Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

08 Mariage et vie conjugale

Un personnage odieux et intéresséChapitre 8 : Mariage et vie conjugale

Un personnage odieux et intéressé

1 Ἱππονίκῳ δὲ τῷ Καλλίου πατρί, καὶ δόξαν ἔχοντι μεγάλην καὶ δύναμιν ἀπὸ πλούτου καὶ γένους, ἐνέτριψε κόνδυλον, οὐχ ὑπ' ὀργῆς ἢ διαφορᾶς τινος προαχθείς, ἀλλ' ἐπὶ γέλωτι συνθέμενος πρὸς τοὺς ἑταίρους. 2 Περιβοήτου δὲ τῆς ἀσελγείας ἐν τῇ πόλει γενομένης, καὶ συναγανακτούντων ὥσπερ εἰκὸς ἁπάντων, ἅμ' ἡμέρᾳ παρῆν ὁ Ἀλκιβιάδης ἐπὶ τὴν οἰκίαν τοῦ Ἱππονίκου, καὶ τὴν θύραν κόψας εἰσῆλθε πρὸς αὐτόν, καὶ θεὶς τὸ ἱμάτιον παρεδίδου τὸ σῶμα, μαστιγοῦν καὶ κολάζειν κελεύων. 3 Ὁ δὲ συνέγνω καὶ τὴν ὀργὴν ἀφῆκεν, ὕστερον δὲ τῆς θυγατρὸς Ἱππαρέτης ἐποιήσατο νυμφίον. Ἔνιοι δέ φασιν οὐχ Ἱππόνικον, ἀλλὰ Καλλίαν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ, δοῦναι τῷ Ἀλκιβιάδῃ τὴν Ἱππαρέτην ἐπὶ δέκα ταλάντοις· εἶτα μέντοι τεκούσης ἄλλα πάλιν δέκα προσεισπρᾶξαι τὸν Ἀλκιβιάδην, ὡς τοῦτο συνθέμενον εἰ γένοιντο παῖδες. 4 Ὁ δὲ Καλλίας ἐπιβουλὴν δεδοικὼς προσῆλθε τῷ δήμῳ, τὰ χρήματα διδοὺς καὶ τὸν οἶκον, ἄνπερ αὐτῷ συμπέσῃ μὴ καταλιπόντι γενεὰν ἀποθανεῖν. Εὔτακτος δ' οὖσα καὶ φίλανδρος ἡ Ἱππαρέτη, λυπουμένη δ' ὑπ' αὐτοῦ περὶ τὸν γάμον, ἑταίραις ξέναις καὶ ἀσταῖς συνόντος, ἐκ τῆς οἰκίας ἀπιοῦσα πρὸς τὸν ἀδελφὸν ᾤχετο. 5 Τοῦ δ' Ἀλκιβιάδου μὴ φροντίζοντος, ἀλλ' ἐντρυφῶντος, ἔδει τὸ τῆς ἀπολείψεως γράμμα παρὰ τῷ ἄρχοντι θέσθαι μὴ δι' ἑτέρων, ἀλλ' αὐτὴν παροῦσαν. Ὡς οὖν παρῆν τοῦτο πράξουσα κατὰ τὸν νόμον, ἐπελθὼν ὁ Ἀλκιβιάδης καὶ συναρπάσας αὐτὴν ἀπῆλθε δι' ἀγορᾶς οἴκαδε κομίζων, μηδενὸς ἐναντιωθῆναι μηδ' ἀφελέσθαι τολμήσαντος. 6 Ἔμεινε μέντοι παρ' αὐτῷ μέχρι τελευτῆς, ἐτελεύτησε δὲ μετ' οὐ πολὺν χρόνον εἰς Ἔφεσον τοῦ Ἀλκιβιάδου πλεύσαντος. Αὕτη μὲν οὖν οὐ παντελῶς ἔδοξεν ἡ βία παράνομος οὐδ' ἀπάνθρωπος εἶναι· καὶ γὰρ ὁ νόμος δοκεῖ διὰ τοῦτο προάγειν τὴν ἀπολείπουσαν εἰς τὸ δημόσιον αὐτήν, ὅπως ἐγγένηται τῷ ἀνδρὶ συμβῆναι καὶ κατασχεῖν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : ( sauf vocabulaire ch 01-07)

