Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

06 Socrate et Alcibiade (2)

L'influence de SocrateChapitre 6 : Socrate et Alcibiade (2)


1 Ὁ δὲ Σωκράτους ἔρως πολλοὺς ἔχων καὶ μεγάλους ἀνταγωνιστὰς π μὲν ἐκράτει τοῦ Ἀλκιβιάδου, δι' εὐφυΐαν ἁπτομένων τῶν λόγων αὐτοῦ καὶ τὴν καρδίαν στρεφόντων καὶ δάκρυα ἐκχεόντων, ἔστι δ' ὅτε καὶ τοῖς κόλαξι πολλὰς ἡδονὰς ὑποβάλλουσιν ἐνδιδοὺς ἑαυτόν, ἀπωλίσθανε τοῦ Σωκράτους καὶ δραπετεύων ἀτεχνῶς ἐκυνηγεῖτο, πρὸς μόνον ἐκεῖνον ἔχων τὸ αἰδεῖσθαι καὶ τὸ φοβεῖσθαι, τῶν δ' ἄλλων ὑπερορῶν. 2 Ὁ μὲν οὖν Κλεάνθης ἔλεγε τὸν ἐρώμενον ὑφ' ἑαυτοῦ μὲν ἐκ τῶν ὤτων κρατεῖσθαι, τοῖς δ' ἀντερασταῖς πολλὰς λαβὰς παρέχειν ἀθίκτους ἑαυτῷ, τὴν γαστέρα λέγων καὶ τὰ αἰδοῖα καὶ τὸν λαιμόν· Ἀλκιβιάδης δ' ἦν μὲν ἀμέλει καὶ πρὸς ἡδονὰς ἀγώγιμος· 3 ἡ γὰρ ὑπὸ Θουκυδίδου λεγομένη παρανομία εἰς τὸ σῶμα τῆς διαίτης ὑποψίαν τοιαύτην δίδωσιν. 4 Οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον αὐτοῦ τῆς φιλοτιμίας ἐπιλαμβανόμενοι καὶ τῆς φιλοδοξίας οἱ διαφθείροντες ἐνέβαλλον οὐ καθ' ὥραν εἰς μεγαλοπραγμοσύνην, ἀναπείθοντες ὡς ὅταν πρῶτον ἄρξηται τὰ δημόσια πράττειν, οὐ μόνον ἀμαυρώσοντα τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς καὶ δημαγωγοὺς εὐθύς, ἀλλὰ καὶ τὴν Περικλέους δύναμιν ἐν τοῖς Ἕλλησι καὶ δόξαν ὑπερβαλούμενον. 5 Ὥσπερ οὖν ὁ σίδηρος ἐν τῷ πυρὶ μαλασσόμενος αὖθις ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ πυκνοῦται καὶ σύνεισι τοῖς μορίοις εἰς ἑαυτόν, οὕτως ἐκεῖνον ὁ Σωκράτης θρύψεως διάπλεων καὶ χαυνότητος ὁσάκις ἀναλάβοι, πιέζων τῷ λόγῳ καὶ συστέλλων ταπεινὸν ἐποίει καὶ ἄτολμον, ἡλίκων ἐνδεής ἐστι καὶ ἀτελὴς πρὸς ἀρετὴν μανθάνοντα.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

ἀνταγωνιστής , οῦ (ὁ) : l’adversaire, le rival

πῃ : encl. : parfois ; πῃ μέν ... ἔστι δ' ὅτε : tantôt ... tantôt ; parfois... mais il y il y des cas où... ;

κρατέω , ῶ 1: + A : vaincre ; // + G ou+ D : 1 gouverner, avoir le pouvoir, règner sur , être puissant sur, avoir l’autorité sur;

καρδία , ας (ἡ) 4: le coeur (organe, ou siège des passions

στρέφω 4: tourner, retourner, tordre en tous sens ; bouleverser ;

