Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

17 22 lexique des chapitres 17 à 22

tout le vocabulaire des chapitres 17-22ἀγαθός , ή, όν 1: bon, noble

ἄγαλμα , ἀγάλματος (τό) 3: la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas discerner la vérité, se tromper ;

ἀγνωμονέω , ῶ ( f ἀγνωμονήσω , aor ἠγνωμόνησα ) : ne pas prendre la bonne décision, mal se comporter

Ἀγρυλῆθεν : du dème Agrylè

ἀγών , ἀγῶνος (ὁ) 1: la lutte, le combat (D pl ἀγῶσι (ν) )

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: absence de crainte, sécurité ; sûreté, vie sauve, impunité ;

ἄδηλος , ος, ον 4: trouble, incertain

ἀδικέω , ῶ 1: 1 être en faute, injuste, coupable, être criminel; ἀ-δικέω τι : être coupable de quelque chose ; 2 faire du tort, faire du mal, être injuste, commettre un crime ; + 2A : commettre une injustice contre; // ἀδικέομαι , ἀδικοῦμαι ( part. aor. ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

ἀδόξως : adv. ; sans gloire ; de manière ignominieuse, dans l’infâmie ;

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾖδον )  : chanter, entonner

Ἀδώνια , Ἀδωνἱων (τά) : les fêtes d’Adonis

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

ἀθροίζω 4: (part pft P ἠθροισμένος ) :  rassembler

ἀθυμέω , ῶ : ( impft ἠθύμουν ) : être découragé, être abattu

Αἰγηίς , Ἀιγηίδος (ἡ) : la tribu Aigeïs, l’une des dix tribus clisthéniennes, à Athènes

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν;) :  s’emparer de, prendre ; // P (aor ᾑρέθην) être élu, être nommé ;

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ; part pr αἰσθανόμενος , η,ον ; part aor αἰσθόμενος ) : + G  ou A (surtout neutre) : percevoir, remarquer, s’apercevoir, se rendre compte de;

αἰτία , ας (ἡ) 1: le chef d'accusation; l'accusation;

ἀκέραιος , ος, ον : non endommagé, intact

ἀκόλαστος , ος, ον : sans retenue; licencieux, débauché ;

ἀκολουθέω , ῶ + D 4: accompagner, suivre 

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : 1 écouter, entendre ; 2 entendre dire, apprendre ;

ἄκρατος (ionien ἄκρητος ) , ος, ον : pur, à l’état pur, non mélangé

ἄκριτος , ος, ον : non jugé, sans jugement ;

ἀκροάομαι , ῶμαι 4: ( impf 3ème p pl  ἠκροῶντο ) : écouter avec attention (+ G : qqn) ;

ἀκρωτηριάζω ( part aor P ἀκρωτηριασθείς, ἀκρωτηριασθέντος ) : couper aux extrémités, mutiler, amputer ( + A de la partie coupée)

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον , G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: 1 malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté ; 2 sous la contrainte, contraint

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire ;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre , autrui ; ἅλλοι (οἱ) : les autres; // expr. : τά τε ἄλλα καὶ ... : le reste, et en particulier ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

ἀμϐλύς , ἀμϐλεῖα , ἀμϐλύ : émoussé, faible ( cpr ἀμϐλύτερος )

ἀμφίϐολος , ος, ον : ambigu , équivoque, douteux

ἄν 1: particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

ἀναβολή , ῆς (ἡ) : le délai, le report ;

ἀναγράφω (aor ἀνέγραψα )  4: inscrire, écrire, reporter par écrit

ἀνάγω (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ; aor. P : ἀνήχθην ) 3: 1 amener vers le haut ; / εἰς + Α : élever au rang de, faire remonter à ; 2 conduire en haute mer, emmener au large ; // M et P gagner le large

ἀναθαρρέω , ῶ : reprendre courage

ἀνάθημα , ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἀναπείθω : persuader (en faisant changer d’avis)

ἀναφανδόν : adv. : ouvertement, au grand jour

ἀναφλέγω ( part. aor. ἀναφλέξας ) : enflammer

Ἀνδοκίδης , Ἀνδοκίδου (ὁ) : Andodice ( 440 ?-390 ? av JC) , orateur attique

Ἀνδροκλῆς , Ἀνδροκλέους (ὁ) : Androclès

ἀνδρώδης , ης,ες : viril, courageux

ἀνίσταμαι 2: se lever;

ἀντί + G 1: au lieu de, à la place de 

ἀντιβολέω , ῶ : + A : supplier ;

ἀντιλέγω (f ἀντερῶ; aor. ἀντεῖπον ) 2: dire le contraire, s’opposer à, parler contre

ἀντιμαρτυρέω / ἀντιμαρτυρῶ : témoigner contre, prouver le contraire

ἀξιόλογος , ος, ον : digne d’être rapporté, digne de considération, considérable, mémorable

ἀξιόω , ῶ 1: ( impf 3ème p sg ἠξίου ) + A croire juste, réclamer

ἀξίωμα , ἀξιώματος (τό) : la valeur, l’autorité, le prestige 

ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι 1: (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ;part. aor : ἀπαλλαγείς, ἀπαλλαγέντος ; ) 1: + G : être libéré, être délivré ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων , ἀπιοῦσα , ἀπίον ;) :s’en aller, partir ; ἐκ + G quitter, s’éloigner de

ἀπό + G 1: à partir de, issu de, qui provient de, de;

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι , ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα ; part aor ἀποϐάς ) : débarquer 

ἀπόγονος , ἀπογόνου (ὁ) : le descendant

ἀποδείκνυμι 2: (part pft P : ἀποδεδειγμένος ) : désigner, déclarer, proclamer ;

ἀποδέω + G : manquer, être inférieur

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα; inf pf τεθνάναι ) : mourir, périr

ἄποικος , ος, ον : colon ; peuple colonie, colonie ( ville fondée par des gens venus d’une métropole, et qui ne gardent avec elle en principe que des liens religieux

ἀποκρίνομαι 2: répondre

ἀπολείπω 2: ( f ἀπολείψω , impft ἀπέλειπον ; aor ἀπέλιπον , pft ἀπολέλοιπα ; inf aor ἀπολιπεῖν ) : laisser, laisser derrière soi, abandonner;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; inf pr ἀπολλύναι ) : détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de; // ΜP ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ) : périr, mourir, être perdu

