Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

02 Anecdotes d'enfance : portrait moral

Un sacré caractère : la morsure, les dés, la flûteAnecdotes d’enfance : portrait moral

Un sacré caractère : la morsure, les dés, la flûte


1 Τὸ δ' ἦθος αὐτοῦ πολλὰς μὲν ὕστερον, ὡς εἰκὸς ἐν πράγμασι μεγάλοις καὶ τύχαις πολυτρόποις, ἀνομοιότητας πρὸς αὑτὸ καὶ μεταβολὰς ἐπεδείξατο. Φύσει δὲ πολλῶν ὄντων καὶ μεγάλων παθῶν ἐν αὐτῷ, τὸ φιλόνικον ἰσχυρότατον ἦν καὶ τὸ φιλόπρωτον, ὡς δῆλόν ἐστι τοῖς παιδικοῖς ἀπομνημονεύμασιν.


2 Ἐν μὲν γὰρ τῷ παλαίειν πιεζούμενος, ὑπὲρ τοῦ μὴ πεσεῖν ἀναγαγὼν πρὸς τὸ στόμα τὰ ἅμματα τοῦ πιεζοῦντος οἷος ἦν διαφαγεῖν τὰς χεῖρας. 3 Ἀφέντος οὖν τὴν λαβὴν ἐκείνου καὶ εἰπόντος· « Δάκνεις, ὦ Ἀλκιβιάδη, καθάπερ αἱ γυναῖκες », « Οὐκ ἔγωγε » εἶπεν, « ἀλλ' ὡς οἱ λέοντες. »


Ἔτι δὲ μικρὸς ὢν ἔπαιζεν ἀστραγάλοις ἐν τῷ στενωπῷ, τῆς δὲ βολῆς καθηκούσης εἰς αὐτόν, ἅμαξα φορτίων ἐπῄει. 4 Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐκέλευσε περιμεῖναι τὸν ἄγοντα τὸ ζεῦγος· ὑπέπιπτε γὰρ ἡ βολὴ τῇ παρόδῳ τῆς ἁμάξης· μὴ πειθομένου δὲ δι' ἀγροικίαν ἀλλ' ἐπάγοντος, οἱ μὲν ἄλλοι παῖδες διέσχον, ὁ δ' Ἀλκιβιάδης καταβαλὼν ἐπὶ στόμα πρὸ τοῦ ζεύγους καὶ παρατείνας ἑαυτόν, ἐκέλευσεν οὕτως εἰ βούλεται διεξελθεῖν, ὥστε τὸν μὲν ἄνθρωπον ἀνακροῦσαι τὸ ζεῦγος ὀπίσω δείσαντα, τοὺς δ' ἰδόντας ἐκπλαγῆναι καὶ μετὰ βοῆς συνδραμεῖν πρὸς αὐτόν.


5 Ἐπεὶ δ' εἰς τὸ μανθάνειν ἧκε, τοῖς μὲν ἄλλοις ὑπήκουε διδασκάλοις ἐπιεικῶς, τὸ δ' αὐλεῖν ἔφευγεν ὡς ἀγεννὲς καὶ ἀνελεύθερον· πλήκτρου μὲν γὰρ καὶ λύρας χρῆσιν οὐδὲν οὔτε σχήματος οὔτε μορφῆς ἐλευθέρῳ πρεπούσης διαφθείρειν, αὐλοὺς δὲ φυσῶντος ἀνθρώπου στόματι καὶ τοὺς συνήθεις ἂν πάνυ μόλις διαγνῶναι τὸ πρόσωπον. 6 Ἔτι δὲ τὴν μὲν λύραν τῷ χρωμένῳ συμφθέγγεσθαι καὶ συνᾴδειν, τὸν δ' αὐλὸν ἐπιστομίζειν καὶ ἀποφράττειν, ἕκαστον τήν τε φωνὴν καὶ τὸν λόγον ἀφαιρούμενον. « Αὐλείτωσαν οὖν » ἔφη « Θηβαίων παῖδες· διαλέγεσθαι γὰρ οὐκ ἴσασιν· ἡμῖν δὲ τοῖς Ἀθηναίοις, ὡς οἱ πατέρες λέγουσιν, ἀρχηγέτις Ἀθηνᾶ καὶ πατρῷος Ἀπόλλων ἐστίν, ὧν ἡ μὲν ἔρριψε τὸν αὐλόν, ὁ δὲ καὶ τὸν αὐλητὴν ἐξέδειρε. » 7 Τοιαῦτα παίζων ἅμα καὶ σπουδάζων ὁ Ἀλκιβιάδης αὑτόν τε τοῦ μαθήματος ἀπέστησε καὶ τοὺς ἄλλους. Ταχὺ γὰρ διῆλθε λόγος εἰς τοὺς παῖδας, ὡς εὖ ποιῶν ὁ Ἀλκιβιάδης βδελύττοιτο τὴν αὐλητικὴν καὶ χλευάζοι τοὺς μανθάνοντας. Ὅθεν ἐξέπεσε κομιδῇ τῶν ἐλευθερίων διατριβῶν καὶ προεπηλακίσθη παντάπασιν ὁ αὐλός.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu dans le ch. I )

