Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

16 Alcibiade bi-face

jouisseur débauché et idole du peuple16 Alcibiade bi-face : jouisseur débauché et idole du peuple

1 Ἐν δὲ τοῖς τοιούτοις πολιτεύμασι καὶ λόγοις καὶ φρονήματι καὶ δεινότητι, πολλὴν αὖ πάλιν τὴν τρυφὴν τῆς διαίτης καὶ περὶ πότους καὶ ἔρωτας ὑβρίσματα, καὶ θηλύτητας ἐσθήτων ἁλουργῶν ἑλκομένων δι' ἀγορᾶς, καὶ πολυτέλειαν ὑπερήφανον, ἐκτομάς τε καταστρωμάτων ἐν ταῖς τριήρεσιν, ὅπως μαλακώτερον ἐγκαθεύδοι , κειρίαις ἀλλὰ μὴ σανίσι τῶν στρωμάτων ἐπιβαλλομένων, ἀσπίδος τε διαχρύσου ποίησιν οὐδὲν ἐπίσημον τῶν πατρίων ἔχουσαν, ἀλλ' Ἔρωτα κεραυνοφόρον ὁρῶντες, 2 οἱ μὲν ἔνδοξοι μετὰ τοῦ βδελύττεσθαι καὶ δυσχεραίνειν ἐφοβοῦντο τὴν ὀλιγωρίαν αὐτοῦ καὶ παρανομίαν ὡς τυραννικὰ καὶ ἀλλόκοτα, τοῦ δὲ δήμου τὸ πάθος τὸ πρὸς αὐτὸν οὐ κακῶς ἐξηγούμενος ὁ Ἀριστοφάνης ταῦτ' εἴρηκε·

3

« ποθεῖ μέν, ἐχθαίρει δέ, βούλεται δ' ἔχειν »,

ἔτι δὲ μᾶλλον τῇ ὑπονοίᾳ πιέζων·

« Μάλιστα μὲν λέοντα μὴ 'ν πόλει τρέφειν·

ἢν δ' ἐκτρέφῃ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν. »


4 Ἐπιδόσεις γὰρ καὶ χορηγίαι καὶ φιλοτιμήματα πρὸς τὴν πόλιν ὑπερβολὴν μὴ ἀπολείποντα, καὶ δόξα προγόνων καὶ λόγου δύναμις καὶ σώματος εὐπρέπεια καὶ ῥώμη μετ' ἐμπειρίας τῶν πολεμικῶν καὶ ἀλκῆς πάντα τἆλλα συγχωρεῖν ἐποίει καὶ φέρειν μετρίως τοὺς Ἀθηναίους, ἀεὶ τὰ πρᾳότατα τῶν ὀνομάτων τοῖς ἁμαρτήμασι τιθεμένους, παιδιὰς καὶ φιλοτιμίας. 5 Οἷον ἦν καὶ τὸ Ἀγάθαρχον εἷρξαι τὸν ζωγράφον, εἶτα γράψαντα τὴν οἰκίαν ἀφεῖναι δωρησάμενον· καὶ Ταυρέαν ἀντιχορηγοῦντα ῥαπίσαι, φιλοτιμούμενον ὑπὲρ τῆς νίκης· καὶ τὸ Μηλίαν γυναῖκα ἐκ τῶν αἰχμαλώτων ἐξελόμενον καὶ συνόντα θρέψαι παιδάριον ἐξ αὐτῆς. 6 Καὶ γὰρ τοῦτο φιλάνθρωπον φιλανθρωπίαν ἐκάλουν, πλὴν ὅτι τοῦ τοὺς Μηλίους ἡβηδὸν ἀποσφαγῆναι τὴν πλείστην αἰτίαν ἔσχε, τῷ ψηφίσματι συνειπών. 7 Ἀριστοφῶντος δὲ Νεμέαν γράψαντος ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὑτῆς καθήμενον Ἀλκιβιάδην ἔχουσαν, ἐθεῶντο καὶ συνέτρεχον χαίροντες· οἱ δὲ πρεσβύτεροι καὶ τούτοις ἐδυσχέραινον ὡς τυραννικοῖς καὶ παρανόμοις. 8 Ἐδόκει δὲ καὶ Ἀρχέστρατος οὐκ ἀπὸ τρόπου λέγειν, ὡς ἡ Ἑλλὰς οὐκ ἂν ἤνεγκε δύο Ἀλκιβιάδας.


9 Ἐπεὶ δὲ Τίμων ὁ μισάνθρωπος εὐημερήσαντα τὸν Ἀλκιβιάδην καὶ προπεμπόμενον ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ἐπιφανῶς οὐ παρῆλθεν οὐδ' ἐξέκλινεν, ὥσπερ εἰώθει τοὺς ἄλλους, ἀλλ' ἀπαντήσας καὶ δεξιωσάμενος « εὖ γε » ἔφη « ποιεῖς αὐξόμενος, ὦ παῖ· μέγα γὰρ αὔξει κακὸν ἅπασι τούτοις, » οἱ μὲν ἐγέλων, οἱ δ' ἐβλασφήμουν, ἐνίους δὲ καὶ πάνυ τὸ λεχθὲν ἐπέστρεφεν. Οὕτως ἄκριτος ἦν ἡ δόξα περὶ αὐτοῦ διὰ τὴν τῆς φύσεως ἀνωμαλίαν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : ( sauf vocabulaire ch. 9 à 15)

1

ἐν + D 1: pour, en ce qui concerne, eu égard à ;

πολίτευμα , πολιτεύματος (τό) : mesure politique, mesure de gouvernement

φρόνημα , φρονήματος (τό) : 1 manière de pensée ; 2 élévation de pensée ; 3 orgueil

αὖ 1: à l’inverse, en sens inverse, au contraire ; d’un autre côté

πάλιν  11 en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ; 2 au contraire, à l’inverse 

construction : tous les accusatifs complètent ὁρῶντες , participe au nominatif (juste avant le 2).