1

Ἱππόνικος , Ἱππονίκου (ὁ) : Hipponikos

Καλλίας , ου (ὁ) : Kallias, nom d’homme

ἀπό + G 1: 1 à partir de, hors de, de; 2 à cause de, par, du fait de

ἐντρίϐω ( aor. ἐνέτριψα ) : + D : frotter sur, asséner un coup à

ὑπό + G 1: sous l’effet de, sous l’influence de, sous l’empire de

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère, la passion

1: ou, ou bien

διαφορά , διαφορᾶς (ἡ) 4: le différend, le désaccord, le conflit

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; part aor P προαχθείς ) : 1 mener en avant, faire avancer ; 2 pousser à, exciter ; 3 s’avancer ;

ἐπί + D 1: 1 en vue de, pour ; 2 à condition de, à (la) condition de, moyennant

γέλως , γέλωτος (ὁ) 4: le rire

συντίθημι ( συνθείς : participe aor. 2) 3: 1 échanger des promesses // 2 M (aor. M συνεθέμην; part. aor. συνθέμενος ) convenir ; πρός τινα : faire un pari avec

2

περιϐοήτος , ος,ον : que l’on proclame tout autour ; => : en bien : célébré ; en mal : décrié ;

ἀσέλγεια , ἀσελγείας (ἡ) : insolence, impudence

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état

συναγανακτέω , ῶ : s’indigner ensemble, ou unanimement

ἅμα + D 1: en même temps que, avec ; dès ;/ élidé en ἅμ' ;

πάρειμι 1 1: être présent, être là, être près de, être tout près ;

κόπτω : (aor ἔκοψα ; part aor κόψας ) frapper à coups répétés, frapper à

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην , ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; part pr τιθείς ; part. aor. θείς , θεῖσα , θέν , G θέντος ; inf aor M θέσθαι ; part. aor. M : θέμενος , η, ον) : poser, déposer

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν 1: transmettre, livrer

κολάζω 2: châtier, punir, corriger

κελεύω 1: réclamer de, inviter à

μαστιγοῦν καὶ κολάζειν κελεύων : les 2 infinitifs entretiennent un rapport de cause à effet

3

συγγιγνώσκω ( f συγγνώσομαι , aor. συνέγνων ) : pardonner

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα ; ) : + A : laisser aller, laisser tomber 

θυγάτηρ , θύγατερ, θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί (ἡ) 1: la fille (filiation)

Ἱππαρέτη , ης (ἡ) : Hipparétè, nom de femme

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : l’époux 

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; futur δώσω ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ) : donner ; donner comme épouse à un homme ;

δέκα 4: dix

ἐπὶ (= avec une dot de) δέκα ταλάντοις : c’est une dot très importante ; le mari en avait la jouissance, mais il devait la rendre en cas de séparation, ou si l’un des époux meurt sans qu’il y ait d’enfant.

μέντοι  1: cependant, pourtant, toutefois 

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης ) ) : enfanter , avoir un enfant

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

προσεισπράσσω / προσεισπράττω (inf aor προσεισπρᾶξαι ) : exiger en outre

ὡς + participe  1: sous prétexte de, estimant que ; parce que, disait-il... ;

4

ἐπιβουλή , ῆς (ἡ) : machination, complot, dessein prémédité

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; part. aor. προσελθών ) : + D : se présenter devant 

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique), la masse ; 2 l’assemblée du peuple ;

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens

οἶκος , ου (ὁ) 1: la maison, habitation

ἐάνπερ / ἄνπερ 4: au cas précisément où ; pour le cas où ;

συμπίπτω 4:  ( συμπεσοῦμαι , συνέπεσον , συμπέπτωκα ; subj aor 3ème p sg : συμπέσῃ ) : + D : survenir, « tomber sur » qqn ; 2 arriver, survenir, se produire ; // impersonnel + inf : il arrive que

