Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

04 Socrate et Alcibiade (1)

Alcibiade et l'amourAlcibiade 04

Alcibiade et Socrate (1)

Alcibiade et l’amour

1 Ἤδη δὲ πολλῶν καὶ γενναίων ἀθροιζομένων καὶ περιεπόντων, οἱ μὲν ἄλλοι καταφανεῖς ἦσαν αὐτοῦ τὴν λαμπρότητα τῆς ὥρας ἐκπεπληγμένοι καὶ θεραπεύοντες, ὁ δὲ Σωκράτους ἔρως μέγα μαρτύριον ἦν τῆς πρὸς ἀρετὴν εὐφυΐας τοῦ παιδός, ἣν ἐμφαινομένην τῷ εἴδει καὶ διαλάμπουσαν ἐνορῶν, φοβούμενος δὲ τὸν πλοῦτον καὶ τὸ ἀξίωμα καὶ τὸν προκαταλαμβάνοντα κολακείαις καὶ χάρισιν ἀστῶν καὶ ξένων καὶ συμμάχων ὄχλον, οἷος ἦν ἀμύνειν καὶ μὴ περιορᾶν, ὥσπερ φυτὸν ἐν ἄνθει τὸν οἰκεῖον καρπὸν ἀποβάλλον καὶ διαφθεῖρον.

2 Οὐδένα γὰρ ἡ τύχη περιέσχεν ἔξωθεν οὐδὲ περιέφραξε τοῖς λεγομένοις ἀγαθοῖς τοσοῦτον ὥστ' ἄτρωτον ὑπὸ φιλοσοφίας γενέσθαι καὶ λόγοις ἀπρόσιτον παρρησίαν καὶ δηγμὸν ἔχουσιν· ἀλλ΄ Ἀλκιβιάδης εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς θρυπτόμενος καὶ ἀποκλειόμενος ὑπὸ τῶν πρὸς χάριν ἐξομιλούντων εἰσακοῦσαι τοῦ νουθετοῦντος καὶ παιδεύοντος, ὅμως ὑπ' εὐφυΐας ἐγνώρισε Σωκράτη καὶ προσήκατο, διασχὼν τοὺς πλουσίους καὶ ἐνδόξους ἐραστάς. 3 Ταχὺ δὲ ποιησάμενος συνήθη καὶ λόγων ἀκούσας οὐχ ἡδονὴν ἄνανδρον ἐραστοῦ θηρεύοντος οὐδὲ φιλήματα καὶ ψαύσεις προσαιτοῦντος, ἀλλ' ἐλέγχοντος τὰ σαθρὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ πιεζοῦντος τὸν κενὸν καὶ ἀνόητον τῦφον,

« Ἔπτηξ' ἀλέκτωρ δοῦλος ὣς κλίνας πτερόν ».

4 Καὶ τὸ μὲν Σωκράτους ἡγήσατο πρᾶγμα τῷ ὄντι θεῶν ὑπηρεσίαν εἰς νέων ἐπιμέλειαν εἶναι καὶ σωτηρίαν, καταφρονῶν δ' αὐτὸς ἑαυτοῦ, θαυμάζων δ' ἐκεῖνον, ἀγαπῶν δὲ τὴν φιλοφροσύνην, αἰσχυνόμενος δὲ τὴν ἀρετήν, ἐλάνθανεν εἴδωλον ἔρωτος, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, ἀντέρωτα κτώμενος, ὥστε θαυμάζειν ἅπαντας ὁρῶντας αὐτὸν Σωκράτει μὲν συνδειπνοῦντα καὶ συμπαλαίοντα καὶ συσκηνοῦντα, τοῖς δ' ἄλλοις ἐρασταῖς χαλεπὸν ὄντα καὶ δυσχείρωτον, ἐνίοις δὲ καὶ παντάπασι σοβαρῶς προσφερόμενον, ὥσπερ Ἀνύτῳ τῷ Ἀνθεμίωνος.


5 Ἐτύγχανε μὲν γὰρ ἐρῶν τοῦ Ἀλκιβιάδου, ξένους δέ τινας ἑστιῶν ἐκάλει κἀκεῖνον ἐπὶ τὸ δεῖπνον. Ὁ δὲ τὴν μὲν κλῆσιν ἀπείπατο, μεθυσθεὶς δ' οἴκοι μετὰ τῶν ἑταίρων, ἐκώμασε πρὸς τὸν Ἄνυτον, καὶ ταῖς θύραις ἐπιστὰς τοῦ ἀνδρῶνος καὶ θεασάμενος ἀργυρῶν ἐκπωμάτων καὶ χρυσῶν πλήρεις τὰς τραπέζας, ἐκέλευσε τοὺς παῖδας τὰ ἡμίση λαβόντας οἴκαδε κομίζειν πρὸς ἑαυτόν, εἰσελθεῖν δ' οὐκ ἠξίωσεν ἀλλ' ἀπῆλθε ταῦτα πράξας. 6 Τῶν οὖν ξένων δυσχεραινόντων καὶ λεγόντων, ὡς ὑβριστικῶς καὶ ὑπερηφάνως εἴη τῷ Ἀνύτῳ κεχρημένος ὁ Ἀλκιβιάδης, «Ἐπιεικῶς μὲν οὖν » ὁ Ἄνυτος ἔφη « καὶ φιλανθρώπως· ἃ γὰρ ἐξῆν αὐτῷ λαβεῖν ἅπαντα, τούτων ἡμῖν τὰ μέρη καταλέλοιπεν. »


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

ἤδη 1: déjà; désormais;

γενναῖος , α, ον 3: bien né, noble

ἀθροίζω 4: rassembler, assembler 

περιέπω : bien traiter, entourer de soins

καταφανής , ης,ες : visible, évident ; // καταφανής εἰμι+ part. : il est visible que je ...