τρυφή , τρυφῆς (ἡ) : mollesse, sensualité, relâchement

πότος , ου (ὁ) : la beuverie, la réunion où l’on boit

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

ὕϐρισμα , ὑϐρίσματος (τό) : violence, excès ; outrage ;

θηλύτης , ητος (ἡ) : caractère féminin ; caractère efféminé ;

ἐσθής , ῆτος (ἡ) : vêtement, habit

ἁλουργής , ής, ές : teint en pourpre

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ) 4: tirer, traîner;

διά + G 1: (élidé : δι’ ) : à travers, au milieu de;

ἀγορά, ἀγορᾶς (ἡ) 2: l’agora

πολυτέλεια , ας (ἡ) : dépense excessive, magnificence, luxe

ὑπερήφανος , ος, ον : très arrogant, d’une extrême arrogance

ἐκτομή , ἐκτομῆς (ἡ) : le fait de couper, l’entaille, la coupure

κατάστρωμα , καταστρώματος (τό) : le pont (d’un navire)

τριήρης , ους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour ;

μαλακῶς : sans heurt, mollement, avec douceur (comp μαλακώτερον )

ἐγκαθεύδω : + D : dormir sur

ἐγκαθεύδοι : opt. oblique

constr : κειρίαις ἀλλὰ μὴ σανίσι τῶν στρωμάτων ἐπιβαλλομένων : G abs

κειρία , ας (ἡ) : sangle de lit

σανίς , σανίδος (ἡ) : ( D pl σανίσι) : la planche

στρῶμα , στρώματος (τό) : matelas ; tapis; couverture;

ἐπιϐάλλω : jeter qqch sur (+ D ou ἐπί + Α)

διάχρυσος , ος, ον : ( G διαχρύσου ) : brodé d’or, rehaussé d’or, incrusté d’or

ποίησις , εως (ἡ) : la fabrication, la confection

ἐπίσημον , ου (τό) : marque distinctive, emblème

πάτριος , α/ος, ον 3: du père, paternel ; ancestral, traditionnel 

Ἔρως , ωτος (ὁ) : Eros

κεραυνοφόρος , ος, ον : porteur de foudre, porte-foudre

ὁράω , ῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir, regarder, observer 

2

ἔνδοξος , ος , ον : 1 renommé, célèbre, glorieux, illustre ; 2 conforme à l’opinion générale ; (sup. ἐνδοξότατος )

μετὰ τοῦ βδελύττεσθαι καὶ δυσχεραίνειν : inf. substantivés

βδελύττομαι  : détester, rejeter, avoir en horreur, vomir, dégueuler

δυσχεραίνω : 1 supporter avec peine, être mécontent de ; 2 s’indigner, s’irriter ;

φοβέομαι , οῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ) : redouter, craindre

ὀλιγωρία , ας (ἡ) : 1 négligence du devoir, insouciance ; 2 mépris ( + G : de, ou pour);

παρανομία , ας (ἡ) action contraire aux usages, licence, indécence, dérèglement :

ὡς + adj.  1: en tant que, comme;

τυραννικὰ , ἀλλόκοτα : neutres pluriels ( adj. subst. )

τυραννικός , ή, όν : 1 royal, princier ; 2 despotique, tyrannique, enclin à la tyrannie ; 3 caractéristique des tyrans, despotes ou princes ;

ἀλλόκοτος , ος, ον : étrange, bizarre, anticonformiste ;

πάθος , ους (τό) 3: l’impression, le sentiment

τὸ πάθος τὸ πρὸς αὐτόν : la répétition de l’article est un hellénisme fréquent ; τὸ πάθος est complément de ἐξηγούμενος

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα ) : mal (adv.) , à tort, sans raison ;

ἐξηγέομαι , οῦμαι : ( part pr ἐξηγούμενος ) : expliquer, interpréter ;

Ἀριστοφάνης , ους (ὁ) : Aristophane, ~445- ~385 av. J.C., auteur comique athénien (422 : Les Guêpes ; 414 : les Oiseaux ; 405 ; les Grenouilles...etc. )

A la fin des Grenouilles (citées ici v 1425 puis 1432-33) apparaissent les sentiments mitigés du peuple vis-à-vis d’Alcibiade.

3

ποθέω , ποθῶ 4: 1 regretter ce qu’on n’a plus,  regretter; demander de justifier l’absence de ; 2 désirer ce qu’on n’ a pas ; demander, réclamer ; désirer ardemment ; être amoureux de ;

ἐχθαίρω : (aor ἤχθηρα ) : prendre en haine

ὑπονοία , ας (ἡ) : allusion par insinuation, allusion, signification allégorique

πιέζω / πιεζέω : accabler , être accablant ;

λέων , λέοντος (ὁ) : le lion

μὴ 'ν πόλει τρέφειν : 'ν = ἐν; μὴ τρέφειν : expression de la défense ;

τρέφω 2: ( θρέψω , ἔθρεψα , τέτροφα ; inf aor θρέψαι ) : nourrir, élever

ἐάν / ἄν / ἢν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐκτρέφω : nourrir, élever

τρόπος , ου (ὁ) 1: le comportement; le tempérament, le caractère, l’humeur ; au pl. : les mœurs;

ὑπηρετέω , ῶ  4: + D : se soumettre à, obéir à, être docile à ;

4

χορηγία , ας (ἡ): la chorégie (liturgie qui consiste à fournir et financer un chœur)

φιλοτίμημα , φιλοτιμήματος (τό) : acte fait par ostentation, munificence, largesse

ὑπερβολή , ῆς (ἡ)3 : 1 l’excès, le comble ; 2 l’exagération ; 3 le dépassement

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ) : s’éloigner de, manquer 

πρόγονος , προγόνου (ὁ) 1: ancêtre, parent

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: le corps 

εὐπρέπεια , ας (ἡ) : belle apparence, beauté

ῥώμη , ης (ἡ) 3: la force

ἐμπειρία , ας (ἡ) 4: l’expérience

πολεμικός , ή, όν : de la guerre, guerrier

ἀλκή , ἀλκῆς (ἡ) 4: vaillance, force agissante, force efficace ;

πάντα τἆλλα = πάντα + τὰ + ἄλλα ; complément de συγχωρεῖν ; ce verbe, comme φέρειν, est introduit par ἐποίει (faire que...) et a pour sujet τοὺς Ἀθηναίους ; ἐποίει : accord par proximité avec le dernier nominatif.