γενεά , ᾶς (ἡ) : 1 la génération, la naissance ; 2 progéniture, postérité, famille ;

εὔτακτος ος,ον : bien rangé, bien discipliné

φίλανδρος , ος, ον : qui aime son époux

λυπέω , ῶ 2: causer du chagrin ); // MP λυπέομαι , λυποῦμαι 2: souffrir

περί + Α 1: à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage;

ἑταίρα , ας (ἡ) : maîtresse, courtisane, prostituée

ξένος , η, ον 1: étranger 

ἀστή , ἀστῆς : adj. : née dans la ville, de la ville

σύνειμι 1 2: (part pr : συνών , συνόντος ) : + D : 1 être avec, fréquenter (s’emploie pour des rapports d’élève à maître : vie commune, conférences...) ; 2 avoir des rapports intimes, entretenir des relations sexuelles ;

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων , ἀπιοῦσα , ἀπίον ) : s’en aller, partir ; ἐκ + G quitter

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère ;

οἴχομαι 2: (impf  3ème p sg ᾤχετο ) : s’en aller, aller, passer, partir

5

φροντίζω 2: se soucier de, avoir le souci de , s’inquiéter de;

ἐντρυφάω , ῶ : vivre dans la mollesse, mener une vie de plaisirs

γράμμα , ατος (τό) 2: 1 la lettre; 2 tout texte écrit : demande, requête , lettre etc...;

ἀπόλειψις , ἀπολειψέως (ἡ) : abandon du mari par sa femme, divorce (demandé par la femme)

παρά + D 1: près de, auprès de

ἄρχων , ἄρχοντος () 2: l’archonte

διά + G 1: (élidé : δι’ ) 1 à travers; 2 par l’intermédiaire de, par l’entremise de ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque 

πράξουσα : participe futur à sens final

κατά + A 1: 1 en descendant le long de, selon, en suivant ; 2 conformément à, en suivant, selon ; / κατὰ τὸν νόμον : conformément à la loi ;

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi 

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: 1 survenir ; 2 attaquer ;

συναρπάζω ( part aor συναρπάσας, αντος ) : se saisir de ;

ἐναντιόομαι , οῦμαι ( inf aor ἐναντιωθῆναι ) : s’opposer à

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas ; ; derrière une négation : ni; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρημαι ) : enlever, ôter; // M ἀφαιρέομαι 1: ( inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος ) : +2 Α priver qqn de qqch ; enlever à ;

τολμάω , ῶ 1: oser

6

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer

μέχρι prép. + G   2: jusqu’à 

τελευτή , ῆς (ἡ) 4: la fin ; la mort ;

τελευτάω , ῶ 1: (aor ἐτελεύτησα ) : mourir

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après ; μετ’ οὐ πολύ : peu de temps après ;

Ἔφεσος , ου (ἡ) : Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineure

πλέω , πλεύσομαι , ἔπλευσα 1: faire une traversée, prendre la mer

παντελῶς : totalement, entièrement

βία , ας (ἡ) 2: la violence

παράνομος , ος, ον 3: contraire à la loi 

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas même, ne pas non plus; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ;

ἀπάνθρωπος , ος, ον : contraire à l’humanité, inhumain, cruel ;

διὰ τοῦτο ... ὅπως : διὰ τοῦτο ne fait qu’annoncer ὅπως 

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ) : laisser, abandonner; / sens jur. : quitter son mari, divorcer 

εἰς τὸ δημόσιον : en public, devant les instances publiques

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour 

ἐγγίγνεται ( subj aor ἐγγένηται ) 3: il se produit pour, il est possible à ... de (+ inf.)

