Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

01 Généalogie et portrait physique

Une présentation élogieuseOrigines familiales et portrait physique

Un portrait élogieux


1 Τὸ Ἀλκιβιάδου γένος ἄνωθεν Εὐρυσάκη τὸν Αἴαντος ἀρχηγὸν ἔχειν δοκεῖ, πρὸς δὲ μητρὸς Ἀλκμαιωνίδης ἦν, ἐκ Δεινομάχης γεγονὼς τῆς Μεγακλέους. Ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ Κλεινίας ἰδιοστόλῳ τριήρει περὶ Ἀρτεμίσιον ἐνδόξως ἐναυμάχησεν, ὕστερον δὲ Βοιωτοῖς μαχόμενος περὶ Κορώνειαν ἀπέθανε. 2 Τοῦ δ' Ἀλκιβιάδου Περικλῆς καὶ Ἀρίφρων οἱ Ξανθίππου, προσήκοντες κατὰ γένος, ἐπετρόπευον. 3 Λέγεται δ' οὐ κακῶς ὅτι τῆς Σωκράτους πρὸς αὐτὸν εὐνοίας καὶ φιλανθρωπίας οὐ μικρὰ πρὸς δόξαν ἀπέλαυεν, εἴγε Νικίου μὲν καὶ Δημοσθένους καὶ Λαμάχου καὶ Φορμίωνος, Θρασυβούλου τε καὶ Θηραμένους, ἐπιφανῶν ἀνδρῶν γενομένων κατ' αὐτόν, οὐδενὸς οὐδ' ἡ μήτηρ ὀνόματος ἔτυχεν, Ἀλκιβιάδου δὲ καὶ τίτθην, γένος Λάκαιναν, Ἀμύκλαν ὄνομα, καὶ Ζώπυρον παιδαγωγὸν ἴσμεν, ὧν τὸ μὲν Ἀντισθένης, τὸ δὲ Πλάτων ἱστόρηκε.


4 Περὶ μὲν οὖν τοῦ κάλλους τοῦ σώματος οὐδὲν ἴσως δεῖ λέγειν, πλὴν ὅτι καὶ παῖδα καὶ μειράκιον καὶ ἄνδρα πάσῃ συνανθῆσαν τῇ ἡλικίᾳ καὶ ὥρᾳ τοῦ σώματος ἐράσμιον καὶ ἡδὺν παρέσχεν. 5 Οὐ γάρ, ὡς Εὐριπίδης ἔλεγε, πάντων τῶν καλῶν καὶ τὸ μετόπωρον καλόν ἐστιν, ἀλλὰ τοῦτ' Ἀλκιβιάδῃ μετ' ὀλίγων ἄλλων δι' εὐφυΐαν καὶ ἀρετὴν τοῦ σώματος ὑπῆρξε. 6 Τῇ δὲ φωνῇ καὶ τὴν τραυλότητα συμπρέψαι λέγουσι καὶ τῷ λάλῳ πιθανότητα παρασχεῖν χάριν ἐπιτελοῦσαν. 7 Μέμνηται δὲ καὶ Ἀριστοφάνης αὐτοῦ τῆς τραυλότητος ἐν οἷς ἐπισκώπτει Θέωρον·


« Εἶτ' Ἀλκιβιάδης εἶπε πρός με τραυλίσας·

« ὁλᾷς Θέωλον; τὴν κεφαλὴν κόλακος ἔχει. »

Ὀρθῶς γε τοῦτ' Ἀλκιβιάδης ἐτραύλισε. »


8 Καὶ Ἄρχιππος τὸν υἱὸν τοῦ Ἀλκιβιάδου σκώπτων, « Βαδίζει », φησί, « διακεχλιδώς, θοἱμάτιον ἕλκων, ὅπως ἐμφερὴς μάλιστα τῷ πατρὶ δόξειεν εἶναι,

κλασαυχενεύεταί τε καὶ τραυλίζεται. »

Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille, la descendance, le clan ; 3 race, l’espèce ;

ἄνωθεν : en remontant ; ( dans un récit) depuis le commencement ; dès le commencement

Εὐρυσάκης, εος (ὁ) : Eurysakès, fils d’Ajax

Αἴας, Αἴαντος (ὁ) : Ajax

ὁ Αἴαντος : le fils d’Ajax ; règle : l’article suivi d’un nom propre au génitif signifie : « le fils de », « la fille de »

ἀρχηγός , οῦ (ὁ) : fondateur (d’une race, d’une ville) ;

ἀρχηγόν est attribut du COD Εὐρυσάκη

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. avoir;

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ; pft 3ème p sg δέδοκται ) : sembler, paraître ;

πρός + G 1: du côté de, par

δέ (employé seul1: et, d’autre part

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( A μητέρα ) : la mère

Ἀλκμαιωνίδης , ου : descendant d’Alcméon, Alcméonide

Les Alcméonides, famille noble d’Athènes à laquelle appartient aussi Périclès, cousin germain de Deinomakhè, mère d’Alcibiade

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  

ἦν a pour sujet sous-entendu Alcibiade ; Plutarque change souvent de sujet sans prévenir, mais le contexte est clair !

