Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

13 Lutte pour le pouvoir

L'arme de l'ostracismeLutte pour le pouvoir : Nicias, Phéax, et Hyperbolos

L’arme de l’ostracisme

1 Ἐπεὶ δ' ἀφῆκεν αὑτὸν εἰς τὴν πολιτείαν ἔτι μειράκιον ὤν, τοὺς μὲν ἄλλους εὐθὺς ἐταπείνωσε δημαγωγούς, ἀγῶνα δ' εἶχε πρός τε Φαίακα τὸν Ἐρασιστράτου καὶ Νικίαν τὸν Νικηράτου, τὸν μὲν ἤδη καθ' ἡλικίαν προήκοντα καὶ στρατηγὸν ἄριστον εἶναι δοκοῦντα, Φαίακα δ' ἀρχόμενον ὥσπερ αὐτὸς αὐξάνεσθαι τότε καὶ γνωρίμων ὄντα πατέρων, ἐλαττούμενον δὲ τοῖς τ' ἄλλοις καὶ περὶ τὸν λόγον. 2 Ἐντευκτικὸς γὰρ ἰδίᾳ καὶ πιθανὸς ἐδόκει μᾶλλον ἢ φέρειν ἀγῶνας ἐν δήμῳ δυνατός. Ἦν γάρ, ὡς Εὔπολίς φησι,

« Λαλεῖν ἄριστος, ἀδυνατώτατος λέγειν. »

3 Φέρεται δὲ καὶ λόγος τις κατ' Ἀλκιβιάδου Φαίακος ἐπιγεγραμμένος, ἐν ᾧ μετὰ τῶν ἄλλων γέγραπται καὶ ὅτι τῆς πόλεως πολλὰ πομπεῖα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ κεκτημένης, ὁ Ἀλκιβιάδης ἐχρῆτο πᾶσιν αὐτοῖς ὥσπερ ἰδίοις πρὸς τὴν καθ' ἡμέραν δίαιταν.


4 Ἦν δέ τις Ὑπέρβολος Περιθοΐδης, οὗ μέμνηται μὲν ὡς ἀνθρώπου πονηροῦ καὶ Θουκυδίδης, τοῖς δὲ κωμικοῖς ὁμοῦ τι πᾶσι διατριβὴν ἀεὶ σκωπτόμενος ἐν τοῖς θεάτροις παρεῖχεν. 5 Ἄτρεπτος δὲ πρὸς τὸ κακῶς ἀκούειν καὶ ἀπαθὴς ὢν ὀλιγωρίᾳ δόξης, ἣν ἀναισχυντίαν καὶ ἀπόνοιαν οὖσαν, εὐτολμίαν ἔνιοι καὶ ἀνδρείαν καλοῦσιν, οὐδενὶ μὲν ἤρεσκεν, ἐχρῆτο δ' αὐτῷ πολλάκις ὁ δῆμος ἐπιθυμῶν προπηλακίζειν τοὺς ἐν ἀξιώματι καὶ συκοφαντεῖν. 6 Ἀναπεισθεὶς οὖν ὑπ' αὐτοῦ τότε τὸ ὄστρακον ἐπιφέρειν ἔμελλεν, ᾧ κολούοντες ἀεὶ τὸν προὔχοντα δόξῃ καὶ δυνάμει τῶν πολιτῶν ἐλαύνουσι, παραμυθούμενοι τὸν φθόνον μᾶλλον ἢ τὸν φόβον. 7 Ἐπεὶ δὲ δῆλον ἦν ὅτι ἑνὶ τῶν τριῶν τὸ ὄστρακον ἐποίσουσι, συνήγαγε τὰς στάσεις εἰς ταὐτὸν ὁ Ἀλκιβιάδης, καὶ διαλεχθεὶς πρὸς τὸν Νικίαν τῷ Ὑπερβόλῳ κάτω τὴν ὀστρακοφορίαν ἔτρεψεν. 8 Ὡς δ' ἔνιοί φασιν, οὐ πρὸς Νικίαν, ἀλλὰ πρὸς Φαίακα διαλεχθεὶς καὶ τὴν ἐκείνου προσλαβὼν ἑταιρίαν, ἐξήλασε τὸν Ὑπέρβολον οὐκ ἂν προσδοκήσαντα. 9 Φαῦλος γὰρ οὐδεὶς ἐνέπιπτεν εἰς τοῦτον τὸν κολασμὸν οὐδ' ἄδοξος, ὥς που καὶ Πλάτων ὁ κωμικὸς εἴρηκε τοῦ Ὑπερβόλου μνησθείς·

« Καίτοι πέπραγε τῶν τρόπων μὲν ἄξια,

αὑτοῦ δὲ καὶ τῶν στιγμάτων ἀνάξια.

