Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

117a 118a Mort de Socrate

l'exécution du philosopheLa mort de Socrate (Phédon 117a 118a)


Texte :

(117a) Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ πλησίον ἑστῶτι. Καὶ ὁ παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα δώσειν τὸ φάρμακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον. Ἰδὼν δὲ ὁ Σωκράτης τὸν ἄνθρωπον ·

- Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν;

- Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, ἢ πιόντα περιιέναι ἕως ἄν σου (117b) βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι· καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει.

Καὶ ἅμα ὤρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει.

Καὶ ὃς λαβὼν καὶ μάλα ἵλεως, ὦ Ἐχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, ἀλλ ΄ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνθρωπον ·

- Τί λέγεις; ἔφη· περὶ τοῦδε τοῦ πόματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι, ἔξεστιν ἢ οὔ;

- Τοσοῦτον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι πιεῖν.

- Μανθάνω, ἦ δ ΄ ὅς. Ἀλλ ΄ εὐχεσθαί γέ (117c) που τοῖς θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι· ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ γένοιτο ταύτῃ.

Καὶ ἅμ ΄ εἰπὼν ταῦτα, ἐπισχόμενος καὶ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιεν.


Καὶ ἡμῶν οἱ πολλοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε ἦσαν κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν· ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά τε καὶ πεπωκότα, οὐκέτι· ἀλλ ΄ ἐμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακτεὶ ἐχώρει τὰ δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν, οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἵου (117d) ἀνδρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην.

Ὁ δὲ Κρίτων, ἔτι πρότερος ἐμοῦ ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ ΄ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, ἐξανέστη. Ἀπολλόδωρος δέ, καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ, οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ τότε ἀναβρυχησάμενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν, οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλασε τῶν παρόντων πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους.


Ἐκεῖνος δέ · - Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. Ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν· καὶ γὰρ ἀκήκοα ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾶν. (117 e) Ἀλλ ΄ ἡσυχίαν ἄγετε καὶ καρτερεῖτε.Καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ᾐσχύνθημέν τε καὶ ἐπέσχομεν τοῦ δακρύειν.


Ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδὴ οἱ βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος · οὕτω γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος· καὶ ἅμα, ἐφαπτόμενος αὐτοῦ, οὗτος διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη· κἄπειτα, σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα, ἤρετο εἰ αἰσθάνοιτο. Ὁ δ ΄ οὐκ ἔφη. Καὶ (118a) μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας, καί ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν ἐπεδείκνυτο ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πήγνυτο. Καὶ αὐτὸς ἥπτετο, καὶ εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. Ἤδη οὖν σχεδόν τι αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα · καὶ ἐκκαλυψάμενος (ἐνεκεκάλυπτο γάρ) εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον ἐφθέγξατο · « Ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα · ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε.

- Ἀλλὰ ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων· ἀλλ’ ὅρα εἴ τι ἄλλο λέγεις.»

Ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ, οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο · ἀλλ’ ὀλίγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐξεκάλυψεν αὐτόν. Καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν· ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων συνέλαβε τὸ στόμα καὶ τοὺς ὀφθαλμούς.


Ἥδε ἡ τελευτή, ὦ Ἐχέκρατες, τοῦ ἑταίρου ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν ἐπειράθημεν ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιμωτάτου καὶ δικαιοτάτου.Vocabulaire dans l'ordre du texte :

νεύω : faire signe, faire un signe de tête

παῖς, παιδός (ὁ) : ici, le serviteur

πλησίον : tout près, à proximité 3

ἑστῶς,ῶτος : participe parfait second à sens moyen de ἵστημι

συχνός,ή,όν : long, assez long

δια-τρίβω : user, passer

μέλλω : devoir, aller

κύλιξ,ικος (ἡ) : la coupe

τρίβω : broyer

ἐπιστήμων,ων,ον : savant

πίνω : boire

περι-έρχομαι = περί-ειμι : circuler, déambuler

ἕως ἄν : en attendant que

117 b :