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, issu de, provenant de, de ou descendant de (généalogie)

Δεινομάχη , ης (ἡ) : Deinomakhè

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι; part pft attique : γεγονώς; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον  1: 1 naître (+ G : de qqn); 2 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft) ;

Μεγακλῆς, Μεγακλέους (ὁ) : Mégaclès, fils d’Alcméon

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V ὦ πάτερ)  (ὁ) 1: le père 

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

Κλεινίας , ου (ὁ) : Kleinias (Clinias), nom du père et du frère d’Alcibiade

ἰδιόστολος ,ος , ον : équipé aux frais d’une personne , équipé à ses frais

τριήρης , ους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à ;

Ἀρτεμίσιον , ου (τό) : l’ Artémision, cap au Nord-Ouest de l’Eubée près duquel les flottes grecque et perse s’affrontèrent en 480 av. J.C.

ἐνδόξως : glorieusement

ναυμαχέω , ῶ : combattre sur mer, livrer un combat naval

ὕστερον  1: ensuite, plus tard 

Βοιωτός , οῦ : Béotien

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

Κορώνεια , ας (ἡ) : Korôneia (Coronée) , ville de Béotie ;

il s’agit ici de la défaite des Athéniens devant les Béotiens, en 447 av. J.C.

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα; inf pf τεθνάναι ) : mourir, périr

2

Περικλῆς , εως (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) : Périclès (499-429 )

καί 1: et, même, aussi 

Ἀρίφρων (ὁ) : Ariphrôn, frère de Périclès

Ξάνθιππος , Ξανθίππου (ὁ) : Xantippe, père de Périclès

προσήκοντες , ων (οἱ) : les parents

προσήκω 1: ( impft προσῆκον ) : se rattacher à / expr. : προσήκω κατὰ γένος : être parent par la naissance, être de la même race (ou lignée) ;

κατά + A 1: en descendant le long de, selon

ἐπιτροπεύω : être tuteur de (+ G)

3

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire, raconter, prononcer ; // expr.  οὐδὲν λέγω : je n’ai rien à dire; τί λέξεις ; que veux-tu dire ? ; λέγειν πρός + A : dire à, s’adresser à ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

λέγεται , λέγουσι : traduction de l’indéfini : « on dit »

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα ) : mal (adv.) , à tort, sans raison ;

ὅτι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

Σωκράτης , G Σωκράτου / Σωκράτους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, pour ; 2 vis-à-vis de, à l’égard de, envers ;

εὔνοια , εὐνοίας (ἡ) 2: la bienveillance, la bonne disposition d’esprit, l’amitié, l’amour

φιλανθρωπία , ας (ἡ) 4: l’humanité (sentiment), la bonté, la bienveillance ;

μικρ  (neutre adv.) 1: un peu, peu

δόξα , ης (ἡ) 1: la réputation ; la gloire

δόξαν (πρὸς δόξαν) : pas d’article devant un nom abstrait

ἀπολαύω 3: + G : tirer profit de

ἀπέλαυεν : imparfait de durée

εἴγε = εἰ + γε

εἰ  1: 1 si (dans un système conditionnel); 2 s’il est vrai que, puisque ;

la particule γε est ici un intensif, et annonce l’opposition forte soulignée par le balancement μέν ... δέ ...; on peut donc traduire εἴγε par « alors que ».

Νικίας , ου (ὁ) : Nicias (~470-413 av. J.C.), grand homme politique et général athénien, modéré et intègre, qui fut le collègue et rival d’Alcibiade au moment de la désastreuse expédition de Sicile

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

Δημοσθένης , ους (ὁ) : Démosthénès (Démosthène), général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, exécuté par les Syracusains après avoir été fait prisonnier en 413 av. J.C.

Λάμαχος , Λαμάχου (ὁ) : Lamakhos , général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, meurt dans un combat en Sicile en 414.

Φορμίων , ωνος (ὁ) : Phormion, général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, vainqueur des Péloponnésiens à Naupacte en 429 av. J.C.

Θρασύϐουλος , Θρασυβούλου (ὁ) : Thrasybule, général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, lutta aux côtés d’Alcibiade ; rétablit la démocratie à Athènes en chassant les Trente, en 403 av. J.C.

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; et enfin ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

Θηραμένης , ους (ὁ) : Théramène, l’un des Trente ; trop modéré à leurs yeux, il fut condamné à boire la ciguë en 404 av. J.C.

