Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

14 Habileté manoeuvrière d'Alcibiade

Des coups tordus contre NiciasSparte et Athènes : double jeu d’Alcibiade

Des coups tordus contre Nicias

1 Τὸν δ' Ἀλκιβιάδην ὁ Νικίας οὐχ ἧττον ἠνία θαυμαζόμενος ὑπὸ τῶν πολεμίων ἢ τιμώμενος ὑπὸ τῶν πολιτῶν. Πρόξενος μὲν γὰρ ἦν ὁ Ἀλκιβιάδης τῶν Λακεδαιμονίων, καὶ τοὺς ἁλόντας αὐτῶν περὶ Πύλον ἄνδρας ἐθεράπευσεν· 2 ἐπεὶ δ' ἐκεῖνοί τε διὰ Νικίου μάλιστα τῆς εἰρήνης τυχόντες καὶ τοὺς ἄνδρας ἀπολαβόντες ὑπερηγάπων αὐτόν, ἔν τε τοῖς Ἕλλησι λόγος ἦν, ὡς Περικλέους μὲν συνάψαντος αὐτοῖς, Νικίου δὲ λύσαντος τὸν πόλεμον, οἵ τε πλεῖστοι τὴν εἰρήνην Νικίειον ὠνόμαζον, οὐ μετρίως ἀνιώμενος ὁ Ἀλκιβιάδης καὶ φθονῶν, ἐβούλευε σύγχυσιν ὁρκίων. 3 Καὶ πρῶτον μὲν Ἀργείους αἰσθανόμενος μίσει καὶ φόβῳ τῶν Σπαρτιατῶν ζητοῦντας ἀποστροφήν, ἐλπίδας αὐτοῖς ἐνεδίδου κρύφα τῆς Ἀθηναίων συμμαχίας, καὶ παρεθάρρυνε, πέμπων καὶ διαλεγόμενος τοῖς προεστῶσι τοῦ δήμου, μὴ δεδιέναι μηδ' ὑπείκειν Λακεδαιμονίοις, ἀλλὰ πρὸς Ἀθηναίους τρέπεσθαι καὶ περιμένειν, ὅσον οὐδέπω μεταμελομένους καὶ τὴν εἰρήνην ἀφιέντας.


4 Ἐπεὶ δὲ Λακεδαιμόνιοι πρός τε τοὺς Βοιωτοὺς ἐποιήσαντο συμμαχίαν, καὶ Πάνακτον οὐχ ἑστὼς ὥσπερ ἔδει τοῖς Ἀθηναίοις παρέδωκαν, ἀλλὰ καταλύσαντες, ὀργιζομένους λαβὼν τοὺς Ἀθηναίους ἔτι μᾶλλον ἐξετράχυνε, καὶ τὸν Νικίαν ἐθορύβει καὶ διέβαλλεν εἰκότα κατηγορῶν, ὅτι τοὺς ἐν Σφακτηρίᾳ τῶν πολεμίων ἀποληφθέντας αὐτὸς μὲν ἐξελεῖν οὐκ ἠθέλησε στρατηγῶν, ἑτέρων δ' ἐξελόντων, ἀφῆκε καὶ ἀπέδωκε χαριζόμενος Λακεδαιμονίοις· 5 εἶτ' ἐκείνους μὲν οὐκ ἔπεισε φίλος ὢν Βοιωτοῖς μὴ συνόμνυσθαι μηδὲ Κορινθίοις, Ἀθηναίοις δὲ κωλύει καὶ τὸν βουλόμενον τῶν Ἑλλήνων φίλον εἶναι καὶ σύμμαχον, εἰ μὴ δόξειε Λακεδαιμονίοις.


6 Ἐκ δὲ τούτου κακῶς φερομένῳ τῷ Νικίᾳ παρῆσαν ὥσπερ κατὰ τύχην πρέσβεις ἀπὸ τῆς Λακεδαίμονος, αὐτόθεν τε λόγους ἐπιεικεῖς ἔχοντες καὶ πρὸς πᾶν τὸ συμβαστικὸν καὶ δίκαιον αὐτοκράτορες ἥκειν φάσκοντες. 7 Ἀποδεξαμένης δὲ τῆς βουλῆς, τοῦ δὲ δήμου τῇ ὑστεραίᾳ μέλλοντος ἐκκλησιάζειν, δείσας ὁ Ἀλκιβιάδης διεπράξατο τοὺς πρέσβεις ἐν λόγοις γενέσθαι πρὸς αὐτόν. 8 Ὡς δὲ συνῆλθον, ἔλεγε· « Τί πεπόνθατε, ἄνδρες Σπαρτιᾶται ; πῶς ἔλαθεν ὑμᾶς, ὅτι τὰ τῆς βουλῆς ἀεὶ μέτρια καὶ φιλάνθρωπα πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντάς ἐστιν, ὁ δὲ δῆμος μέγα φρονεῖ καὶ μεγάλων ὀρέγεται ; κἂν φάσκητε κύριοι πάντων ἀφῖχθαι, προστάττων καὶ βιαζόμενος ἀγνωμονήσει. 9 Φέρε δὴ τὴν εὐήθειαν ταύτην ἀφέντες, εἰ βούλεσθε χρήσασθαι μετρίοις <τοῖς> Ἀθηναίοις καὶ μηδὲν ἐκβιασθῆναι παρὰ γνώμην, οὕτω διαλέγεσθε περὶ τῶν δικαίων ὡς οὐκ ὄντες αὐτοκράτορες. Συμπράξομεν δ' ἡμεῖς Λακεδαιμονίοις χαριζόμενοι. » 10 Ταῦτα δ' εἰπὼν ὅρκους ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ μετέστησεν ἀπὸ τοῦ Νικίου, παντάπασι πιστεύοντας αὐτῷ καὶ θαυμάζοντας ἅμα τὴν δεινότητα καὶ τὴν σύνεσιν, ὡς οὐ τοῦ τυχόντος ἀνδρὸς οὖσαν.


11 Τῇ δ' ὑστεραίᾳ συνήχθη μὲν ὁ δῆμος, εἰσῆλθον δ' οἱ πρέσβεις. Ἐρωτώμενοι δ' ὑπὸ τοῦ Ἀλκιβιάδου πάνυ φιλανθρώπως, ἐφ' οἷς ἀφιγμένοι τυγχάνουσιν, οὐκ ἔφασαν ἥκειν αὐτοκράτορες. 12 Εὐθὺς οὖν ὁ Ἀλκιβιάδης ἐνέκειτο μετὰ κραυγῆς καὶ ὀργῆς, ὥσπερ οὐκ ἀδικῶν, ἀλλ' ἀδικούμενος, ἀπίστους καὶ παλιμβόλους ἀποκαλῶν καὶ μηδὲν ὑγιὲς μήτε πρᾶξαι μήτ' εἰπεῖν ἥκοντας, ἐπηγανάκτει δ' ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἐχαλέπαινε, τὸν δὲ Νικίαν ἔκπληξις εἶχε καὶ κατήφεια τῶν ἀνδρῶν τῆς μεταβολῆς, ἀγνοοῦντα τὴν ἀπάτην καὶ τὸν δόλον.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire ch. 9 à 13)

1

ἧττον 1: adv. moins ; avec ou + G moins ... que

ἀνιάω ( impft : ἠνίων, ἠνίας , ἠνία ;) : chagriner, affliger, ennuyer, mécontenter ; // ἀνιάομαι , ῶμαι : ( part pr ἀνιώμενος , η, ον) : être dans l’affliction, être dans le tourment

θαυμάζω 1: admirer, vénérer, honorer

θαυμαζόμενος : participe à sens causal, sur lequel porte οὐχ ἧττον

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

τιμάω ‚ ῶ 1: honorer, respecter

πρόξενος , προξένου (ὁ) : le proxène, citoyen qui veille sur les intérêts des citoyens originaires d’un autre état grec, et les représente ; il reçoit desprivilèges de la part de l’état dont il représzente les citoyens.