ἀπολογέομαι , οῦμαι 2: (impér 3ème p sg ἀπολογείσθω ) : plaider pour soi, se défendre; plaider pour se défendre de qqch 

ἀπολογία , ας (ἡ) 2: la défense

ἀπομιμέομαι , ἀπομιμοῦμαι : imiter, parodier

ἀπομίμησις , ἀπομιμήσεως (ἡ) : l’imitation

ἀποπλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

ἀποστέλλω 3: ( ἀποστελῶ , ἀπέστειλα , ἀπέσταλκα ) : envoyer 

ἀποτρέπω 4: ( impf ἀπέτρεπον ) : détourner;

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα impft M ἡπτόμην inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, palper, mettre la main à ou sur, atteindre; / M ἅπτομαι 3: (impft M ἡπτόμην ) : + G :  1 toucher à, attaquer  ; 2 s’attacher à, atteindre ;

Ἀργεῖος , α, ον : adj argien, grec ; // subst : Ἀργεῖοι , Ἀργείων (οἱ) : les Argiens (habitants d’Argos, cité du Péloponnèse)

ἀργός 2 , ή, όν : 1 inactif; 2 sans résultat, stérile ;

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: 1 le commencement, le début ; / ἐξ ἀρχῆς 1: depuis le début; 2 la magistrature, la charge; 

ἀσεϐέω , ῶ 2: être impie ( περί + Α : à l’égard de )

ἀστρολόγος , ου (ὁ) : l’astronome, l’astrologue

ἄτοπος , ος, ον 3: 1 déplacé; 2 absurde; ἄτοπόν ἐστιν + prop inf : il est absurde que

αὖθις 2: encore, de nouveau, une nouvelle fois ;

αὐτόθεν : adv. de lieu : 1 d’ici même ; 2 de là ; 3 dès lors ;

αὐτοκράτωρ , αὐτοκράτορος : muni des pleins pouvoirs (+ G ou πρός + Α : pour)

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

αὐτός , ή, ό 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ;

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ) : enlever, ôter, dépouiller de, retrancher (double accusatif) ; // M ἀφαιρέομαι 1: ( aor ἀφειλόμην ; inf aor : ἀφελέσθαι ; part. aor : ἀφελόμενος ; pft ἀφῄρημαι ; part pft ἀφῃρημένος) : +2 Α priver qqn de qqch ; enlever à ;

ἀφίημι 1: (part pr : ἀφιείς , ἀφιεῖσα , ἀφιέν ; aor. ἀφῆκα; inf aor 2 ἀφεῖναι ; part aor ἀφείς , ἀφέντος ) : laisser tomber,   relâcher ;

ἀφ-ίσταμαι 2: ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) : faire défection ;

ἄχθομαι 4: ( aor ἠχθόμην ) : être affligé, fâché de, supporter avec peine ; ἄχθομαι + part. : être fâché que, ou de ;

βέβαιος , βέβαιος / βεϐαία , ον 3: sûr, certain ;

βέλτιον 1: (n.adv.) mieux ;

βιάζομαι 2: exercer une violence, violenter

βοήθεια , βοηθείας (ἡ) : l’aide, le secours

βουλεύομαι 1: délibérer ; + A, ou περί + G délibérer sur

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: le Conseil (des 500 : prépare les délibérations de l’assemblée du peuple (ἐκκλησία) , seule souveraine);

βούλομαι 1: ( βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι ) :  vouloir, ( + inf.)

γάρ 1: car, en effet ;

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) certes, assurément  (parfois ironique); 2 pourtant (indique une restriction)

γεγονός , ότος (τό) : l’événement, le fait (> γίγνομαι : arriver)

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, le sol;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;) 1: 1 naître (+ G : de qqn); être le fait de (+ G) ; 2 devenir; 3 advenir, arriver, se produire  ; 4 être (notamment à l’aoriste)

γνώμη , ης (ἡ) 1: l’opinion, le sentiment, l’idée ;

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître

γράφω 1: ( γράψω , ἔγραψα , γέγραφα P γράφομαι γραφήσομαι ἐγράφην γέγραμμαι: 1 figurer, écrire, inscrire ; 2 proposer un projet de loi, proposer une loi ( νόμον sous-entendu ou non - vocabulaire politique) ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme

δᾳδοῦχος , δᾳδούχου (ὁ) : le porteur de torche ; le dadouque, célébrant qui lève le premier la torche lors des Mystères ;

δαιμόνιον , δαιμονίου (τό) : la divinité, le démon, le génie (supérieur aux hommes, mais inférieur aux dieux olympiens)

δαΐς , δᾷδος (ἡ) : (Α δᾷδα ) : la torche

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δείδω 1: ( δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ; part pft δεδοικώς , δεδοικότος ; part aor δείσας , δείσαντος ; inf pft : δεδιέναι ; part pft δεδίως  ) : craindre, redouter, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j’ai peur, je crains ;

δείκνυμι 1: ( δείξω , ἔδειξα , δέδειχα impf ἐδείκνυν ) : montrer, faire voir, révéler

δεικνύω : montrer, présenter ; représenter ;

δεινός , ή, όν 1: 1 à craindre, redoutable ; 2 terrible, affreux ;

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; inf f δεήσεσθαι ) : demander, implorer ; demander, prier qqn (G) de (+ inf)

δεσμωτήριον , ου (τό) 4: la prison

δέω 1 2: ( δήσω , ἔδησα , δέδηκα ; part aor P : δεθείς , δεθέντος ) : lier, attacher, enchaîner, emprisonner ;

δημαγωγός , οῦ (ὁ) : 1 orateur populaire ; 2 démagogue ;

δημεύω 4: confisquer ( au profit de l’Etat)

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine ( Α : Δήμητρα ou Δήμητραν)

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique)

Δημόστρατος , ου (ὁ) : Démostrate

διά + A 1: (élidé : δι’ ) : à cause de, en raison de, pour;

διαβολή , ῆς (ἡ) 3: accusation, calomnie

διαμετρέω , ῶ : (aor διεμέτρησα ) : mesurer, mesurer pour partager ;

διανοέομαι , οῦμαι 3: ( impft 3ème p sg : διενοεῖτο ) penser, méditer

διαπόντιος , ος , ον : outremer, au-delà des mers, en traversant les mers

διαπράττω (part aor P διαπραχθείς , διαπραχθέντος 2: faire jusqu’au bout, achever ;

