Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

12 Alcibiade, vainqueur olympique (2)

L'amour des honneurs, à tout prix ?



Chapitre 12 : Alcibiade vainqueur olympique (2)

L’amour des honneurs, à tout prix ?

1 Τοῦτο μέντοι τὸ λαμπρὸν ἐπιφανέστερον ἐποίησεν ἡ τῶν πόλεων φιλοτιμία. Σκηνὴν μὲν γὰρ αὐτῷ κεκοσμημένην διαπρεπῶς ἔστησαν Ἐφέσιοι, τροφὰς δ' ἵπποις καὶ πλῆθος ἱερείων παρεῖχεν ἡ Χίων πόλις, οἶνον δὲ Λέσβιοι καὶ τὴν ἄλλην ὑποδοχὴν ἀφειδῶς ἑστιῶντι πολλούς. 2 Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διαβολή τις ἢ κακοήθεια γενομένη περὶ τὴν φιλοτιμίαν ἐκείνην πλείονα λόγον παρέσχε. 3 Λέγεται γάρ, ὡς ἦν Ἀθήνησι Διομήδης, ἀνὴρ οὐ πονηρός, Ἀλκιβιάδου φίλος, ἐπιθυμῶν δὲ νίκην Ὀλυμπικὴν αὑτῷ γενέσθαι, καὶ πυνθανόμενος ἅρμα δημόσιον Ἀργείοις εἶναι, τὸν δ' Ἀλκιβιάδην εἰδὼς ἐν Ἄργει μέγα δυνάμενον καὶ φίλους ἔχοντα πολλούς, ἔπεισεν αὑτῷ πρίασθαι τὸ ἅρμα. Πριάμενος δ' ὁ Ἀλκιβιάδης ἴδιον ἀπεγράψατο, τὸν δὲ Διομήδην χαίρειν εἴασε, χαλεπῶς φέροντα καὶ μαρτυρόμενον θεοὺς καὶ ἀνθρώπους. Φαίνεται δὲ καὶ δίκη συστᾶσα περὶ τούτου, καὶ λόγος Ἰσοκράτει γέγραπται περὶ τοῦ ζεύγους ὑπὲρ τοῦ Ἀλκιβιάδου παιδός, ἐν ᾧ Τεισίας ἐστίν, οὐ Διομήδης, ὁ δικασάμενος.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire ch. 9 à 11)

1

μέντοι  1: assurément ; oui ;

λαμπρός , ά, όν 3: 1 lumineux, brillant, éclatant ; 2 clair, net, évident

λαμπρν (τό) : adj. substantivé : l’éclat

ἐπιφανής , ής, ές : visible, apparent; ( comp. ἐπιφανέστερος , α, ον)

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: 1 faire ;  2 + 2 acc : rendre (+ COD + attribut du COD)

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: 1 amour de l’honneur ; 2 rivalité ;

σκηνή , ῆς (ἡ) : la tente

κοσμέω , ῶ 3:  (part. pft P κεκοσμημένος, η, ον) : parer, orner ;

διαπρεπῶς adv. : remarquablement , magnifiquement

ἵστημι , στήσω , ἔστησα 1: installer, placer debout, dresser

Ἐφέσιος , α, ον : d’Ephèse ; Ephésien ; (Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineur)

τροφή , ῆς (ἡ) 3: la nourriture;

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

ἱερεῖον , ου (τό) : la victime

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; aor παρέσχον) : 1 procurer, fournir, donner, offrir; 2 susciter, inspirer;

παρεῖχεν : imparfait de répétition

Χῖος , Χίου : de Khios ( île de la côte ionienne) ; habitant de Khios ;

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: le vin;

Λέσϐιος , Λεσϐία , Λέσϐιον : de Lesbos : Lesbien, habitant de Lesbos (île de la mer Egée) ;

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de;

ὑποδοχή , ῆς (ἡ) : réception à un repas ; repas, banquet ;

ἀφειδῶς : sans compter, sans lésiner ; avec prodigalité ;

ἑστιάω , ῶ : recevoir à sa table, régaler qqn

ἐστιῶντι est accordé à αὐτῷ (début de phrase); tous ces cadeaux sont offerts lors des réjouissances qui succèdent immédiatement à la triple victoire, et manifestent la sympathie dont jouissait Alcibiade dans certaines parties du monde grec.