μέν ... δέ ... 1: certes ... mais ...;

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ) : être fait prisonnier 

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à ;

Πύλος , ου (ὁ) : Pylos, ville de Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse

Le port de Pylos,et l’île voisine de Sphactérie, fut en 425 av JC l’enjeu d’un affrontement majeur entre Athènes et Sparte ; Athènes, à l’instigation du démocrate Cléon, fut victorieuse, et fit prisonniers près de 300 spartiates retranchés dans l’île de Sphactérie (cf. 14, 4) ; l’aristocrate Nicias, de retour au pouvoir, tenta ensuite de négocier une paix avec Sparte, qui fut signée en 421.

θεραπεύω  3: ( aor. ἐθεράπευσα ) : s’occuper de, prendre soin de ;

2

ἐπεί 1: conj : parce que, comme , puisque 

διά + G 1: (élidé : δι’ ) par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, sous l’effet de, à cause de, par;

μάλιστα 1: surtout, particulièrement, principalement

εἰρήνη , ης () 1: la paix 

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; part aor τυχών , τυχόντος  ) :1 + G : obtenir; 2 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

ἀπολαμϐάνω 2: ( part aor ἀπολαϐών, ἀπολαϐόντος) : recevoir en retour ; recouvrer ;

ὑπεραγαπάω , ῶ ( impft : ὑπερηγάπων ) : aimer avec excès

ἔν τε : ἔν : accent d’enclise

Περικλῆς , Περικλέους (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) :Périclès (499-429)

Périclès a été l’instigateur, en 431, de la guerre du Péloponnèse

συνάπτω 3: ( aor συνῆψα ; part aor συνάψας, συνάψαντος ) : 1 lier ensemble, lier; 2 engager , commencer ;

λύω 2: délier, dénouer

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

Περικλέους μὲν συνάψαντος αὐτοῖς, Νικίου δὲ λύσαντος τὸν πόλεμον : τὸν πόλεμον est le complément à la fois de συνάψαντος et de λύσαντος.

πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ;

Νικίειος , ος ον : de Nicias

εἰρήνην n’est pas répété derrière Νικίειον

ὀνομάζω  3: ( impft ὠνόμαζον ) :nommer, appeler; mentionner ;

μετρίως 4: de façon mesurée, avec mesure ou modération, modérément, de manière juste

φθονέω , ῶ  2: être envieux, envier, être jaloux 

βουλεύω (aor ἐβούλευσα ) 1: projeter, machiner

σύγχυσις , συγχύσεως (ἡ) : bouleversement, destruction

ὅρκιον , ὁρκίου (τό) : le serment

3

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ; πρῶτον μέν 1: d’abord

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ; part pr αἰσθανόμενος , η,ον ) : +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + indicatif ;

μῖσος , μίσους (τό) : haine

Σπαρτιάτης , ου (ὁ) : le Spartiate

ἀποστροφή , ῆς (ἡ) : action de se détourner, recours contre

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (ici positive : espoir ) 

ἐνδίδωμι : ( impft ἐνεδίδουν ) : procurer, fournir, donner ;

κρύφα : en cachette, en secret

συμμαχία , ας (ἡ) 3: l’alliance de guerre ; // συμμαχίαν ποιεῖσθαι πρός + Α : faire alliance avec ;

παραθαρρύνω ( impft παρεθάρρυνον) : encourager à (+ inf)

constr. : παρεθάρρυνε (...) μὴ δεδιέναι μηδ' ὑπείκειν Λακεδαιμονίοις

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer; pris absolt : envoyer un messager ou une ambassade;

προΐστημι 3: 1 actif et tr : placer en tête ; // 2 intr et M : ( formes intr. : aor.2 προέστην / προύστην ; inf pft : προεστάναι ; part pft προεστώς, pl προεστῶτες ; ) se placer devant, être à la tête de + G ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part aor δεισάς , δεισάντος ; inf pft : δεδιέναι ; part pft δεδίως ) 1: craindre, redouter, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j’ai peur, je crains ;

μηδέ employé une seule fois 1:; et ne pas ; ni;

ὑπείκω ( ὑπείξομαι , ὑπεῖξα ) : céder à, obéir à

περιμένω : ( f περιμενῶ , aor περιέμεινα ) : attendre, rester dans l’attente

οὐδέπω  : pas encore ; // expr. : ὅσον οὐδέπω : (litt. tout juste pas encore) presque tout de suite

μεταμέλει μοι : ( impft μετέμελε ) : je me repens ; τοῦτο μεταμέλει + D : ceci est une cause de regret, de repentir, pour; / part pr M : μεταμελόμενος , η, ον : pris de repentir, se ravisant

ἀφίημι 1: (part pr : ἀφιείς , ἀφιεῖσα , ἀφιέν ; aor. ἀφῆκα ) : 1 laisser, quitter, abandonner, rejeter; 2 relâcher, libérer ;

4

Βοιωτός , οῦ (ὁ) : adj ou nom :Béotien (la Béotie : juste au Nord-Ouest de l’Attique, capitale Thèbes)

Πάνακτον , ου (τό) : Panakton, ville située sur la frontière entre l’Attique et la Béotie

ἵστημι , στήσω , ἔστησα 1: 1 établir, placer;// // 2 : formes intransitives. aor 2 ἕστην , inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; inf pft ἑστηκέναι ; part pft : ἑστηκώς , ότος (debout) et MP ἴσταμαι , στήσομαι , ἔστην , ἔστηκα (part pft P ἑστώς , ῶτος ): se tenir debout, être debout ;

ἔδει l’imparfait, comme souvent, a un sens d’irréel

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν; aor 3ème p pl : παρέδωκαν ; inf. aor. παραδοῦναι 1: livrer;

καταλύω 2: détruire, démolir, démanteler;

καταλύσαντες < s e Πάνακτον >

ὀργίζομαι 2: ( part aor ὀργισθείς ) : se fâcher ; + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

ὀργιζομένους : attr. du COD τοὺς Ἀθηναίους

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ; ) : a) prendre, saisir ;; b) τινα et participe à l’A : prendre (surprendre) qqn à + inf. ; c) prendre par l’esprit => juger, penser, interpréter ;

ἐκτραχύνω : ( impft ἐξετράχυνον ) : exaspérer

θορυβέω , ῶ : troubler, déconcerter, déstabiliser ;

διαβάλλω , διαβαλῶ , διέϐαλον , διαβέϐληκα (impft διέϐαλλον ) 2: calomnier, accuser, s’en prendre à, décrier

ἐξετράχυνε, ἐθορύβει, διέβαλλεν : imparfaits inchoatifs, ou imparfaits d’effort...