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: le mari

συμβαίνω 1: (inf aor : συμβῆναι ) : 1 marcher avec, marcher ensemble ; 2 tomber d’accord, en venir à un accord ;

κατέχω (impft : κατεῖχε ; aor : κατέσχε ; inf aor κατασχεῖν ) 2: retenir, retenir sous son autorité 


Vocabulaire alphabétique :

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère ;

ἅμα + D 1: en même temps que, avec ; dès ;/ élidé en ἅμ' ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: le mari

ἀπάνθρωπος , ος, ον : contraire à l’humanité, inhumain, cruel ;

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων , ἀπιοῦσα , ἀπίον ) : s’en aller, partir ; ἐκ + G quitter

ἀπό + G 1: 1 à partir de, hors de, de; 2 à cause de, par, du fait de

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ) : laisser, abandonner; / sens jur. : quitter son mari, divorcer 

ἀπόλειψις , ἀπολειψέως (ἡ) : abandon du mari par sa femme, divorce (demandé par la femme)

ἄρχων , ἄρχοντος () 2: l’archonte

ἀσέλγεια , ἀσελγείας (ἡ) : insolence, impudence

ἀστή , ἀστῆς : adj. : née dans la ville, de la ville

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρημαι ) : enlever, ôter; // M ἀφαιρέομαι 1: ( inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος ) : +2 Α priver qqn de qqch ; enlever à ;

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα ; ) : + A : laisser aller, laisser tomber 

βία , ας (ἡ) 2: la violence

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage;

γέλως , γέλωτος (ὁ) 4: le rire

γενεά , ᾶς (ἡ) : 1 la génération, la naissance ; 2 progéniture, postérité, famille ;

γράμμα , ατος (τό) 2: 1 la lettre; 2 tout texte écrit : demande, requête , lettre etc...;

δέκα 4: dix

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique), la masse ; 2 l’assemblée du peuple ;

διά + G 1: (élidé : δι’ ) 1 à travers; 2 par l’intermédiaire de, par l’entremise de ;

διαφορά , διαφορᾶς (ἡ) 4: le différend, le désaccord, le conflit

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; futur δώσω ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ) : donner ; donner comme épouse à un homme ;

ἐάνπερ / ἄνπερ 4: au cas précisément où ; pour le cas où ;

ἐγγίγνεται ( subj aor ἐγγένηται ) 3: il se produit pour, il est possible à ... de (+ inf.)

ἐναντιόομαι , οῦμαι ( inf aor ἐναντιωθῆναι ) : s’opposer à

ἐντρίϐω ( aor. ἐνέτριψα ) : + D : frotter sur, asséner un coup à

ἐντρυφάω , ῶ : vivre dans la mollesse, mener une vie de plaisirs

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: 1 survenir ; 2 attaquer ;

ἐπί + D 1: 1 en vue de, pour ; 2 à condition de, à (la) condition de, moyennant

ἐπιβουλή , ῆς (ἡ) : machination, complot, dessein prémédité

ἑταίρα , ας (ἡ) : maîtresse, courtisane, prostituée

εὔτακτος ος,ον : bien rangé, bien discipliné

Ἔφεσος , ου (ἡ) : Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineure

1: ou, ou bien

θυγάτηρ , θύγατερ, θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί (ἡ) 1: la fille (filiation)

Ἱππαρέτη , ης (ἡ) : Hipparétè, nom de femme

Ἱππόνικος , Ἱππονίκου (ὁ) : Hipponikos

Καλλίας , ου (ὁ) : Kallias, nom d’homme

κατά + A 1: 1 en descendant le long de, selon, en suivant ; 2 conformément à, en suivant, selon ; / κατὰ τὸν νόμον : conformément à la loi ;

κατέχω (impft : κατεῖχε ; aor : κατέσχε ; inf aor κατασχεῖν ) 2: retenir, retenir sous son autorité 

κελεύω 1: réclamer de, inviter à

κολάζω 2: châtier, punir, corriger

κόπτω : (aor ἔκοψα ; part aor κόψας ) frapper à coups répétés, frapper à

λυπέω , ῶ 2: causer du chagrin ); // MP λυπέομαι , λυποῦμαι 2: souffrir

μέντοι  1: cependant, pourtant, toutefois 

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après ; μετ’ οὐ πολύ : peu de temps après ;

μέχρι prép. + G   2: jusqu’à 

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas ; ; derrière une négation : ni; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi 

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : l’époux 

ξένος , η, ον 1: étranger 

οἶκος , ου (ὁ) 1: la maison, habitation

οἴχομαι 2: (impf  3ème p sg ᾤχετο ) : s’en aller, aller, passer, partir

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour 

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère, la passion

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas même, ne pas non plus; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ;

