Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

44bd Socrate évade toi (1)

amitié argent opinionCriton 44bd

Socrate, il faut t'évader! (1)


ΚΡ. (...) Ἀλλ΄, ὦ δαιμόνιε Σώκρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πείθου καὶ σώθητι· ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου οἷον ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω, οἳ ἐμὲ καὶ σὲ μὴ σαφῶς ἴσασιν, (44c) ὡς οἷός τ ΄ ὤν σε σῴζειν εἰ ἤθελον ἀναλίσκειν χρήματα, ἀμελῆσαι. Καίτοι τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ φίλους ; οὐ γὰρ πείσονται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε ἡμῶν προθυμουμένων.

ΣΩ. Ἀλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει ; οἱ γὰρ ἐπιεικέστατοι, ὧν μᾶλλον ἄξιον φροντίζειν, ἡγήσονται αὐτὰ οὕτω πεπρᾶχθαι ὥσπερ ἂν πραχθῇ. (44d)

ΚΡ. Ἀλλ ΄ ὁρᾷς δὴ ὅτι ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες, καὶ τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλειν. Αὐτὰ δὲ δῆλα τὰ παρόντα νυνὶ ὅτι οἷοί τ ΄ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ τὰ σμικρότατα τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι, ἀλλὰ τὰ μέγιστα σχεδόν, ἐάν τις ἐν αὐτοῖς διαβεβλημένος ᾖ.

ΣΩ. Εἰ γὰρ ὤφελον, ὦ Κρίτων, οἷοί τ ΄ εἶναι οἱ πολλοὶ τὰ μέγιστα κακὰ ἐργάζεσθαι, ἵνα οἷοί τ΄ ἦσαν καὶ ἀγαθὰ τὰ μέγιστα, καὶ καλῶς ἂν εἶχεν. Νῦν δὲ οὐδέτερα οἷοί τε· οὔτε γὰρ φρόνιμον οὔτε ἄφρονα δυνατοὶ ποιῆσαι, ποιοῦσι δὲ τοῦτο ὅ τι ἂν τύχωσι.Vocabulaire dans l'ordre du texte :

δαιμόνιος,α,ον : merveilleux, divin

ἔτι καὶ νῦν : encore aussi maintenant = encore une fois

πείθομαι* (f πείσομαι, aor ἐπιθόμην) : être persuadé, obéir (+ D)

σῷζω : sauver

σώθητι : impératif aoriste passif

ὠς + ind. : car

ἐάν + subj ; : si (éventuel)

εἷς,μιᾶ,ἕν : un seul (attention à l’esprit ! )

χωρίς + G : outre, en plus de

στερέω,ῶ : priver qqn de qqch (G)

τοῦ ἐστερῆσθαι ... : infinitif parfait passif substantivé : « le fait de ... »

τοιοῦτος ... οἷος : tel ... que ...

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne ; aucun

μή ποτε : jamais

règle : plusieurs négations composées se renforcent

εὑρίσκω, εὐρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα : trouver

ἔτι ... καί: en plus

πολύς,(πλείων,πλεῖστος) : beaucoup, nombreux (plus nombreux, très nombreux) ; οἱ πολλοί : la foule, la masse

μή : ne ... pas (négation subjective)

σαφῶς : clairement, bien (adv.)

οἶδα (3ème pers pl ἴσασιν) : je sais, je connais

44c

ὡς : dans l’idée que, à la pensée que ; a quasiment un sens concessif ici : « bien que... »

οἷός τ’εἰμι : je suis capable de

εἰ + imparfait : irréel du présent

ἀναλίσκω* (f ἀναλώσω) : dépenser, perdre, tuer

χρήματα,ων (τά) : les richesses

ἀμελέω,ῶ : négliger (ἀμελῆσαι, infinitif introduit par πολλοῖς δόξω)

καίτοι : or

αἰσχρός,,όν ( comp. αἰσχίων) : laid, honteux

αἰσχίων est complété d’une part par le G ταύτης <δόξης>, et d’autre part par ἢ δοκεῖν..., qui ne fait que développer ταύτης.