2

οὐ μὴν ἀλλά : néanmoins, cependant;

διαβολή , ῆς (ἡ) 3: accusation, calomnie, médisance

1: employé seul : ou, ou bien, ou alors;

κακοήθεια , ας (ἡ) : la méchanceté

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

λόγος , ου (ὁ) 1: la conversation ; la discussion ;

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; plus, davantage ;

3

λέγεται : impersonnel

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

Ἀθήνησι : à Athènes (sans mvt)

Διομήδης , ους (ὁ) : Diomède, nom d’homme ;

πονηρός , πονηρά , πονηρόν 1: mauvais, méchant

ἐπιθυμέω , ῶ 1: + G : désirer

Ὀλυμπικός , ή, όν : d’Olympie, à Olympie

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

εἰμι 1: ἐστι (εἰσίν) + D : qqch est à qqn ; traduire en inversant nominatif et datif, et en substituant le verbe « avoir » au verbe « être » (qqn a qqch) ;

Ἀργεῖος , α, ον : adj argien, grec ; // subst : Ἀργεῖοι , ων (οἱ) : les Argiens (habitants d’Argos, cité du Péloponnèse)

εἰδώς , υῖα, ός (G εἰδότος ), υῖα, ός : sachant (participe du verbe οἶδα : savoir)

Ἄργος , ους (τό) : Argos, cité du Péloponnèse

μέγα 1: neutre adv : grandement, beaucoup, fort, très 

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir, avoir du crédit

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα , pf πέπεικα ) : persuader (+ inf : de ...) , convaincre, engager (à),

πρίαμαι 3: ( inf. πρίασθαι) : acheter

ἴδιος , α, ον + G 1: propre, particulier à; privé ; à soi ;

< s e τὸ ἅρμα > ἴδιον

ἀπογράφομαι 2: ( aor. ἀπεγραψόμην ) + A : enregistrer pour soi, faire inscrire comme ;

ἐάω / εἰάω , ῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: 1 laisser, négliger ; // ἐᾶν χαίρειν τινα : envoyer promener qqn;

χαλεπῶς 3: difficilement, avec difficulté

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : 1 porter; 2 supporter ;

μαρτύρομαι : ( part. pr. μαρτυρόμενος , η, ον) : je prends à témoin, j’invoque, j’en atteste

θεός , οῦ (ὁ) 1: le dieu

ἄνθρωπος , ου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : 1 apparaître, se montrer ; +part. apparaître clairement comme, se montrer, se révéler comme ;

δίκη , ης (ἡ) 1: procès

συνίστημι / ξυνίστημι 2: rassembler, réunir ; // 2 : formes intransitives. συνίσταμαι, συστήσομαι, aor 2 συνέστην ; part aor 2 συστάς , συστᾶσα, συστάν : surgir, naître, arriver, commencer ; se constituer, s’engager, être engagé ;

Ἰσοκράτης, ους (ὁ) : Isocrate, orateur athénien (436-338 av JC)

Ἰσοκράτει : datif, car complément d’agent d’un verbe au parfait passif

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ; P γράφομαι γραφήσομαι ἐγράφην γέγραμμαι 1: écrire

ζεῦγος , ζεύγους (τό) : 1 attelage ; 2 char ;

ὑπέρ + G 1: pour, dans l’intérêt de, à la place de, pour la défense de

Τεισίας , ου (ὁ) : Tisias, un accusateur d’Alcibiade

δικάζομαι 1: faire un procès, aller en justice ; être en procès avec ; δικάζομαι δίκην : intenter un procès ; ὁ δικασάμενος , ου : l’accusateur ;

Ce discours d’Isocrate date des environs de 395 av. J.C. Alcibiade était mort en 404, et l’affaire courait toujours , 20 ans après les faits, ce qui prouve son importance dans la carrière d’Alcibiade ; si Tisias est l’accusateur, c’est sûrement parce que son associé ou père Diomède était mort à ce moment-là. Dans le droit athénien, il n’y a pas de prescription.

Vocabulaire alphabétique :

Ἀθήνησι : à Athènes (sans mvt)

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain

ἀπογράφομαι 2: ( aor. ἀπεγραψόμην ) + A : enregistrer pour soi, faire inscrire comme ;

Ἀργεῖος , α, ον : adj argien, grec ; // subst : Ἀργεῖοι , ων (οἱ) : les Argiens (habitants d’Argos, cité du Péloponnèse)

Ἄργος , ους (τό) : Argos, cité du Péloponnèse

ἀφειδῶς : sans compter, sans lésiner ; avec prodigalité ;

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ; P γράφομαι γραφήσομαι ἐγράφην γέγραμμαι 1: écrire

διαβολή , ῆς (ἡ) 3: accusation, calomnie, médisance

διαπρεπῶς adv. : remarquablement , magnifiquement

δικάζομαι 1: faire un procès, aller en justice ; être en procès avec ; δικάζομαι δίκην : intenter un procès ; ὁ δικασάμενος , ου : l’accusateur ;

δίκη , ης (ἡ) 1: procès

Διομήδης , ους (ὁ) : Diomède, nom d’homme ;

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir, avoir du crédit

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

ἐάω / εἰάω , ῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: 1 laisser, négliger ; // ἐᾶν χαίρειν τινα : envoyer promener qqn;

