Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

00 01 Lexique Alcibiade 01-08

tout le vocabulaire des chapitres 01-08ἀγαθά , ῶν (τά) : les biens

ἀγανακτέω , ῶ 2: s’indigner, s’irriter, se mettre en colère

ἀγαπάω , ῶ 2: chérir, aimer 

ἀγεννής , ής, ές : 1 de basse naissance ; 2 sans noblesse, vulgaire, vil

ἀγορά , ἀγορᾶς (ἡ) 2: l’agora

ἀγροικία , ας (ἡ) : caractère rustique, rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ) : conduire

ἀγώγιμος , ος, ον : susceptible de se laisser entraîner (πρός + Α : par)

ἀγών , ῶνος (ὁ) 1: le combat (D pl ἀγῶσι (ν) )

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère ;

ἀεί 1: toujours, chaque fois

Ἀθηνᾶ , ᾶς (ἡ) : Athéna

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

ἄθικτος , ος,ον : + D : non touché par ; qui ne peut être touché par, inaccessible à

ἀθροίζω 4: rassembler, assembler 

Αἴας , Αἴαντος (ὁ) : Ajax

αἰδέομαι , οῦμαι 4: : 1 avoir honte devant (A); 2 avoir du respect pour,  respecter ;

αἰδοῖα , ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην 2: + A rougir devant ;

αἰτέω , ῶ 2: ( aor ᾔτησα ) : demander

ἀκολουθέω , ῶ + D 4: 1 accompagner, suivre ; 2 servir ;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ) : entendre ; + G écouter qqn ou qqch;

ἀλέκτωρ , ορος (ὁ) : le coq

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

Ἀλκμαιωνίδης , ου : descendant d’Alcméon, Alcméonide

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; adjectif substantivé : un autre;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ; / ἅμα + D 1: en même temps que, avec ; dès ;/ élidé en ἅμ' ;


ἅμαξα , ἁμάξης (ἡ) : le chariot

ἀμαυρόω ,ῶ : rendre moins visible ; effacer, anéantir

ἀμέλει : adv. sans aucun doute ; en vérité ;

ἅμμα , ἅμματος (τό) : le nœud ; tech. nœud formé par les bras entrelacés des lutteurs ;

Ἀμύκλα , ας (ἡ) : Amycla

ἀμύνω (futur ἀμυνῶ ; aor ἤμυνα 2: + D : 1 défendre , protéger, porter secours  ; 2 se battre, combattre

ἀμφότεροι ,αι,α 1: les deux, tous les deux

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ;

ἀνάγω (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ) 3: conduire ; amener vers le haut ;

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ) : tuer, supprimer

ἀνακρούω : ( inf aor : ἀνακροῦσαι ) : ramener en arrière, tirer en arrière

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , ανέλαβον , ανείληφα ) : prendre avec soi, retenir, reprendre

ἄνανδρος , ος, ον : non viril, indigne d’un homme, lâche 

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα ) : persuader (ὡς + part. futur : que)

ἀναχωρέω , ῶ : se retirer, battre en retraite, reculer

ἀνδρῶν , ἀνδρῶνος (ὁ) : l’appartement des hommes

ἀνελεύθερος , ος, ον : indigne d’un homme libre

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ; ἁνήρ = ὁ + ἀνήρ) : 1 l’homme ; 2 le mari

Ἀνθεμίων , ωνος (ὁ) : Anthémion

ἄνθος , ους (τό) : la fleur 

ἄνθρωπος , ου (ὁ) 1: l’homme

ἀνόητος , ος, ον 4: sot, stupide 

ἀνομοιότης ,ητος (ἡ) : différence, disparité, hétérogénéité

ἀνταγωνιστής , οῦ (ὁ) : l’adversaire, le rival

ἀντεραστής , οῦ (ὁ) : le rival en amour

ἀντέρως , ἀντέρωτος (ὁ) : l’amour de retour, l’amour partagé

Ἀντισθένης ,ους (ὁ) : Antisthène (~ 445-360 av. J.C.) , philosophe , élève de Socrate, fondateur de l’école cynique

Ἀντιφῶν , Ἀντιφῶντος (ὁ) : Antiphon, (orateur athénien,480-411, maître de Thucydide ?)

ἀντωνέομαι , οῦμαι : pris abst : surenchérir ;

Ἄνυτος , Ἀνύτου (ὁ) : Anytos, amoureux éconduit d’Alcibiade, et accusateur de Socrate

ἄνωθεν : en remontant ; ( dans un récit) depuis le commencement ; dès le commencement

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de; // ἄξιον <ἐστι> + inf. : il vaut la peine de, il est juste de, il convient

ἀξιόω , ῶ 1: ( aor ἠξίωσα ) : + inf. juger digne, estimer bon que, penser qu’il faut; daigner ;

ἀξίωμα , ἀξιώματος (τό) : 1 le prestige ; 2 la condition (sociale), le rang

ἀπαγορεύω 2: ( aor Μ ἀπειπάμην ) : refuser

ἀπαλλαγή , ῆς (ἡ) : la séparation, le divorce, la délivrance, la libération; le moyen d’échapper à, de se tirer de (+ G)

ἀπάνθρωπος , ος, ον : contraire à l’humanité, inhumain, cruel ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἀπειλέω , ῶ 4: (aor : ἠπείλησα) : menacer ;

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων , ἀπιοῦσα , ἀπίον ) : s’en aller, partir ; ἐκ + G quitter

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller, retourner, revenir

ἀπό + G 1: 1 à partir de, hors de, de; 2 à cause de, par, du fait de

ἀποβάλλω : rejeter; abandonner, perdre

ἀποδιδράσκω ( ἀποδράσομαι , ἀπέδραν , ἀποδέδρακα ) : s'enfuir secrètement, s'enfuir, faire une fugue

ἀποδίδωμι ( f : ἀποδώσω ; inf aor ἀποδοῦναι 1: donner en échange,  rendre, restituer ; // λόγον ἀποδίδοναι + D : rendre compte à ; // M ( part. aor : ἀποδόμενος , η, ον) vendre

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ; inf pf τεθνάναι ) : mourir, périr

ἀποκλείω : écarter, séparer ; + inf. : empêcher de ;

ἀπολαύω 3: + G : tirer profit de

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ) : laisser, abandonner; / sens jur. : quitter son mari, divorcer 

ἀπόλειψις , ἀπολειψέως (ἡ) : abandon du mari par sa femme, divorce (demandé par la femme)

ἀπολισθάνω ( impf ἀπωλισθάνον ) : + G : perdre prise en glissant de ; échapper à ;

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

ἀπομνημόνευμα , ατος (τό) : le fait mémorable (parole ou action)

ἀποφράττω / ἀποφράσσω : boucher, obstruer

ἀποχωρέω , ῶ : se retirer, faire retraite, battre en retraite

ἀπρόσιτος , ος,ον : inaccessible

ἄπωθεν : de loin

ἀργύριον , ου (τό) 1: l’argent

ἀργυροῦς , ᾶ, οῦν : d’argent, en argent

ἀρετή , ῆς (ἡ) 1: 1 excellence du corps ; 2 excellence de l’âme, vertu

ἀριστεῖον , ου (τό) : le prix de la bravoure ; // ἀριστεῖα , ων (τά) : la décoration (militaire), la marque d’honneur

ἀριστεύω ( aor ἠρίστευσα ) : exceller en bravoure, se distinguer

Ἀριστοφάνης , ους (ὁ) : Aristophane, ~445- ~385 av. J.C., auteur comique athénien ( 422 : Les Guêpes )

Ἀρίφρων , Ἀρίφρονος (ὁ) : Ariphrôn, frère de Périclès

Ἀρτεμίσιον , ου (τό) : l’ Artémision, cap au Nord-Ouest de l’Eubée près duquel les flottes grecque et perse s’affrontèrent en 480 av. J.C.

