Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

43ac Le sommeil du condamné

prologue 1 : le réveil de SocrateLe sommeil du condamné (prologue)ΣΩΚΡΑΤΗΣ · (43a) Τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων ; ἢ οὐ πρῲ ἔτι ἐστίν;

ΚΡΙΤΩΝ · Πάνυ μὲν οὖν.

ΣΩ. Πηνίκα μάλιστα;

ΚΡ. Ὄρθρος βαθύς.

ΣΩ. Θαυμάζω ὅπως ἠθέλησέ σοι ὁ τοῦ δεσμωτηρίου φύλαξ ὑπακοῦσαι.

ΚΡ. Συνήθης ἤδη μοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ πολλάκις δεῦρο φοιτᾶν, καί τι καὶ εὐεργέτηται ὑπ ΄ ἐμοῦ.

ΣΩ. Ἄρτι δὲ ἥκεις ἢ πάλαι ;

ΚΡ. Ἐπιεικῶς πάλαι.

ΣΩ. (43b) Εἶτα πῶς οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράς με, ἀλλὰ σιγῇ παρακάθησαι ;

ΚΡ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, οὐδ ΄ ἂν αὐτὸς ἤθελον ἐν τοσαύτῃ τε ἀγρυπνίᾳ καὶ λύπῃ εἶναι, ἀλλὰ καὶ σοῦ πάλαι θαυμάζω αἰσθάνομενος ὡς ἡδέως καθεύδεις· καὶ ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς. Καὶ πολλάκις μὲν δή σε καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ ηὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ μάλιστα ἐν τῇ νῦν παρεστώσῃ συμφορᾷ ὡς ῥᾳδίως αὐτὴν καὶ πρᾴως φέρεις.

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἄν , ὦ Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγανακτεῖν τηλικοῦτον ὄντα εἰ δεῖ ἤδη τελευτᾶν.

ΚΡ. (43c) Καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοιαύταις συμφοραῖς ἁλίσκονται, ἀλλ ΄ οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ.


Vocabulaire dans l'ordre du texte :

43a

τί ; : pourquoi?

τηνικάδε : au moment (à l'heure) où nous sommes

ἀφικνέομαι, aor ἀφικόμην, pft ἀφῖγμαι : arriver

ἤ : ou bien

πρῴ : tôt

ἔτι : encore

πάνυ : tout à fait, totalement

μὲν οὖν : oui ; c’est vrai

πηνίκα : à quel moment? À quelle heure?

μάλιστα : au juste ; tout à fait

ὄρθρος, ου (ὁ) : le point du jour

βαθύς,εῖα,ύ : profond, sombre

θαυμάζω : admirer , s’étonner que, se demander avec étonnement

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

ἐθέλω : consentir, vouloir bien, vouloir

σύ,σέ,σοῦ,σοῖ (σε, σου, σοι) : toi,tu

δεσμωτήριον, ου (τό) : la prison

φύλαξ,ακος (ὁ) : le gardien

ὑπ-ακούω +D : écouter docilement qqn, répondre à (qqn qui frappe)

συνήθης,ης,ες : habitué à, familier de (+D)

ἤδη : désormais, maintenant

δία +A : à cause de

πολλάκις : souvent

δεῦρο : ici

φοιτάω,ῶ : fréquenter (infinitif substantivé ici)

καί : et, aussi

τις, τις, τι G τινος : quelqu’un, quelque chose

εὐεργετέω, : faire du bien (passif : recevoir un bienfait ; εὐεργέτηται: parfait irrégulier)

ὑπό : par (complément d’agent), du fait de (+ G)

ἐγώ,μέ,μοῦ,μοῖ (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί ; με, μου, μοι) : moi, je

ἀρτί : récemment

δέ : d’autre part, et ; mais

ἥκω : être arrivé

πάλαι : il y a longtemps, depuis longtemps

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez

43b

εἶτα : par suite, alors

πῶς : comment ? comment se fait-il que? pourquoi?

οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχί : non ; pas, ne ... pas

εὐθύς : directement, aussitôt

ἐπ-εγείρω : réveiller (verbes en -λω, -μω, -νω, -ρω , aoriste en –α ; pas de sigma)

ἀλλά : mais

σιγή,ῆς (ἡ) : le silence ; σιγῇ : D adverbial : en silence

παρα-κάθημαι + D : être assis près de

μά + Α : non, par (+ nom de dieu)

Ζεύς, Δία, Διός, Διί (ὁ) : Zeus

οὐδέ : et ne pas, ne pas même

ἄν + impft indicatif : irréel du passé

αὐτός,ή,ό : moi-même…

ἐν + D : dans

τοσοῦτος, τοσαύτη,τοσοῦτο(ν) : si grand

τε... καί ... : à la fois ... et ...

ἀγρ-υπνία,ας (ἡ) : l'insomnie, la difficulté pour dormir

λύπη,ης (ἡ) : le chagrin

αἰσθάνομαι + G : percevoir, voir (ici, double construction : G σοῦ développé par la proposition ὡς etc. : hellénisme fréquent)

ὡς : comme, dans la pensée que, parce que

ἡδέως : agréablement, bien (superlatif : ἥδιστα)

καθεύδω : dormir

ὡς + superlatif : le plus…possible

ἐπιτηδές : à dessein, volontairement

ἐγείρω : éveiller

ἵνα : afin de, afin que

διάγω : passer (le temps, la vie)

πολλάκις : souvent

δή : précisément assurément (μέν δή : assurément)

πρότερον : auparavant

πᾶς,πᾶσα,πᾶν : tout

βίος,ου (ὁ) : la vie

εὐ-δαιμονίζω + A de la personne + G de la cause: juger heureux qqn à cause de

τρόπος,ου (ὁ) : caractère

πολύ : beaucoup ; de beaucoup (πολὺ δὲ μάλιστα : renforcement : et de beaucoup tout à fait littéralement, et jamais autant que

νῦν : maintenant

παρίστημι : placer auprès, se tenir près (παρεστώς : participe parfait 2 attique à sens intransitif : qui est présent, qui est imminent)

ώς : pour la traduction, ajouter « en voyant » comme....

συμφορά,ᾶς (ἡ) : le malheur

ῥᾳδίως : facilement

πρᾴως : doucement, avec douceur, calmement

φέρω, aoriste ἤνεγκον : porter,supporter

καὶ γάρ : le fait est que

πλημμελής, ής, ές : contraire à la mesure, aberrant (au neutre ici parce que le sujet de εἴη est tout ce qui suit ce verbe)

εἰμι : être

ἀγανακτέω,ῶ + D : s’indigner, s’emporter au sujet de, à propos de

τηλικοῦτος : à l’âge que j’ai

εἰ : si

δεῖ : il faut

τελευτάω,ῶ : finir, mourir

43c

ἄλλος,η,ον : autre

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) : tel

ἁλίσκομαι : être pris

οὐδέν : rien, en rien, pas du tout (emploi adverbial du neutre); ici renforcé par μὴ οὐχί : absolument pas

ἐπι-λύω : délier de, empêcher

ἡλικία,ας (ἡ) : âge

πάρειμι : être là

τύχη,ης (ἡ) : sort, hasard


Vocabulaire alphabétique :

ἀγανακτέω,ῶ : s’indigner, s’emporter (+ D: contre)

ἀγρ-υπνία,ας (ἡ) : l'insomnie

αἰσθάνομαι : s’apercevoir, comprendre

ἁλίσκομαι : être pris

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ον : autre

ἀρτί : récemment

αὐτός,ή,ό : moi-même…

ἀφικνέομαι, aor ἀφικόμην, pft ἀφῖγμαι : arriver

βίος,ου (ὁ) : la vie

δέ : d’autre part, et ; mais

δεῖ : il faut

δεσμωτήριον, ου (τό) : la prison

δεῦρο : ici

δή : précisément, assurément (souligne le mot après lequel il se place)

διά + acc. : à cause de

διάγω : passer (le temps, la vie)

ἐγείρω : éveiller

ἐγώ,μέ,μοῦ,μοῖ (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί ; με, μου, μοι) : moi, je