δόξα,ης (ἡ) : réputation, opinion

περὶ πλείονος ποιεῖσθαι + A ... ἤ: faire plus de cas de ... que de

ὡς : que (complétif ; indique un doute par rapport à ὅτι qui indique un fait)

ἄπειμι (inf. pr. ἀπιέναι) : s’en aller, partir

ἐνθένδε : d’ici

ἡμεῖς,ἡμᾶς,ἡμῶν,ἡμῖν : nous

προ-θυμέομαι,οῦμαι : désirer ardemment

ἡμῶν προθυμουμένων : G abs. à valeur concessive

μακάριος,α,ον : cher, heureux, bienheureux

μέλει μοί τινος : je me soucie de qqch

οὕτω : ainsi, à ce point

ἐπιεικής,ής,ές : convenable, raisonnable, bon

μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus ou davantage, le plus

ἄξιος,α,ον : digne de ; ἄξιον + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

φροντίζω + G : se soucier de

ἡγέομαι,οῦμαι : estimer, penser

ὥσπερ : comme ( annoncé par οὕτω)

πράττω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα : faire

44d

ὅτι : que (complétif ; indique un fait)

δῆλα <ἐστιν> ὅτι = δηλοῖ ὅτι : montrent clairement que...

νυνί : forme renforcée de νῦν: maintenant précisément

σμικρός,,όν = μικρός : petit

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

ἐξ-εργάζομαι : accomplir

μέγας, μείζων, μέγιστος : grand, +grand, le + grand

σχεδόν : exactement, précisément

δια-βάλλω, - βαλῶ, -έϐαλον, -βέϐληκα : calomnier ( διαϐεϐλημένος : part. pft passif)

ἐν + D : devant, auprès de

ὀφείλω : devoir; εἰ γὰρ ὤφελον + inf. : Ah si seulement + indicatif (expression du regret)... !

ἐργάζομαι : réaliser, faire

ἵνα : afin que, pour

ἵνα, après l’expression du regret, se construit ici avec l’indicatif, car il s’agit alors quasiment d’une proposition consécutive, d’une conséquence du voeu exclu, au cas où il se serait réalisé ; cf. Syntaxe Humbert p 234

καλῶς : bien

οὕτως ἔχει : il (en) est ainsi ; ἔχει + adverbe indique un état.

νῦν δέ (après un irréel) : mais en réalité, mais en fait

οὐδέτερος,α,ον : ni l’un ni l’autre (de deux)

οὔτε...οὔτε : ni…ni

φρόνιμος,η,ον : raisonnable, sensé

ἄφρων,ονος : insensé (ἄφρονα : A masc. sg, comme φρόνιμον, dépendant tous deux de ποιῆσαι, qui, suivi ainsi de deux adjectifs à l’A, signifie « rendre » ; il faut sous-entendre τινα comme COD)

δυνατός,ή,όν : capable, puissant

ποιέω,ῶ : 1 faire ; 2 suivi de deux A, dont l’un est attribut du COD, rendre

ὅστις, ἥτις, ὅ τι ( ou ὅτι) : celui qui, celle qui, ce qui (relatif indéfini)

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα : se trouver (dans une subordonnée, rajouter derrière ce verbe l’infinitif correspondant au verbe de la proposition principale)


Vocabulaire alphabétique :

αἰσχρός,,όν ( comp. αἰσχίων) : laid, honteux

ἀ-μελέω,ῶ : négliger

ἀναλίσκω* (f ἀναλώσω) : dépenser, perdre, tuer

ἄξιος,α,ον : digne de ; ἄξιον + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

ἄπειμι (inf. pr. ἀπιέναι) : s’en aller, partir

ἄφρων,ονος : insensé

δαιμόνιος,α,ον : merveilleux, divin

δια-βάλλω, - βαλῶ, -έϐαλον, -βέϐληκα : calomnier ( διαϐεϐλημένος : part. pft passif)

δόξα,ης (ἡ) : réputation, opinion

δυνατός,ή,όν : capable, puissant

ἐάν + subj ; : si (éventuel)

εἷς,μιᾶ,ἕν : un seul (attention à l’esprit ! )

ἐν + D : devant, auprès de

ἐνθένδε : d’ici

ἐξ-εργάζομαι : accomplir

ἐπιεικής,ής,ές : convenable, raisonnable, bon

ἐργάζομαι : réaliser, faire

ἔτι ... καί: en plus

ἔτι καὶ νῦν : encore aussi maintenant = encore une fois

εὑρίσκω, εὐρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα : trouver

ἔχει + adverbe indique un état

ἡγέομαι,οῦμαι : estimer, penser

ἡμεῖς,ἡμᾶς,ἡμῶν,ἡμῖν : nous

ἵνα : afin que, pour

καίτοι : or

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

καλῶς : bien

μακάριος,α,ον : cher, heureux, bienheureux

μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus ou davantage, le plus

μέγας, μείζων, μέγιστος : grand, +grand, le + grand

μέλει μοί τινος : je me soucie de qqch

μή : ne ... pas (négation subjective)