ἀρχηγέτις , ιδος (ἡ) : la fondatrice

ἀρχηγός , οῦ (ὁ) : fondateur (d’une race, d’une ville) ;

Ἄρχιππος , ου (ὁ) : Αrkhippos (Archippos), auteur comique contemporain d’Aristophane

ἄρχω + G 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι ; part. aor. M ἀρξάμενος ) commencer 

ἄρχων , ἄρχοντος () 2: l’archonte, le magistrat

ἀσέλγεια , ἀσελγείας (ἡ) : insolence, impudence

ἀστή , ἀστῆς : adj. : née dans la ville, de la ville

ἀστός , οῦ (ὁ) 4: le citoyen d’origine athénienne ;

ἀστράγαλος , ου (ὁ) : l’osselet (pl : le jeu des osselets)

ἄσωστος , ος,ον : qui ne peut être sauvé, qui ne mérite pas d’être sauvé (dict. Chassang), misérable

ἀτελής , ής, ές 4: inachevé, incomplet, imparfait 

ἀτεχνῶς : réellement, vraiment (attention à l’accentuation !)

ἄτολμος , ος, ον : sans hardiesse, timide, modeste

ἄτρωτος , ος, ον : in-vulnér-able, non blessé (ὑπό + G : à, par)

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 de nouveau; 3 ensuite

αὐλειτάω , ῶ : souffler dans la flûte ( αὐλείτωσαν : forme béotienne, subj. 3ème p pl)

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

αὐλητής , οῦ (ὁ) : joueur de flûte

αὐλητικός , ή, όν : qui concerne l’art de jouer de la flûte ; αὐλητική, ῆς (ἡ) : l’art de jouer de la flûte

αὐλός , οῦ (ὁ) : la flûte <flûte droite (à hanche)>

αὔξω 4: croître; augmenter, accroître ;

αὐτός , ή, ό 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρημαι ) : enlever, ôter; // M ἀφαιρέομαι 1: ( inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος ) : +2 Α priver qqn de qqch ; enlever à ;

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα ; inf aor 2 ἀφεῖναι ; part aor ἀφείς , ἀφέντος : + A : laisser aller, laisser tomber, lâcher 

ἀφίστημι (aor ἀπέστησα 2: éloigner, écarter (+ G de); // M ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ; inf aor 2 : ἀποστῆναι ) 2: + G : s’écarter pour laisser la place à

βαδίζω 3: marcher, avancer, aller

βδελύττομαι  : détester, rejeter, avoir en horreur, vomir, dégueuler

βία , ας (ἡ) 2: la violence

βιϐλίον , ου (τό) : le livre

βίος , ου (ὁ) 1: la vie, l’existence

βοή , ῆς (ἡ) 4: le cri, la clameur

Βοιωτός , οῦ : Béotien

βολή , ῆς (ἡ) : l’action de lancer, le jet

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  1: vouloir

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage;

γάρ 1: car, en effet ; γάρ 1: en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit

γαστήρ , γαστρός (ἡ) : ( A γαστέρα ) : le ventre

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique)

γελάω , ῶ : resplendir ; rire, sourire ; se réjouir ;

γέλως , γέλωτος (ὁ) 4: le rire

γενεά , ᾶς (ἡ) : 1 la génération, la naissance ; 2 progéniture, postérité, famille ;

γενναῖος , α, ον 3: bien né, noble

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille, la descendance, le clan ; 3 race, l’espèce ;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι; part pft attique : γεγονώς; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον  1: 1 naître (+ G : de qqn); 2 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft) ;

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître

γράμμα , ατος (τό) 2: 1 la lettre, le caractère ; 2 tout texte écrit : demande, requête , lettre etc...; 3 pl τὰ γράμματα,ων : les lettres de l’alphabet, l’alphabet ;

γραμματοδιδασκαλεῖον , ου (τό) : l’école (où l’on apprend les lettres)

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ; P γράφομαι γραφήσομαι ἐγράφην γέγραμμαι 1: 1 écrire ; 2 inscrire

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme

δάκνω (aor ἔδακον) : mordre

δάκρυον ,ου (τό) 2: la larme, les pleurs

δέ (employé seul1: et, d’autre part

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ;

Δεινομάχη , ης (ἡ) : Deinomakhè

δεῖπνον , ου (τό) : le repas, le dîner, le banquet

δέκα 4: dix

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; part pr : δεόμενος , η, ον; ) : demander, prier qqn (G) de (+ inf); solliciter (+G : qqn)

δεύτερος , α, ον 4: deuxième, second ; qui vient après, ultérieur ;

δ(souligne le mot après lequel il se place) 1: donc (souvent à valeur ironique) ; certes, vraiment

δηγμός , οῦ (ὁ) : ce qui pique, ce qui mord, le mordant

Δήλιον , Δηλίου (τό) : Délion, ville de Béotie, devant laquelle Athènes subit une défaite en 424

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c’est clair;

δημαγωγός , οῦ (ὁ) : le conducteur du peuple, le chef du peuple

Δημοκράτης , ους (ὁ) : Démocratès

Δημοκράτης , ους (ὁ) : Démocratès

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique), la masse ; 2 l’assemblée du peuple ;

Δημοσθένης , ους (ὁ) : Démosthénès (Démosthène), général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, exécuté par les Syracusains après avoir été fait prisonnier en 413 av. J.C.

δημόσιος , α, ον 2: adj. public ; fait au nom de l’Etat; / subst. : δημόσιον , ου (τό) : tout ce qui est d’ordre public : l’Etat, les institutions etc. ... ; τὰ δημόσια , ων : les biens de l’Etat, les revenus publics ; τὰ δημόσια πράττειν : faire de la politique ;

δι + A 1: (élidé : δι’ ) 1 à cause de, en raison de, du fait de ; 2 par l’intermédiaire de, par

διά + G 1: (élidé : δι’ ) 1 à travers; 2 par l’intermédiaire de, par l’entremise de ;

διαγιγνώσκω 4: ( inf aor διαγνῶναι ) : reconnaître distinctement 

δίαιτα , διαίτης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre 

διαλάμπω : briller à travers, resplendir

διαλέγομαι 1: converser, discourir, argumenter , discuter

διάπλεως , διάπλεα , διάπλεων : + G : tout plein de (Α m sg : διάπλεων )

διατριβή , ῆς (ἡ) 4: occupation, étude 

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα 1: 1 détruire; 2 corrompre, gâter