δάκρυον ,ου (τό) 2: la larme, les pleurs

ἐκχέω : 1 verser, répandre ; 2 faire couler, faire répandre

ὑποβάλλω : ( ὑποβαλῶ , ὑπέβαλον , ὑποβέβληκα ) : mettre sous ; jeter sous, suggérer ; // M : s’approprier, faire passer pour sien

ἐνδίδωμι : (part. pr. ἐνδιδούς ) : 1 remettre aux mains de, livrer ; procurer, fournir ; 2 fléchir, faiblir

ἀπολισθάνω ( impf ἀπωλισθάνον : + G : perdre prise en glissant de ; échapper à ;

δραπετεύω : s’échapper (en parlant d’un esclave) , s’enfuir

ἀτεχνῶς : réellement, vraiment (attention à l’accentuation !)

κυνηγετέω , ῶ : chasser, poursuivre à la chasse

μόνος , η, ον 1: seul, unique, un seul ;

αἰδέομαι , οῦμαι 4: : 1 avoir honte devant (A); 2 avoir du respect pour,  respecter ;

ὑπεροράω , ῶ 4: + G : regarder de haut ; mépriser ;

2

Κλεάνθης , ους (ὁ) : Cléanthe, (331-232 av JC) successeur de Zénon à la tête de l’école stoïcienne

ἐρώμενος , ου (ὁ) : l'aimé; ( désigne en général un adolescent ou un jeune homme; son amant nettement plus âgé est désigné par le terme ἐραστής )

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ; ( ὑφ’ devant voyelle aspirée )

ἐκ + G 1: par, au moyen de ;

οὖς , ὠτός (τό): l’oreille ( G pl ὤτων )

ἀντεραστής , οῦ (ὁ) : le rival en amour

παρέχω 1: 1 procurer, fournir ; 2 : accorder, permettre ;

ἄθικτος , ος,ον : + D : non touché par ; qui ne peut être touché par, inaccessible à

γαστήρ , γαστρός (ἡ) : ( A γαστέρα ) : le ventre

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire, exposer; 2 vouloir dire, signifier ;

αἰδοῖα , ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

λαιμός , οῦ (ὁ) : la gorge, le gosier

ἀμέλει : adv. sans aucun doute ; en vérité ;

ἀγώγιμος , ος, ον : susceptible de se laisser entraîner (πρός + Α : par)

3

Θουκυδίδης , ου (ὁ) : Thucydide, ( ~ 455 - ~399 av JC), célèbre historien athénien de la guerre du Péloponnèse ; stratège en 424, ostracisé ensuite et en exil pendant 20 ans.

Le passage cité ici : Guerre du Péloponnèse, 6,15,4 :τὸ μέγεθος τῆς τε κατὰ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα παρανομίας ἐς τὴν δίαιταν.

παρανομία , ας (ἡ) : l’irrégularité, l’immoralité, le dérèglement ;

δίαιτα , διαίτης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre 

constr : le groupe sujet va de ἡ γὰρ Θουκιδίδου... à ...διαίτης

ὑποψία , ας (ἡ)  4: soupçon

4

οὐ μὴν ἀλλά 1: néanmoins, cependant; οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... 1: non seulement ... mais encore (mais aussi) ...  ;

μᾶλλον 1: plus, davantage, plutôt

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; ambition ;

ἐπιλαμϐάνω ( ἐπιλήψομαι , ἐπέλαβον , ἐπεἴληφα ) : + G : 1 saisir, faire une prise, avoir prise sur ( terme de lutte) ; 2 attaquer

φιλοδοξία , ας (ἡ) : amour de la réputation, de la gloire

ὥρα , ας (ἡ) 3: 1 période, époque, moment; 2 saison; heure; οὐ καθ ‘ ὥραν : pas selon le moment favorable => prématurément ;

μεγαλοπραγμοσύνη , ης (ἡ) : le penchant aux grandes entreprises, l’inclination pour les grandes affaires

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα ) : persuader (ὡς + part. futur : que)

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité) ; ὅταν πρῶτον : dès que ;

