Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

50ac Prosopopée des Lois (1)

Violer les lois, c'est anéantir la citéCriton 50a-c

Prosopopée des Lois (1)


ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Ἀλλ ΄ ὧδε σκόπει, εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ΄ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο · « Εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἐχεῖς ποιεῖν; (50b) ἄλλο τι ἢ τούτῳ τῷ ἔργῳ ᾧ ἐπιχειρεῖς διανοῇ τούς τε νόμους ἡμᾶς ἀπολέσαι καὶ σύμπασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν μέρος; Ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ ἀνατετράφθαι, ἐν ᾗ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν ἰσχύωσιν ἀλλὰ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἄκυροί τε γίγνωνται καὶ διαφθείρωνται;»

Τί ἐροῦμεν, ὦ Κρίτων, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα; Πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου ἀπολλυμένου ὅς τὰς δίκας τὰς δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι. ( 50c) Ἢ ἐροῦμεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι · - «  Ἠδίκει γὰρ ἡμᾶς ἡ πόλις καὶ οὐκ ὸρθῶς τὴν δίκην ἔκρινεν; » ταῦτα ἢ τί ἐρούμεν;

ΚΡΙΤΩΝ : Ταῦτα νὴ Δία, ὦ Σώκρατες.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Τί οὖν, ἂν εἴπωσιν οἱ νόμοι · - « Ὦ Σώκρατες, ἦ καὶ ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε καὶ σοί, ἢ ἐμμένειν ταῖς δίκαις αἷς ἂν ἡ πόλις δικάζῃ ; »

Εἰ οὖν αὐτῶν θαυμάζοιμεν λεγόντων, ἴσως ἂν εἴποιεν ὅτι ·« Ὦ Σώκρατες, μὴ θαύμαζε τὰ λεγόμενα, ἀλλ ΄ ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ εἴωθας χρῆσθαι τῷ ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι. »


Vocabulaire dans l'ordre du texte :

50a

ἀλλά : mais

ὧδε : ainsi, à ce point, ici

σκοπέω : observer, considérer, examiner

εἰ : si

μέλλω être sur le point de, tarder

ἡμεῖς : nous

εἴτε : soit … soit (répété)

ἐνθένδε : d'ici, dès lors, ensuite

ἀπο-διδράσκω : s'enfuir, déserter

ὅπως : comme, de façon que, afin que

δεῖ : il faut

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, celle-ci, ceci

ὀνομάζω : nommer

ἔρχομαι* (ἐλεύσομαι, ἦλθον ἐλήλυθα) : aller

νόμος,ου (ὁ) : loi, coutume

κοινὸν, οῦ (τό): le bien commun, l'intérêt public

πόλις , εως (ἡ): la cité, l'état

ἐφ-ίστημι : placer sur, dresser

ἔρομαι : interroger, demander

λέγω* ( ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα) : dire, parler

ἐγώ,με, μου, μοι : je, moi, me

τίς, τίς, τί : qui? Que? Quoi?

ἐν : dans, sur, devant , parmi, pendant (+ datif)

νοῦς , νοῦ (νόος, νόου) (ὁ) : pensée, esprit

ἔχω* : avoir, tenir

ποιέω,ῶ : faire, fabriquer

50b

ἄλλος,η,ο : autre, différent

τις,τις,τι : quelqu'un, qque chose

ἔργον,ου (τό) : travail, affaire

ὅς : qui

ἐπι-χειρέω,ῶ : entreprendre, tenter

δια-νοέομαι,οῦμαι : penser, méditer

ἀπόλλυμι* : faire périr

σύμ-πας, πασα, παν :tout entier, tout ensemble

σός, σή, σόν : ton, tien

μέρος, ους (τό) : partie, part, tour (accusatif de relation)

δοκεῖ μοι : il me semble, je crois

οἷός τε εἰμι : je suis capable de, je peux, il est possible de…

ἔτι : encore, de plus

ἐκεῖνος,η,ο : celui-là, ce fameux

μή : ne pas

ἀνα-τρέπω*: bouleverser, retourner (inf pft passif)

δίκη,ης (ἡ) : justice, procès, jugement , châtiment

γίγνομαι*: devenir, naître, être

μη-δείς, μηδε-μία, μηδ-έν : personne, aucun, rien

ὶσχύω : être fort

ὑπὸ +Γ : par

ἰδιώτης, ου (ὁ) : simple particulier

ἄκυρος,ος,ον : sans autorité, sans pouvoir

δια-φθείρω : détruire, corrompre

πρὸς +Α : vers, envers, contre, en vue de, à

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο ; tel (qualité)