μή ποτε : jamais

νῦν δέ (après un irréel) : mais en réalité, mais en fait

νυνί : forme renforcée de νῦν: maintenant précisément

οἶδα (3ème pers pl ἴσασιν) : je sais, je connais

οἷός τ’εἰμι : je suis capable de

ὅστις, ἥτις, ὅ τι ( ou ὅτι) : celui qui, celle qui, ce qui (relatif indéfini)

ὅτι : que (complétif ; indique un fait)

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne ; aucun

οὐδέτερος,α,ον : ni l’un ni l’autre (de deux)

οὔτε...οὔτε : ni…ni

οὕτω : ainsi, à ce point

οὕτως ἔχει : il (en) est ainsi ; ἔχει + adverbe indique un état.

ὀφείλω : devoir; εἰ γὰρ ὤφελον + inf. : Ah si seulement + indicatif (expression du regret)... !

πείθομαι* (f πείσομαι, aor ἐπιθόμην) : être persuadé, obéir (+ D)

περὶ πλείονος ποιεῖσθαι + A ... ἤ: faire plus de cas de ... que de

ποιέω,ῶ : 1 faire ; περὶ πλείονος ποιεῖσθαι + A ... ἤ: faire plus de cas de ... que de ;2 suivi de deux A, dont l’un est attribut du COD, rendre

πολύς,(πλείων,πλεῖστος) : beaucoup, nombreux (plus nombreux, très nombreux) ; οἱ πολλοί : la foule, la masse

πράττω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα : faire

προ-θυμέομαι,οῦμαι : désirer ardemment

σαφῶς : clairement, bien (adv.)

σμικρός,,όν = μικρός : petit

στερέω,ῶ : priver qqn de qqch (G)

σχεδόν : exactement, précisément

σῷζω : sauver

τοιοῦτος ... οἷος : tel ... que ...

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα : se trouver (dans une subordonnée, rajouter derrière ce verbe l’infinitif correspondant au verbe de la proposition principale)

φρόνιμος,η,ον : raisonnable, sensé

φροντίζω + G : se soucier de

χρήματα,ων (τά) : les richesses

χωρίς + G : outre, en plus de

ὠς + ind. : car

ὡς : dans l’idée que, à la pensée que

ὡς : que (complétif ; indique un doute par rapport à ὅτι qui indique un fait)

ὥσπερ : comme ( annoncé par οὕτω)


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1

αἰσχρός,,όν ( comp. αἰσχίων) : laid, honteux

ἄξιος,α,ον : digne de ; ἄξιον + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

δόξα,ης (ἡ) : réputation, opinion

ἐάν + subj ; : si (éventuel)

εἷς,μιᾶ,ἕν : un seul (attention à l’esprit ! )

ἐν + D : devant, auprès de

ἐργάζομαι : réaliser, faire

ἔτι ... καί: en plus

ἔτι καὶ νῦν : encore aussi maintenant = encore une fois

εὑρίσκω, εὐρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα : trouver

ἔχει + adverbe indique un état

ἡγέομαι,οῦμαι : estimer, penser

ἡμεῖς,ἡμᾶς,ἡμῶν,ἡμῖν : nous

ἵνα : afin que, pour

καίτοι : or

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le malheur

καλῶς : bien

μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus ou davantage, le plus

μέγας, μείζων, μέγιστος : grand, +grand, le + grand

μή : ne ... pas (négation subjective)

νῦν δέ (après un irréel) : mais en réalité, mais en fait

νυνί : forme renforcée de νῦν: maintenant précisément

οἶδα (3ème pers pl ἴσασιν) : je sais, je connais

οἷός τ’εἰμι : je suis capable de

ὅστις, ἥτις, ὅ τι ( ou ὅτι) : celui qui, celle qui, ce qui (relatif indéfini)

ὅτι : que (complétif ; indique un fait)

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne ; aucun

οὔτε...οὔτε : ni…ni

οὕτω : ainsi, à ce point

οὕτως ἔχει : il (en) est ainsi ; ἔχει + adverbe indique un état.

ὀφείλω : devoir; εἰ γὰρ ὤφελον + inf. : Ah si seulement + indicatif (expression du regret)... !

