇ ἀνεχώρει τὸ στρατόπεδον. Ἔτυχον γὰρ παραγενόμενος, ἵππον ἔχων, οὗτος δὲ ὅπλα. Ἀνεχώρει οὖν, ἐσκεδασμένων ἤδη τῶν ἀνθρώπων, οὗτός τε ἅμα καὶ Λάχης· καὶ ἐγὼ περιτυγχάνω, καὶ ἰδὼν εὐθὺς παρακελεύομαι τε αὐτοῖν θαρρεῖν καὶ ἔλεγον ὅτι οὐκ ἀπολείψω αὐτώ. Ἐνταῦθα δὴ καὶ κάλλιον ἐθεασάμην Σωκράτη ἢ ἐν Ποτειδαίᾳ· αὐτὸς γὰρ ἧττον ἐν φόβῳ ἦ 221b διὰ τὸ ἐφ ΄ ἵππου εἶναι. Πρῶτον μέν, ὅσον περιῆν Λάχητος τῷ ἔμφρων εἶναι. Ἔπειτα ἔμοιγ ΄ ἐδόκει, ὦ Ἀριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, καὶ ἐκεῖ διαπορεύεσθαι ὥσπερ καὶ ἐνθάδε,

β ρ ε ν θ υ ό μ ε ν ο ς κ α ὶ τ ὠ φ θ α λ μ ὼ π α ρ α β ά λ λ ω ν ,

ἠρέμα παρασκοπῶν καὶ τοὺς φιλίους καὶ τοὺς πολεμίους, δῆλος ὢν παντὶ καὶ πάνυ πόρρωθεν , ὅτι , εἴ τις ἅψεται τούτου τοῦ ἀνδρός, μάλα ἐρρωμένως ἀμυνεῖται. Διὸ καὶ ἀσφαλῶς ἀπῄει, καὶ οὗτος καὶ ὁ ἕτερος· σχεδὸν γάρ τι τῶν οὕτω διακειμένων ἐν τῷ πολέμῳ οὐδὲ ἅπτονται, ἀλλὰ τοὺς 221c προτροπάδην φεύγοντας διώκουσιν.Notes historiques :

  • Le Banquet aurait été écrit par Platon(429-347) vers 385 av.J.C. L'histoire racontée (le banquet célébrant la victoire du poète tragique Agathon) se déroule en 416. A cette date, Socrate (469-399) a 53 ans, et Alcibiade (450-404) en a 34…

  • Potidée (en Chalcidique) était une cité vassale d'Athènes, qui se révolta en 435. La bataille dont il est question se déroula vers 432 : Socrate avait donc 37 ans, et Alcibiade 28 ans, à l'époque des faits.

  • A Délion, cité située en Béotie, tout près de l'Attique, les Athéniens subirent une défaite face aux Thébains, en 424 : Socrate avait donc 45 ans, et Alcibiade 36 ans, au moment des faits. Lachès, futur général athénien, ne l'était sans doute pas encore, puisqu'il marchait ainsi à pied, comme un hoplite.

  • La citation provient du vers 362 des Nuées, d'Aristophane, convive du banquet.
Banquet, 220d-221c portrait de Socrate par Alcibiade (2ème partie) : Socrate au combat

Vocabulaire dans l'ordre du texte :

ὅτε : quand, puisque

μάχη,ης (ἡ) : combat

ἀριστεῖα, ων (τά) : décoration

στρατηγός,οῦ (ὁ) : général

σῴζω : sauver

220 e :

τιτρώσκω (ἔτρωσα) : blesser

ἐθέλω,θέλω : consentir à ,vouloir

ἀπο-λείπω : abandonner

ὅπλα,ων (τὰ) ; armes

κελεύω : inviter à, ordonner

μέμφομαι (μέμψομαι) : blâmer

λέγω (ἐρῶ, εἶπον) : dire

ψεύδω (ψεύσω) : tromper

ψεύδομαι : mentir

ἀλλα γάρ : mais <il n'en est pas ainsi> car

πρός +Α: + acc : vers, en direction de; contre

ἀξιώμα,ατος (τό) : la valeur, le prix; la dignité, la condition (sociale)