ἄρχω + G 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι ; part. aor. M ἀρξάμενος ) 1 commencer 

δημόσιος , α, ον 2: adj. public ; fait au nom de l’Etat; / subst. : τὰ δημόσια , ων : les biens de l’Etat, les revenus publics ; τὰ δημόσια πράττειν : faire de la politique ;

οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... 1: non seulement ... mais encore (mais aussi) ...  ;

ἀμαυρόω ,ῶ : rendre moins visible ; effacer, anéantir

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ; le stratège

δημαγωγός , οῦ (ὁ) : le conducteur du peuple, le chef du peuple

δύναμις , εως (ἡ) 1: la puissance, le pouvoir, l’influence 

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec (D pl Ἕλλησι )

ὑπερϐάλλω 3: ( f ὑπερϐαλῶ) : dépasser 

5

σίδηρος , ου (ὁ)  3: 1 le fer ; 2 l’épée, le glaive

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

μαλάσσω : adoucir, assouplir, amollir

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 de nouveau; 3 ensuite

ψυχρός , ά, όν : adj. : froid, frais ; subst. : ψυχρόν , ψυχροῦ (τό) : l’eau froide, le froid ;

πυκνέομαι , οῦμαι : se resserrer, se contracter

σύνειμι 2 : ( 3ème p sg : σύνεισι ; part pr : συνιών , συνιόντος ) : s’assembler, se réunir, se contracter , se condenser

μόριον , μορίου (τό) : la partie

θρύψις , εως (ἡ) : 1 action d’amollir, de briser ; 2 action d’être brisé, mollesse, vie molle ou efféminée

διάπλεως , διάπλεα , διάπλεων : + G : tout plein de (Α m sg : διάπλεων )

constr. ὁσάκις ὁ Σωκράτης ἀναλάβοι ἐκεῖνον θρύψεως διάπλεων καὶ χαυνότητος

χαυνότης , χαυνότητος (ἡ) : défaut de consistance, vanité

ὁσάκις : conj. : toutes les fois que

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , ανέλαβον , ανείληφα ) : prendre avec soi, retenir, reprendre

ἀναλάβοι : opt. de répétition dans le passé

πιέζω / πιεζέω : 1 serrer, presser, saisir, étreindre ; 2 réprimer

συστέλλω: ramener dans un espace étroit, ramener

ταπεινός , ή, όν 3: bas, modeste, humble 

ποιέω , ποιῶ 1: 1 faire 2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD

ἄτολμος , ος, ον : sans hardiesse, timide, modeste

ἡλίκος , η, ον 4: à quel âge, ayant quel âge, combien grand (interrogatif-exclamatif de quantité)

ἐνδεής , ής, ές 3: + G : qui manque de, dépourvu de, qui a besoin de

constr. : μανθάνοντα ( sur le même plan que ταπεινὸν καὶ ἄτολμον ; le participe a valeur explicative ;) ἡλίκων (interrogatif indirect, au G neutre pl, car complément de ἐνδεής) ἐνδεής ἐστι καὶ ἀτελὴς πρὸς ἀρετήν

ἀτελής , ής, ές 4: inachevé, incomplet, imparfait 

μανθάνω 1: ( μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα ) :1 apprendre, comprendre, étudier, savoir, être instruit ; τι τινος : apprendre qqch de qqn ; 2 se rendre compte de ou que (ὅτι)  


Vocabulaire alphabétique :

ἀγώγιμος , ος, ον : susceptible de se laisser entraîner (πρός + Α : par)

ἄθικτος , ος,ον : + D : non touché par ; qui ne peut être touché par, inaccessible à

αἰδέομαι , οῦμαι 4: : 1 avoir honte devant (A); 2 avoir du respect pour,  respecter ;

αἰδοῖα , ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

ἀμαυρόω ,ῶ : rendre moins visible ; effacer, anéantir

ἀμέλει : adv. sans aucun doute ; en vérité ;

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , ανέλαβον , ανείληφα ) : prendre avec soi, retenir, reprendre