γὰρ : car, en effet

πολύς, πολλή, πολύ: beaucoup, nombreux

ἂν : particule, ou bien : si

ἄλλως τε καί : surtout

ῥήτωρ, ορος (ὁ): l'orateur

ὑπὲρ + Γ : au-dessus de, dans l'intérêt de, à la place de

ἀπ-όλλυμαι* : périr, être perdu

δικάζομαι : faire un procès

προσ-τάττω : ordonner, assigner

κυρίος,α,ον : qui est maître de, qui fait loi

50c

ἤ : ou bien

ὅτι : que, parce que

ἀδικέω,ῶ : être injuste, coupable, commettre une injustice

ὀρθῶς : correctement

κρίνω : trier, juger

νή : par, oui par (un dieu)

Ζεύς, Δία, Δίος, Δίι

ἦ : est-ce que ?

ὁμο-λογέω,ῶ : reconnaître, être d'accord

σύ, σέ, σοῦ, σοῖ: tu, toi

ἐμ-μένω : rester dans, rester fidèle à

δικάζω : juger

θαυμάζω : admirer ; s'étonner de, que

ἴσως : également, peut-être

ἀπο-κρίνομαι : répondre

ἐπειδή : lorsque, après que, puisque

εἴωθα (ἔθω) : avoir l'habitude de

χράομαι,ῶμαι*+Δ : se servir de, traiter… comme

ἐρωτάω,ῶ : interroger, demander

τε ... καὶ: à la fois… et


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἀδικέω,ῶ : être injuste, coupable, commettre une injustice

ἀλλά : mais

ἄλλος,η,ο : autre, différent

ἄλλως τε καί : surtout

ἂν : particule ; ou bien conjonction : si

ἀπ-όλλυμαι* : périr, être perdu

ἀπ-όλλυμι* : faire périr

γὰρ : car, en effet

γίγνομαι*: devenir, naître, être

δεῖ : il faut

δια-νοέομαι,οῦμαι : penser, méditer

δια-φθείρω : détruire, corrompre

δικάζομαι : faire un procès

δικάζω : juger

δίκη,ης (ἡ) : justice, procès, jugement , châtiment

δοκεῖ μοι : il me semble, je crois

ἐγώ,με, μου, μοι : je, moi, me

εἰ : si

εἴτε : soit … soit (répété)

ἐκεῖνος,η,ο : celui-là, ce fameux

ἐν (+ datif): dans, sur, devant , parmi, pendant

ἐπειδή : lorsque, après que, puisque

ἐπι-χειρέω,ῶ : entreprendre, tenter

ἔργον,ου (τό) : travail, affaire

ἔρχομαι* (ἐλεύσομαι, ἦλθον ἐλήλυθα) : aller

ἔτι : encore, de plus

ἔχω* : avoir, tenir

Ζεύς, Δία, Δίος, Δίι

ἤ : ou bien

ἦ : est-ce que ?

ἡμεῖς : nous

θαυμάζω : admirer, s'étonner de, que

ἴσως : également, peut-être

κοινὸν, οῦ (τό): le bien commun, l'intérêt public

κρίνω : trier, juger

κυρίος,α,ον : qui est maître de, qui fait loi

λέγω* ( ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα): dire, parler

μέλλω être sur le point de, tarder

μέρος, ους (τό) : partie, part, tour

μή : ne pas

μη-δείς, μηδε-μία, μηδ-έν : personne, aucun, rien

νή : par, oui par (un dieu)

νόμος,ου (ὁ) : loi, coutume

νοῦς , νοῦ (νόος, νόου) (ὁ) : pensée, esprit

οἷός τε εἰμι : je suis capable de, je peux, il est possible de…

ὁμο-λογέω,ῶ : reconnaître, être d'accord

ὅπως : comme, de façon que, afin que

ὀρθῶς : correctement

ὅς : qui

ὅτι : que, parce que

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci, celle-ci, ceci

ποιέω,ῶ : faire, fabriquer

πόλις , εως (ἡ): la cité, l'état

πολύς, πολλή, πολύ: beaucoup, nombreux

πρὸς +Α : vers, envers, contre, en vue de, à

σκοπέω : observer, considérer, examiner

σός, σή, σόν : ton, tien

σύ, σέ, σοῦ, σοῖ: tu, toi

τε ... καὶ: à la fois… et

τις,τις,τι : quelqu'un, qque chose

τίς, τίς, τί : qui? Que? Quoi?

