Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

07 Socrate et Alcibiade (3)

... et quelques anecdotes de jeunesse...Chapitre 7 : Quelques anecdotes de jeunesse ; Socrate et Alcibiade (3)


1 Τὴν δὲ παιδικὴν ἡλικίαν παραλλάσσων ἐπέστη γραμματοδιδασκαλείῳ καὶ βιβλίον ᾔτησεν Ὁμηρικόν. Εἰπόντος δὲ τοῦ διδασκάλου μηδὲν ἔχειν Ὁμήρου, κονδύλῳ καθικόμενος αὐτοῦ παρῆλθεν. 2 Ἑτέρου δὲ φήσαντος ἔχειν Ὅμηρον ὑφ' ἑαυτοῦ διωρθωμένον, « Εἶτα » ἔφη « γράμματα διδάσκεις Ὅμηρον ἐπανορθοῦν ἱκανὸς ὤν, οὐχὶ τοὺς νέους παιδεύεις; »


3 Περικλεῖ δὲ βουλόμενος ἐντυχεῖν, ἐπὶ θύρας ἦλθεν αὐτοῦ. Πυθόμενος δὲ μὴ σχολάζειν, ἀλλὰ σκοπεῖν καθ' ἑαυτὸν ὅπως ἀποδώσει λόγον Ἀθηναίοις, ἀπιὼν ὁ Ἀλκιβιάδης, « εἶτα » ἔφη « βέλτιον οὐκ ἦν σκοπεῖν αὐτὸν ὅπως οὐκ ἀποδώσει ; »


Ἔτι δὲ μειράκιον ὢν ἐστρατεύσατο τὴν εἰς Ποτείδαιαν στρατείαν, καὶ Σωκράτη σύσκηνον εἶχε καὶ παραστάτην ἐν τοῖς ἀγῶσιν. 4 Ἰσχυρᾶς δὲ γενομένης μάχης ἠρίστευσαν μὲν ἀμφότεροι, τοῦ δ' Ἀλκιβιάδου τραύματι περιπεσόντος ὁ Σωκράτης προέστη καὶ ἤμυνε, καὶ μάλιστα δὴ προδήλως ἔσωσεν αὐτὸν μετὰ τῶν ὅπλων. 5 Ἐγίνετο μὲν οὖν τῷ δικαιοτάτῳ λόγῳ Σωκράτους τὸ ἀριστεῖον· ἐπεὶ δ' οἱ στρατηγοὶ διὰ τὸ ἀξίωμα τῷ Ἀλκιβιάδῃ σπουδάζοντες ἐφαίνοντο περιθεῖναι τὴν δόξαν, ὁ Σωκράτης βουλόμενος αὔξεσθαι τὸ φιλότιμον ἐν τοῖς καλοῖς αὐτοῦ, πρῶτος ἐμαρτύρει καὶ παρεκάλει στεφανοῦν ἐκεῖνον καὶ διδόναι τὴν πανοπλίαν.


6 Ἔτι δὲ τῆς ἐπὶ Δηλίῳ μάχης γενομένης καὶ φευγόντων τῶν Ἀθηναίων, ἔχων ἵππον ὁ Ἀλκιβιάδης, τοῦ δὲ Σωκράτους πεζῇ μετ' ὀλίγων ἀποχωροῦντος, οὐ παρήλασεν ἰδών, ἀλλὰ παρέπεμψε καὶ περιήμυνεν, ἐπικειμένων τῶν πολεμίων καὶ πολλοὺς ἀναιρούντων. Καὶ ταῦτα μὲν ὕστερον ἐπράχθη.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire 01-06)

1

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge , époque de la vie

παραλλάσσω : dépasser

γραμματοδιδασκαλεῖον , ου (τό) : l’école (où l’on apprend les lettres)

