Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

43c44b une mort annoncée

prologue 2 : un songe prémonitoireL'annonce de l'exécution prochaine


ΣΩ.Ἔστι ταῦτα. Ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρῲ ἀφῖξαι;

ΚΡ. Ἀγγελίαν, ὦ Σώκρατες, φέρων χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν, οὐ σοί, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, ἀλλ ΄ ἐμοὶ καὶ τοῖς σοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσιν καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν, ἣν ἐγώ, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, ἐν τοῖς βαρύτατ ΄ ἂν ἐνέγκαιμι.

ΣΩ. Τίνα ταύτην; ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ Δήλου οὗ δεῖ ἀφικομένου τεθνάναι με;

ΚΡ. (43d) Οὔ τοι δὴ ἀφῖκται, ἀλλὰ δοκεῖ μέν μοι ἥξειν τήμερον ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό. Δῆλον οὖν ἐκ τούτων τῶν ἀγγέλων ὅτι ἥξει τήμερον, καὶ ἀνάγκη δὴ εἰς αὔριον ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σε τελευτᾶν.

ΣΩ. Ἀλλ ΄ , ὦ Κρίτων, τύχῃ ἀγαθῇ· εἰ ταύτῃ τοῖς θεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω. Οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν αὐτὸ τήμερον.

ΚΡ. (44a) Πόθεν τοῦτο τεκμαίρῃ;

ΣΩ. Ἐγώ σοι ἐρῶ · τῇ γάρ που ὑστεραίᾳ δεῖ με ἀποθνῄσκειν ἢ ᾗ ἂν ἔλθῃ τὸ πλοῖον.

ΚΡ. Φασί γέ τοι δὴ οἱ τούτων κύριοι.

ΣΩ. Οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ ἥξειν, ἀλλὰ τῆς ἑτέρας. Τεκμαίρομαι δὲ ἔκ τινος ἐνυπνίου ὃ ἑώρακα ὀλίγον πρότερον ταύτης τῆς νυκτός· καὶ κινδυνεύεις ἐν καιρῷ τινι οὐκ ἐγεῖραι με.

ΚΡ. Ἦν δὲ δὴ τί τὸ ἐνύπνιον;

ΣΩ. Ἐδόκει τις μοι γυνὴ προσελθοῦσα καλὴ καὶ εὐειδής, λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι με καὶ εἰπεῖν · - Ὦ Σώκρατες, (44b)

῎ Η μ α τ ί κ ε ν τ ρ ι τ ά τ ῳ Φ θ ί η ν ἐ ρ ί β ω λ ο ν ἵ κ ο ι ο .

ΚΡ. Ἄτοπον τὸ ἐνύπνιον, ὦ Σώκρατες.

ΣΩ. ναργὲς μὲν οὖν, ὥς γέ μοι δοκεῖ, ὦ Κρίτων.

ΚΡ. Λίαν γε, ὡς ἔοικεν....


Vocabulaire dans l'ordre du texte :

43c

εἰμι : être

οὕτος,αὕτη,τοῦτο : adj. : ce, cette ; pr. : celui-ci, celle-ci,ceci

sujet au pluriel neutre, accord du verbe au singulier

οὕτω : ainsi, si

ἀγγελία,ας (ἡ): la nouvelle

Σωκράτης, ου (ὁ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

φέρω, aor.2 ἤνεγκον : porter, apporter ; supporter

χαλεπός,ή,όν : difficile, pénible

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, pénible

φαίνομαι : paraître

σός,σή,σόν : ton

ἐπιτηδείος,ου (ὁ) : compagnon,ami

ὅς,ἥ,ὅ : qui

δοκέω,ῶ : sembler ; ἐμοὶ δοκω : je crois ; δοκεῖ μοι : il me semble

ἐν (+D): dans

βαρύτατα : superlatif adverbial : très péniblement, le plus péniblement

τίς, τίς, τί : quel ? quelle ? (attention à l’accent, toujours aigu)

πλοῖον,ου (τό) : le navire

ἀφικνέομαι,(aor)ἀφικόμην,(pft)ἀφῖκμαι: arriver

ἐκ (+G.): hors de , de ; d’après

Δῆλος , ου (ή) : Délos (île consacrée à Apollon)

οὗ ... ἀφικομένου : G absolu (et hellénisme) : lequel étant arrivé il faut ...etc.