ἐπιφανής , ής, ές : illustre

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ; ἁνήρ = ὁ + ἀνήρ) : l’homme ;

κατά + A 1: du temps de, pendant (idée de durée insistante) ; au temps de ; // οἱ καθ ΄ ἡμᾶς : nos contemporains ; κατ’ αὐτόν : en son temps ;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὐδέ 1: ne pas même, ne pas non plus

οὐδενὸς οὐδ’ : règle : double négation composée : renforcement ; οὐδενός : ce pronom reprend l’ensemble des noms propres du premier membre de la phrase, introduit par μέν

ὄνομα , (τό) 1: (contr. τοὔνομα) : 1 le nom; 2 la renommée, la réputation

ὀνόματος : a le sens de  « renommée », alors qu’à la ligne suivante ὄνομα a le sens de « nom » ; γένος ... ὅνομα ... seront des accusatifs de relation (quant à, en ce qui concerne...)

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : + G : trouver, atteindre, obtenir;

τίτθη , ης (ἡ) : la nourrice

Λάκαινα , ης (ἡ) : la Lacédémonienne, la Laconienne

Ἀμύκλα , ας (ἡ) : Amycla

Ζώπυρος , ου (ὁ) : Zôpyros

παιδαγωγός , οῦ (ὁ) : le précepteur, le gouverneur

οἶδα 1: je sais ; ἴσμεν : nous savons ; part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ; impf. ᾔδη ; impératif ἴσθι ; )

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (démonstratif + lien logique) ;

ὧν : G pl neutre ( cf τὸ μέν ...τὸ δ... qui reprennent ὄνομα)

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 ὅ μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ;

Ἀντισθένης ,ους (ὁ) : Antisthène (~ 445-360 av. J.C.) , philosophe , élève de Socrate, fondateur de l’école cynique

Πλάτων , ωνος (ὁ) : Platon (427-347 av. J.C.), philosophe illustre fondateur de l’idéalisme, disciple de Socrate.

ἱστορέω , ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater;

4

περί + G 1: 1au sujet de, pour, à propos de ;

μὲν οὖν 1: sans doute, assurément, ce qu’il y a de sûr, c’est que;

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: le corps ;

ἴσως 1: sans doute, probablement;

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf ; // conj. : πλὴν ὅτι : excepté que, sauf que ;

παῖς , παιδός (ὁ,ἡ) 1: ( V. παῖ) : l’enfant

μειράκιον , ου (τό) 4: adolescent, jeune homme (entre 14 et 21 ans)

καὶ παῖδα καὶ μειράκιον καὶ ἄνδρα : apposés à αὐτόν sous-entendu

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; / subst. : πάντα , ων (τά) : l’univers; // πάντεσσι = πᾶσι ;

συνανθέω ,ῶ : ( συνανθῆσαν part. aor. neutre): + D : fleurir avec

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge , époque de la vie ;

ὥρα , ας (ἡ) 3: période, époque, saison;

ἐράσμιος , ος, ον : aimable

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: agréable, charmant 

constr. : ἐράσμιον καὶ ἡδύν : attributs de αὐτόν (qui représente Alcibiade) sous-entendu, COD de παρέσχεν, dont le sujet est τὸ κάλλος , sous-entendu , auquel est accordé συνανθῆσαν ; le G τοῦ σώματος complète πάσῃ ... τῇ ἡλικίᾳ καὶ ὥρα

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : 1 fournir, présenter, donner, montrer ; 2 : + attribut du COD : rendre 

5

γάρ 1: car, en effet ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme

Εὐριπίδης , ου (ὁ) : Euripide, 485-406 av. J.C., auteur tragique athénien

καλός , ή, όν  1: beau

καλῶν τῶν : adj. substantivé masc pl.

μετόπωρον , ου (τό) : l’arrière-saison, l’automne

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; ( τοῦτ’ = τοῦτο )

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec, en compagnie de, parmi

ὀλίγος , η, ον 1: peu, peu nombreux, en petit nombre, en petite quantité 

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; adjectif substantivé : un autre;

διά + A 1: (élidé : δι’ ) à cause de, en raison de, du fait de

εὐφυΐα, ας (ἡ) : bonne nature, heureuse nature

ἀρετή , ῆς (ἡ) 1: excellence du corps

ὑπάρχω (impft ὑπῆρχον ; aor. ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) 1: + D : être à la disposition de, appartenir à ;

6

φωνή , ῆς (ἡ) 3: la voix ; la parole ;

τραυλότης , ητος (ἡ) : le défaut de prononciation

συμπρέπω (inf aor συμπρέψαι ) + D : s’accorder à, convenir à

λάλον, ου (τό) : le bavardage, la causerie, le langage

πιθανότης , ητος (ἡ) : le talent de persuader, ou de plaire

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : grâce, agrément, charme ;