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο ; tel (qualité)

ὑπὲρ + Γ : au-dessus de, dans l'intérêt de, à la place de

ὑπὸ +Γ : par

χράομαι,ῶμαι*+Δ : se servir de, traiter… comme

ὧδε : ainsi, à ce point, ici


Fréquence 2 :

ἄκυρος,ος,ον : sans autorité, sans pouvoir

ἀπο-κρίνομαι : répondre

ἐμ-μένω : rester dans, rester fidèle à

ἔρομαι : interroger, demander

ἐρωτάω,ῶ : interroger, demander

ἐφ-ίστημι : placer sur, dresser

ἰδιώτης, ου (ὁ) : simple particulier

προσ-τάττω : ordonner, assigner

ῥήτωρ, ορος (ὁ): l'orateur


Fréquence 3 :

εἴωθα (ἔθω) : avoir l'habitude de

ἐνθένδε : d'ici, dès lors, ensuite

ὀνομάζω : nommer


Fréquence 4 :

ὶσχύω : être fort

σύμ-πας, πασα, παν :tout entier, tout ensemble


ne pas apprendre

ἀνα-τρέπω*: bouleverser, retourner

ἀπο-διδράσκω : s'enfuir, déserter

Criton 50a-50c Traduction au plus près du texte

Socrate :

Mais examine ainsi : si, à nous sur le point soit de nous évader d’ici, soit … comment il faut nommer cela, les lois et la Cité, arrivant et se présentant, nous demandaient : «  Dis-moi, Socrate, qu’as-tu dans l’esprit de faire ? Médites-tu autre chose, par cet acte que tu entreprends, que de nous anéantir, nous les lois, et en même temps toute la cité, autant que cela dépend de toi ? Eh quoi ! Est-ce que tu crois qu’il est possible que cette cité existe encore et ne soit pas complètement retournée, dans laquelle les jugements rendus ne sont en rien forts, mais deviennent sans autorité par le fait des particuliers et sont détruites ? »  Que répondrons-nous, Criton, à ces choses–là et à d’autres de ce genre ? Car quelqu’un pourrait dire beaucoup de choses, surtout un orateur, pour la défense de cette loi en train d’être détruite, qui ordonne que les jugements rendus aient autorité. Hé quoi ! est-ce que nous répondrons à celles-ci que «  <c’est> parce que la cité a commis une injustice contre nous et n’a pas jugé correctement le procès ? »  répondrons-nous cela ou bien quoi ?

Criton : Oui, cela, par Zeus, Socrate.

Socrate : Que <dirons-nous> donc, si les lois disent : «  Socrate, est-ce que ces choses étaient convenues entre nous et toi, ou bien <était-il convenu> que tu resterais dans les jugements que la cité prononcerait ? » Si donc nous nous étonnions de leurs paroles, peut-être qu’elles nous diraient : «  Socrate, ne t’étonne pas des paroles, mais réponds, puisque tu es aussi accoutumé au fait d’interroger et de répondre.


Traduction H. Petitmangin, ed de Gigord, Paris, 1936

Socrate : Eh bien ! examine la chose de la manière que voici : suppose qu’au moment où nous nous disposerons à nous enfuir d’ici – peu importe le mot – les Lois et l’Etat arrivent, se présentent à nous et demandent : « Dis-moi, Socrate, quelle est ton intention ? N’est-il pas vrai que par l’acte auquel tu te disposes, tu manifestes la volonté de nous anéantir, nous, les lois, ainsi que toute la cité, autant qu’il est en toi ? Crois-tu qu’une cité puisse se maintenir et éviter le bouleversement lorsque les décisions de justice n’y ont plus aucune force et que les particuliers, en empêchant leur exécution, les anéantissent ? » Que répondrons-nous, Criton, à cette question et à d’autres analogues ? On pourrait en effet faire valoir bien des arguments, surtout si l’on était orateur de métier, en faveur de cette loi, ainsi menacée de destruction, loi qui ordonne que les décisions de justice soient exécutées. Répondrons-nous que la cité nous a traités injustement et que le jugement n’a pas été rendu comme il le fallait ? Ferons-nous cette réponse ou que dirons-nous ?

Criton : Par Jupiter, nous ferons cette réponse.

Socrate : Et si les lois nous disent : « Socrate, était-il convenu entre toi et nous que tu agirais ainsi ou que tu accepterais les jugements que la cité pourrait rendre ? «  Et si nous nous étonnions de leurs paroles, peut-être diraient-elles ceci : « Socrate, ne sois pas surpris de notre langage, mais réponds-nous puisque, aussi bien, tu as l’habitude de discuter par questions et réponses. »


Retour en haut du texte