43d

τοι : particule d’insistance : assurément

τήμερον : aujourd’hui

ἐκ (+G.): hors de , de ; d’après

ἀπ-αγγέλλω : rapporter, annoncer

ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν : attraction du relatif : ἐκ τούτων ἃ ἀπαγγέλλουσιν : d’après les choses que nous annoncent ...

τις, τις, τι G τινος :adj. un ; pr. quelqu’un, quelque chose

ἀπό : en s’éloignant de, depuis

Σούνιον,ου (τό) : Sounion (le cap Sounion, à une cinquantaine de km au SE d’Athènes)

καταλείπω : laisser, abandonner

ἐκεῖ : là-bas

αὐτός,ή,ό : 1) moi-même… ; 2) pronom de rappel

δῆλος,η,ον : clair, évident

ἄγγελος,ου (ὁ): le messager

ὅτι : que, parce que

ἀνάγκη,ης (ἡ) : nécessité, destin

εἰς + Α : dans (avec mvt), pour

αὔριον : demain

ἀγαθός,ή,όν : bon, honnête

τύχη,ης (ἡ) : sort, hasard

τύχῃ ἀγαθῇ : expression : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune nous être favorable !

ταύτῃ : ainsi, de cette manière (ταύτῃ ἔστω : qu’il en soit ainsi !)

θεός,οῦ (ὁ) : dieu

φίλος,η,ον : cher (homme), agréable (chose)

μέντοι : cependant

οἴομαι,οἶμαι : croire, penser

44a

πόθεν : d’où

οὕτος,αὕτη,τοῦτο : celui-ci, celle-ci,ceci

τεκμαίρομαι : conjecturer

λέγω,ἐρῶ,εἶπον,εἴρηκα : dire, parler

που : en quelque sorte

ὑστεραία,ας (ἡ) ; le lendemain (... ἢ ᾗ : du jour où...)

γάρ : car

ἀποθνῄσκω, aor ἀπέθανον : mourir

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller

γε : certes

φημί : dire

τοι : particule d’insistance : assurément

κύριος,α,ον : maître, tuteur

τοίνυν : certes, donc

ἐπ-ειμι : suivre

ἑτέρος,α,ον : autre (de deux)

ἐν-υπνίον,ου (τό) : le songe

ὁράω, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα : voir, avoir la vision de

ὀλίγον : adv. peu, un peu

νύξ,νυκτός (ἡ) : nuit

ταύτης τῆς νυκτός : G de temps

κινδυνεύω : risquer (positivement ou négativement)

καιρός,οῦ (ὁ) : l’occasion, le moment (souvent opportun)

γυνή,γυναικός (ἡ) : femme,épouse

προσέρχομαι (-ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα) : s’approcher, s’avancer

καλός,ή,όν : beau

εὐ-ειδής,ής,ές : d'un bel aspect, aux belles formes, gracieux

λευκός,ή,όν : blanc

ἱμάτιον,ου (τό) : le manteau, le voile

ἔχω : avoir

καλέω,ῶ : appeler

44b

ἦμαρ, ἤματος (τό) : hom. le jour

κεν = ἄν

τρίτατος,η,ον : troisième

Φθίη,ης (ἡ) : la Phthie (région de Thessalie ; le terme fait jeu de mots avec une forme d’aoriste du verbe φθίνω : périr)

ἐρίβωλος, ος,ον : très fertile, au sol fécond

κνέομαι, aor κόμην, pft γμαι : arriver (ἵκοιο : 2ème pers de l'optatif aoriste)

cf IliadeIX, v 363

ἄτοπος,ος,ον : étrange, absurde

ἐναργής,ής,ές : évident, lumineux

λίαν : trop

μὲν οὖν : au contraire (rectification)