λαμπρότης , ητος (ἡ) : l’éclat

ὥρα , ας (ἡ) 3: fleur de l’âge (jeunesse), beauté

θεραπεύω  3: honorer ; flatter, courtiser;

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

μαρτύριον , ου (τό) : témoignage

πρός + Α 1: vis-à-vis de, à l’égard de, par rapport à

ἀρετή , ῆς (ἡ) 1: excellence de l’âme, vertu

constr. : τῆς πρὸς ἀρετὴν εὐφυΐας ... ἣν ἐμφαινομένην τῷ εἴδει καὶ διαλάμπουσαν ἐνορῶν, φοβούμενος δὲ ... οἷος ἦν ἀμύνειν καὶ μὴ περιορᾶν... : le relatif ἣν est à la fois complément du participe au nominatif ἐνορῶν, et des deux infinitifs introduits par οἷος ἦν, ἀμύνειν καὶ μὴ περιορᾶν. Construction typiquement grecque, qu’on ne peut traduire littéralement en français !

ἐμφαίνομαι : apparaître dans, se révéler dans, se manifester par

εἶδος , εἴδους (τό) : 1 l’apparence, l’aspect la forme ; 2 la beauté des formes, la beauté

διαλάμπω : briller à travers, resplendir

ἐνοράω , ῶ : + D : voir dans

φοβέομαι , οῦμαι 2: être effrayé, éprouver de la crainte, redouter, craindre, avoir peur

πλοῦτος , ου (ὁ) 2: la richesse

ἀξίωμα , ἀξιώματος (τό) : 1 le prestige ; 2 la condition (sociale), le rang

προκαταλαμβάνω : chercher à gagner d’avance à sa cause qqn, le circonvenir

constr. : τὸν προκαταλαμβάνοντα ... qualifie ὄχλον

κολακεία , ας (ἡ) : flatterie

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : 1 la reconnaissance, la marque de respect ; 2 complaisance ; // πρὸς χάριν : pour faire plaisir, pour flatter ;

ἀστός , οῦ (ὁ) 4: le citoyen d’origine athénienne ;

ξένος , ου (ὁ) 1: 1 l’étranger ; 2 l’hôte ;

σύμμαχος , ου (ὁ) 1: l’allié

ὄχλος , ου (ὁ) 2: la foule

οἷος , οἵα , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : 1 tel que; 2 οἷος + inf : capable de, susceptible de , propre à ;

ἀμύνω (futur ἀμυνῶ ) 2: 1 défendre , protéger ; 2 se battre, combattre

περιοράω , ῶ 2: regarder avec indifférence, laisser faire ;

ὥσπερ 1: comme, de même que 

φυτόν , οῦ (τό) : la plante 

ἄνθος , ους (τό) : la fleur 

οἰκεῖος , α, ον 1: particulier, propre;

καρπός , οῦ (ὁ) : le fruit

ἀποβάλλω : rejeter; abandonner, perdre

2

περιέχω : ( aor περιέσχον) : 1 envelopper ; 2 bloquer, enfermer

ἔξωθεν adv. : du dehors, de l’extérieur

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus

περιφράσσω ( aor περιέφραξον ) : entourer d’une barrière

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire ; 2 désigner par un nom ; // ὁ λεγόμενος ... : celui qu’on appelle..., le soi-disant ... ;

ἀγαθά , ῶν (τά) : les biens

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv. : à tel point, tellement ; // τοσοῦτον ὥστε + inf. : assez ... pour ;

ἄτρωτος , ος, ον : in-vulnér-able, non blessé (ὑπό + G : à, par)

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de; 2 avec un vb passif : par ;

φιλοσοφία , ας (ἡ) 3: le désir ou l’amour de la sagesse, la philosophie

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 le discours ; 2 la raison, l’argument, le raisonnement ;

ἀπρόσιτος , ος,ον : inaccessible

παρρησία , ας (ἡ) : franchise 

δηγμός , οῦ (ὁ) : ce qui pique, ce qui mord, le mordant

ἔχουσιν : participe au D pl

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement ; // expr. : εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς : dès le début ;

θρύπτω : amollir

ἀποκλείω : écarter, séparer ; + inf. : empêcher de ;

ἐξομιλέω , ῶ : être en relation avec (+D)

εἰσακούω ( inf aor εἰσακοῦσαι ) : prêter l’oreille à, écouter ( + G, ou A, ou D)

νουθετέω , ῶ : ramener à la raison, réprimander

παιδεύω  2: éduquer, instruire 

ὅμως  1: pourtant, cependant, néanmoins, toutefois

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître

προσίημι ( aor M πρσηκάμην ) : laisser approcher

διέχω : ( aor διέσχον , part aor : διασχών, όντος) : tr. écarter

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ;

ἔνδοξος , ος , ον : renommé, glorieux, illustre

3

συνήθη : attribut du COD sous-entendu αὐτόν

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ) : + G écouter qqn ou qqch;

constr. : ἀκούσας λόγων ἐραστοῦ οὐ(χ) θηρεύοντος ἡδονὴν ἄνανδρον ; ordre expressif des mots...

