Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

10 Anecdote de la caille

A quoi tient la popularité ? fondements politiques10 : Anecdote de la caille 

A quoi tient la popularité ?

1 Πρώτην δ' αὐτῷ πάροδον εἰς τὸ δημόσιον γενέσθαι λέγουσι μετὰ χρημάτων ἐπιδόσεως, οὐκ ἐκ παρασκευῆς, ἀλλὰ παριόντα θορυβούντων τῶν Ἀθηναίων ἐρέσθαι τὴν αἰτίαν τοῦ θορύβου, πυθόμενον δὲ χρημάτων ἐπίδοσιν γίνεσθαι, παρελθεῖν καὶ ἐπιδοῦναι. Τοῦ δὲ δήμου κροτοῦντος καὶ βοῶντος ὑφ' ἡδονῆς, ἐπιλαθέσθαι τοῦ ὄρτυγος ὃν ἐτύγχανεν ἔχων ἐν τῷ ἱματίῳ· 2 πτοηθέντος οὖν καὶ διαφυγόντος, ἔτι μᾶλλον ἐκβοῆσαι τοὺς Ἀθηναίους, πολλοὺς δὲ συνθηρᾶν ἀναστάντας, λαβεῖν δ' αὐτὸν Ἀντίοχον τὸν κυβερνήτην καὶ ἀποδοῦναι· διὸ προσφιλέστατον τῷ Ἀλκιβιάδῃ γενέσθαι.


3 Μεγάλας δ' αὐτῷ κλισιάδας ἐπὶ τὴν πολιτείαν ἀνοίγοντος τοῦ τε γένους καὶ τοῦ πλούτου τῆς τε περὶ τὰς μάχας ἀνδραγαθίας, φίλων τε πολλῶν καὶ οἰκείων ὑπαρχόντων, ἀπ' οὐδενὸς ἠξίου μᾶλλον ἢ τῆς τοῦ λόγου χάριτος ἰσχύειν ἐν τοῖς πολλοῖς. 4 Καὶ ὅτι μὲν δυνατὸς ἦν εἰπεῖν, οἵ τε κωμικοὶ μαρτυροῦσι καὶ τῶν ῥητόρων ὁ δυνατώτατος, ἐν τῷ κατὰ Μειδίου λέγων τὸν Ἀλκιβιάδην καὶ δεινότατον εἰπεῖν γενέσθαι πρὸς τοῖς ἄλλοις. Εἰ δὲ Θεοφράστῳ πιστεύομεν, ἀνδρὶ φιληκόῳ καὶ ἱστορικῷ παρ' ὁντινοῦν τῶν φιλοσόφων, εὑρεῖν μὲν ἦν τὰ δέοντα καὶ νοῆσαι πάντων ἱκανώτατος ὁ Ἀλκιβιάδης, ζητῶν δὲ μὴ μόνον ἃ δεῖ λέγειν, ἀλλὰ καὶ ὡς δεῖ, τοῖς ὀνόμασι καὶ τοῖς ῥήμασιν, οὐκ εὐπορῶν δέ, πολλάκις ἐσφάλλετο καὶ μεταξὺ λέγων ἀπεσιώπα καὶ διέλειπε λέξεως διαφυγούσης, αὑτὸν ἀναλαμβάνων καὶ διασκοπούμενος.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : ( sauf vocabulaire ch 09)

1

πρῶτος , η, ον 1: premier 

πάροδος , παρόδου (ὁ) : le passage, le chemin ; passage conduisant vers, l’entrée ;

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à; 2 pour, en ce qui concerne ;

δημόσιος , α, ον 2: adj. public ; fait au nom de l’Etat; / subst. : δημόσιον , ου (τό) : tout ce qui est d’ordre public : l’Etat, la vie publique, les institutions etc. ... ; τὰ δημόσια , ων : les biens de l’Etat, les revenus publics ; τὰ δημόσια πράττειν : faire de la politique ;

constr. : λέγουσι : 3ème p. du pluriel à sens indéterminé (« on dit que ») ; λέγουσι gouverne toutes les propositions infinitives jusqu’à la fin du paragraphe, infinitives dont les verbes sont : γενέσθαι , ἐρέσθαι , παρελθεῖν καὶ ἐπιδοῦναι puis ἐπιλαθέσθαι , ἐκβοῆσαι , λαβεῖν ... καὶ ἀποδοῦναι, et enfin γενέσθαι.