ποιέω , ποιῶ 1: faire; // expressions : 1 ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que; 2 εὒ ποιῶ + part. = je fais bien de + inf. ;

μετρίως 4: de façon mesurée, avec mesure, patience, ou modération ;

πρᾶος , πραεῖα , πρᾶον : doux, indulgent (sup. πρᾳότατος, η, ον)

ἁμάρτημα , ἁμαρτήματος (τό) 2: la faute

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην , ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ;) : poser, placer, mettre , donner ;

παιδιά , ᾶς (ἡ) : espièglerie, enfantillage ; jeu, divertissement ;

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; / au pl. : largesses faites par ambition ; désir de se distinguer ;

5

οἷον neutre adv 3: comme, comme par exemple; // οἷον ἦν καὶ τό + prop inf... καὶ τό + prop inf....  : comme par exemple quand ... et quand ... + impfts

Ἀγάθαρχος , ου (ὁ) : Agatharkhos, nom d’homme

εἵργω ( inf aor εἷρξαι 3: fermer dedans, enfermer;

εἷρξαι ... ἀφεῖναι ...: le sujet sous-entendu est αὐτόν (Alcibiade)

ζωγράφος , ου (ὁ) : le peintre

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: peindre, décorer ;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

δωρέομαι ,οῦμαι : ( aor ἐδωρησάμην ) : donner une gratification, payer ;

Ταυρέας , ου (ὁ) : Tauréas, nom d’homme

ἀντιχορηγέω , ῶ : être chorège en rivalité avec qqn

C’est celui qui finance la représentation dramatique, le chorège, et non l’auteur de la pièce qui reçoit le prix, et la gloire afférente.

ῥαπίζω ( inf aor ῥαπίσαι ) : frapper à la figure, gifler ;

φιλοτιμέομαι , οῦμαι 4: rivaliser, être un rival ;

Μήλιος , α, ον : de Mélos (une des Cyclades), Mélien

La prise de Mélos eut lieu en 416 ; comme la suite du texte le signale, les Athéniens vainqueurs promulguèrent un décret de mise à mort de tous les hommes de l’île.

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme

αἰχμάλωτος ,ος, ον 4: pris à la pointe de la lance, prisonnier de guerre, prisonnier ; // αἰχμάλωτος , αἰχμαλώτου (ὁ) : le prisonnier de guerre

σύνειμι 1 2: (part pr : συνών , συνόντος ; D pl : συνοῦσιν: + D : avoir des rapports intimes, entretenir des relations sexuelles ;

παιδάριον , ου (τό) : le jeune enfant , le garçon

6

φιλανθρωπία , ας (ἡ) 4: l’humanité (sentiment), la bonté;

πλὴν ὅτι 1: sauf que ;

constr. : τῷ ψηφίσματι συνειπών, ἔσχε τὴν πλείστην αἰτίαν τοῦ (art. neutre introduisant ἀποσφαγῆναι : du fait que) τοὺς Μηλίους ἡβηδὸν ἀποσφαγῆναι

ἡϐηδόν : adv : dans l’âge de la force, d’âge adulte

ἀποσφάζω / ἀποσφάττω ( inf aor P ἀποσφαγῆναι ) : égorger

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) : le plus considérable, le plus grand;

αἰτία , ας (ἡ) : la responsabilité ; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : avoir la responsabilité de ;

ψηφίσμα , ψηφίσματος (τό) 1: le décret

συναγορεύω 3: ( aor συνεῖπον, part aor συνειπών ) : + D : 1 prendre le parti de ; 2 parler en faveur de, défendre (avocat)

7

Ἀριστοφών , Ἀριστοφῶντος (ὁ) : Aristophon, nom d’un peintre

constr. : Ἀριστοφῶντος γράψαντος ( G abs. ) Νεμέαν ἔχουσαν Ἀλκιβιάδην καθήμενον ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὑτῆς , etc ...

Νεμέα , ας (ἡ) : Némée, ville et plaine d’Argolide, dans le Péloponnèse

ἀγκάλη , ης (ἡ) : l’étreinte des bras, les bras

κάθημαι 2: ( impér. κάθησο ) être assis, être installé ; siéger, trôner ; part pr καθήμενος , η, ον

θεάομαι , ῶμαι 3: ( impft 3ème p pl ἐθεῶντο ) : regarder avec attention, contempler

συντρέχω ( impft συνέτρεχον , inf aor συνδραμεῖν ) : courir ensemble, accourir

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ;

ἐθεῶντο καὶ συνέτρεχον χαίροντες : χαίροντες porte plutôt sur ἐθεῶντο, mais manifeste la cause à la fois de l’affluence et du plaisir que procurait la contemplation du tableau ; le participe fait antithèse avec ἐδυσχέραινον qui suit

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux comp. πρεσβύτερος ,α,ον;

καί : aussi

δυσχεραίνω : ( impft ἐδυσχέραινον) : + D : supporter avec peine, être mécontent de ; s’indigner, s’irriter contre;

παράνομος , ος, ον 3: 1 contraire à la loi ; ennemi des lois ; 2 contraire aux usages, indécent ;

8

Ἀρχέστρατος , ου (ὁ) : Arkhéstratos, stratège lors de l’expédition de Potidée en 431, où s’illustra le jeune Alcibiade, alors compagnon de Socrate.