ἡδονή , ῆς (ἡ) 2: le plaisir des sens, le plaisir

ἄνανδρος , ος, ον : non viril, indigne d’un homme, lâche 

θηρεύω : chasser

φίλημα , φιλήματος (τό) : le baiser

ψαύσις , εως (ἡ) : la caresse

προσαιτέω , ῶ : +2 A : quémander qqch de qqn, mendier qqch

ἐλέγχω  2: reprocher, blâmer ;

σαθρός , ά, όν : abîmé, fêlé, gâté

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l’âme

πιεζέω : réprimer

κενός , ή, όν 3: 1 vide; 2 vain

ἀνόητος , ος, ον 4: sot, stupide 

τῦφος , ου (ὁ) : 1 la fumée ; 2 la fumée de l’orgueil, les vapeurs de l’orgueil ;

πτήσσω ( aor ἔπτηξα ) : se blottir de crainte, se tapir

constr. : traduire ὡς juste après ἔπταξε

ἀλέκτωρ , ορος (ὁ) : le coq

δοῦλος , η, ον : adj : esclave, asservi

κλίνω ( part. aor. κλίνας , αντος) : pencher, incliner; coucher ; abaisser, replier ;

πτερόν , οῦ (τό) : la plume, l’aile

Cette image se réfère probablement aux combats de coqs, très prisés dans l’antiquité. Le vers (trimètre iambique) est attribué à un certain Phrynichos. 

4

ἡγέομαι , οῦμαι 1: penser, estimer;

ὄντι (τῷ) 1: adverbial : en réalité, réellement, effectivement

θεός , οῦ (ὁ) 1: le dieu , la divinité ;

ὑπηρεσία , ας (ἡ) : service (à l’origine, office du rameur d’un navire)

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι , νέων : les jeunes gens, la jeunesse

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à; 2 pour, en ce qui concerne ;

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: 1 le soin; 2 la conduite, la direction;

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

καταφρονέω , ῶ 2: + G: mépriser

αὐτός , ή, ό 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ; 

θαυμάζω 1: 1 regarder avec admiration, admirer ; 2 s’étonner ;

ἀγαπάω , ῶ 2: chérir, aimer 

φιλοφροσύνη , ης (ἡ) : la bienveillance, la bonté

αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην 2: + A rougir devant ;

αἰσχυνόμενος : plus que le respect, ce terme exprime la honte que peut éprouver Alcibiade en ayant devant ses yeux la vertu de Socrate.

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; impf ἐλάνθανον; inf aor λαθεῖν ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s’en apercevoir;

εἴδωλον , ου (τό) : 1 image; 2 image réfléchie (dans l’eau, dans un miroir), reflet

ἀντέρως , ἀντέρωτος (ὁ) : l’amour de retour, l’amour partagé

κτάομαι , κτῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

εἴδωλον ἔρωτος, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, ἀντέρωτα κτώμενος : cf. Platon, Phèdre 255 d : εἴδωλον ἔρωτος ἀντέρωτα ἔχων : « il éprouve le « contre-amour », image réfléchie de l’amour » (trad. L.Brisson 1989, qui explique en note : « Le « contre-amour » est toujours une rivalité (...) »

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

συνδειπνέω , ῶ  : + D : dîner avec

συμπαλαίω  : + D : lutter avec, pratiquer la lutte avec

συσκηνέω , ῶ : partager la tente avec, loger sous la même tente

χαλεπός , ή, όν 2: difficile, pénible, désagréable, dur; méchant, acariâtre

δυσχείρωτος , ος,ον : difficile à conquérir ou à vaincre, intraitable

ἔνιοι , αι, α 2: certains, certaines ; quelques-uns

σοϐαρῶς : violemment ; avec insolence

προσφέρομαι 3: + D : se comporter avec 

Ἄνυτος , Ἀνύτου (ὁ) : Anytos, amoureux éconduit d’Alcibiade, et accusateur de Socrate

Ἀνθεμίων , ωνος (ὁ) : Anthémion

5

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; inf aor τυχεῖν ) : 1 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : désirer passionément, aimer, être amoureux, être épris de ;

ἑστιάω , ῶ : recevoir à sa table

καλέω , ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα) : inviter

κἀκεῖνον = καὶ ἐκεῖνον

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 pour ;

δεῖπνον , ου (τό) : le repas, le dîner, le banquet

κλῆσις , εως (ἡ) : l’invitation

ἀπαγορεύω 2: ( aor Μ ἀπειπάμην : refuser

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην ; part aor P μεθυσθείς , έντος) : s’enivrer, être ivre ;