βιϐλίον , ου (τό) : le livre

αἰτέω , ῶ 2: ( aor ᾔτησα ) : demander

Ὁμηρικός , ή, όν : d’Homère

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

Ὅμηρος , Ὀμήρου (ὁ) : Homère

κόνδυλος , κονδύλου (ὁ) : le coup de poing

καθικνέομαι , οῦμαι ( καθίξομαι , καθικόμην , καθῖγμαι ) : atteindre

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρεληλυθα ) : 1 passer auprès de ; 2 passer à côté, faire un détour ;

2

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second; 3 autre, différent 

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent

διορθόω , ῶ ( part pft MP διωρθωμένος ) : redresser, corriger (des erreurs d’othographe, en relisant, ici)

εἶτα 1: alors ; et après cela, et après ça (indignation) ; ainsi donc 

γράμμα , ατος (τό) 2: 1 la lettre, le caractère ; 2 pl τὰ γράμματα,ων : les lettres de l’alphabet, l’alphabet ;

διδάσκω ( διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα ) 1: enseigner

ἐπανορθόω , ῶ 4: redresser ; corriger ; améliorer ;

ἱκανός , ή, όν 1: + inf : : capable de

3

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ; inf aor ἐντυχεῖν ) + 3: rencontrer

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 contre ; 3 vers, auprès de ; 4 jusqu’à ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : aller

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part aor πυθόμενος ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

σχολάζω : avoir du loisir, être inoccupé ;

σκοπέω , ῶ 1: examiner (ὅπως : comment)

καθ' ἑαυτόν « en ce qui le concerne » ou « en lui-même » 

ἀποδίδωμι ( f : ἀποδώσω ; inf aor ἀποδοῦναι 1: donner en échange,  rendre, restituer ; // λόγον ἀποδίδοναι + D : rendre compte à ;

λόγος , ου (ὁ) 1: calcul, compte, rapport ;

βέλτιον οὐκ ἦν + inf : ne serait-il pas mieux, ne ferait-il pas mieux de ; l’imparfait ἦν a souvent valeur de conditionnel.

στρατεύομαι 2: faire campagne ;

Ποτείδαια , ας  (ἡ)   : Potidée, colonie de Corinthe, ville stratégique de Chalcidique

στρατεία , ας (ἡ) 3: expédition (militaire)

ἐστρατεύσατο τὴν εἰς Ποτείδαιαν στρατείαν : acc. d’objet interne ; l’expédition contre Potidée eut lieu de 432 à 430 av. JC ; Alcibiade avait donc un peu plus de 20 ans (on ne pouvait servir en dehors des frontières de l’Attique qu’après 20 ans), et Socrate 38 à 40 ans..

σύσκηνος , ος,ον : compagnon de tente

παραστάτης , ου (ὁ) : le compagnon de rang (terme militaire)

Socrate et Alcibiade servaient alors tous les deux comme hoplites, d’après ce texte

ἀγών , ῶνος (ὁ) 1: le combat (D pl ἀγῶσι (ν) )

4

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille ;

ἀριστεύω ( aor ἠρίστευσα ) : exceller en bravoure, se distinguer

ἀμφότεροι ,αι,α 1: les deux, tous les deux

τραῦμα , τραύματος (τό) : la blessure

περιπίπτω 3: ( περιπεσοῦμαι , περιέπεσον , περιπέπτωκα ; part. aor. περιπεσών , περιπεσόντος ) : tomber à la renverse, tomber ;

προΐστημι 3: 1 actif et tr : mettre devant ; // 2 intr et M : ( formes intr. : aor.2 προέστην ) se placer devant

ἀμύνω (futur ἀμυνῶ ; aor ἤμυνα 2: + D : défendre , protéger, porter secours  ;

δ(souligne le mot après lequel il se place) 1: certes, vraiment

προδήλως : clairement, de façon évidente

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ) : sauver

ὅπλον , ου (τό) 2: l’arme (défensive), l’équipement, le barda ; // ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: les armes 

5

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ; impft ionien 3ème p sg : ἐγίνετο 1: naître (+ G : de qqn); être le fait de (+ G) ;