διαφορά , διαφορᾶς (ἡ) 4: le différend, le désaccord, le conflit

διαχλιδάω ( part pft διακεχλιδώς ) : s’abandonner à la mollesse

διδάσκαλος , ου (ὁ) 4: le maître, le professeur, l’enseignant

διδάσκω ( διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα ) 1: enseigner

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; futur δώσω ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ) : donner, offrir ; donner comme épouse à un homme ;

διεξέρχομαι 3: ( inf aor διεξελθεῖν) : 1 aller à travers, traverser ; 2 parcourir, raconter

διέρχομαι ( διελεύσομαι , διῆλθον , διελήλυθα ) 2: faire un parcours; se répandre (εἰς+A : chez) 

διεσθίω ( aor διέφαγον ; inf aor διαφαγεῖν ) : manger entièrement, dévorer

διέχω : ( aor διέσχον , part aor : διασχών , όντος) : 1 tr. écarter ; 2 intr. s’écarter de droite et de gauche 

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ; δίκαιόν ἐστι + inf. : il est juste que ; // expr. τῷ δικαιοτάτῳ λόγῳ : en toute justice ;

διορθόω , ῶ ( part pft MP διωρθωμένος ) : redresser, corriger (des erreurs d’othographe, en relisant, ici)

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ; pft 3ème p sg δέδοκται ) : sembler, paraître ;

δόξα , ης (ἡ) 1: la réputation ; la gloire ;

δοῦλος , η, ον : adj : esclave, asservi

δραπετεύω : s’échapper (en parlant d’un esclave) , s’enfuir

δύναμις , εως (ἡ) 1: la puissance, le pouvoir, l’influence 

δυσχείρωτος , ος,ον : difficile à conquérir ou à vaincre, intraitable

δυσχεραίνω : supporter avec peine, être mécontent ou indigné de 

ἐάνπερ / ἄνπερ 4: au cas précisément où ; pour le cas où ;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

ἐγγίγνεται ( subj aor ἐγγένηται ) 3: il se produit pour, il est possible à ... de (+ inf.)

ἐγγυάομαι ,ῶμαι 4: se porter garant ;

ἐγγυητής , οῦ (ὁ) 3: le garant

ἐγκαλέω , ῶ 2: reprocher 

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ , ἐμοί ) 1: moi, je ; // ἔγωγε : pour moi, je

ἔγωγε : pour moi, je

εἰ  1: 1 si (dans un système conditionnel); 2 s’il est vrai que, puisque ;

εἰάω , ῶ (aor actif, 3ème p  : εἴασεν ) 1: permettre

εἶδος , εἴδους (τό) : 1 l’apparence, l’aspect la forme ; 2 la beauté des formes, la beauté

εἴδωλον , ου (τό) : 1 image; 2 image réfléchie (dans l’eau, dans un miroir), reflet

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, ce qui est normal, convenable , naturel ; // expr. : ὡς εἰκός : comme il est naturel

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul (attention à l’esprit !)

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à; 2 pour, en ce qui concerne ; 3 avec un nom de nombre : environ, à peu près, dans les ... ;

εἰσακούω ( inf aor εἰσακοῦσαι ) : prêter l’oreille à, écouter ( + G, ou A, ou D)

εἰσέρχομαι ( εἰσελεύσομαι , εἰσῆλθον , εἰσελήλυθα inf aor εἰσελθεῖν  ) 2: entrer dans, pénétrer dans, s’introduire dans;

εἶτα 1: et puis ; alors ; et après cela, et après ça (indignation) ; ainsi donc , alors ; ( élidé en εἶτ’ ) 

εἴωθα 4: (part. εἰωθώς , εἰωθότος ): avoir coutume, avoir l’habitude de

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de ; 2 issu de, provenant de, de ou descendant de (généalogie) ; 3 par, au moyen de ;

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ;

ἑκατόν : cent

ἐκδείρω ( aor ἐξέδειρα ) : écorcher vif

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: + G tomber hors de, être chassé de ; être exilé, être banni ;

ἐκπλήσσω / ἐκπλήττω 4: frapper de stupeur, frapper ; // P ἐκπλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην ; inf aor P : ἐκπλαγῆναι ; part pft P : ἐκπεπληγμένος , η, ον) : être frappé de stupeur ou d’épouvante

ἔκπωμα , ἐκπώματος (τό) : la coupe

ἐκχέω : 1 verser, répandre ; 2 faire couler, faire répandre

ἐλάττων , ων, ον  ( A sg: ἐλάττω NVA pl ἐλάττους ) 1: plus petit que (+G), moindre, inférieur

ἐλέγχω  2: reprocher, blâmer ;

ἐλευθέριος , α, ον : qui convient à un homme libre ; libéral ;

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre , de naissance libre

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ) 4: tirer, traîner

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec (D pl Ἕλλησι )

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ;

ἐμφαίνομαι : apparaître dans, se révéler dans, se manifester par

ἐμφερής , ής, ές : + D : qui ressemble, ressemblant à

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu)

ἐναντιόομαι , οῦμαι ( inf aor ἐναντιωθῆναι ) : s’opposer à

ἐνδεής , ής, ές 3: + G : qui manque de, dépourvu de, qui a besoin de

ἐνδίδωμι : (part. pr. ἐνδιδούς ) : 1 remettre aux mains de, livrer ; procurer, fournir ; 2 fléchir, faiblir

ἔνδοξος , ος , ον : renommé, glorieux, illustre

ἐνδόξως : glorieusement

ἔνιοι , αι, α 2: certains, certaines ; quelques-uns

ἐνοράω , ῶ : + D : voir dans

ἐντρίϐω ( aor. ἐνέτριψα ) : + D : frotter sur, asséner un coup à

ἐντρυφάω , ῶ : vivre dans la mollesse, mener une vie de plaisirs

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ; inf aor ἐντυχεῖν ) + 3: rencontrer

ἐξαπορέομαι , οῦμαι : ( aor ἐξηπορήθην ) : être dans un grand embarras

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de... , que (souvent sens conditionnel à l’imparfait ἐξῆν : il serait permis ou il aurait été permis) ; ἔξεστι μοι : il m’est permis de 

ἐξομιλέω , ῶ : être en relation avec (+D)

ἔξωθεν adv. : du dehors, de l’extérieur

ἐπάγω ( ἐπάξω , ἐπήγαγον , ἐπῆχα ) 4: 1 conduire, amener (contre ou vers) ; 2 intr. se ( ἑαυτόν s e ) mettre en marche ou continuer sa marche (intention hostile) ;

ἐπανορθόω , ῶ 4: redresser ; corriger ; améliorer ;

ἐπεί 1: conj : 1 quand, lorsque, après que ; 2 parce que, comme :

ἔπειμι (impft : ἐπῄει , ἐπῄεσαν ; inf  ἐπίεναι ) 3: aller vers, s’approcher, s’avancer

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: 1 survenir ; 2 attaquer ;

ἐπί + D 1: 1 près de, du côté de ; 2 en vue de, pour ; 3 à condition de, à (la) condition de, moyennant

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 contre ; 3 vers, auprès de ; 4 jusqu’à ; 5 en vue de, pour ;

