Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

45c46a derniers arguments de Criton

ne rends pas tes enfants orphelinsCriton 45c46a Les derniers arguments de Criton


ΚΡ. (...) Ἔτι δέ, ὦ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν σωθῆναι, καὶ τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σαυτὸν γενέσθαι ἅπερ ἂν καὶ οἱ ἐχθροί σου σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπευσαν σὲ διαφθεῖραι βουλόμενοι. Πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς ὑεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, (45d) οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσῃ καταλιπών, καὶ τὸ σὸν μέρος ὅ τι ἂν τύχωσι τοῦτο πράξουσιν· τεύξονται δέ, ὡς τὸ εἰκός, τοιούτων οἷάπερ εἴωθεν γίγνεσθαι ἐν ταῖς ὀρφανίαις περὶ τοὺς ὀρφανούς. Ἢ γὰρ οὐ χρὴ ποιεῖσθαι παῖδας ἢ συνδιαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα· σὺ δέ μοι δοκεῖς τὰ ῥᾳθυμότατα αἱρεῖσθαι. Χρὴ δέ , ἅπερ ἂν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀνδρεῖος ἕλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσθαι, φάσκοντά γε δὴ ἀρετῆς διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσθαι. (45 e) Ὡς ἔγωγε καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων αἰσχύνομαι μὴ δόξῃ ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὸ περὶ σὲ ἀνανδρίᾳ τινὶ τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχθαι, καὶ ἡ εἴσοδος τῆς δίκης εἰς τὸ δικαστήριον ὡς εἰσῆλθεν, ἐξὸν μὴ εἰσελθεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ ἀγὼν τῆς δίκης ὡς ἐγένετο, καὶ τὸ τελευταῖον δήπου τουτί, ὥσπερ κατάγελως τῆς πράξεως, κακίᾳ τινὶ καὶ ἀνανδρίᾳ (46) τῇ ἡμετέρᾳ διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖν, οἵτινές σε οὐχὶ ἐσώσαμεν οὐδὲ σὺ σαυτόν, οἷόν τε ὂν καὶ δυνατὸν εἴ τι καὶ σμικρὸν ἡμῶν ὄφελος ἦν. Ταῦτα οὖν, ὦ Σώκρατες, ὅρα μὴ ἅμα τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ ᾖ σοί τε καὶ ἡμῖν. Ἀλλὰ βουλεύου, μᾶλλον δὲ οὐδὲ βουλεύεσθαι ἔτι ὥρα, ἀλλὰ βεβουλεῦσθαι. Μία δὲ βουλή· τῆς γὰρ ἐπιούσης νυκτὸς πάντα ταῦτα δεῖ πεπρᾶχθαι. Εἰ δ ΄ ἔτι περιμενοῦμεν, ἀδύνατον καὶ οὐκέτι οἷόν τε. Ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ, ὦ Σώκρατες, πείθου μοι καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποίει.


Vocabulaire dans l'ordre du texte :

ἐπιχειρέω,ῶ : entreprendre, tenter

προδίδωμι : livrer, trahir

ἐξόν : bien qu’il soit possible

σπεύδω : se hâter, rechercher que

γίγνομαι : devenir, être

ὅσπερ, ἥπερ,ὅ περ : qui précisément

ἐχθρός,οῦ : ennemi

περί : + G au sujet de; + A pour

δια-φθείρω : détruire, corrompre

ὑός,ου (ὁ) (ou ὑίος) : le fils

45d

ἐκ-τρέφω (inf aor ἐκθρέψαι) : nourrir, élever

ἐκ-παιδεύω : éduquer, instruire

οἰχομαι : s’en aller, être parti

μέρος,ους (τό) : partie, part

οἵοσπερ : tel précisément

εἰκός,ότος (τό) : ce qui est naturel

εἴωθα : avoir l’habitude

ὀρφανός,οῦ (ὁ) : privé de, orphelin

ὀρφανία, ας (ἡ) : l’état d’orphelin

χρή : il faut

παῖς,παιδός (ὁ) : enfant, serviteur

τρέφω : nourrir, élever

παιδεύω : éduquer

αἱρέω,ῶ : prendre (M. choisir)

ῥᾴθυμος,ος,ον : mou, facile, aisé

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : homme, mari, héros

ἀνδρεῖος,α,ον : courageux

φάσκω : dire, déclarer

ἀρετή,ῆς (ἡ) : vertu, mérite

πᾶς, πάσα, πᾶν : tout, chacun

ἐπι-μελέομαι,οῦμαι : avoir soin de

45 e

ὑπέρ : + G pour, au-dessus de

αἰσχύνομαι : avoir honte

μή : ne…pas ; que (derrière un verbe de crainte)

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν : absolument tout

ἡμετέρος,α,ον : notre

δικαστήριον,ου (τό) : le tribunal

εἰσ-έρχομαι : entrer, se présenter

ἀγών,ονος (ὁ) : concours, combat, débat, procès

εἴσ-οδος,ου (ἡ) : le fait d’introduire, l’introduction

δίκη,ης (ἡ) : justice, procès, cause (sens jur.)