ἐπιτελέω , ω : contribuer à, mener à bonne fin, mener à perfection

constr : τὴν τραυλότητα παρασχεῖν τῷ λάλῳ χάριν ἐπιτέλουσαν  πιθανότητα

7

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι ( impér. μέμνησο ) 1: rappeler, parler de ; + G : mentionner, faire allusion à;

Ἀριστοφάνης , ους (ὁ) : Aristophane, ~445- ~385 av. J.C., auteur comique athénien ( 422 : Les Guêpes )

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu)

ἐν οἷς = ἐν τούτοις οἷς

ἐπισκώπτω  : +Α : se moquer de

Θέωρος , ου (ὁ) : Théôros, allié du démagogue Cléon, raillé par Aristophane dans les Guêpes  (422), après avoir été attaqué dans les Acharniens et les Nuées

En 423 Cléon a institué le triobole, comme indemnité pour les juges tirés au sort parmi le peuple ; dès lors, les plus pauvres se ruent vers la fonction, et ont tendance à condamner systématiquement les riches, ou, pour le moins, à avoir un préjugé systématiquement défavorable à leur égard. Dans les Guêpes, il est question de juger Lakhès (Lachès), stratège qui devait mener des négociations en Sicile. Le choix de cette citation n’est donc probablement pas le fait du hasard ! D’autant que Théôros apparaît aussi dans les Acharniens (425), v 134 sq, revenant d’une mission chez Siltalkès, en Thrace, d’où il devait rapporter de l’or, et d’où il a ramené des guerriers Thraces. Et, dans les Nuées (423), il est qualifié de parjure...

εἶτα 1: et puis ; alors ; ( élidé en εἶτ’ ) 

τραυλίζω ( aor. ἐτραύλισα ; part aor τραυλίσας ) : avoir un défaut de prononciation

ὁλᾷς = ὁρᾷς ; Θέωλον = Θέωρον ; κόλακος = κόρακος ;

ὁράω , ῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir, regarder, observer ;

κεφαλή , ῆς (ἡ) 4: la tête

κόλαξ , ακος (ὁ) : le flatteur

κόραξ , ακος (ὁ) : le corbeau 

cf les Guêpes v 44-46 (expliqués dans le reste des v 41-51)

ὀρθῶς 1: correctement, justement; bien  (adv.)

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

8

Ἄρχιππος , ου (ὁ) : Αrkhippos (Archippos), auteur comique contemporain d’Aristophane

υἱός , οῦ (ὁ) 1: : le fils

σκώπτω : + A : railler, plaisanter, se moquer de

βαδίζω 3: marcher, avancer, aller

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φησί en incise : dit-il;  

διαχλιδάω ( part pft διακεχλιδώς ) : s’abandonner à la mollesse

θοἱμάτιον = τὸ ἱμάτιον (crase)

ἱμάτιον , ου (τό) 4: le manteau, la robe, le vêtement

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ) 4: tirer, traîner

ὅπως 1: + subj. ou opt obl : afin que

ἐμφερής , ής, ές : + D : qui ressemble, ressemblant à

μάλιστα 1: tout à fait, absolument, parfaitement ; le plus ;

κλασαυχενεύομαι : pencher la tête (le cou) avec affectation


Vocabulaire alphabétique :

Αἴας , Αἴαντος (ὁ) : Ajax

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

Ἀλκμαιωνίδης , ου : descendant d’Alcméon, Alcméonide

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; adjectif substantivé : un autre;

Ἀμύκλα , ας (ἡ) : Amycla

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ; ἁνήρ = ὁ + ἀνήρ) : l’homme ;

Ἀντισθένης ,ους (ὁ) : Antisthène (~ 445-360 av. J.C.) , philosophe , élève de Socrate, fondateur de l’école cynique

ἄνωθεν : en remontant ; ( dans un récit) depuis le commencement ; dès le commencement

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα; inf pf τεθνάναι ) : mourir, périr

ἀπολαύω 3: + G : tirer profit de

ἀρετή , ῆς (ἡ) 1: excellence du corps

Ἀριστοφάνης , ους (ὁ) : Aristophane, ~445- ~385 av. J.C., auteur comique athénien ( 422 : Les Guêpes )

Ἀρίφρων (ὁ) : Ariphrôn, frère de Périclès

Ἀρτεμίσιον , ου (τό) : l’ Artémision, cap au Nord-Ouest de l’Eubée près duquel les flottes grecque et perse s’affrontèrent en 480 av. J.C.

