Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

11 Alcibiade, vainqueur olympique (1)

Argent, courses et gloireChapitre 11 : Alcibiade vainqueur olympique (1)

Argent, courses et gloire

1Αἱ δ' ἱπποτροφίαι περιβόητοι μὲν ἐγένοντο καὶ τῷ πλήθει τῶν ἁρμάτων· ἑπτὰ γὰρ ἄλλος οὐδεὶς καθῆκεν Ὀλυμπίασιν ἰδιώτης, οὐδὲ βασιλεύς, μόνος δ' ἐκεῖνος, 2 καὶ τὸ νικῆσαι καὶ δεύτερον γενέσθαι καὶ τέταρτον ὡς Θουκυδίδης φησίν, ὡς δ' Εὐριπίδης τρίτον, ὑπερβάλλει λαμπρότητι καὶ δόξῃ πᾶσαν τὴν ἐν τούτοις φιλοτιμίαν. 3 Λέγει δ' ὁ Εὐριπίδης ἐν τῷ ᾄσματι ταῦτα· « Σὲ δ' ἀείσομαι, ὦ Κλεινίου παῖ . Καλὸν ἁ νίκα· κάλλιστον δ', ὃ μηδεὶς ἄλλος Ἑλλάνων, ἅρματι πρῶτα δραμεῖν καὶ δεύτερα καὶ τρίτα, βῆναί τ' ἀπονητὶ δὶς στεφθέντ' ἐλαίᾳ κάρυκι βοὰν παραδοῦναι. »Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu ch 9-10)

1

δ’  1: abréviation de δέ devant voyelle ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

ἱπποτροφία , ας (ἡ) : action d’élever des chevaux, élevage des chevaux

περιϐόητος , ος,ον : que l’on proclame tout autour ; => : en bien : célébré, renommé ; en mal : décrié ;

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ;

καὶ τῷ πλήθει τῶν ἁρμάτων : καί a ici le sens de « et aussi » ; ils furent célèbres <en eux-mêmes : μέν> et aussi à cause de ...etc.

πλῆθος , ους (τό) 1: 1 la foule, le nombre ; 2 quantité, l’effectif;

ἅρμα , ἅρματος (τό) 3: le char

ἑπτά  4: sept

καθίημι (aor καθῆκα ) : dans les courses : faire descendre dans un hippodrome, lancer dans la carrière 

Ὀλυμπίασι (ν) : à Olympie

Il s’agit des Jeux Olympiques de 416 av. J.C., un an avant l’expédition de Sicile. Alcibiade a 36 ans.

ἰδιώτης, ου (ὁ) 2: le simple particulier 

οὐδέ 1: ne pas même, pas même

βασιλεύς , έως (ὁ) 1: le roi

μόνος / μοῦνος , η, ον 1: seul

2

νικάω , ῶ 1: vaincre, être victorieux

τὸ νικῆσαι : prop. inf. substantivée avec comme sujet sous-entendu Alcibiade : « le fait que ... » (même chose pour γενέσθαι ) ; ces propositions sont sujet du verbe ὑπερϐάλλει.

δεύτερος , α, ον 4: deuxième, second, en deuxième ; / τὰ δεύτερα : le second prix ; τὰ δεύτερα φέρεσθαι : remporter le second prix ;

τέταρτος , η, ον : quatrième

Pour bien comprendre ce passage, il faut savoir que « lors des épreuves équestres (...) le vainqueur était le propriétaire et non le jockey . Des hommes exceptionnellement riches alignaient parfois plusieurs chevaux ou équipages dans une même course et ils pouvaient s’enorgueillir d’une deuxième ou même d’une quatrième place, mais si et seulement s’il avaient aussi gagné. » (Moses I. Finley & H.W.Pleket in 1000 ans de jeux Olympiques, ed. Perrin 2004 p 50 )

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme

Θουκυδίδης , ου (ὁ) : Thucydide , historien athénien ( ~460 - ~399 av JC) de la Guerre du Péloponnèse

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ) : dire, affirmer, prétendre 