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα ) : persuader (ὡς + part. futur : que)

ἀνταγωνιστής , οῦ (ὁ) : l’adversaire, le rival

ἀντεραστής , οῦ (ὁ) : le rival en amour

ἀπολισθάνω ( impf ἀπωλισθάνον : + G : perdre prise en glissant de ; échapper à ;

ἄρχω + G 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι ; part. aor. M ἀρξάμενος ) 1 commencer 

ἀτελής , ής, ές 4: inachevé, incomplet, imparfait 

ἀτεχνῶς : réellement, vraiment (attention à l’accentuation !)

ἄτολμος , ος, ον : sans hardiesse, timide, modeste

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 de nouveau; 3 ensuite

γαστήρ , γαστρός (ἡ) : ( A γαστέρα ) : le ventre

δάκρυον ,ου (τό) 2: la larme, les pleurs

δημαγωγός , οῦ (ὁ) : le conducteur du peuple, le chef du peuple

δημόσιος , α, ον 2: adj. public ; fait au nom de l’Etat; / subst. : τὰ δημόσια , ων : les biens de l’Etat, les revenus publics ; τὰ δημόσια πράττειν : faire de la politique ;

δίαιτα , διαίτης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre 

διάπλεως , διάπλεα , διάπλεων : + G : tout plein de (Α m sg : διάπλεων )

δραπετεύω : s’échapper (en parlant d’un esclave) , s’enfuir

δύναμις , εως (ἡ) 1: la puissance, le pouvoir, l’influence 

ἐκ + G 1: par, au moyen de ;

ἐκχέω : 1 verser, répandre ; 2 faire couler, faire répandre

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec (D pl Ἕλλησι )

ἐνδεής , ής, ές 3: + G : qui manque de, dépourvu de, qui a besoin de

ἐνδίδωμι : (part. pr. ἐνδιδούς ) : 1 remettre aux mains de, livrer ; procurer, fournir ; 2 fléchir, faiblir

ἐπιλαμϐάνω ( ἐπιλήψομαι , ἐπέλαβον , ἐπεἴληφα ) : + G : 1 saisir, faire une prise, avoir prise sur ( terme de lutte) ; 2 attaquer

ἐρώμενος , ου (ὁ) : l'aimé; ( désigne en général un adolescent ou un jeune homme; son amant nettement plus âgé est désigné par le terme ἐραστής )

ἡλίκος , η, ον 4: à quel âge, ayant quel âge, combien grand (interrogatif-exclamatif de quantité)

Θουκυδίδης , ου (ὁ) : Thucydide, ( ~ 455 - ~399 av JC), célèbre historien athénien de la guerre du Péloponnèse ; stratège en 424, ostracisé ensuite et en exil pendant 20 ans.

θρύψις , εως (ἡ) : 1 action d’amollir, de briser ; 2 action d’être brisé, mollesse, vie molle ou efféminée

καρδία , ας (ἡ) 4: le coeur (organe, ou siège des passions

Κλεάνθης , ους (ὁ) : Cléanthe, (331-232 av JC) successeur de Zénon à la tête de l’école stoïcienne

κρατέω , ῶ 1: + A : vaincre ; // + G ou+ D : 1 gouverner, avoir le pouvoir, règner sur , être puissant sur, avoir l’autorité sur;

κυνηγετέω , ῶ : chasser, poursuivre à la chasse

λαιμός , οῦ (ὁ) : la gorge, le gosier

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire, exposer; 2 vouloir dire, signifier ;

μαλάσσω : adoucir, assouplir, amollir

μᾶλλον 1: plus, davantage, plutôt

μανθάνω 1: ( μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα ) :1 apprendre, comprendre, étudier, savoir, être instruit ; τι τινος : apprendre qqch de qqn ; 2 se rendre compte de ou que (ὅτι)  

μεγαλοπραγμοσύνη , ης (ἡ) : le penchant aux grandes entreprises, l’inclination pour les grandes affaires