πείθομαι* (f πείσομαι, aor ἐπιθόμην) : être persuadé, obéir (+ D)

περὶ πλείονος ποιεῖσθαι + A ... ἤ: faire plus de cas de ... que de

ποιέω,ῶ : 1 faire ; περὶ πλείονος ποιεῖσθαι + A ... ἤ: faire plus de cas de ... que de ;2 suivi de deux A, dont l’un est attribut du COD, rendre

πολύς,(πλείων,πλεῖστος) : beaucoup, nombreux (plus nombreux, très nombreux) ; οἱ πολλοί : la foule, la masse

πράττω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα : faire

σαφῶς : clairement, bien (adv.)

σμικρός,,όν = μικρός : petit

σῷζω : sauver

τοιοῦτος ... οἷος : tel ... que ...

τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα : se trouver (dans une subordonnée, rajouter derrière ce verbe l’infinitif correspondant au verbe de la proposition principale)

χρήματα,ων (τά) : les richesses

ὠς + ind. : car

ὡς : dans l’idée que, à la pensée que

ὡς : que (complétif ; indique un doute par rapport à ὅτι qui indique un fait)

ὥσπερ : comme ( annoncé par οὕτω)


Fréquence 2

ἀ-μελέω,ῶ : négliger

ἀναλίσκω* (f ἀναλώσω) : dépenser, perdre, tuer

ἄπειμι (inf. pr. ἀπιέναι) : s’en aller, partir

δια-βάλλω, - βαλῶ, -έϐαλον, -βέϐληκα : calomnier ( διαϐεϐλημένος : part. pft passif)

δυνατός,ή,όν : capable, puissant

μέλει μοί τινος : je me soucie de qqch

φροντίζω + G : se soucier de

χωρίς + G : outre, en plus de


Fréquence 3

ἐνθένδε : d’ici

μή ποτε : jamais

στερέω,ῶ : priver qqn de qqch (G)

σχεδόν : exactement, précisément


Fréquence 4

ἐξ-εργάζομαι : accomplir

ἐπιεικής,ής,ές : convenable, raisonnable, bon

οὐδέτερος,α,ον : ni l’un ni l’autre (de deux)

φρόνιμος,η,ον : raisonnable, sensé


Ne pas apprendre

ἄφρων,ονος : insensé

δαιμόνιος,α,ον : merveilleux, divin

μακάριος,α,ον : cher, heureux, bienheureux

προ-θυμέομαι,οῦμαι : désirer ardemment


Criton 44bd ; traduction au plus près du texte

ΚΡ. (...) Ἀλλ΄, ὦ δαιμόνιε Σώκρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πείθου καὶ σώθητι· ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου οἷον ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω, οἳ ἐμὲ καὶ σὲ μὴ σαφῶς ἴσασιν, (44c) ὡς οἷός τ ΄ ὤν σε σῴζειν εἰ ἤθελον ἀναλίσκειν χρήματα, ἀμελῆσαι. Καίτοι τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ φίλους ; οὐ γὰρ πείσονται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε ἡμῶν προθυμουμένων.

CRITON : (…) Mais, divin Socrate, encore une fois, laisse-toi persuader par moi, et laisse-toi sauver ; car, pour moi, si tu meurs, ce n’est pas un malheur unique, au contraire (= c’est un malheur double) : outre le fait d’être privé d’un compagnon tel que, moi, je n’en trouverai plus jamais aucun, en plus, pour beaucoup, qui ne me connaissent ni ne te connaissent bien, j’aurai la réputation d’avoir négligé de te sauver, alors que j’en étais capable, si j’avais consenti à dépenser des richesses. Or, quelle réputation pourrait être plus honteuse que celle-ci, que de sembler faire plus de cas de ses richesses que de ses amis ? car la foule ne sera pas persuadée que, toi-même, tu n’as pas consenti à partir d’ici, alors que nous le désirions ardemment.

ΣΩ. Ἀλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει ; οἱ γὰρ ἐπιεικέστατοι, ὧν μᾶλλον ἄξιον φροντίζειν, ἡγήσονται αὐτὰ οὕτω πεπρᾶχθαι ὥσπερ ἂν πραχθῇ. (44d)

SOCRATE : Mais, mon bon Criton, en quoi nous importe à ce point l’opinion de la foule ? Car les gens les plus raisonnables, dont il vaut la peine de se soucier davantage, penseront que les choses ont été faites comme elles auront été faites.

ΚΡ. Ἀλλ ΄ ὁρᾷς δὴ ὅτι ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες, καὶ τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλειν. Αὐτὰ δὲ δῆλα τὰ παρόντα νυνὶ ὅτι οἷοί τ ΄ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ τὰ σμικρότατα τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι, ἀλλὰ τὰ μέγιστα σχεδόν, ἐάν τις ἐν αὐτοῖς διαβεβλημένος ᾖ.