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ; δίκαιόν ἐστι + inf. : il est juste que ; // expr. τῷ δικαιοτάτῳ λόγῳ : en toute justice ;

ἀριστεῖον , ου (τό) : le prix de la bravoure ; // ἀριστεῖα , ων (τά) : la décoration (militaire), la marque d’honneur

ἐπεί 1: conj : parce que, comme

σπουδάζω 2: ( σπουδάσομαι , ἐσπούδασα , ἐσπούδακα ) : + inf : s’attacher à, s’appliquer à, s’empresser pour ;

σπουδάζοντες ἐφαίνοντο : le sens principal est dans le participe : s’efforçaient visiblement de ...

περιτίθημι ( inf aor περιθεῖναι ): (τι ... τινι...)  donner comme couronne , attribuer

αὔξω 4: croître; augmenter, accroître ;

φιλότιμος , ος , ον : ( sup φιλοτιμότατος ) : qui aime les honneurs, ambitieux ; subst. τὸ φιλότιμον : l’amour des honneur, l’ambition

ἐν τοῖς καλοῖς : τοῖς καλοῖς : adj. substantivé au neutre

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester ; + D : appuyer de son témoignage l’avis de qqn, => partager et confirmer son opinion

παρακαλέω , ῶ 2: ( impf παρεκάλουν ) : inviter, appeler, exhorter à;

ἐμαρτύρει , παρεκάλει : imparfaits d’effort

στεφανόω , ῶ 3: ( inf pr στεφανοῦν ) : couronner, donner une couronne ; récompenser, attribuer un honneur ;

πανοπλία , ας (ἡ) : la panoplie, l’armure ( d’un hoplite : bouclier, casque, cuirasse, jambières, épée, lance)

6

ἐπί + D 1: près de, du côté de

Δήλιον , Δηλίου (τό) : Délion, ville de Béotie, devant laquelle Athènes subit une défaite en 424

En 424, Socrate avait 46 ans, et Alcibiade à peu près 30 ans

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

πεζῇ adv. : à pied

ἀποχωρέω , ῶ : se retirer, faire retraite, battre en retraite

παρελαύνω (aor παρήλασα ) : 1 passer à côté ; 2 passer devant, doubler;

παραπέμπω : ( aor παρέπεμψα ) : escorter

περιαμύνω : ( aor περιήμυνα ) : protéger de tous côtés

ἐπίκειμαι : + D : serrer de près, presser ;

πολέμιος ‚ ου (ὁ) 1: l’ennemi

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ) : tuer, supprimer


Vocabulaire alphabétique :

ἀγών , ῶνος (ὁ) 1: le combat (D pl ἀγῶσι (ν) )

αἰτέω , ῶ 2: ( aor ᾔτησα ) : demander

ἀμύνω (futur ἀμυνῶ ; aor ἤμυνα 2: + D : défendre , protéger, porter secours  ;

ἀμφότεροι ,αι,α 1: les deux, tous les deux

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ) : tuer, supprimer

ἀποδίδωμι ( f : ἀποδώσω ; inf aor ἀποδοῦναι 1: donner en échange,  rendre, restituer ; // λόγον ἀποδίδοναι + D : rendre compte à ;

ἀποχωρέω , ῶ : se retirer, faire retraite, battre en retraite

ἀριστεῖον , ου (τό) : le prix de la bravoure ; // ἀριστεῖα , ων (τά) : la décoration (militaire), la marque d’honneur

ἀριστεύω ( aor ἠρίστευσα ) : exceller en bravoure, se distinguer

αὔξω 4: croître; augmenter, accroître ;

βιϐλίον , ου (τό) : le livre

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ; impft ionien 3ème p sg : ἐγίνετο 1: naître (+ G : de qqn); être le fait de (+ G) ;

γράμμα , ατος (τό) 2: 1 la lettre, le caractère ; 2 pl τὰ γράμματα,ων : les lettres de l’alphabet, l’alphabet ;