ἔοικεν (ἔοικα) : il semble, il paraît


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθός,ή,όν : bon, honnête

ἀγγελία,ας (ἡ): la nouvelle

ἄγγελος,ου (ὁ): le messager

ἀνάγκη,ης (ἡ) : nécessité, destin

ἀπ-αγγέλλω : rapporter, annoncer

ἀπό : en s’éloignant de, depuis

ἀποθνῄσκω, aor ἀπέθανον : mourir

ἄτοπος,ος,ον : étrange, absurde

αὔριον : demain

αὐτός,ή,ό : 1) moi-même… ; 2) pronom de rappel

ἀφικνέομαι,(aor)ἀφικόμην,(pft)ἀφῖκμαι: arriver

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, pénible

βαρύτατα : superlatif adverbial : très péniblement, le plus péniblement

γάρ : car

γε : certes

γυνή,γυναικός (ἡ) : femme,épouse

δῆλος,η,ον : clair, évident

Δῆλος , ου (ή) : Délos (île consacrée à Apollon)

δοκέω,ῶ : sembler ; ἐμοὶ δοκω : je crois ; δοκεῖ μοι : il me semble

εἰμι : être

εἰς + Α : dans (avec mvt), pour

ἐκ (+G.): hors de , de ; d’après

ἐκεῖ : là-bas

ἐν (+D): dans

ἐναργής,ής,ές : évident, lumineux

ἐν-υπνίον,ου (τό) : le songe

ἔοικεν (ἔοικα) : il semble, il paraît

ἐπ-ειμι : suivre

ἐπιτηδείος,ου (ὁ) : compagnon,ami

ἐρίβωλος, ος,ον : très fertile, au sol fécond

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller

ἑτέρος,α,ον : autre (de deux)

εὐ-ειδής,ής,ές : d'un bel aspect, aux belles formes, gracieux

ἔχω : avoir

ἦμαρ, ἤματος (τό) : hom. le jour

θεός,οῦ (ὁ) : dieu

κνέομαι, aor κόμην, pft γμαι : arriver (ἵκοιο : 2ème pers de l'optatif aoriste)

ἱμάτιον,ου (τό) : le manteau, le voile

καιρός,οῦ (ὁ) : l’occasion, le moment (souvent opportun)

καλέω,ῶ : appeler

καλός,ή,όν : beau

καταλείπω : laisser, abandonner

κεν = ἄν

κινδυνεύω : risquer (positivement ou négativement)

κύριος,α,ον : maître, tuteur

λέγω,ἐρῶ,εἶπον,εἴρηκα : dire, parler

λευκός,ή,όν : blanc

λίαν : trop

μὲν οὖν : au contraire (rectification)

μέντοι : cependant

νύξ,νυκτός (ἡ) : nuit

οἴομαι,οἶμαι : croire, penser

ὀλίγον : adv. peu, un peu

ὁράω, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα : voir, avoir la vision de

ὅς,ἥ,ὅ : qui

ὅτι : que, parce que

οὕτος,αὕτη,τοῦτο : adj. : ce, cette ; pr. : celui-ci, celle-ci,ceci

οὕτω : ainsi, si

πλοῖον,ου (τό) : le navire

πόθεν : d’où

που : en quelque sorte

προσέρχομαι (-ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα) : s’approcher, s’avancer

σός,σή,σόν : ton

Σούνιον,ου (τό) : Sounion (le cap Sounion, à une cinquantaine de km au SE d’Athènes)

Σωκράτης, ου (ὁ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

ταύτῃ : ainsi, de cette manière (ταύτῃ ἔστω : qu’il en soit ainsi !)

τεκμαίρομαι : conjecturer

τήμερον : aujourd’hui

τις, τις, τι G τινος :adj. un ; pr. quelqu’un, quelque chose

τίς, τίς, τί : quel ? quelle ? (attention à l’accent, toujours aigu)

τοι : particule d’insistance : assurément

τοίνυν : certes, donc

τρίτατος,η,ον : troisième

τύχη,ης (ἡ) : sort, hasard

τύχῃ ἀγαθῇ : expression : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune nous être favorable !