Εὐριπίδης , ου (ὁ) : Euripide, 485-406 av. J.C., auteur tragique athénien

τρίτος , η, ον 3: troisième; τὰ τρίτα : le troisième prix ;

ὑπερϐάλλω 3: dépasser ; surpasser ;

λαμπρότης , λαμπρότητος (ἡ) : éclat, célébrité

δόξα , ης (ἡ) 1: la réputation, la renommée ; la gloire ;

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; ambition ;

ἐν + D 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 pour, en ce qui concerne ;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; (pluriel neutre ταῦτα ) ;

πᾶσαν τὴν ἐν τούτοις φιλοτιμίαν : tout ce qu’on peut ambitionner dans ces matières (R.Flacelière)

3

ᾆσμα , ᾄσματος (τό) : le chant, l’ode

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi (G hom. σέο )

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι / ἀείσομαι épq et poét. , ᾖσα ; impft ᾔδον )  : chanter

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

Κλεινίας , Κλεινίου (ὁ) : Kleinias / Clinias, père d’Alcibiade

παῖς , παιδός (ὁ) 1: ( V. παῖ ) : l’enfant, le fils;

καλός , ή, όν  1: beau, bon ;

καλὸν ἁ νίκα : traduire le neutre : la victoire est quelque chose de beau, est une belle chose... : est la forme dorienne de l’article

νίκη , ης (ἡ)  4: la victoire ; // νίκα forme dorienne de νίκη ;

κάλλιστος , η, ον 1: très beau, le plus beau

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.;

ὅ : l’antécédent est , comme souvent, omis : « ce que »...

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec ( Ἑλλάνων : G pl dorien)

πρῶτα 1: adv  en premier ; πρῶτα (τά) adv: d’abord, en premier ; τὰ πρῶτα εἶναι : occuper la première place ;

τρέχω : ( δραμοῦμαι , ἔδραμον , δεδράμηκα ; inf. aor. δραμεῖν) : courir

πρῶτα δραμεῖν ...δεύτερα... τρίτα : comprendre : obtenir le premier prix, le second, le troisième dans les courses

βαίνω , βήσομαι , ἔϐην , βέϐηκα (inf. aor βῆναι2: marcher, aller

ἀπονητ : sans fatigue, sans peine, sans effort

« Les juges remettaient (...) sa couronne d’olivier au propriétaire victorieux ; celui-ci était bruyamment acclamé et bombardé de fleurs et de branchages. Curieusement, les auriges, dont l’habileté et le courage jouaient un rôle décisif, restaient dans l’ombre (...) . Comme les responsables des haras où les chevaux victorieux avaient été élevés, ils n’étaient que des rouages indispensables à la compétition mais méconnus, même lorsqu’ils étaient immortalisés par une statue commémorant la victoire du propriétaire. » (Moses I. Finley & H.W.Pleket in 1000 ans de jeux Olympiques, ed. Perrin 2004 p 64-65 )

δίς 3: deux fois ; expr. δὶς τόσον : deux fois autant

στέφω : (part. pft. P: στεφθείς , στεφθέντος ) : couronner ;

στεφθέντ' = στεφθέντα

ἐλαία , ας (ἡ) : l’olivier 

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut ; (ouvre à Athènes l’assemblée du peuple en maudissant les traîtres et les mauvais conseillers) ; // dorien κᾶρυξ , κάρυκος ;

βοή , ῆς (ἡ) 4: le cri, la clameur, l’appel, la proclamation ; // dorien βοά , βοᾶς

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν; inf. aor. παραδοῦναι 1: permettre ;

παραδοῦναι : infinitif de rapport, construit directement et dépendant de βῆναι : aller permettre, marcher pour permettre.... Plutarque unit dans cette phrase deux phases de la fin des jeux : proclamation par le héraut des vainqueurs, et cortège des vainqueurs jusqu’au temple des 12 dieux pour les sacrifices qui clôturaient les Jeux.