ἀρχηγός , οῦ (ὁ) : fondateur (d’une race, d’une ville) ;

Ἄρχιππος , ου (ὁ) : Αrkhippos (Archippos), auteur comique contemporain d’Aristophane

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

βαδίζω 3: marcher, avancer, aller

Βοιωτός , οῦ : Béotien

γάρ 1: car, en effet ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille, la descendance, le clan ; 3 race, l’espèce ;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι; part pft attique : γεγονώς; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον  1: 1 naître (+ G : de qqn); 2 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft) ;

δέ (employé seul1: et, d’autre part

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

Δεινομάχη , ης (ἡ) : Deinomakhè

Δημοσθένης , ους (ὁ) : Démosthénès (Démosthène), général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, exécuté par les Syracusains après avoir été fait prisonnier en 413 av. J.C.

διά + A 1: (élidé : δι’ ) à cause de, en raison de, du fait de

διαχλιδάω ( part pft διακεχλιδώς ) : s’abandonner à la mollesse

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ; pft 3ème p sg δέδοκται ) : sembler, paraître ;

δόξα , ης (ἡ) 1: la réputation ; la gloire

εἰ  1: 1 si (dans un système conditionnel); 2 s’il est vrai que, puisque ;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  

εἶτα 1: et puis ; alors ; ( élidé en εἶτ’ ) 

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, issu de, provenant de, de ou descendant de (généalogie)

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ) 4: tirer, traîner

ἐμφερής , ής, ές : + D : qui ressemble, ressemblant à

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu)

ἐνδόξως : glorieusement

ἐπισκώπτω  : +Α : se moquer de

ἐπιτελέω , ω : contribuer à, mener à bonne fin, mener à perfection

ἐπιτροπεύω : être tuteur de (+ G)

ἐπιφανής , ής, ές : illustre

ἐράσμιος , ος, ον : aimable

εὔνοια , εὐνοίας (ἡ) 2: la bienveillance, la bonne disposition d’esprit, l’amitié, l’amour

Εὐριπίδης , ου (ὁ) : Euripide, 485-406 av. J.C., auteur tragique athénien

Εὐρυσάκης , εος (ὁ) : Eurysakès, fils d’Ajax

εὐφυΐα , ας (ἡ) : bonne nature, heureuse nature

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. avoir;

Ζώπυρος , ου (ὁ) : Zôpyros

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: agréable, charmant 

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge , époque de la vie ;

Θέωρος , ου (ὁ) : Théôros, allié du démagogue Cléon, raillé par Aristophane dans les Guêpes  (422), après avoir été attaqué dans les Acharniens et les Nuées

Θηραμένης , ους (ὁ) : Théramène, l’un des Trente ; trop modéré à leurs yeux, il fut condamné à boire la ciguë en 404 av. J.C.

Θρασύϐουλος , Θρασυβούλου (ὁ) : Thrasybule, général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, lutta aux côtés d’Alcibiade ; rétablit la démocratie à Athènes en chassant les Trente, en 403 av. J.C.

ἰδιόστολος ,ος , ον : équipé aux frais d’une personne , équipé à ses frais

ἱμάτιον , ου (τό) 4: le manteau, la robe, le vêtement

ἱστορέω , ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater;

ἴσως 1: sans doute, probablement;

καί 1: et, même, aussi 

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα ) : mal (adv.) , à tort, sans raison ;

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

καλός , ή, όν  1: beau

κατά + A 1: du temps de, pendant (idée de durée insistante) ; au temps de ; // οἱ καθ ΄ ἡμᾶς : nos contemporains ; κατ’ αὐτόν : en son temps ;

κατά + A 1: en descendant le long de, selon

κεφαλή , ῆς (ἡ) 4: la tête

κλασαυχενεύομαι : pencher la tête (le cou) avec affectation

Κλεινίας , ου (ὁ) : Kleinias (Clinias), nom du père et du frère d’Alcibiade

κόλαξ , ακος (ὁ) : le flatteur

κόραξ , ακος (ὁ) : le corbeau 

Κορώνεια , ας (ἡ) : Korôneia (Coronée) , ville de Béotie ;

Λάκαινα , ης (ἡ) : la Lacédémonienne, la Laconienne

λάλον, ου (τό) : le bavardage, la causerie, le langage

Λάμαχος , Λαμάχου (ὁ) : Lamakhos , général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, meurt dans un combat en Sicile en 414.