διάπυρος , ος, ον : enflammé, ardent

διαταράττω / διαταράσσω (aor διετάραξα ; part aor P διαταραχθείς ) : bouleverser

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; part aor διαφυγών , διαφυγόντος ) : + A : échapper, se soustraire à ;

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα (part pft διεφθαρκώς , διεφθαρκότος ; pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: détruire, ruiner

διδάσκω 1: ( διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα ) : enseigner, expliquer, soutenir

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; aor sans augment 3ème pers pl δίδοσαν  ; impér. δίδου; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ) : donner

δικαστήριον ,ου (τό) 1: le tribunal

Διοκλείδας , ου (ὁ) : Diocleidas

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler, paraître, passer pour, avoir la réputation de ;

δοῦλος , δούλου (ὁ) 1: l’esclave

δράω 1: ( inf δρᾶν , opt attique : δρῴην ) : faire, agir ; accomplir (une action +A) ;

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: les forces, les troupes

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ;

ἐάν / ἄν / ἢν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes 

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἴδωλον , ου (τό) : image, simulacre;

εἰμι 1: être (impft : ἦ / ἦν , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; // expressions : 1 εἰμι + G : je fais partie de ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, (attention à l’esprit !)

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 jusqu’à ; vers (temps) ;

εἰσαγγελία , ας (ἡ) : eisangélie, procédure d’urgence de dénonciation d’un citoyen devant la Boulé ou l’assemblée du peuple ; procédure d’urgence, dénonciation ; accusation ;

εἰσαγγέλλω (aor εἰσήγγειλα ) : +Α + inf : poursuivre qqn pour avoir..., accuser qqn de

εἰσηγέομαι : ( aor  εἰσηγησάμην ) : 1 introduire ; 2 proposer ;

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; alors (élidé en εἶτ’ / εἶθ ΄ devant esprit rude

εἴτε ... εἴτε ... 1: soit … soit; soit que ... soit que ...

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de; 2 à la suite de, depuis, par suite de ; 3 à la suite de , sous l’effet de, par ;

ἑκάστοτε : chaque fois, à chaque fois

ἑκατόν : cent

ἐκεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐκκομίζω : emporter un corps, porter en terre, enterrer ;

ἐκπέμπω , ἐκπέμψω , ἐξέπεμψα , ἐκπέπομφα 3: 1 envoyer dehors, faire sortir; 2 faire partir à l’étranger

ἔκπλους , ἔκπλου (ὁ) : le départ d’un navire, ou d’une flotte

Ἐλευσίς , Ἐλευσῖνος (ἡ) : Eleusis

Ἑλλάνικος , ου (ὁ) : Hellanikos, de Mytilène (Lesbos), polygraphe du 5ème siècle av JC

ἐλπίζω 2: ( inf aor ἐλπίσαι , pft tardif : ἤλπικα ) : 1 + A s’attendre à ; 2 espérer

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἐμβάλλω 2: ( ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα ) : jeter dans; placer dans, mettre dans ;

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ; / expr. : ἐξ ἐμοῦ : à cause de moi, par mon fait

ἐν + D 1: 1 dans (sans chgt de lieu), sur ; 2 pendant

ἐνδίδωμι : ( inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ) : livrer

ἔνδοξος , ος , ον : renommé, célèbre, illustre ;

ἕνεκα ( οὕνεκα , εἵνεκα , ἕνεκεν ) 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : pour, en vue de 

ἕνη , ἕνης (ἡ) : adj. substantivé : le jour qui précède la nouvelle lune

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : certains, certaines ; quelques-uns

ἐνίστημι : 1 tr. placer; 2 intr. arriver ; // M ἐνίσταμαι ( inf M ἐνίστασθαι ) : prendre position contre, s’opposer à

ἐνταῦθα 2: alors

ἐξαιρέω , ῶ 3: (aor 2 ἐξεῖλον ; inf aor ἐξελεῖν ; part aor : ἐξελών , ἐξελόντος ) : retirer qqch ou qqn (A) de (G), soustraire qqn à ;

ἐξεργάζομαι (aor ἐξειργασάμην ; part pft P : ἐξειργασμένος , η,ον) 4: exécuter, réaliser, accomplir ;

ἐξετάζω 2: ( impft ἐξήταζον ) : examiner soigneusement

ἑορτή , ἑορτῆς (ἡ) 4: la fête ;

ἐπαίρω 3: ( part pft P ἐπηρμένος , η, ον ) 1 soulever; 2 exalter ; exciter ; + inf : inciter à ;// MP être exalté, transporté (notamment d’orgueil)

ἐπαιτιάομαι , ῶμαι : ( part aor P ἐπαιτιαθείς, ἐπαιτιαθέντος ) : accuser, incriminer

ἐπεί 1: conj : comme

ἔπειτα 1: ensuite, après

ἐπί + D 1: 1 après, à la suite de; 2 par suite de, sur la base de, à cause de ; 3 en vue de, pour ; 4 à (la) condition de, à la condition que, en vertu de, conformément à, moyennant, selon; ἐπὶ τούτοις : à ces conditions ;

ἐπί + G 1: 1 sur, devant, contre ; 2 à la tête de ;

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 contre ; 3 vers, auprès de ; 4 en vue de, pour ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἐπιϐάθρα , ἐπιϐάθρας (ἡ) : 1 plate-forme ; 2 point de départ pour ;

ἐπιγιγνώσκω ( part aor ἐπιγνών ) : reconnaître

ἐπιγραφή , ἐπιγραφῆς (ἡ) : l’inscription

ἐπιθυμέω , ῶ 1: ( impft ἐπεθύμουν ) : + G : désirer

ἐπισχέσις , εως (ἡ) : 1 arrêt ; 2 retard, retardement ;

ἐπιφανής , ής, ές : illustre ; ( comp. ἐπιφανέστερος , α, ον)

ἐπιφέρω 4: ( f ἐποίσω , aor ἐπήνεγκον ; subj aor ἐπενέγκω ) : 1 porter ou reporter (+ A) sur ou contre (+ D) ; 2 apporter ;

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf: ἐπεχείρουν ) : mettre la main à (prendre en main), entreprendre, tenter ; abst : tenter l’affaire, tenter l’entreprise, attaquer ;

ἐπιψηφίζω (inf. aor. ἐπιψηφίσαι ) : A mettre aux voix, faire voter ; M voter, voter favorablement, approuver par son vote ;

ἐπόπτης , ου (ὁ) : épopte, initié au degré supérieur des Mystères d’Eleusis, qui peut voir les objets sacrés

ἔργον ,ου (τό) 1: l’entreprise , l’affaire ;

ἐρήμη , ης (ἡ) : procès dans lequel une des parties fait défaut ; / ἐρήμην καταγιγνώσκειν (part aor : καταγνών , καταγνόντος ) : condamner par défaut ;

Ἑρμῆς , οῦ (ὁ) : Hermès, messager de Zeus, protecteur des voyages, dieu de la chance ; / Ἑρμαῖ , ῶν (οἱ) : les Hermès, têtes d’Hermès, dont les corps sont des colonnes placées aux carrefours ou en limite de propriété, colonnes sur lesquelles sont représentées les organes sexuels masculins, signes de fécondité.