τελευταῖον, ου (τό) : la fin

δήπου : sans doute

κατα-γέλως,ωτος (ὁ) : la dérision, le comble de la dérision

πράξις,εως (ἡ) : action

κακία,ας (ἡ) : méchanceté, lâcheté, vilenie

ἀν-ανδρία,ας (ἡ) : l’absence de courage, la lâcheté

46a

δια-φεύγω : échapper, se soustraire à

ὅστις,ἥτις,ὅ τι : celui qui, quiconque

ὄφελος,ους (τό) : l’utilité, l’efficacité

ὁράω,ῶ μή + subj. : veiller à ce que ne ... pas, prendre garde à

ἀμά (+D) : en même temps (que)

ὥρα,ας (ἡ) : période, moment

βουλή,ῆς (ἡ) : conseil, décision

ἐπιῶν,οῦσα,ον : suivant, qui suit

περι-μένω : attendre

ἀ-δύνατος,η,ον : incapable, impossible

οὐκέτι : ne…plus

μηδαμῶς : nullement

ποιέω,ῶ : faire, fabriquer


Vocabulaire alphabétique :

ἀγών,ονος (ὁ) : concours, combat, débat, procès

ἀ-δύνατος,η,ον : incapable,impossible

αἱρέω,ῶ : prendre (M. choisir)

αἰσχύνομαι : avoir honte

ἀμά : en même temps (que)

ἀν-ανδρία,ας (ἡ) : l’absence de courage, la lâcheté

ἀνδρεῖος,α,ον : courageux

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : homme, mari, héros

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν : absolument tout

ἀρετή,ῆς (ἡ) : vertu , mérite

βουλή,ῆς (ἡ) : conseil, décision

γίγνομαι : devenir, être

δήπου : sans doute

δια-φεύγω : échapper, se soustraire à

δια-φθείρω : détruire, corrompre

δικαστήριον,ου (τό) : le tribunal

δίκη,ης (ἡ) : justice, procès, cause

εἰκός,ότος (τό) : ce qui est naturel

εἰσ-έρχομαι : entrer, se présenter

εἴσ-οδος,ου (ἡ) : le fait d’introduire, l’introduction

εἴωθα : avoir l’habitude

ἐκ-παιδεύω : éduquer, instruire

ἐκ-τρέφω (ἐκθρέψαι) : nourrir, élever

ἐξόν : bien qu’il soit possible

ἐπι-μελέομαι,οῦμαι : avoir soin de

ἐπι-χειρέω,ῶ : entreprendre, tenter

ἐπιῶν,οῦσα,ον : suivant, qui suit

ἐχθρός,οῦ : ennemi

ἡμετέρος,α,ον : notre

κακία,ας (ἡ) : méchanceté, lâcheté, vilenie

κατα-γέλως,ωτος (ὁ) : la dérision, le comble de la dérision

μέρος,ους (τό) : partie, part

μή : ne…pas; que (derrière un verbe de crainte)

μηδαμῶς : nullement

οἵοσπερ : tel précisément

οἰχομαι : s’en aller, être parti

ὁράω,ῶ μή + subj. : veiller à ce que ne ... pas, prendre garde à

ὀρφανία, ας (ἡ) : l’état d’orphelin

ὀρφανός,οῦ (ὁ) : privé de, orphelin

ὅσπερ, ἥπερ,ὅ περ : qui précisément

ὅστις,ἥτις,ὅ τι : celui qui, quiconque

οὐκέτι : ne…plus

ὄφελος,ους (τό) : l’utilité, l’efficacité

παιδεύω : éduquer

παῖς,παιδός (ὁ) : enfant, serviteur

πᾶς, πάσα, πᾶν : tout, chacun

περί : + G au sujet de; + A pour

περι-μένω : attendre

ποιέω,ῶ : faire, fabriquer

πράξις,εως (ἡ) : action

προ-δίδωμι : livrer, trahir

ῥᾴθυμος,ος,ον : mou, facile, aisé

σπεύδω : se hâter, rechercher que

τελευταῖον, ου (τό) : la fin

τρέφω : nourrir, élever

ὑός,ου (ὁ) (ου ὑίος) : le fils

ὑπέρ + G: pour, au-dessus de

φάσκω : dire, déclarer

χρή : il faut

ὥρα,ας (ἡ) : période, momentVocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1