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire, raconter, prononcer ; // expr.  οὐδὲν λέγω : je n’ai rien à dire; τί λέξεις ; que veux-tu dire ? ; λέγειν πρός + A : dire à, s’adresser à ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

μάλιστα 1: tout à fait, absolument, parfaitement ; le plus ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

Μεγακλῆς , Μεγακλέους (ὁ) : Mégaclès, fils d’Alcméon

μειράκιον , ου (τό) 4: adolescent, jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

μὲν οὖν 1: sans doute, assurément, ce qu’il y a de sûr, c’est que;

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec, en compagnie de, parmi

μετόπωρον , ου (τό) : l’arrière-saison, l’automne

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( A μητέρα ) : la mère

μικρ  (neutre adv.) 1: un peu, peu

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι ( impér. μέμνησο ) 1: rappeler, parler de ; + G : mentionner, faire allusion à;

ναυμαχέω , ῶ : combattre sur mer, livrer un combat naval

Νικίας , ου (ὁ) : Nicias (~470-413 av. J.C.), grand homme politique et général athénien, modéré et intègre, qui fut le collègue et rival d’Alcibiade au moment de la désastreuse expédition de Sicile

Ξάνθιππος , Ξανθίππου (ὁ) : Xantippe, père de Périclès

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 ὅ μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ;

οἶδα 1: je sais ; ἴσμεν : nous savons ; part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ; impf. ᾔδη ; impératif ἴσθι ; )

ὀλίγος , η, ον 1: peu, peu nombreux, en petit nombre, en petite quantité 

ὄνομα , (τό) 1: (contr. τοὔνομα) : 1 le nom; 2 la renommée, la réputation

ὅπως 1: + subj. ou opt obl : afin que

ὁράω , ῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir, regarder, observer ;

ὀρθῶς 1: correctement, justement; bien  (adv.)

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (démonstratif + lien logique) ;

ὅτι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὐδέ 1: ne pas même, ne pas non plus

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; ( τοῦτ’ = τοῦτο )

παιδαγωγός , οῦ (ὁ) : le précepteur, le gouverneur

παῖς , παιδός (ὁ,ἡ) 1: ( V. παῖ) : l’enfant

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : 1 fournir, présenter, donner, montrer ; 2 : + attribut du COD : rendre 

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; / subst. : πάντα , ων (τά) : l’univers; // πάντεσσι = πᾶσι ;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V ὦ πάτερ)  (ὁ) 1: le père 

περί + G 1: 1au sujet de, pour, à propos de ;

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à ;

Περικλῆς , εως (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) : Périclès (499-429 )

πιθανότης , ητος (ἡ) : le talent de persuader, ou de plaire

Πλάτων , ωνος (ὁ) : Platon (427-347 av. J.C.), philosophe illustre fondateur de l’idéalisme, disciple de Socrate.

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf ; // conj. : πλὴν ὅτι : excepté que, sauf que ;

πρός + G 1: du côté de, par

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, pour ; 2 vis-à-vis de, à l’égard de, envers ;

προσήκοντες , ων (οἱ) : les parents

προσήκω 1: ( impft προσῆκον ) : se rattacher à / expr. : προσήκω κατὰ γένος : être parent par la naissance, être de la même race (ou lignée) ;

σκώπτω : + A : railler, plaisanter, se moquer de

συμπρέπω (inf aor συμπρέψαι ) + D : s’accorder à, convenir à

συνανθέω ,ῶ : ( συνανθῆσαν part. aor. neutre): + D : fleurir avec

Σωκράτης , G Σωκράτου / Σωκράτους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: le corps ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; et enfin ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τίτθη , ης (ἡ) : la nourrice

τραυλίζω ( aor. ἐτραύλισα ; part aor τραυλίσας ) : avoir un défaut de prononciation

τραυλότης , ητος (ἡ) : le défaut de prononciation

τριήρης , ους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : + G : trouver, atteindre, obtenir;

υἱός , οῦ (ὁ) 1: : le fils

ὑπάρχω (impft ὑπῆρχον ; aor. ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) 1: + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὕστερον  1: ensuite, plus tard 

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φησί en incise : dit-il;  

φιλανθρωπία , ας (ἡ) 4: l’humanité (sentiment), la bonté, la bienveillance ;

Φορμίων , ωνος (ὁ) : Phormion, général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, vainqueur des Péloponnésiens à Naupacte en 429 av. J.C.

φωνή , ῆς (ἡ) 3: la voix ; la parole ;

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : grâce, agrément, charme ;

ὥρα , ας (ἡ) 3: période, époque, saison;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme

Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; adjectif substantivé : un autre;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ; ἁνήρ = ὁ + ἀνήρ) : l’homme ;

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα; inf pf τεθνάναι ) : mourir, périr

ἀρετή , ῆς (ἡ) 1: excellence du corps

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

γάρ 1: car, en effet ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille, la descendance, le clan ; 3 race, l’espèce ;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι; part pft attique : γεγονώς; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον  1: 1 naître (+ G : de qqn); 2 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft) ;

δέ (employé seul1: et, d’autre part

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

διά + A 1: (élidé : δι’ ) à cause de, en raison de, du fait de

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ; pft 3ème p sg δέδοκται ) : sembler, paraître ;

δόξα , ης (ἡ) 1: la réputation ; la gloire

εἰ  1: 1 si (dans un système conditionnel); 2 s’il est vrai que, puisque ;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  