Οὐ γὰρ τοιούτων εἵνεκ' ὄστραχ' εὑρέθη. »


Περὶ μὲν οὖν τούτων ἐν ἑτέροις μᾶλλον εἴρηται τὰ ἱστορούμενα.
Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : ( sauf vocabulaire vu ch. 9 à 12)

1

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque, dès que, après que ;

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα) : + A : lancer, jeter

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

C’était donc vers 430-425, plus de 10 ans avant le chapitre 12...

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

ταπεινόω , ω ( aor ἐταπείνωσα ) : abaisser, rabaisser, humilier

δημαγωγός , οῦ (ὁ) : chef du peuple, conducteur du peuple ; orateur populaire 

ἀγών , ἀγῶνος (ὁ) 1: la lutte, le combat

Φαίαξ , Φαίακος (ὁ) : Phéax, l’un des chefs de l’aristocratie (ambassade en Sicile en 423 av. J.C)

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 3 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ;

Ἐρασίστρατος , ου (ὁ) : Erasistratos ( un Erasistratos fut l’un des Trentes Tyrans d’Athènes, en 404-403)

Νικίας , ου (ὁ) : Nicias (~470-413 av. J.C.), grand homme politique et général athénien, modéré et intègre, qui fut le collègue et rival d’Alcibiade au moment de la désastreuse expédition de Sicile

Νικήρατος , Νικηράτου (ὁ) : Nikératos, père de Nicias

ἤδη 1: déjà

κατά + A 1: concernant, convenant à, selon

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge , époque de la vie ( jeunesse , âge mûr , vieillesse )

προήκω : être avancé

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ; le stratège (magistrature) ;

ἄριστος , η, ον : très bon; excellent, remarquable, accompli ;

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ; pft 3ème p sg δέδοκται ) : sembler, paraître, passer pour ;

ἄρχομαι + inf 1: commencer à ( part. pr ἀρχόμενος , η, ον) ;

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;

αὐξάνω 4: croître; // αὐξάνομαι : s’accroître, grandir, croître, se lever

τότε 1: alors, à ce moment

γνώριμος , ος, ον 4: bien connu, connu, remarquable ;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V ὦ πάτερ (ὁ) 1: le père ; // πατέρες , πατέρων (οἱ) : les parents ; les ancêtres ;

ἐλαττόω , ῶ : rendre inférieur ; / P avoir le dessous, être inférieur ;

τοῖς τ' ἄλλοις κα : sous d’autres aspects, et en particulier...

2

ἐντευκτικός , ή, όν : d’un abord facile

ἰδίᾳ , adv 2: à titre privé, en privé, en particulier, pour mes (tes,ses ...) affaires personnelles

πιθανός , ή, όν : persuasif ;

Εὔπολις , Εὐπόλιδος (ὁ) : Eupolis, auteur comique contemporain d’Aristophane, et né en 446 av J.C.

Eupolis, dans sa pièce intitulée Marikas (mot non grec, qui signifie « entretenu par un homosexuel »), attaquait violemment Hyperbolos, dont il sera question plus loin.

λαλέω , ῶ : (inf aor λαλῆσαι ) bavarder, jaser;

λαλεῖν « bavarder, causer », s’oppose ici à λέγειν : « tenir des discours publics »

ἀδύνατος , ος, ον 3: faible, incapable de (+ inf.) ; / sup. ἀδυνώτατος, η, ον;

3

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; aor. hom . ἔνεικα ) : porter ; // P φέρομαι ( οἰσθήσομαι , ἠνέχθην , ἐνήνεγμαι ) : P personnel : être rapporté => « on rapporte que... »

ἐπιγράφω ( ἐπιγράψω, ἐπέγραψα, ; part. pft. P ἐπιγεγραμμένος , η, ον ) : inscrire, assigner ; P être enregistré sous le nom de, être attribué à (+ G)

πομπεῖον , ου (τό) : vase pour les processions solennelles

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: d’or, en or

ἀργύρεος / ἀργύρους , ᾶ, οῦν : d'argent, en argent

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D 1: utiliser, se servir de, employer

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ; 2 à destination de, pour ; 3 en ce qui concerne ;

κατά + A 1: avec une indication de temps, sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour) ;

δίαιτα , ης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre, vie ;

4

Ὑπέρβολος , Ὑπερβόλου (ὁ) : Hyperbolos, nom d’homme ; marchand de lampes, démocrate, attaqué par Aristophane dans 4 de ses pièces, entre 424 et 421, ostracisé en 417.