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens

ἐπίδοσις , ἐπιδόσεως (ἡ) : don volontaire, contribution volontaire

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de ; 2 issu de, provenant de; 3 par, au moyen de ;

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: la préparation, les préparatifs, la préméditation;

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire

πάρειμι 2 3: ( part. pr. παριών , παριόντος ) : passer à côté;

θορυβέω , ῶ : faire du vacarme

ἔρομαι , impft εἰρόμην , ἐρήσομαι , ἠρόμην  2:  (inf aor ἐρέσθαι ): demander

αἰτία , ας (ἡ) 1: la cause, la raison 

θόρυϐος , θορύβου (ὁ) 4: 1 trouble, émoi; 2 tumulte, vacarme

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part aor πυθόμενος ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρελήλυθα ) : s’avancer (devant une assemblée pour parler), s’approcher, se présenter ;

ἐπιδίδωμι 3: (inf aor ἐπιδοῦναι ) : 1 donner; 2 donner une contribution volontaire ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’assemblée du peuple ;

κροτέω ,ῶ : applaudir

βοάω , ῶ 3: pousser un ou des cris, crier

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de, sous l’influence de, sous l’empire de ; 2 avec un vb passif : par ; ( ὑφ’ devant voyelle aspirée )

ἡδονή , ῆς (ἡ) 2: le plaisir ; la joie ;

ἐπιλανθάνομαι  ( ἐπιλήσομαι , ἐπελαθόμην , ἐπιλέλησμαι ; inf. aor. ἐπιλαθέσθαι ) : + G : oublier

ὄρτυξ , ὄρτυγος (ὁ) : la caille

Les athéniens élevaient des cailles comme animaux de compagnie

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : 1 tr. tenir, avoir, posséder ; 2 ἔχω + inf1: avoir à , pouvoir ; 

ἐν + D 1: 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 devant (un public…);

ἱμάτιον , ου (τό) 4: le manteau, la robe, le vêtement

2

πτοέω , ῶ : ( part aor P πτοηθείς, πτοηθέντος ) : 1 liquéfier ; 2 épouvanter ;

οὖν 1: 1 donc, par conséquent ; 2 alors ;

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; part aor διαφυγών , διαφυγόντος ) : s’échapper, s’enfuir ;

ἔτι  1: encore

μᾶλλον 1: plus, davantage ; // μᾶλλον ἢ : plutôt que, plus que, davantage ... que ...;

ἐκϐοάω , ῶ : ( inf aor ἐκϐοῆσαι ) : se mettre à crier

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; // expression : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent;

συνθηράω , ῶ : chasser ensemble

ἀνίστημι 2: sens intransitif  (part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ) : se lever, se relever ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : prendre, saisir 

Ἀντίοχος , Ἀντιόχου (ὁ) : Antiokhos, nom d’homme

κυβερνήτης , ου (ὁ) : le pilote

ἀποδίδωμι ( f : ἀποδώσω ; inf aor ἀποδοῦναι 1: rendre, restituer ;

δι4: donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi

προσφιλής , ής, ές + D : ami à l’égard de, agréable à

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

γενέσθαι : 1 inf aor de γίγνομαι : naître, devenir ; 2 sert d’infinitif aoriste au verbe être

3

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence

κλισιάδες, ων ( s e θύραι ) : la porte d’entrée

ἐπί + Α 1: vers; en vue de, pour ;

πολιτεία , ας (ἡ) 1: la vie politique, les affaires politiques , la politique

ἀνοίγω 3: ouvrir

constr. : Μεγάλας δ' αὐτῷ κλισιάδας ἐπὶ τὴν πολιτείαν ἀνοίγοντος τοῦ τε γένους καὶ τοῦ πλούτου τῆς τε περὶ τὰς μάχας ἀνδραγαθίας : dans ce G absolu, le verbe ἀνοίγοντος est suivi de ses 3 sujets.