Ἑρμοκοπίδης , ου (ὁ) : destructeur d’Hermès, mutilateur d’Hermès

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné ;

ἐρωτάω / ἐρωτῶ 2: interroger

ἑταῖρος , ἑταίρου (ὁ) 4: le compagnon, l’ami, le camarade

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second;

ἔτι  1: encore ; de plus : ἔτι ... καί: en plus 

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt ; /+ inf. : prêt à; sur le point d’être réalisé

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant, soudain, vite, directement ;

Εὐμολπίδαι , Εὐμολπιδῶν (οἱ) : les Eumolpides, famille sacerdotale chargée du culte de Déméter

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

εὐχή , εὐχῆς (ἡ) : la prière

ἐφόδια , ων (τά) : les provisions de route; les ressources ; la source d’approvisionnement ;

ἐχθρός ,οῦ (ὁ) 1: l’ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier) , celui qui est odieux, celui qu’on hait

ἔχω 1 : ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ἕωθεν : dès l’aube

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος )  1: vivre

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher 

1: employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors, sinon ;

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

ἤδη 1: 1 dès lors, désormais; 2 immédiatement, tout de suite ;

ἥκιστα 1: le moins ; pas du tout, pas le moins du monde ; οὐχ ἥκιστα = surtout

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge 

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour 

ἡμικύκλιον , ἡμικυκλίου (τό) : hémicycle, et toute chose en forme de demi-cercle

ἧττον 1: adv. moins ; avec ou + G moins ... que

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

θαυμάσιος , α, ον : extraordinaire; admirable, étonnant ;

Θεανώ , ούς (ἡ) : Théanô , nom de femme

θεάομαι , ῶμαι 3: (inf θεᾶσθαι ) : regarder avec attention, contempler, être spectateur

Θεοδωρος , ου (ὁ) : Théodoros, Théodore

θεός , οῦ (ἡ) 1: la déesse

θέσις , θέσεως (ἡ) : position (d’un lieu, par rapport à un autre)

Θεσσαλός , οῦ (ὁ) : Thessalos ;

θόρυϐος , θορύβου (ὁ) 4: trouble, émoi;

Θουκυδίδης , ου (ὁ) : Thucydide , historien athénien ( ~460 - ~399 av JC) de la Guerre du Péloponnèse

Θούριοι , Θουρίων (οἱ) : Thourioï, ville de Lucanie, au sud de l’Italie ; colonie d’Athènes

θρῆνος , θρήνου (ὁ) : le chant funèbre ; chant de deuil;  

θυμός , οῦ (ὁ) 4: 1 le coeur (siège des sentiments); 2 la passion, la fureur

ἴδιος , α, ον + G 1: propre, particulier à; à soi 

ἱδρύω : faire asseoir ; // ἱδρύομαι (part passé : ἱδρύμενος ) : Moyen : établir ; // Passif : ( part pft P ἱδρυμένος ) : être établi ; être placé sur un autel ;

ἱέρεια , ἱερείας (ἡ) : la prêtresse

ἱερεύς , ἱερέως (ὁ) : le prêtre, l’officiant (A pl ἱερεῖς )

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; τὰ ἱερά,ῶν : les objets sacrés ; 

ἱεροφάντης , ἱεροφάντου (ὁ) : le hiérophante, celui qui dévoile les choses sacrées ;

ἰσχυρός , ά, όν 2: solide

Ἰταλία , ας (ἡ) : l’Italie

καθάπερ : + G abs : comme si ;

καθάπτομαι : + G : attaquer, assaillir

καθαρός , ά, όν 3: propre, pur, net (s’emploie aussi pour une lumière éclatante, une eau limpide) ; innocent ;

καθέζομαι : être assis

καθήκω  : 1 être convenable, convenir à (ὁ καθήκων χρόνος : le temps normal, ordinaire) ; 2 arriver, se produire ;

καθίστημι (inf καθιστάναι ;inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: // formes intansitives. : (aor 2 : καθέστην ; inf aor 2 καταστῆναι ; part. aor.2: καταστάς , καταστάντος ; pft intr. : καθέστηκα) : se placer, se placer debout, s’établir; pft : être établi; // expr : καθεστηκότα , ων (τά) : l’ordre établi ;

καί 1: et, même, aussi ;

καὶ γάρ 1: le fait est que, de fait, en effet ;

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment, moment favorable, moment opportun, moment convenable, moment décisif, condition favorable, opportunité, occasion, circonstance ;

καίτοι 1: 1 et en vérité ; 2 or, pourtant, cependant, toutefois;

καίω , καύσω , ἔκαυσα , κέκαυκα : allumer, faire brûler, brûler; // P καίομαι : brûler ( καιόμενος , η, ον : enflammé)

κακοήθεια , ας (ἡ) : la méchanceté, la malignité, la perfidie

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait

καλέω , ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα  ) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

Καρχηδών , Καρχηδόνος (ἡ) : Carthage

κατά + A 1: d’après, conformément à, selon ;

κατά + G 1: concernant ; contre;

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ; inf aor καταϐαλεῖν) : jeter

καταγιγνώσκω 2: ( pft κατέγνωκα ;part aor : καταγνών , καταγνόντος ) : condamner ; / κατα-γιγνώσκω τινός τι : condamner qqn à qqch ;

καταγορεύω : ( aor κατεῖπον ) : + G : accuser

Κατάνη , ης (ἡ) : Catane, en Sicile, au Nord de Syracuse

καταπαύω : mettre fin à, arrêter, faire cesser

καταπίμπρημι ( inf aor καταπρῆσαι ) : brûler entièrement

κατάρα , ας (ἡ) : l’imprécation, la malédiction

καταράομαι / καταρῶμαι : ( inf καταρᾶσθαι) : maudire, lancer des imprécations

καταστρέφομαι : soumettre

κατηγορέω , ῶ 1: +G +A : accuser qqn (G) de qqch (A) ;