τρόπος , ου (ὁ) 1: manière d’être convenable ; κατὰ τρόπον : comme il convient ; ἀπὀ τρόπου : d’une manière qui ne convient pas ;

Ἑλλάς‚ άδος (ἡ) : l’Hellade, la Grèce

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

δύο 2: deux

9

constr. : Ἐπεὶ δὲ Τίμων ὁ μισάνθρωπος ... ἔφη ..., οἱ μὲν ἐγέλων, οἱ δ' ἐβλασφήμουν, ἐνίους δὲ καὶ πάνυ τὸ λεχθὲν ἐπέστρεφεν

Τίμων, Τίμωνος (ὁ) : Timon, nom d’homme (notamment Timon d’Athènes, connu pour sa misanthropie, qui inspira Shakespeare)

μισάνθρωπος , ου (ὁ) : le misanthrope

εὐημερέω , ῶ ( part aor εὐημερήσας ) : avoir du succès

προπέμπω : escorter, accompagner

ἐκκλησία , ας (ἡ) 2: l’assemblée, l’assemblée du peuple

ἐπιφανῶς : avec éclat, d’une manière éclatante

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρελήλυθα ) : faire un détour, passer son chemin ; négliger ;

ἐκκλίνω ( aor ἐξέκλινα ) : dévier, se détourner, s’écarter

εἴωθα 4: (pl que pft εἰώθειν ) : avoir coutume, avoir l’habitude de

τοὺς ἄλλους : A de relation ( « quant aux autres » « en ce qui concerne les autres »...)

ἀπαντάω , ῶ 3: (part aor ἀπαντήσας ) : aller à la rencontre

δεξιόομαι , οῦμαι : ( part aor δεξιωσάμενος ) : saluer de la main, tendre la main (droite) ;

εὖ 1: adv. bien ; εὖ ποιεῖν + part. : faire bien de + inf ;

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

αὐξάνω / αὔξω 4: croître, augmenter, grandir ; augmenter, accroître ; // αὐξάνομαι / αὔξομαι : s’accroître, grandir, croître, enfler, grossir ; progresser, s’améliorer ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur

γελάω , ῶ : ( impft ἐγέλων ) : rire

οἱ μὲν ἐγέλων, οἱ δ' ἐβλασφήμουν ...etc. : imparfaits à sens inchoatif : «  se mirent à ... »

βλασφημέω , ῶ : ( impft ἐϐλασφήμουν ) : prononcer de mauvaises paroles

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : certains, certaines ; quelques-uns

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ;

τὸ λεχθέν : part. aor. P substantivé de λέγω

ἐπιστρέφω : ( impft ἐπέστρεφον ) :faire tourner la pensée de, attirer l’attention de

ἄκριτος , ος, ον : indistinct, mélangé ;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: l’opinion

φύσις , φύσεως (ἡ) 1: nature

ἀνωμαλία , ας (ἡ) : l’inégalité, l’irrégularité


Vocabulaire alphabétique :

Ἀγάθαρχος , ου (ὁ) : Agatharkhos, nom d’homme

ἀγκάλη , ης (ἡ) : l’étreinte des bras, les bras

ἀγορά, ἀγορᾶς (ἡ) 2: l’agora

αἰτία , ας (ἡ) : la responsabilité ; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : avoir la responsabilité de ;

αἰχμάλωτος ,ος, ον 4: pris à la pointe de la lance, prisonnier de guerre, prisonnier ; // αἰχμάλωτος , αἰχμαλώτου (ὁ) : le prisonnier de guerre

ἄκριτος , ος, ον : indistinct, mélangé ;

ἀλκή , ἀλκῆς (ἡ) 4: vaillance, force agissante, force efficace ;

ἀλλόκοτος , ος, ον : étrange, bizarre, anticonformiste ;

ἁλουργής , ής, ές : teint en pourpre

ἁμάρτημα , ἁμαρτήματος (τό) 2: la faute

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

ἀντιχορηγέω , ῶ : être chorège en rivalité avec qqn

ἀνωμαλία , ας (ἡ) : l’inégalité, l’irrégularité

ἀπαντάω , ῶ 3: (part aor ἀπαντήσας ) : aller à la rencontre

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ) : s’éloigner de, manquer 

ἀποσφάζω / ἀποσφάττω ( inf aor P ἀποσφαγῆναι ) : égorger

Ἀριστοφάνης , ους (ὁ) : Aristophane, ~445- ~385 av. J.C., auteur comique athénien (422 : Les Guêpes ; 414 : les Oiseaux ; 405 ; les Grenouilles...etc. )

Ἀριστοφών , Ἀριστοφῶντος (ὁ) : Aristophon, nom d’un peintre

Ἀρχέστρατος , ου (ὁ) : Arkhéstratos, stratège lors de l’expédition de Potidée en 431, où s’illustra le jeune Alcibiade, alors compagnon de Socrate.

αὖ 1: à l’inverse, en sens inverse, au contraire ; d’un autre côté

αὐξάνω / αὔξω 4: croître, augmenter, grandir ; augmenter, accroître ; // αὐξάνομαι / αὔξομαι : s’accroître, grandir, croître, enfler, grossir ; progresser, s’améliorer ;

βδελύττομαι  : détester, rejeter, avoir en horreur, vomir, dégueuler

βλασφημέω , ῶ : ( impft ἐϐλασφήμουν ) : prononcer de mauvaises paroles

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

γελάω , ῶ : ( impft ἐγέλων ) : rire

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: peindre, décorer ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme

δεξιόομαι , οῦμαι : ( part aor δεξιωσάμενος ) : saluer de la main, tendre la main (droite) ;

διά + G 1: (élidé : δι’ ) : à travers, au milieu de;

διάχρυσος , ος, ον : ( G διαχρύσου ) : brodé d’or, rehaussé d’or, incrusté d’or

δόξα , δόξης (ἡ) 1: l’opinion

δύο 2: deux

δυσχεραίνω : ( impft ἐδυσχέραινον) : + D : supporter avec peine, être mécontent de ; s’indigner, s’irriter contre;