Περιθοΐδης , ου : ¨habitant du dème de Périthoïde (à l’ouest immédiat d’Athènes)

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι  (part. aor μνησθείς ) 1: + G : mentionner, faire allusion à;

τοῖς δέ κωμικοῖς ὁμοῦ τι πᾶσι : δέ introduit une seconde relative (ellipse fréquente du relatif en grec);le datif est complément de παρεῖχεν.

κωμικός , οῦ (ὁ) : auteur comique, poète comique

ὁμοῦ  3: ensemble ; en même temps, à la fois ; ὁμοῦ  τι : même sens ;

διατριβή , ῆς (ἡ) 4: occupation, étude ; amusement, distraction

ἀεί 1: toujours

σκώπτω : + A : railler, plaisanter, se moquer de

θέατρον , ου (τό) : les gradins, le lieu d’où l’on regarde; le théâtre ;

5

ἄτρεπτος , ος ,ον : qui ne se détourne pas, qui ne s’émeut pas, indifférent

κακῶς ἀκούω 1: avoir mauvaise réputation, être injurié ;

ἀπαθής , ής, ές : exempt de souffrance ;

ὀλιγωρία , ας (ἡ) : mépris (+ G : pour)

ὀλιγωρίᾳ : datif de cause

δόξα , δόξης (ἡ) 1: la réputation, la renommée;

constr. : ὀλιγωρίᾳ δόξης, ἣν ἀναισχυντίαν καὶ ἀπόνοιαν οὖσαν,... : ἥν a pour antécédent ὀλιγωρίᾳ, et le participe οὖσαν a valeur adversative : « mépris ... que, alors qu’il n’est que ..., etc.

ἀναισχυντία , ας (ἡ) : l’impudence, l’arrogance

ἀπόνοια , ας (ἡ) : égarement de la pensée, absence de raison

εὐτολμία , ας (ἡ) : assurance, hardiesse, courage

ἔνιοι , αι, α 2: certains, certaines ; quelques-uns

ἀνδρεία , ας (ἡ) : le courage, la bravoure

καλέω , ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ) : appeler, nommer, donner un nom

ἀρέσκω 3: (impf ἤρεσκον ) : + D : plaire à ;

προπηλακίζω : traîner dans la boue, déconsidérer, injurier

ἀξιώμα , ατος (τό) : la dignité, l’autorité, le prestige ;

τοὺς ἐν ἀξιώματι : hell. : ceux qui étaient dans le prestige = les citoyens de premier plan ;

συκοφαντέω , ῶ  2: dénoncer à tort, calomnier 

6

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα , part. aor. P : ἀναπεισθείς ) : persuader (en faisant changer d’avis) ; P : se laisser persuader ;

ἀναπεισθείς < s e ὁ δῆμος >

ὄστρακον , ου (τό) : l’ostracon, jeton en terre cuite sur lequel le citoyen athénien inscrit le nom de l’homme qu’il veut bannir pour dix ans, en le frappant d’ostracisme ; => ostracisme ; // expr. : ὄστρακον ἐπιφέρειν τινί : prononcer l’ostracisme contre qqn.

ἐπιφέρω 4: ( f ἐποίσω ) : porter (+ A) sur ou contre (+ D) ;

μέλλω 1: + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de 

κολούω : arrêter avant développement, rabaisser

προέχω / προὔχω (crase) : surpasser qqn (G) en ou par (D)

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: la puissance, le pouvoir, l’influence ;

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα 3: chasser

παραμυθέομαι , οῦμαι : calmer, atténuer ;

φθόνος , ου (ὁ) 3: jalousie, envie

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur

7

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul (attention à l’esprit !)

τρεῖς , τρεῖς, τρία 2: ( G τριῶν ) : trois

συνάγω 3: ( συνάξω , συνήγαγον ) : rassembler, réunir

στάσις , στάσεως (ή) 4: la faction, le parti ;

εἰς ταὐτόν ( crase) = εἰς τὸ αὐτό : en un même lieu

διαλέγομαι 1: (aor. διελέχθην , part. aor διαλεχθείς )  : s’entretenir avec, discuter avec (πρός +Α)

κάτω  3: 1 en bas; 2 de haut en bas, vers le bas, en descendant ;

ὀστρακοφορία , ας (ἡ) : condamnation d’ostracisme

τρέπω 3: ( τρέψω , ἔτραπον / ἔτρεψα , τέτροφα ) tourner, faire tourner, retourner 

le datif τῷ Ὑπερβόλῳ (contre Hyperbolos) complète le verbe ἔτρεψεν , par analogie avec la construction de ὄστρακον ἐπιφέρειν τινί, à cause de l’étymologie de ὀστρακο-φορίαν.