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; et enfin ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille

πλοῦτος , πλούτου (ὁ) 2: la richesse

περί + Α 1: en ce qui concerne, pour ce qui est de

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille ;

ἀνδραγαθία , ας (ἡ) : vertu virile, bravoure

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

οἰκεῖοι , ων (οἱ) 1: 1 les gens de la famille ; 2 les familiers, les proches

ὑπάρχω (impft ὑπῆρχον ; aor. ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι 1: 1 + attribut du sujet : se trouver, être ; 2 abstrait : exister, être ; 3 + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ἀπό + G 1: 1 à partir de, hors de, de; 2 à cause de, par, du fait de

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

ἀξιόω , ῶ 1: 1 estimer, croire, penser; 2 prétendre

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole ; le discours ;

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : grâce, agrément, charme ;

ἰσχύω 4:1 être fort, avoir de la force ; 2 s’imposer, être puissant, avoir de l’influence

4

constr. : Καὶ ὅτι μὲν δυνατὸς ἦν εἰπεῖν, οἵ τε κωμικοὶ μαρτυροῦσι ...etc. : la proposition complétive initiée par ὅτι précède le verbe introducteur μαρτυροῦσι ; δυνατὸς ἦν εἰπεῖν : littt « il était puissant pour parler », =>il était un puissant orateur ; οἵ ; accent d’enclise ;

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ; + inf. : capable de , apte à ;

κωμικός , οῦ (ὁ) : auteur comique, poète comique

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester ;

ῥήτωρ , ορος (ὁ) 2: l’orateur ; le chef de parti ;

κατά + G 1: contre

Μειδίας , ου (ὁ) : Midias, nom d’homme

ἐν τῷ κατὰ Μειδίου : ἐν τῷ introduit le titre du discours du grand orateur Démosthène (384-322 av JC) κατὰ Μειδίου ; le καὶ qui suit signifie « même » ; pour δεινότατον εἰπεῖν, voir plus haut δυνατὸς ἦν εἰπεῖν.

δεινός , ή, όν 1: 1 à craindre, redoutable ; 2 habile à ;

πρός + D 1: outre, en plus de, en comparaison de;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; οἱ ἄλλοι : tous les autres ;

εἰ  1: si (dans un système conditionnel);

Θεόφραστος , Θεοφράστου (ὁ) : Théophraste,(~370-~287 av JC) disciple et successeur d’Aristote à la tête de l’école péripatéticienne

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ;

φιλήκοος , ος, ον : qui écoute volontiers, avide d’écouter, => avide de savoir ;

ἱστορικός , ή,όν : capable de s’informer avec méthode, propre aux recherches historiques, bon historien

παρά + Α 1: par comparaison avec ; au-delà de ;

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: (A m ὁντινοῦν , f ἡντινοῦν ) indéfini : pr : quiconque, n’importe lequel, quoi que ce soit ; adj : un quelconque, n’importe quel,

φιλόσοφος , φιλοσόφου (ὁ) : le philosophe

constr. : ordre de traduction : ὁ Ἀλκιβιάδης ἦν πάντων ἱκανώτατος εὑρεῖν καὶ νοῆσαι τὰ δέοντα ...