ὑστεραία,ας (ἡ) ; le lendemain (... ἢ ᾗ : du jour où...)

φαίνομαι : paraître

φέρω, aor.2 ἤνεγκον : porter, apporter ; supporter

φημί : dire

Φθίη,ης (ἡ) : la Phthie (région de Thessalie ; le terme fait jeu de mots avec une forme d’aoriste du verbe φθίνω : périr)

φίλος,η,ον : cher (homme), agréable (chose)

χαλεπός,ή,όν : difficile, pénible


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1

ἀγαθός,ή,όν : bon, honnête

ἀνάγκη,ης (ἡ) : nécessité, destin

ἀπ-αγγέλλω : rapporter, annoncer

ἀπό : en s’éloignant de, depuis

ἀπο-θνῄσκω,έθανον : mourir

ἀφ-ικνέομαι,(aor)ἀφικόμην,(pft)ἀφῖκμαι: arriver

γάρ : car, c'est pourquoi

γε : certes (γέ τοι : certes, oui!)

γυνή,γυναικός (ἡ) : femme,épouse

δῆλος,η,ον : clair, évident

δοκέω,ῶ : sembler ; ἐμοὶ δοκω : je crois ; δοκεῖ μοι : il me semble

εἰς + Α : dans (avec mvt), pour

ἐκ (+G.): hors de , de ; d’après

ἐκεῖ : là-bas

ἐν (+D): dans

ἐπιτηδείος,ου (ὁ) : compagnon,ami

ἔοικεν (ἔοικα) : il semble, il paraît

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller

ἑτέρος,α,ον : autre (de deux)

ἔχω : avoir

ἡμέρα,ας (ἡ) : jour

θεός,οῦ (ὁ) : dieu

καιρός,οῦ (ὁ) : l’occasion, le moment (souvent opportun)

καλέω,ῶ : appeler

καλός,ή,όν : beau

κατα-λείπω : laisser, abandonner

κινδυνεύω : risquer (positivement ou négativement)

κύριος,α,ον : maître, tuteur

λέγω,ἐρῶ,εἶπον,εἴρηκα : dire, parler

λίαν : trop

λυπέω,ῶ : chagriner

μὲν οὖν : au contraire (rectification)

μέντοι : cependant, d’autre part

νύξ,νυκτός (ἡ) : nuit

οἴομαι,οἶμαι : croire, penser

ὀλίγον : adv. peu, un peu

ὁράω, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα : voir, avoir la vision de

ὅς,ἥ,ὅ : qui

ὅτι : que, parce que

οὕτος,αὕτη,τοῦτο : adj. : ce, cette ; pr. : celui-ci, celle-ci,ceci

οὕτω : ainsi, si

πλοῖον,ου (τό) : le navire

πόθεν : d’où

που : en quelque sorte

προσέρχομαι (-ελεύσομαι, -ῆλθον, -ελήλυθα) : s’approcher, s’avancer

σός,σή,σόν : ton

τις, τις, τι G τινος :adj. un ; pr. quelqu’un, quelque chose

τίς, τίς, τί : quel ? quelle ? (attention à l’accent, toujours aigu)

τοι : particule d’insistance : assurément

τοίνυν : certes, donc

φαίνομαι : paraître

φέρω, aor.2 ἤνεγκον : porter, apporter ; supporter

φημί : dire

φίλος,η,ον : cher (homme), agréable (chose)

χαλεπός,ή,όν : difficile, pénible


Fréquence 2

ἄτοπος,ος,ον : étrange, absurde

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, pénible

ἱμάτιον,ου (τό) : le manteau, le voile

λευκός,ή,όν : blanc

τήμερον : aujourd’hui


Fréquence 3

ἐπ-ειμι : suivre


Ne pas apprendre :

ἀγγελία,ας (ἡ): la nouvelle

ἄγγελος,ου (ὁ): le messager

αὔριον : demain

ἐναργής,ής,ές : évident, lumineux

ἐν-υπνίον,ου (τό) : le songe

ἐρίβωλος, ος,ον : très fertile, au sol fécond

εὐ-ειδής,ής,ές : d'un bel aspect, aux belles formes, gracieux

κεν = ἄν

ταύτῃ : ainsi, de cette manière (ταύτῃ ἔστω : qu’il en soit ainsi !)