Vocabulaire alphabétique :

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι / ἀείσομαι épq et poét. , ᾖσα ; impft ᾔδον )  : chanter

ἀπονητ : sans fatigue, sans peine, sans effort

ἅρμα , ἅρματος (τό) 3: le char

ᾆσμα , ᾄσματος (τό) : le chant, l’ode

βαίνω , βήσομαι , ἔϐην , βέϐηκα (inf. aor βῆναι2: marcher, aller

βασιλεύς , έως (ὁ) 1: le roi

βοή , ῆς (ἡ) 4: le cri, la clameur, l’appel, la proclamation ; // dorien βοά , βοᾶς

δ’  1: abréviation de δέ devant voyelle ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δεύτερος , α, ον 4: deuxième, second, en deuxième ; / τὰ δεύτερα : le second prix ; τὰ δεύτερα φέρεσθαι : remporter le second prix ;

δίς 3: deux fois ; expr. δὶς τόσον : deux fois autant

δόξα , ης (ἡ) 1: la réputation, la renommée ; la gloire ;

ἐλαία , ας (ἡ) : l’olivier 

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec ( Ἑλλάνων : G pl dorien)

ἐν + D 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 pour, en ce qui concerne ;

ἑπτά  4: sept

Εὐριπίδης , ου (ὁ) : Euripide, 485-406 av. J.C., auteur tragique athénien

Θουκυδίδης , ου (ὁ) : Thucydide , historien athénien ( ~460 - ~399 av JC) de la Guerre du Péloponnèse

ἰδιώτης, ου (ὁ) 2: le simple particulier 

ἱπποτροφία , ας (ἡ) : action d’élever des chevaux, élevage des chevaux

καθίημι (aor καθῆκα ) : dans les courses : faire descendre dans un hippodrome, lancer dans la carrière 

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ;

κάλλιστος , η, ον 1: très beau, le plus beau

καλός , ή, όν  1: beau, bon ;

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut ; (ouvre à Athènes l’assemblée du peuple en maudissant les traîtres et les mauvais conseillers) ; // dorien κᾶρυξ , κάρυκος ;

Κλεινίας , Κλεινίου (ὁ) : Kleinias / Clinias, père d’Alcibiade

λαμπρότης , λαμπρότητος (ἡ) : éclat, célébrité

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μόνος / μοῦνος , η, ον 1: seul

νικάω , ῶ 1: vaincre, être victorieux

νίκη , ης (ἡ)  4: la victoire ; // νίκα forme dorienne de νίκη ;

Ὀλυμπίασι (ν) : à Olympie

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.;

οὐδέ 1: ne pas même, pas même

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; (pluriel neutre ταῦτα ) ;

παῖς , παιδός (ὁ) 1: ( V. παῖ ) : l’enfant, le fils;

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν; inf. aor. παραδοῦναι 1: permettre ;

περιϐόητος , ος,ον : que l’on proclame tout autour ; => : en bien : célébré, renommé ; en mal : décrié ;

πλῆθος , ους (τό) 1: 1 la foule, le nombre ; 2 quantité, l’effectif;

πρῶτα 1: adv  en premier ; πρῶτα (τά) adv: d’abord, en premier ; τὰ πρῶτα εἶναι : occuper la première place ;

στέφω : (part. pft. P: στεφθείς , στεφθέντος ) : couronner ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi

τέταρτος , η, ον : quatrième

τρέχω : ( δραμοῦμαι , ἔδραμον , δεδράμηκα ; inf. aor. δραμεῖν) : courir

τρίτος , η, ον 3: troisième; τὰ τρίτα : le troisième prix ;

ὑπερϐάλλω 3: dépasser ; surpasser ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ) : dire, affirmer, prétendre 

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; ambition ;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

βασιλεύς , έως (ὁ) 1: le roi

δ’  1: abréviation de δέ devant voyelle ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δόξα , ης (ἡ) 1: la réputation, la renommée ; la gloire ;

ἐν + D 1: ( εἰν / ἐνί + D ) 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 pour, en ce qui concerne ;

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ;