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt), chez soi

ἑταῖρος , ἑταίρου (ὁ) 4: : le compagnon, l’ami, le camarade

κωμάζω (aor ἐκώμασα ) : aller en joyeux cortège ;

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

ἐφίσταμαι , ἐπι-στήσομαι , ἐπέστην , ἐφέστηκα  ( part aor : ἐπιστάς, άντος2: + D: se placer sur, s’arrêter près de, se trouver près de, se tenir près

ἀνδρῶν , ἀνδρῶνος (ὁ) : l’appartement des hommes

θεάομαι , ῶμαι 3: regarder avec attention, examiner, considérer

ἀργυροῦς , ᾶ, οῦν : d’argent, en argent

ἔκπωμα , ἐκπώματος (τό) : la coupe

χρυσοῦς , χρυσῆ , χρυσοῦν  3: doré, d’or, en or

πλήρης , ης, ες : + G : rempli de, plein de

τράπεζα , τραπέζης (ἡ) 2: la table

κελεύω 1: ( aor ἐκέλευσα ) : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de

ἥμισυ (τό) 4: (pl. τὰ ἡμίση ) la moitié 

τὰ ἡμίση : le pluriel renvoie à ἐκπωμάτων; παῖδας a ici le sens d’ « esclaves ».

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : prendre, saisir 

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

κομίζω 1: transporter, ramener, rapporter ;

εἰσέρχομαι ( εἰσελεύσομαι , εἰσῆλθον , εἰσελήλυθα inf aor εἰσελθεῖν  ) 2: entrer dans, pénétrer dans, s’introduire dans;

ἀξιόω , ῶ 1: ( aor ἠξίωσα ) : + inf. juger digne, estimer bon que, penser qu’il faut; daigner 

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller, retourner, revenir

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : faire, agir, accomplir

6

δυσχεραίνω : supporter avec peine, être mécontent ou indigné de 

ὑβριστικῶς : avec trop d’insolence, avec trop d’arrogance

ὑπερηφάνως : très / trop orgueilleusement

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος , part pft κεχρημένος , inf χρῆσθαι ) + D : traiter (qqn comme+ attr. ) , en user avec qqn; καλῶς χρῆσθα τινι 1: bien se comporter envers qqn

μὲν οὖν : sert à donner réponse, affirmative ou négative ;

φιλανθρώπως : avec humanité

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de... , que (souvent sens conditionnel à l’imparfait ἐξῆν : il serait permis ou il aurait été permis) ; ἔξεστι μοι : il m’est permis de 

μέρος , ους (τό) 1: la partie, la fraction, la part ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ) 1: +A laisser, laisser derrière soi, abandonner (+ D : pour ou à)

Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθά , ῶν (τά) : les biens

ἀγαπάω , ῶ 2: chérir, aimer 

ἀθροίζω 4: rassembler, assembler 

αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην 2: + A rougir devant ;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ) : + G écouter qqn ou qqch;

ἀλέκτωρ , ορος (ὁ) : le coq

ἀμύνω (futur ἀμυνῶ ) 2: 1 défendre , protéger ; 2 se battre, combattre

ἄνανδρος , ος, ον : non viril, indigne d’un homme, lâche 

ἀνδρῶν , ἀνδρῶνος (ὁ) : l’appartement des hommes

Ἀνθεμίων , ωνος (ὁ) : Anthémion

ἄνθος , ους (τό) : la fleur 

ἀνόητος , ος, ον 4: sot, stupide 

ἀντέρως , ἀντέρωτος (ὁ) : l’amour de retour, l’amour partagé

Ἄνυτος , Ἀνύτου (ὁ) : Anytos, amoureux éconduit d’Alcibiade, et accusateur de Socrate

ἀξιόω , ῶ 1: ( aor ἠξίωσα ) : + inf. juger digne, estimer bon que, penser qu’il faut; daigner 

ἀξίωμα , ἀξιώματος (τό) : 1 le prestige ; 2 la condition (sociale), le rang

ἀπαγορεύω 2: ( aor Μ ἀπειπάμην : refuser

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller, retourner, revenir

ἀποβάλλω : rejeter; abandonner, perdre

ἀποκλείω : écarter, séparer ; + inf. : empêcher de ;

ἀπρόσιτος , ος,ον : inaccessible

ἀργυροῦς , ᾶ, οῦν : d’argent, en argent

ἀρετή , ῆς (ἡ) 1: excellence de l’âme, vertu

ἀστός , οῦ (ὁ) 4: le citoyen d’origine athénienne ;

ἄτρωτος , ος, ον : in-vulnér-able, non blessé (ὑπό + G : à, par)

αὐτός , ή, ό 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ; 

γενναῖος , α, ον 3: bien né, noble

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître

δεῖπνον , ου (τό) : le repas, le dîner, le banquet

δηγμός , οῦ (ὁ) : ce qui pique, ce qui mord, le mordant

διαλάμπω : briller à travers, resplendir

διέχω : ( aor διέσχον , part aor : διασχών, όντος) : tr. écarter

δοῦλος , η, ον : adj : esclave, asservi

δυσχείρωτος , ος,ον : difficile à conquérir ou à vaincre, intraitable

δυσχεραίνω : supporter avec peine, être mécontent ou indigné de 

εἶδος , εἴδους (τό) : 1 l’apparence, l’aspect la forme ; 2 la beauté des formes, la beauté