ἀγών,ονος (ὁ) : concours, combat, débat, procès

αἱρέω,ῶ : prendre (M. choisir)

ἀμά : en même temps (que)

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : homme, mari, héros

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν : absolument tout

ἀρετή,ῆς (ἡ) : vertu , mérite

βουλή,ῆς (ἡ) : conseil, décision

γίγνομαι : devenir, être

δήπου : sans doute

δια-φθείρω : détruire, corrompre

δικαστήριον,ου (τό) : le tribunal

δίκη,ης (ἡ) : justice, procès, cause

ἐξόν : bien qu’il soit possible

ἐπι-χειρέω,ῶ : entreprendre, tenter

ἐχθρός,οῦ : ennemi

ἡμετέρος,α,ον : notre

μέρος,ους (τό) : partie, part

μή : ne…pas; que (derrière un verbe de crainte)

ὁράω,ῶ μή + subj. : veiller à ce que ne ... pas, prendre garde à

ὅσπερ, ἥπερ,ὅ περ : qui précisément

ὅστις,ἥτις,ὅ τι : celui qui, quiconque

παῖς,παιδός (ὁ) : enfant, serviteur

πᾶς, πάσα, πᾶν : tout, chacun

περί : + G au sujet de; + A pour

ποιέω,ῶ : faire, fabriquer

πράξις,εως (ἡ) : action

ὑός,ου (ὁ) (ου ὑίος) : le fils

ὑπέρ + G: pour, au-dessus de

φάσκω : dire, déclarer

χρή : il faut

Fréquence 2

αἰσχύνομαι : avoir honte

εἰσ-έρχομαι : entrer, se présenter

ἐπι-μελέομαι,οῦμαι : avoir soin de

μηδαμῶς : nullement

οἰχομαι : s’en aller, être parti

οὐκέτι : ne…plus

παιδεύω : éduquer

προ-δίδωμι : livrer, trahir

τρέφω : nourrir, élever

Fréquence 3

ἀ-δύνατος,η,ον : incapable,impossible

δια-φεύγω : échapper, se soustraire à

εἴωθα : avoir l’habitude

κακία,ας (ἡ) : méchanceté, lâcheté, vilenie

οἵοσπερ : tel précisément

σπεύδω : se hâter, rechercher que

τελευταῖον, ου (τό) : la fin

ὥρα,ας (ἡ) : période, moment


Ne pas apprendre :