κατηγορία , ας (ἡ) 2: l’accusation

κατήγορος , ου (ὁ) 2: l’accusateur

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) : 1 ordonner, ordonner de, donner l’ordre de; 2 inviter à ;

Κήρυκες , Κηρύκων (οἱ) : les Hérauts / les Kèrykes, famille sacerdotale, à Athènes, chargée de l’administration des Mystères d’Eleusis

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut ;

Κίμων , Κίμωνος (ὁ) : Cimon

Κλεινίας , Κλεινίου (ὁ) : Kleinias / Clinias, père d’Alcibiade

κληρόω , ῶ : tirer au sort

κοινῇ  2: dans l’intérêt public 

κόπτω : frapper à coups répétés; // M κόπτομαι : se frapper la poitrine (en signe de deuil) ;

Κόρη, ης (ἡ) : Korè

Κορίνθιος , Κορινθίου (ὁ) : le Corinthien ;

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα ) 1: + A : vaincre ;

κρίνω 1: ( f κρινῶ , aor ἔκρινα , pft κέκρικα , part aor κρίνας ) : juger, condamner ;

κρίσις , εως (ἡ) 2: 1 jugement; 2 le débat, le procès ;

κρύπτω ( aor ἔκυψα ; pft pass κέκρυμμαι ) 2: cacher, dissimuler

κωμικός , οῦ (ὁ) : auteur comique, poète comique

Λακιάδης , ου : originaire du dème Lakiadès

Λάμαχος , Λαμάχου (ὁ) : Lamakhos , général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, mourra dans un combat en Sicile en 414.

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ) : 1 prendre, saisir  (A de l’objet saisi ) ; arrêter qqn (τινα) ; 2 prendre par l’esprit => juger, penser, interpréter ;

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : 1 être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s’en apercevoir; 2 + Α : échapper à ;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire, raconter  ; 2 désigner par un nom ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

λευκός , ή, όν 4: blanc, blanc brillant, étincelant

Λιϐύη , Λιϐύης (ἡ) : la Lybie

λογισμός , λογισμοῦ (ὁ) 3: la réflexion, le raisonnement

λόγος , ου (ὁ) 1: le langage ; le discours; le propos, la considération ; l’argument, le raisonnement;

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ; // expr. : οἱ λοιποί : les autres ;

λύω (impératif aor λῦσον )  2: 1 délier, dénouer; 2 briser, rompre;

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην , inf pft μεμηνέναι 2: être pris de délire, être fou ;

μακρός , ά, όν 2: long, grand, lointain, durable

μαλακός , ή, όν : mou, sans force, sans résistance ( πρός +Α : contre) ; //(comp μαλακώτερος )

μάλιστα 1: le plus ;

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

μαντική , μαντικῆς (ἡ) : l’art divinatoire, la divination, la mantique

Μαντινεύς , Μαντινέως (ὁ) : le Mantinéen, l’habitant de Mantinée , ville située au centre du Péloponnèse, et au nord de Sparte

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important ; comp. μείζων, μείζονος 1: ( Α.sg et N pl μείζω ) : plus grand ; superlatif : μέγιστος , μεγίστη , μέγιστον 1: très grand, le plus grand, le plus important

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir

μέλλον , μέλλοντος (τό) 1: ce qui est sur le point d’arriver, l’avenir, la suite ;

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait) ; sans doute, assurément;

μέντοι  1: 1 cependant, pourtant, toutefois ; 2 d’autre part ;

μένω 1: ( μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα ) : rester, demeurer

Μένων , Μένωνος (ὁ) : Ménon

μέρος , μέρους (τό) 1: 1 la partie, la fraction, la part ; / κατὰ μέρος : par partie, partiellement ; 2 le tour  ; κατὰ μέρος : successivement ;

Μεσσήνη , ης (ἡ) : Μessine, port de Sicile, sur la pointe Nord-Est

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μεταγνώσις , εως (ἡ) : changement de décision, changement d’avis

μεταξύ adv4: dans l’intervalle (espace ou temps);

μετάπεμπτος , ος, ον : convoqué

μετέωρος , ος, ον : 1 soulevé dans les airs ; 2 en suspens, incertain, dans l’attente ;

μέτοικος , μετοίκου (ὁ,ἡ) : le métèque

μέτριος , α, ον  2: mesuré, modéré; ( sup. μετριώτατος )

Μέτων , Μέτωνος (ὁ) : Méton, astrologue athénien

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μηδέ 1: et ne pas ; ni; (négation subjective)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μηδέν  adv : en rien, pas du tout

μῆκος , ους (τό) : la longueur, la taille

μήν 1: pourtant 

μηνυτής , μηνυτοῦ (ὁ) : le dénonciateur

μήνυτρα , ων (τά) : salaire d’une dénonciation

μηνύω 3: dénoncer 

μήπως + subj. = μή πως +subj. : de peur que, de quelque façon ...

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( V μῆτερ A μητέρα D μητρί ) : la mère

μίγνυμι / μείγνυμι : ( μίξω , ἔμιξα , μέμιγμαι ; P aor 1 ἐμείχθην , part aor P μειχθείς ) : mêler, mélanger , unir; mélanger à, mêler à (+D);

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu, peu ; κατὰ μικρόν : par petits morceaux, peu à peu ;

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter

μισέω , ῶ  1: haïr, détester; éprouver de la haine ;

μισόδημος , ος,ον : qui hait le peuple, hostile à la démocratie

μόνος / μοῦνος , η, ον 1: seul, unique, un

μυστηρία , ων (τά) : les mystères

μύστης , ου (ὁ) : le myste, fidèle en train d’être initié aux Mystères

μυστικός , ή , όν : relatif aux Mystères ;

μύωψ , μύωπος (ὁ) : 1 le taon ; 2 l’aiguillon ;

ναύτης , ου (ὁ) 3: le marin

νεκρός , νεκροῦ (ὁ) 2: le mort, le cadavre

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νεωτερισμός , οῦ (ὁ) : l’innovation, le changement ; la révolution ;

νῆσος , ου (ἡ) 3: l’île

Νικίας , ου (ὁ) : Nicias (~470-413 av. J.C.), grand homme politique et général athénien, modéré et intègre, qui fut le collègue et rival d’Alcibiade au moment de la désastreuse expédition de Sicile

νόμιμος , η, ον 2: 1 légal, juste ; 2 qui se conforme à la loi, ou à la règle ; // τὰ νόμιμα : les lois, les usages, les rites consacrés, les rites

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: la raison, le bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé, être raisonnable;

νύκτωρ adv. : pendant la nuit

νῦν 1: maintenant , à présent, désormais (attention à l’accentuation !)