βάρος,ους (τό) : la lourdeur

σκέλη,ων (τά) : les jambes

ποιέω,ῶ : faire,; ici, agir, faire son effet

ὀρέγω, ὀρέγνυμι: tendre

ἵλεως : sereinement , joyeusement

τρέμω : trembler

χρῶμα,ατος (τό): le teint, la carnation, la couleur

προσώπον,ου (τό) : le visage

ἔθω, εἴωθα : avoir l'habitude de

ταυρηδόν : comme un taureau

ὑπο-βλέπω : regarder par en dessous

πόμα,ατος (τό) : la boisson, le breuvage

ἀπο-σπένδω (-σπείσω): faire une libation

μέτριος,α,ον : mesuré, modique, approprié

μανθάνω : comprendre

εὔχομαι : prier, adresser une prière

117 c :

ἔξεστι : il est permis

μετοίκησις,εως (ἡ) : l'émigration, la migration, le changement de résidence

ἐνθένδε : à partir d'ici

ἐκεῖσε : vers là-bas

εὐτυχής,ής,ές: heureux, chanceux, qui a du succès

ταύτῃ : adv ainsi

ἐπισχόμενος : en retenant son souffle (= d'un trait), ou bien en portant la coupe à sa bouche…

εὐ-χερῶς : aisément, sans souci

εὐ-κόλως : avec bonne humeur

τέως : jusque-là, jusqu'alors

ἐπι-εικῶς : suffisamment, assez bien

κατέχειν τὸ μὴ + infinitif = se retenir de

δακρύω : pleurer

οὐκέτι : ne plus

βίᾳ + génitif : en dépit de, malgré

ἀ-στακτεί : à flots

χωρέω : se répandre, couler

ἐγκαλύπτω : voiler, recouvrir d'un voile

ἀπο-κλαίω : pleurer, déplorer

117 d :

στερέομαι,οῦμαι +Γ : être privé de

ἐξ-αν-ίστημαι (2 ἐξανέστην): se lever pour sortir (sens des préfixes)

ἔμπροσθεν: d'avant, auparavant

παύομαι : (+ participe) cesser de

ἀνα-βρυχάομαι,ῶμαι : hurler

κλαίω : pleurer

ἀγανακτέω,ῶ : se plaindre, s'indigner

οὐδεὶς ὅστις οὐ = il n'y a personne qui…ne; tout le monde. οὐδείς ὅστις est considéré comme une locution pronominale; les deux éléments se déclinent, et οὐδείς est attiré par la fonction de ὅστις

κατα-κλάω : briser, bouleverser

πάρ-ειμι: être présent, assister à

πλήν +Γ : sauf, excepté

θαυμάσιος,α,ον : bizarre, extraordinaire

οὐχ ἥκιστα = surtout

Γ + ἔνεκα : à cause de (post-position)

ἀπο-πέμπω : renvoyer

πλημμελέω,ῶ : commettre une faute

εὐ-φημία,ας (ἡ) : parole de bon augure, silence religieux

117 e :

ἡσυχίαν ἄγειν : rester tranquille

καρτερέω,ῶ : être patient, être ferme

αἰσχύνομαι : avoir honte

ἐπ-έχω : (+ génitif) se retenir de

βαρύνομαι : s'alourdir, peser

κατα-κλίνομαι : s'étendre, s'allonger

ὕπτιος : sur le dos

κελεύω : ordonner de, inviter à, recommander de

ἐφ-άπτομαι : toucher, palper, poser la main sur

δια-λείπω : laisser, laisser passer

ἐπι-σκοπέω,ῶ : examiner

πούς, ποδός (ὁ) : le pied

σφόδρα : fortement, fort

πιέζω : presser

ἔρομαι : demander

αἰσθάνομαι : sentir, avoir conscience de

118 :

αὖθις : de nouveau, une nouvelle fois

κνήμη,ης (ἡ): la jambe

ἐπ-αν-ειμι : revenir, remonter

ἐπι-δείκνυμι : montrer, faire voir, faire constater

ψύχομαι : se refroidir

πήγνυμαι : se raidir, se figer

ἅπτομαι : toucher, palper

καρδία,ας (ἡ) : le cœur

οἰχομαι : s'en aller, décéder, mourir

ἤδη : déjà, désormais

σχεδόν τι = presque

ἦτρον,ου (τό): le bas-ventre

ἐκ-καλύπτω : découvrir, dévoiler

τελευταῖος,α,ον : pour terminer, final, dernier

φθέγγομαι : faire entendre, exprimer

ὀφείλω : devoir, avoir une dette à l'égard de (+ datif)