δυσχεραίνω : 1 supporter avec peine, être mécontent de ; 2 s’indigner, s’irriter ;

δωρέομαι ,οῦμαι : ( aor ἐδωρησάμην ) : donner une gratification, payer ;

ἐάν / ἄν / ἢν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐγκαθεύδω : + D : dormir sur

εἵργω ( inf aor εἷρξαι 3: fermer dedans, enfermer;

εἴωθα 4: (pl que pft εἰώθειν ) : avoir coutume, avoir l’habitude de

ἐκκλησία , ας (ἡ) 2: l’assemblée, l’assemblée du peuple

ἐκκλίνω ( aor ἐξέκλινα ) : dévier, se détourner, s’écarter

ἐκτομή , ἐκτομῆς (ἡ) : le fait de couper, l’entaille, la coupure

ἐκτρέφω : nourrir, élever

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ) 4: tirer, traîner;

Ἑλλάς‚ άδος (ἡ) : l’Hellade, la Grèce

ἐμπειρία , ας (ἡ) 4: l’expérience

ἐν + D 1: pour, en ce qui concerne, eu égard à ;

ἔνδοξος , ος , ον : 1 renommé, célèbre, glorieux, illustre ; 2 conforme à l’opinion générale ; (sup. ἐνδοξότατος )

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : certains, certaines ; quelques-uns

ἐξηγέομαι , οῦμαι : ( part pr ἐξηγούμενος ) : expliquer, interpréter ;

ἐπιϐάλλω : jeter qqch sur (+ D ou ἐπί + Α)

ἐπίσημον , ου (τό) : marque distinctive, emblème

ἐπιστρέφω : ( impft ἐπέστρεφον ) :faire tourner la pensée de, attirer l’attention de

ἐπιφανῶς : avec éclat, d’une manière éclatante

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

Ἔρως , ωτος (ὁ) : Eros

ἐσθής , ῆτος (ἡ) : vêtement, habit

εὖ 1: adv. bien ; εὖ ποιεῖν + part. : faire bien de + inf ;

εὐημερέω , ῶ ( part aor εὐημερήσας ) : avoir du succès

εὐπρέπεια , ας (ἡ) : belle apparence, beauté

ἐχθαίρω : (aor ἤχθηρα ) : prendre en haine

ζωγράφος , ου (ὁ) : le peintre

ἡϐηδόν : adv : dans l’âge de la force, d’âge adulte

θεάομαι , ῶμαι 3: ( impft 3ème p pl ἐθεῶντο ) : regarder avec attention, contempler

θηλύτης , ητος (ἡ) : caractère féminin ; caractère efféminé ;

κάθημαι 2: ( impér. κάθησο ) être assis, être installé ; siéger, trôner ; part pr καθήμενος , η, ον

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα ) : mal (adv.) , à tort, sans raison ;

κατάστρωμα , καταστρώματος (τό) : le pont (d’un navire)

κειρία , ας (ἡ) : sangle de lit

κεραυνοφόρος , ος, ον : porteur de foudre, porte-foudre

λέων , λέοντος (ὁ) : le lion

μαλακῶς : sans heurt, mollement, avec douceur (comp μαλακώτερον )

μετρίως 4: de façon mesurée, avec mesure, patience, ou modération ;

Μήλιος , α, ον : de Mélos (une des Cyclades), Mélien

μισάνθρωπος , ου (ὁ) : le misanthrope

Νεμέα , ας (ἡ) : Némée, ville et plaine d’Argolide, dans le Péloponnèse

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἷον neutre adv 3: comme, comme par exemple; // οἷον ἦν καὶ τό + prop inf... καὶ τό + prop inf....  : comme par exemple quand ... et quand ... + impfts

ὀλιγωρία , ας (ἡ) : 1 négligence du devoir, insouciance ; 2 mépris ( + G : de, ou pour);

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour ;

ὁράω , ῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir, regarder, observer 

πάθος , ους (τό) 3: l’impression, le sentiment

παιδάριον , ου (τό) : le jeune enfant , le garçon

παιδιά , ᾶς (ἡ) : espièglerie, enfantillage ; jeu, divertissement ;

πάλιν  11 en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ; 2 au contraire, à l’inverse 

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ;

παρανομία , ας (ἡ) action contraire aux usages, licence, indécence, dérèglement :

παράνομος , ος, ον 3: 1 contraire à la loi ; ennemi des lois ; 2 contraire aux usages, indécent ;

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρελήλυθα ) : faire un détour, passer son chemin ; négliger ;

πάτριος , α/ος, ον 3: du père, paternel ; ancestral, traditionnel 

πιέζω / πιεζέω : accabler , être accablant ;

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) : le plus considérable, le plus grand;

πλὴν ὅτι 1: sauf que ;

ποθέω , ποθῶ 4: 1 regretter ce qu’on n’a plus,  regretter; demander de justifier l’absence de ; 2 désirer ce qu’on n’ a pas ; demander, réclamer ; désirer ardemment ; être amoureux de ;

ποιέω , ποιῶ 1: faire; // expressions : 1 ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que; 2 εὒ ποιῶ + part. = je fais bien de + inf. ;

ποίησις , εως (ἡ) : la fabrication, la confection

πολεμικός , ή, όν : de la guerre, guerrier

πολίτευμα , πολιτεύματος (τό) : mesure politique, mesure de gouvernement

πολυτέλεια , ας (ἡ) : dépense excessive, magnificence, luxe

πότος , ου (ὁ) : la beuverie, la réunion où l’on boit

πρᾶος , πραεῖα , πρᾶον : doux, indulgent (sup. πρᾳότατος, η, ον)

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux comp. πρεσβύτερος ,α,ον;

πρόγονος , προγόνου (ὁ) 1: ancêtre, parent

προπέμπω : escorter, accompagner

ῥαπίζω ( inf aor ῥαπίσαι ) : frapper à la figure, gifler ;