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

παντελῶς : totalement, entièrement

παρά + D 1: près de, auprès de

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν 1: transmettre, livrer

παράνομος , ος, ον 3: contraire à la loi 

πάρειμι 1 1: être présent, être là, être près de, être tout près ;

περί + Α 1: à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

περιϐοήτος , ος,ον : que l’on proclame tout autour ; => : en bien : célébré ; en mal : décrié ;

πλέω , πλεύσομαι , ἔπλευσα 1: faire une traversée, prendre la mer

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; part aor P προαχθείς ) : 1 mener en avant, faire avancer ; 2 pousser à, exciter ; 3 s’avancer ;

προσεισπράσσω / προσεισπράττω (inf aor προσεισπρᾶξαι ) : exiger en outre

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; part. aor. προσελθών ) : + D : se présenter devant 

συγγιγνώσκω ( f συγγνώσομαι , aor. συνέγνων ) : pardonner

συμβαίνω 1: (inf aor : συμβῆναι ) : 1 marcher avec, marcher ensemble ; 2 tomber d’accord, en venir à un accord ;

συμπίπτω 4:  ( συμπεσοῦμαι , συνέπεσον , συμπέπτωκα ; subj aor 3ème p sg : συμπέσῃ ) : + D : survenir, « tomber sur » qqn ; 2 arriver, survenir, se produire ; // impersonnel + inf : il arrive que

συναγανακτέω , ῶ : s’indigner ensemble, ou unanimement

συναρπάζω ( part aor συναρπάσας, αντος ) : se saisir de ;

σύνειμι 1 2: (part pr : συνών , συνόντος ) : + D : 1 être avec, fréquenter (s’emploie pour des rapports d’élève à maître : vie commune, conférences...) ; 2 avoir des rapports intimes, entretenir des relations sexuelles ;

συντίθημι ( συνθείς : participe aor. 2) 3: 1 échanger des promesses // 2 M (aor. M συνεθέμην; part. aor. συνθέμενος ) convenir ; πρός τινα : faire un pari avec

τελευτάω , ῶ 1: (aor ἐτελεύτησα ) : mourir

τελευτή , ῆς (ἡ) 4: la fin ; la mort ;

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην , ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; part pr τιθείς ; part. aor. θείς , θεῖσα , θέν , G θέντος ; inf aor M θέσθαι ; part. aor. M : θέμενος , η, ον) : poser, déposer

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης ) ) : enfanter , avoir un enfant

τολμάω , ῶ 1: oser

ὑπό + G 1: sous l’effet de, sous l’influence de, sous l’empire de

φίλανδρος , ος, ον : qui aime son époux

φροντίζω 2: se soucier de, avoir le souci de , s’inquiéter de;

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens

ὡς + participe  1: sous prétexte de, estimant que ; parce que, disait-il... ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque 


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère ;

ἅμα + D 1: en même temps que, avec ; dès ;/ élidé en ἅμ' ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: le mari

ἀπό + G 1: 1 à partir de, hors de, de; 2 à cause de, par, du fait de

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρημαι ) : enlever, ôter; // M ἀφαιρέομαι 1: ( inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος ) : +2 Α priver qqn de qqch ; enlever à ;

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα ; ) : + A : laisser aller, laisser tomber 

γάμος , ου (ὁ) 1: le mariage;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique), la masse ; 2 l’assemblée du peuple ;

διά + G 1: (élidé : δι’ ) 1 à travers; 2 par l’intermédiaire de, par l’entremise de ;

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; futur δώσω ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ) : donner ; donner comme épouse à un homme ;

ἐπί + D 1: 1 en vue de, pour ; 2 à condition de, à (la) condition de, moyennant

1: ou, ou bien

θυγάτηρ , θύγατερ, θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί (ἡ) 1: la fille (filiation)

κατά + A 1: 1 en descendant le long de, selon, en suivant ; 2 conformément à, en suivant, selon ; / κατὰ τὸν νόμον : conformément à la loi ;