8

προσλαμϐάνω : ( προσλήψομαι, προσέλαϐον, προσείληφα; part. aor. προσλαϐών ) : s’adjoindre ; prendre comme allié ;

ἑταιρία, ας (ἡ) : hétairie, société de compagnons, association

Les hétairies sont à l’origine des groupes aristocratique ; sous la démocratie athénienne, le terme désigne les factions politiques, les partis.

ἐξελαύνω ( ἐξελῶ , ἐξήλασα ) 3: chasser, expulser, bannir 

ἐξήλασε a un sens factitif.

προσδοκάω , ῶ 2: s’attendre à

τὸν Ὑπέρβολον οὐκ ἂν προσδοκήσαντα : irréel du passé

9

φαῦλος , η, ον 2: de qualité inférieure, de peu de valeur, médiocre, nul ;

ἐμπίπτω ( ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ; impft : ἐνέπιπτον ) 3: tomber dans un état; être l’objet de ( εἰς +A )

κολασμός , οῦ (ὁ) : le châtiment

οὐδέ 1: derrière une négation : ni

ἄδοξος , ος, ον : sans réputation, peu estimé, obscur

ὥς : accent d’enclise à cause de που

που encl. 2: à peu près, si je ne me trompe

Πλάτων ὁ κωμικς : Platon le comique, auteur dramatique, à peu près contemporain d’Aristophane ;

καίτοι 1: et en vérité 

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ;) : faire, accomplir, avoir un résultat, obtenir ;

τρόπος , ου (ὁ) 1: le tempérament, le caractère

τῶν τρόπων : pluriel poétique

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite, qui a la valeur de, conforme à

στίγμα , στίγματος (τό) : marque au fer rouge

ἀνάξιος , ος , ον 3: indigne (+ G : de )

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre 

ἕνεκα ( οὕνεκα , εἵνεκα , ἕνεκεν ) 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : 1 pour, en vue de ; 2 à cause de, à propos de ; en ce qui concerne, s’il ne s’agit que de (cf syntaxe Bizos p 114)

εὑρίσκομαι , εὑρεθήσομαι , ηὑρέθην / εὑρέθην , εὕρημαι / ηὕρημαι 1: être trouvé, être inventé

μὲν οὖν 1: sens adversatif en réplique : mais

ἕτερος , α, ον 1: autre

ἐν ἑτέροις : neutre ; renvoie aux Vies de Nicias, et d’Aristide

ἱστορέω , ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater;


Vocabulaire alphabétique :

ἀγών , ἀγῶνος (ὁ) 1: la lutte, le combat

ἄδοξος , ος, ον : sans réputation, peu estimé, obscur

ἀδύνατος , ος, ον 3: faible, incapable de (+ inf.) ; / sup. ἀδυνώτατος, η, ον;

ἀεί 1: toujours

ἀναισχυντία , ας (ἡ) : l’impudence, l’arrogance

ἀνάξιος , ος , ον 3: indigne (+ G : de )

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα , part. aor. P : ἀναπεισθείς ) : persuader (en faisant changer d’avis) ; P : se laisser persuader ;

ἀνδρεία , ας (ἡ) : le courage, la bravoure

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite, qui a la valeur de, conforme à

ἀξιώμα , ατος (τό) : la dignité, l’autorité, le prestige ;

ἀπαθής , ής, ές : exempt de souffrance ;

ἀπόνοια , ας (ἡ) : égarement de la pensée, absence de raison

ἀργύρεος / ἀργύρους , ᾶ, οῦν : d'argent, en argent

ἀρέσκω 3: (impf ἤρεσκον ) : + D : plaire à ;

ἄριστος , η, ον : très bon; excellent, remarquable, accompli ;

ἄρχομαι + inf 1: commencer à ( part. pr ἀρχόμενος , η, ον) ;

ἄτρεπτος , ος ,ον : qui ne se détourne pas, qui ne s’émeut pas, indifférent

αὐξάνω 4: croître; // αὐξάνομαι : s’accroître, grandir, croître, se lever

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα) : + A : lancer, jeter

γνώριμος , ος, ον 4: bien connu, connu, remarquable ;

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que ;

δημαγωγός , οῦ (ὁ) : chef du peuple, conducteur du peuple ; orateur populaire 

δίαιτα , ης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre, vie ;

διαλέγομαι 1: (aor. διελέχθην , part. aor διαλεχθείς )  : s’entretenir avec, discuter avec (πρός +Α)

διατριβή , ῆς (ἡ) 4: occupation, étude ; amusement, distraction

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ; pft 3ème p sg δέδοκται ) : sembler, paraître, passer pour ;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: la réputation, la renommée;

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: la puissance, le pouvoir, l’influence ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul (attention à l’esprit !)