ῥώμη , ης (ἡ) 3: la force

σανίς , σανίδος (ἡ) : ( D pl σανίσι) : la planche

στρῶμα , στρώματος (τό) : matelas ; tapis; couverture;

συναγορεύω 3: ( aor συνεῖπον, part aor συνειπών ) : + D : 1 prendre le parti de ; 2 parler en faveur de, défendre (avocat)

σύνειμι 1 2: (part pr : συνών , συνόντος ; D pl : συνοῦσιν: + D : avoir des rapports intimes, entretenir des relations sexuelles ;

συντρέχω ( impft συνέτρεχον , inf aor συνδραμεῖν ) : courir ensemble, accourir

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: le corps 

Ταυρέας , ου (ὁ) : Tauréas, nom d’homme

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην , ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ;) : poser, placer, mettre , donner ;

Τίμων, Τίμωνος (ὁ) : Timon, nom d’homme (notamment Timon d’Athènes, connu pour sa misanthropie, qui inspira Shakespeare)

τρέφω 2: ( θρέψω , ἔθρεψα , τέτροφα ; inf aor θρέψαι ) : nourrir, élever

τριήρης , ους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 le comportement; au pl. : les mœurs; 2 le tempérament, le caractère, l’humeur ; 3  manière d’être convenable ; κατὰ τρόπον : comme il convient ; ἀπὀ τρόπου : d’une manière qui ne convient pas ;

τρυφή , τρυφῆς (ἡ) : mollesse, sensualité, relâchement

τυραννικός , ή, όν : 1 royal, princier ; 2 despotique, tyrannique, enclin à la tyrannie ; 3 caractéristique des tyrans, despotes ou princes ;

ὕϐρισμα , ὑϐρίσματος (τό) : violence, excès ; outrage ;

ὑπερβολή , ῆς (ἡ)3 : 1 l’excès, le comble ; 2 l’exagération ; 3 le dépassement

ὑπερήφανος , ος, ον : très arrogant, d’une extrême arrogance

ὑπηρετέω , ῶ  4: + D : se soumettre à, obéir à, être docile à ;

ὑπονοία , ας (ἡ) : allusion par insinuation, allusion, signification allégorique

φιλανθρωπία , ας (ἡ) 4: l’humanité (sentiment), la bonté;

φιλοτιμέομαι , οῦμαι 4: rivaliser, être un rival ;

φιλοτίμημα , φιλοτιμήματος (τό) : acte fait par ostentation, munificence, largesse

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; / au pl. : largesses faites par ambition ; désir de se distinguer ;

φοβέομαι , οῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ) : redouter, craindre

φρόνημα , φρονήματος (τό) : 1 manière de pensée ; 2 élévation de pensée ; 3 orgueil

φύσις , φύσεως (ἡ) 1: nature

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ;

χορηγία , ας (ἡ): la chorégie (liturgie qui consiste à fournir et financer un chœur)

ψηφίσμα , ψηφίσματος (τό) 1: le décret

ὡς + adj.  1: en tant que, comme;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

αἰτία , ας (ἡ) : la responsabilité ; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : avoir la responsabilité de ;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

αὖ 1: à l’inverse, en sens inverse, au contraire ; d’un autre côté

γε 1: (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique);

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: peindre, décorer ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme

διά + G 1: (élidé : δι’ ) : à travers, au milieu de;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: l’opinion

ἐάν / ἄν / ἢν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐν + D 1: pour, en ce qui concerne, eu égard à ;

εὖ 1: adv. bien ; εὖ ποιεῖν + part. : faire bien de + inf ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le malheur

κακῶς 1: ( superlatif κάκιστα ) : mal (adv.) , à tort, sans raison ;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour ;

ὁράω , ῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir, regarder, observer 

πάλιν  11 en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour ; 2 au contraire, à l’inverse 

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) : le plus considérable, le plus grand;

πλὴν ὅτι 1: sauf que ;

ποιέω , ποιῶ 1: faire; // expressions : 1 ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que; 2 εὒ ποιῶ + part. = je fais bien de + inf. ;

πρόγονος , προγόνου (ὁ) 1: ancêtre, parent

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: le corps 

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην , ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ;) : poser, placer, mettre , donner ;

τρόπος , ου (ὁ) 1: 1 le comportement; au pl. : les mœurs; 2 le tempérament, le caractère, l’humeur;  3 manière d’être convenable ; κατὰ τρόπον : comme il convient ; ἀπὀ τρόπου : d’une manière qui ne convient pas ;

φύσις , φύσεως (ἡ) 1: nature

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ;

ψηφίσμα , ψηφίσματος (τό) 1: le décret

ὡς + adj.  1: en tant que, comme;

Fréquence 2 :

ἀγορά, ἀγορᾶς (ἡ) 2: l’agora

ἁμάρτημα , ἁμαρτήματος (τό) 2: la faute

ἀπολείπω 2: ( ἀπολείψω , ἀπέλιπον , ἀπολέλοιπα ) : s’éloigner de, manquer 

δύο 2: deux

ἐκκλησία , ας (ἡ) 2: l’assemblée, l’assemblée du peuple

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : certains, certaines ; quelques-uns

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

κάθημαι 2: ( impér. κάθησο ) être assis, être installé ; siéger, trôner ; part pr καθήμενος , η, ον

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ;

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρελήλυθα ) : faire un détour, passer son chemin ; négliger ;

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux comp. πρεσβύτερος ,α,ον;

σύνειμι 1 2: (part pr : συνών , συνόντος ; D pl : συνοῦσιν: + D : avoir des rapports intimes, entretenir des relations sexuelles ;

τρέφω 2: ( θρέψω , ἔθρεψα , τέτροφα ; inf aor θρέψαι ) : nourrir, élever

τριήρης , ους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

φοβέομαι , οῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ) : redouter, craindre

Fréquence 3 :