γραμματοδιδασκαλεῖον , ου (τό) : l’école (où l’on apprend les lettres)

δ(souligne le mot après lequel il se place) 1: certes, vraiment

Δήλιον , Δηλίου (τό) : Délion, ville de Béotie, devant laquelle Athènes subit une défaite en 424

διδάσκω ( διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα ) 1: enseigner

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ; δίκαιόν ἐστι + inf. : il est juste que ; // expr. τῷ δικαιοτάτῳ λόγῳ : en toute justice ;

διορθόω , ῶ ( part pft MP διωρθωμένος ) : redresser, corriger (des erreurs d’othographe, en relisant, ici)

εἶτα 1: alors ; et après cela, et après ça (indignation) ; ainsi donc 

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ; inf aor ἐντυχεῖν ) + 3: rencontrer

ἐπανορθόω , ῶ 4: redresser ; corriger ; améliorer ;

ἐπεί 1: conj : parce que, comme

ἐπί + D 1: près de, du côté de

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 contre ; 3 vers, auprès de ; 4 jusqu’à ;

ἐπίκειμαι : + D : serrer de près, presser ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : aller

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second; 3 autre, différent 

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge , époque de la vie

ἱκανός , ή, όν 1: + inf : : capable de

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

καθικνέομαι , οῦμαι ( καθίξομαι , καθικόμην , καθῖγμαι ) : atteindre

κόνδυλος , κονδύλου (ὁ) : le coup de poing

λόγος , ου (ὁ) 1: calcul, compte, rapport ;

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester ; + D : appuyer de son témoignage l’avis de qqn, => partager et confirmer son opinion

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille ;

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

Ὁμηρικός , ή, όν : d’Homère

Ὅμηρος , Ὀμήρου (ὁ) : Homère

ὅπλον , ου (τό) 2: l’arme (défensive), l’équipement, le barda ; // ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: les armes 

πανοπλία , ας (ἡ) : la panoplie, l’armure ( d’un hoplite : bouclier, casque, cuirasse, jambières, épée, lance)

παρακαλέω , ῶ 2: ( impf παρεκάλουν ) : inviter, appeler, exhorter à;

παραλλάσσω : dépasser

παραπέμπω : ( aor παρέπεμψα ) : escorter

παραστάτης , ου (ὁ) : le compagnon de rang (terme militaire)

παρελαύνω (aor παρήλασα ) : 1 passer à côté ; 2 passer devant, doubler;

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρεληλυθα ) : 1 passer auprès de ; 2 passer à côté, faire un détour ;

πεζῇ adv. : à pied

περιαμύνω : ( aor περιήμυνα ) : protéger de tous côtés

περιπίπτω 3: ( περιπεσοῦμαι , περιέπεσον , περιπέπτωκα ; part. aor. περιπεσών , περιπεσόντος ) : tomber à la renverse, tomber ;

περιτίθημι ( inf aor περιθεῖναι ): (τι ... τινι...)  donner comme couronne , attribuer

πολέμιος ‚ ου (ὁ) 1: l’ennemi

Ποτείδαια , ας  (ἡ)   : Potidée, colonie de Corinthe, ville stratégique de Chalcidique

προδήλως : clairement, de façon évidente

προΐστημι 3: 1 actif et tr : mettre devant ; // 2 intr et M : ( formes intr. : aor.2 προέστην ) se placer devant

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part aor πυθόμενος ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

σκοπέω , ῶ 1: examiner (ὅπως : comment)

σπουδάζω 2: ( σπουδάσομαι , ἐσπούδασα , ἐσπούδακα ) : + inf : s’attacher à, s’appliquer à, s’empresser pour ;

στεφανόω , ῶ 3: ( inf pr στεφανοῦν ) : couronner, donner une couronne ; récompenser, attribuer un honneur ;

στρατεία , ας (ἡ) 3: expédition (militaire)

στρατεύομαι 2: faire campagne ;