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui est vraisemblable, logique ;

κατηγορέω , ῶ 1: + A : porter une accusation, mettre en lumière, faire connaître, affirmer ( ὅτι / ὡς : que )

εἰκότα κατηγορῶν ὅτι : ὅτι développe εἰκότα

Σφακτηρία , ας (ἡ) : Sphactérie, île près du port de Pylos, en Messénie occidentale

ἀπολαμϐάνω 2: ( part aor ἀπολαϐών, ἀπολαϐόντος ; aor P : ἀπελήφθην; part aor P ἀποληφθείς, ἀποληφθέντος ; ) : retenir, cerner, bloquer ;

τοὺς ἐν Σφακτηρίᾳ τῶν πολεμίων ἀποληφθέντας : τῶν πολεμίων G partitif : «  ceux des ennemis qui... »

ἐξαιρέω , ῶ 3: (aor 2 ἐξεῖλον ; inf aor ἐξελεῖν ; part aor : ἐξελών , ἐξελόντος) : saisir, emporter de vive force, s’emparer de ;

ἐθέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ) : 1 vouloir, désirer ; 2 vouloir bien, consentir à ;

στρατηγέω , ῶ  3: être stratège, être général, commander

χαρίζομαι 2: (inf aor χαρίσασθαι ; part pft P : κεχαρισμένος , η, ον) : être agréable à , faire plaisir à (+ D) ;

χαριζόμενος : participe qui indique la cause de ἀφῆκε καὶ ἀπέδωκε.

5

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; ( élidé en εἶτ’ / εἶθ ΄ devant esprit rude;)

εἶτ' ἐκείνους μὲν οὐκ ἔπεισε συνόμνυσθαι ... proposition introduite également par κατηγορῶν ὅτι ; ἐκείνους désigne les Lacédémonien; φίλος ὤν < s e Λακεδαιμονίων >.

Κορίνθιος , Κορινθίου (ὁ) : le Corinthien

συνόμνυμι : au M : se liguer avec, s’engager par serment avec (+ D)

κωλύω 2: empêcher (+ infinitif ou infinitive)

κωλύει : présent «  de narration »

σύμμαχος , ος, ον 1: adj. : allié

εἰ  1: si (dans un système conditionnel)

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler bon ; // expr. : μοι δοκεῖ + inf 1: il me semble bon de 

ἐκ τούτου ( à la suite de cela) porte sur κακῶς φερομένῳ τῷ Νικίᾳ, complément de παρῆσαν

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα) : 1 porter; 2 obtenir; 3 emporter; 4 supporter ; // P φέρομαι ( οἰσθήσομαι , ἠνέχθην , ἐνήνεγμαι ;  part aor passif masc : ἐνεχθείς ,έντος  ) : avec un adv de qualité : se trouver, être dans telle ou telle situation : κακῶς φέρεσθαι : être en mauvaise posture ;

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : πάρ-ειμι + D : être auprès de, être arrivé auprès de, être aux côtés de

ὥσπερ 1: comme 

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard; // expr : κατὰ τύχην : par hasard ;

πρέσβυς, εως (ὁ) 2: l’ambassadeur ;

Λακεδαίμων , Λακεδαίμονος (ἡ) : Lacédémone, Sparte

αὐτόθεν : adv. de lieu : de là ;

αὐτόθεν porte sur ἥκειν, introduit par φάσκοντες

ἐπιεικής , ής, ές 4: convenable, raisonnable, acceptable

συμβαστικός ,ή,όν : propre à un arrangement, tendant à un arrangement

δίκαιος , α, ον 1: juste

αὐτοκράτωρ , ορος : muni des pleins pouvoirs (πρός + Α : pour)

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver; 2 être arrivé, être venu, être là ;

φάσκω 1: dire, déclarer, affirmer

7

ἀποδέχομαι 3: ( part. aor. ἀποδεξάμενος , η, ον ) : accueillir, recevoir 

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: le Conseil ( des 500 : prépare les délibérations de l’assemblée du peuple - ἐκκλησία - , seule souveraine)

ὑστεραία , ας (ἡ) : le jour suivant ; // ὑστεραίᾳ (τῇ ) : le lendemain

ἐκκλησιάζω : tenir une séance de l’Assemblée

διαπράττω (aor διέπραξα2: faire jusqu’au bout ; // M : + infinitive : faire en sorte que, faire que ;

λόγος , ου (ὁ) 1: la conversation ; la discussion ; // ἐν λόγοις γένεσθαι πρός +Α : avoir une conversation avec ;

8

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque 

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ): se réunir

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα  ) : 1 éprouver (en bien ou en mal); 2 être dans tel ou tel état; πάσχω τοιούτόν τι : éprouver qqch de tel, avoir telle impression ; τί πεπόνθατε ; : qu’en est-il de vous ? à quoi pensez-vous ?

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ?

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : + Α : échapper à ; / ἔλαθεν ὑμᾶς ὅτι ... : il vous a échappé que ... ;

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

μέτριος , α, ον  2: mesuré, modéré;

φιλάνθρωπος , ος , ον 4: bienveillant; courtois ;

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ; inf aor ἐντυχεῖν ) 3: se présenter ;

τοὺς ἐντυγχάνοντάς : phénomène d’enclise : deux accents ; τὰ τῆς βουλῆς ... ἐστιν : accord au singulier avec sujet au neutre pluriel, règle τὰ ζῷα τρέχει

μέγα 1: neutre adv : fort, très ; μέγα φρονεῖν : être orgueilleux 

φρονέω,ω + adverbe 1: avoir tel ou tel sentiment ; expr. μέγα φρονεῖν : être orgueilleux

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence

μεγάλων : adj. substantivé au neutre pluriel

ὀρέγομαι 4: + G désirer atteindre, désirer prendre , aspirer à ;

κἄν 1: = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : et si ;

κύριος , α, ον 1: maître de;

ἀφικνέομαι , οῦμαι 1: ( ἀφίξομαι , ἀφίκομην , ἀφῖγμαι ; inf pft ἀφῖχθαι ; part pft : ἀφιγμένος ) : venir

προστάττω 2: ( προστάξω , πρσέταξα , προστέταχα ...) : ordonner, commander,imposer;

βιάζομαι 2: M exercer une violence, contraindre, forcer 

ἀγνωμονέω , ῶ ( f ἀγνωμονησω , aor ἠγνωμόνησα ) : ne pas prendre la bonne décision, mal se comporter, être irréfléchi ou de mauvaise foi

9

φέρε 3: allons ! ; voyons ! ; // φέρε δή / φέρε νυν : allons donc! Eh bien!