μόνος , η, ον 1: seul, unique, un seul ;

μόριον , μορίου (τό) : la partie

ὁσάκις : conj. : toutes les fois que

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité) ; ὅταν πρῶτον : dès que ;

οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... 1: non seulement ... mais encore (mais aussi) ...  ;

οὐ μὴν ἀλλά 1: néanmoins, cependant; οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... 1: non seulement ... mais encore (mais aussi) ...  ;

οὖς , ὠτός (τό): l’oreille ( G pl ὤτων )

παρανομία , ας (ἡ) : l’irrégularité, l’immoralité, le dérèglement ;

παρέχω 1: 1 procurer, fournir ; 2 : accorder, permettre ;

πῃ : encl. : parfois ; πῃ μέν ... ἔστι δ' ὅτε : tantôt ... tantôt ; parfois... mais il y il y des cas où... ;

πιέζω / πιεζέω : 1 serrer, presser, saisir, étreindre ; 2 réprimer

ποιέω , ποιῶ 1: 1 faire 2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD

πυκνέομαι , οῦμαι : se resserrer, se contracter

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

σίδηρος , ου (ὁ)  3: 1 le fer ; 2 l’épée, le glaive

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ; le stratège

στρέφω 4: tourner, retourner, tordre en tous sens ; bouleverser ;

σύνειμι 2 : ( 3ème p sg : σύνεισι ; part pr : συνιών , συνιόντος ) : s’assembler, se réunir, se contracter , se condenser

συστέλλω: ramener dans un espace étroit, ramener

ταπεινός , ή, όν 3: bas, modeste, humble 

ὑπερϐάλλω 3: ( f ὑπερϐαλῶ) : dépasser 

ὑπεροράω , ῶ 4: + G : regarder de haut ; mépriser ;

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ; ( ὑφ’ devant voyelle aspirée )

ὑποβάλλω : ( ὑποβαλῶ , ὑπέβαλον , ὑποβέβληκα ) : mettre sous ; jeter sous, suggérer ; // M : s’approprier, faire passer pour sien

ὑποψία , ας (ἡ)  4: soupçon

φιλοδοξία , ας (ἡ) : amour de la réputation, de la gloire

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; ambition ;

χαυνότης , χαυνότητος (ἡ) : défaut de consistance, vanité

ψυχρός , ά, όν : adj. : froid, frais ; subst. : ψυχρόν , ψυχροῦ (τό) : l’eau froide, le froid ;

ὥρα , ας (ἡ) 3: 1 période, époque, moment; 2 saison; heure; οὐ καθ ‘ ὥραν : pas selon le moment favorable => prématurément ;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἄρχω + G 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ; pft. MP ἦργμαι ; part. aor. M ἀρξάμενος ) 1 commencer 

δύναμις , εως (ἡ) 1: la puissance, le pouvoir, l’influence 

ἐκ + G 1: par, au moyen de ;

κρατέω , ῶ 1: + A : vaincre ; // + G ou+ D : 1 gouverner, avoir le pouvoir, règner sur , être puissant sur, avoir l’autorité sur;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire, exposer; 2 vouloir dire, signifier ;

μᾶλλον 1: plus, davantage, plutôt

μανθάνω 1: ( μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα ) :1 apprendre, comprendre, étudier, savoir, être instruit ; τι τινος : apprendre qqch de qqn ; 2 se rendre compte de ou que (ὅτι)  

μόνος , η, ον 1: seul, unique, un seul ;

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité) ; ὅταν πρῶτον : dès que ;

οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... 1: non seulement ... mais encore (mais aussi) ...  ;

οὐ μὴν ἀλλά 1: néanmoins, cependant; οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... 1: non seulement ... mais encore (mais aussi) ...  ;

παρέχω 1: 1 procurer, fournir ; 2 : accorder, permettre ;

ποιέω , ποιῶ 1: 1 faire 2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ; le stratège

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ; ( ὑφ’ devant voyelle aspirée )

