Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

Prométhée et les hommes

les savoirs techniques et le politiqueProtagoras, 321c-322


Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει ὅ τι χρήσαιτο. Ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομὴν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον· ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾖ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς.

Ἀπορίᾳ οὖν ἐχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί - ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι - καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ.

Τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν · ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. Τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν · πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν · εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται, Προμηθέα δὲ ὕστερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλθεν .Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

ἄλλος,η,ο : autre

ἀναλίσκω ( ἀναλώσω,ἀνήλωσα) : dépenser

βίος,ου (ὁ) : vie, moyen d’existence

γένος,ους (τό) : race, peuple

δεῖ : il faut (imp.)

δίκη,ης (ἡ) : justice, procès, jugement, châtiment

δύναπις,εως (ἡ) : pouvoir, capacité

ἔρχομαι (ἐλεύσομαι, ἦλθον) : aller (aoriste)

ἔτι : encore

εὑρίσκω (εὗρον/ηὗρον) : trouver (aoriste)

ἤδη : déjà, tout de suite, désormais

κοινός,ή,όν : commun

λανθάνω (λαθήσομαι, ἔλαθον) : échapper à (+A) +part. A l’insu

ὁράω,ῶ : voir

οὖν : donc

παρά+Δ : chez, auprès de

πάρ-ειμι : être là

περί+Α : pour

σοφός,ή,όν : sage, savant

σύν +Δ : avec

σωτηρία,ας (ἡ) : le salut, la préservation

χρή : il faut


fréquence 2 :

ἄνευ +Γ : sans

ἀπορέω,ῶ : être dans l’embarras, ne pas savoir

ἀπορία,ας (ἡ) : l’embarras

οὐκέτι : ne plus

πάνυ : tout à fait

πρὸς δὲ καί : de plus, en outre

σκέπτομαι : examiner

φῶς,φωτός (ἡ) : lumière

χρησιμός,ός,όν : utile, valable, bon


fréquence 3 :

ἔξ-ειμι : sortir

φοβερός,ά,όν : redoutable

φυλάξ, άκος (ὁ) : le gardien

fréquence 4 :

ἀκρόπολις,εως (ἡ) : acropole, citadelle

εὐπορία,ας (ἡ) : abondance, facilité (à, pour)

πολιτικός,ή,όν : politiqueNe pas apprendre :

ἀ-κόσμητος,ος,ον : non équipé

ἀ-μήχανος,ος,ον : impraticable

ἀν-υπόδητος,ος,ον : sans chaussures

ἄ-στρωτος,ος,ον : sans couverture

ἅτε : +part étant donné que

δωρέω,ῶ : donner

ἔγ-χορέω,ῶ : permettre

ἐμ-μελῶς : harmonieusement

ἔν-τεχνος,ος,ον : qui est du domaine de l’art

ᾗπερ : comme

κλοπή,ῆς (ἡ) : le vol

κτητός,ή,όν : qui peut être acquis

λοιπόν : alors, eh bien; au reste

μείρομαι ( εἱμαρμένος,η,ον) : obtenir du sort ( fixé par le destin : part.pft)

μετ-έρχομαι (ἐλεύσομαι, ῆλθον) : poursuivre

νομή,ῆς (ἡ) : la distribution

οἴκησις,εως (ἡ)/ οἴκημα,ατος (τό) : l'habitationLe mythe de Protagoras. 321 c - 322

Traduction M.Croiset, Les Belles Lettres 1923« Or Épiméthée, dont la sagesse était imparfaite, avait déjà dépensé, sans y prendre garde, toutes les facultés en faveur des animaux, et il lui restait encore à pourvoir l'espèce humaine, pour laquelle, faute d'équipement, il ne savait que faire. Dans cet embarras, survient Prométhée pour inspecter le travail. Celui-ci voit toutes les autres races harmonieusement équipées, et l'homme nu, sans chaussures, sans couvertures, sans armes. Et le jour marqué par le destin était venu, où il fallait que l'homme sortît de la terre pour paraître à la lumière.


« Prométhée, devant cette difficulté, ne sachant quel moyen de salut trouver pour l'homme, se décide à dérober l'habileté artiste d'Héphaïstos et d'Athéna, et en même temps le feu, - car, sans le feu, il était impossible que cette habileté fût acquise par personne ou rendît aucun service, puis, cela fait, il en fit présent à l'homme.


« C'est ainsi que l'homme fut mis en possession des arts utiles à la vie, mais la politique lui échappa : celle-ci en effet était auprès de Zeus ; or Prométhée n'avait plus le temps de pénétrer dans l'acropole qui est la demeure de Zeus : en outre il y avait aux portes de Zeus des sentinelles redoutables. Mais il put pénétrer sans être vu dans l'atelier où Héphaïstos et Athéna pratiquaient ensemble les arts qu'ils aiment, si bien qu'ayant volé à la fois les arts du feu qui appartiennent à Héphaïstos et les autres qui appartiennent à Athéna, il put les donner à l'homme. C'est ainsi que l'homme se trouve avoir en sa possession toutes les ressources nécessaires à la vie, et que Prométhée, par la suite, fut, dit-on, accusé de vol.
Rapport entre Zeus, Prométhée, Epiméthée, Héphaistos, Athéna.

Signification du mythe pour le narrateur (Protagoras), et pour Platon…Donc, lire la suite du mythe (Prot. 321d-324d) cf. Geneviève Droz : les mythes platoniciens (Editions du Seuil, Points Sagesse janvier 1992) p 20-33

Apparition de l'homme en tant que sujet de l'histoire, aussi bien en ce qui concerne la notion de progrès (valorisation des facultés techniciennes civilisatrices) qu'en ce qui a trait à la démocratie politique (conception anti-platonicienne, et très moderne de Protagoras)

Retour en haut du texte