εὐήθεια , εὐηθείας (ἡ) : simplicité d’esprit, naïveté, candeur

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; inf aor χρήσασθαι; adj verbal χρηστέον ; ) + D 1: être en relation avec, avoir affaire à;

ἐκϐιάζω : (inf aor P ἐκϐιασθῆναι ) : contraindre, faire sortir de force, arracher

παρά + Α 1: contrairement à, qui va contre, contre ;

γνώμη , ης (ἡ) 1: l’avis, la volonté ; l’attente (ce qu’on attend de qqn, de qqch)

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

δίκαια, δικαίων (τά) : les droits

ὡς + participe  1: en tant que, comme;

συμπράττω (f συμπράξω ) : agir avec ou de concert avec (+D), aider

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

10

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ) : donner

μεθίστημι ( aor μετέστησα ) 3: mettre loin de, dégager de, détacher de, délivrer de (ἀπό + G);

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément 

δεινότης , δεινότητος (ἡ) : habileté (dans l’action), ingéniosité

σύνεσις , εως (ἡ) : intelligence pratique, sagacité

τυχών, τυχόντος (ὁ) 1: le premier venu ;

ὁ τυχὼν ἀνήρ : même sens ;

11

συνάγω 3: ( συνάξω , συνήγαγον , συνῆχα impér aor P : συναχθήτω ; aor P : συνήχθην ) : convoquer ; rassembler, réunir ;

εἰσέρχομαι , εἰσελεύσομαι , εἰσῆλθον , εἰσελήλυθα 2: se présenter

ἐρωτάω , ῶ 2: interroger

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement

φιλανθρώπως : avec bienveillance, avec affabilité, courtoisement

ἐφ’ οἷς : expression interrogative : en vertu de quoi ; ἐφ’ οἷς s’interprète en fonction de la réponse des ambassadeurs : «  avec quels pouvoirs... »

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; inf : φάναι ) : dire, affirmer

οὐκ ἔφασαν ἥκειν ... : comme presque toujours avec φημι , la négation porte sur le verbe ou l’expression verbale à l’infinitif qu’il introduit.

12

ἔγκειμαι : ( impft ἐνεκείμην , 3ème pers pl ἐνέκειτο ): presser sur, être placé sur, insister sur ;

les imparfaits qui suivent dans ce passage sont inchoatifs : « commença à ..., se mit à ... » et marquent un état qui se développe. ; on peut les rendre par des passés-simples en français. A la fin du paragraphe, on revient à des imparfaits descriptifs.

κραυγή , κραυγῆς (ἡ) : le cri

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère

ὥσπερ 1: + participe: comme si ;

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal ; // MP ἀδικέομαι ,οῦμαι ( part. aor. ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

ἄπιστος , ος, ον 3: non digne de foi 

παλίμϐολος , ος, ον : changeant, versatile, trompeur

ἀποκαλέω , ῶ : traiter qqn de (+ 2A)

ὑγιής , ής , ές 4: bien portant ; sain ; sensé, bon, crédible ;

μηδέν ...μήτε ... μήτ' ... : règle : plusieurs négations composées se renforcent ; introduits par ἥκειν, les infinitifs aoristes πρᾶξαι et εἰπεῖν expriment le but (« venir pour... »)

ἐπαγανακτέω , ῶ : ( impft ἐπηγανάκτουν ) : s’indigner, s’irriter

χαλεπαίνω : (impft ἐχαλέπαινον ; aor 2 ἐχαλέπηνα ) + D : se fâcher, s’emporter, s’irriter, se mettre en colère, être mécontent (contre)

ἔκπληξις , εως (ἡ) : effroi, épouvante paralysante

κατήφεια , ας (ἡ) : sentiment d’humiliation, découragement, accablement

μεταβολή , μεταβολῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation, la métamorphose ; la mobilité, l’inconstance

κατήφεια τῶν ἀνδρῶν τῆς μεταβολῆς : le G τῆς μεταβολῆς  marque l’origine, la cause de κατήφεια ;

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer 

constr : τὀν Νικίαν ...ἀγνοοῦντα

ἀπάτη , ης (ἡ) : la tromperie

δόλος , ου (ὁ) : 1 la ruse, le piège; 2 la traîtrise


Vocabulaire alphabétique :

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer 

ἀγνωμονέω , ῶ ( f ἀγνωμονησω , aor ἠγνωμόνησα ) : ne pas prendre la bonne décision, mal se comporter, être irréfléchi ou de mauvaise foi

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal ; // MP ἀδικέομαι ,οῦμαι ( part. aor. ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ; part pr αἰσθανόμενος , η,ον ) : +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + indicatif ;

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ) : être fait prisonnier 

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément 

ἀνιάω ( impft : ἠνίων, ἠνίας , ἠνία ;) : chagriner, affliger, ennuyer, mécontenter ; // ἀνιάομαι , ῶμαι : ( part pr ἀνιώμενος , η, ον) : être dans l’affliction, être dans le tourment

ἀπάτη , ης (ἡ) : la tromperie

ἄπιστος , ος, ον 3: non digne de foi 

ἀποδέχομαι 3: ( part. aor. ἀποδεξάμενος , η, ον ) : accueillir, recevoir 

ἀποκαλέω , ῶ : traiter qqn de (+ 2A)

ἀπολαμϐάνω 2: ( part aor ἀπολαϐών, ἀπολαϐόντος ; aor P : ἀπελήφθην; part aor P ἀποληφθείς, ἀποληφθέντος ; ) : 1 recevoir en retour ; recouvrer ; 2 retenir, cerner, bloquer ;

ἀποστροφή , ῆς (ἡ) : action de se détourner, recours contre

αὐτόθεν : adv. de lieu : de là ;

αὐτοκράτωρ , ορος : muni des pleins pouvoirs (πρός + Α : pour)

ἀφίημι 1: (part pr : ἀφιείς , ἀφιεῖσα , ἀφιέν ; aor. ἀφῆκα ) : 1 laisser, quitter, abandonner, rejeter; 2 relâcher, libérer ;

ἀφικνέομαι , οῦμαι 1: ( ἀφίξομαι , ἀφίκομην , ἀφῖγμαι ; inf pft ἀφῖχθαι ; part pft : ἀφιγμένος ) : venir

βιάζομαι 2: M exercer une violence, contraindre, forcer 

Βοιωτός , οῦ (ὁ) : adj ou nom :Béotien (la Béotie : juste au Nord-Ouest de l’Attique, capitale Thèbes)

βουλεύω (aor ἐβούλευσα ) 1: projeter, machiner

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: le Conseil ( des 500 : prépare les délibérations de l’assemblée du peuple - ἐκκλησία - , seule souveraine)

γνώμη , ης (ἡ) 1: l’avis, la volonté ; l’attente (ce qu’on attend de qqn, de qqch)

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part aor δεισάς , δεισάντος ; inf pft : δεδιέναι ; part pft δεδίως ) 1: craindre, redouter, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j’ai peur, je crains ;

δεινότης , δεινότητος (ἡ) : habileté (dans l’action), ingéniosité

διά + G 1: (élidé : δι’ ) par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, sous l’effet de, à cause de, par;

διαβάλλω , διαβαλῶ , διέϐαλον , διαβέϐληκα (impft διέϐαλλον ) 2: calomnier, accuser, s’en prendre à, décrier

διαπράττω (aor διέπραξα2: faire jusqu’au bout ; // M : + infinitive : faire en sorte que, faire que ;

