Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

15 Alcibiade stratège

Défaite de Mantinée, mais coalition anti-spartiate15 : Alcibiade stratège

défaite de Mantinée, mais coalition anti-spartiate

1 Οὕτω δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἐκπεσόντων, στρατηγὸς ἀποδειχθεὶς ὁ Ἀλκιβιάδης εὐθὺς Ἀργείους καὶ Μαντινεῖς καὶ Ἠλείους συμμάχους ἐποίησε τοῖς Ἀθηναίοις. 2 Καὶ τὸν μὲν τρόπον οὐδεὶς τῆς πράξεως ἐπῄνει, μέγα δ' ἦν τὸ πεπραγμένον ὑπ' αὐτοῦ, διαστῆσαι καὶ κραδᾶναι Πελοπόννησον ὀλίγου δεῖν ἅπασαν, καὶ τοσαύτας ἀσπίδας ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ περὶ Μαντίνειαν ἀντιτάξαι Λακεδαιμονίοις, καὶ πορρωτάτω τῶν Ἀθηνῶν ἀγῶνα κατασκευάσαι καὶ κίνδυνον αὐτοῖς, ἐν ᾧ μέγα μὲν οὐδὲν ἡ νίκη προσέθηκε κρατήσασιν, εἰ δ' ἐσφάλησαν, ἔργον ἦν τὴν Λακεδαίμονα περιγενέσθαι.


3 Μετὰ δὲ τὴν μάχην εὐθὺς ἐπέθεντο καταλύειν ἐν Ἄργει τὸν δῆμον οἱ χίλιοι καὶ τὴν πόλιν ὑπήκοον ποιεῖν Λακεδαιμονίοις· οἱ δὲ παραγενόμενοι κατέλυσαν τὴν δημοκρατίαν. 4 Αὖθις δὲ τῶν πολλῶν ἐξενεγκαμένων τὰ ὅπλα καὶ κρατησάντων, ἐπελθὼν ὁ Ἀλκιβιάδης τήν τε νίκην ἐβεβαίωσε τῷ δήμῳ, καὶ τὰ μακρὰ τείχη συνέπεισε καθεῖναι καὶ προσμείξαντας τῇ θαλάσσῃ τὴν πόλιν ἐξάψαι παντάπασι τῆς Ἀθηναίων δυνάμεως, 5 καὶ τέκτονας καὶ λιθουργοὺς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἐκόμισε καὶ πᾶσαν ἐνεδείκνυτο προθυμίαν, οὐχ ἧττον ἑαυτῷ κτώμενος ἢ τῇ πόλει χάριν καὶ ἰσχύν. 6 Ἔπεισε δὲ καὶ Πατρεῖς ὁμοίως τείχεσι μακροῖς συνάψαι τῇ θαλάσσῃ τὴν πόλιν. Εἰπόντος δέ τινος τοῖς Πατρεῦσιν ὅτι « Καταπιοῦνται ὑμᾶς Ἀθηναῖοι »· « ἴσως » εἶπεν ὁ Ἀλκιβιάδης « κατὰ μικρὸν καὶ κατὰ τοὺς πόδας, Λακεδαιμόνιοι δὲ κατὰ τὴν κεφαλὴν καὶ ἀθρόως. » 7 Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆς γῆς συνεβούλευεν ἀντέχεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις καὶ τὸν ἐν Ἀγραύλου προβαλλόμενον ἀεὶ τοῖς ἐφήβοις ὅρκον ἔργῳ βεβαιοῦν. 8 Ὀμνύουσι γὰρ ὅροις χρήσεσθαι τῆς Ἀττικῆς πυροῖς, κριθαῖς, ἀμπέλοις, σύκαις, ἐλαίαις, οἰκείαν ποιεῖσθαι διδασκόμενοι τὴν ἥμερον καὶ καρποφόρον.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : ( sauf vocabulaire ch. 9 à 14)

1

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: s’en aller ; échouer ;

ἀποδείκνυμι 2: ( impf ἀπεδείκνυον ; part aor P : ἀποδειχθείς ) : désigner, déclarer, proclamer ;