ἐθέλω : consentir, vouloir bien, vouloir

εἰμι : être

εἶτα : par suite, alors

ἐν + D : dans

ἐπ-εγείρω : réveiller

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez

ἐπι-λύω : délier de, empêcher

ἐπιτηδές : à dessein, volontairement

ἔτι : encore

εὐ-δαιμονίζω + A de la personne + G de la cause: juger heureux qqn à cause de

εὐεργετέω, : faire du bien

εὐθύς : directement, aussitôt

ἤ : ou bien

ἡδέως : agréablement,bien

ἤδη : désormais, maintenant

ἥκω : être arrivé

ἡλικία,ας (ἡ) : âge

θαυμάζω : admirer , s’étonner que, se demander avec étonnement

ἵνα : afin de

καθεύδω : dormir

καί : et, aussi

καὶ γάρ : le fait est que

λύπη,ης (ἡ) : le chagrin

μά + Α : non, par (+ nom de dieu)

μάλιστα : au juste

μὲν οὖν : oui ; c’est vrai

νῦν : maintenant

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

ὄρθρος, ου (ὁ) : le point du jour

οὐδέ : et ne pas, ne pas même

οὐδέν : rien, en rien, pas du tout

οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχί : non ; pas, ne ... pas

πάλαι : il y a longtemps, depuis longtemps

πάνυ : tout à fait, totalement

παρα-κάθημαι + D : être assis près de

πᾶς,πᾶσα,πᾶν : tout

πάρειμι : être là

παρίστημι : placer auprès, se tenir près

πηνίκα : à quel moment? À quelle heure?

πλημμελής, ής, ές : contraire à la mesure, aberrant

πολλάκις : souvent

πολύ : beaucoup, de beaucoup

πρᾴως : doucement, avec douceur, calmement

πρότερον : auparavant

πρῴ : tôt

πῶς : comment

ῥᾳδίως : facilement

σιγή,ῆς (ἡ) : le silence

σύ,σέ,σοῦ,σοῖ (σε, σου, σοι) : toi,tu

συμφορά,ᾶς (ἡ) : le malheur

συνήθης,ης,ες : habitué à, familier de (+D)

τε... καί ... : à la fois ... et ...

τελευτάω,ῶ : finir, mourir

τηλικοῦτος : à l’âge que j’ai

τηνικάδε : au moment (à l'heure) où nous sommes

τί ; : pourquoi?

τις, τις, τι G τινος : quelqu’un, quelque chose

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) : tel

τοσοῦτος, τοσαύτη,τοσοῦτο(ν) : si grand

τρόπος,ου (ὁ) : caractère

τύχη,ης (ἡ) : sort, hasard

ὑπ-ακούω +D : écouter docilement qqn, répondre à (qqn qui frappe)

ὑπό : par (complément d’agent), du fait de (+ G)

φέρω,ἤνεγκον : porter,supporter

φοιτάω,ῶ : fréquenter

φύλαξ,ακος (ὁ) : le gardien

ὠς : comme, dans la pensée que, parce que; avec superlatif : le plus…possible


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1

αἰσθάνομαι : s’apercevoir, comprendre

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ον : autre

αὐτός,ή,ό : moi-même…

ἀφικνέομαι,aor ἀφικόμην, pft ἀφῖγμαι : arriver

βίος,ου (ὁ) : la vie

δέ : d’autre part, et ; mais

δεῖ : il faut

δεῦρο : ici

δή : précisément, assurément (souligne le mot après lequel il se place)

διά + A : à cause de

ἐγώ,μέ,μοῦ,μοῖ (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί ; με, μου, μοι) : moi, je

ἐθέλω : consentir, vouloir bien, vouloir

εἰμι : être

εἶτα : par suite, alors

ἐν + D : dans

ἔτι : encore, de plus

εὐθύς : directement, aussitôt

ἤ : ou bien

ἡδέως : agréablement,bien

ἤδη : désormais, maintenant

ἥκω : être arrivé

ἡλικία,ας (ἡ) : âge

θαυμάζω : admirer , s’étonner que, se demander avec étonnement

ἵνα : afin de

καί : et, aussi

καὶ γάρ : le fait est que

μάλιστα : au juste

μὲν οὖν : oui ; c’est vrai

νῦν : maintenant

ὅπως : comment (interrogatif indirect)