ἀπαντάω , ῶ 3: (part aor ἀπαντήσας ) : aller à la rencontre

εἵργω ( inf aor εἷρξαι 3: fermer dedans, enfermer;

θεάομαι , ῶμαι 3: ( impft 3ème p pl ἐθεῶντο ) : regarder avec attention, contempler

οἷον neutre adv 3: comme, comme par exemple; // οἷον ἦν καὶ τό + prop inf... καὶ τό + prop inf....  : comme par exemple quand ... et quand ... + impfts

πάθος , ους (τό) 3: l’impression, le sentiment

παράνομος , ος, ον 3: 1 contraire à la loi ; ennemi des lois ; 2 contraire aux usages, indécent ;

πάτριος , α/ος, ον 3: du père, paternel ; ancestral, traditionnel 

ῥώμη , ης (ἡ) 3: la force

συναγορεύω 3: ( aor συνεῖπον, part aor συνειπών ) : + D : 1 prendre le parti de ; 2 parler en faveur de, défendre (avocat)

ὑπερβολή , ῆς (ἡ)3 : 1 l’excès, le comble ; 2 l’exagération ; 3 le dépassement

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; / au pl. : largesses faites par ambition ; désir de se distinguer ;

Fréquence 4 :

αἰχμάλωτος ,ος, ον 4: pris à la pointe de la lance, prisonnier de guerre, prisonnier ; // αἰχμάλωτος , αἰχμαλώτου (ὁ) : le prisonnier de guerre

ἀλκή , ἀλκῆς (ἡ) 4: vaillance, force agissante, force efficace ;

αὐξάνω / αὔξω 4: croître, augmenter, grandir ; augmenter, accroître ; // αὐξάνομαι / αὔξομαι : s’accroître, grandir, croître, enfler, grossir ; progresser, s’améliorer ;

εἴωθα 4: (pl que pft εἰώθειν ) : avoir coutume, avoir l’habitude de

ἕλκω (aoriste εἵλκυσα ) 4: tirer, traîner;

ἐμπειρία , ας (ἡ) 4: l’expérience

μετρίως 4: de façon mesurée, avec mesure, patience, ou modération ;

ποθέω , ποθῶ 4: 1 regretter ce qu’on n’a plus,  regretter; demander de justifier l’absence de ; 2 désirer ce qu’on n’ a pas ; demander, réclamer ; désirer ardemment ; être amoureux de ;

ὑπηρετέω , ῶ  4: + D : se soumettre à, obéir à, être docile à ;

φιλανθρωπία , ας (ἡ) 4: l’humanité (sentiment), la bonté;

φιλοτιμέομαι , οῦμαι 4: rivaliser, être un rival ;


Ne pas apprendre :

Ἀγάθαρχος , ου (ὁ) : Agatharkhos, nom d’homme

ἀγκάλη , ης (ἡ) : l’étreinte des bras, les bras

ἄκριτος , ος, ον : indistinct, mélangé ;

ἀλλόκοτος , ος, ον : étrange, bizarre, anticonformiste ;

ἁλουργής , ής, ές : teint en pourpre

ἀντιχορηγέω , ῶ : être chorège en rivalité avec qqn

ἀνωμαλία , ας (ἡ) : l’inégalité, l’irrégularité

ἀποσφάζω / ἀποσφάττω ( inf aor P ἀποσφαγῆναι ) : égorger

Ἀριστοφάνης , ους (ὁ) : Aristophane, ~445- ~385 av. J.C., auteur comique athénien (422 : Les Guêpes ; 414 : les Oiseaux ; 405 ; les Grenouilles...etc. )

Ἀριστοφών , Ἀριστοφῶντος (ὁ) : Aristophon, nom d’un peintre

Ἀρχέστρατος , ου (ὁ) : Arkhéstratos, stratège lors de l’expédition de Potidée en 431, où s’illustra le jeune Alcibiade, alors compagnon de Socrate.

βδελύττομαι  : détester, rejeter, avoir en horreur, vomir, dégueuler

βλασφημέω , ῶ : ( impft ἐϐλασφήμουν ) : prononcer de mauvaises paroles

γελάω , ῶ : ( impft ἐγέλων ) : rire

δεξιόομαι , οῦμαι : ( part aor δεξιωσάμενος ) : saluer de la main, tendre la main (droite) ;

διάχρυσος , ος, ον : ( G διαχρύσου ) : brodé d’or, rehaussé d’or, incrusté d’or

δυσχεραίνω : ( impft ἐδυσχέραινον) : + D : 1 supporter avec peine, être mécontent de ; 2 s’indigner, s’irriter contre;

δωρέομαι ,οῦμαι : ( aor ἐδωρησάμην ) : donner une gratification, payer ;

ἐγκαθεύδω : + D : dormir sur

ἐκκλίνω ( aor ἐξέκλινα ) : dévier, se détourner, s’écarter

ἐκτομή , ἐκτομῆς (ἡ) : le fait de couper, l’entaille, la coupure

ἐκτρέφω : nourrir, élever

Ἑλλάς‚ άδος (ἡ) : l’Hellade, la Grèce

ἔνδοξος , ος , ον : 1 renommé, célèbre, glorieux, illustre ; 2 conforme à l’opinion générale ; (sup. ἐνδοξότατος )

ἐξηγέομαι , οῦμαι : ( part pr ἐξηγούμενος ) : expliquer, interpréter ;

ἐπιϐάλλω : jeter qqch sur (+ D ou ἐπί + Α)

ἐπίσημον , ου (τό) : marque distinctive, emblème

ἐπιστρέφω : ( impft ἐπέστρεφον ) :faire tourner la pensée de, attirer l’attention de

ἐπιφανῶς : avec éclat, d’une manière éclatante

Ἔρως , ωτος (ὁ) : Eros

ἐσθής , ῆτος (ἡ) : vêtement, habit

εὐημερέω , ῶ ( part aor εὐημερήσας ) : avoir du succès

εὐπρέπεια , ας (ἡ) : belle apparence, beauté

ἐχθαίρω : (aor ἤχθηρα ) : prendre en haine

ζωγράφος , ου (ὁ) : le peintre

ἡϐηδόν : adv : dans l’âge de la force, d’âge adulte

θηλύτης , ητος (ἡ) : caractère féminin ; caractère efféminé ;