Alcibiade fut stratège en 419 (il avait alors un peu plus de 31 ans)

Μαντινεύς , Μαντινέως (ὁ) : le Mantinéen, l’habitant de Mantinée , ville située au centre du Péloponnèse, et au nord de Sparte

Ἠλεῖοι , Ἠλείων (οἱ) : les Eléens, les habitants d’Elis, cité située à l’extrême nord-ouest du Péloponnèse

2

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon 

πράξις , πράξεως (ἡ) 1: l’action (au pl, souvent :les affaires publiques, le gouvernement, la politique)

ἐπαινέω , ῶ 1: (impft 3 pers sg ἐπῄνει ) : donner des éloges, admirer, louer, approuver

constr. : les 4 infinitifs aoristes, à valeur d’aspect, qui suivent, développent τὸ πεπραγμένον; rajouter « à savoir... »

διΐστημι: tr : (inf aor διαστῆσαι ;) séparer , diviser;

κραδαίνω : ( κραδᾶναι ) : agiter, ébranler

Πελοπόννησος , ου (ἡ) : le Péloponnèse, partie sud de la Grèce, qui fait presqu’île, au sud de l’isthme de Corinthe

ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout entier 

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: 1 tel, si grand, aussi grand; 2 autant de ; aussi nombreux;

ἀσπίς , ἀσπίδος (ἡ) 3: le bouclier

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

Μαντίνεια , ας (ἡ) : Mantinée, , ville située au centre du Péloponnèse, et au nord de Sparte ; les Athéniens y furent battus par les Spartiates en août 418 ; Nicias était alors stratège, pas Alcibiade.

ἀντιτάττω : (inf aor ἀντιτάξαι ) : ranger en bataille en face de, opposer à

πόρρω 4: prép. + G : loin de ; / superlatif : πορρωτάτω

Ἀθῆναι , Ἀθηνῶν (αἱ) : Athènes

κατασκευάζω  2: ( inf aor κατασκευάσαι ) : installer, organiser

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le risque, le péril ; situation risquée ;

αὐτοῖς : désigne les Spartiates ; de même que le participe κρατήσασιν , ensuite, renvoie à eux

προστίθημι 2: ( f προσθήσω ; aor προσέθηκα ;) : ajouter 

l’aoriste de l’indicatif προσέθηκε indique le fait réel, ce qui s’est passé, la victoire des Spartiates sur les coalisés à Mantinée ; (cf οὐδέν, négation du réel)

κρατέω , ῶ 1: + A : vaincre ;

εἰ δ’ ἐσφάλησαν : εἰ+ aoriste : irréel du passé ; le sujet est évidemment « les Spartiates » ; limparfait ἦν qui suit est donc à traduire par un conditionnel passé.

σφάλλομαι 3: ( aor P ἐσφάλην ) : 1 glisser, vaciller ; 2 échouer, subir un malheur, un échec, une défaite ;

ἔργον ,ου (τό) 1: affaire ; // ἔργον ἐστ + inf : c’est une affaire difficile que ... ;

περιγίγνομαι 3: ( inf aor περιγενέσθαι ) : survivre ;

3

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après 

ἐπιτίθεμαι 3: ( aor 3ème p pl : ἐπέθεντο) : + inf : se mettre à , entreprendre de ;

καταλύω 2: détruire, démolir, dissoudre, renverser

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’état démocratique; la démocratie ;

χίλιοι , αι, α 4: mille

οἱ χίλιοι : les Mille : l’expression renvoie aux partisans de l’oligarchie, à Argos.