εἴδωλον , ου (τό) : 1 image; 2 image réfléchie (dans l’eau, dans un miroir), reflet

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à; 2 pour, en ce qui concerne ;

εἰσακούω ( inf aor εἰσακοῦσαι ) : prêter l’oreille à, écouter ( + G, ou A, ou D)

εἰσέρχομαι ( εἰσελεύσομαι , εἰσῆλθον , εἰσελήλυθα inf aor εἰσελθεῖν  ) 2: entrer dans, pénétrer dans, s’introduire dans;

ἔκπωμα , ἐκπώματος (τό) : la coupe

ἐλέγχω  2: reprocher, blâmer ;

ἐμφαίνομαι : apparaître dans, se révéler dans, se manifester par

ἔνδοξος , ος , ον : renommé, glorieux, illustre

ἔνιοι , αι, α 2: certains, certaines ; quelques-uns

ἐνοράω , ῶ : + D : voir dans

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de... , que (souvent sens conditionnel à l’imparfait ἐξῆν : il serait permis ou il aurait été permis) ; ἔξεστι μοι : il m’est permis de 

ἐξομιλέω , ῶ : être en relation avec (+D)

ἔξωθεν adv. : du dehors, de l’extérieur

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 pour ;

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: 1 le soin; 2 la conduite, la direction;

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : désirer passionément, aimer, être amoureux, être épris de ;

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

ἑστιάω , ῶ : recevoir à sa table

ἑταῖρος , ἑταίρου (ὁ) 4: : le compagnon, l’ami, le camarade

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement ; // expr. : εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς : dès le début ;

ἐφίσταμαι , ἐπι-στήσομαι , ἐπέστην , ἐφέστηκα  ( part aor : ἐπιστάς, άντος2: + D: se placer sur, s’arrêter près de, se trouver près de, se tenir près

ἡγέομαι , οῦμαι 1: penser, estimer;

ἤδη 1: déjà; désormais;

ἡδονή , ῆς (ἡ) 2: le plaisir des sens, le plaisir

ἥμισυ (τό) 4: (pl. τὰ ἡμίση ) la moitié 

θαυμάζω 1: 1 regarder avec admiration, admirer ; 2 s’étonner ;

θεάομαι , ῶμαι 3: regarder avec attention, examiner, considérer

θεός , οῦ (ὁ) 1: le dieu , la divinité ;

θεραπεύω  3: honorer ; flatter, courtiser;

θηρεύω : chasser

θρύπτω : amollir

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

καλέω , ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα) : inviter

καρπός , οῦ (ὁ) : le fruit

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ) 1: +A laisser, laisser derrière soi, abandonner (+ D : pour ou à)

καταφανής , ης,ες : visible, évident ; // καταφανής εἰμι+ part. : il est visible que je ...

καταφρονέω , ῶ 2: + G: mépriser

κελεύω 1: ( aor ἐκέλευσα ) : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de

κενός , ή, όν 3: 1 vide; 2 vain

κλῆσις , εως (ἡ) : l’invitation

κλίνω ( part. aor. κλίνας , αντος) : pencher, incliner; coucher ; abaisser, replier ;

κολακεία , ας (ἡ) : flatterie

κομίζω 1: transporter, ramener, rapporter ;

κτάομαι , κτῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

κωμάζω (aor ἐκώμασα ) : aller en joyeux cortège ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : prendre, saisir 

λαμπρότης , ητος (ἡ) : l’éclat

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; impf ἐλάνθανον; inf aor λαθεῖν ; opt aor epq λαθοίατο ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s’en apercevoir;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire ; 2 désigner par un nom ; // ὁ λεγόμενος ... : celui qu’on appelle..., le soi-disant ... ;

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 le discours ; 2 la raison, l’argument, le raisonnement ;

μαρτύριον , ου (τό) : témoignage

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην ; part aor P μεθυσθείς , έντος) : s’enivrer, être ivre ;

μὲν οὖν : sert à donner réponse, affirmative ou négative ;

μέρος , ους (τό) 1: la partie, la fraction, la part ;

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι , νέων : les jeunes gens, la jeunesse

νουθετέω , ῶ : ramener à la raison, réprimander

ξένος , ου (ὁ) 1: 1 l’étranger ; 2 l’hôte ;

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

οἰκεῖος , α, ον 1: particulier, propre;

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt), chez soi

οἷος , οἵα, οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : 1 tel que; 2 οἷος + inf : capable de, susceptible de , propre à ;

ὅμως  1: pourtant, cependant, néanmoins, toutefois

ὄντι (τῷ) 1: adverbial : en réalité, réellement, effectivement

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus

ὄχλος , ου (ὁ) 2: la foule

παιδεύω  2: éduquer, instruire 

παρρησία , ας (ἡ) : franchise 

περιέπω : bien traiter, entourer de soins

περιέχω : ( aor περιέσχον) : 1 envelopper ; 2 bloquer, enfermer

περιοράω , ῶ 2: regarder avec indifférence, laisser faire ;