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα 1: (inf aor εὑρεῖν ) : trouver,

δέον , δέοντος (τό) : ce qu’il faut, le nécessaire ; τὰ δέοντα : même sens ;

νοέω , ῶ + Α : ( inf aor νοῆσαι ) : avoir dans l’esprit, avoir en tête, imaginer, voir

ἱκανός , ή, όν 1: + inf : : capable de

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher 

ζητῶν δὲ ..., οὐκ εὐπορῶν δέ : sens hypothétique ou causal des participes : « mais s’il (ou parce qu’il) cherchait ....et ne les avait pas à disposition » ...

μὴ μόνον (οὐ μόνον )... ἀλλά...καί ( δὲ καί ) 1: non seulement ... mais aussi ;

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

ὡς 1: comment

ὄνομα , (τό) 1: (contr. τοὔνομα) : le nom, la dénomination ;

ῥῆμα , ῥήματος (τό) : expression, phrase ;

τοῖς ὀνόμασι καὶ τοῖς ῥήμασιν : datif instrumental (complt de moyen)

εὐπορέω , ῶ 4: 1 avoir en abondance ; 2 avoir les moyens ; être à l’aise ;

πολλάκις 1: souvent

σφάλλομαι 3: 1 glisser, tituber, vaciller ; 2 se tromper ;

μεταξύ adv4: dans l’intervalle (espace ou temps);// μεταξύ  + part. : en train de + inf

ἀποσιωπάω , ῶ : ( impf 3ème p sg ἀπεσιώπα ) : cesser de parler, se taire

διαλείπω : (impf 3ème p sg διέλειπε ) : laisser un intervalle de temps ;

λέξις , λέξεως (ἡ) : 1 l’action de parler ; 2 le mot, le terme, l’expression

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , ανέλαβον , ανείληφα ) : reprendre, ressaisir

διασκοπέω , ῶ : examiner scrupuleusement, examiner avec soin


Vocabulaire alphabétique :

αἰτία , ας (ἡ) 1: la cause, la raison 

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; οἱ ἄλλοι : tous les autres ;

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , ανέλαβον , ανείληφα ) : reprendre, ressaisir

ἀνδραγαθία , ας (ἡ) : vertu virile, bravoure

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ;

ἀνίστημι 2: sens intransitif  (part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ) : se lever, se relever ;

ἀνοίγω 3: ouvrir

Ἀντίοχος , Ἀντιόχου (ὁ) : Antiokhos, nom d’homme

ἀξιόω , ῶ 1: 1 estimer, croire, penser; 2 prétendre

ἀπό + G 1: 1 à partir de, hors de, de; 2 à cause de, par, du fait de

ἀποδίδωμι ( f : ἀποδώσω ; inf aor ἀποδοῦναι 1: rendre, restituer ;

ἀποσιωπάω , ῶ : ( impf 3ème p sg ἀπεσιώπα ) : cesser de parler, se taire

βοάω , ῶ 3: pousser un ou des cris, crier

γενέσθαι : 1 inf aor de γίγνομαι : naître, devenir ; 2 sert d’infinitif aoriste au verbe être

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

δεινός , ή, όν 1: 1 à craindre, redoutable ; 2 habile à ;

δέον , δέοντος (τό) : ce qu’il faut, le nécessaire ; τὰ δέοντα : même sens ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’assemblée du peuple ;

δημόσιος , α, ον 2: adj. public ; fait au nom de l’Etat; / subst. : δημόσιον , ου (τό) : tout ce qui est d’ordre public : l’Etat, la vie publique, les institutions etc. ... ; τὰ δημόσια , ων : les biens de l’Etat, les revenus publics ; τὰ δημόσια πράττειν : faire de la politique ;

διαλείπω : (impf 3ème p sg διέλειπε ) : laisser un intervalle de temps ;

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; part aor διαφυγών , διαφυγόντος ) : s’échapper, s’enfuir ;

δι4: donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ; + inf. : capable de , apte à ;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

εἰ  1: si (dans un système conditionnel);

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à; 2 pour, en ce qui concerne ;