ὑπήκοος , ος, ον : docile, soumis à (+ D)

παραγίγνομαι / παραγίνομαι  2: ( παραγενήσομαι , παρεγενόμην , παραγέγονα ; part aor : παραγενόμενος ) : survenir, arriver;

οἱ δὲ παραγενόμενοι : le δέ a valeur de copule assertive : « et de fait ... »

δημοκρατία , ας (ἡ) 2: la démocratie , le gouvernement du peuple

Le renversement de la démocratie à Argos eut lieu en février 417

4

αὖθις 2: à l’inverse 

οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent) , le peuple ;

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: ( part aor M ἐξενεγκάμενος ), déclencher, mettre au jour, ressortir

ὅπλον , ου (τό) 2: l’arme

Le renversement de l’oligarchie eut lieu à la fin de l’été 417

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: ( part aor ἐπελθών ) : survenir

βεβαιόω , ῶ ( aor ἐϐεϐαίωσα ; inf aor: βεβαιῶσαι ): 1 affermir, consolider; 2 confirmer, garantir

μακρός , ά, όν 2: long, grand

τεῖχος , τείχους (τό) 2: la muraille, le mur

συμπείθω : ( aor συνέπεισα ): persuader entièrement ;

καθίημι (aor καθῆκα ; inf. aor. καθεῖναι ) : faire tomber de haut en bas ; faire descendre, prolonger vers le bas ;

προσμίγνυμι / προσμείγνυμι: ( f προσμείξω ; aor προσέμειξα ; ) : mêler qqch (A) à (D); faire approcher qqch de ; relier qqch à ;

προσμείξαντας < s e αὐτούς , sujet de l’infinitif aoriste qui suit >

θάλασσα , θαλάσσης / θάλαττα , ης (ἡ) 2: la mer

ἐξάπτω ( inf aor ἐξάψαι ; part aor ἐξάψας ) +A + G : attacher qqch à qqch

5

τέκτων , τέκτονος (ὁ) : 1 charpentier ; 2 tout ouvrier ou artisan

λιθουργός , λιθουργοῦ (ὁ) : le tailleur de pierres

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα  ) : amener, introduire

ἐνδείκνυμι  3: montrer; // MP ἐνδείκνυμαι ( impft M ἐνεδεικνύμην ) : manifester 

προθυμία , ας (ἡ) 4: zèle, ardeur, empressement

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ; part pr κτώμενος ; ) : acquérir (pft : posséder)

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : la reconnaissance, la gratitude, estime

ἰσχύς , ύος (ἡ) : la force ; la puissance ; l’influence ;

6

Πατρεύς , Πατρέως (ὁ) : (A pl. Πατρεῖς ; D pl Πατρεῦσιν ) : l’habitant de Patras , ville du nord du Péloponnèse, juste à l’entrée du golfe de Corinthe

Les murs reliant Patras à la mer furent construits pendant l’été 419, alors qu’Alcibiade était stratège

ὁμοίως 1: adv. semblablement, de même, pareillement,de la même manière

καταπίνω , καταπίομαι / καταπιοῦμαι , κατέπιον : avaler, engloutir, dévorer

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

μικρόν , οῦ  1: un peu de ; neutre adv : un peu ; κατὰ μικρόν : peu à peu ;

κατά + A 1: 1 en descendant le long de, selon, en suivant ; 2 sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour) ;

πούς , ποδός (ὁ) 1: le pied

κεφαλή , κεφαλῆς (ἡ) 4: la tête

ἀθρόως : en masse, d’un seul coup

7

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, le terrain, le sol; // Γῆ , Γῆς (ἡ) : Terre (divinité primordiale, épouse d’Ouranos ; sert de témoin aux serments, car elle sait tout ce qui se fait sur terre)

συμβουλεύω 1: (impft συνεβούλευον ) : conseiller 

ἀντέχομαι + G : s’attacher à ;

Ἄγραυλος , ου (ἡ) : Agraule , fille de Kécrops, était dotée d’un sanctuaire – Ἀγραύλιον ἱερόν – sur l’Acropole, dans ou devant lequel les éphèbes (18-20ans) prêtaient serment pendant leur formation militaire (l’éphébie)

προβάλλω 4: 1 jeter en avant ; 2 mettre en avant, proposer, alléguer ;

ἀεί 1: toujours, chaque fois;

ἔφηϐος , ἐφήϐου (ὁ) : l’éphèbe ; à Athènes, jeune homme qui apprend le métier militaire entre 18 et 20 ans ;