ἐλαττόω , ῶ : rendre inférieur ; / P avoir le dessous, être inférieur ;

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα 3: chasser

ἐμπίπτω ( ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ; impft : ἐνέπιπτον ) 3: tomber dans un état; être l’objet de ( εἰς +A )

ἕνεκα ( οὕνεκα , εἵνεκα , ἕνεκεν ) 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : 1 pour, en vue de ; 2 à cause de, à propos de ; en ce qui concerne, s’il ne s’agit que de (cf syntaxe Bizos p 114)

ἔνιοι , αι, α 2: certains, certaines ; quelques-uns

ἐντευκτικός , ή, όν : d’un abord facile

ἐξελαύνω ( ἐξελῶ , ἐξήλασα ) 3: chasser, expulser, bannir 

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque, dès que, après que ;

ἐπιγράφω ( ἐπιγράψω, ἐπέγραψα, ; part. pft. P ἐπιγεγραμμένος , η, ον ) : inscrire, assigner ; P être enregistré sous le nom de, être attribué à (+ G)

ἐπιφέρω 4: ( f ἐποίσω ) : porter (+ A) sur ou contre (+ D) ;

Ἐρασίστρατος , ου (ὁ) : Erasistratos ( un Erasistratos fut l’un des Trentes Tyrans d’Athènes, en 404-403)

ἑταιρία, ας (ἡ) : hétairie, société de compagnons, association

ἕτερος , α, ον 1: autre

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

Εὔπολις , Εὐπόλιδος (ὁ) : Eupolis, auteur comique contemporain d’Aristophane, et né en 446 av J.C.

εὑρίσκομαι , εὑρεθήσομαι , ηὑρέθην / εὑρέθην , εὕρημαι / ηὕρημαι 1: être trouvé, être inventé

εὐτολμία , ας (ἡ) : assurance, hardiesse, courage

ἤδη 1: déjà

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge , époque de la vie ( jeunesse , âge mûr , vieillesse )

θέατρον , ου (τό) : les gradins, le lieu d’où l’on regarde; le théâtre ;

ἰδίᾳ , adv 2: à titre privé, en privé, en particulier, pour mes (tes,ses ...) affaires personnelles

ἱστορέω , ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater;

καίτοι 1: et en vérité 

κακῶς ἀκούω 1: avoir mauvaise réputation, être injurié ;

καλέω , ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ) : appeler, nommer, donner un nom

κατά + A 1: avec une indication de temps, sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour) ;

κατά + A 1: concernant, convenant à, selon

κάτω  3: 1 en bas; 2 de haut en bas, vers le bas, en descendant ;

κολασμός , οῦ (ὁ) : le châtiment

κολούω : arrêter avant développement, rabaisser

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

κωμικός , οῦ (ὁ) : auteur comique, poète comique

λαλέω , ῶ : (inf aor λαλῆσαι ) bavarder, jaser;

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μέλλω 1: + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de 

μὲν οὖν 1: sens adversatif en réplique : mais

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι  (part. aor μνησθείς ) 1: + G : mentionner, faire allusion à;

Νικήρατος , Νικηράτου (ὁ) : Nikératos, père de Nicias

Νικίας , ου (ὁ) : Nicias (~470-413 av. J.C.), grand homme politique et général athénien, modéré et intègre, qui fut le collègue et rival d’Alcibiade au moment de la désastreuse expédition de Sicile

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 3 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ;

ὀλιγωρία , ας (ἡ) : mépris (+ G : pour)

ὁμοῦ  3: ensemble ; en même temps, à la fois ; ὁμοῦ  τι : même sens ;

ὄστρακον , ου (τό) : l’ostracon, jeton en terre cuite sur lequel le citoyen athénien inscrit le nom de l’homme qu’il veut bannir pour dix ans, en le frappant d’ostracisme ; => ostracisme ; // expr. : ὄστρακον ἐπιφέρειν τινί : prononcer l’ostracisme contre qqn.