κελεύω 1: réclamer de, inviter à

μέντοι  1: cependant, pourtant, toutefois 

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après ; μετ’ οὐ πολύ : peu de temps après ;

μέχρι prép. + G   2: jusqu’à 

μηδέ employé une seule fois 1: même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; et ne pas ; ; derrière une négation : ni; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi 

ξένος , η, ον 1: étranger 

οἶκος , ου (ὁ) 1: la maison, habitation

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour 

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas même, ne pas non plus; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ;

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

παρά + D 1: près de, auprès de

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν 1: transmettre, livrer

πάρειμι 1 1: être présent, être là, être près de, être tout près ;

περί + Α 1: à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

πλέω , πλεύσομαι , ἔπλευσα 1: faire une traversée, prendre la mer

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état

συμβαίνω 1: (inf aor : συμβῆναι ) : 1 marcher avec, marcher ensemble ; 2 tomber d’accord, en venir à un accord ;

τελευτάω , ῶ 1: (aor ἐτελεύτησα ) : mourir

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην , ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; part pr τιθείς ; part. aor. θείς , θεῖσα , θέν , G θέντος ; inf aor M θέσθαι ; part. aor. M : θέμενος , η, ον) : poser, déposer

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης ) ) : enfanter , avoir un enfant

τολμάω , ῶ 1: oser

ὑπό + G 1: sous l’effet de, sous l’influence de, sous l’empire de ; par ;

ὡς + participe  1: sous prétexte de, estimant que ; parce que, disait-il... ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque 

Fréquence 2 :

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων , ἀπιοῦσα , ἀπίον ) : s’en aller, partir ; ἐκ + G quitter

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ) : laisser, abandonner; / sens jur. : quitter son mari, divorcer 

ἄρχων , ἄρχοντος () 2: l’archonte

βία , ας (ἡ) 2: la violence

γράμμα , ατος (τό) 2: 1 la lettre; 2 tout texte écrit : demande, requête , lettre etc...;

κατέχω (impft : κατεῖχε ; aor : κατέσχε ; inf aor κατασχεῖν ) 2: retenir, retenir sous son autorité 

κολάζω 2: châtier, punir, corriger

λυπέω , ῶ 2: causer du chagrin ); // MP λυπέομαι , λυποῦμαι 2: souffrir

οἴχομαι 2: (impf  3ème p sg ᾤχετο ) : s’en aller, aller, passer, partir

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère, la passion

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; part. aor. προσελθών ) : + D : se présenter devant 

σύνειμι 1 2: (part pr : συνών , συνόντος ) : + D : 1 être avec, fréquenter (s’emploie pour des rapports d’élève à maître : vie commune, conférences...) ; 2 avoir des rapports intimes, entretenir des relations sexuelles ;

φροντίζω 2: se soucier de, avoir le souci de , s’inquiéter de;

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens

Fréquence 3 :

ἐγγίγνεται ( subj aor ἐγγένηται ) 3: il se produit pour, il est possible à ... de (+ inf.)

παράνομος , ος, ον 3: contraire à la loi 

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; part aor P προαχθείς ) : 1 mener en avant, faire avancer ; 2 pousser à, exciter ; 3 s’avancer ;

συντίθημι ( συνθείς : participe aor. 2) 3: 1 échanger des promesses // 2 M (aor. M συνεθέμην; part. aor. συνθέμενος ) convenir ; πρός τινα : faire un pari avec

Fréquence 4 :

γέλως , γέλωτος (ὁ) 4: le rire;

δέκα 4: dix

διαφορά , διαφορᾶς (ἡ) 4: le différend, le désaccord, le conflit

ἐάνπερ / ἄνπερ 4: au cas précisément où ; pour le cas où ;

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: 1 survenir ; 2 attaquer ;

συμπίπτω 4:  ( συμπεσοῦμαι , συνέπεσον , συμπέπτωκα ; subj aor 3ème p sg : συμπέσῃ ) : + D : survenir, « tomber sur » qqn ; 2 arriver, survenir, se produire ; // impersonnel + inf : il arrive que