εἰδώς , υῖα, ός (G εἰδότος ), υῖα, ός : sachant (participe du verbe οἶδα : savoir)

εἰμι 1: ἐστι (εἰσίν) + D : qqch est à qqn ; traduire en inversant nominatif et datif, et en substituant le verbe « avoir » au verbe « être » (qqn a qqch) ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐπιθυμέω , ῶ 1: + G : désirer

ἐπιφανής , ής, ές : visible, apparent; ( comp. ἐπιφανέστερος , α, ον)

ἑστιάω , ῶ : recevoir à sa table, régaler qqn

Ἐφέσιος , α, ον : d’Ephèse ; Ephésien ; (Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineur)

ζεῦγος , ζεύγους (τό) : 1 attelage ; 2 char ;

1: employé seul : ou, ou bien, ou alors;

θεός , οῦ (ὁ) 1: le dieu

ἴδιος , α, ον + G 1: propre, particulier à; privé ; à soi ;

ἱερεῖον , ου (τό) : la victime

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

Ἰσοκράτης, ους (ὁ) : Isocrate, orateur athénien (436-338 av JC)

ἵστημι , στήσω , ἔστησα 1: installer, placer debout, dresser

κακοήθεια , ας (ἡ) : la méchanceté

κοσμέω , ῶ 3:  (part. pft P κεκοσμημένος, η, ον) : parer, orner ;

λαμπρός , ά, όν 3: 1 lumineux, brillant, éclatant ; 2 clair, net, évident

Λέσϐιος , Λεσϐία , Λέσϐιον : de Lesbos : Lesbien, habitant de Lesbos (île de la mer Egée) ;

λόγος , ου (ὁ) 1: la conversation ; la discussion ;

μαρτύρομαι : ( part. pr. μαρτυρόμενος , η, ον) : je prends à témoin, j’invoque, j’en atteste

μέγα 1: neutre adv : grandement, beaucoup, fort, très 

μέντοι  1: assurément ; oui ;

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: le vin;

Ὀλυμπικός , ή, όν : d’Olympie, à Olympie

οὐ μὴν ἀλλά : néanmoins, cependant;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; aor παρέσχον) : 1 procurer, fournir, donner, offrir; 2 susciter, inspirer;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα , pf πέπεικα ) : persuader (+ inf : de ...) , convaincre, engager (à),

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; plus, davantage ;

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: 1 faire ;  2 + 2 acc : rendre (+ COD + attribut du COD)

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état

πονηρός , πονηρά , πονηρόν 1: mauvais, méchant

πρίαμαι 3: ( inf. πρίασθαι) : acheter

σκηνή , ῆς (ἡ) : la tente

συνίστημι / ξυνίστημι 2: rassembler, réunir ; // 2 : formes intransitives. συνίσταμαι, συστήσομαι, aor 2 συνέστην ; part aor 2 συστάς , συστᾶσα, συστάν : surgir, naître, arriver, commencer ; se constituer, s’engager, être engagé ;

Τεισίας , ου (ὁ) : Tisias, un accusateur d’Alcibiade

τροφή , ῆς (ἡ) 3: la nourriture;

ὑπέρ + G 1: pour, dans l’intérêt de, à la place de, pour la défense de

ὑποδοχή , ῆς (ἡ) : réception à un repas ; repas, banquet ;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : 1 apparaître, se montrer ; +part. apparaître clairement comme, se montrer, se révéler comme ;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : 1 porter; 2 supporter ;

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: 1 amour de l’honneur ; 2 rivalité ;

χαλεπῶς 3: difficilement, avec difficulté

Χῖος , Χίου : de Khios ( île de la côte ionienne) ; habitant de Khios ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ; P γράφομαι γραφήσομαι ἐγράφην γέγραμμαι 1: écrire

δικάζομαι 1: faire un procès, aller en justice ; être en procès avec ; δικάζομαι δίκην : intenter un procès ; ὁ δικασάμενος , ου : l’accusateur ;

δίκη , ης (ἡ) 1: procès

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir, avoir du crédit

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

ἐάω / εἰάω , ῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: 1 laisser, négliger ; // ἐᾶν χαίρειν τινα : envoyer promener qqn;

εἰμι 1: ἐστι (εἰσίν) + D : qqch est à qqn ; traduire en inversant nominatif et datif, et en substituant le verbe « avoir » au verbe « être » (qqn a qqch) ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐπιθυμέω , ῶ 1: + G : désirer

1: employé seul : ou, ou bien, ou alors;

θεός , οῦ (ὁ) 1: le dieu

ἴδιος , α, ον + G 1: propre, particulier à; privé ; à soi ;

ἵστημι , στήσω , ἔστησα 1: installer, placer debout, dresser

λόγος , ου (ὁ) 1: la conversation ; la discussion ;