ἀλεκτρυών,όνος (ὁ) : le coq

ἀπο-δίδωμι : payer une dette, s'acquitter d'une dette

ἀ-μελέω : négliger, être négligent

ἀπο-κρίνομαι : répondre

ὀλίγος,η,ον : un peu de

κινέω,ῶ : bouger

ὅμμα,ατος (τό) : l'œil

συλ-λαμβάνω (συν-έλαβον): fermer

στόμα,ατος (τό) : la bouche

ὀφθαλμός,οῦ (ὁ) : l'œil

τελευτή,ῆς (ἡ) : la fin, la mort

ἑταίρος,ου (ὁ) : le compagnon, l'ami, le camarade

πειράομαι,ῶμαι : fréquenter, faire l'expérience de

ἀρίστος,η,ον : le meilleur

καὶ ἄλλως : et en outre

φρόνιμος,ος,ον : sage, intelligent, senséVocabulaire :

Fréquence 1 :

ἀπο-δίδωμι : payer une dette, s'acquitter d'une dette

ἀρίστος,η,ον : le meilleur

Γ + ἔνεκα : à cause de (post-position)

ἔξεστι : il est permis

ἐπι-δείκνυμι : montrer, faire voir, faire constater

ἑστῶς,ῶτος : participe parfait de ἵστημι

ἤδη : déjà, désormais

καὶ ἄλλως : et en outre

κατέχειν τὸ μὴ + infinitif = se retenir de

κελεύω : ordonner de, inviter à, recommander de

μανθάνω : comprendre

μέλλω : devoir, aller

μέτριος,α,ον : mesuré, modique, approprié

ὀλίγος,η,ον : un peu de

οὐκέτι : ne plus

οὐδεὶς ὅστις οὐ = il n'y a personne qui…ne; tout le monde. οὐδείς ὅστις est considéré comme une locution pronominale; les deux éléments se déclinent, et οὐδείς est attiré par la fonction de ὅστις

οὐχ ἥκιστα = surtout

ὀφείλω : devoir, avoir une dette à l'égard de (+ datif)

πάρ-ειμι: être présent, assister à

παύομαι : (+ participe) cesser de

πειράομαι,ῶμαι : fréquenter, faire l'expérience de

πλήν +Γ : sauf, excepté

ποιέω,ῶ : faire,; ici, agir, faire son effet

πούς, ποδός (ὁ) : le pied


Fréquence 2 :

ἀγανακτέω,ῶ : se plaindre, s'indigner

αἰσθάνομαι : sentir, avoir conscience de

αἰσχύνομαι : avoir honte

ἀ-μελέω : négliger, être négligent

ἀπο-κρίνομαι : répondre

αὖθις : de nouveau, une nouvelle fois

δια-τρίβω : user, passer

ἕως ἄν : en attendant que

ἡσυχίαν ἄγειν : rester tranquille

κλαίω : pleurer

οἰχομαι : s'en aller, décéder, mourir

ὅμμα,ατος (τό) : l'œil

στερέομαι,οῦμαι +Γ : être privé de

στόμα,ατος (τό) : la bouche

σφόδρα : fortement, fort

τελευταῖος,α,ον : pour terminer, final, dernier

χωρέω : se répandre, couler


Fréquence 3 :

ἅπτομαι : toucher, palper

ἔθω, εἴωθα : avoir l'habitude de

ἐκεῖσε : vers là-bas

ἐνθένδε : à partir d'ici

ἐπ-έχω : (+ génitif) se retenir de

εὐτυχής,ής,ές: heureux, chanceux, qui a du succès

εὔχομαι : prier, adresser une prière

κινέω,ῶ : bouger

ὀφθαλμός,οῦ (ὁ) : l'œil

πίνω : boire

πλησίον : tout près, à proximité

προσώπον,ου (τό) : le visage

συλ-λαμβάνω (συν-έλαβον): fermer

σχεδόν τι = presque


Fréquence 4 :