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de ; 2 issu de, provenant de; 3 par, au moyen de ;

ἐκϐοάω , ῶ : ( inf aor ἐκϐοῆσαι ) : se mettre à crier

ἐν + D 1: 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 devant (un public…);

ἐπί + Α 1: vers; en vue de, pour ;

ἐπιδίδωμι 3: (inf aor ἐπιδοῦναι ) : 1 donner; 2 donner une contribution volontaire ;

ἐπίδοσις , ἐπιδόσεως (ἡ) : don volontaire, contribution volontaire

ἐπιλανθάνομαι  ( ἐπιλήσομαι , ἐπελαθόμην , ἐπιλέλησμαι ; inf. aor. ἐπιλαθέσθαι ) : + G : oublier

ἔρομαι , impft εἰρόμην , ἐρήσομαι , ἠρόμην  2:  (inf aor ἐρέσθαι ): demander

ἔτι  1: encore

εὐπορέω , ῶ 4: 1 avoir en abondance ; 2 avoir les moyens ; être à l’aise ;

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα 1: (inf aor εὑρεῖν ) : trouver,

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : 1 tr. tenir, avoir, posséder ; 2 ἔχω + inf1: avoir à , pouvoir ; 

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher 

ἡδονή , ῆς (ἡ) 2: le plaisir ; la joie ;

Θεόφραστος , Θεοφράστου (ὁ) : Théophraste,(~370-~287 av JC) disciple et successeur d’Aristote à la tête de l’école péripatéticienne

θορυβέω , ῶ : faire du vacarme

θόρυϐος , θορύβου (ὁ) 4: 1 trouble, émoi; 2 tumulte, vacarme

ἱκανός , ή, όν 1: + inf : : capable de

ἱμάτιον , ου (τό) 4: le manteau, la robe, le vêtement

ἱστορικός , ή,όν : capable de s’informer avec méthode, propre aux recherches historiques, bon historien

ἰσχύω 4:1 être fort, avoir de la force ; 2 s’imposer, être puissant, avoir de l’influence

κατά + G 1: contre

κλισιάδες, ων ( s e θύραι ) : la porte d’entrée

κροτέω ,ῶ : applaudir

κυβερνήτης , ου (ὁ) : le pilote

κωμικός , οῦ (ὁ) : auteur comique, poète comique

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : prendre, saisir 

λέξις , λέξεως (ἡ) : 1 l’action de parler ; 2 le mot, le terme, l’expression

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole ; le discours ;

μᾶλλον 1: plus, davantage ; // μᾶλλον ἢ : plutôt que, plus que, davantage ... que ...;

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester ;

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence

Μειδίας , ου (ὁ) : Midias, nom d’homme

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μεταξύ adv4: dans l’intervalle (espace ou temps);// μεταξύ  + part. : en train de + inf

μὴ μόνον (οὐ μόνον )... ἀλλά...καί ( δὲ καί ) 1: non seulement ... mais aussi ;

νοέω , ῶ + Α : ( inf aor νοῆσαι ) : avoir dans l’esprit, avoir en tête, imaginer, voir

οἰκεῖοι , ων (οἱ) 1: 1 les gens de la famille ; 2 les familiers, les proches

ὄνομα , (τό) 1: (contr. τοὔνομα) : le nom, la dénomination ;

ὄρτυξ , ὄρτυγος (ὁ) : la caille

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: (A m ὁντινοῦν , f ἡντινοῦν ) indéfini : pr : quiconque, n’importe lequel, quoi que ce soit ; adj : un quelconque, n’importe quel,

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὖν 1: 1 donc, par conséquent ; 2 alors ;

παρά + Α 1: par comparaison avec ; au-delà de ;

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: la préparation, les préparatifs, la préméditation;

πάρειμι 2 3: ( part. pr. παριών , παριόντος ) : passer à côté;

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρελήλυθα ) : s’avancer (devant une assemblée pour parler), s’approcher, se présenter ;