ἐπιβουλή , ῆς (ἡ) : machination, complot, dessein prémédité

ἐπιδείκνυμι (aor M : ἐπεδειξαμην1: montrer, faire voir, faire constater

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez, assez bien, convenablement

ἐπίκειμαι : + D : serrer de près, presser ;

ἐπικηρύττω / ἐπικηρύσσω : publier, annoncer, proclamer par la voix d’un héraut

ἐπιλαμϐάνω ( ἐπιλήψομαι , ἐπέλαβον , ἐπεἴληφα ) : + G : 1 saisir, faire une prise, avoir prise sur ( terme de lutte) ; 2 attaquer

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: 1 le soin; 2 la conduite, la direction;

ἐπισκώπτω  : +Α : se moquer de

ἐπιστομίζω : fermer la bouche, museler

ἐπιτελέω , ω : contribuer à, mener à bonne fin, mener à perfection

ἐπιτίθημι (aor ἐπέθηκα  ) 3: 1 placer sur ou dessus; 2 ajouter 

ἐπιτροπεύω : être tuteur de (+ G)

ἐπιφανής , ής, ές : illustre

ἐράσμιος , ος, ον : aimable

ἐραστής ,οῦ (ὁ) : l’amant 

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : désirer passionément, aimer, être amoureux, être épris de ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : aller

ἐρώμενος , ου (ὁ) : l'aimé; ( désigne en général un adolescent ou un jeune homme; son amant nettement plus âgé est désigné par le terme ἐραστής )

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

ἑστιάω , ῶ : recevoir à sa table

ἑταίρα , ας (ἡ) : maîtresse, courtisane, prostituée

ἑταῖρος , ἑταίρου (ὁ) 4: : le compagnon, l’ami, le camarade

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second; 3 autre, différent 

ἔτι  1: encore , de plus

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement ; // expr. : εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς : dès le début ;

εὔνοια , εὐνοίας (ἡ) 2: la bienveillance, la bonne disposition d’esprit, l’amitié, l’amour

Εὐριπίδης , ου (ὁ) : Euripide, 485-406 av. J.C., auteur tragique athénien

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα 1: (inf aor εὑρεῖν ) : trouver,

Εὐρυσάκης , εος (ὁ) : Eurysakès, fils d’Ajax

εὔτακτος ος,ον : bien rangé, bien discipliné

εὐφυΐα , ας (ἡ) : bonne nature, heureuse nature

Ἔφεσος , ου (ἡ) : Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineure

ἐφίσταμαι , ἐπι-στήσομαι , ἐπέστην , ἐφέστηκα  ( part aor : ἐπιστάς , άντος2: + D: se placer sur, s’arrêter près de, se trouver près de, se tenir près

ἔχθρα , ας (ἡ) 2: la haine, l’animosité

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent

ἕωθεν : dès l’aube

ζεῦγος , ζεύγους (τό) : attelage 

Ζώπυρος , ου (ὁ) : Zôpyros

1: ou, ou bien

ἡγέομαι , οῦμαι 1: penser, estimer;

ἤδη 1: déjà; désormais;

ἥδομαι , ἡσθήσομαι , ἡσθην 3: ( part.aor. ἡσθείς ) : prendre du plaisir, éprouver de la joie, se réjouir

ἡδονή , ῆς (ἡ) 2: le plaisir des sens, le plaisir

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: agréable, charmant 

ἦθος , ους (τό) 3: le caractère, la manière d’être 

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver; 2 être arrivé, être venu, être là ;

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge , époque de la vie

ἡλίκος , η, ον 4: à quel âge, ayant quel âge, combien grand (interrogatif-exclamatif de quantité)

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée

ἥμισυ (τό) 4: (pl. τὰ ἡμίση ) la moitié 

θαυμάζω 1: 1 regarder avec admiration, admirer ; 2 s’étonner ;

θεάομαι , ῶμαι 3: regarder avec attention, examiner, considérer

θεός , οῦ (ὁ) 1: le dieu , la divinité ;

θεραπεύω  3: honorer ; flatter, courtiser;

Θέωρος , ου (ὁ) : Théôros, allié du démagogue Cléon, raillé par Aristophane dans les Guêpes  (422), après avoir été attaqué dans les Acharniens et les Nuées

Θηϐαῖος , α, ον : le Thébain (G pl Θηβαίων )

Θηραμένης , ους (ὁ) : Théramène, l’un des Trente ; trop modéré à leurs yeux, il fut condamné à boire la ciguë en 404 av. J.C.

θηρεύω : chasser

θορυβέω , ῶ : 1 faire du vacarme, du chahut; 2 déconcerter, bouleverser qqn ;

Θουκυδίδης , ου (ὁ) : Thucydide, ( ~ 455 - ~399 av JC), célèbre historien athénien de la guerre du Péloponnèse ; stratège en 424, ostracisé ensuite et en exil pendant 20 ans.

Θρασύϐουλος , Θρασυβούλου (ὁ) : Thrasybule, général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, lutta aux côtés d’Alcibiade ; rétablit la démocratie à Athènes en chassant les Trente, en 403 av. J.C.

θρύπτω : amollir

θρύψις , εως (ἡ) : 1 action d’amollir, de briser ; 2 action d’être brisé, mollesse, vie molle ou efféminée

θυγάτηρ , θύγατερ, θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί (ἡ) 1: la fille (filiation)

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

ἴδιος , α, ον 1: particulier; privé ;

ἰδιόστολος ,ος , ον : équipé aux frais d’une personne , équipé à ses frais

ἱκανός , ή, όν 1: + inf : : capable de

ἱμάτιον , ου (τό) 4: le manteau, la robe, le vêtement

Ἱππαρέτη , ης (ἡ) : Hipparétè, nom de femme

Ἱππόνικος , Ἱππονίκου (ὁ) : Hipponikos

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν; inf et part : pr.ἱστάναι , ἱστάς. aor. στῆσαι , στήσας ) 1: établir, placer; // formes intransitives. aor 2 ἕστην ; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; part pft ἑστώς : a) s’établir, se placer, se fixer, s’arrêter ; b) se tenir debout, être debout ;

ἱστορέω , ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater;

ἰσχυρός , ά, όν 2: fort, solide, robuste

ἴσως 1: sans doute, probablement;

καθάπερ : de même que, comme 

καθικνέομαι , οῦμαι ( καθίξομαι , καθικόμην , καθῖγμαι ) : atteindre

καί 1: et, même, aussi 

καὶ γάρ 1: le fait est que, de fait, en effet ;

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα ) : mal (adv.) , à tort, sans raison ;

καλέω , ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα) : inviter

Καλλίας , ου (ὁ) : Kallias, nom d’homme

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

καλός , ή, όν  1: beau

καρδία , ας (ἡ) 4: le coeur (organe, ou siège des passions

καρπός , οῦ (ὁ) : le fruit

κατά + A 1: 1 en descendant le long de, selon, en suivant ; 2 du temps de, pendant (idée de durée insistante) ; au temps de ; // οἱ καθ ΄ ἡμᾶς : nos contemporains ; κατ’ αὐτόν : en son temps ; 3 conformément à, en suivant, selon ; / κατὰ τὸν νόμον : conformément à la loi ;

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ) 1: +A laisser, laisser derrière soi, abandonner (+ D : pour ou à)

καταφανής , ης,ες : visible, évident ; // καταφανής εἰμι+ part. : il est visible que je ...