περιφράσσω ( aor περιέφραξον ) : entourer d’une barrière

πιεζέω : réprimer

πλήρης , ης, ες : + G : rempli de, plein de

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ;

πλοῦτος , ου (ὁ) 2: la richesse

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : faire, agir, accomplir

προκαταλαμβάνω : chercher à gagner d’avance à sa cause qqn, le circonvenir

πρός + Α 1: vis-à-vis de, à l’égard de, par rapport à

προσαιτέω , ῶ : +2 A : quémander qqch de qqn, mendier qqch

προσίημι ( aor M πρσηκάμην ) : laisser approcher

προσφέρομαι 3: + D : se comporter avec 

πτερόν , οῦ (τό) : la plume, l’aile

πτήσσω ( aor ἔπτηξα ) : se blottir de crainte, se tapir

σαθρός , ά, όν : abîmé, fêlé, gâté

σοϐαρῶς : violemment ; avec insolence

σύμμαχος , ου (ὁ) 1: l’allié

συμπαλαίω  : + D : lutter avec, pratiquer la lutte avec

συνδειπνέω , ῶ  : + D : dîner avec

συσκηνέω , ῶ : partager la tente avec, loger sous la même tente

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv. : à tel point, tellement ; // τοσοῦτον ὥστε + inf. : assez ... pour ;

τράπεζα , τραπέζης (ἡ) 2: la table

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; inf aor τυχεῖν ) : 1 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

τῦφος , ου (ὁ) : 1 la fumée ; 2 la fumée de l’orgueil, les vapeurs de l’orgueil ;

ὑβριστικῶς : avec trop d’insolence, avec trop d’arrogance

ὑπερηφάνως : très / trop orgueilleusement

ὑπηρεσία , ας (ἡ) : service (à l’origine, office du rameur d’un navire)

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de; 2 avec un vb passif : par ;

φιλανθρώπως : avec humanité

φίλημα , φιλήματος (τό) : le baiser

φιλοσοφία , ας (ἡ) 3: le désir ou l’amour de la sagesse, la philosophie

φιλοφροσύνη , ης (ἡ) : la bienveillance, la bonté

φοβέομαι , οῦμαι 2: être effrayé, éprouver de la crainte, redouter, craindre, avoir peur

φυτόν , οῦ (τό) : la plante 

χαλεπός , ή, όν 2: difficile, pénible, désagréable, dur; méchant, acariâtre

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : 1 la reconnaissance, la marque de respect ; 2 complaisance ; // πρὸς χάριν : pour faire plaisir, pour flatter ;

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος , part pft κεχρημένος , inf χρῆσθαι ) + D : traiter (qqn comme+ attr. ) , en user avec qqn; καλῶς χρῆσθα τινι 1: bien se comporter envers qqn

χρυσοῦς , χρυσῆ , χρυσοῦν  3: doré, d’or, en or

ψαύσις , εως (ἡ) : la caresse

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l’âme

ὥρα , ας (ἡ) 3: fleur de l’âge (jeunesse), beauté

ὥσπερ 1: comme, de même que 


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀγαθά , ῶν (τά) 1: les biens

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ) : + G écouter qqn ou qqch;

ἀξιόω , ῶ 1: ( aor ἠξίωσα ) : + inf. juger digne, estimer bon que, penser qu’il faut; daigner 

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἀρετή , ῆς (ἡ) 1: excellence de l’âme, vertu

αὐτός , ή, ό 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ; 

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à; 2 pour, en ce qui concerne ;

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de... , que (souvent sens conditionnel à l’imparfait ἐξῆν : il serait permis ou il aurait été permis) ; ἔξεστι μοι : il m’est permis de 

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 pour ;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement ; // expr. : εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς : dès le début ;

ἡγέομαι , οῦμαι 1: penser, estimer;

ἤδη 1: déjà; désormais;

θαυμάζω 1: 1 regarder avec admiration, admirer ; 2 s’étonner ;

θεός , οῦ (ὁ) 1: le dieu , la divinité ;

καλέω , ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα) : inviter

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ) 1: +A laisser, laisser derrière soi, abandonner (+ D : pour ou à)

κελεύω 1: ( aor ἐκέλευσα ) : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de

κομίζω 1: transporter, ramener, rapporter ;

κτάομαι , κτῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : prendre, saisir 

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; impf ἐλάνθανον; inf aor λαθεῖν ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s’en apercevoir;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire ; 2 désigner par un nom ; // ὁ λεγόμενος ... : celui qu’on appelle..., le soi-disant ... ;

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 le discours ; 2 la raison, l’argument, le raisonnement ;

μὲν οὖν 1: sert à donner réponse, affirmative ou négative ;

μέρος , ους (τό) 1: la partie, la fraction, la part ;

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι , νέων : les jeunes gens, la jeunesse

ξένος , ου (ὁ) 1: 1 l’étranger ; 2 l’hôte ;

οἰκεῖος , α, ον 1: particulier, propre;

οἷος , οἵα, οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : 1 tel que; 2 οἷος + inf : capable de, susceptible de , propre à ;