πάροδος , παρόδου (ὁ) : le passage, le chemin ; passage conduisant vers, l’entrée 

περί + Α 1: en ce qui concerne, pour ce qui est de

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

πλοῦτος , πλούτου (ὁ) 2: la richesse

πολιτεία , ας (ἡ) 1: la vie politique, les affaires politiques , la politique

πολλάκις 1: souvent

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; // expression : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent;

πρός + D 1: outre, en plus de, en comparaison de;

προσφιλής , ής, ές + D : ami à l’égard de, agréable à

πρῶτος , η, ον 1: premier 

πτοέω , ῶ : ( part aor P πτοηθείς, πτοηθέντος ) : 1 liquéfier ; 2 épouvanter ;

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part aor πυθόμενος ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

ῥῆμα , ῥήματος (τό) : expression, phrase ;

ῥήτωρ , ορος (ὁ) 2: l’orateur ; le chef de parti ;

συνθηράω , ῶ : chasser ensemble

σφάλλομαι 3: 1 glisser, tituber, vaciller ; 2 se tromper ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; et enfin ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

ὑπάρχω (impft ὑπῆρχον ; aor. ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι 1: 1 + attribut du sujet : se trouver, être ; 2 abstrait : exister, être ; 3 + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de, sous l’influence de, sous l’empire de ; 2 avec un vb passif : par ; ( ὑφ’ devant voyelle aspirée )

φιλήκοος , ος, ον : qui écoute volontiers, avide d’écouter, => avide de savoir ;

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

φιλόσοφος , φιλοσόφου (ὁ) : le philosophe

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : grâce, agrément, charme ;

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens

ὡς 1: comment


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

αἰτία , ας (ἡ) 1: la cause, la raison 

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; οἱ ἄλλοι : tous les autres ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ;

ἀξιόω , ῶ 1: 1 estimer, croire, penser; 2 prétendre

ἀπό + G 1: 1 à partir de, hors de, de; 2 à cause de, par, du fait de

ἀποδίδωμι ( f : ἀποδώσω ; inf aor ἀποδοῦναι 1: rendre, restituer ;

γενέσθαι : 1 inf aor de γίγνομαι : naître, devenir ; 2 sert d’infinitif aoriste au verbe être

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

δεινός , ή, όν 1: 1 à craindre, redoutable ; 2 habile à ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’assemblée du peuple ;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

εἰ  1: si (dans un système conditionnel);

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à; 2 pour, en ce qui concerne ;

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de ; 2 issu de, provenant de; 3 par, au moyen de ;

ἐν + D 1: 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 devant (un public…);

ἐπί + Α 1: vers; en vue de, pour ;

ἔτι  1: encore

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα 1: (inf aor εὑρεῖν ) : trouver,

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : 1 tr. tenir, avoir, posséder ; 2 ἔχω + inf1: avoir à , pouvoir ; 

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher 

ἱκανός , ή, όν 1: + inf : : capable de

κατά + G 1: contre

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : prendre, saisir 

λόγος , ου (ὁ) 1: la parole ; le discours ;

μᾶλλον 1: plus, davantage ; // μᾶλλον ἢ : plutôt que, plus que, davantage ... que ...;

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μὴ μόνον (οὐ μόνον )... ἀλλά...καί ( δὲ καί ) 1: non seulement ... mais aussi ;

οἰκεῖοι , ων (οἱ) 1: 1 les gens de la famille ; 2 les familiers, les proches

ὄνομα , (τό) 1: (contr. τοὔνομα) : le nom, la dénomination ;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὖν 1: 1 donc, par conséquent ; 2 alors ;

παρά + Α 1: par comparaison avec ; au-delà de ;

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: la préparation, les préparatifs, la préméditation;

περί + Α 1: en ce qui concerne, pour ce qui est de

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

πολιτεία , ας (ἡ) 1: la vie politique, les affaires politiques , la politique

πολλάκις 1: souvent

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; // expression : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent;