μέγα 1: neutre adv : grandement, beaucoup, fort, très 

μέντοι  1: assurément ; oui ;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; aor παρέσχον) : 1 procurer, fournir, donner, offrir; 2 susciter, inspirer;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα , pf πέπεικα ) : persuader (+ inf : de ...) , convaincre, engager (à),

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; plus, davantage ;

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: 1 faire ;  2 + 2 acc : rendre (+ COD + attribut du COD)

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état

πονηρός , πονηρά , πονηρόν 1: mauvais, méchant

ὑπέρ + G 1: pour, dans l’intérêt de, à la place de, pour la défense de

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : 1 apparaître, se montrer ; +part. apparaître clairement comme, se montrer, se révéler comme ;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ) : 1 porter; 2 supporter ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

Fréquence 2 :

ἀπογράφομαι 2: ( aor. ἀπεγραψόμην ) + A : enregistrer pour soi, faire inscrire comme ;

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

συνίστημι / ξυνίστημι 2: rassembler, réunir ; // 2 : formes intransitives. συνίσταμαι, συστήσομαι, aor 2 συνέστην ; part aor 2 συστάς , συστᾶσα, συστάν : surgir, naître, arriver, commencer ; se constituer, s’engager, être engagé ;

Fréquence 3 :

διαβολή , ῆς (ἡ) 3: accusation, calomnie, médisance

κοσμέω , ῶ 3:  (part. pft P κεκοσμημένος, η, ον) : parer, orner ;

λαμπρός , ά, όν 3: 1 lumineux, brillant, éclatant ; 2 clair, net, évident

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: le vin;

πρίαμαι 3: ( inf. πρίασθαι) : acheter

τροφή , ῆς (ἡ) 3: la nourriture;

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: 1 amour de l’honneur ; 2 rivalité ;

χαλεπῶς 3: difficilement, avec difficulté


Ne pas apprendre :

Ἀθήνησι : à Athènes (sans mvt)

Ἀργεῖος , α, ον : adj argien, grec ; // subst : Ἀργεῖοι , ων (οἱ) : les Argiens (habitants d’Argos, cité du Péloponnèse)

Ἄργος , ους (τό) : Argos, cité du Péloponnèse

ἀφειδῶς : sans compter, sans lésiner ; avec prodigalité ;

διαπρεπῶς adv. : remarquablement , magnifiquement

Διομήδης , ους (ὁ) : Diomède, nom d’homme ;

εἰδώς , υῖα, ός (G εἰδότος ), υῖα, ός : sachant (participe du verbe οἶδα : savoir)

ἐπιφανής , ής, ές : visible, apparent; ( comp. ἐπιφανέστερος , α, ον)

ἑστιάω , ῶ : recevoir à sa table, régaler qqn

Ἐφέσιος , α, ον : d’Ephèse ; Ephésien ; (Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineur)

ζεῦγος , ζεύγους (τό) : 1 attelage ; 2 char ;

ἱερεῖον , ου (τό) : la victime

Ἰσοκράτης, ους (ὁ) : Isocrate, orateur athénien (436-338 av JC)

κακοήθεια , ας (ἡ) : la méchanceté

Λέσϐιος , Λεσϐία , Λέσϐιον : de Lesbos : Lesbien, habitant de Lesbos (île de la mer Egée) ;

μαρτύρομαι : ( part. pr. μαρτυρόμενος , η, ον) : je prends à témoin, j’invoque, j’en atteste

Ὀλυμπικός , ή, όν : d’Olympie, à Olympie

οὐ μὴν ἀλλά : néanmoins, cependant;

σκηνή , ῆς (ἡ) : la tente

Τεισίας , ου (ὁ) : Tisias, un accusateur d’Alcibiade

ὑποδοχή , ῆς (ἡ) : réception à un repas ; repas, banquet ;

Χῖος , Χίου : de Khios ( île de la côte ionienne) ; habitant de Khios ;

Comparaison de traductions :

12 Πριάμενος δ' ὁ Ἀλκιβιάδης ἴδιον ἀπεγράψατο, τὸν δὲ Διομήδην χαίρειν εἴασε, χαλεπῶς φέροντα καὶ μαρτυρόμενον θεοὺς καὶ ἀνθρώπους.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Alcibiade l’acheta, mais se l’appropria et envoya promener Diomède, qui fut indigné et prit les dieux et les hommes à témoin.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Alcibiade l’acheta mais le fit inscrire sous son nom, sans plus de façons vis-à-vis de Diomède, qui, outré, prenait les diex et les hommes à témoin de cette perfidie.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Après l’avoir acheté, Alcibiade l’inscrivit sous son propre nom et envoya promener Diomède, lequel supporta mal la chose, prenant ciel et terre à témoins.


Retour en haut du texte