σύσκηνος , ος,ον : compagnon de tente

σχολάζω : avoir du loisir, être inoccupé ;

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ) : sauver

τραῦμα , τραύματος (τό) : la blessure

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ;

φιλότιμος , ος , ον : ( sup φιλοτιμότατος ) : qui aime les honneurs, ambitieux ; subst. τὸ φιλότιμον : l’amour des honneur, l’ambition


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀγών , ῶνος (ὁ) 1: le combat (D pl ἀγῶσι (ν) )

ἀμφότεροι ,αι,α 1: les deux, tous les deux

ἀποδίδωμι ( f : ἀποδώσω ; inf aor ἀποδοῦναι 1: donner en échange,  rendre, restituer ; // λόγον ἀποδίδοναι + D : rendre compte à ;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ; impft ionien 3ème p sg : ἐγίνετο 1: naître (+ G : de qqn); être le fait de (+ G) ;

δ(souligne le mot après lequel il se place) 1: certes, vraiment

διδάσκω ( διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα ) 1: enseigner

δίκαιος , α, ον 1: juste, qui mérite de (+ infinitif) ; δίκαιόν ἐστι + inf. : il est juste que ; // expr. τῷ δικαιοτάτῳ λόγῳ : en toute justice ;

εἶτα 1: alors ; et après cela, et après ça (indignation) ; ainsi donc 

ἐπεί 1: conj : parce que, comme

ἐπί + D 1: près de, du côté de

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 contre ; 3 vers, auprès de ; 4 jusqu’à ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : aller

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second; 3 autre, différent 

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent

ἱκανός , ή, όν 1: + inf : : capable de

λόγος , ου (ὁ) 1: calcul, compte, rapport ;

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester ; + D : appuyer de son témoignage l’avis de qqn, => partager et confirmer son opinion

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

πολέμιος ‚ ου (ὁ) 1: l’ennemi

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part aor πυθόμενος ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

σκοπέω , ῶ 1: examiner (ὅπως : comment)

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ) : sauver

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ;

Fréquence 2 :

αἰτέω , ῶ 2: ( aor ᾔτησα ) : demander

ἀμύνω (futur ἀμυνῶ ; aor ἤμυνα 2: + D : défendre , protéger, porter secours  ;

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ) : tuer, supprimer

γράμμα , ατος (τό) 2: 1 la lettre, le caractère ; 2 pl τὰ γράμματα,ων : les lettres de l’alphabet, l’alphabet ;

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge , époque de la vie

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille ;

ὅπλον , ου (τό) 2: l’arme (défensive), l’équipement, le barda ; // ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: les armes 

παρακαλέω , ῶ 2: ( impf παρεκάλουν ) : inviter, appeler, exhorter à;

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρεληλυθα ) : 1 passer auprès de ; 2 passer à côté, faire un détour ;

σπουδάζω 2: ( σπουδάσομαι , ἐσπούδασα , ἐσπούδακα ) : + inf : s’attacher à, s’appliquer à, s’empresser pour ;

στρατεύομαι 2: faire campagne ;

Fréquence 3 :

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ; inf aor ἐντυχεῖν ) + 3: rencontrer

περιπίπτω 3: ( περιπεσοῦμαι , περιέπεσον , περιπέπτωκα ; part. aor. περιπεσών , περιπεσόντος ) : tomber à la renverse, tomber ;

προΐστημι 3: 1 actif et tr : mettre devant ; // 2 intr et M : ( formes intr. : aor.2 προέστην ) se placer devant

στεφανόω , ῶ 3: ( inf pr στεφανοῦν ) : couronner, donner une couronne ; récompenser, attribuer un honneur ;

στρατεία , ας (ἡ) 3: expédition (militaire)

Fréquence 4 :

αὔξω 4: croître; augmenter, accroître ;

ἐπανορθόω , ῶ 4: redresser ; corriger ; améliorer ;


Ne pas apprendre :