ἔργῳ : par le fait, en action, de fait, en fait, en réalité

8

ὀμνύω : jurer

ὅρος , ου (ὁ)  3: la frontière (pl le territoire, la contrée, le pays ) 

ὅροις : attribut : «  utiliser comme frontières ... »

Ἀττική , Ἀττικῆς (ἡ) : l’Attique

πυρός , οῦ (ὁ) : le froment , le blé 

κριθή , ῆς (ἡ) : l’orge

ἄμπελος , ἀμπέλου (ὁ) : la vigne

συκῆ , ῆς (ἡ) : le figuier 

ἐλαία , ας (ἡ) : l’olivier 

οἰκεῖος , α, ον 1: qui appartient en propre;

οἰκείαν : attribut du COD

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: 1 enseigner, expliquer, instruire, apprendre (+ 2 A); // 2 P : se laisser enseigner, apprendre

ἥμερος , α ou ος , ον : cultivé

τὴν ἥμερον < s e γῆν > καὶ καρποφόρον

καροφόρος , ος , ον : porteur de fruit, fertile

En fait, le texte complet du serment des éphèbes, tel qu’il a été retrouvé gravé sur une stèle, est le suivant : «  Je ne déshonorerai pas les armes sacrées que je porte ; je n’abandonnerai pas mon camarade de combat ; je lutterai pour la défense des sanctuaires et de l’Etat, et je transmettrai à la postérité une patrie non amoindrie, mais plus grande et plus puissante, dans la mesure de mes forces et avec l’aide de tous. J’obéirai aux magistrats, aux lois établies et à celles qui seront dûment instituées ; si quelqu’un veut les renverser, je l’en empêcherai de toutes mes forces et avec l’aide de tous. J’honorerai les cultes de mes pères. Je prends à témoin les divinités : Aglaure, Hestia, Enyô, Enyalios, Arès et Athéna Areia, Zeux, Thallô, Auxô, Hégémonè, Héraclès, les Bornes de la patrie, les Blés, les Orges, les Vignes, les Oliviers, les Figuiers. » (traduction L.Robert, ed. Champion, 1938) Ἵστορες θεοὶ Ἄγλαυρος, Ἑστία, Ἐνύω, Ἐνυάλιος, Ἄρης καὶ Ἀθηνᾶ Ἀρεία, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη, Ἡρακλῆς, ὅροι τῆς πατρίδος, πυροί, κριθαί, ἄμπελοι, ἐλάαι, συκαῖ. Dans ce serment, tous les nominatifs sont sur le même plan, alors qu’Alcibiade isole la fin de la formule, en faisant de

ὅροι τῆς πατρίδος un sujet, et de la suite des attributs du sujet! ... 


Vocabulaire alphabétique :

Ἄγραυλος , ου (ἡ) : Agraule , fille de Kécrops, était dotée d’un sanctuaire – Ἀγραύλιον ἱερόν – sur l’Acropole, dans ou devant lequel les éphèbes (18-20ans) prêtaient serment pendant leur formation militaire (l’éphébie)

ἀεί 1: toujours, chaque fois;

Ἀθῆναι , Ἀθηνῶν (αἱ) : Athènes

ἀθρόως : en masse, d’un seul coup

ἄμπελος , ἀμπέλου (ὁ) : la vigne

ἀντέχομαι + G : s’attacher à ;

ἀντιτάττω : (inf aor ἀντιτάξαι ) : ranger en bataille en face de, opposer à

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout entier 

ἀποδείκνυμι 2: ( impf ἀπεδείκνυον ; part aor P : ἀποδειχθείς ) : désigner, déclarer, proclamer ;

ἀσπίς , ἀσπίδος (ἡ) 3: le bouclier

Ἀττική , Ἀττικῆς (ἡ) : l’Attique

αὖθις 2: à l’inverse 

βεβαιόω , ῶ ( aor ἐϐεϐαίωσα ; inf aor: βεβαιῶσαι ): 1 affermir, consolider; 2 confirmer, garantir