Fréquence 2 :

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 de nouveau; 3 ensuite

δάκρυον ,ου (τό) 2: la larme, les pleurs

δημόσιος , α, ον 2: adj. public ; fait au nom de l’Etat; / subst. : τὰ δημόσια , ων : les biens de l’Etat, les revenus publics ; τὰ δημόσια πράττειν : faire de la politique ;

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

Fréquence 3 :

δίαιτα , διαίτης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre 

ἐνδεής , ής, ές 3: + G : qui manque de, dépourvu de, qui a besoin de

σίδηρος , ου (ὁ)  3: 1 le fer ; 2 l’épée, le glaive

ταπεινός , ή, όν 3: bas, modeste, humble 

ὑπερϐάλλω 3: ( f ὑπερϐαλῶ) : dépasser 

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; ambition ;

ὥρα , ας (ἡ) 3: 1 période, époque, moment; 2 saison; heure; οὐ καθ ‘ ὥραν : pas selon le moment favorable => prématurément ;

Fréquence 4 :

αἰδέομαι , οῦμαι 4: : 1 avoir honte devant (A); 2 avoir du respect pour,  respecter ;

ἀτελής , ής, ές 4: inachevé, incomplet, imparfait 

ἡλίκος , η, ον 4: à quel âge, ayant quel âge, combien grand (interrogatif-exclamatif de quantité)

καρδία , ας (ἡ) 4: le coeur (organe, ou siège des passions

στρέφω 4: tourner, retourner, tordre en tous sens ; bouleverser ;

ὑπεροράω , ῶ 4: + G : regarder de haut ; mépriser ;

ὑποψία , ας (ἡ)  4: soupçon


Ne pas apprendre :

ἀγώγιμος , ος, ον : susceptible de se laisser entraîner (πρός + Α : par)

ἄθικτος , ος,ον : + D : non touché par ; qui ne peut être touché par, inaccessible à

αἰδοῖα , ων (τά) : les parties sexuelles, le sexe

ἀμαυρόω ,ῶ : rendre moins visible ; effacer, anéantir

ἀμέλει : adv. sans aucun doute ; en vérité ;

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , ανέλαβον , ανείληφα ) : prendre avec soi, retenir, reprendre

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα ) : persuader (ὡς + part. futur : que)

ἀνταγωνιστής , οῦ (ὁ) : l’adversaire, le rival

ἀντεραστής , οῦ (ὁ) : le rival en amour

ἀπολισθάνω ( impf ἀπωλισθάνον : + G : perdre prise en glissant de ; échapper à ;

ἀτεχνῶς : réellement, vraiment (attention à l’accentuation !)

ἄτολμος , ος, ον : sans hardiesse, timide, modeste

γαστήρ , γαστρός (ἡ) : ( A γαστέρα ) : le ventre

δημαγωγός , οῦ (ὁ) : le conducteur du peuple, le chef du peuple

διάπλεως , διάπλεα , διάπλεων : + G : tout plein de (Α m sg : διάπλεων )

δραπετεύω : s’échapper (en parlant d’un esclave) , s’enfuir

ἐκχέω : 1 verser, répandre ; 2 faire couler, faire répandre

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec (D pl Ἕλλησι )

ἐνδίδωμι : (part. pr. ἐνδιδούς ) : 1 remettre aux mains de, livrer ; procurer, fournir ; 2 fléchir, faiblir

ἐπιλαμϐάνω ( ἐπιλήψομαι , ἐπέλαβον , ἐπεἴληφα ) : + G : 1 saisir, faire une prise, avoir prise sur ( terme de lutte) ; 2 attaquer

ἐρώμενος , ου (ὁ) : l'aimé; ( désigne en général un adolescent ou un jeune homme; son amant nettement plus âgé est désigné par le terme ἐραστής )

Θουκυδίδης , ου (ὁ) : Thucydide, ( ~ 455 - ~399 av JC), célèbre historien athénien de la guerre du Péloponnèse ; stratège en 424, ostracisé ensuite et en exil pendant 20 ans.