1

ἦθος , ους (τό) 3: le caractère, la manière d’être 

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ;

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, ce qui est normal, convenable , naturel ; // expr. : ὡς εἰκός : comme il est naturel

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) ; situation; l’aventure, l’incident, le coup du sort ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune; au pl. : les succès; les coups du sort, les infortunes

πολύτροπος , ος, ον : aux issues diverses, très divers ;

ἀνομοιότης ,ητος (ἡ) : différence, disparité, hétérogénéité

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

πρός + Α 1: 1 vers; 2 en ce qui concerne, par rapport à ;

πρὸς αὑτ : αὑτ renvoie à ἦθος

μεταβολή , ῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation ; la mobilité, l’inconstance

ἐπιδείκνυμι (aor M : ἐπεδειξαμην1: montrer, faire voir, faire constater

φύσις , εως (ἡ) 1: nature, manière d’être, l’état naturel, le naturel

πάθος , ους (τό) 3: la passion ;

φιλόνικος , ος,ον : qui aime vaincre ; τὸ φιλόνικον , ου : le désir de vaincre ;

ἰσχυρός , ά, όν 2: fort, solide, robuste

φιλόπρωτος , ος,ον : qui désire être le premier, qui a l’ambition du premier rang ; τὸ φιλόπρωτον : l’ambition d’être le premier ;

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c’est clair;

παιδικός , ή, όν : d’enfant, de l’enfance, enfantin

ἀπομνημόνευμα , ατος (τό) : le fait mémorable (parole ou action)

2

γάρ 1: en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit

παλαίω : lutter

πιέζω / πιεζέω : serrer, presser, saisir, étreindre ;

ὑπέρ + G 1: pour

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; inf aor : πεσεῖν ) : tomber ; succomber ;

ἀνάγω (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ) 3: conduire ; amener vers le haut ;

στόμα , ατος (τό)  2: 1 la bouche, la gueule; 2 la face ; // expr. ἐπὶ στόμα : sur la face, face contre terre ( Hom.);

ἅμμα , ἅμματος (τό) : le nœud ; tech. nœud formé par les bras entrelacés des lutteurs ;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ; // οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι + inf  1: je suis capable de, je peux ;

οἷος ἦν : se disposait à, ou faisait mine de (sens rare)

διεσθίω ( aor διέφαγον ; inf aor διαφαγεῖν ) : manger entièrement, dévorer

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras

3

ἀφίημι 1: ( inf aor 2 ἀφεῖναι ; part aor ἀφείς , ἀφέντος ) : lâcher 

οὖν 1: 1 donc, par conséquent ; 2 alors ;

λαϐή , ῆς (ἡ) : la prise

ἐκεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

δάκνω (aor ἔδακον) : mordre

καθάπερ : de même que, comme 

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme

ἔγωγε : pour moi, je

λέων , λέοντος (ὁ) : le lion

ἔτι  1: encore , de plus

μικρός , ά, όν 1: petit

παίζω : jouer; + D : jouer à ;

ἀστράγαλος , ου (ὁ) : l’osselet (pl : le jeu des osselets)

στενωπός , ος,ον : étroit, resserré ; στενωπός, οῦ (ὁ) : lieu ou passage étroit ; ruelle ;

βολή , ῆς (ἡ) : l’action de lancer, le jet

ἅμαξα , ἁμάξης (ἡ) : le chariot

φορτίον , ου (τό) : la marchandise

ἔπειμι (impft : ἐπῄει , ἐπῄεσαν ; inf  ἐπίεναι ) 3: aller vers, s’approcher, s’avancer

4

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier 

κελεύω 1: ordonner, ordonner de, donner l’ordre de

περιμένω : ( f περιμενῶ , aor περιέμεινα , inf aor περιμεῖναι ) : attendre

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ) : conduire

ζεῦγος , ζεύγους (τό) : attelage 

ὑποπίπτω : ( impft ὑπέπιπτον ) : + D : tomber sous

πάροδος , παρόδου (ὁ) : 1 le passage, le chemin ; 2 (théâtre) l’entrée du choeur ;

πείθομαι 1: ( πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα ) : + D : obéir à ;

μὴ πειθομένου δὲ δι' ἀγροικίαν ἀλλ' ἐπάγοντος : le sujet, sous-entendu, du G abs. est évident

ἀγροικία , ας (ἡ) : caractère rustique, rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

ἐπάγω ( ἐπάξω , ἐπήγαγον , ἐπῆχα ) 4: 1 conduire, amener (contre ou vers) ; 2 intr. se ( ἑαυτόν s e ) mettre en marche ou continuer sa marche (intention hostile) ;