ἀπο-βλέπω : considérer

πρό-θυμος,ος,ον : ardent pour

λαμβάνω (λήψομαι) : prendre, recevoir

ἔτι : encore

τοίνυν : dès lors, donc , maintenant, alors

ἄξιος,α,ον : digne de

θεάομαι, ῶμαι : contempler, voir

221 a :

φυγή,ῆς (ἡ) : la fuite

ἀνα-χορέω,ῶ : se retirer (militaire)

στρατόπεδον,ου (τό) : l’armée

ὅπλον,ου (τό) : l'arme, l'équipement, le barda

παρα-γίγνομαι : survenir

σκεδάννυμι : disperser

ἅμα καί : en même temps que

περι-τυγχάνω : rencontrer par hasard, tomber sur + datif

εὐθύς : aussitôt

παρα-κελεύομαι : encourager

θαρρέω,ῶ : avoir confiance

λείπω (λείψω, ἔλιπον) : laisser

ἐνταῦθα : là, alors

ἧττον : moins

φόβος,ου (ὁ) : peur

221 b :

περί-ειμι (+Γ) : l’emporter sur

ἔμφρων, ονος : adj raisonnable, sensé

δοκέω,ῶ : sembler

ἐκεῖ : là, alors

δια-πορεύομαι : traverser

ἐνθάδε : ici, en ce moment

βρενθύομαι : se rengorger

ὀφθαλμός,οῦ (ὁ) : œil

παρα-βάλλω : jeter de côté

ἠρέμα : tranquillement

παρα-σκοπέω,ῶ : regarder de côté

φιλίος,α,ον : amical, allié

πολέμιος,α,ον : ennemi

δῆλος,η,ον : évident

δῆλός εἰμι ὅτι ... : il est clair que je…

πάνυ ; tout à fait

πόρρωθεν : de loin

ἅπτομαι (+Γ) : toucher à, attaquer

μάλα : très, beaucoup

ἐρρωμένως : violemment, fortement

ἀμύνω : protéger

ἀμύνομαι : se défendre

διό : c’est pourquoi

ἀσφαλῶς ; en sûreté

ἀπ-έρχομαι (ἄπειμι) : s’en aller

ἕτερος,α,ον : autre (de 2)

σχεδόν τι : peut-être justement

οὕτω(ς) : ainsi

διακεῖμαι : être disposé

221c :

προτροπάδην : en désordre

φεύγω : fuir

διώκω : poursuivre


Vocabulaire par ordre de fréquence:

Fréquence 1

ἅμα καί : en même temps que

ἄξιος,α,ον : digne de

διακεῖμαι : être disposé

δοκέω,ῶ : sembler

ἐθέλω,θέλω : consentir à ,vouloir

ἐνθάδε : ici, en ce moment

ἕτερος,α,ον : autre (de 2)