οὐδέ : et ne pas, ne pas même

οὐδέν : rien, en rien, pas du tout

οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχί : non ; pas, ne ... pas

πάλαι : il y a longtemps, depuis longtemps

πάνυ : tout à fait, totalement

πᾶς,πᾶσα,πᾶν : tout

πάρειμι : être là

παρίστημι : placer auprès, se tenir près

πολλάκις : souvent

πολύ : beaucoup, de beaucoup

πρότερον : auparavant

πῶς : comment

σιγή,ῆς (ἡ) : le silence

σύ,σέ,σοῦ,σοῖ (σε, σου, σοι) : toi,tu

συμφορά,ᾶς (ἡ) : le malheur

τε... καί ... : à la fois ... et ...

τί ; : pourquoi?

τις, τις, τι G τινος : quelqu’un, quelque chose

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) : tel

τοσοῦτος, τοσαύτη,τοσοῦτο(ν) : si grand

τρόπος,ου (ὁ) : caractère

τύχη,ης (ἡ) : sort, hasard

ὑπό : par (complément d’agent), du fait de (+ G)

φέρω,ἤνεγκον : porter,supporter

ὠς : comme, dans la pensée que, parce que; avec superlatif : le plus…possible


Fréquence 2

ἀγανακτέω,ῶ : s’indigner, s’emporter (+ D: contre)

ἁλίσκομαι : être pris

ἀρτί : récemment

δεσμωτήριον, ου (τό) : la prison

διάγω : passer (le temps, la vie)

εὐεργετέω : faire du bien

μά + Α : non, par (+ nom de dieu)

ῥᾳδίως : facilement

τελευτάω,ῶ : finir, mourir

τηλικοῦτος : à l’âge que j’ai

φύλαξ,ακος (ὁ) : le gardien


Fréquence 3

λύπη,ης (ἡ) : le chagrin


Ne pas apprendre

ἀγρ-υπνία,ας (ἡ) : l'insomnie

ἐγείρω : éveiller

ἐπ-εγείρω : réveiller

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez

ἐπι-λύω : délier de, empêcher

ἐπιτηδές : à dessein, volontairement

εὐ-δαιμονίζω + A de la personne + G de la cause: juger heureux qqn à cause de

τρόπος,ου (ὁ) : caractère

καθεύδω : dormir

ὄρθρος, ου (ὁ) : le point du jour

παρα-κάθημαι +D : être assis près de

πηνίκα : à quel moment? À quelle heure?

πλημμελής, ής, ές : contraire à la mesure, aberrant

πρᾴως : doucement, avec douceur, calmement

πρῴ : dès le matin, tôt

συνήθης,ης,ες : habitué à, familier de (+D)

τηνικάδε : au moment (à l'heure) où nous sommes

ὑπ-ακούω +D : écouter docilement qqn, répondre à (qqn qui frappe)

φοιτάω,ῶ : fréquenterCriton 43ac : le sommeil du condamné ; traduction au plus près du texte


ΣΩΚΡΑΤΗΣ · (43a) Τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων ; ἢ οὐ πρῲ ἔτι ἐστίν;

SOCRATE :   Pourquoi es-tu arrivé à cette heure-ci, Criton ? N’est-ce pas le point du jour encore ?

ΚΡΙΤΩΝ · Πάνυ μὲν οὖν.

CRITON : Si, tout à fait, assurément.

ΣΩ. Πηνίκα μάλιστα;

SOCRATE : Quelle heure au juste ?

ΚΡ. Ὄρθρος βαθύς.

CRITON : C’est le point du jour profond (= obscur).

ΣΩ. Θαυμάζω ὅπως ἠθέλησέ σοι ὁ τοῦ δεσμωτηρίου φύλαξ ὑπακοῦσαι.

SOCRATE : Je me demande avec étonnement comment le gardien de la prison a consenti à te répondre <pour ouvrir>.

ΚΡ. Συνήθης ἤδη μοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ πολλάκις δεῦρο φοιτᾶν, καί τι καὶ εὐεργέτηται ὑπ ΄ ἐμοῦ.

CRITON : Désormais il a ses habitudes avec moi, Socrate, à cause du fait que je viens souvent ici, et d’ailleurs, il a été gratifié (parfait irrégulier) de quelque bienfait par moi.