ὀστρακοφορία , ας (ἡ) : condamnation d’ostracisme

οὐδέ 1: derrière une négation : ni

παραμυθέομαι , οῦμαι : calmer, atténuer ;

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V ὦ πάτερ (ὁ) 1: le père ; // πατέρες , πατέρων (οἱ) : les parents ; les ancêtres ;

Περιθοΐδης , ου : ¨habitant du dème de Périthoïde (à l’ouest immédiat d’Athènes)

πιθανός , ή, όν : persuasif ;

Πλάτων ὁ κωμικς : Platon le comique, auteur dramatique, à peu près contemporain d’Aristophane ;

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

πομπεῖον , ου (τό) : vase pour les processions solennelles

που encl. 2: à peu près, si je ne me trompe

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ;) : faire, accomplir, avoir un résultat, obtenir ;

προέχω / προὔχω (crase) : surpasser qqn (G) en ou par (D)

προήκω : être avancé

προπηλακίζω : traîner dans la boue, déconsidérer, injurier

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ; 2 à destination de, pour ; 3 en ce qui concerne ;

προσδοκάω , ῶ 2: s’attendre à

προσλαμϐάνω : ( προσλήψομαι, προσέλαϐον, προσείληφα; part. aor. προσλαϐών ) : s’adjoindre ; prendre comme allié ;

σκώπτω : + A : railler, plaisanter, se moquer de

στάσις , στάσεως (ή) 4: la faction, le parti ;

στίγμα , στίγματος (τό) : marque au fer rouge

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ; le stratège (magistrature) ;

συκοφαντέω , ῶ  2: dénoncer à tort, calomnier 

συνάγω 3: ( συνάξω , συνήγαγον ) : rassembler, réunir

ταπεινόω , ω ( aor ἐταπείνωσα ) : abaisser, rabaisser, humilier

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre 

τότε 1: alors, à ce moment

τρεῖς , τρεῖς, τρία 2: ( G τριῶν ) : trois

τρέπω 3: ( τρέψω , ἔτραπον / ἔτρεψα , τέτροφα ) tourner, faire tourner, retourner 

τρόπος , ου (ὁ) 1: le tempérament, le caractère

Ὑπέρβολος , Ὑπερβόλου (ὁ) : Hyperbolos, nom d’homme ; marchand de lampes, démocrate, attaqué par Aristophane dans 4 de ses pièces, entre 424 et 421, ostracisé en 417.

Φαίαξ , Φαίακος (ὁ) : Phéax, l’un des chefs de l’aristocratie (ambassade en Sicile en 423 av. J.C)

φαῦλος , η, ον 2: de qualité inférieure, de peu de valeur, médiocre, nul ;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; aor. hom . ἔνεικα ) : porter ; // P φέρομαι ( οἰσθήσομαι , ἠνέχθην , ἐνήνεγμαι ) : P personnel : être rapporté => « on rapporte que... »

φθόνος , ου (ὁ) 3: jalousie, envie

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D 1: utiliser, se servir de, employer

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: d’or, en or

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀγών , ἀγῶνος (ὁ) 1: la lutte, le combat

ἀεί 1: toujours

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite, qui a la valeur de, conforme à

ἄρχομαι + inf 1: commencer à ( part. pr ἀρχόμενος , η, ον) ;

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα) : + A : lancer, jeter

διαλέγομαι 1: (aor. διελέχθην , part. aor διαλεχθείς )  : s’entretenir avec, discuter avec (πρός +Α)

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ; pft 3ème p sg δέδοκται ) : sembler, paraître, passer pour ;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: la réputation, la renommée;

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: la puissance, le pouvoir, l’influence ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul (attention à l’esprit !)

ἕνεκα ( οὕνεκα , εἵνεκα , ἕνεκεν ) 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : 1 pour, en vue de ; 2 à cause de, à propos de ; en ce qui concerne, s’il ne s’agit que de (cf syntaxe Bizos p 114)

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque, dès que, après que ;

ἕτερος , α, ον 1: autre

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

εὑρίσκομαι , εὑρεθήσομαι , ηὑρέθην / εὑρέθην , εὕρημαι / ηὕρημαι 1: être trouvé, être inventé

ἤδη 1: déjà

καίτοι 1: et en vérité 

κακῶς ἀκούω 1: avoir mauvaise réputation, être injurié ;

καλέω , ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ) : appeler, nommer, donner un nom

κατά + A 1: avec une indication de temps, sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour) ;

κατά + A 1: concernant, convenant à, selon

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

μέλλω 1: + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de 

μὲν οὖν 1: sens adversatif en réplique : mais

μιμνῄσκομαι , μνησθήσομαι , ἐμνήσθην , μέμνημαι  (part. aor μνησθείς ) 1: + G : mentionner, faire allusion à;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 3 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ;

οὐδέ 1: derrière une négation : ni

πατήρ , πατρός (ou πατέρος; V ὦ πάτερ (ὁ) 1: le père ; // πατέρες , πατέρων (οἱ) : les parents ; les ancêtres ;

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ;) : faire, accomplir, avoir un résultat, obtenir ;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ; 2 à destination de, pour ; 3 en ce qui concerne ;