διέχω : ( aor διέσχον : intr. s’écarter de droite et de gauche 

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

πρό + G 1: devant 

παρατείνω : (aor παρέτεινα ) : tendre, étendre tout au long

ἑαυτόν complète chacun des deux participes aoristes

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ; οὕτως ὥστε : tellement que, tant et si bien que, au point de

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  1: vouloir

εἰ βούλεται : dans le discours indirect, le grec conserve la plupart du temps le temps et le mode du discours direct dans les subordonnées

διεξέρχομαι 3: ( inf aor διεξελθεῖν) : 1 aller à travers, traverser ; 2 parcourir, raconter

ἄνθρωπος , ου (ὁ) 1: l’homme

ἀνακρούω : ( inf aor : ἀνακροῦσαι ) : ramener en arrière, tirer en arrière

ὀπίσω /  ὀπίσσω: en arrière

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ;

ἐκπλήσσω / ἐκπλήττω 4: frapper de stupeur, frapper ; // P ἐκπλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην ; inf aor P : ἐκπλαγῆναι ; part pft P : ἐκπεπληγμένος , η, ον) : être frappé de stupeur ou d’épouvante

βοή , ῆς (ἡ) 4: le cri, la clameur

συντρέχω ( inf aor συνδραμεῖν ) : courir ensemble

5

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque, après que ;

μανθάνω 1: ( μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα ) : apprendre, étudier, être instruit ;

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver; 2 être arrivé, être venu, être là ;

ὑπακούω : (impft ὑπήκουον ; pft : ὑπακήκοα ) +D : prêter l’oreille et réagir, écouter docilement qqn, écouter, obéir

διδάσκαλος , ου (ὁ) 4: le maître, le professeur, l’enseignant

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez, assez bien, convenablement

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : 1 fuir; 2 φεύγω + Α : éviter, se refuser à

ὡς + participe  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; parce que, dit-il... ;

ἀγεννής , ής, ές : 1 de basse naissance ; 2 sans noblesse, vulgaire, vil

ἀνελεύθερος , ος, ον : indigne d’un homme libre

πλῆκτρον , πλήκτρου (τό) : le plectre

λύρα , ας (ἡ) : la lyre

χρῆσις , εως (ή) : l’usage

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...;

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: 1 figure, l’attitude extérieure; apparence ; 2 noble aspect

μορφή , ῆς (ἡ) 4: 1 la forme, l’aspect, l’apparence ; 2 la beauté ;

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre , de naissance libre

ἐλευθέρῳ : adj. substantivé

πρέπω 2: convenir, être convenable ; πρέπον εἶναι + D : il convient à, il est convenable pour ;

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα 1: 1 détruire; 2 corrompre, gâter

διαφθείρειν , comme les infinitifs qui suivent jusqu’à ἀποφράττειν dépendent du verbe s e ἔλεγε : style indirect libre

αὐλός , οῦ (ὁ) : la flûte <flûte droite (à hanche)>

constr. : καὶ (même) τοὺς συνήθεις / ἂν πάνυ μόλις διαγνῶναι / τὸ πρόσωπον αὐλοὺς φυσῶντος ἀνθρώπου στόματι

φυσάω , ω : souffler dans

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : familier de, ami intime de (+ G)

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ;

πάνυ 2: tout à fait, très

μόλις  4: avec peine, difficilement 

διαγιγνώσκω 4: ( inf aor διαγνῶναι ) : reconnaître distinctement 

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, la figure 

6

χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος , inf χρῆσθαι ;) + D : utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ;

συμφθέγγομαι : + D : faire entendre sa voix avec, parler avec ou en même temps que

συνᾁδω : + D : chanter avec ou en même temps que

ἐπιστομίζω : fermer la bouche, museler

ἀποφράττω / ἀποφράσσω : boucher, obstruer

ἀποφράττειν : s e στόμα à déduire de ἐπιστομίζειν

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ;

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole

ἀφαιρέομαι 1: +2 Α : priver qqn de qqch ; enlever qqch à qqn;

αὐλειτάω , ῶ : souffler dans la flûte ( αὐλείτωσαν : forme béotienne, subj. 3ème p pl)

Θηϐαῖος , α, ον : le Thébain (G pl Θηβαίων )

διαλέγομαι 1: converser, discourir, argumenter , discuter

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ) : savoir

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

ἀρχηγέτις , ιδος (ἡ) : la fondatrice

Ἀθηνᾶ , ᾶς (ἡ) : Athéna

πατρῷος , α, ον 2: des ancêtres, de la race, du pays, de la patrie

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

ῥίπτω 3: (aor : ἔρριψα ) : 1 jeter, lancer, précipiter ; 2 rejeter, laisser tomber ;

αὐλητής , οῦ (ὁ) : joueur de flûte

ἐκδείρω ( aor ἐξέδειρα ) : écorcher vif

Allusion à deux légendes : selon l’une, Athéna, qui aurait inventé la flûte, quand elle se vit jouer dans le miroir d’une source, se trouvant horrible, la rejeta ; selon l’autre, rapportée aussi par Platon, le satyre Marsias l’aurait ramassée, serait devenu virtuose, et aurait défié le cithariste Apollon ; ce dernier, furieux, l’écorcha vif.

