Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

44e45c Socrate évade toi (2)

nous sommes riches et nombreuxCriton 44e45c

Socrate, il faut t'évader! (2)

ΚΡ. Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐχέτω· τάδε δέ, ὦ Σώκρατες, εἰπέ μοι. Ἆρά γε μὴ ἐμοῦ προμηθῇ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων, μή, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλθῃς, οἱ συκοφάνται ἡμῖν πράγματα παρέχωσιν ὡς σὲ ἐνθένδε ἐκκλέψασιν, καὶ ἀναγκασθῶμεν ἢ καὶ πᾶσαν τὴν οὐσίαν ἀποβαλεῖν ἢ συχνὰ χρήματα, ἢ καὶ ἄλλο τι πρὸς τούτοις παθεῖν ; Εἰ γάρ τι τοιοῦτον (45a) φοβῇ, ἔασον αὐτὸ χαίρειν· ἡμεῖς γάρ που δίκαιοί ἐσμεν σώσαντές σε κινδυνεύειν τοῦτον τὸν κίνδυνον καὶ ἐὰν δέῃ ἔτι τούτου μείζω. Ἀλλ ΄ ἐμοὶ πείθου καὶ μὴ ἄλλως ποίει.

ΣΩ. Καὶ ταῦτα προμηθοῦμαι, ὦ Κρίτων, καὶ ἄλλα πολλά.

ΚΡ. Μήτε τοίνυν ταῦτα φοβοῦ· καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ τἀργύριόν ἐστιν ὃ θέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαι σε καὶ ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε. Ἔπειτα οὐχ ὁρᾷς τούτους τοὺς συκοφάντας ὡς εὐτελεῖς, καὶ οὐδὲν ἂν δέοι ἐπ ΄ αὐτοὺς πολλοῦ ἀργυρίου ; (45b) Σοὶ δὲ ὑπάρχει μὲν τὰ ἐμὰ χρήματα, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἱκανά· ἔπειτα καὶ εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν ἀναλίσκειν τἀμά, ξένοι οὗτοι ἐνθάδε ἕτοιμοι ἀναλίσκειν· εἷς δὲ καὶ δεκόμικεν ἐπ ΄ αὐτὸ τοῦτο ἀργύριον ἱκανόν, Σιμμίας ὁ Θηβαῖος· ἕτοιμος δὲ καὶ Κέβης καὶ ἄλλοι πολλοὶ πάνυ. Ὥστε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι γενέσθω ὅτι οὐκ ἂν (45c) ἔχοις ἐξελθὼν ὅ τι χρῷο σαυτῷ. Πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἄλλοσε ὅποι ἂν ἀφίκῃ ἀγαπήσουσί σε · ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶ ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξονται , ὥστε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν.


Vocabulaire dans l'ordre du texte :

ὅδε,ἥδε,τόδε : celui-ci

ἆρα μή ; est-ce que par hasard ... ?

προ-μηθέομαι,οῦμαι : veiller d’avance à

συκοφάντης,ου (ὁ) : sycophante, délateur, calomniateur

ἐξ-έρχομαι : sortir, partir

πράγματα,ων (τά) : les soucis, les procès

παρ-έχω : fournir, procurer

ἀναγκάζομαι : forcer, contraindre

πᾶς,πᾶσα,πᾶν : tout

οὐσία,ας (ἡ) : le bien, la fortune

ἀπο-βάλλω : perdre, jeter

ἐκ-κλέπτω : dérober, soustraire

συχνός,ή,όν : abondant

πρὸς τούτοις : outre cela, en outre

πάσχω * (f πείσομαι, aor ἔπαθον) : souffrir, supporter

45a

φοβέομαι, οῦμαι : craindre, avoir peur

ἔαω : laisser, permettre

δίκαιος,α,ον : juste

κίνδυνος,ου (ὁ) : danger, risque

ἄλλως : autrement

μήτε... μήτε... : ni…ni…

ἀργύριον,ου (τό) : l’argent

* λαμβάνω : prendre, recevoir

ἐξ-άγω : faire sortir, emmener

ἔπειτα : ensuite

εὐ-τελής,ής,ές : de peu de valeur, bon marché, simple

ἐπί +acc : sur, contre, jusqu’à, en vue de

45b

ὑπ-άρχω : être, être à la disposition de

ἱκανός,ή,όν : suffisant, capable

ξένος,ου (ὁ) : hôte, étranger

ἕτοιμος,η,ον : prêt

ἐνθάδε : ici

κομίζω : prendre soin de, emporter

ὥστε : de telle sorte que

ἀπο-κάμνω ( aor απ-έκαμον) : renoncer à

ὅσπερ,ἥπερ,ὅπερ : qui précisément

σαυτόν,σεαυτόν : toi-même

δικαστηρίον,ου (τό) : tribunal

δυσχερής,ής,ές : pénible, fâcheux

45c

οὐκ ἂν ἔχοις ὅ τι χρῷο σαυτῷ : tu ne saurais que faire de toi

πολλαχοῦ : en maint endroit, souvent

ἄλλοσε : ailleurs (avec mouvement)