τεκμαίρομαι : conjecturer

ὑστεραία,ας (ἡ) ; le lendemain (... ἢ ᾗ : du jour où...)


Traduction au plus près du texte : L'annonce de l'exécution prochaine

43b-44c

ΣΩ.Ἔστι ταῦτα. Ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρῲ ἀφῖξαι;

SOCRATE: cela est (=Il en est ainsi). Mais pourquoi donc es-tu venu si tôt ?

ΚΡ. Ἀγγελίαν, ὦ Σώκρατες, φέρων χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν, οὐ σοί, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, ἀλλ ΄ ἐμοὶ καὶ τοῖς σοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσιν καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν, ἣν ἐγώ, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, ἐν τοῖς βαρύτατ ΄ ἂν ἐνέγκαιμι.

CRITON : <je suis venu> en t’apportant une nouvelle désagréable et pénible, pas pour toi, comme il m’apparaît, mais pour moi et pour tous tes amis, <une nouvelle> désagréable et pénible, que moi, comme je le crois, je supporterais le plus péniblement dans les nouvelles <que je pourrais recevoir> (= on ne peut plus péniblement).

ΣΩ. Τίνα ταύτην; ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ Δήλου οὗ δεῖ ἀφικομένου τεθνάναι με;

SOCRATE : Quelle <est> celle-ci? ou bien est-ce que le navire est revenu de Délos, lequel étant arrivé, il faut que je meure ?

ΚΡ. (43d) Οὔ τοι δὴ ἀφῖκται, ἀλλὰ δοκεῖ μέν μοι ἥξειν τήμερον ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό. Δῆλον οὖν ἐκ τούτων τῶν ἀγγέλων ὅτι ἥξει τήμερον, καὶ ἀνάγκη δὴ εἰς αὔριον ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σε τελευτᾶν.

CRITON : Non, il n’est pas arrivé, mais je crois bien qu’il arrivera aujourd’hui, d’après ce que rapportent des gens venus de Sounion et qui l’ont laissé là-bas. Il est donc évident, d’après ces messagers, qu’il arrivera aujourd’hui, et qu’il sera nécessaire demain, Socrate, que tu finisses ta vie.

ΣΩ. Ἀλλ ΄ , ὦ Κρίτων, τύχῃ ἀγαθῇ· εἰ ταύτῃ τοῖς θεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω. Οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν αὐτὸ τήμερον.

SOCRATE : Mais, Criton, à la bonne fortune ! si, ainsi, <c’est> agréable aux dieux, qu’il en soit ainsi ; pourtant, je ne crois pas qu’il arrivera aujourd’hui.

ΚΡ. (44a) Πόθεν τοῦτο τεκμαίρῃ;

CRITON : D’où conjectures-tu cela ?

ΣΩ. Ἐγώ σοι ἐρῶ · τῇ γάρ που ὑστεραίᾳ δεῖ με ἀποθνῄσκειν ἢ ᾗ ἂν ἔλθῃ τὸ πλοῖον.

SOCRATE : Moi, je vais te le dire ; il faut bien que je meure le lendemain du jour où le navire arrivera.

ΚΡ. Φασί γέ τοι δὴ οἱ τούτων κύριοι.

CRITON : Certes, oui, <c’est> du moins ce <que> disent ceux qui ont pouvoir sur ces choses.