ἔτι : encore

εὐθύς : aussitôt

ἧττον : moins

κελεύω : inviter à, ordonner

λαμβάνω (λήψομαι) : prendre, recevoir

λέγω (ἐρῶ, εἶπον) : dire

λείπω (λείψω, ἔλιπον) : laisser

μάλα : très, beaucoup

ὅτε : quand, puisque

οὕτω(ς) : ainsi

πολέμιος,α,ον : ennemi

πρός +Α: + acc : vers, en direction de; contre

στρατηγός,οῦ (ὁ) : général

σῴζω : sauver

τοίνυν : dès lors, donc , maintenant, alors

φεύγω : fuir

ψεύδω (ψεύσω) : tromper

ψεύδομαι : mentir


Fréquence 2

ἀμύνω : protéger

ἀμύνομαι : se défendre

ἀπ-έρχομαι (ἄπειμι) : s’en aller

ἀπο-λείπω : abandonner

διώκω : poursuivre

ἐκεῖ : là, alors

ἐνταῦθα : là, alors

μάχη,ης (ἡ) : combat

ὅπλα,ων (τὰ) ; armes, l'équipement, le barda

πάνυ ; tout à fait

παρα-γίγνομαι : survenir

φόβος,ου (ὁ) : peur

φυγή,ῆς (ἡ) : la fuite


Fréquence 3

ἅπτομαι (+Γ) : toucher à, attaquer

ἀσφαλῶς ; en sûreté

δῆλος,η,ον : évident

δῆλός εἰμι ὅτι ... : il est clair que je…

θαρρέω,ῶ : avoir confiance

θεάομαι, ῶμαι : contempler, voir

μέμφομαι (μέμψομαι) : blâmer

πρό-θυμος,ος,ον : ardent pour

στρατόπεδον,ου (τό) : l’armée


Fréquence 4

ἀπο-βλέπω : considérer

διό : c’est pourquoi

ὀφθαλμός,οῦ (ὁ) : œil

περί-ειμι (+Γ) : l’emporter sur


Grammaire :

Présent et aoriste de δίδωμι

Infinitif substantivé


Ne pas apprendre

ἀνα-χορέω,ῶ : se retirer (militaire)

ἀξιώμα,ατος (τό) : la valeur, le prix; la dignité, la condition (sociale)

ἀριστεῖα, ων (τά) : décoration

βρενθύομαι : se rengorger

δια-πορεύομαι : traverser

ἔμφρων, ονος : raisonnable, sensé

ἐρρωμένως : violemment, fortement

ἠρέμα : tranquillement

παρα-βάλλω : jeter de côté

παρα-κελεύομαι : encourager

παρα-σκοπέω,ῶ : regarder de côté

πόρρωθεν : de loin

προτροπάδην : en désordre

σκεδάννυμι : disperser

σχεδόν τι : peut-être justement

τιτρώσκω (ἔτρωσα) : blesser

φιλίος,α,ον : amical, allié
Traduction au plus près du texte


Ὅτε γὰρ ἡ μάχη ἦν ἐξ ἧς ἐμοὶ καὶ τἀριστεῖα ἔδοσαν οἱ στρατηγοί, οὐδεὶς ἄλλος ἐμὲ ἔσωσεν 220 e ἀνθρώπων ἢ οὗτος, τετρωμένον οὐκ ἐθέλων ἀπολιπεῖν·

En effet, quand eut lieu le combat à la suite duquel justement les généraux me donnèrent les marques d'honneur, personne d'autre parmi les hommes ne me sauva que celui-ci, qui ne consentit pas à m'abandonner alors que j'étais blessé;

ἀλλὰ συνδιέσωσε καὶ τὰ ὅπλα καὶ αὐτὸν ἐμέ.

bien au contraire, il sauva ensemble mes armes et moi-même.

Καὶ ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, καὶ τότε ἐκέλευον σοὶ διδόναι τἀριστεῖα τοὺς στρατηγούς· καὶ τοῦτό γέ μοι οὔτε μέμψει οὔτε ἐρεῖς ὅτι ψεύδομαι.

Et moi, Socrate, alors également j'ai invité les généraux à te donner les marques d'honneur; et quant à ceci du moins, ni tu ne me blâmeras, ni tu ne diras que je mens.

Ἀλλὰ γάρ, τῶν στρατηγῶν πρὸς τὸ ἐμὸν ἀξίωμα ἀποβλεπόντων καὶ βουλομένων ἐμοὶ διδόναι τἀριστεῖα, αὐτὸς προθυμότερος ἐγένου τῶν στρατηγῶν ἐμὲ λαβεῖν ἢ σαυτόν.

Mais <il n'en fut pas ainsi> car comme les généraux considéraient ma qualité sociale et voulaient me donner les marques d'honneur, toi-même, tu devins encore plus ardent que les généraux pour que je les reçoive plutôt que toi.