δακρύω : pleurer

ἔμπροσθεν: d'avant, auparavant

ἑταίρος,ου (ὁ) : le compagnon, l'ami, le camarade

καρδία,ας (ἡ) : le cœur

ὀρέγω, ὀρέγνυμι: tendre

περι-έρχομαι = περί-ειμι : circuler, déambuler

τελευτή,ῆς (ἡ) : la fin, la mort

φθέγγομαι : faire entendre, exprimer

φρόνιμος,ος,ον : sage, intelligent, sensé


Ne pas apprendre (mots ne figurant pas dans la liste des 1600 mots les plus fréquents du grec classique)

ἀλεκτρυών,όνος (ὁ) : le coq

ἀνα-βρυχάομαι,ῶμαι : hurler

ἀπο-κλαίω : pleurer, déplorer

ἀπο-πέμπω : renvoyer

ἀ-στακτεί : à flots

βίᾳ + génitif : en dépit de, malgré

βάρος,ους (τό) : la lourdeur

βαρύνομαι : s'alourdir, peser

δια-λείπω : laisser, laisser passer

ἐγκαλύπτω : voiler, recouvrir d'un voile

ἐκ-καλύπτω : découvrir, dévoiler

ἐξ-αν-ίστημαι (2 ἐξανέστην): se lever pour sortir (sens des préfixes)

ἐπ-αν-ειμι : revenir, remonter

ἐπι-εικῶς : suffisamment, assez bien

ἐπι-σκοπέω,ῶ : examiner

ἐπιστήμων,ων,ον : savant

ἐπισχόμενος : en retenant son souffle (= d'un trait), ou bien en portant la coupe à sa bouche…

ἔρομαι : demander

εὐ-κόλως : avec bonne humeur

εὐ-φημία,ας (ἡ) : parole de bon augure, silence religieux

εὐ-χερῶς : aisément, sans souci

ἐφ-άπτομαι : toucher, palper, poser la main sur

ἦτρον,ου (τό): le bas-ventre

θαυμάσιος,α,ον : bizarre, extraordinaire

ἵλεως : sereinement , joyeusement

καρτερέω,ῶ : être patient, être ferme

κατα-κλάω : briser, bouleverser

κατα-κλίνομαι : s'étendre, s'allonger

κνήμη,ης (ἡ): la jambe

κύλιξ,ικος (ἡ) : la coupe

μετοίκησις,εως (ἡ) : l'émigration, la migration, le changement de résidence

πήγνυμαι : se raidir, se figer

πιέζω : presser

πλημμελέω,ῶ : commettre une faute

πόμα,ατος (τό) : la boisson, le breuvage

σκέλη,ων (τά) : les jambes

σπένδω (futur -σπείσω): faire une libation

συχνός,ή,όν : long, assez long

ταυρηδόν : comme un taureau

ταύτῃ : adv ainsi

τέως : jusque-là, jusqu'alors

τρέμω : trembler

τρίβω : broyer

ὑπο-βλέπω : regarder par en dessous

ὕπτιος : sur le dos

χρῶμα,ατος (τό): le teint, la carnation, la couleur

ψύχομαι : se refroidir

Questions sur La mort de Socrate (Phédon 117a 118a)

1 En quoi l'attitude de Socrate s'accorde-t-elle avec ses théories; ses amis semblent-ils les appliquer eux-mêmes ?


Analyse de la question : elle comporte 2 sous-questions, qui toutes deux proposent d'examiner le rapport entre la théorie et la pratique; l'une porte sur Socrate, et impose une réponse positive; l'autre porte sur ses amis, et suggère une réponse négative. Les citations d'appui seront donc faciles à trouver : il suffit de trier dans l'extrait les moments où Socrate parle ou agit dans le texte, ou bien est l'objet du discours, d'une part, et les moments où ses amis -Criton, Phédon, Apollodore notamment- agissent ou sont objets de discours.2) Étudiez la mise en scène théâtrale que Platon fait de cette mort, les positions et les attitudes des divers personnages


analyse de la question : une mise en scène, c'est : des moments d'action nettement délimités; des acteurs ou des groupes d'acteurs clairement différenciés; un travail sur l'espace; une organisation des positions et attitudes des personnages sur un plateau.Document à analyser : Louis David, La mort de Socrate 1787