πρός + D 1: outre, en plus de, en comparaison de;

πρῶτος , η, ον 1: premier 

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part aor πυθόμενος ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; et enfin ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

ὑπάρχω (impft ὑπῆρχον ; aor. ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι 1: 1 + attribut du sujet : se trouver, être ; 2 abstrait : exister, être ; 3 + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de, sous l’influence de, sous l’empire de ; 2 avec un vb passif : par ; ( ὑφ’ devant voyelle aspirée )

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : grâce, agrément, charme ;

ὡς 1: comment

Fréquence 2 :

ἀνίστημι 2: sens intransitif  (part aor : ἀναστάς , ᾶσα, άν ) : se lever, se relever ;

δημόσιος , α, ον 2: adj. public ; fait au nom de l’Etat; / subst. : δημόσιον , ου (τό) : tout ce qui est d’ordre public : l’Etat, la vie publique, les institutions etc. ... ; τὰ δημόσια , ων : les biens de l’Etat, les revenus publics ; τὰ δημόσια πράττειν : faire de la politique ;

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ; + inf. : capable de , apte à ;

ἔρομαι , impft εἰρόμην , ἐρήσομαι , ἠρόμην  2:  (inf aor ἐρέσθαι ): demander

ἡδονή , ῆς (ἡ) 2: le plaisir ; la joie ;

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille ;

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: (A m ὁντινοῦν , f ἡντινοῦν ) indéfini : pr : quiconque, n’importe lequel, quoi que ce soit ; adj : un quelconque, n’importe quel,

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρελήλυθα ) : s’avancer (devant une assemblée pour parler), s’approcher, se présenter ;

πλοῦτος , πλούτου (ὁ) 2: la richesse

ῥήτωρ , ορος (ὁ) 2: l’orateur ; le chef de parti ;

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens

Fréquence 3 :

ἀνοίγω 3: ouvrir

βοάω , ῶ 3: pousser un ou des cris, crier

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; part aor διαφυγών , διαφυγόντος ) : s’échapper, s’enfuir ;

ἐπιδίδωμι 3: (inf aor ἐπιδοῦναι ) : 1 donner; 2 donner une contribution volontaire ;

πάρειμι 2 3: ( part. pr. παριών , παριόντος ) : passer à côté;

σφάλλομαι 3: 1 glisser, tituber, vaciller ; 2 se tromper ;

Fréquence 4 :

δι4: donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi

εὐπορέω , ῶ 4: 1 avoir en abondance ; 2 avoir les moyens ; être à l’aise ;

θόρυϐος , θορύβου (ὁ) 4: 1 trouble, émoi; 2 tumulte, vacarme

ἱμάτιον , ου (τό) 4: le manteau, la robe, le vêtement

ἰσχύω 4:1 être fort, avoir de la force ; 2 s’imposer, être puissant, avoir de l’influence

μεταξύ adv4: dans l’intervalle (espace ou temps);// μεταξύ  + part. : en train de + inf


Ne pas apprendre :

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , ανέλαβον , ανείληφα ) : reprendre, ressaisir

ἀνδραγαθία , ας (ἡ) : vertu virile, bravoure

Ἀντίοχος , Ἀντιόχου (ὁ) : Antiokhos, nom d’homme

ἀποσιωπάω , ῶ : ( impf 3ème p sg ἀπεσιώπα ) : cesser de parler, se taire

δέον , δέοντος (τό) : ce qu’il faut, le nécessaire ; τὰ δέοντα : même sens ;

διαλείπω : (impf 3ème p sg διέλειπε ) : laisser un intervalle de temps ;