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ) : donner

δίκαια, δικαίων (τά) : les droits

δίκαιος , α, ον 1: juste

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler bon ; // expr. : μοι δοκεῖ + inf 1: il me semble bon de 

δόλος , ου (ὁ) : 1 la ruse, le piège; 2 la traîtrise

ἔγκειμαι : ( impft ἐνεκείμην , 3ème pers pl ἐνέκειτο ): presser sur, être placé sur, insister sur ;

ἐθέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ) : 1 vouloir, désirer ; 2 vouloir bien, consentir à ;

εἰ  1: si (dans un système conditionnel)

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui est vraisemblable, logique ;

εἰρήνη , ης () 1: la paix 

εἰσέρχομαι , εἰσελεύσομαι , εἰσῆλθον , εἰσελήλυθα 2: se présenter

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; ( élidé en εἶτ’ / εἶθ ΄ devant esprit rude;)

ἐκϐιάζω : (inf aor P ἐκϐιασθῆναι ) : contraindre, faire sortir de force, arracher

ἐκκλησιάζω : tenir une séance de l’Assemblée

ἔκπληξις , εως (ἡ) : effroi, épouvante paralysante

ἐκτραχύνω : ( impft ἐξετράχυνον ) : exaspérer

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (ici positive : espoir ) 

ἐνδίδωμι : ( impft ἐνεδίδουν ) : procurer, fournir, donner ;

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ; inf aor ἐντυχεῖν ) 3: se présenter ;

ἐξαιρέω , ῶ 3: (aor 2 ἐξεῖλον ; inf aor ἐξελεῖν ; part aor : ἐξελών , ἐξελόντος) : saisir, emporter de vive force, s’emparer de ;

ἐπαγανακτέω , ῶ : ( impft ἐπηγανάκτουν ) : s’indigner, s’irriter

ἐπεί 1: conj : parce que, comme , puisque 

ἐπιεικής , ής, ές 4: convenable, raisonnable, acceptable

ἐρωτάω , ῶ 2: interroger

εὐήθεια , εὐηθείας (ἡ) : simplicité d’esprit, naïveté, candeur

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver; 2 être arrivé, être venu, être là ;

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

ἧττον 1: adv. moins ; avec ou + G moins ... que

θαυμάζω 1: admirer, vénérer, honorer

θεραπεύω  3: ( aor. ἐθεράπευσα ) : s’occuper de, prendre soin de ;

θορυβέω , ῶ : troubler, déconcerter, déstabiliser ;

ἵστημι , στήσω , ἔστησα 1: 1 établir, placer;// // 2 : formes intransitives. aor 2 ἕστην , inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; inf pft ἑστηκέναι ; part pft : ἑστηκώς , ότος (debout) et MP ἴσταμαι , στήσομαι , ἔστην , ἔστηκα (part pft P ἑστώς , ῶτος ): se tenir debout, être debout ;

κἄν 1: = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : et si ;

καταλύω 2: détruire, démolir, démanteler;

κατηγορέω , ῶ 1: + A : porter une accusation, mettre en lumière, faire connaître, affirmer ( ὅτι / ὡς : que )

κατήφεια , ας (ἡ) : sentiment d’humiliation, découragement, accablement

Κορίνθιος , Κορινθίου (ὁ) : le Corinthien

κραυγή , κραυγῆς (ἡ) : le cri

κρύφα : en cachette, en secret

κύριος , α, ον 1: maître de;

κωλύω 2: empêcher (+ infinitif ou infinitive)

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

Λακεδαίμων , Λακεδαίμονος (ἡ) : Lacédémone, Sparte

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ; ) : a) prendre, saisir ;; b) τινα et participe à l’A : prendre (surprendre) qqn à + inf. ; c) prendre par l’esprit => juger, penser, interpréter ;

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : + Α : échapper à ; / ἔλαθεν ὑμᾶς ὅτι ... : il vous a échappé que ... ;

λόγος , ου (ὁ) 1: la conversation ; la discussion ; // ἐν λόγοις γένεσθαι πρός +Α : avoir une conversation avec ;

λύω 2: délier, dénouer

μάλιστα 1: surtout, particulièrement, principalement

μέγα 1: neutre adv : fort, très ; μέγα φρονεῖν : être orgueilleux 

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence

μεθίστημι ( aor μετέστησα ) 3: mettre loin de, dégager de, détacher de, délivrer de (ἀπό + G);

μέν ... δέ ... 1: certes ... mais ...;

μεταβολή , μεταβολῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation, la métamorphose ; la mobilité, l’inconstance

μεταμέλει μοι : ( impft μετέμελε ) : je me repens ; τοῦτο μεταμέλει + D : ceci est une cause de regret, de repentir, pour; / part pr M : μεταμελόμενος , η, ον : pris de repentir, se ravisant

μέτριος , α, ον  2: mesuré, modéré;

μετρίως 4: de façon mesurée, avec mesure ou modération, modérément, de manière juste

μηδέ employé une seule fois 1:; et ne pas ; ni;

μῖσος , μίσους (τό) : haine

Νικίειος , ος ον : de Nicias

ὀνομάζω  3: ( impft ὠνόμαζον ) :nommer, appeler; mentionner ;

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère

ὀργίζομαι 2: ( part aor ὀργισθείς ) : se fâcher ; + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

ὀρέγομαι 4: + G désirer atteindre, désirer prendre , aspirer à ;

ὅρκιον , ὁρκίου (τό) : le serment

οὐδέπω  : pas encore ; // expr. : ὅσον οὐδέπω : (litt. tout juste pas encore) presque tout de suite

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

παλίμϐολος , ος, ον : changeant, versatile, trompeur

Πάνακτον , ου (τό) : Panakton, ville située sur la frontière entre l’Attique et la Béotie

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement

παρά + Α 1: contrairement à, qui va contre, contre ;

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν; aor 3ème p pl : παρέδωκαν ; inf. aor. παραδοῦναι 1: livrer;

παραθαρρύνω ( impft παρεθάρρυνον) : encourager à (+ inf)

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : πάρ-ειμι + D : être auprès de, être arrivé auprès de, être aux côtés de

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα  ) : 1 éprouver (en bien ou en mal); 2 être dans tel ou tel état; πάσχω τοιούτόν τι : éprouver qqch de tel, avoir telle impression ; τί πεπόνθατε ; : qu’en est-il de vous ? à quoi pensez-vous ?

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer; pris absolt : envoyer un messager ou une ambassade;

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à ;

Περικλῆς , Περικλέους (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) :Périclès (499-429)

περιμένω : ( f περιμενῶ , aor περιέμεινα ) : attendre, rester dans l’attente

πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ;

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

πρέσβυς, εως (ὁ) 2: l’ambassadeur ;

προΐστημι 3: 1 actif et tr : placer en tête ; // 2 intr et M : ( formes intr. : aor.2 προέστην / προύστην ; inf pft : προεστάναι ; part pft προεστώς, pl προεστῶτες ; ) se placer devant, être à la tête de + G ;

πρόξενος , προξένου (ὁ) : le proxène, citoyen qui veille sur les intérêts des citoyens originaires d’un autre état grec, et les représente ; il reçoit desprivilèges de la part de l’état dont il représzente les citoyens.