ΣΩ. Οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ ἥξειν, ἀλλὰ τῆς ἑτέρας. Τεκμαίρομαι δὲ ἔκ τινος ἐνυπνίου ὃ ἑώρακα ὀλίγον πρότερον ταύτης τῆς νυκτός· καὶ κινδυνεύεις ἐν καιρῷ τινι οὐκ ἐγεῖραι με.

SOCRATE : Alors, je ne crois pas qu’il arrivera le jour qui vient, mais le suivant (l’autre). Et je le conjecture d’après un rêve dont j’ai eu la vision peu de temps auparavant, cette nuit ; et tu risques de ne pas m’avoir éveillé dans un moment opportun (= par chance =tu as eu peut-être raison de ne pas me réveiller).

ΚΡ. Ἦν δὲ δὴ τί τὸ ἐνύπνιον;

CRITON : Et quel était précisément ce rêve ?

ΣΩ. Ἐδόκει τις μοι γυνὴ προσελθοῦσα καλὴ καὶ εὐειδής, λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι με καὶ εἰπεῖν · - Ὦ Σώκρατες, (44b)

῎ Η μ α τ ί κ ε ν τ ρ ι τ ά τ ῳ Φ θ ί η ν ἐ ρ ί β ω λ ο ν ἵ κ ο ι ο .

SOCRATE : Une femme m’a semblé, s’approchant de moi, belle, gracieuse, ayant des vêtements blancs, m’appeler et me dire : « Socrate, le troisième jour (=après demain), tu pourras arriver dans la Phthie au sol fécond. »

ΚΡ. Ἄτοπον τὸ ἐνύπνιον, ὦ Σώκρατες.

CRITON : quel songe étrange (accusatif exclamatif) Socrate !

ΣΩ. ναργὲς μὲν οὖν, ὥς γέ μοι δοκεῖ, ὦ Κρίτων.

SOCRATE : au contraire, lumineux, à ce qui me semble, du moins, Criton.

ΚΡ. Λίαν γε, ὡς ἔοικεν....

CRITON : Trop, certes, comme il <m’>apparaît…Traduction de H Petitmangin, ed De Gigord, 1936


Socrate : C’est vrai : mais explique-moi cette visite si matinale.

Criton : Je venais t’annoncer, Socrate, une nouvelle désagréable et douloureuse, non pas pour toi, à ce qu’il semble, mais désagréable et douloureuse pour moi et pour tous tes amis. Quant à moi, je crois qu’aucune autre ne pourrait me peiner davantage.

Socrate : Laquelle donc ? Est-elle revenue de son voyage à Délos, la galère dont le retour doit être le signal de mon exécution ?

Criton : Elle n’est pas arrivée ; mais je crois qu’elle sera ici aujourd’hui, d’après ce que disent des gens venus de Sounion et qui l’ont laissée à cet endroit. Il est certain, d’après ces dires, qu’elle arrivera aujourd’hui et que demain tu devras quitter cette vie.

Socrate : Eh bien, Criton, au petit bonheur ! Si les dieux le veulent, résignons-nous. Pourtant je ne crois pas qu’elle arrivera aujourd’hui.

Criton : Sur quoi fondes-tu cette conjecture ?

Socrate : Je vais te le dire. Je dois mourir, n’est-ce-pas, le lendemain de l’arrivée de la galère ?

Criton : C’est du moins ce que disent les autorités.

Socrate : Eh bien ! je ne pense pas qu’elle arrive aujourd’hui, mais demain plutôt. Je le conjecture d’après un rêve que j’ai fait cette nuit même, il y a peu d’instants, de sorte que tu as eu peut-être raison de ne pas m’éveiller.

Criton : Et quel était ce rêve ?

Socrate : Je croyais voir venir à moi une femme, belle et distinguée, habillée de blanc, qui m’appelait et me disait : « Après-demain, Socrate, tu arriveras dans la fertile Phthie. »

Criton : Voilà, Socrate, un songe bien singulier.

Socrate : En tout cas bien clair, selon moi, Criton.

Criton : Oui, et même trop, à ce qu’il me semble...


Retour en haut du texte