ἀποχωρέω , ῶ : se retirer, faire retraite, battre en retraite

ἀριστεῖον , ου (τό) : le prix de la bravoure ; // ἀριστεῖα , ων (τά) : la décoration (militaire), la marque d’honneur

ἀριστεύω ( aor ἠρίστευσα ) : exceller en bravoure, se distinguer

βιϐλίον , ου (τό) : le livre

γραμματοδιδασκαλεῖον , ου (τό) : l’école (où l’on apprend les lettres)

Δήλιον , Δηλίου (τό) : Délion, ville de Béotie, devant laquelle Athènes subit une défaite en 424

διορθόω , ῶ ( part pft MP διωρθωμένος ) : redresser, corriger (des erreurs d’othographe, en relisant, ici)

ἐπίκειμαι : + D : serrer de près, presser ;

καθικνέομαι , οῦμαι ( καθίξομαι , καθικόμην , καθῖγμαι ) : atteindre

κόνδυλος , κονδύλου (ὁ) : le coup de poing

Ὁμηρικός , ή, όν : d’Homère

Ὅμηρος , Ὀμήρου (ὁ) : Homère

πανοπλία , ας (ἡ) : la panoplie, l’armure ( d’un hoplite : bouclier, casque, cuirasse, jambières, épée, lance)

παραλλάσσω : dépasser

παραπέμπω : ( aor παρέπεμψα ) : escorter

παραστάτης , ου (ὁ) : le compagnon de rang (terme militaire)

παρελαύνω (aor παρήλασα ) : 1 passer à côté ; 2 passer devant, doubler;

πεζῇ adv. : à pied

περιαμύνω : ( aor περιήμυνα ) : protéger de tous côtés

περιτίθημι ( inf aor περιθεῖναι ): (τι ... τινι...)  donner comme couronne , attribuer

Ποτείδαια , ας  (ἡ)   : Potidée, colonie de Corinthe, ville stratégique de Chalcidique

προδήλως : clairement, de façon évidente

σύσκηνος , ος,ον : compagnon de tente

σχολάζω : avoir du loisir, être inoccupé ;

τραῦμα , τραύματος (τό) : la blessure

φιλότιμος , ος , ον : ( sup φιλοτιμότατος ) : qui aime les honneurs, ambitieux ; subst. τὸ φιλότιμον : l’amour des honneur, l’ambition


Comparaison de traductions :

... ἐπεὶ δ' οἱ στρατηγοὶ διὰ τὸ ἀξίωμα τῷ Ἀλκιβιάδῃ σπουδάζοντες ἐφαίνοντο περιθεῖναι τὴν δόξαν, ὁ Σωκράτης βουλόμενος αὔξεσθαι τὸ φιλότιμον ἐν τοῖς καλοῖς αὐτοῦ, πρῶτος ἐμαρτύρει καὶ παρεκάλει στεφανοῦν ἐκεῖνον καὶ διδόναι τὴν πανοπλίαν.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Mais les stratèges, ayant égard au rang d’Alcibiade, étaient manifestement désireux de lui en décerner l’honneur. Socrate, qui voulait accroître l’émulation du jeune homme pour les belles actions, fut le premier à témoigner en sa faveur et demanda qu’on lui attribuât la couronne et la panoplie.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

...mais comme il crevait les yeux que les généraux avaient envie de conférer à Alcibiade cet honneur à cause de sa haute naissance, Socrate, qui volait augmenter en lui son désir de se distinguer, fut le premier à témoigner en sa faveur et à demander qu’on lui décernât la couronne et l’armure complète.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

...mais comme les généraux, vu le rang d'Alcibiade, s'efforçaient manifestement de lui conférer cet honneur, Socrate, voulant accroître l'ardeur du jeune homme pour les beaux gestes, fut le premier à témoigner pour lui et à conseiller qu'on lui donne la couronne et la panoplie

Source littéraire : Platon, Banquet 220c-221c

Retour en haut du texte