προσδοκάω , ῶ 2: s’attendre à

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ; le stratège (magistrature) ;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre 

τότε 1: alors, à ce moment

τρόπος , ου (ὁ) 1: le tempérament, le caractère

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; aor. hom . ἔνεικα ) : porter ; // P φέρομαι ( οἰσθήσομαι , ἠνέχθην , ἐνήνεγμαι ) : P personnel : être rapporté => « on rapporte que... »

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D 1: utiliser, se servir de, employer

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ;

Fréquence 2 :

ἔνιοι , αι, α 2: certains, certaines ; quelques-uns

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge , époque de la vie ( jeunesse , âge mûr , vieillesse )

ἰδίᾳ , adv 2: à titre privé, en privé, en particulier, pour mes (tes,ses ...) affaires personnelles

που encl. 2: à peu près, si je ne me trompe

συκοφαντέω , ῶ  2: dénoncer à tort, calomnier 

τρεῖς , τρεῖς, τρία 2: ( G τριῶν ) : trois

φαῦλος , η, ον 2: de qualité inférieure, de peu de valeur, médiocre, nul ;

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur

Fréquence 3 :

ἀδύνατος , ος, ον 3: faible, incapable de (+ inf.) ; / sup. ἀδυνώτατος, η, ον;

ἀνάξιος , ος , ον 3: indigne (+ G : de )

ἀρέσκω 3: (impf ἤρεσκον ) : + D : plaire à ;

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que ;

δίαιτα , ης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre, vie ;

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα 3: chasser

ἐμπίπτω ( ἐμπεσοῦμαι , ἐνέπεσον , ἐμπέπτωκα ; impft : ἐνέπιπτον ) 3: tomber dans un état; être l’objet de ( εἰς +A )

ἐξελαύνω ( ἐξελῶ , ἐξήλασα ) 3: chasser, expulser, bannir 

κάτω  3: 1 en bas; 2 de haut en bas, vers le bas, en descendant ;

ὁμοῦ  3: ensemble ; en même temps, à la fois ; ὁμοῦ  τι : même sens ;

συνάγω 3: ( συνάξω , συνήγαγον ) : rassembler, réunir

τρέπω 3: ( τρέψω , ἔτραπον / ἔτρεψα , τέτροφα ) tourner, faire tourner, retourner 

φθόνος , ου (ὁ) 3: jalousie, envie

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: d’or, en or

Fréquence 4 :

αὐξάνω 4: croître; // αὐξάνομαι : s’accroître, grandir, croître, se lever

γνώριμος , ος, ον 4: bien connu, connu, remarquable ;

διατριβή , ῆς (ἡ) 4: occupation, étude ; amusement, distraction

ἐπιφέρω 4: ( f ἐποίσω ) : porter (+ A) sur ou contre (+ D) ;

μειράκιον , ου (τό) 4: jeune homme (entre 14 et 21 ans)

στάσις , στάσεως (ή) 4: la faction, le parti ;


Ne pas apprendre :

ἄδοξος , ος, ον : sans réputation, peu estimé, obscur

ἀναισχυντία , ας (ἡ) : l’impudence, l’arrogance

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα , part. aor. P : ἀναπεισθείς ) : persuader (en faisant changer d’avis) ; P : se laisser persuader ;

ἀνδρεία , ας (ἡ) : le courage, la bravoure

ἀξιώμα , ατος (τό) : la dignité, l’autorité, le prestige ;

ἀπαθής , ής, ές : exempt de souffrance ;

ἀπόνοια , ας (ἡ) : égarement de la pensée, absence de raison

ἀργύρεος / ἀργύρους , ᾶ, οῦν : d'argent, en argent

ἄριστος , η, ον : très bon; excellent, remarquable, accompli ;

ἄτρεπτος , ος ,ον : qui ne se détourne pas, qui ne s’émeut pas, indifférent

δημαγωγός , οῦ (ὁ) : chef du peuple, conducteur du peuple ; orateur populaire 

ἐλαττόω , ῶ : rendre inférieur ; / P avoir le dessous, être inférieur ;

ἐντευκτικός , ή, όν : d’un abord facile

ἐπιγράφω ( ἐπιγράψω, ἐπέγραψα, ; part. pft. P ἐπιγεγραμμένος , η, ον ) : inscrire, assigner ; P être enregistré sous le nom de, être attribué à (+ G)

Ἐρασίστρατος , ου (ὁ) : Erasistratos ( un Erasistratos fut l’un des Trentes Tyrans d’Athènes, en 404-403)

ἑταιρία, ας (ἡ) : hétairie, société de compagnons, association

Εὔπολις , Εὐπόλιδος (ὁ) : Eupolis, auteur comique contemporain d’Aristophane, et né en 446 av J.C.