ὅμως  1: pourtant, cependant, néanmoins, toutefois

ὄντι (τῷ) 1: adverbial : en réalité, réellement, effectivement

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : faire, agir, accomplir

πρός + Α 1: vis-à-vis de, à l’égard de, par rapport à

σύμμαχος , ου (ὁ) 1: l’allié

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut, la préservation

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv. : à tel point, tellement ; // τοσοῦτον ὥστε + inf. : assez ... pour ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; inf aor τυχεῖν ) : 1 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de; 2 avec un vb passif : par ;

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : 1 la reconnaissance, la marque de respect ; 2 complaisance ; // πρὸς χάριν : pour faire plaisir, pour flatter ;

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος , part pft κεχρημένος , inf χρῆσθαι ) + D : traiter (qqn comme+ attr. ) , en user avec qqn; καλῶς χρῆσθα τινι 1: bien se comporter envers qqn

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l’âme

ὥσπερ 1: comme, de même que 

Fréquence 2 :

ἀγαπάω , ῶ 2: chérir, aimer 

αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην 2: + A rougir devant ;

ἀμύνω (futur ἀμυνῶ ) 2: 1 défendre , protéger ; 2 se battre, combattre

ἀπαγορεύω 2: ( aor Μ ἀπειπάμην : refuser

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller, retourner, revenir

εἰσέρχομαι ( εἰσελεύσομαι , εἰσῆλθον , εἰσελήλυθα inf aor εἰσελθεῖν  ) 2: entrer dans, pénétrer dans, s’introduire dans;

ἐλέγχω  2: reprocher, blâmer ;

ἔνιοι , αι, α 2: certains, certaines ; quelques-uns

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: 1 le soin; 2 la conduite, la direction;

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

ἐφίσταμαι , ἐπι-στήσομαι , ἐπέστην , ἐφέστηκα  ( part aor : ἐπιστάς, άντος2: + D: se placer sur, s’arrêter près de, se trouver près de, se tenir près

ἡδονή , ῆς (ἡ) 2: le plaisir des sens, le plaisir

καταφρονέω , ῶ 2: + G: mépriser

ὄχλος , ου (ὁ) 2: la foule

παιδεύω  2: éduquer, instruire 

περιοράω , ῶ 2: regarder avec indifférence, laisser faire ;

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ;

πλοῦτος , ου (ὁ) 2: la richesse

τράπεζα , τραπέζης (ἡ) 2: la table

φιλοσοφία , ας (ἡ) 3: le désir ou l’amour de la sagesse, la philosophie

φοβέομαι , οῦμαι 2: être effrayé, éprouver de la crainte, redouter, craindre, avoir peur

χαλεπός , ή, όν 2: difficile, pénible, désagréable, dur; méchant, acariâtre

Fréquence 3 :

γενναῖος , α, ον 3: bien né, noble

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : désirer passionément, aimer, être amoureux, être épris de ;

θεάομαι , ῶμαι 3: regarder avec attention, examiner, considérer

θεραπεύω  3: honorer ; flatter, courtiser;

κενός , ή, όν 3: 1 vide; 2 vain

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt), chez soi

προσφέρομαι 3: + D : se comporter avec 

χρυσοῦς , χρυσῆ , χρυσοῦν  3: doré, d’or, en or

ὥρα , ας (ἡ) 3: fleur de l’âge (jeunesse), beauté

Fréquence 4 :

ἀθροίζω 4: rassembler, assembler 

ἀνόητος , ος, ον 4: sot, stupide 

ἀστός , οῦ (ὁ) 4: le citoyen d’origine athénienne ;

ἑταῖρος , ἑταίρου (ὁ) 4: : le compagnon, l’ami, le camarade

ἥμισυ (τό) 4: (pl. τὰ ἡμίση ) la moitié 

θύρα , ας (ἡ) 4: la porte

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)


Ne pas apprendre :

ἀλέκτωρ , ορος (ὁ) : le coq

ἄνανδρος , ος, ον : non viril, indigne d’un homme, lâche 

ἀνδρῶν , ἀνδρῶνος (ὁ) : l’appartement des hommes

Ἀνθεμίων , ωνος (ὁ) : Anthémion

ἄνθος , ους (τό) : la fleur 

ἀντέρως , ἀντέρωτος (ὁ) : l’amour de retour, l’amour partagé

Ἄνυτος , Ἀνύτου (ὁ) : Anytos, amoureux éconduit d’Alcibiade, et accusateur de Socrate

ἀξίωμα , ἀξιώματος (τό) : 1 le prestige ; 2 la condition (sociale), le rang

ἀποβάλλω : rejeter; abandonner, perdre

ἀποκλείω : écarter, séparer ; + inf. : empêcher de ;

ἀπρόσιτος , ος,ον : inaccessible

ἀργυροῦς , ᾶ, οῦν : d’argent, en argent

ἄτρωτος , ος, ον : in-vulnér-able, non blessé (ὑπό + G : à, par)