καταφρονέω , ῶ 2: + G: mépriser

κατέχω (impft : κατεῖχε ; aor : κατέσχε ; inf aor κατασχεῖν ) 2: retenir, retenir sous son autorité 

κελεύω 1: 1 ordonner, ordonner de, donner l’ordre de, sommer de ; 2 réclamer de, inviter à ;

κενός , ή, όν 3: 1 vide; 2 vain

κεφαλή , ῆς (ἡ) 4: la tête

κήρυγμα , ατος (τό) : la proclamation publique (par voix de héraut), l’annonce

κλασαυχενεύομαι : pencher la tête (le cou) avec affectation

Κλεάνθης , ους (ὁ) : Cléanthe, (331-232 av JC) successeur de Zénon à la tête de l’école stoïcienne

Κλεινίας , ου (ὁ) : Kleinias (Clinias), nom du père et du frère d’Alcibiade

κλῆσις , εως (ἡ) : l’invitation

κλίνω ( part. aor. κλίνας , αντος) : pencher, incliner; coucher ; abaisser, replier ;

κολάζω 2: châtier, punir, corriger

κολακεία , ας (ἡ) : flatterie

κόλαξ , κόλακος (ὁ) : le flatteur

κομιδῇ  adv. : totalement, entièrement

κομίζω 1: transporter, ramener, rapporter ;

κόνδυλος , κονδύλου (ὁ) : le coup de poing

κόπτω : (aor ἔκοψα ; part aor κόψας ) frapper à coups répétés, frapper à

κόραξ , κόρακος (ὁ) : le corbeau 

Κορώνεια , ας (ἡ) : Korôneia (Coronée) , ville de Béotie ;

κρατέω , ῶ 1: + A : vaincre ; // + G ou+ D : 1 gouverner, avoir le pouvoir, règner sur, être puissant sur, avoir l’autorité sur;

κτάομαι , κτῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

κτείνω 1: ( κτενῶ , ἔκτεινα, ἔκτονα ) : tuer

κυνηγετέω , ῶ : chasser, poursuivre à la chasse

κωμάζω (aor ἐκώμασα ) : aller en joyeux cortège ;

λαϐή , ῆς (ἡ) : la prise

λαιμός , οῦ (ὁ) : la gorge, le gosier

Λάκαινα , ης (ἡ) : la Lacédémonienne, la Laconienne

λάλον, ου (τό) : le bavardage, la causerie, le langage

Λάμαχος , Λαμάχου (ὁ) : Lamakhos , général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, meurt dans un combat en Sicile en 414.

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : prendre, saisir 

λαμπρότης , ητος (ἡ) : l’éclat

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; impf ἐλάνθανον; inf aor λαθεῖν ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s’en apercevoir;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire, raconter, prononcer, exposer ; // expr.  οὐδὲν λέγω : je n’ai rien à dire; τί λέξεις ; que veux-tu dire ? ; λέγειν πρός + A : dire à, s’adresser à ; 2 vouloir dire, signifier ; 3 désigner par un nom ; // ὁ λεγόμενος ... : celui qu’on appelle..., le soi-disant ... ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

λέων , λέοντος (ὁ) : le lion

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole ; le discours ; 2 calcul, compte, rapport ; 3 la raison, l’argument, le raisonnement ;

λοιδορέω , ῶ 3: insulter, injurier ; // λοιδορῶ τινα εἴς τι : j’adresse des reproches blessants à qqn sur qqch, je reproche durement qqch à qqn ; λοιδοροῦμαι τινι : injurier qqn, adresser des reproches blessants (A) à qqn ;

λοιδορία , ας (ἡ) 4: l’injure , l’invective

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ;

λυπέω , ῶ 2: causer du chagrin ); // MP λυπέομαι , λυποῦμαι 2: souffrir

λύρα , ας (ἡ) : la lyre

μάθημα , μαθήματος (τό) : la connaissance, l’enseignement, la discipline

μαλάσσω : adoucir, assouplir, amollir

μάλιστα 1: tout à fait, absolument, parfaitement ; le plus ;

μᾶλλον 1: plus, davantage, plutôt

μανθάνω 1: ( μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα ) :1 apprendre, comprendre, étudier, savoir, être instruit ; τι τινος : apprendre qqch de qqn ; 2 se rendre compte de ou que (ὅτι)  

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester ; + D : appuyer de son témoignage l’avis de qqn, => partager et confirmer son opinion

μαρτύριον , ου (τό) : témoignage

μαστιγόω , ῶ : fouetter

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

Μεγακλῆς , Μεγακλέους (ὁ) : Mégaclès, fils d’Alcméon

μεγαλοπραγμοσύνη , ης (ἡ) : le penchant aux grandes entreprises, l’inclination pour les grandes affaires

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην ; part aor P μεθυσθείς , μεθυσθέντος) : s’enivrer, être ivre ;

μειράκιον , ου (τό) 4: adolescent, jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; // μέν 1: employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ; // μὲν οὖν 1: sans doute, assurément, ce qu’il y a de sûr, c’est que; s’emploie aussi dans les réponses, positives ou négatives ;

μέντοι  1: cependant, pourtant, toutefois 

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer

μέρος , ους (τό) 1: la partie, la fraction, la part ;

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après ; μετ’ οὐ πολύ : peu de temps après ;

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec, en compagnie de, parmi

μεταβολή , ῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation ; la mobilité, l’inconstance

μετοικικός , ή,όν : qui a la condition de métèque

μέτοικος , ου (ὁ) : le métèque

μετόπωρον , ου (τό) : l’arrière-saison, l’automne

μέχρι prép. + G   2: jusqu’à 

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas ; // derrière une négation : ni; répété : ni ... ni ... (négation subjective)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( A μητέρα ) : la mère

μικρ  (neutre adv.) 1: un peu, peu

μικρός , ά, όν 1: petit

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι ( impér. μέμνησο ) 1: rappeler, parler de ; + G : mentionner, faire allusion à;

μόλις  4: avec peine, difficilement 

μόνος , η, ον 1: seul, unique, un seul ;

μόριον , μορίου (τό) : la partie

μορφή , ῆς (ἡ) 4: 1 la forme, l’aspect, l’apparence ; 2 la beauté ;

ναυμαχέω , ῶ : combattre sur mer, livrer un combat naval

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι , νέων : les jeunes gens, la jeunesse

Νικίας , ου (ὁ) : Nicias (~470-413 av. J.C.), grand homme politique et général athénien, modéré et intègre, qui fut le collègue et rival d’Alcibiade au moment de la désastreuse expédition de Sicile

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi 

νουθετέω , ῶ : ramener à la raison, réprimander

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : l’époux 

Ξάνθιππος , Ξανθίππου (ὁ) : Xantippe, père de Périclès

ξένος , η, ον 1: étranger 

ξένος , ου (ὁ) 1: 1 l’étranger ; 2 l’hôte ;