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: la nuit

ξένος , ου (ὁ) 1: 1 l’hôte ; 2 l’étranger ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 ὅ μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 3 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 4 ὁ δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

ὄγκος , ου (ὁ) : ampleur ; poids, importance, majesté ;

Ὀδυσσεύς , Ὀδυσσέως (ὁ) : Ulysse

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν , ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ; impf 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , ότος, f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître

οἰκεῖος , α, ον 1: de la maison, qui fait partie de la famille, apparenté, parent, proche ; // subst : οἰκεῖοι , ων (οἱ) 1: les gens de la famille ;

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique 

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: 1 le vin; 2 la beuverie (métonymie) ;

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ;

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : 1 tel que, comme ; 2 οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι ( parfois sans l’enclitique τε )inf  1: je suis propre à , de nature à , capable de, je peux ;

οἱόσπερ , οἱάπερ , οἱόνπερ 3: pr rel: tel justement qu’il ... ; tel précisément que 

οἰωνός , οῦ (ὁ) : auspice, présage, augure

ὀλιγαρχικός , ός, όν : partisan de l’oligarchie

ὀλίγος , η, ον 1: 1 peu, un peu de, petit ; 2 peu abondant, peu nombreux ; 3 au pl. : quelques-uns, un petit nombre

ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ;

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier, total

ὅμοιος ‚ α‚ ον 2: + D : semblable à

ὁμοίως 1: prép. (+D): pareillement à, de la même manière

ὁμολογέω , ῶ 1: avouer, confesser, reconnaître ; convenir que, convenir de;

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὀνειροπολέω , ῶ : rêver ; + A : rêver à ;

ὄνομα , ὀνόματος (τό) 1: le nom

ὀνομάζω  3: ( impft ὠνόμαζον , inf aor ὀνομάσαι ) : nommer, appeler; mentionner ;

ὁπλίτης , ου (ὁ) 3: l’hoplite (fantassin lourd)

ὅπως 1: comment (interrogatif indirect);

ὁπωσοῦν : adv. : de quelque manière que ce soit

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère 

ὀρέγομαι (aor ὠρεξάμην ; inf aor M : ὀρέξασθαι ; aor M et P ὠρέχθην ) 4: 1 se tendre vers; 2 + G désirer atteindre, désirer prendre , aspirer à ;

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα  ; pft : ὥρμηκα ; part. aor.MP f ὁρμηθεῖσα , ης) : 1 tr. : faire, diriger son esprit vers; // 2 intr. se mettre en mouvement, s’élancer

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc;

ὅσοι ,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect); quel ;

ὅτε 1: quand, lorsque 

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas, pas ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas même, ne pas non plus; / expr  οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi; derrière une négation simple, sens renforcé.

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent ;

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; ( formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

παιδιά , παιδιᾶς (ἡ) : espièglerie, enfantillage ; jeu, divertissement ;

παλαίστρα , ας (ἡ) : la palestre (lieu où l’on s’exerce à la lutte)

παλαμναῖος , α, ον : meurtrier, criminel

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour 

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

πάνυ 2: tout à fait, très

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 durant ; 3 en raison de ; 4 contrairement à, contre ;

παρακρούομαι 3: ( part aor παρακρουσάμενος ) : 1+ pr réfléchi : se heurter de côté ; 2 tromper, égarer, frauder

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: 1 équipement, armement ; 2 la préparation, les préparatifs ;

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : être présent, être là, se présenter ;

πάρειμι 2 3: (part. pr. παριών, παριόντος ) : 1 s’approcher de , se présenter ; 2 venir, monter à la tribune ;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : a) procurer, fournir, présenter, donner, offrir, montrer ; b) susciter, inspirer

παρίημι 3: (f παρήσω ; aor παρῆκα ): 1 laisser passer, laisser tomber ; 2 omettre, négliger ; / ΜP : (inf aor P παρεθῆναι ) : + G rejeter, écarter de ;

παρίστημι 2: ( part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou -ώς); f. ant. : παρεστήξω ) : 1 placer auprès ; 2 M παρ-ίσταμαι 2:(impft παριστάμην ) M transitif : mettre à sa disposition, s’approprier ( + D);

παροξύνω : exciter , irriter

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; placé après le nom précédé de son article : l’ensemble de... ; / expr : τοῦ παντός : en tout et pour tout ;

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

παύω 1: 1 tr faire cesser, arrêter; ; 2 intr cesser, cesser de ; // M ( aor ἐπαυσάμην ; impér. pft 2ème p sg : πέπαυσο ) παύομαι + inf , oupart: cesser de;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα aor 2 poét ἔπιθον ; impft ἔπειθον ;inf aor : πεῖσαι , part aor πείσας , subj aor, 2ème p sg : πίθῃ , pf πέπεικα ) : persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre

Πελοπόννησος , ου (ἡ) : le Péloponnèse, partie sud de la Grèce, qui fait presqu’île, au sud de l’isthme de Corinthe

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ) :  envoyer, faire passer 

πενία , ας (ἡ) 4: la pauvreté

πεντακισχίλιοι , αι, α : cinq mille

περαίνω : 1 mener à terme ; 2 achever un discours, un récit... ;

περί + G 1: au sujet de, pour, à propos de ;

περί + Α 1: 1 autour de; // hellénisme : οἱ περί + Α : ceux de l’entourage de ... ; 2 en vue de, pour, envers; 3 à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

περί  1: adv : environ ;

περιβάλλω 3: ( περιβαλῶ , περιέϐαλον , περιβέϐληκα ) : jeter autour ; // M 1 s’entourer de ; cerner, encercler; 2 s’emparer de, acquérir ;

Περικλέης / Περικλῆς , Περικλέους (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) : Périclès (499-429 )

περικοπή , ῆς (ἡ) : action de retrancher tout autour, mutilation

περιπίπτω 3: ( περιπεσοῦμαι , περιέπεσον , περιπέπτωκα ; part. aor. περιπεσών , περιπεσόντος ; part. pft περιπεπτωκώς , οτος) : + D : tomber sur, rencontrer, se heurter à ;