ἐκϐοάω , ῶ : ( inf aor ἐκϐοῆσαι ) : se mettre à crier

ἐπίδοσις , ἐπιδόσεως (ἡ) : don volontaire, contribution volontaire

ἐπιλανθάνομαι  ( ἐπιλήσομαι , ἐπελαθόμην , ἐπιλέλησμαι ; inf. aor. ἐπιλαθέσθαι ) : + G : oublier

Θεόφραστος , Θεοφράστου (ὁ) : Théophraste,(~370-~287 av JC) disciple et successeur d’Aristote à la tête de l’école péripatéticienne

θορυβέω , ῶ : faire du vacarme

ἱστορικός , ή,όν : capable de s’informer avec méthode, propre aux recherches historiques, bon historien

κλισιάδες, ων ( s e θύραι ) : la porte d’entrée

κροτέω ,ῶ : applaudir

κυβερνήτης , ου (ὁ) : le pilote

κωμικός , οῦ (ὁ) : auteur comique, poète comique

λέξις , λέξεως (ἡ) : 1 l’action de parler ; 2 le mot, le terme, l’expression

Μειδίας , ου (ὁ) : Midias, nom d’homme

νοέω , ῶ + Α : ( inf aor νοῆσαι ) : avoir dans l’esprit, avoir en tête, imaginer, voir

ὄρτυξ , ὄρτυγος (ὁ) : la caille

πάροδος , παρόδου (ὁ) : le passage, le chemin ; passage conduisant vers, l’entrée 

προσφιλής , ής, ές + D : ami à l’égard de, agréable à

πτοέω , ῶ : ( part aor P πτοηθείς, πτοηθέντος ) : 1 liquéfier ; 2 épouvanter ;

ῥῆμα , ῥήματος (τό) : expression, phrase ;

συνθηράω , ῶ : chasser ensemble

φιλήκοος , ος, ον : qui écoute volontiers, avide d’écouter, => avide de savoir ;

φιλόσοφος , φιλοσόφου (ὁ) : le philosophe


Comparaison de traductions :

4 ... εὑρεῖν μὲν ἦν τὰ δέοντα καὶ νοῆσαι πάντων ἱκανώτατος ὁ Ἀλκιβιάδης, ζητῶν δὲ μὴ μόνον ἃ δεῖ λέγειν, ἀλλὰ καὶ ὡς δεῖ, τοῖς ὀνόμασι καὶ τοῖς ῥήμασιν, οὐκ εὐπορῶν δέ, πολλάκις ἐσφάλλετο καὶ μεταξὺ λέγων ἀπεσιώπα καὶ διέλειπε λέξεως διαφυγούσης, αὑτὸν ἀναλαμβάνων καὶ διασκοπούμενος.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Alcibiade était de tous les hommes le plus capable de trouver et d’imaginer ce qui convenait à chaque circonstance ; mais, parce qu’il cherchait non seulement ce qu’il fallait dire, mais encore les mots et les expressions pour le dire, et qu’il ne les avait pas toujours à sa disposition, il hésitait souvent, s’arrêtait au milieu de son discours, et attendait l’expression qui le fuyait, tout en cherchant à se ressaisir et en réfléchissant.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

... personne ne s’entendait comme Alcibiade à trouver et concevoir ce qu’il fallait . Mais il ne s’agissait pas seulement de chercher les idées ; il fallait aussi les mots et les phrases pour les exprimer, et comme ils ne se présentaient pas toujours facilement à son esprit, il hésitait souvent, s’arrêtait en plein discours et, la bonne expression lui échappant, marquait une pause, le temps de se reprendre et de rassembler ses idées.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Alcibiade était habile entre tous pour inventer et imaginer ce qu’il fallait ; mais à force de chercher non seulement ce qu’il fallait dire, mais aussi comment le dire, avec quels mots et quelles tournures, sans les trouver pour autant, bien souvent il se trompait, s’arrêtait au milieu de son discours et, l’expression lui faisant défaut, laissait passer un temps tout en cherchant à se reprendre et en réfléchissant profondément.


Retour en haut du texte