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, le terrain, le sol; // Γῆ , Γῆς (ἡ) : Terre (divinité primordiale, épouse d’Ouranos ; sert de témoin aux serments, car elle sait tout ce qui se fait sur terre)

δημοκρατία , ας (ἡ) 2: la démocratie , le gouvernement du peuple

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’état démocratique; la démocratie ;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: 1 enseigner, expliquer, instruire, apprendre (+ 2 A); // 2 P : se laisser enseigner, apprendre

διΐστημι: tr : (inf aor διαστῆσαι ;) séparer , diviser;

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: s’en aller ; échouer ;

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: ( part aor M ἐξενεγκάμενος ), déclencher, mettre au jour, ressortir

ἐλαία , ας (ἡ) : l’olivier 

ἐνδείκνυμι  3: montrer; // MP ἐνδείκνυμαι ( impft M ἐνεδεικνύμην ) : manifester 

ἐξάπτω ( inf aor ἐξάψαι ; part aor ἐξάψας ) +A + G : attacher qqch à qqch

ἐπαινέω , ῶ 1: (impft 3 pers sg ἐπῄνει ) : donner des éloges, admirer, louer, approuver

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: ( part aor ἐπελθών ) : survenir

ἐπιτίθεμαι 3: ( aor 3ème p pl : ἐπέθεντο) : + inf : se mettre à , entreprendre de ;

ἔργον ,ου (τό) 1: affaire ; // ἔργον ἐστ + inf : c’est une affaire difficile que ... ;

ἔργῳ : par le fait, en action, de fait, en fait, en réalité

ἔφηϐος , ἐφήϐου (ὁ) : l’éphèbe ; à Athènes, jeune homme qui apprend le métier militaire entre 18 et 20 ans ;

Ἠλεῖοι , Ἠλείων (οἱ) : les Eléens, les habitants d’Elis, cité située à l’extrême nord-ouest du Péloponnèse

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

ἥμερος , α ou ος , ον : cultivé

θάλασσα , θαλάσσης / θάλαττα , ης (ἡ) 2: la mer

ἰσχύς , ύος (ἡ) : la force ; la puissance ; l’influence ;

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

καθίημι (aor καθῆκα ; inf. aor. καθεῖναι ) : faire tomber de haut en bas ; faire descendre, prolonger vers le bas ;

καροφόρος , ος , ον : porteur de fruit, fertile

κατά + A 1: 1 en descendant le long de, selon, en suivant ; 2 sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour) ;

καταλύω 2: détruire, démolir, dissoudre, renverser

καταπίνω , καταπίομαι / καταπιοῦμαι , κατέπιον : avaler, engloutir, dévorer

κατασκευάζω  2: ( inf aor κατασκευάσαι ) : installer, organiser

κεφαλή , κεφαλῆς (ἡ) 4: la tête

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le risque, le péril ; situation risquée ;

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα  ) : amener, introduire

κραδαίνω : ( κραδᾶναι ) : agiter, ébranler

κρατέω , ῶ 1: + A : vaincre ;

κριθή , ῆς (ἡ) : l’orge

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ; part pr κτώμενος ; ) : acquérir (pft : posséder)

λιθουργός , λιθουργοῦ (ὁ) : le tailleur de pierres

μακρός , ά, όν 2: long, grand

Μαντίνεια , ας (ἡ) : Mantinée, , ville située au centre du Péloponnèse, et au nord de Sparte ; les Athéniens y furent battus par les Spartiates en août 418 

Μαντινεύς , Μαντινέως (ὁ) : le Mantinéen, l’habitant de Mantinée , ville située au centre du Péloponnèse, et au nord de Sparte

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après 

μικρόν , οῦ  1: un peu de ; neutre adv : un peu ; κατὰ μικρόν : peu à peu ;

οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent) , le peuple ;

οἰκεῖος , α, ον 1: qui appartient en propre;

ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ;