ξύλον , ου (τό) 3: le bois ; le bout de bois, le bâton

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ;

ὅθεν  2: adv rel de lieu : d’où, de là, à partir de là, par suite

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ; part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ; impf. ᾔδη ; impératif ἴσθι ;) : savoir

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

οἰκεῖος , α, ον 1: particulier, propre;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt), chez soi

οἶκος , ου (ὁ) 1: la maison, habitation

οἷος , οἵα , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : 1 tel que; comme ;  2 οἷος + inf : capable de, susceptible de , propre à ; // οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι + inf  1: je suis capable de, je peux ;

οἴχομαι 2: (impf  3ème p sg ᾤχετο ) : s’en aller, aller, passer, partir

ὀλίγος , η, ον 1: peu, peu nombreux, en petit nombre, en petite quantité 

Ὁμηρικός , ή, όν : d’Homère

Ὅμηρος , Ὀμήρου (ὁ) : Homère

ὁμολογέω , ῶ 1: avouer, confesser, reconnaître 

ὅμως  1: pourtant, cependant, néanmoins, toutefois

ὄνομα , (τό) 1: (contr. τοὔνομα) : 1 le nom; 2 la renommée, la réputation

ὀνομάζω  3: nommer

ὄντι (τῷ) 1: adverbial : en réalité, réellement, effectivement

ὀπίσω /  ὀπίσσω: en arrière

ὅπλον , ου (τό) 2: l’arme (défensive), l’équipement, le barda ; // ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: les armes 

ὅπως + subj ou opt obl  1: pour que, afin que, pour 

ὁράω , ῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir, regarder, observer ;

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère, la passion

ὀρθῶς 1: correctement, justement; bien  (adv.)

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (démonstratif + lien logique) ;

ὁσάκις : conj. : toutes les fois que

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité) ; ὅταν πρῶτον : dès que ;

ὅτι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὐ μὴν ἀλλά 1: néanmoins, cependant; οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... 1: non seulement ... mais encore (mais aussi) ...  ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas même, ne pas non plus; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

οὖν 1: 1 donc, par conséquent ; 2 alors ;

οὖς , ὠτός (τό): l’oreille ( G pl ὤτων )

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; ( τοῦτ’ = τοῦτο )

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

ὄχλος , ου (ὁ) 2: la foule

πάθος , ους (τό) 3: la passion ;

παιδαγωγός , οῦ (ὁ) : le précepteur, le gouverneur

παιδεύω  2: éduquer, instruire 

παιδικός , ή, όν : d’enfant, de l’enfance, enfantin

παίζω : 1 jouer; + D : jouer à ; 2 plaisanter, se moquer

παῖς , παιδός (ὁ,ἡ) 1: ( V. παῖ) : 1 l’enfant ; 2 l’esclave ;

παλαίστρα , ας (ἡ) : la palestre (lieu où l’on s’exerce à la lutte)

παλαίω : lutter

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

πανοπλία , ας (ἡ) : la panoplie, l’armure ( d’un hoplite : bouclier, casque, cuirasse, jambières, épée, lance)

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

παντελῶς : totalement, entièrement

πάνυ 2: tout à fait, très

παρά + D 1: près de, auprès de

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν 1: transmettre, livrer

παραιτέομαι , οῦμαι : tenter de détourner par ses prières, refuser

παρακαλέω , ῶ 2: ( impf παρεκάλουν ) : inviter, appeler, exhorter à;

παραλλάσσω : dépasser

παρανομία , ας (ἡ) : l’irrégularité, l’immoralité, le dérèglement ;

παράνομος , ος, ον 3: contraire à la loi 

παραπέμπω : ( aor παρέπεμψα ) : escorter

παραστάτης , ου (ὁ) : le compagnon de rang (terme militaire)

παρατείνω : (aor παρέτεινα ) : tendre, étendre tout au long

πάρειμι 1 1: être présent, être là, être près de, être tout près ;

παρελαύνω (aor παρήλασα ) : 1 passer à côté ; 2 passer devant, doubler;

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρεληλυθα ) : 1 passer auprès de ; 2 passer à côté, faire un détour ;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : 1 procurer, fournir, présenter, donner, montrer ; 2 : + attribut du COD : rendre ; 3  accorder, permettre ;

πάροδος , παρόδου (ὁ) : 1 le passage, le chemin ; 2 (théâtre) l’entrée du choeur ;

παρρησία , ας (ἡ) : franchise 

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; / subst. : πάντα , ων (τά) : l’univers;

πατάσσω (aor 2 ἐπάταξα , part aor πατάξας , πατάξαντος ) : frapper

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V ὦ πάτερ (ὁ) 1: le père 

πατρῷος , α, ον 2: des ancêtres, de la race, du pays, de la patrie

πεζῇ adv. : à pied

πείθομαι 1: ( πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα ) : + D : obéir à ;

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

περί + Α 1: 1 autour de, aux environs de, à ; 2 à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

περιαμύνω : ( aor περιήμυνα ) : protéger de tous côtés

περιϐοήτος , ος,ον : que l’on proclame tout autour ; => : en bien : célébré ; en mal : décrié ;

περιέπω : bien traiter, entourer de soins

περιέχω : ( aor περιέσχον) : 1 envelopper ; 2 bloquer, enfermer

Περικλῆς , εως (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) : Périclès (499-429 )

περιμένω : ( f περιμενῶ , aor περιέμεινα , inf aor περιμεῖναι ) : attendre

περιοράω , ῶ 2: regarder avec indifférence, laisser faire ;

περιπίπτω 3: ( περιπεσοῦμαι , περιέπεσον , περιπέπτωκα ; part. aor. περιπεσών , περιπεσόντος ) : tomber à la renverse, tomber ;

περιτίθημι ( inf aor περιθεῖναι ): (τι ... τινι...)  donner comme couronne , attribuer

περιφράσσω ( aor περιέφραξον ) : entourer d’une barrière

πῃ : encl. : parfois ; πῃ μέν ... ἔστι δ' ὅτε : tantôt ... tantôt ; parfois... mais il y il y des cas où... ;

πιέζω / πιεζέω : 1 serrer, presser, saisir, étreindre ; 2 réprimer ;

πιθανότης , ητος (ἡ) : le talent de persuader, ou de plaire

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; inf aor : πεσεῖν ) : tomber ; succomber ;

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

Πλάτων , ωνος (ὁ) : Platon (427-347 av. J.C.), philosophe illustre fondateur de l’idéalisme, disciple de Socrate.