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître

δεῖπνον , ου (τό) : le repas, le dîner, le banquet

δηγμός , οῦ (ὁ) : ce qui pique, ce qui mord, le mordant

διαλάμπω : briller à travers, resplendir

διέχω : ( aor διέσχον , part aor : διασχών, όντος) : tr. écarter

δοῦλος , η, ον : adj : esclave, asservi

δυσχείρωτος , ος,ον : difficile à conquérir ou à vaincre, intraitable

δυσχεραίνω : supporter avec peine, être mécontent ou indigné de 

εἶδος , εἴδους (τό) : 1 l’apparence, l’aspect la forme ; 2 la beauté des formes, la beauté

εἴδωλον , ου (τό) : 1 image; 2 image réfléchie (dans l’eau, dans un miroir), reflet

εἰσακούω ( inf aor εἰσακοῦσαι ) : prêter l’oreille à, écouter ( + G, ou A, ou D)

ἔκπωμα , ἐκπώματος (τό) : la coupe

ἐμφαίνομαι : apparaître dans, se révéler dans, se manifester par

ἔνδοξος , ος , ον : renommé, glorieux, illustre

ἐνοράω , ῶ : + D : voir dans

ἐξομιλέω , ῶ : être en relation avec (+D)

ἔξωθεν adv. : du dehors, de l’extérieur

ἑστιάω , ῶ : recevoir à sa table

θηρεύω : chasser

θρύπτω : amollir

καρπός , οῦ (ὁ) : le fruit

καταφανής , ης,ες : visible, évident ; // καταφανής εἰμι+ part. : il est visible que je ...

κλῆσις , εως (ἡ) : l’invitation

κλίνω ( part. aor. κλίνας , αντος) : pencher, incliner; coucher ; abaisser, replier ;

κολακεία , ας (ἡ) : flatterie

κωμάζω (aor ἐκώμασα ) : aller en joyeux cortège ;

λαμπρότης , ητος (ἡ) : l’éclat

μαρτύριον , ου (τό) : témoignage

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην ; part aor P μεθυσθείς , έντος) : s’enivrer, être ivre ;

νουθετέω , ῶ : ramener à la raison, réprimander

παρρησία , ας (ἡ) : franchise 

περιέπω : bien traiter, entourer de soins

περιέχω : ( aor περιέσχον) : 1 envelopper ; 2 bloquer, enfermer

περιφράσσω ( aor περιέφραξον ) : entourer d’une barrière

πιεζέω : réprimer

πλήρης , ης, ες : + G : rempli de, plein de

προκαταλαμβάνω : chercher à gagner d’avance à sa cause qqn, le circonvenir

προσαιτέω , ῶ : +2 A : quémander qqch de qqn, mendier qqch

προσίημι ( aor M πρσηκάμην ) : laisser approcher

πτερόν , οῦ (τό) : la plume, l’aile

πτήσσω ( aor ἔπτηξα ) : se blottir de crainte, se tapir

σαθρός , ά, όν : abîmé, fêlé, gâté

σοϐαρῶς : violemment ; avec insolence

συμπαλαίω  : + D : lutter avec, pratiquer la lutte avec

συνδειπνέω , ῶ  : + D : dîner avec

συσκηνέω , ῶ : partager la tente avec, loger sous la même tente

τῦφος , ου (ὁ) : 1 la fumée ; 2 la fumée de l’orgueil, les vapeurs de l’orgueil ;

ὑβριστικῶς : avec trop d’insolence, avec trop d’arrogance

ὑπερηφάνως : très / trop orgueilleusement

ὑπηρεσία , ας (ἡ) : service (à l’origine, office du rameur d’un navire)

φιλανθρώπως : avec humanité

φίλημα , φιλήματος (τό) : le baiser

φιλοφροσύνη , ης (ἡ) : la bienveillance, la bonté

φυτόν , οῦ (τό) : la plante 

ψαύσις , εως (ἡ) : la caresse


Comparaison de traductions :

1 ... ἣν ἐμφαινομένην τῷ εἴδει καὶ διαλάμπουσαν ἐνορῶν, φοβούμενος δὲ τὸν πλοῦτον καὶ τὸ ἀξίωμα καὶ τὸν προκαταλαμβάνοντα κολακείαις καὶ χάρισιν ἀστῶν καὶ ξένων καὶ συμμάχων ὄχλον, οἷος ἦν ἀμύνειν καὶ μὴ περιορᾶν, ὥσπερ φυτὸν ἐν ἄνθει τὸν οἰκεῖον καρπὸν ἀποβάλλον καὶ διαφθεῖρον.


R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Socrate voyait ce naturel transparaître et briller à travers sa beauté physique ; mais, craignant pour lui sa richesse, son rang, et la foule de citoyens, d’étrangers et d’alliés qui cherchaient à le circonvenir par leurs flatteries et leurs complaisances, il entreprit de le protéger et de ne pas laisser une telle plante perdre et gâter dans sa fleur le fruit qu’elle devait porter.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

... tout en voyant cette disposition révélée par son aspect extérieur jusqu'à l'illuminer, Socrate redoutait d'autre part la richesse d'Alcibiade, son rang, la foule de citadins, d'étrangers, d'alliés qui voulaient l'envelopper à force de flatteries et d'égards. Alors, il se mit à le défendre, pour ne pas le voir, tel une plante en fleur, perdre et détruire le fruit qui est le sien.


Retour en haut du texte