ὀμνύω : jurer

ὁμοίως 1: adv. semblablement, de même, pareillement,de la même manière

ὅπλον , ου (τό) 2: l’arme

ὅρος , ου (ὁ)  3: la frontière (pl le territoire, la contrée, le pays ) 

παραγίγνομαι / παραγίνομαι  2: ( παραγενήσομαι , παρεγενόμην , παραγέγονα ; part aor : παραγενόμενος ) : survenir, arriver;

Πατρεύς , Πατρέως (ὁ) : (A pl. Πατρεῖς ; D pl Πατρεῦσιν ) : l’habitant de Patras , ville du nord du Péloponnèse, juste à l’entrée du golfe de Corinthe

Πελοπόννησος , ου (ἡ) : le Péloponnèse, partie sud de la Grèce, qui fait presqu’île, au sud de l’isthme de Corinthe

περιγίγνομαι 3: ( inf aor περιγενέσθαι ) : survivre ;

πόρρω 4: prép. + G : loin de ; / superlatif : πορρωτάτω

πούς , ποδός (ὁ) 1: le pied

πράξις , πράξεως (ἡ) 1: l’action (au pl, souvent :les affaires publiques, le gouvernement, la politique)

προβάλλω 4: 1 jeter en avant ; 2 mettre en avant, proposer, alléguer ;

προθυμία , ας (ἡ) 4: zèle, ardeur, empressement

προσμίγνυμι / προσμείγνυμι: ( f προσμείξω ; aor προσέμειξα ; ) : mêler qqch (A) à (D); faire approcher qqch de ; relier qqch à ;

προστίθημι 2: ( f προσθήσω ; aor προσέθηκα ;) : ajouter 

πυρός , οῦ (ὁ) : le froment , le blé 

συκῆ , ῆς (ἡ) : le figuier 

συμβουλεύω 1: (impft συνεβούλευον ) : conseiller 

συμπείθω : ( aor συνέπεισα ): persuader entièrement ;

σφάλλομαι 3: ( aor P ἐσφάλην ) : 1 glisser, vaciller ; 2 échouer, subir un malheur, un échec, une défaite ;

τεῖχος , τείχους (τό) 2: la muraille, le mur

τέκτων , τέκτονος (ὁ) : 1 charpentier ; 2 tout ouvrier ou artisan

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: 1 tel, si grand, aussi grand; 2 autant de ; aussi nombreux;

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon 

ὑπήκοος , ος, ον : docile, soumis à (+ D)

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : la reconnaissance, la gratitude, estime

χίλιοι , αι, α 4: mille


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀεί 1: toujours, chaque fois;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout entier 

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, le terrain, le sol; // Γῆ , Γῆς (ἡ) : Terre (divinité primordiale, épouse d’Ouranos ; sert de témoin aux serments, car elle sait tout ce qui se fait sur terre)

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’état démocratique; la démocratie ;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: 1 enseigner, expliquer, instruire, apprendre (+ 2 A); // 2 P : se laisser enseigner, apprendre

ἐπαινέω , ῶ 1: (impft 3 pers sg ἐπῄνει ) : donner des éloges, admirer, louer, approuver

ἔργον ,ου (τό) 1: affaire ; // ἔργον ἐστ + inf : c’est une affaire difficile que ... ;

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

ἴσως 1: peut-être, sans doute, probablement;

κατά + A 1: 1 en descendant le long de, selon, en suivant ; 2 sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour) ;

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le risque, le péril ; situation risquée ;

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα  ) : amener, introduire

κρατέω , ῶ 1: + A : vaincre ;

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ; part pr κτώμενος ; ) : acquérir (pft : posséder)

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après 

μικρόν , οῦ  1: un peu de ; neutre adv : un peu ; κατὰ μικρόν : peu à peu ;

οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent) , le peuple ;

οἰκεῖος , α, ον 1: qui appartient en propre;

ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ;

ὁμοίως 1: adv. semblablement, de même, pareillement,de la même manière

πούς , ποδός (ὁ) 1: le pied

πράξις , πράξεως (ἡ) 1: l’action (au pl, souvent :les affaires publiques, le gouvernement, la politique)