51 x 77 1/4 in. (129.5 x 196.2 cm)

The Metropolitan Museum of Art, New York


Phédon 116e-118a

Mort de Socrate Traduction Dalmeyda Hachette, 1930

Criton fit alors signe à un esclave qui se tenait tout auprès. Celui-ci sortit et, au bout de quelques instants, revint avec l'homme qui devait donner le poison et qui le portait tout broyé dans une coupe. Quand Socrate le vit : « Eh bien, mon ami, lui dit-il, puisque tu t'y connais, que faut-il que je fasse?

- "Tu n'as qu'à marcher, après avoir bu, jusqu'à ce que tu sentes tes jambes alourdies : ensuite couche-toi, et le poison agira de lui-même. " En même temps il lui tendit la coupe. Socrate la prit avec le plus grand calme, Echécrate, sans trembler, sans changer de couleur ni de visage et, regardant cet homme comme à son ordinaire : « Dis-moi, peut-on faire avec un peu de ce breuvage une liba­tion à un dieu?

- Socrate, répondit l'homme, nous n'en broyons qu'autant qu'il en faut boire.

- J'entends, dit Socrate, mais l'on peut et l'on doit du moins demander aux dieux qu'ils bénissent notre voyage : c'est la prière que je leur adresse, et puissent-ils l'exaucer. » En disant ces mots il porta la coupe à ses lèvres et la vida avec le plus grand calme, avec la plus admirable douceur. Jusque-là nous avions eu presque tous la force de retenir nos larmes, mais quand nous le vîmes boire, et quand il eut vidé la coupe, personne ne put les retenir : malgré mes efforts, mes larmes coulaient en abondance et je dus me couvrir de mon vête­ment pour pouvoir pleurer sur moi-même. Car ce n'était pas Socrate que je pleurais, mais mon propre malheur, en pensant quel ami j'allais perdre. Déjà Criton, ne pouvant plus contenir ses larmes, était sorti. Apollodore, qui jusque-là n'avait cessé de pleurer, éclata en sanglots : il criait, il s'emportait, il n'y avait personne à qui il ne fit fendre le cœur, excepté Socrate. Alors celui-ci « Que faites-vous, dit-il, mes amis? Si j'ai renvoyé les femmes n'est-ce pas justement pour éviter ces fautes, car j'ai toujours entendu dire qu'un calme religieux convient à la mort. Tenez-vous donc en paix et soyez fermes. » Ces paroles nous rendirent confus et nous retînmes nos pleurs. Socrate marcha d'abord, puis il nous dit que ses jambes s'appesan­tissaient et il se coucha sur le dos, ainsi qu'on lui avait prescrit. Au même moment l'homme qui lui avait donné le poison vint toucher son corps; quelques instants après il examina ses jambes et ses pieds, puis lui serrant le pied avec force, il lui demanda s'il le sentait. Socrate répondit que non. L'homme lui serra ensuite les jambes et, remontant ainsi, nous fit voir que le corps de notre ami se gla­çait et se roidissait; et le touchant encore il nous dit que lorsque le froid gagnerait le cœur, alors Socrate nous quitterait. Déjà tout le bas-ventre était glacé. Socrate se découvrit alors, car il s'était cou­vert :

« Criton, dit-il (et ce furent ses dernières paroles), nous devons un coq à Asklépios : n'oubliez pas d'acquitter cette dette.

- Cela sera fait, répondit Criton, mais vois si ta as encore quelque chose à nous dire. »

Socrate ne répondit pas, mais, quelques instants après, il fit un mouvement. L'homme le découvrit; ses regards étaient fixes. Alors Criton lui ferma la bouche et les yeux.

Telle fut, Echécrate, la fin de notre ami, de celui qui fut, nous pouvons le dire, de tous les hommes de ce temps que nous avons connus, le meilleur, le plus sage et le plus juste.
Retour en haut du texte