τελευτή , ῆς (ἡ) 4: la fin ; la mort ;


Ne pas apprendre :

ἀπάνθρωπος , ος, ον : contraire à l’humanité, inhumain, cruel ;

ἀπόλειψις , ἀπολειψέως (ἡ) : abandon du mari par sa femme, divorce (demandé par la femme)

ἀσέλγεια , ἀσελγείας (ἡ) : insolence, impudence

ἀστή , ἀστῆς : adj. : née dans la ville, de la ville

γενεά , ᾶς (ἡ) : 1 la génération, la naissance ; 2 progéniture, postérité, famille ;

ἐναντιόομαι , οῦμαι ( inf aor ἐναντιωθῆναι ) : s’opposer à

ἐντρίϐω ( aor. ἐνέτριψα ) : + D : frotter sur, asséner un coup à

ἐντρυφάω , ῶ : vivre dans la mollesse, mener une vie de plaisirs

ἐπιβουλή , ῆς (ἡ) : machination, complot, dessein prémédité

ἑταίρα , ας (ἡ) : maîtresse, courtisane, prostituée

εὔτακτος ος,ον : bien rangé, bien discipliné

Ἔφεσος , ου (ἡ) : Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineure

Ἱππαρέτη , ης (ἡ) : Hipparétè, nom de femme

Ἱππόνικος , Ἱππονίκου (ὁ) : Hipponikos

Καλλίας , ου (ὁ) : Kallias, nom d’homme

κόπτω : (aor ἔκοψα ; part aor κόψας ) frapper à coups répétés, frapper à

νυμφίος ‚ ου (ὁ) : l’époux 

παντελῶς : totalement, entièrement

περιϐοήτος , ος,ον : que l’on proclame tout autour ; => : en bien : célébré ; en mal : décrié ;

προσεισπράσσω / προσεισπράττω (inf aor προσεισπρᾶξαι ) : exiger en outre

συγγιγνώσκω ( f συγγνώσομαι , aor. συνέγνων ) : pardonner

συναγανακτέω , ῶ : s’indigner ensemble, ou unanimement

συναρπάζω ( part aor συναρπάσας, αντος ) : se saisir de ;

φίλανδρος , ος, ον : qui aime son époux


Comparaison de traductions :

5 Τοῦ δ' Ἀλκιβιάδου μὴ φροντίζοντος, ἀλλ' ἐντρυφῶντος, ἔδει τὸ τῆς ἀπολείψεως γράμμα παρὰ τῷ ἄρχοντι θέσθαι μὴ δι' ἑτέρων, ἀλλ' αὐτὴν παροῦσαν.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Comme Alcibiade ne s’en inquiétait pas et continuait à se débaucher, elle dut déposer sa demande en divorce chez l’archonte, non point par un intermédiaire, mais en se présentant en personne.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Alcibiade ne s’en mit point en peine et continua sa vie licencieuse. Mais il fallait qu’elle remît sa demande de divorce chez l’archonte, non point par d’autres mains, mais en personne (...)

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Comme Alcibiade n'en avait cure et vivait en débauché, Hipparétè dut déposer chez l'archonte son attestation d'abandon marital et ce, non en recourant à des tiers, mais en se présentant elle-même.


6 ... καὶ γὰρ ὁ νόμος δοκεῖ διὰ τοῦτο προάγειν τὴν ἀπολείπουσαν εἰς τὸ δημόσιον αὐτήν, ὅπως ἐγγένηται τῷ ἀνδρὶ συμβῆναι καὶ κατασχεῖν.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

... car il semble que, si la loi prescrit à la femme qui veut quitter son mari de se présenter elle-même au magistrat, c’est pour donner au mari l’occasion de se réconcilier avec elle et de la garder.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

6... car la loi semble avoir exigé une comparution publique et personnelle de la femme qui veut divorcer afin que son mari ait une occasion de s’entendre avec elle et de la garder.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

... c'est que la loi, semble-t-il, contraint la femme qui veut quitter son mari à se présenter en personne au ministère public dans l'intention, précisément, d'offrir au mari la possibilité de se réconcilier avec elle et de la garder.


Retour en haut du texte