7

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de ce genre ;

παίζω : plaisanter, se moquer

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

σπουδάζω 2: ( σπουδάσομαι , ἐσπούδασα , ἐσπούδακα ) : pris abst : être sérieux

μάθημα , μαθήματος (τό) : la connaissance, l’enseignement, la discipline

ἀφίστημι (aor A ἀπέστησα ) 2: éloigner, écarter (de + G);

ταχύ 3: rapidement, vite ;

διέρχομαι ( διελεύσομαι, διῆλθον , διελήλυθα ) 2: faire un parcours; se répandre (εἰς+A : chez) 

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

ποιέω , ποιῶ 1: faire ; // expression : εὒ ποιῶ + part. = je fais bien de + inf. ;

βδελύττομαι  : détester, rejeter, avoir en horreur, vomir, dégueuler

βδελύττοιτο, χλευάζοι : optatif oblique après un vb introducteur au passé

αὐλητικός , ή, όν : qui concerne l’art de jouer de la flûte ; αὐλητική, ῆς (ἡ) : l’art de jouer de la flûte

χλευάζω : railler, se moquer de, tourner en ridicule

ὅθεν  2: adv rel de lieu : d’où, de là, à partir de là, par suite

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: + G tomber hors de, être chassé de ; être exilé, être banni ;

κομιδῇ  adv. : totalement, entièrement

ἐλευθέριος , α, ον : qui convient à un homme libre ; libéral ;

διατριβή , ῆς (ἡ) 4: occupation, étude 

προπηλακίζω ( aor. P :προεπηλακίσθην ) : traîner dans la boue, déconsidérer, injurier

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement


Vocabulaire alphabétique :

ἀγεννής , ής, ές : 1 de basse naissance ; 2 sans noblesse, vulgaire, vil

ἀγροικία , ας (ἡ) : caractère rustique, rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ) : conduire

Ἀθηνᾶ , ᾶς (ἡ) : Athéna

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

ἅμαξα , ἁμάξης (ἡ) : le chariot

ἅμμα , ἅμματος (τό) : le nœud ; tech. nœud formé par les bras entrelacés des lutteurs ;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ;

ἀνάγω (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ) 3: conduire ; amener vers le haut ;

ἀνακρούω : ( inf aor : ἀνακροῦσαι ) : ramener en arrière, tirer en arrière

ἀνελεύθερος , ος, ον : indigne d’un homme libre

ἄνθρωπος , ου (ὁ) 1: l’homme

ἀνομοιότης ,ητος (ἡ) : différence, disparité, hétérogénéité

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

ἀπομνημόνευμα , ατος (τό) : le fait mémorable (parole ou action)

ἀποφράττω / ἀποφράσσω : boucher, obstruer

ἀρχηγέτις , ιδος (ἡ) : la fondatrice

ἀστράγαλος , ου (ὁ) : l’osselet (pl : le jeu des osselets)

αὐλειτάω , ῶ : souffler dans la flûte ( αὐλείτωσαν : forme béotienne, subj. 3ème p pl)

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

αὐλητής , οῦ (ὁ) : joueur de flûte

αὐλητικός , ή, όν : qui concerne l’art de jouer de la flûte ; αὐλητική, ῆς (ἡ) : l’art de jouer de la flûte

αὐλός , οῦ (ὁ) : la flûte <flûte droite (à hanche)>

ἀφαιρέομαι 1: +2 Α : priver qqn de qqch ; enlever qqch à qqn;

ἀφίημι 1: ( inf aor 2 ἀφεῖναι ; part aor ἀφείς , ἀφέντος ) : lâcher 

ἀφίστημι (aor A ἀπέστησα ) 2: éloigner, écarter (de + G);

βδελύττομαι  : détester, rejeter, avoir en horreur, vomir, dégueuler

βοή , ῆς (ἡ) 4: le cri, la clameur

βολή , ῆς (ἡ) : l’action de lancer, le jet

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  1: vouloir

γάρ 1: en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme

δάκνω (aor ἔδακον) : mordre

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ;

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c’est clair;

διαγιγνώσκω 4: ( inf aor διαγνῶναι ) : reconnaître distinctement 

διαλέγομαι 1: converser, discourir, argumenter , discuter

διατριβή , ῆς (ἡ) 4: occupation, étude 

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα 1: 1 détruire; 2 corrompre, gâter