συμβουλεύω 1: (impft συνεβούλευον ) : conseiller 

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: 1 tel, si grand, aussi grand; 2 autant de ; aussi nombreux;

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon 

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν ) : la reconnaissance, la gratitude, estime

Fréquence 2 :

ἀποδείκνυμι 2: ( impf ἀπεδείκνυον ; part aor P : ἀποδειχθείς ) : désigner, déclarer, proclamer ;

αὖθις 2: à l’inverse 

δημοκρατία , ας (ἡ) 2: la démocratie , le gouvernement du peuple

θάλασσα , θαλάσσης / θάλαττα , ης (ἡ) 2: la mer

καταλύω 2: détruire, démolir, dissoudre, renverser

κατασκευάζω  2: ( inf aor κατασκευάσαι ) : installer, organiser

μακρός , ά, όν 2: long, grand

ὅπλον , ου (τό) 2: l’arme

παραγίγνομαι / παραγίνομαι  2: ( παραγενήσομαι , παρεγενόμην , παραγέγονα ; part aor : παραγενόμενος ) : survenir, arriver;

προστίθημι 2: ( f προσθήσω ; aor προσέθηκα ;) : ajouter 

τεῖχος , τείχους (τό) 2: la muraille, le mur

Fréquence 3 :

ἀσπίς , ἀσπίδος (ἡ) 3: le bouclier

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: s’en aller ; échouer ;

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: ( part aor M ἐξενεγκάμενος ), déclencher, mettre au jour, ressortir

ἐνδείκνυμι  3: montrer; // MP ἐνδείκνυμαι ( impft M ἐνεδεικνύμην ) : manifester 

ἐπιτίθεμαι 3: ( aor 3ème p pl : ἐπέθεντο) : + inf : se mettre à , entreprendre de ;

ὅρος , ου (ὁ)  3: la frontière (pl le territoire, la contrée, le pays ) 

περιγίγνομαι 3: ( inf aor περιγενέσθαι ) : survivre ;

σφάλλομαι 3: ( aor P ἐσφάλην ) : 1 glisser, vaciller ; 2 échouer, subir un malheur, un échec, une défaite ;

Fréquence 4 :

ἐπέρχομαι ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ) 4: ( part aor ἐπελθών ) : survenir

κεφαλή , κεφαλῆς (ἡ) 4: la tête

πόρρω 4: prép. + G : loin de ; / superlatif : πορρωτάτω

προβάλλω 4: 1 jeter en avant ; 2 mettre en avant, proposer, alléguer ;

προθυμία , ας (ἡ) 4: zèle, ardeur, empressement

χίλιοι , αι, α 4: mille


Ne pas apprendre :

Ἄγραυλος , ου (ἡ) : Agraule , fille de Kécrops, était dotée d’un sanctuaire – Ἀγραύλιον ἱερόν – sur l’Acropole, dans ou devant lequel les éphèbes (18-20ans) prêtaient serment pendant leur formation militaire (l’éphébie)

Ἀθῆναι , Ἀθηνῶν (αἱ) : Athènes

ἀθρόως : en masse, d’un seul coup

ἄμπελος , ἀμπέλου (ὁ) : la vigne

ἀντέχομαι + G : s’attacher à ;

ἀντιτάττω : (inf aor ἀντιτάξαι ) : ranger en bataille en face de, opposer à

Ἀττική , Ἀττικῆς (ἡ) : l’Attique

βεβαιόω , ῶ ( aor ἐϐεϐαίωσα ; inf aor: βεβαιῶσαι ): 1 affermir, consolider; 2 confirmer, garantir

διΐστημι: tr : (inf aor διαστῆσαι ;) séparer , diviser;

ἐλαία , ας (ἡ) : l’olivier 

ἐξάπτω ( inf aor ἐξάψαι ; part aor ἐξάψας ) +A + G : attacher qqch à qqch

ἔργῳ : par le fait, en action, de fait, en fait, en réalité

ἔφηϐος , ἐφήϐου (ὁ) : l’éphèbe ; à Athènes, jeune homme qui apprend le métier militaire entre 18 et 20 ans ;