ὅποι : là où

ἀγαπάω,ῶ : aimer, se contenter de

* βούλομαι : vouloir

εἰς : dans, vers

εἶμι (ἰέναι) : aller

περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι : faire grand cas de

ἀσφάλεια,ας (ἡ) : sûreté, sécurité

μηδ-είς, μηδε-μία, μηδ-έν : personne

κατά + acc : dans, du temps de, selonCriton 44d45c

Vocabulaire alphabétique :

ἀγαπάω,ῶ : aimer, se contenter de

ἄλλοσε : ailleurs (avec mouvement)

ἄλλως : autrement

ἀναγκάζομαι : forcer, contraindre

ἀπο-βάλλω : perdre, jeter

ἆρα μή ; est-ce que par hasard ... ?

ἀργύριον,ου (τό) : l’argent

ἀσφάλεια,ας (ἡ) : sûreté, sécurité

* βούλομαι : vouloir

δίκαιος,α,ον : juste

δικαστηρίον,ου (τό) : tribunal

δυσχερής,ής,ές : pénible, fâcheux

ἔαω : laisser, permettre

εἶμι (ἰέναι) : aller

εἰς + acc : dans, vers

ἐκ-κλέπτω : dérober, soustraire

ἐνθάδε : ici

ἐξ-άγω : faire sortir, emmener

ἐξ-έρχομαι : sortir, partir

ἔπειτα : ensuite

ἐπί + acc : sur, contre, jusqu’à, en vue de

ἕτοιμος,η,ον : prêt

εὐτελής,ής,ές : de peu de valeur, simple

ἱκανός,ή,όν : suffisant, capable

κατά + acc : dans, du temps de, selon

κίνδυνος,ου (ὁ) : danger, risque

κομίζω : prendre soin de, emporter

* λαμβάνω : prendre, recevoir

μηδ-είς, μηδε-μία, μηδ-έν : personne

μήτε... μήτε... : ni…ni…

ξένος,ου (ὁ) : hôte, étranger

ὅδε,ἥδε,τόδε : celui-ci

ὅποι : là où

ὅσπερ,ἥπερ,ὅπερ : qui précisément

οὐσία,ας (ἡ) : le bien, la fortune

παρ-έχω : fournir, procurer

πᾶς,πᾶσα,πᾶν : tout

πάσχω*(f πείσομαι, aor ἔπαθον) : souffrir, supporter

περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι : faire grand cas de

πολλαχοῦ : en maint endroit, souvent

πράγματα,ων (τά) : les soucis, les procès

προ-μηθέομαι,οῦμαι : veiller d’avance à

πρὸς τούτοις : outre cela, en outre

σαυτόν,σεαυτόν : toi-même

συκοφάντης,ου (ὁ) : sycophante, délateur, calomniateur

συχνός,ή,όν : abondant

ὑπ-άρχω : être, être à la disposition de

φοβέομαι, οῦμαι : craindre, avoir peur

ὥστε : de telle sorte queVocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀναγκάζομαι : forcer, contraindre

ἆρα μή ; est-ce que par hasard ... ?

ἀργύριον,ου (τό) : l’argent

* βούλομαι : vouloir

δίκαιος,α,ον : juste

δικαστηρίον,ου (τό) : tribunal

ἔαω : laisser, permettre

εἶμι (ἰέναι) : aller

εἰς + acc : dans, vers

ἐνθάδε : ici

ἔπειτα : ensuite

ἐπί + acc : sur, contre, jusqu’à, en vue de

ἱκανός,ή,όν : suffisant, capable

κατά + acc : dans, du temps de, selon

κίνδυνος,ου (ὁ) : danger, risque

κομίζω : prendre soin de, emporter

* λαμβάνω : prendre, recevoir

μήτε... μήτε... : ni…ni…

μηδ-είς, μηδε-μία, μηδ-έν : personne

ξένος,ου (ὁ) : hôte, étranger

ὅδε,ἥδε,τόδε : celui-ci

ὅσπερ,ἥπερ,ὅπερ : qui précisément

οὐσία,ας (ἡ) : le bien, la fortune

παρ-έχω : fournir, procurer

πᾶς,πᾶσα,πᾶν : tout

πάσχω*(f πείσομαι, aor ἔπαθον) : souffrir, supporter

περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι : faire grand cas de

πράγματα,ων (τά) : les soucis, les procès

πρὸς τούτοις : outre cela, en outre

ὑπ-άρχω : être, être à la disposition de

ὥστε : de telle sorte que

Fréquence 2

ἀγαπάω,ῶ : aimer, se contenter de

ἄλλως : autrement

ἐξ-έρχομαι : sortir, partir

ἕτοιμος,η,ον : prêt

σαυτόν,σεαυτόν : toi-même

φοβέομαι, οῦμαι : craindre, avoir peur

fréquence 3 :