διδάσκαλος , ου (ὁ) 4: le maître, le professeur, l’enseignant

διεξέρχομαι 3: ( inf aor διεξελθεῖν) : 1 aller à travers, traverser ; 2 parcourir, raconter

διέρχομαι ( διελεύσομαι , διῆλθον , διελήλυθα ) 2: faire un parcours; se répandre (εἰς+A : chez) 

διεσθίω ( aor διέφαγον ; inf aor διαφαγεῖν ) : manger entièrement, dévorer

διέχω : ( aor διέσχον : intr. s’écarter de droite et de gauche 

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

ἔγωγε : pour moi, je

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, ce qui est normal, convenable , naturel ; // expr. : ὡς εἰκός : comme il est naturel

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ;

ἐκδείρω ( aor ἐξέδειρα ) : écorcher vif

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: + G tomber hors de, être chassé de ; être exilé, être banni ;

ἐκπλήσσω / ἐκπλήττω 4: frapper de stupeur, frapper ; // P ἐκπλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην ; inf aor P : ἐκπλαγῆναι ; part pft P : ἐκπεπληγμένος , η, ον) : être frappé de stupeur ou d’épouvante

ἐλευθέριος , α, ον : qui convient à un homme libre ; libéral ;

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre , de naissance libre

ἐπάγω ( ἐπάξω , ἐπήγαγον , ἐπῆχα ) 4: 1 conduire, amener (contre ou vers) ; 2 intr. se ( ἑαυτόν s e ) mettre en marche ou continuer sa marche (intention hostile) ;

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque, après que ;

ἔπειμι (impft : ἐπῄει , ἐπῄεσαν ; inf  ἐπίεναι ) 3: aller vers, s’approcher, s’avancer

ἐπιδείκνυμι (aor M : ἐπεδειξαμην1: montrer, faire voir, faire constater

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez, assez bien, convenablement

ἐπιστομίζω : fermer la bouche, museler

ἔτι  1: encore , de plus

ζεῦγος , ζεύγους (τό) : attelage 

ἦθος , ους (τό) 3: le caractère, la manière d’être 

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver; 2 être arrivé, être venu, être là ;

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

Θηϐαῖος , α, ον : le Thébain (G pl Θηβαίων )

ἰσχυρός , ά, όν 2: fort, solide, robuste

καθάπερ : de même que, comme 

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

κελεύω 1: ordonner, ordonner de, donner l’ordre de

κομιδῇ  adv. : totalement, entièrement

λαϐή , ῆς (ἡ) : la prise

λέων , λέοντος (ὁ) : le lion

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole

λύρα , ας (ἡ) : la lyre

μάθημα , μαθήματος (τό) : la connaissance, l’enseignement, la discipline

μανθάνω 1: ( μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα ) : apprendre, étudier, être instruit ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence

μεταβολή , ῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation ; la mobilité, l’inconstance

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μικρός , ά, όν 1: petit

μόλις  4: avec peine, difficilement 

μορφή , ῆς (ἡ) 4: 1 la forme, l’aspect, l’apparence ; 2 la beauté ;

ὅθεν  2: adv rel de lieu : d’où, de là, à partir de là, par suite

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ) : savoir

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ; // οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι + inf  1: je suis capable de, je peux ;

ὀπίσω /  ὀπίσσω: en arrière

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

οὖν 1: 1 donc, par conséquent ; 2 alors ;

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...;

πάθος , ους (τό) 3: la passion ;

παιδικός , ή, όν : d’enfant, de l’enfance, enfantin

παίζω : 1 jouer; + D : jouer à ; 2 plaisanter, se moquer

παλαίω : lutter

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

πάνυ 2: tout à fait, très

παρατείνω : (aor παρέτεινα ) : tendre, étendre tout au long

πάροδος , παρόδου (ὁ) : 1 le passage, le chemin ; 2 (théâtre) l’entrée du choeur ;

πατρῷος , α, ον 2: des ancêtres, de la race, du pays, de la patrie

πείθομαι 1: ( πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα ) : + D : obéir à ;

περιμένω : ( f περιμενῶ , aor περιέμεινα , inf aor περιμεῖναι ) : attendre

πιέζω / πιεζέω : serrer, presser, saisir, étreindre ;

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; inf aor : πεσεῖν ) : tomber ; succomber ;

πλῆκτρον , πλήκτρου (τό) : le plectre

ποιέω , ποιῶ 1: faire ; // expression : εὒ ποιῶ + part. = je fais bien de + inf. ;

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ;

πολύτροπος , ος, ον : aux issues diverses, très divers ;

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ;

πρέπω 2: convenir, être convenable ; πρέπον εἶναι + D : il convient à, il est convenable pour ;

πρό + G 1: devant 

προπηλακίζω ( aor. P :προεπηλακίσθην ) : traîner dans la boue, déconsidérer, injurier

πρός + Α 1: 1 vers; 2 en ce qui concerne, par rapport à ;