πλέω , πλεύσομαι , ἔπλευσα 1: faire une traversée, prendre la mer

πλῆκτρον , πλήκτρου (τό) : le plectre

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf ; // conj. : πλήν 1: conj. : sauf que ; πλὴν ὅτι : excepté que, sauf que ;

πλήρης , ης, ες : + G : rempli de, plein de

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ;

πλοῦτος , πλούτου (ὁ) 2: la richesse

ποιέω , ποιῶ 1: 1 faire ; 2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD; // expression : εὒ ποιῶ + part. = je fais bien de + inf. ;

πολέμιος ‚ ου (ὁ) 1: l’ennemi

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ;

πολύτροπος , ος, ον : aux issues diverses, très divers ;

Ποτείδαια , ας  (ἡ)   : Potidée, colonie de Corinthe, ville stratégique de Chalcidique

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ;

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : faire, agir, accomplir

πρέπω 2: convenir, être convenable ; πρέπον εἶναι + D : il convient à, il est convenable pour ;

πρό + G 1: devant 

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; part aor P προαχθείς ) : 1 mener en avant, faire avancer ; 2 pousser à, exciter ; 3 s’avancer ;

προδήλως : clairement, de façon évidente

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα, part aor : προελθών ) : avancer, s’avancer, sortir

προΐστημι 3: 1 actif et tr : mettre devant ; // 2 intr et M : ( formes intr. : aor.2 προέστην ) se placer devant

προκαταλαμβάνω : chercher à gagner d’avance à sa cause qqn, le circonvenir

προπηλακίζω ( aor. P : προεπηλακίσθην ) : traîner dans la boue, déconsidérer, injurier

πρός + G 1: du côté de, par

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, pour ; 2 auprès de, près de, chez; 3 vis-à-vis de, à l’égard de, envers ; 4 en ce qui concerne, par rapport à ;

προσαιτέω , ῶ : +2 A : quémander qqch de qqn, mendier qqch

προσεισπράσσω / προσεισπράττω (inf aor προσεισπρᾶξαι ) : exiger en outre

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; part. aor. προσελθών ) : + D : se présenter devant 

προσήκοντες , ων (οἱ) : les parents

προσήκω 1: ( impft προσῆκον ) : se rattacher à / expr. : προσήκω κατὰ γένος : être parent par la naissance, être de la même race (ou lignée) ;

προσίημι ( aor M πρσηκάμην ) : laisser approcher

προστάσσω / προστάττω 2: ( προστάξω , προσέταξα , προστέταχα ...) : donner l’ordre de, prescrire, ordonner;

προσφέρω 3: apporter ; / MP προσφέρομαι 3: + D : se comporter avec 

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, la figure 

πρότερον 1: auparavant, avant

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier 

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier, en premier ; qui vient avant ;

πτερόν , οῦ (τό) : la plume, l’aile

πτήσσω ( aor ἔπτηξα ) : se blottir de crainte, se tapir

πυκνέομαι , οῦμαι : se resserrer, se contracter

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part aor πυθόμενος ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

ῥίπτω 3: (aor : ἔρριψα ) : 1 jeter, lancer, précipiter ; 2 rejeter, laisser tomber ;

σαθρός , ά, όν : abîmé, fêlé, gâté

Σιϐύρτιος , Σιβυρτίου (ὁ) : Sibyrtios, nom d’homme

σίδηρος , ου (ὁ)  3: 1 le fer ; 2 l’épée, le glaive

σκοπέω , ῶ 1: examiner (ὅπως : comment)

σκώπτω : + A : railler, plaisanter, se moquer de

σοϐαρῶς : violemment ; avec insolence

σπουδάζω 2: ( σπουδάσομαι , ἐσπούδασα , ἐσπούδακα ) : + inf : s’attacher à, s’appliquer à, s’empresser pour ; pris abst : être sérieux

στατήρ , στατῆρος (ὁ) : le statère (unité monétaire : 1 statère d’argent = 2 drachmes ; 1 statère d’or = 20 drachmes)

στενωπός , ος,ον : étroit, resserré ; στενωπός, οῦ (ὁ) : lieu ou passage étroit ; ruelle ;

στεφανόω , ῶ 3: ( inf pr στεφανοῦν ) : couronner, donner une couronne ; récompenser, attribuer un honneur ;

στόμα , ατος (τό)  2: 1 la bouche, la gueule; 2 la face ; // expr. ἐπὶ στόμα : sur la face, face contre terre ( Hom.);

στρατεία , ας (ἡ) 3: expédition (militaire)

στρατεύομαι 2: faire campagne ;

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ; le stratège

στρέφω 4: tourner, retourner, tordre en tous sens ; bouleverser ;

συγγιγνώσκω ( f συγγνώσομαι , aor. συνέγνων ) : pardonner

συμβαίνω 1: (inf aor : συμβῆναι ) : 1 marcher avec, marcher ensemble ; 2 tomber d’accord, en venir à un accord ;

σύμμαχος , ου (ὁ) 1: l’allié

συμπαλαίω  : + D : lutter avec, pratiquer la lutte avec

συμπίπτω 4:  ( συμπεσοῦμαι , συνέπεσον , συμπέπτωκα ; subj aor 3ème p sg : συμπέσῃ ) : + D : survenir, « tomber sur » qqn ; 2 arriver, survenir, se produire ; // impersonnel + inf : il arrive que

συμπρέπω (inf aor συμπρέψαι ) + D : s’accorder à, convenir à

συμφθέγγομαι : + D : faire entendre sa voix avec, parler avec ou en même temps que

συναγανακτέω , ῶ : s’indigner ensemble, ou unanimement

συνάγω 3: ( συνάξω , συνήγαγον , συνῆχα impér aor P : συναχθήτω ; aor P : συνήχθη ; part aor P : συναχθείς , εῖσα, συναχθέν ) : rassembler, réunir

συνᾁδω : + D : chanter avec ou en même temps que

συνανθέω ,ῶ : ( συνανθῆσαν part. aor. neutre): + D : fleurir avec

συναρπάζω ( part aor συναρπάσας, αντος ) : se saisir de ;

συνδειπνέω , ῶ  : + D : dîner avec

σύνειμι 1 2: (part pr : συνών , συνόντος ) : + D : 1 être avec, fréquenter (s’emploie pour des rapports d’élève à maître : vie commune, conférences...) ; 2 avoir des rapports intimes, entretenir des relations sexuelles ;

σύνειμι 2 : ( 3ème p sg : σύνεισι ; part pr : συνιών , συνιόντος ) : s’assembler, se réunir, se contracter , se condenser

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : familier de, ami intime de (+ G)

συντίθημι ( συνθείς : participe aor. 2) 3: 1 échanger des promesses // 2 M (aor. M συνεθέμην; part. aor. συνθέμενος ) convenir ; πρός τινα : faire un pari avec

συντρέχω ( inf aor συνδραμεῖν ) : courir ensemble

συσκηνέω , ῶ : partager la tente avec, loger sous la même tente

σύσκηνος , ος,ον : compagnon de tente

συστέλλω: ramener dans un espace étroit, ramener

συστρέφω : rassembler, grouper, unir

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: 1 figure, l’attitude extérieure; apparence ; 2 noble aspect

σχολάζω : avoir du loisir, être inoccupé ;

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ) : sauver

Σωκράτης , G Σωκράτου / Σωκράτους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: le corps ;

σῶς , σῶς , σῶν (contraction de σάος ) : sain et sauf, sauf

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

τάλαντον , ταλάντου (τό)  1: le talent (unité monétaire = 6000 drachmes

ταπεινός , ή, όν 3: bas, modeste, humble 

ταχ 3: rapidement, vite ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; et enfin ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τελευτάω , ῶ 1: (aor ἐτελεύτησα ) : mourir