ΣΩ. Ἄρτι δὲ ἥκεις ἢ πάλαι ;

SOCRATE : Mais es-tu arrivé à l’instant, ou depuis longtemps ?

ΚΡ. Ἐπιεικῶς πάλαι.

CRITON : Depuis assez longtemps.

ΣΩ. (43b) Εἶτα πῶς οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράς με, ἀλλὰ σιγῇ παρακάθησαι ;

SOCRATE : Alors (par suite), pourquoi ne m’as-tu pas réveillé tout de suite, mais es-tu resté assis près <de moi> en silence ?

ΚΡ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, οὐδ ΄ ἂν αὐτὸς ἤθελον ἐν τοσαύτῃ τε ἀγρυπνίᾳ καὶ λύπῃ εἶναι, ἀλλὰ καὶ σοῦ πάλαι θαυμάζω αἰσθάνομενος ὡς ἡδέως καθεύδεις· καὶ ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς. Καὶ πολλάκις μὲν δή σε καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ ηὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ μάλιστα ἐν τῇ νῦν παρεστώσῃ συμφορᾷ ὡς ῥᾳδίως αὐτὴν καὶ πρᾴως φέρεις.

CRITON : Ah non par Zeus, je ne voudrais pas moi-même être dans une si grande insomnie et dans un si grand tracas, mais aussi, je t’admire depuis longtemps, toi, en voyant (percevant par la vue) comme tu dors agréablement (=bien); et <c’est> à dessein <que> je ne t’ai pas éveillé, afin que tu passes le temps le plus agréablement possible. Et souvent, oui, auparavant aussi, durant toute ta vie, je t’ai jugé heureux à cause de ton caractère, mais bien davantage dans le malheur qui est là maintenant, < en voyant> comme tu le supportes facilement et calmement.

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἄν , ὦ Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγανακτεῖν τηλικοῦτον ὄντα εἰ δεῖ ἤδη τελευτᾶν.

SOCRATE : Et de fait, Criton, il serait déplacé que je me révolte, étant aussi âgé, s’il faut déjà mourir.

ΚΡ. (43c) Καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοιαύταις συμφοραῖς ἁλίσκονται, ἀλλ ΄ οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ.

CRITON : D’autres, Socrate, aussi âgés, sont pris dans de tels malheurs, mais l’âge ne les empêche absolument en rien de se révolter contre le sort présent.


Traduction H.Petitmangin, ed de Gigord, Paris, 1936

SOCRATE : Comment se fait-il que te voilà arrivé à cette heure-ci, Criton ? N’est-il pas très tôt envcore ?

CRITON : Très tôt, en effet .

SOCRATE : Quelle heure est-il à peu près ?

CRITON : C’est à peine le point du jour.

SOCRATE : Je m’étonne que le geôlier ait consenti à t’ouvrir.

CRITON : Il me connaît bien à présent, à cause de mes fréquenctes visites ici. D’ailleurs, je lui ai fait quelques menus cadeaux.

SOCRATE : Arrives-tu à l’instant ou es-tu là depuis quelque temps ?

CRITON : Depuis assez longtemps déjà .

SOCRATE : Dans ce cas, pourquoi, au lieu de m’éveiller, es-tu resté assis près de moi sans parler ?

CRITON : C’est que, par Zeus, je ne voudrais pas me trouver moi-même exposé à une semblable insomnie et à de pareils soucis. Tu fais depuis longtemps mon étonnement, quand je te vois jouir d’un sommeil si paisible. C’est à dessein que je ne t’éveillais pas : je voulais te laisser passer le temps le plus agréablement possible. J’ai souvent trouvé autrefois, durant toute ta vie, que tu avais un heureux caractère ; mais le malheur actuel renforce mon opinion, quand je te vois le supporter avec tant de calme et de résignation.

SOCRATE : C’est qu’il serait peu convenable, Criton, pour un homme de mon âge, de se révolter contre la nécessité de mourir.

CRITON : D’autres se trouvent, à ton âge, dans la même douloureuse situation, et la vieillesse ne les empêche pas de se révolter contre leur sort.

Retour en haut du texte