εἶτα 1: et puis ; alors ; ( élidé en εἶτ’ ) 

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, issu de, provenant de, de ou descendant de (généalogie)

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu)

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. avoir;

ἴσως 1: sans doute, probablement;

καί 1: et, même, aussi 

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα ) : mal (adv.) , à tort, sans raison ;

καλός , ή, όν  1: beau

κατά + A 1: 1 en descendant le long de ; 2 du temps de, pendant (idée de durée insistante) ; au temps de ; // οἱ καθ ΄ ἡμᾶς : nos contemporains ; κατ’ αὐτόν : en son temps ; 3 selon

μάλιστα 1: tout à fait, absolument, parfaitement ; le plus ;

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; μὲν οὖν 1: sans doute, assurément, ce qu’il y a de sûr, c’est que;

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec, en compagnie de, parmi

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( A μητέρα ) : la mère

μικρ  (neutre adv.) 1: un peu, peu

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι ( impér. μέμνησο ) 1: rappeler, parler de ; + G : mentionner, faire allusion à;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 ὅ μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ;

οἶδα 1: je sais ; ἴσμεν : nous savons ; part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ; impf. ᾔδη ; impératif ἴσθι ; )

ὀλίγος , η, ον 1: peu, peu nombreux, en petit nombre, en petite quantité 

ὄνομα , (τό) 1: (contr. τοὔνομα) : 1 le nom; 2 la renommée, la réputation

ὅπως 1: + subj. ou opt obl : afin que

ὁράω , ῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir, regarder, observer ;

ὀρθῶς 1: correctement, justement; bien  (adv.)

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (démonstratif + lien logique) ;

ὅτι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὐδέ 1: ne pas même, ne pas non plus

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; ( τοῦτ’ = τοῦτο )

παῖς , παιδός (ὁ,ἡ) 1: ( V. παῖ) : l’enfant

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : 1 fournir, présenter, donner, montrer ; 2 : + attribut du COD : rendre 

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; / subst. : πάντα , ων (τά) : l’univers; // πάντεσσι = πᾶσι ;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V ὦ πάτερ)  (ὁ) 1: le père 

περί + G 1: 1au sujet de, pour, à propos de ;

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à ;

πλήν 1: adv : excepté, si ce n’est, sauf ; // conj. : πλὴν ὅτι : excepté que, sauf que ;

πρός + G 1: du côté de, par

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, pour ; 2 vis-à-vis de, à l’égard de, envers ;

προσήκω 1: ( impft προσῆκον ) : se rattacher à / expr. : προσήκω κατὰ γένος : être parent par la naissance, être de la même race (ou lignée) ;

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: le corps ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; et enfin ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τριήρης , ους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : + G : trouver, atteindre, obtenir;

υἱός , οῦ (ὁ) 1: : le fils

ὑπάρχω (impft ὑπῆρχον ; aor. ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) 1: + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὕστερον  1: ensuite, plus tard 

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φησί en incise : dit-il;  

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : grâce, agrément, charme ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme

Fréquence 2 :

εὔνοια , εὐνοίας (ἡ) 2: la bienveillance, la bonne disposition d’esprit, l’amitié, l’amour

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: agréable, charmant 

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge , époque de la vie ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

Fréquence 3 :

ἀπολαύω 3: + G : tirer profit de

βαδίζω 3: marcher, avancer, aller

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

φωνή , ῆς (ἡ) 3: la voix ; la parole ;

ὥρα , ας (ἡ) 3: période, époque, saison;

Fréquence 4 :

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ) 4: tirer, traîner

ἱμάτιον , ου (τό) 4: le manteau, la robe, le vêtement

κεφαλή , ῆς (ἡ) 4: la tête

μειράκιον , ου (τό) 4: adolescent, jeune homme (entre 14 et 21 ans)

φιλανθρωπία , ας (ἡ) 4: l’humanité (sentiment), la bonté, la bienveillance ;


Ne pas apprendre :

Αἴας, Αἴαντος (ὁ) : Ajax

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

Ἀλκμαιωνίδης , ου : descendant d’Alcméon, Alcméonide

Ἀμύκλα , ας (ἡ) : Amycla

Ἀντισθένης ,ους (ὁ) : Antisthène (~ 445-360 av. J.C.) , philosophe , élève de Socrate, fondateur de l’école cynique

ἄνωθεν : en remontant ; ( dans un récit) depuis le commencement ; dès le commencement

Ἀριστοφάνης , ους (ὁ) : Aristophane, ~445- ~385 av. J.C., auteur comique athénien ( 422 : Les Guêpes )

Ἀρίφρων (ὁ) : Ariphrôn, frère de Périclès

Ἀρτεμίσιον , ου (τό) : l’ Artémision, cap au Nord-Ouest de l’Eubée près duquel les flottes grecque et perse s’affrontèrent en 480 av. J.C.