προστάττω 2: ( προστάξω , πρσέταξα , προστέταχα ...) : ordonner, commander,imposer;

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ; πρῶτον μέν 1: d’abord

Πύλος , ου (ὁ) : Pylos, ville de Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ?

Σπαρτιάτης , ου (ὁ) : le Spartiate

στρατηγέω , ῶ  3: être stratège, être général, commander

σύγχυσις , συγχύσεως (ἡ) : bouleversement, destruction

συμβαστικός ,ή,όν : propre à un arrangement, tendant à un arrangement

συμμαχία , ας (ἡ) 3: l’alliance de guerre ; // συμμαχίαν ποιεῖσθαι πρός + Α : faire alliance avec ;

σύμμαχος , ος, ον 1: adj. : allié

συμπράττω (f συμπράξω ) : agir avec ou de concert avec (+D), aider

συνάγω 3: ( συνάξω , συνήγαγον , συνῆχα impér aor P : συναχθήτω ; aor P : συνήχθην ) : convoquer ; rassembler, réunir ;

συνάπτω 3: ( aor συνῆψα ; part aor συνάψας, συνάψαντος ) : 1 lier ensemble, lier; 2 engager , commencer ;

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ): se réunir

σύνεσις , εως (ἡ) : intelligence pratique, sagacité

συνόμνυμι : au M : se liguer avec, s’engager par serment avec (+ D)

Σφακτηρία , ας (ἡ) : Sphactérie, île près du port de Pylos, en Messénie occidentale

τιμάω ‚ ῶ 1: honorer, respecter

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; part aor τυχών , τυχόντος  ) :1 + G : obtenir; 2 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard; // expr : κατὰ τύχην : par hasard ;

τυχών, τυχόντος (ὁ) 1: le premier venu ;

ὑγιής , ής , ές 4: bien portant ; sain ; sensé, bon, crédible ;

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

ὑπείκω ( ὑπείξομαι , ὑπεῖξα ) : céder à, obéir à

ὑπεραγαπάω , ῶ ( impft : ὑπερηγάπων ) : aimer avec excès

ὑστεραία , ας (ἡ) : le jour suivant ; // ὑστεραίᾳ (τῇ ) : le lendemain

φάσκω 1: dire, déclarer, affirmer

φέρε 3: allons ! ; voyons ! ; // φέρε δή / φέρε νυν : allons donc! Eh bien!

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα) : 1 porter; 2 obtenir; 3 emporter; 4 supporter ; // P φέρομαι ( οἰσθήσομαι , ἠνέχθην , ἐνήνεγμαι ;  part aor passif masc : ἐνεχθείς ,έντος  ) : avec un adv de qualité : se trouver, être dans telle ou telle situation : κακῶς φέρεσθαι : être en mauvaise posture ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; inf : φάναι ) : dire, affirmer

φθονέω , ῶ  2: être envieux, envier, être jaloux 

φιλάνθρωπος , ος , ον 4: bienveillant; courtois ;

φιλανθρώπως : avec bienveillance, avec affabilité, courtoisement

φρονέω,ω + adverbe 1: avoir tel ou tel sentiment ; expr. μέγα φρονεῖν : être orgueilleux

χαλεπαίνω : (impft ἐχαλέπαινον ; aor 2 ἐχαλέπηνα ) + D : se fâcher, s’emporter, s’irriter, se mettre en colère, être mécontent (contre)

χαρίζομαι 2: (inf aor χαρίσασθαι ; part pft P : κεχαρισμένος , η, ον) : être agréable à , faire plaisir à (+ D) ;

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; inf aor χρήσασθαι; adj verbal χρηστέον ; ) + D 1: être en relation avec, avoir affaire à;

ὡς + participe  1: en tant que, comme;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque 

ὥσπερ 1: + participe: comme si ;

ὥσπερ 1: comme 


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal ; // MP ἀδικέομαι ,οῦμαι ( part. aor. ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément 

ἀφίημι 1: (part pr : ἀφιείς , ἀφιεῖσα , ἀφιέν ; aor. ἀφῆκα ) : 1 laisser, quitter, abandonner, rejeter; 2 relâcher, libérer ;

ἀφικνέομαι , οῦμαι 1: ( ἀφίξομαι , ἀφίκομην , ἀφῖγμαι ; inf pft ἀφῖχθαι ; part pft : ἀφιγμένος ) : venir

βουλεύω (aor ἐβούλευσα ) 1: projeter, machiner

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: le Conseil ( des 500 : prépare les délibérations de l’assemblée du peuple - ἐκκλησία - , seule souveraine)

γνώμη , ης (ἡ) 1: l’avis, la volonté ; l’attente (ce qu’on attend de qqn, de qqch)

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part aor δεισάς , δεισάντος ; inf pft : δεδιέναι ; part pft δεδίως ) 1: craindre, redouter, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j’ai peur, je crains ;

διά + G 1: (élidé : δι’ ) par l’intermédiaire de, par l’entremise de, au moyen de, sous l’effet de, à cause de, par;

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ) : donner

δίκαια, δικαίων (τά) 1: les droits

δίκαιος , α, ον 1: juste

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler bon ; // expr. : μοι δοκεῖ + inf 1: il me semble bon de 

ἐθέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ) : 1 vouloir, désirer ; 2 vouloir bien, consentir à ;

εἰ  1: si (dans un système conditionnel)

εἰρήνη , ης () 1: la paix 

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; ( élidé en εἶτ’ / εἶθ ΄ devant esprit rude;)

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (ici positive : espoir ) 

ἐπεί 1: conj : parce que, comme , puisque 

ἥκω (f ἥξω ) 1: 1 venir, arriver; 2 être arrivé, être venu, être là ;

ἧττον 1: adv. moins ; avec ou + G moins ... que

θαυμάζω 1: admirer, vénérer, honorer

ἵστημι , στήσω , ἔστησα 1: 1 établir, placer;// // 2 : formes intransitives. aor 2 ἕστην , inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα ; inf pft ἑστηκέναι ; part pft : ἑστηκώς , ότος (debout) et MP ἴσταμαι , στήσομαι , ἔστην , ἔστηκα (part pft P ἑστώς , ῶτος ): se tenir debout, être debout ;

κἄν 1: = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : et si ;

κατηγορέω , ῶ 1: + A : porter une accusation, mettre en lumière, faire connaître, affirmer ( ὅτι / ὡς : que )

κύριος , α, ον 1: maître de;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ; ) : a) prendre, saisir ;; b) τινα et participe à l’A : prendre (surprendre) qqn à + inf. ; c) prendre par l’esprit => juger, penser, interpréter ;

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : + Α : échapper à ; / ἔλαθεν ὑμᾶς ὅτι ... : il vous a échappé que ... ;

λόγος , ου (ὁ) 1: la conversation ; la discussion ; // ἐν λόγοις γένεσθαι πρός +Α : avoir une conversation avec ;

μάλιστα 1: surtout, particulièrement, principalement

μέγα 1: neutre adv : fort, très ; μέγα φρονεῖν : être orgueilleux 

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence

μηδέ employé une seule fois 1:; et ne pas ; ni;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

παρά + Α 1: contrairement à, qui va contre, contre ;

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν; aor 3ème p pl : παρέδωκαν ; inf. aor. παραδοῦναι 1: livrer;

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : πάρ-ειμι + D : être auprès de, être arrivé auprès de, être aux côtés de

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα  ) : 1 éprouver (en bien ou en mal); 2 être dans tel ou tel état; πάσχω τοιούτόν τι : éprouver qqch de tel, avoir telle impression ; τί πεπόνθατε ; : qu’en est-il de vous ? à quoi pensez-vous ?