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, la figure 

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier 

ῥίπτω 3: (aor : ἔρριψα ) : 1 jeter, lancer, précipiter ; 2 rejeter, laisser tomber ;

σπουδάζω 2: ( σπουδάσομαι , ἐσπούδασα , ἐσπούδακα ) : pris abst : être sérieux

στενωπός , ος,ον : étroit, resserré ; στενωπός, οῦ (ὁ) : lieu ou passage étroit ; ruelle ;

στόμα , ατος (τό)  2: 1 la bouche, la gueule; 2 la face ; // expr. ἐπὶ στόμα : sur la face, face contre terre ( Hom.);

συμφθέγγομαι : + D : faire entendre sa voix avec, parler avec ou en même temps que

συνᾁδω : + D : chanter avec ou en même temps que

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : familier de, ami intime de (+ G)

συντρέχω ( inf aor συνδραμεῖν ) : courir ensemble

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: 1 figure, l’attitude extérieure; apparence ; 2 noble aspect

ταχύ 3: rapidement, vite ;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de ce genre ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) ; situation; l’aventure, l’incident, le coup du sort ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune; au pl. : les succès; les coups du sort, les infortunes

ὑπακούω : (impft ὑπήκουον ; pft : ὑπακήκοα ) +D : prêter l’oreille et réagir, écouter docilement qqn, écouter, obéir

ὑπέρ + G 1: pour

ὑποπίπτω : ( impft ὑπέπιπτον ) : + D : tomber sous

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : 1 fuir; 2 φεύγω + Α : éviter, se refuser à

φιλόνικος , ος,ον : qui aime vaincre ; τὸ φιλόνικον , ου : le désir de vaincre ;

φιλόπρωτος , ος,ον : qui désire être le premier, qui a l’ambition du premier rang ; τὸ φιλόπρωτον : l’ambition d’être le premier ;

φορτίον , ου (τό) : la marchandise

φυσάω , ω : souffler dans

φύσις , εως (ἡ) 1: nature, manière d’être, l’état naturel, le naturel

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras

χλευάζω : railler, se moquer de, tourner en ridicule

χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ;) + D : utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ;

χρῆσις , εως (ή) : l’usage

ὡς + participe  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; parce que, dit-il... ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ; οὕτως ὥστε : tellement que, tant et si bien que, au point de


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ) : conduire

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) 1: l’homme

ἀφαιρέομαι 1: +2 Α : priver qqn de qqch ; enlever qqch à qqn;

ἀφίημι 1: ( inf aor 2 ἀφεῖναι ; part aor ἀφείς , ἀφέντος ) : lâcher 

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  1: vouloir

γάρ 1: en début de narration, γάρ est explétif et ne doit pas être traduit

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα 1: craindre, avoir peur de, être pris de terreur ;

διαλέγομαι 1: converser, discourir, argumenter , discuter

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα 1: 1 détruire; 2 corrompre, gâter

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque, après que ;

ἐπιδείκνυμι (aor M : ἐπεδειξαμην1: montrer, faire voir, faire constater

ἔτι  1: encore , de plus

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver; 2 être arrivé, être venu, être là ;

κελεύω 1: ordonner, ordonner de, donner l’ordre de

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole

μανθάνω 1: ( μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα ) : apprendre, étudier, être instruit ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μικρός , ά, όν 1: petit

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ) : savoir

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ; // οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι + inf  1: je suis capable de, je peux ;

οὐδέν 1: neutre adverbial : en rien, nullement, absolument pas, pas du tout

οὖν 1: 1 donc, par conséquent ; 2 alors ;

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...;

πείθομαι 1: ( πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα ) : + D : obéir à ;

ποιέω , ποιῶ 1: faire ; // expression : εὒ ποιῶ + part. = je fais bien de + inf. ;

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ;

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ;

πρό + G 1: devant 

πρός + Α 1: 1 vers; 2 en ce qui concerne, par rapport à ;

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier 

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de ce genre ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) ; situation; l’aventure, l’incident, le coup du sort ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune; au pl. : les succès; les coups du sort, les infortunes

ὑπέρ + G 1: pour

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : 1 fuir; 2 φεύγω + Α : éviter, se refuser à

φύσις , εως (ἡ) 1: nature, manière d’être, l’état naturel, le naturel

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras

χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος , inf χρῆσθαι ;) + D : utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ;

ὡς + participe  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; parce que, dit-il... ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ; οὕτως ὥστε : tellement que, tant et si bien que, au point de

Fréquence 2 :

ἀφίστημι (aor A ἀπέστησα ) 2: éloigner, écarter (de + G);

διέρχομαι ( διελεύσομαι , διῆλθον , διελήλυθα ) 2: faire un parcours; se répandre (εἰς+A : chez) 