ἀρχηγός , οῦ (ὁ) : fondateur (d’une race, d’une ville) ;

Ἄρχιππος , ου (ὁ) : Αrkhippos (Archippos), auteur comique contemporain d’Aristophane

Βοιωτός , οῦ : Béotien

Δεινομάχη , ης (ἡ) : Deinomakhè

Δημοσθένης , ους (ὁ) : Démosthénès (Démosthène), général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, exécuté par les Syracusains après avoir été fait prisonnier en 413 av. J.C.

διαχλιδάω ( part pft διακεχλιδώς ) : s’abandonner à la mollesse

ἐμφερής , ής, ές : + D : qui ressemble, ressemblant à

ἐνδόξως : glorieusement

ἐπισκώπτω  : +Α : se moquer de

ἐπιτελέω , ω : contribuer à, mener à bonne fin, mener à perfection

ἐπιτροπεύω : être tuteur de (+ G)

ἐπιφανής , ής, ές : illustre

ἐράσμιος , ος, ον : aimable

Εὐριπίδης , ου (ὁ) : Euripide, 485-406 av. J.C., auteur tragique athénien

Εὐρυσάκης, εος (ὁ) : Eurysakès, fils d’Ajax

εὐφυΐα, ας (ἡ) : bonne nature, heureuse nature

Ζώπυρος , ου (ὁ) : Zôpyros

Θέωρος , ου (ὁ) : Théôros, allié du démagogue Cléon, raillé par Aristophane dans les Guêpes  (422), après avoir été attaqué dans les Acharniens et les Nuées

Θηραμένης , ους (ὁ) : Théramène, l’un des Trente ; trop modéré à leurs yeux, il fut condamné à boire la ciguë en 404 av. J.C.

Θρασύϐουλος , Θρασυβούλου (ὁ) : Thrasybule, général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, lutta aux côtés d’Alcibiade ; rétablit la démocratie à Athènes en chassant les Trente, en 403 av. J.C.

ἰδιόστολος ,ος , ον : équipé aux frais d’une personne , équipé à ses frais

ἱστορέω , ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater;

κλασαυχενεύομαι : pencher la tête (le cou) avec affectation

Κλεινίας , ου (ὁ) : Kleinias (Clinias), nom du père et du frère d’Alcibiade

κόλαξ , ακος (ὁ) : le flatteur

κόραξ , ακος (ὁ) : le corbeau 

Κορώνεια , ας (ἡ) : Korôneia (Coronée) , ville de Béotie ;

Λάκαινα , ης (ἡ) : la Lacédémonienne, la Laconienne

λάλον, ου (τό) : le bavardage, la causerie, le langage

Λάμαχος , Λαμάχου (ὁ) : Lamakhos , général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, meurt dans un combat en Sicile en 414.

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire, raconter, prononcer ; // expr.  οὐδὲν λέγω : je n’ai rien à dire; τί λέξεις ; que veux-tu dire ? ; λέγειν πρός + A : dire à, s’adresser à ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

Μεγακλῆς, Μεγακλέους (ὁ) : Mégaclès, fils d’Alcméon

μετόπωρον , ου (τό) : l’arrière-saison, l’automne

ναυμαχέω , ῶ : combattre sur mer, livrer un combat naval

Νικίας , ου (ὁ) : Nicias (~470-413 av. J.C.), grand homme politique et général athénien, modéré et intègre, qui fut le collègue et rival d’Alcibiade au moment de la désastreuse expédition de Sicile

Ξάνθιππος , Ξανθίππου (ὁ) : Xantippe, père de Périclès

παιδαγωγός , οῦ (ὁ) : le précepteur, le gouverneur

Περικλῆς , εως (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) : Périclès (499-429 )

πιθανότης , ητος (ἡ) : le talent de persuader, ou de plaire

Πλάτων , ωνος (ὁ) : Platon (427-347 av. J.C.), philosophe illustre fondateur de l’idéalisme, disciple de Socrate.

προσήκοντες , ων (οἱ) : les parents

σκώπτω : + A : railler, plaisanter, se moquer de

συμπρέπω (inf aor συμπρέψαι ) + D : s’accorder à, convenir à

συνανθέω ,ῶ : ( συνανθῆσαν part. aor. neutre): + D : fleurir avec

Σωκράτης , G Σωκράτου / Σωκράτους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

τίτθη , ης (ἡ) : la nourrice

τραυλίζω ( aor. ἐτραύλισα ; part aor τραυλίσας ) : avoir un défaut de prononciation

τραυλότης , ητος (ἡ) : le défaut de prononciation

Φορμίων , ωνος (ὁ) : Phormion, général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, vainqueur des Péloponnésiens à Naupacte en 429 av. J.C.
Retour en haut du texte