κάλλιστος , η, ον 1: très beau, le plus beau

καλός , ή, όν  1: beau, bon ;

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μόνος / μοῦνος , η, ον 1: seul

νικάω , ῶ 1: vaincre, être victorieux

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.;

οὐδέ 1: ne pas même, pas même

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci; (pluriel neutre ταῦτα ) ;

παῖς , παιδός (ὁ) 1: ( V. παῖ ) : l’enfant, le fils;

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν; inf. aor. παραδοῦναι 1: permettre ;

πλῆθος , ους (τό) 1: 1 la foule, le nombre ; 2 quantité, l’effectif;

πρῶτα 1: adv  en premier ; πρῶτα (τά) adv: d’abord, en premier ; τὰ πρῶτα εἶναι : occuper la première place ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ) : dire, affirmer, prétendre 

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme

Fréquence 2 :

βαίνω , βήσομαι , ἔϐην , βέϐηκα (inf. aor βῆναι2: marcher, aller

ἰδιώτης, ου (ὁ) 2: le simple particulier 

Fréquence 3 :

ἅρμα , ἅρματος (τό) 3: le char

δίς 3: deux fois ; expr. δὶς τόσον : deux fois autant

τρίτος , η, ον 3: troisième; τὰ τρίτα : le troisième prix ;

ὑπερϐάλλω 3: dépasser ; surpasser ;

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; ambition ;

Fréquence 4 :

βοή , ῆς (ἡ) 4: le cri, la clameur, l’appel, la proclamation ;

δεύτερος , α, ον 4: deuxième, second, en deuxième ; / τὰ δεύτερα : le second prix ; τὰ δεύτερα

φέρεσθαι : remporter le second prix ;

ἑπτά  4: sept

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut ; (ouvre à Athènes l’assemblée du peuple en maudissant les traîtres et les mauvais conseillers) ;

νίκη , ης (ἡ)  4: la victoire ;


Ne pas apprendre :

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι / ἀείσομαι épq et poét. , ᾖσα ; impft ᾔδον )  : chanter

ἀπονητ : sans fatigue, sans peine, sans effort

ᾆσμα , ᾄσματος (τό) : le chant, l’ode

ἐλαία , ας (ἡ) : l’olivier 

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec ( Ἑλλάνων : G pl dorien)

Εὐριπίδης , ου (ὁ) : Euripide, 485-406 av. J.C., auteur tragique athénien

Θουκυδίδης , ου (ὁ) : Thucydide , historien athénien ( ~460 - ~399 av JC) de la Guerre du Péloponnèse

ἱπποτροφία , ας (ἡ) : action d’élever des chevaux, élevage des chevaux

καθίημι (aor καθῆκα ) : dans les courses : faire descendre dans un hippodrome, lancer dans la carrière 

Κλεινίας , Κλεινίου (ὁ) : Kleinias / Clinias, père d’Alcibiade

λαμπρότης , λαμπρότητος (ἡ) : éclat, célébrité

Ὀλυμπίασι (ν) : à Olympie

περιϐόητος , ος,ον : que l’on proclame tout autour ; => : en bien : célébré, renommé ; en mal : décrié ;

στέφω : (part. pft. P: στεφθείς , στεφθέντος ) : couronner ;

τέταρτος , η, ον : quatrième

τρέχω : ( δραμοῦμαι , ἔδραμον , δεδράμηκα ; inf. aor. δραμεῖν) : courir


Comparaison de traductions :

11 (...) καὶ τὸ νικῆσαι (...) ὑπερβάλλει λαμπρότητι καὶ δόξῃ πᾶσαν τὴν ἐν τούτοις φιλοτιμίαν.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

< et la gloire ...etc> surpasse en éclat et en renommée tout ce qu’on peut ambitionner en cette matière.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

il surpassa tout ce qu’on peut rêver de plus éclatant et glorieux en ce domaine.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

< Avoir gagné ... >, voilà qui surpasse en éclat et en renommée toute ambition en ce domaine.Retour en haut du texte