εὐτολμία , ας (ἡ) : assurance, hardiesse, courage

θέατρον , ου (τό) : les gradins, le lieu d’où l’on regarde; le théâtre ;

ἱστορέω , ῶ : raconter par oral ou par écrit, rapporter, relater;

κολασμός , οῦ (ὁ) : le châtiment

κολούω : arrêter avant développement, rabaisser

κωμικός , οῦ (ὁ) : auteur comique, poète comique

λαλέω , ῶ : (inf aor λαλῆσαι ) bavarder, jaser;

Νικήρατος , Νικηράτου (ὁ) : Nikératos, père de Nicias

Νικίας , ου (ὁ) : Nicias (~470-413 av. J.C.), grand homme politique et général athénien, modéré et intègre, qui fut le collègue et rival d’Alcibiade au moment de la désastreuse expédition de Sicile

ὀλιγωρία , ας (ἡ) : mépris (+ G : pour)

ὄστρακον , ου (τό) : l’ostracon, jeton en terre cuite sur lequel le citoyen athénien inscrit le nom de l’homme qu’il veut bannir pour dix ans, en le frappant d’ostracisme ; => ostracisme ; // expr. : ὄστρακον ἐπιφέρειν τινί : prononcer l’ostracisme contre qqn.

ὀστρακοφορία , ας (ἡ) : condamnation d’ostracisme

παραμυθέομαι , οῦμαι : calmer, atténuer ;

Περιθοΐδης , ου : ¨habitant du dème de Périthoïde (à l’ouest immédiat d’Athènes)

πιθανός , ή, όν : persuasif ;

Πλάτων ὁ κωμικς : Platon le comique, auteur dramatique, à peu près contemporain d’Aristophane ;

πομπεῖον , ου (τό) : vase pour les processions solennelles

προέχω / προὔχω (crase) : surpasser qqn (G) en ou par (D)

προήκω : être avancé

προπηλακίζω : traîner dans la boue, déconsidérer, injurier

προσλαμϐάνω : ( προσλήψομαι, προσέλαϐον, προσείληφα; part. aor. προσλαϐών ) : s’adjoindre ; prendre comme allié ;

σκώπτω : + A : railler, plaisanter, se moquer de

στίγμα , στίγματος (τό) : marque au fer rouge

ταπεινόω , ω ( aor ἐταπείνωσα ) : abaisser, rabaisser, humilier

Ὑπέρβολος , Ὑπερβόλου (ὁ) : Hyperbolos, nom d’homme ; marchand de lampes, démocrate, attaqué par Aristophane dans 4 de ses pièces, entre 424 et 421, ostracisé en 417.

Φαίαξ , Φαίακος (ὁ) : Phéax, l’un des chefs de l’aristocratie (ambassade en Sicile en 423 av. J.C)


Comparaison de traductions :

Ἄτρεπτος δὲ πρὸς τὸ κακῶς ἀκούειν καὶ ἀπαθὴς ὢν ὀλιγωρίᾳ δόξης, ἣν ἀναισχυντίαν καὶ ἀπόνοιαν οὖσαν, εὐτολμίαν ἔνιοι καὶ ἀνδρείαν καλοῦσιν, οὐδενὶ μὲν ἤρεσκεν, ἐχρῆτο δ' αὐτῷ πολλάκις ὁ δῆμος ἐπιθυμῶν προπηλακίζειν τοὺς ἐν ἀξιώματι καὶ συκοφαντεῖν.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Mais, indifférent aux mauvais propos et endurci par ce mépris de l’opinion que certains appellent assurance et courage, et qui n’est qu’impudence et sottise, il ne plaisait à personne, mais le peuple se servait souvent de lui quand il voulait humilier et calomnier les citoyens en vue.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Mais c’était un homme insensible aux mauvais bruits et que cuirassait ce mépris de l’opinion que d’aucuns parent des noms de hardiesse et de courage, mais qui n’est qu’orgueil insensé. Ainsi fait, il ne plaisait à personne, mais le peuple se servait souvent de lui quand il voulait humilier et calomnier les hommes en vue.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Imperturbable face aux critiques, rendu insensible par son indifférence à l'endroit de sa propre réputation - indifférence que certains dénomment audace et courage, alors que c'est tout simplement impudence et déraison -, cet homme-là ne plaisait à personne, mais le peuple se servait souvent de lui quand il avait envie d'insulter et de calomnier les gens estimés.Retour en haut du texte