θρύψις , εως (ἡ) : 1 action d’amollir, de briser ; 2 action d’être brisé, mollesse, vie molle ou efféminée

Κλεάνθης , ους (ὁ) : Cléanthe, (331-232 av JC) successeur de Zénon à la tête de l’école stoïcienne

κυνηγετέω , ῶ : chasser, poursuivre à la chasse

λαιμός , οῦ (ὁ) : la gorge, le gosier

μαλάσσω : adoucir, assouplir, amollir

μεγαλοπραγμοσύνη , ης (ἡ) : le penchant aux grandes entreprises, l’inclination pour les grandes affaires

μόριον , μορίου (τό) : la partie

ὁσάκις : conj. : toutes les fois que

οὖς , ὠτός (τό): l’oreille ( G pl ὤτων )

παρανομία , ας (ἡ) : l’irrégularité, l’immoralité, le dérèglement ;

πῃ : encl. : parfois ; πῃ μέν ... ἔστι δ' ὅτε : tantôt ... tantôt ; parfois... mais il y il y des cas où... ;

πιέζω / πιεζέω : 1 serrer, presser, saisir, étreindre ; 2 réprimer

πυκνέομαι , οῦμαι : se resserrer, se contracter

σύνειμι 2 : ( 3ème p sg : σύνεισι ; part pr : συνιών , συνιόντος ) : s’assembler, se réunir, se contracter , se condenser

συστέλλω: ramener dans un espace étroit, ramener

ὑποβάλλω : ( ὑποβαλῶ , ὑπέβαλον , ὑποβέβληκα ) : mettre sous ; jeter sous, suggérer ; // M : s’approprier, faire passer pour sien

φιλοδοξία , ας (ἡ) : amour de la réputation, de la gloire

χαυνότης , χαυνότητος (ἡ) : défaut de consistance, vanité

ψυχρός , ά, όν : adj. : froid, frais ; subst. : ψυχρόν , ψυχροῦ (τό) : l’eau froide, le froid ;Comparaison de traductions :

Ὥσπερ οὖν ὁ σίδηρος ἐν τῷ πυρὶ μαλασσόμενος αὖθις ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ πυκνοῦται καὶ σύνεισι τοῖς μορίοις εἰς ἑαυτόν, οὕτως ἐκεῖνον ὁ Σωκράτης θρύψεως διάπλεων καὶ χαυνότητος ὁσάκις ἀναλάβοι, πιέζων τῷ λόγῳ καὶ συστέλλων ταπεινὸν ἐποίει καὶ ἄτολμον, ἡλίκων ἐνδεής ἐστι καὶ ἀτελὴς πρὸς ἀρετὴν μανθάνοντα.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Comme le fer amolli au feu se durcit de nouveau sous l’action du froid qui en contracte les éléments, de même, toutes les fois que Socrate reprenait en main Alcibiade tout gonflé de sensualité et d’orgueil, il le réprimait et le réduisait par ses paroles de manière à le rendre humble et modeste, en lui montrant l’importance des qualités qui lui manquaient et des imperfections qui le retenaient loin de la vertu.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Ainsi, comme le fer, amolli par le feu, redevient, sous l’effet du froid, dense et compact, de même chaque fois que Socrate reprenait en main Alcibiade tout plein de luxure et de vanité, il le réprimait et le ramenait à plus d’humilité et de modestie, en lui faisant comprendre tout ce qui lui manquait et combien il était loin encore de l’excellence.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

De même que le fer amolli au feu se contracte à nouveau et condense ses éléments sous l'effet du froid, de la même manière Socrate, chaque fois qu'il ramenait à lui Alcibiade voguant dans la débauche et la frivolité, savait l'écraser par sa parole et le rabaisser jusqu'à le rendre humble et timide : simplement parce qu'il avait appris l'étendue des déficiences du jeune homme et de son imperfection sur le chemin de la vertu.

Retour en haut du texte