Ἔτι τοίνυν , ὦ ἄνδρες, ἄξιον ἦν θεάσασθαι 221a Σωκράτη, ὅτε ἀπὸ Δηλίου φυγῇ ἀνεχώρει τὸ στρατόπεδον.

Et encore, tenez!, messieurs, il valait la peine de contempler Socrate, quand, depuis Délion, en fuite, se retirait l'armée.

Ἔτυχον γὰρ παραγενόμενος, ἵππον ἔχων, οὗτος δὲ ὅπλα.

Car je me trouvais près <de lui> par hasard, ayant mon cheval, et lui, ses armes d'hoplite.

Ἀνεχώρει οὖν, ἐσκεδασμένων ἤδη τῶν ἀνθρώπων, οὗτός τε ἅμα καὶ Λάχης·

Il se retirait donc, alors que désormais les hommes étaient dispersés, lui avec Lachès;

καὶ ἐγὼ περιτυγχάνω, καὶ ἰδὼν εὐθὺς παρακελεύομαι τε αὐτοῖν θαρρεῖν καὶ ἔλεγον ὅτι οὐκ ἀπολείψω αὐτώ.

et moi je leur tombe dessus, et, les voyant, aussitôt je les encourage à avoir confiance, tous les deux, et je leur disais que je ne les abandonnerais pas.

Ἐνταῦθα δὴ καὶ κάλλιον ἐθεασάμην Σωκράτη ἢ ἐν Ποτειδαίᾳ·

Et alors là, j'ai contemplé Socrate mieux qu'à Potidée;

αὐτὸς γὰρ ἧττον ἐν φόβῳ ἦ 221b διὰ τὸ ἐφ ΄ ἵππου εἶναι.

car moi-même, j'étais moins dans la crainte, du fait que j'étais à cheval.

Πρῶτον μέν, ὅσον περιῆν Λάχητος τῷ ἔμφρων εἶναι.

D'abord, comme il l'emportait sur Lachès en ce qui concerne le fait d'être raisonnable!

Ἔπειτα ἔμοιγ ΄ ἐδόκει, ὦ Ἀριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, καὶ ἐκεῖ διαπορεύεσθαι ὥσπερ καὶ ἐνθάδε,

β ρ ε ν θ υ ό μ ε ν ο ς κ α ὶ τ ὠ φ θ α λ μ ὼ π α ρ α β ά λ λ ω ν ,

ἠρέμα παρασκοπῶν καὶ τοὺς φιλίους καὶ τοὺς πολεμίους, δῆλος ὢν παντὶ καὶ πάνυ πόρρωθεν , ὅτι , εἴ τις ἅψεται τούτου τοῦ ἀνδρός, μάλα ἐρρωμένως ἀμυνεῖται.

Ensuite, il me semblait pour am part, Aristophane, selon justement ce que tu disais, qu'il traversait là-bas comme ici aussi (= comme à Athènes), " en se rengorgeant et en jetant ses regards des deux côtés", en regardant tranquillement partout à la fois amis et ennemis; il était clair pour chacun, même de très loin, que, si quelqu'un attaquait cet homme, il se défendrait tout à fait violemment.

Διὸ καὶ ἀσφαλῶς ἀπῄει, καὶ οὗτος καὶ ὁ ἕτερος·

C'est d'ailleurs pourquoi il s'en allait en sûreté, lui, avec l'autre:

σχεδὸν γάρ τι τῶν οὕτω διακειμένων ἐν τῷ πολέμῳ οὐδὲ ἅπτονται, ἀλλὰ τοὺς 221c προτροπάδην φεύγοντας διώκουσιν.

car peut-être justement que, ceux qui se comportent ainsi, dans la guerre, on n'y touche même pas, alors que ceux qui s'enfuient en désordre, on les poursuit.

Retour en haut du texte