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer; pris absolt : envoyer un messager ou une ambassade;

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à ;

πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ;

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ; πρῶτον μέν 1: d’abord

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ?

σύμμαχος , ος, ον 1: adj. : allié

τιμάω ‚ ῶ 1: honorer, respecter

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; part aor τυχών , τυχόντος  ) :1 + G : obtenir; 2 je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard; // expr : κατὰ τύχην : par hasard ;

τυχών, τυχόντος (ὁ) 1: le premier venu ;

ὑμεῖς , ὑμᾶς , ὑμῶν , ὑμῖν 1: vous

φάσκω 1: dire, déclarer, affirmer

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα) : 1 porter; 2 obtenir; 3 emporter; 4 supporter ; // P φέρομαι ( οἰσθήσομαι , ἠνέχθην , ἐνήνεγμαι ;  part aor passif masc : ἐνεχθείς ,έντος  ) : avec un adv de qualité : se trouver, être dans telle ou telle situation : κακῶς φέρεσθαι : être en mauvaise posture ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; inf : φάναι ) : dire, affirmer

φρονέω,ω + adverbe 1: avoir tel ou tel sentiment ; expr. μέγα φρονεῖν : être orgueilleux

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; inf aor χρήσασθαι; adj verbal χρηστέον ; ) + D 1: être en relation avec, avoir affaire à;

ὡς + participe  1: en tant que, comme;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque 

ὥσπερ 1: comme ; + participe: comme si ;

Fréquence 2 :

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer 

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ; part pr αἰσθανόμενος , η,ον ) : +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + indicatif ;

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ) : être fait prisonnier 

ἀπολαμϐάνω 2: ( part aor ἀπολαϐών, ἀπολαϐόντος ; aor P : ἀπελήφθην; part aor P ἀποληφθείς, ἀποληφθέντος ; ) : 1 recevoir en retour ; recouvrer ; 2 retenir, cerner, bloquer ;

βιάζομαι 2: M exercer une violence, contraindre, forcer 

διαβάλλω , διαβαλῶ , διέϐαλον , διαβέϐληκα (impft διέϐαλλον ) 2: calomnier, accuser, s’en prendre à, décrier

διαπράττω (aor διέπραξα2: faire jusqu’au bout ; // M : + infinitive : faire en sorte que, faire que ;

εἰσέρχομαι , εἰσελεύσομαι , εἰσῆλθον , εἰσελήλυθα 2: se présenter

ἐρωτάω , ῶ 2: interroger

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

καταλύω 2: détruire, démolir, démanteler;

κωλύω 2: empêcher (+ infinitif ou infinitive)

λύω 2: délier, dénouer

μέν ... δέ ... 1: certes ... mais ...;

μέτριος , α, ον  2: mesuré, modéré;

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère

ὀργίζομαι 2: ( part aor ὀργισθείς ) : se fâcher ; + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement

πρέσβυς, εως (ὁ) 2: l’ambassadeur ;

προστάττω 2: ( προστάξω , πρσέταξα , προστέταχα ...) : ordonner, commander,imposer;

φθονέω , ῶ  2: être envieux, envier, être jaloux 

χαρίζομαι 2: (inf aor χαρίσασθαι ; part pft P : κεχαρισμένος , η, ον) : être agréable à , faire plaisir à (+ D) ;

Fréquence 3 :

ἄπιστος , ος, ον 3: non digne de foi 

ἀποδέχομαι 3: ( part. aor. ἀποδεξάμενος , η, ον ) : accueillir, recevoir 

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ; inf aor ἐντυχεῖν ) 3: se présenter ;

ἐξαιρέω , ῶ 3: (aor 2 ἐξεῖλον ; inf aor ἐξελεῖν ; part aor : ἐξελών , ἐξελόντος) : saisir, emporter de vive force, s’emparer de ;

θεραπεύω  3: ( aor. ἐθεράπευσα ) : s’occuper de, prendre soin de ;

μεθίστημι ( aor μετέστησα ) 3: mettre loin de, dégager de, détacher de, délivrer de (ἀπό + G);

μεταβολή , μεταβολῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation, la métamorphose ; la mobilité, l’inconstance

ὀνομάζω  3: ( impft ὠνόμαζον ) :nommer, appeler; mentionner ;

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

προΐστημι 3: 1 actif et tr : placer en tête ; // 2 intr et M : ( formes intr. : aor.2 προέστην / προύστην ; inf pft : προεστάναι ; part pft προεστώς, pl προεστῶτες ; ) se placer devant, être à la tête de + G ;

στρατηγέω , ῶ  3: être stratège, être général, commander

συμμαχία , ας (ἡ) 3: l’alliance de guerre ; // συμμαχίαν ποιεῖσθαι πρός + Α : faire alliance avec ;

συνάγω 3: ( συνάξω , συνήγαγον , συνῆχα impér aor P : συναχθήτω ; aor P : συνήχθην ) : convoquer ; rassembler, réunir ;

συνάπτω 3: ( aor συνῆψα ; part aor συνάψας, συνάψαντος ) : 1 lier ensemble, lier; 2 engager , commencer ;

φέρε 3: allons ! ; voyons ! ; // φέρε δή / φέρε νυν : allons donc! Eh bien!

Fréquence 4 :

ἐπιεικής , ής, ές 4: convenable, raisonnable, acceptable

μετρίως 4: de façon mesurée, avec mesure ou modération, modérément, de manière juste

ὀρέγομαι 4: + G désirer atteindre, désirer prendre , aspirer à ;

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ): se réunir

ὑγιής , ής , ές 4: bien portant ; sain ; sensé, bon, crédible ;

φιλάνθρωπος , ος , ον 4: bienveillant; courtois ;


Ne pas apprendre :

ἀγνωμονέω , ῶ ( f ἀγνωμονησω , aor ἠγνωμόνησα ) : ne pas prendre la bonne décision, mal se comporter, être irréfléchi ou de mauvaise foi

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

ἀνιάω ( impft : ἠνίων, ἠνίας , ἠνία ;) : chagriner, affliger, ennuyer, mécontenter ; // ἀνιάομαι , ῶμαι : ( part pr ἀνιώμενος , η, ον) : être dans l’affliction, être dans le tourment

ἀπάτη , ης (ἡ) : la tromperie

ἀποκαλέω , ῶ : traiter qqn de (+ 2A)

ἀποστροφή , ῆς (ἡ) : action de se détourner, recours contre

αὐτόθεν : adv. de lieu : de là ;

αὐτοκράτωρ , ορος : muni des pleins pouvoirs (πρός + Α : pour)

Βοιωτός , οῦ (ὁ) : adj ou nom :Béotien (la Béotie : juste au Nord-Ouest de l’Attique, capitale Thèbes)