CRITON : Mais tu vois bien qu’il est nécessaire, Socrate, que l’opinion de la foule nous importe. Et les affaires actuelles montrent précisément que la foule est capable d’accomplir non pas les plus petits des maux, mais les plus grands justement, si quelqu’un devant elle a été complètement calomnié.

ΣΩ. Εἰ γὰρ ὤφελον, ὦ Κρίτων, οἷοί τ ΄ εἶναι οἱ πολλοὶ τὰ μέγιστα κακὰ ἐργάζεσθαι, ἵνα οἷοί τ΄ ἦσαν καὶ ἀγαθὰ τὰ μέγιστα, καὶ καλῶς ἂν εἶχεν. Νῦν δὲ οὐδέτερα οἷοί τε· οὔτε γὰρ φρόνιμον οὔτε ἄφρονα δυνατοὶ ποιῆσαι, ποιοῦσι δὲ τοῦτο ὅ τι ἂν τύχωσι.

SOCRATE : Ah si seulement, Criton, la foule était capable de commettre les plus grands maux, afin qu’elle soit capable aussi de commettre les plus grands biens : ce serait bien ! Mais en réalité, elle n’est capable ni de l’un ni de l’autre : car elle ne peut rendre <un homme> ni raisonnable, ni déraisonnable, et fait ce qu’elle se trouve faire <du fait du hasard>.


Criton 44bd

Traduction H.Petitmangin, ed de Gigord, Paris, 1936


CRITON : (…) Mais allons, mon cher Socrate, pendant qu’il en est temps encore, écoute-moi et consens à te sauver. Car ta mort sera pour moi un double malheur : outre que je serai privé d’un ami tel que je n’en retrouverai jamais un semblable, les gens qui ne nous connaissent bien ni l’un ni l’autre vont croire que j’ai négligé de te sauver, alors que je l’aurais pu en consentant à verser de l’argent. Et quelle renommée pourrait être pire pour moi que de passer pour avoir préféré l’argent à un ami ? Le public ne voudra jamais croire que c’est toi qui, malgré nos efforts, auras refusé de sortir d’ici.


SOCRATE : Mais, mon bon Criton, pourquoi nous soucier à ce point de l’opinion des gens ? Les personnes les plus estimables, dont nous avons plutôt à nous préoccuper, penseront bien que les choses se sont passées comme elles se seront passées réellement.


CRITON : Mais tu vois bien, Socrate, qu’il ne faut pas dédaigner l’opinion des gens. Ce qui arrive actuellement suffit pour montrer que le public peut causer d’assez grands malheurs, je puis même dire les plus grands, quand la calomnie a discrédité quelqu’un auprès de lui.


SOCRATE : Plût au ciel, Criton, que le public fût capable de causer les plus grands maux, pour être aussi capable des plus grands biens, et ce serait excellent. Mais en réalité, ni l’un ni l’autre n’est en leur pouvoir. Ils ne sont pas en état de rendre un homme raisonnable ou déraisonnable : ce qu’ils font est l’oeuvre du hasard.Traduction Humbert (syntaxe grecque, Klincksieck, 1972)

ΣΩ. Εἰ γὰρ ὤφελον, ὦ Κρίτων, οἷοί τ ΄ εἶναι οἱ πολλοὶ τὰ μέγιστα κακὰ ἐργάζεσθαι, ἵνα οἷοί τ΄ ἦσαν καὶ ἀγαθὰ τὰ μέγιστα : Plût au Ciel que la masse fût capable des plus grands forfaits, pour qu’elle fût également capable d’accomplir les exploits les plus grands !
Νῦν δὲ οὐδέτερα οἷοί τε· οὔτε γὰρ φρόνιμον οὔτε ἄφρονα δυνατοὶ ποιῆσαι, ποιοῦσι δὲ τοῦτο ὅ τι ἂν τύχωσι.

Traduction Chambry (Garnier Flammarion, 1965) : Mais en réalité, ils ne peuvent ni l’un ni l’autre, car ils ne sont pas capables de rendre un homme sage ni insensé ;et ce qu’ils font est l’effet du hasard.


Traduction Brisson (Garnier Flammarion, 1997) : En fait, ils sont incapables de l’un et de l’autre, car, impuissants à rendre quelqu’un sensé ou insensé, ils font n’importe quoi.

Retour en haut du texte