ἐλεύθερος , α, ον 2: libre , de naissance libre

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

ἰσχυρός , ά, όν 2: fort, solide, robuste

ὅθεν  2: adv rel de lieu : d’où, de là, à partir de là, par suite

πάνυ 2: tout à fait, très

πατρῷος , α, ον 2: des ancêtres, de la race, du pays, de la patrie

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; inf aor : πεσεῖν ) : tomber ; succomber ;

πρέπω 2: convenir, être convenable ; πρέπον εἶναι + D : il convient à, il est convenable pour ;

σπουδάζω 2: ( σπουδάσομαι , ἐσπούδασα , ἐσπούδακα ) : pris abst : être sérieux

στόμα , ατος (τό)  2: 1 la bouche, la gueule; 2 la face ; // expr. ἐπὶ στόμα : sur la face, face contre terre ( Hom.);

Fréquence 3 :

ἀνάγω (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ) 3: conduire ; amener vers le haut ;

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c’est clair;

διεξέρχομαι 3: ( inf aor διεξελθεῖν) : 1 aller à travers, traverser ; 2 parcourir, raconter

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: + G tomber hors de, être chassé de ; être exilé, être banni ;

ἔπειμι (impft : ἐπῄει , ἐπῄεσαν ; inf  ἐπίεναι ) 3: aller vers, s’approcher, s’avancer

ἦθος , ους (τό) 3: le caractère, la manière d’être 

μεταβολή , ῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation ; la mobilité, l’inconstance

πάθος , ους (τό) 3: la passion ;

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

πρόσωπον , ου (τό) 3: le visage, la figure 

ῥίπτω 3: (aor : ἔρριψα ) : 1 jeter, lancer, précipiter ; 2 rejeter, laisser tomber ;

ταχύ 3: rapidement, vite ;

Fréquence 4 :

βοή , ῆς (ἡ) 4: le cri, la clameur

διαγιγνώσκω 4: ( inf aor διαγνῶναι ) : reconnaître distinctement 

διατριβή , ῆς (ἡ) 4: occupation, étude 

διδάσκαλος , ου (ὁ) 4: le maître, le professeur, l’enseignant

ἐκπλήσσω / ἐκπλήττω 4: frapper de stupeur, frapper ; // P ἐκπλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην ; inf aor P : ἐκπλαγῆναι ; part pft P : ἐκπεπληγμένος , η, ον) : être frappé de stupeur ou d’épouvante

ἐπάγω ( ἐπάξω , ἐπήγαγον , ἐπῆχα ) 4: 1 conduire, amener (contre ou vers) ; 2 intr. se ( ἑαυτόν s e ) mettre en marche ou continuer sa marche (intention hostile) ;

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

μόλις  4: avec peine, difficilement 

μορφή , ῆς (ἡ) 4: 1 la forme, l’aspect, l’apparence ; 2 la beauté ;

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: 1 figure, l’attitude extérieure; apparence ; 2 noble aspect


Ne pas apprendre :

ἀγεννής , ής, ές : 1 de basse naissance ; 2 sans noblesse, vulgaire, vil

ἀγροικία , ας (ἡ) : caractère rustique, rusticité, grossièreté campagnarde, mœurs campagnardes

Ἀθηνᾶ , ᾶς (ἡ) : Athéna

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

ἅμαξα , ἁμάξης (ἡ) : le chariot

ἅμμα , ἅμματος (τό) : le nœud ; tech. nœud formé par les bras entrelacés des lutteurs ;

ἀνακρούω : ( inf aor : ἀνακροῦσαι ) : ramener en arrière, tirer en arrière

ἀνελεύθερος , ος, ον : indigne d’un homme libre

ἀνομοιότης ,ητος (ἡ) : différence, disparité, hétérogénéité

Ἀπόλλων , Ἀπόλλωνος (ὁ) : Apollon

ἀπομνημόνευμα , ατος (τό) : le fait mémorable (parole ou action)

ἀποφράττω: boucher, obstruer

ἀρχηγέτις , ιδος (ἡ) : la fondatrice

ἀστράγαλος , ου (ὁ) : l’osselet (pl : le jeu des osselets)

αὐλειτάω , ῶ : souffler dans la flûte ( αὐλείτωσαν : forme béotienne, subj. 3ème p pl)

αὐλέω , ῶ : jouer de la flûte

αὐλητής , οῦ (ὁ) : joueur de flûte

αὐλητικός , ή, όν : qui concerne l’art de jouer de la flûte ; αὐλητική, ῆς (ἡ) : l’art de jouer de la flûte

αὐλός , οῦ (ὁ) : la flûte <flûte droite (à hanche)>

βδελύττομαι  : détester, rejeter, avoir en horreur, vomir, dégueuler

βολή , ῆς (ἡ) : l’action de lancer, le jet

δάκνω (aor ἔδακον) : mordre

διεσθίω ( aor διέφαγον ; inf aor διαφαγεῖν ) : manger entièrement, dévorer

διέχω : ( aor διέσχον : intr. s’écarter de droite et de gauche 

ἔγωγε : pour moi, je

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui paraît bon, ce qui est juste, ce qui est normal, convenable , naturel ; // expr. : ὡς εἰκός : comme il est naturel