περιττός , ή, όν : extraordinaire, prodigieux ;

περιφρονέω , ῶ : 1 +A examiner à fond, réfléchir ; 2 +A ou +G : mépriser

πικρῶς : durement, cruellement, impitoyablement ;

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; inf aor : πεσεῖν ; part aor : πεσών , πεσόντος ) : tomber ;

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

πίστις , πίστεως (ἡ) 2: 1 confiance; 2 crédit, crédibilité ;

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la plupart de (+ G)

πλέω , πλεύσομαι , ἔπλευσα 1: (inf πλεῖν , part aor πλεύσας , πλεύσαντος ) : naviguer, aller en bateau, faire une traversée, prendre la mer

πλῆθος , πλήθους (τό) 1: la quantité, l’effectif;

πλήν + G 1: à l’exception de, excepté, si ce n’est, sauf

πλησίον + G 3: prép. dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de 

ποιέω / ποιῶ 1: 1 faire, fabriquer ; 2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) ; // M.  + 2A : considérer comme;

πολεμικός , ή, όν : 1 habile à la guerre ; 2 belliqueux ;

πολέμιος , α, ον 1: ennemi 

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

πολλάκις 1: souvent, plusieurs fois

πολλαχοῦ : en maint endroit 

πολλοί (οἱ) 1: la multitude, la masse, la foule, le peuple ;

πολλῷ + comparatif : beaucoup plus ..., de beaucoup plus ... ; οὐ πολλῷ + idée de comparaison : pas moins de ...

πολύς , πολλή , πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ;

Πουλυτίων , ωνος (ὁ) : Poulytion

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ; 3 la situation fâcheuse, l’ennui, le souci;

πράξις , πράξεως (ἡ) 1: l’action (au pl, souvent :les affaires)

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux ; comp. πρεσβύτερος ,α,ον;

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; προήχθην : aor P 1ère p sg ; part aor P προαχθείς ) : faire avancer, produire ;

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ; impér. aor πρόελθε ; part aor προελθών , προελθόντος ) : 1 avancer, s’avancer, sortir ; 2 (pol.) s’avancer à la tribune;

προήκω : être allé le premier, dépasser ;

προΐημι 2: envoyer devant soi ; envoyer en avant ; // M προΐεμαι ( part pr προιέμενος part aor προέμενος ): 1 négliger ; 2 laisser, laisser aller, perdre, abandonner ; 3 sacrifier, livrer;

πρόκειμαι : ( impft προὐκείμην , 3ème p pl προὔκειντο ) : être présenté, être exposé ;

πρόνοια , προνοίας (ἡ) 3: 1 le soin (+ infinitif : de ... ) ; 2 esprit de prévision, circonspection ; prévoyance ;

πρός + G 1: 1 de la part de, du côté de, venant de ; 2 à partir de, à cause de

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ; 2 pour, en vue de ; 3 avec, à ; ; 4 à cause de, grâce à;

5 contre ;

προσαγορεύω 3: + A : appeler par un nom

προσάγω 3: amener ; // M προσάγομαι 3: (aor M προσηγαγόμην ) : attirer à soi ; amener à soi, se concilier ;

προσϐάλλω 4: ( part aor προσϐαλών ) : + D : s’élancer contre, se diriger vers, aborder

προσγίγνομαι : ( aor προσεγενόμην , part aor προσγενόμενος ) : s’ajouter à, venir s’ajouter ;

προσδοκάω , ῶ 2: (impft προσεδώκων ) : s’attendre à

πρόσειμι 1 3: ( impft προσῆν ) : +D : être le propre de ;

προσήκει 1: ( impft προσῆκε ) +D : il convient à … de, il appartient à … de, il faut que (+ infinitif : l’accord se fait alors souvent au datif)

προσημαίνω : indiquer d’avance, avertir (par un signe)

προσπίπτω  4: ( προσπεσοῦμαι , προσέπεσον , προσπέπτωκα ; impft προσέπιπτον ;) : 1 tomber sur,  se jeter contre; 2 se répandre ;

προσποίημα , ατος (τό) : le faux-semblant, la feinte, la simulation

προστάσσω / προστάττω / προτάττω 2: ( προστάξω , προσέταξα , προστέταχα ; part aor προστάξας , προστάξαντος ) : donner l’ordre, la mission de ;  prescrire, ordonner ;

προστίθημι 2: ( f προσθήσω ; aor προσέθηκα ; part aor M : προσθέμενος , προσθεμένη , προσθέμενον ; ) : 1 placer devant ou contre ; 2 ajouter ; // M 1 en rajouter à ; se mettre du côté de, se ranger à l’avis de ;

προσψηφίζομαι : ( aor προσεψηφισάμην ) : voter ou décréter en outre

πρόσωπον , προσώπου (τό) 3: la face , la face antérieure ; (svt au pluriel) ;

πρῶτον μέν 1: d’abord

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: facilement, aisément;

ῥέω : ( aor 2 MP ἐρρύην ) : intr. 1 couler, s’écouler; 2 déborder ;

Ῥήγιον, ου (τό) : Rhégion, ville italienne, juste en face de Messine (Sicile)

ῥήτωρ , ορος (ὁ) 2: l’orateur ; le chef de parti ;

Σαλαμίνιος , α, ον : de Salamine ; / ἡ Σαλαμίνια : la Salaminienne, trière athénienne de prestige, normalement dédiée au transport des députations envoyées lors de diverses fêtes religieuses dans toute la Grèce..

σαφῶς 1: (superl σαφέστατα ) : clairement, bien (adv.)