Ἠλεῖοι , Ἠλείων (οἱ) : les Eléens, les habitants d’Elis, cité située à l’extrême nord-ouest du Péloponnèse

ἥμερος , α ou ος , ον : cultivé

ἰσχύς , ύος (ἡ) : la force ; la puissance ; l’influence ;

καθίημι (aor καθῆκα ; inf. aor. καθεῖναι ) : faire tomber de haut en bas ; faire descendre, prolonger vers le bas ;

καροφόρος , ος , ον : porteur de fruit, fertile

καταπίνω , καταπίομαι / καταπιοῦμαι , κατέπιον : avaler, engloutir, dévorer

κραδαίνω : ( κραδᾶναι ) : agiter, ébranler

κριθή , ῆς (ἡ) : l’orge

λιθουργός , λιθουργοῦ (ὁ) : le tailleur de pierres

Μαντίνεια , ας (ἡ) : Mantinée, , ville située au centre du Péloponnèse, et au nord de Sparte ; les Athéniens y furent battus par les Spartiates en août 418 

Μαντινεύς , Μαντινέως (ὁ) : le Mantinéen, l’habitant de Mantinée , ville située au centre du Péloponnèse, et au nord de Sparte

ὀμνύω : jurer

Πατρεύς , Πατρέως (ὁ) : (A pl. Πατρεῖς ; D pl Πατρεῦσιν ) : l’habitant de Patras , ville du nord du Péloponnèse, juste à l’entrée du golfe de Corinthe

Πελοπόννησος , ου (ἡ) : le Péloponnèse, partie sud de la Grèce, qui fait presqu’île, au sud de l’isthme de Corinthe

προσμίγνυμι / προσμείγνυμι: ( f προσμείξω ; aor προσέμειξα ; ) : mêler qqch (A) à (D); faire approcher qqch de ; relier qqch à ;

πυρός , οῦ (ὁ) : le froment , le blé 

συκῆ , ῆς (ἡ) : le figuier 

συμπείθω : ( aor συνέπεισα ): persuader entièrement ;

τέκτων , τέκτονος (ὁ) : 1 charpentier ; 2 tout ouvrier ou artisan

ὑπήκοος , ος, ον : docile, soumis à (+ D)Comparaison de traductions :

Μετὰ δὲ τὴν μάχην εὐθὺς ἐπέθεντο καταλύειν ἐν Ἄργει τὸν δῆμον οἱ χίλιοι καὶ τὴν πόλιν ὑπήκοον ποιεῖν Λακεδαιμονίοις· οἱ δὲ παραγενόμενοι κατέλυσαν τὴν δημοκρατίαν.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Après la bataille, Les Mille entreprirent aussitôt de renverser la démocratie à Argos et de soumettre la ville aux Lacédémoniens ; ceux-ci se présentèrent et détruisirent le régime populaire.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Aussitôt après la bataille, les Mille formèrent le projet de renverser la démocratie à Argos et de soumettre la cité aux Lacédémoniens. Ceux-ci vinrent sur ces entrefaites et abolirent en effet la démocratie.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Après le combat, les Mille s'appliquèrent immédiatement à renverser le régime populaire à Argos et à faire de cette ville une sujette des Lacédémoniens, dont l'intervention balaya effectivement la démocratie.


Αὖθις δὲ τῶν πολλῶν ἐξενεγκαμένων τὰ ὅπλα καὶ κρατησάντων, ἐπελθὼν ὁ Ἀλκιβιάδης τήν τε νίκην ἐβεβαίωσε τῷ δήμῳ (...)

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Mais le peuple ayant repris les armes eut le dessus et Alcibiade étant survenu confirma la victoire des démocrates. (...)

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Mais le peuple reprit les armes et le dessus. Alcibiade accourut alors, assura la victoire populaire (...)

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Mais la majorité populaire reprit les armes, l'emporta et Alcibiade venu à la rescousse confirma la victoire des démocrates (...)


Retour en haut du texte