δεινότης , δεινότητος (ἡ) : habileté (dans l’action), ingéniosité

δόλος , ου (ὁ) : 1 la ruse, le piège; 2 la traîtrise

ἔγκειμαι : ( impft ἐνεκείμην , 3ème pers pl ἐνέκειτο ): presser sur, être placé sur, insister sur ;

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui est vraisemblable, logique ;

ἐκϐιάζω : (inf aor P ἐκϐιασθῆναι ) : contraindre, faire sortir de force, arracher

ἐκκλησιάζω : tenir une séance de l’Assemblée

ἔκπληξις , εως (ἡ) : effroi, épouvante paralysante

ἐκτραχύνω : ( impft ἐξετράχυνον ) : exaspérer

ἐνδίδωμι : ( impft ἐνεδίδουν ) : procurer, fournir, donner ;

ἐπαγανακτέω , ῶ : ( impft ἐπηγανάκτουν ) : s’indigner, s’irriter

εὐήθεια , εὐηθείας (ἡ) : simplicité d’esprit, naïveté, candeur

θορυβέω , ῶ : troubler, déconcerter, déstabiliser ;

κατήφεια , ας (ἡ) : sentiment d’humiliation, découragement, accablement

Κορίνθιος , Κορινθίου (ὁ) : le Corinthien

κραυγή , κραυγῆς (ἡ) : le cri

κρύφα : en cachette, en secret

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

Λακεδαίμων , Λακεδαίμονος (ἡ) : Lacédémone, Sparte

μεταμέλει μοι : ( impft μετέμελε ) : je me repens ; τοῦτο μεταμέλει + D : ceci est une cause de regret, de repentir, pour; / part pr M : μεταμελόμενος , η, ον : pris de repentir, se ravisant

μῖσος , μίσους (τό) : haine

Νικίειος , ος ον : de Nicias

ὅρκιον , ὁρκίου (τό) : le serment

οὐδέπω  : pas encore ; // expr. : ὅσον οὐδέπω : (litt. tout juste pas encore) presque tout de suite

παλίμϐολος , ος, ον : changeant, versatile, trompeur

Πάνακτον , ου (τό) : Panakton, ville située sur la frontière entre l’Attique et la Béotie

παραθαρρύνω ( impft παρεθάρρυνον) : encourager à (+ inf)

Περικλῆς , Περικλέους (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) :Périclès (499-429)

περιμένω : ( f περιμενῶ , aor περιέμεινα ) : attendre, rester dans l’attente

πρόξενος , προξένου (ὁ) : le proxène, citoyen qui veille sur les intérêts des citoyens originaires d’un autre état grec, et les représente ; il reçoit desprivilèges de la part de l’état dont il représzente les citoyens.

Πύλος , ου (ὁ) : Pylos, ville de Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse

Σπαρτιάτης , ου (ὁ) : le Spartiate

σύγχυσις , συγχύσεως (ἡ) : bouleversement, destruction

συμβαστικός ,ή,όν : propre à un arrangement, tendant à un arrangement

συμπράττω (f συμπράξω ) : agir avec ou de concert avec (+D), aider

σύνεσις , εως (ἡ) : intelligence pratique, sagacité

συνόμνυμι : au M : se liguer avec, s’engager par serment avec (+ D)

Σφακτηρία , ας (ἡ) : Sphactérie, île près du port de Pylos, en Messénie occidentale

ὑπείκω ( ὑπείξομαι , ὑπεῖξα ) : céder à, obéir à

ὑπεραγαπάω , ῶ ( impft : ὑπερηγάπων ) : aimer avec excès

ὑστεραία , ας (ἡ) : le jour suivant ; // ὑστεραίᾳ (τῇ ) : le lendemain

φιλανθρώπως : avec bienveillance, avec affabilité, courtoisement

χαλεπαίνω : (impft ἐχαλέπαινον ; aor 2 ἐχαλέπηνα ) + D : se fâcher, s’emporter, s’irriter, se mettre en colère, être mécontent (contre)


Comparaison de traductions :

(...) ἔν τε τοῖς Ἕλλησι λόγος ἦν, ὡς Περικλέους μὲν συνάψαντος αὐτοῖς, Νικίου δὲ λύσαντος τὸν πόλεμον, οἵ τε πλεῖστοι τὴν εἰρήνην Νικίειον ὠνόμαζον

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

(...) D’autre part, on disait parmi les Grecs que, si Périclès avait allumé la guerre, Nicias y avait mis fin et l’on appelait généralement cette paix la paix de Nicias.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

(...) et l’on disait, de par la Grèce, que si Périclès avait allumé la guerre, c’est Nicias qui l’avait éteinte ; la plupart même nommaient cette paix « la paix de Nicias ».

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

(2) (...) le bruit courait chez les Grecs que, si Périclès les avait engagés dans la guerre, Nicias les en avait délivrés et la plupart des gens appelaient cette paix « paix de Nicias ».


Ἐκ δὲ τούτου κακῶς φερομένῳ τῷ Νικίᾳ παρῆσαν ὥσπερ κατὰ τύχην πρέσβεις ἀπὸ τῆς Λακεδαίμονος, αὐτόθεν τε λόγους ἐπιεικεῖς ἔχοντες καὶ πρὸς πᾶν τὸ συμβαστικὸν καὶ δίκαιον αὐτοκράτορες ἥκειν φάσκοντες.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Ces attaques avaient mis Nicias en fâcheuse posture, lorsque, comme par hasard, des ambassadeurs arrivèrent de Lacédémone, apportant des propositions raisonnables et déclarant qu’ils avaient les pleins pouvoirs pour conclure tout accord équitable.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Le crédit de Nicias s’en trouvait déjà ébranlé quand arrivèrent, comme par hasard, des députés de Lacédémone, chargés de propositions modérées et investis, dirent-ils, des pleins pouvoirs pour conclure tout accord équitable.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Après quoi, aux côtés de Nicias (qui se trouvait mal pris) vinrent se ranger, comme par hasard, des ambassadeurs de Lacédémone, porteurs de propositions intéressantes : ils arrivaient, affirmaient-ils, nantis des pleins pouvoirs en vue de toute conciliation équitable.


(...) ἐπηγανάκτει δ' ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἐχαλέπαινε, τὸν δὲ Νικίαν ἔκπληξις εἶχε καὶ κατήφεια τῶν ἀνδρῶν τῆς μεταβολῆς, ἀγνοοῦντα τὴν ἀπάτην καὶ τὸν δόλον

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Le Conseil s’indigna, le peuple se fâcha et Nicias fut décontenancé et atterré par le changement d’attitude des ambassadeurs ; il ignorait la tromperie et la ruse dont ils étaient victimes.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Le sénat était indigné, le peuple s’irritait et Nicias demeurait saisi et consterné du changement des ambassadeurs, ignorant tout de la tromperie et de la ruse d’Alcibiade.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

(...) Et le Conseil de s'indigner, le peuple de s'irriter, tandis que Nicias était saisi de stupeur et de découragement devant le revirement des Spartiates - il ignorait la duperie et la ruse d'Alcibiade.

Retour en haut du texte