κατάστρωμα , καταστρώματος (τό) : le pont (d’un navire)

κειρία , ας (ἡ) : sangle de lit

κεραυνοφόρος , ος, ον : porteur de foudre, porte-foudre

λέων , λέοντος (ὁ) : le lion

μαλακῶς : sans heurt, mollement, avec douceur (comp μαλακώτερον )

Μήλιος , α, ον : de Mélos (une des Cyclades), Mélien

μισάνθρωπος , ου (ὁ) : le misanthrope

Νεμέα , ας (ἡ) : Némée, ville et plaine d’Argolide, dans le Péloponnèse

ὀλιγωρία , ας (ἡ) : 1 négligence du devoir, insouciance ; 2 mépris ( + G : de, ou pour);

παιδάριον , ου (τό) : le jeune enfant , le garçon

παιδιά , ᾶς (ἡ) : espièglerie, enfantillage ; jeu, divertissement ;

παρανομία , ας (ἡ) action contraire aux usages, licence, indécence, dérèglement :

πιέζω / πιεζέω : accabler , être accablant ;

ποίησις , εως (ἡ) : la fabrication, la confection

πολεμικός , ή, όν : de la guerre, guerrier

πολίτευμα , πολιτεύματος (τό) : mesure politique, mesure de gouvernement

πολυτέλεια , ας (ἡ) : dépense excessive, magnificence, luxe

πότος , ου (ὁ) : la beuverie, la réunion où l’on boit

πρᾶος , πραεῖα , πρᾶον : doux, indulgent (sup. πρᾳότατος, η, ον)

προπέμπω : escorter, accompagner

ῥαπίζω ( inf aor ῥαπίσαι ) : frapper à la figure, gifler ;

σανίς , σανίδος (ἡ) : ( D pl σανίσι) : la planche

στρῶμα , στρώματος (τό) : matelas ; tapis; couverture;

συντρέχω ( impft συνέτρεχον , inf aor συνδραμεῖν ) : courir ensemble, accourir

Ταυρέας , ου (ὁ) : Tauréas, nom d’homme

Τίμων, Τίμωνος (ὁ) : Timon, nom d’homme (notamment Timon d’Athènes, connu pour sa misanthropie, qui inspira Shakespeare)

τρυφή , τρυφῆς (ἡ) : mollesse, sensualité, relâchement

τυραννικός , ή, όν : 1 royal, princier ; 2 despotique, tyrannique, enclin à la tyrannie ; 3 caractéristique des tyrans, despotes ou princes ;

ὕϐρισμα , ὑϐρίσματος (τό) : violence, excès ; outrage ;

ὑπερήφανος , ος, ον : très arrogant, d’une extrême arrogance

ὑπονοία , ας (ἡ) : allusion par insinuation, allusion, signification allégorique

φιλοτίμημα , φιλοτιμήματος (τό) : acte fait par ostentation, munificence, largesse

φρόνημα , φρονήματος (τό) : 1 manière de pensée ; 2 élévation de pensée ; 3 orgueil

χορηγία , ας (ἡ): la chorégie (liturgie qui consiste à fournir et financer un chœur)


Comparaison de traductions :

Ἐν δὲ τοῖς τοιούτοις πολιτεύμασι καὶ λόγοις καὶ φρονήματι καὶ δεινότητι, πολλὴν αὖ πάλιν τὴν τρυφὴν τῆς διαίτης καὶ περὶ πότους καὶ ἔρωτας ὑβρίσματα, καὶ θηλύτητας ἐσθήτων ἁλουργῶν ἑλκομένων δι' ἀγορᾶς, καὶ πολυτέλειαν ὑπερήφανον (...)

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Avec cette activité politique et oratoire, qui montrait la grandeur de ses vues et de son habileté, faisaient contraste le profond relâchement de ses mœurs, ses excès de boisson, ses impudentes débauches. Il portait, comme une femme, des robes de pourpre qu’il laissait traîner sur l’agora, déployant un faste insolent (...)

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

A ces exploits politiques, à tous ses discours, à cette élévation d’esprit et cette habileté rare, Alcibiade associat une vie de plaisrs et de dissipations. C’étaient des banquets désordonnés, de folles amours ; il s’habillait de façon efféminée de longs manteaux de pourpre qu’il laissait traîner quand il traversait l’agora ; enfin c’était une insolente prodigalité ; (...)

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Au milieu d'actes politiques aussi considérables et de discours empreints d'intelligence et d'habileté, revenaient la profonde mollesse de son mode de vie, ses excès de boisson et d'amour, ses vêtements efféminés - des robes pourpres qu'il traînait à travers l'agora -, son luxe effréné (...)


(...) πάντα τἆλλα συγχωρεῖν ἐποίει καὶ φέρειν μετρίως τοὺς Ἀθηναίους, ἀεὶ τὰ πρᾳότατα τῶν ὀνομάτων τοῖς ἁμαρτήμασι τιθεμένους, παιδιὰς καὶ φιλοτιμίας.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

(...) faisaient que les Athéniens passaient sur tout le reste et supportaient sans trop de peine ses incartades, auxquelles ils donnaient toujours les noms les plus doux, n’y voyant qu’enfantillage et désir de se faire remarquer.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

(...) lui faisaient pardonner tout le reste : les Athéniens supportaient patiemment tout sans se fâcher, couvratn chque fois ses fautes des noms les plus doux en parlant d’enfantillages et de désir de se distinguer.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

(...) voilà qui faisait excuser tout le reste aux Athéniens, supportant Alcibiade avec calme et appliquant toujours à ses fautes les plus doux des noms : enfantillages, point d'honneur.Retour en haut du texte