ἀν-ανδρία,ας (ἡ) : l’absence de courage, la lâcheté

ἀνδρεῖος,α,ον : courageux

εἰκός,ότος (τό) : ce qui est naturel

εἴσ-οδος,ου (ἡ) : le fait d’introduire, l’introduction

ἐκ-παιδεύω : éduquer, instruire

ἐκ-τρέφω (ἐκθρέψαι) : nourrir, élever

ἐπιῶν,οῦσα,ον : suivant, qui suit

κατα-γέλως,ωτος (ὁ) : la dérision, le comble de la dérision

ὀρφανία, ας (ἡ) : l’état d’orphelin

ὀρφανός,οῦ (ὁ) : privé de, orphelin

ὄφελος,ους (τό) : l’utilité, l’efficacité

περι-μένω : attendre

ῥᾴθυμος,ος,ον : mou, facile, aisé


Criton 45c46a : traduction au plus près du texte


De plus, Socrate, tu me sembles entreprendre une affaire pas même juste, à savoir te trahir toi-même, alors qu’il t’est permis de te sauver, et tu t’efforces que se réalisent pour toi-même de telles choses que tes ennemis s’efforceraient et se sont efforcés <de faire> en voulant t’anéantir. Outre cela, tu me sembles aussi trahir tes propres enfants, qu’abandonnant, alors qu’il t’est permis de les nourrir et de les éduquer, tu disparais (= que tu abandonnes en disparaissant…), et, autant qu’il dépend de toi, ils obtiendront ce qu’ils rencontreront par hasard ; et ils rencontreront, comme il est vraisemblable, des choses telles qu’elles ont coutume d’arriver dans les situations d’orphelins pour les orphelins. Car ou bien il ne faut pas faire d’enfants, ou bien il faut partager jusqu’au bout leur malheur en les nourrissant et en les éduquant ; et toi, tu me sembles choisir les choses les plus faciles. Mais il faut choisir les choses que choisirait un homme de bien, un homme de cœur, du moins quand on prétend se soucier de la vertu pendant toute son existence. Ainsi, pour ma part, et pour toi et pour nous, tes amis, j’ai honte, craignant que toute l’affaire te concernant n’ait la réputation de s’être réalisée à cause d’un certain manque de cœur de notre part, à la fois l’introduction de la cause devant le tribunal comme elle a été introduite (= la comparution), alors qu’il était permis de ne pas comparaître, et la conduite elle-même du procès comme elle a eu lieu, et cette fin évidemment, comme un dénouement ridicule de l’affaire, <à savoir>paraître, nous, nous être dérobés à cause d’une certaine bassesse et d’un manque de cœur de notre part, nous qui ne t’avons pas sauvé, ni toi non plus, alors que c’était possible et praticable, s’il y avait une utilité même petite de nous (= si nous n’étions pas des incapables). Donc, Socrate, prends garde que cela, en même temps que (= outre) le malheur, ne soit honteux et pour toi et pour nous. Alors réfléchis, ou plutôt ce n’est plus le moment de réfléchir, mais d’avoir fini de réfléchir. Un seul projet (parti) : car la nuit prochaine, il faut que tout ceci soit accompli. Et si nous tardons (tergiversons) encore, c’est impraticable et ce n’est plus possible. En tout cas, Socrate, laisse-toi persuader par moi et n’agis nullement autrement.


Criton 45c 46a

Traduction H.Petitmangin, ed de Gigord, Paris, 1936


CRITON : (...) De plus, Socrate, tu me sembles manquer à la justice en voulant t’abandonner toi-même alors que tu peux sauver ta vie. T me parais hâter toi-même le sort que voudraient attirer et qu’ont réellement attiré sur toi tes ennemis en conspirant à ta perte. Tu me parais en outre trahir les intérêts de tes enfants que tu vas délaisser au lieu de les nourrir et de les élever comme tu le pourrais. Autant qu’il dépend de toi, leur existence sera livrée au hasard : elle sera vraisemblablement celle qui attend d’ordinaire, en pareil cas, les orphelins. De deux choses l’une : ou il ne faut pas avoir d’enfants, ou il faut travailler avec persévérance à les nourrir et à les élever. Tu me parais, toi , choisir le parti le plus paresseux. Or, il faut prendre le parti que prendrait un homme de bien et un homme de coeur, du moins quand on prétend faire de la vertu la préoccupation de toute sa vie. C’est ainsi que moi-même, je rougis pour moi et pour nous autres, tes amis, tant je crains que toute ton aventure ne soit attribuée à un certain manque de courage de notre part : d’abord le fait que tu as comparu devant le tribunal alors que tu aurais pu t’y soustraire ; ensuite la façon dont le procès lui-même fut conduit ; puis, pour finir, ce qui se produit maintenant comme une sorte de dénouement ridicule, je veux dire l’air que nous avons de nous être dérobés par pleutrerie pour ne t’avoir pas tiré d’affaire, pas plus que tu ne t’en es tiré toi-même, alors que c’eût été possible et réalisable, si nous n’étions pas des incapables.

Prends donc garde, Socrate, que tout ceci ne soit pas seulement un malheur pour nous, mais ne tourne en outre à notre honte ; réfléchis bien, ou plutôt ce n’est plus le moment de réfléchir, il faut en avoir fini avec les réflexions. Or un seul parti s’offre ; car il faut que tout soit terminé avant la nuit prochaine. Si nous tardons tant soit peu, la chose devient impossible et aucune chance ne reste. Pour mille, raisons, Socrate, ne te refuse pas à suivre mon avis.


Complément de civilisation : La justice et la procédure à Athènes :

Le peuple est souverain en matière judiciaire. La plupart des procès sont donc soumis à l’héliée, tribunal populaire issu de l’assemblée du peuple. Chaque année, les magistrats tirent au sort six mille jurés parmi les citoyens de plus de trente ans qui se sont fait inscrire. Après avoir prêté serment, ils sont répartis en dix sections (ou tribunaux) de 500 membres (1000 suppléants). Le nombre des héliastes qui doivent siéger pour telle ou telle affaire est déterminé par le magistrat instructeur (sans doute 500 pour le procès de Socrate).

Procédure : l’action en justice, engagée par une dénonciation, est jugée ou non recevable par le magistrat, qui l’instruit. Après clôture de l’instruction a lieu le procès, qui doit se dérouler en un seul jour. Les héliastes sont tirés au sort ce jour-là.


Retour en haut du texte