ἐκδείρω ( aor ἐξέδειρα ) : écorcher vif

ἐλευθέριος , α, ον : qui convient à un homme libre ; libéral ;

ἐπιεικῶς : suffisamment, assez, assez bien, convenablement

ἐπιστομίζω : fermer la bouche, museler

ζεῦγος , ζεύγους (τό) : attelage 

Θηϐαῖος , α, ον : le Thébain (G pl Θηβαίων )

καθάπερ : de même que, comme 

κομιδῇ  adv. : totalement, entièrement

λαϐή , ῆς (ἡ) : la prise

λέων , λέοντος (ὁ) : le lion

λύρα , ας (ἡ) : la lyre

μάθημα , μαθήματος (τό) : la connaissance, l’enseignement, la discipline

ὀπίσω /  ὀπίσσω: en arrière

παιδικός , ή, όν : d’enfant, de l’enfance, enfantin

παίζω : 1 jouer; + D : jouer à ; 2 plaisanter, se moquer

παλαίω : lutter

παρατείνω : (aor παρέτεινα ) : tendre, étendre tout au long

πάροδος , παρόδου (ὁ) : 1 le passage, le chemin ; 2 (théâtre) l’entrée du choeur ;

περιμένω : ( f περιμενῶ , aor περιέμεινα , inf aor περιμεῖναι ) : attendre

πιέζω / πιεζέω : serrer, presser, saisir, étreindre ;

πλῆκτρον , πλήκτρου (τό) : le plectre

πολύτροπος , ος, ον : aux issues diverses, très divers ;

προπηλακίζω ( aor. P :προεπηλακίσθην ) : traîner dans la boue, déconsidérer, injurier

στενωπός , ος,ον : étroit, resserré ; στενωπός, οῦ (ὁ) : lieu ou passage étroit ; ruelle ;

συμφθέγγομαι : + D : faire entendre sa voix avec, parler avec ou en même temps que

συνᾁδω : + D : chanter avec ou en même temps que

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : familier de, ami intime de (+ G)

συντρέχω ( inf aor συνδραμεῖν ) : courir ensemble

ὑπακούω : (impft ὑπήκουον ; pft : ὑπακήκοα ) +D : prêter l’oreille et réagir, écouter docilement qqn, écouter, obéir

ὑποπίπτω : ( impft ὑπέπιπτον ) : + D : tomber sous

φιλόνικος , ος,ον : qui aime vaincre ; τὸ φιλόνικον , ου : le désir de vaincre ;

φιλόπρωτος , ος,ον : qui désire être le premier, qui a l’ambition du premier rang ; τὸ φιλόπρωτον : l’ambition d’être le premier ;

φορτίον , ου (τό) : la marchandise

φυσάω , ω : souffler dans

χλευάζω : railler, se moquer de, tourner en ridicule

χρῆσις , εως (ή) : l’usage

Comparaison de traductions :

1 Τὸ δ' ἦθος αὐτοῦ πολλὰς μὲν ὕστερον, ὡς εἰκὸς ἐν πράγμασι μεγάλοις καὶ τύχαις πολυτρόποις, ἀνομοιότητας πρὸς αὑτὸ καὶ μεταβολὰς ἐπεδείξατο.

Traduction Robert Flacelière et Emile Chambry, Les Belles Lettres, Paris, 1964

Plus tard, son caractère manifesta, comme il était naturel parmi les grandes affaires où cet homme fut engagé et les vicissitudes de sa fortune, une grande instabilité et de nombreux changements...

Traduction nouvelle annotée par M.-P. Loicq-Berger, Chef de travaux honoraire de l'Université de Liège <loicq-berger@skynet.be>

Par la suite, comme il est naturel dans les situations importantes accompagnées de nombreux retournements de fortune, son caractère révéla beaucoup de disparates et de retours sur soi-même...


5 ...πλήκτρου μὲν γὰρ καὶ λύρας χρῆσιν οὐδὲν οὔτε σχήματος οὔτε μορφῆς ἐλευθέρῳ πρεπούσης διαφθείρειν...

Traduction Robert Flacelière et Emile Chambry, Les Belles Lettres, Paris, 1964

L’usage du plectre et de la lyre, disait-il, ne gâte rien à la figure et à l’aspect qui conviennent à un homme libre ...

Traduction nouvelle annotée par M.-P. Loicq-Berger, Chef de travaux honoraire de l'Université de Liège <loicq-berger@skynet.be>

C’est que l'usage du plectre et de la lyre n'abîme pas le maintien ni la forme corporelle convenables à un homme libre...Retour en haut du texte