ἀσφάλεια,ας (ἡ) : sûreté, sécurité

ἐξ-άγω : faire sortir, emmener

συκοφάντης,ου (ὁ) : sycophante, délateur, calomniateur

Fréquence 4 :

δυσχερής,ής,ές : pénible, fâcheux

ὅποι : là où

Ne pas apprendre :

ἄλλοσε : ailleurs (avec mouvement)

ἀπο-βάλλω : perdre, jeter

ἐκ-κλέπτω : dérober, soustraire

εὐτελής,ής,ές : de peu de valeur, simple

πολλαχοῦ : en maint endroit, souvent

προ-μηθέομαι,οῦμαι : veiller d’avance à

συχνός,ή,όν : abondant


Criton 44e-45c ; traduction au plus près du texte


CRITON : Qu’il en soit donc ainsi ; mais dis-moi cela, Socrate. Est-ce que tu ne te fais pas du souci pour moi et pour tes autres compagnons, ayant peur que, si tu t’en vas d’ici, les sycophantes nous causeront des ennuis en tant que t’ayant dérobé d’ici, et que nous soyons obligés, ou bien d’abandonner toute notre fortune, ou bien des richesses abondantes, ou même de souffrir outre cela quelqu’autre chose ? Car si tu redoutes quelque chose de tel, laisse tomber ! car il est juste, en te sauvant, que nous courions ce risque, et, s’il le faut, un plus grand encore que celui-ci. Mais laisse-toi persuader par moi, et ne fais pas autrement.


SOCRATE : Je prends à cœur cela, Criton, et beaucoup d’autres choses.


CRITON : Alors, n’aies pas peur de cela ; car ce n’est pas beaucoup d’argent, lequel ayant reçu certains consentent à te sauver et à t’emmener hors d’ici. Ensuite, ne vois tu pas, ces sycophantes, comme ils sont à bon marché, et comme, pour eux, il ne faudrait en rien beaucoup d’argent ? d’un côté, mes richesses t’appartiennent, suffisantes, à ce que je crois ; et puis, si, te faisant quelque souci à mon sujet, tu ne crois pas qu’il faille dépenser mes richesses, ces étrangers, ici, sont prêts à dépenser : l’un d’eux , même, a apporté avec lui pour cela l’argent suffisant, c’est Simmias de Thèbes ; et Cébès est prêt aussi, ainsi que de très nombreux autres. Par conséquent, ce que précisément je dis (= comme je le dis), craignant cela, ne renonce pas à te sauver toi-même, et que ce que tu disais devant le tribunal ne soit pas fâcheux à envisager pour toi, à savoir que tu ne saurais que faire de toi si tu partais. En beaucoup d’endroits aussi, où que tu ailles, on t’accueillera avec sympathie ; mais si tu veux aller en Thessalie, j’ai là-bas des hôtes qui feront grand cas de toi et qui te procureront la sécurité, de telle sorte qu’aucun des gens de Thessalie ne te causeront d’ennuis.


Criton 44 e 45c

Traduction H.Petitmangin, ed de Gigord, Paris, 1936CRITON : Mettons qu’il en soit ainsi. Mais dis-moi, Socrate, n’éprouves-tu pas quelque inquiétude à mon sujet et au sujet de tes autres amis, à la pensée que, si tu t’échappais d’ici, les sycophantes s’en prendraient à nous comme étant responsables de ta fuite et que nous serions obligés de nous dépouiller de toute notre fortune ou du moins d’une grosse somme, et même exposés à de plus graves dommages ? Si c’est là ton appréhension, envoie-la promener. Car il est bien juste que, pour te sauver, nous courions ces risques et de plus graves encore, si c’est nécessaire. Allons, ne refuse pas de suivre mon avis.


SOCRATE : Je prends à cœur tout cela, Criton, et bien d’autres choses encore.


CRITON : Ne t’en inquiète pas. Ce n’est pas une bien grosse somme qu’exigent ceux qui consentent à te sauver et à te faire sortir d’ici. En outre, ne vois-tu pas que l’on peut acheter à vil prix les sycophantes et que pour eux aussi il n’y a pas de dépenses importantes à faire. Mes biens sont à ta disposition et ils suffisent, je pense. D’ailleurs, si, par souci pour moi, tu ne veux pas me voir dépenser ma fortune, il y a ici ces étrangers que tu connais, disposés à payer les frais. L’un d’eux a même apporté dans cette intention une somme suffisante, c’est Simmias de Thèbes. Cébès est dans les mêmes dispositions, et bien d’autres. Par conséquent, ainsi que je te le disais, ces préoccupations ne doivent pas t’empêcher d’assurer ton salut. Ne sois pas non plus gêné par cette préoccupation dont tu as parlé au tribunal, que tu ne saurais que devenir hors de ton pays. Il y a bien des endroits où ton arrivée serait accueillie avec sympathie ; mais si tu veux aller en Thessalie, j’y ai des amis qui t’entoureront d’estime et assureront si bien ta sécurité que personne, dans ce pays, ne te causera d’ennuis.
Retour en haut du texte