τελευτή , ῆς (ἡ) 4: la fin ; la mort ;

τέλος , ους (τό) 2: l’impôt, le paiement ; le droit à acquitter;

τελώνης , ου (ὁ) : le fermier des impôts, le percepteur des impôts

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην , ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; part pr τιθείς ; part. aor. θείς , θεῖσα , θέν , G θέντος ; inf aor M θέσθαι ; part. aor. M : θέμενος , η, ον) : poser, déposer

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης ) ) : enfanter , avoir un enfant

τιμή , ῆς (ἡ) 1: l’estimation, le prix

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; 

τίτθη , ης (ἡ) : la nourrice

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de ce genre ;

τολμάω , ῶ 1: oser

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv. : à tel point, tellement ; // τοσοῦτον ὥστε + inf. : assez ... pour ;

τράπεζα , τραπέζης (ἡ) 2: la table

τραυλίζω ( aor. ἐτραύλισα ; part aor τραυλίσας ) : avoir un défaut de prononciation

τραυλότης , ητος (ἡ) : le défaut de prononciation

τραῦμα , τραύματος (τό) : la blessure

τριήρης , ους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; inf aor τυχεῖν ) : 1 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ; 2 + G : trouver, atteindre, obtenir;

τῦφος , ου (ὁ) : 1 la fumée ; 2 la fumée de l’orgueil, les vapeurs de l’orgueil ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non; situation; l’aventure, l’incident, le coup du sort ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune; au pl. : les succès; les coups du sort, les infortunes

ὑβριστικῶς : avec trop d’insolence, avec trop d’arrogance

υἱός , οῦ (ὁ) 1: : le fils

ὑπακούω : (impft ὑπήκουον ; pft : ὑπακήκοα ) +D : prêter l’oreille et réagir, écouter docilement qqn, écouter, obéir

ὑπάρχω (impft ὑπῆρχον ; aor. ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι 1: + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὑπέρ + G 1: pour

ὑπερϐάλλω 3: ( f ὑπερϐαλῶ) : 1 dépasser ; 2 enchérir sur qqn ;

ὑπερηφάνως : très / trop orgueilleusement

ὑπεροράω , ῶ 4: + G : regarder de haut ; mépriser ;

ὑπηρεσία , ας (ἡ) : service (à l’origine, office du rameur d’un navire)

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de, sous l’influence de, sous l’empire de ; 2 avec un vb passif : par ; ( ὑφ’ devant voyelle aspirée )

ὑποβάλλω : ( ὑποβαλῶ , ὑπέβαλον , ὑποβέβληκα ) : mettre sous ; jeter sous, suggérer ; // M : s’approprier, faire passer pour sien

ὑποπίπτω : ( impft ὑπέπιπτον ) : + D : tomber sous

ὑποψία , ας (ἡ)  4: soupçon

ὑστεραία , ας (ἡ) : le jour suivant ; // ὑστεραίᾳ (τῇ ) : le lendemain (... ἢ ᾗ : du jour où...)

στερον  1: ensuite, plus tard 

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : apparaître, se montrer ; se révéler, paraître aux yeux de tous

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : 1 fuir; 2 φεύγω + Α : éviter, se refuser à

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι (ν)  ; impft ἔφην ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φησί en incise : dit-il;  

φίλανδρος , ος, ον : qui aime son époux

φιλανθρωπία , ας (ἡ) 4: l’humanité (sentiment), la bonté, la bienveillance ;

φιλανθρώπως : avec humanité

φίλημα , φιλήματος (τό) : le baiser

φιλοδοξία , ας (ἡ) : amour de la réputation, de la gloire

φιλόνικος , ος,ον : qui aime vaincre ; τὸ φιλόνικον , ου : le désir de vaincre ;

φιλόπρωτος , ος,ον : qui désire être le premier, qui a l’ambition du premier rang ; τὸ φιλόπρωτον : l’ambition d’être le premier ;

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

φιλοσοφία , ας (ἡ) 3: le désir ou l’amour de la sagesse, la philosophie

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; ambition ;

φιλότιμος , ος , ον : ( sup φιλοτιμότατος ) : qui aime les honneurs, ambitieux ; subst. τὸ φιλότιμον : l’amour des honneur, l’ambition

φιλοφρονέομαι , οῦμαι ( part aor φιλοφρονηθείς ) : accueillir ou traiter avec bienveillance, avec bonté

φιλοφροσύνη , ης (ἡ) : la bienveillance, la bonté

φοβέομαι , οῦμαι 2: éprouver de la crainte, craindre, avoir peur, redouter, être effrayé

Φορμίων , ωνος (ὁ) : Phormion, général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, vainqueur des Péloponnésiens à Naupacte en 429 av. J.C.

φορτίον , ου (τό) : la marchandise

φροντίζω 2: se soucier de, avoir le souci de , s’inquiéter de;

φυσάω , ω : souffler dans

φύσις , εως (ἡ) 1: nature, manière d’être, l’état naturel, le naturel

φυτόν , οῦ (τό) : la plante 

φωνή , ῆς (ἡ) 3: la voix ; la parole ;

χαλεπός , ή, όν 2: difficile, pénible, désagréable, dur; méchant, acariâtre

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : 1 la reconnaissance, la marque de respect ; 2 complaisance ; // πρὸς χάριν : pour faire plaisir, pour flatter ; 3 grâce, agrément, charme ;

χαυνότης , χαυνότητος (ἡ) : défaut de consistance, vanité

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras

χλευάζω : railler, se moquer de, tourner en ridicule

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος , part pft κεχρημένος , inf χρῆσθαι ) + D : 1 utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ; 2 traiter (qqn comme+ attr. ) , en user avec qqn; καλῶς χρῆσθα τινι 1: bien se comporter envers qqn

χρεωλυτέω , ῶ : + A : s’acquitter de la dette de

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens

χρῆσις , εως (ή) : l’usage

χρυσίον , ου (τό) 3: l’or (monnayé) ;

χρυσοῦς , χρυσῆ , χρυσοῦν  3: doré, d’or, en or

ψαύσις , εως (ἡ) : la caresse

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l’âme

ψυχρός , ά, όν : adj. : froid, frais ; subst. : ψυχρόν , ψυχροῦ (τό) : l’eau froide, le froid ;

ὠνέομαι , οῦμαι 3: (aor ἐπριάμην ) : acheter

ὠνή , ῆς (ἡ) : le prix ; le fermage ;

ὥρα , ας (ἡ) 3: 1 période, époque, moment; 2 saison; heure; οὐ καθ ὥραν : pas selon le moment favorable => prématurément ; 3 fleur de l’âge (jeunesse), beauté

ὡς + participe  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; parce que, dit-il... ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : 1 que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective) ; 2 quand, lorsque ; 3 comme

ὥσπερ 1: comme, de même que 

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ; οὕτως ὥστε : tellement que, tant et si bien que, au point de

ὠφελέω , ῶ 1: ( aor. ὠφέλησα ) :1 aider; 2 enrichir (notamment avec un butin)

Retour en haut du texte