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σελήνη , ης (ἡ) : la lune

σημεῖον , ου (τό) 2: le signe, l’indice, le présage

Σικελία , Σικελίας (ἡ) : la Sicile

Σκαμβωνίδης , ου : originaire du dème Scambonidès

σκευάζω ( inf pft M ἐσκευάσθαι ) : préparer ; / M machiner, manigancer ;

σκήπτομαι ( aor. ἐσκηψάμην ) : prendre comme point d’appui, feindre, prétexter ;

σκοπέω , ῶ 1: regarder, observer, avoir en vue, prendre en considération

στάσις , στάσεως (ή) 4: soulèvement, sédition 

στολή , στολῆς (ἡ) : l’habillement, le vêtement, la robe, le costume

στόλος , ου (ὁ) : la flotte  ;

στρατεία , ας (ἡ) 3: expédition (militaire)

στράτευμα , στρατεύματος (τό) 2: l’armée

στρατεύομαι 2: servir comme soldat ; faire campagne ;

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le stratège (magistrature) ;

στρατιά , στρατιᾶς (ἡ) 4: l’armée

στρατιωτικόν , οῦ (τό) : l’ensemble des soldats, la soldatesque

συγγραφεύς , έως (ὁ) : écrivain, et en particulier l’historien, le compilateur

συκοφάντης , ου (ὁ) 3: sycophante, délateur, calomniateur

συμβαίνει (aor. συνέβη ) 1: impersonnel : il arrive (à : + D) que ( + proposition infinitive )

συμμαχία , ας (ἡ) 3: 1 l’alliance de guerre ; 2 les troupes d’alliés ;

σύμμαχος , συμμάχου (ὁ) 1: l’allié

συμπλέκω : lier ensemble avec, mettre en relation avec ;

συμφέρων , ουσα, ον 1: + D avantageux pour ;

συμφορά , συμφορᾶς (ἡ) 1: le malheur

συνάρχω : exercer le commandement, la charge, ou la magistrature avec

σύνειμι 2 : ( part pr : συνιών , συνιόντος , συνιοῦσα , συνιούσης ) : s’assembler, se réunir

σύνεσις , εως (ἡ) : intelligence pratique, sagacité

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : habituel, coutumier, familier ;

συνωμοσία , ας (ἡ) : conjuration, complot

Συράκουσαι , Συρακουσῶν (αἱ) : Syracuse

Συρακούσιος , α, ον : syracusain, habitant de Syracuse

συστράτηγος , συστρατήγου (ὁ) : le collègue stratège

σφάλλομαι 3: ( aor P ἐσφάλην )1 glisser, tituber, vaciller ; 2 échouer  ; 3 se tromper ;

σφενδονήτης , ου (ὁ) : le frondeur

σφοδρῶς : ( cpr σφοδρότερον ) : violemment

σχεδόν 3: presque 

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: forme, figure

σχολάζω : avoir du loisir, être inoccupé 

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ; inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην ; inf aor P : σωθῆναι ) : sauver, préserver ; garder sain et sauf;

Σωκράτης , G Σωκράτου / Σωκράτους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

ταράττω / ταράσσω : troubler, bouleverser, mettre la panique ; // MP ταράττομαι (aor passif ἐταράχθην pft τετάραγμαι ) : être bouleversé

ταραχή , ῆς (ἡ) 3: le trouble

ταυτί : ces choses-là (iôta déictique)

ταφή , ῆς (ἡ) : ensevelissement;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; et enfin ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; (τ’ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τελευτάω , ῶ 1: (aor ἐτελεύτησα ; part. aor. τελευτήσας , τελευτήσαντος ;) : mourir

τέλος , τέλους (τό) 2: le terme, la fin

τέλος : adv : à la fin, finalement

τεσσαράκοντα / τετταράκοντα : quarante

Τεῦκρος , Τεύκρου (ὁ) : Teucros

τεχνάζω : machiner, ourdir (+ prop inf : que )

τηλικοῦτος , τηλικαύτη , τηλικοῦτο (ν) 1: aussi grand, aussi puissant, aussi fort ;

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην , ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; part pr τιθείς , τιθέντος ; part. aor. θείς , θεῖσα , θέν ,G θέντος) : poser, placer, mettre ;

Τίμαιος , ου (ὁ) : Timée

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: (neutre pl τοιαῦτα ) tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose, οἱ τοιοῦτοι : de telles personnes) ;

τόλμα , ης (ἡ) 3: l’audace, la hardiesse, le courage

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα , part pft P : τετολμημένος ;) : oser, avoir la force ou l’audace de, avoir le culot de ;

τοξότης , ου (ὁ) : l’archer

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: tel, si grand, aussi grand;

τότε 1: 1 alors, à ce moment, autrefois; 2 sur le moment ;

τραχύνω : irriter, exaspérer

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor 2 M ἐτραπόμην , aor 2 P ἐτράπην , τέτραμμαι  ; part pft pass τετραμμένος ) : se tourner vers , se diriger vers (πρός + Α) ;

τριακόσιοι , αι, α : trois cents

τριϐή , τριϐῆς (ἡ) : 1 usure par frottement ; 2 perte de temps, délai, lenteur ;

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

τρίτος , η, ον 3: troisième, en troisième;

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ; 

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : + G  atteindre, obtenir;

τυφλός , ή, όν : obscur, peu clair, vague ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non) ; // expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune être favorable !

ὕβρις , εως (ἡ)  2: 1 la démesure, l’insolence; 2 outrage.

ὕϐρισμα , ὑϐρίσματος (τό) : violence, excès ; outrage ;

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

υἱός , οῦ (ὁ) 1:  le fils

ὑπάρχω 1: + attribut du sujet : être 

ὑπό + A (ὑφ΄ devant esprit rude) 1: sous l’autorité de ;

ὑπό + G 1: du fait de , à cause de; avec un vb passif : par ;

ὑπογράφω : 1 écrire, inscrire en dessous ; 2 esquisser, représenter ;

ὑπόνοια , ας (ἡ) : conjecture, supposition, soupçon ;

ὕποπτος , ος, ον + G : suspect, qu’on soupçonne de ;

ὑποφέρω : ( inf aor : ὑπενεγκεῖν ) : emporter, ou porter par en dessous ; / P : être précipité dans ; εἰς +Α : se laisser entraîner à ;

ὑποψία , ας (ἡ)  4: soupçon

ὕστερον  1: puis, ensuite, plus tard 

ὑφάπτω : allumer par en-dessous, mettre le feu à , incendier

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : 1 apparaître, se montrer ; +part. apparaître clairement comme, se montrer, se révéler comme ; μοι φαίνεται + inf. : il me semble + inf. ; // impers. φαίνεται : c’est clair, manifeste, évident ; il est manifeste que ... ; μοι φαίνεται : il m’apparaît … que ; 2 se révéler, paraître aux yeux de tous, se faire reconnaître ;

φάσκω 1: dire, déclarer

φαύλως : mal 

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον ) : 1 porter, apporter, amener ; 2 produire, causer ;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον ) : 1 fuir, s’enfuir ; 2 + Α : échapper à ; fuir, éviter, se refuser à ;

Φηγαιεύς , Θηγαιέως ( A Φηγαιᾶ ) : originaire du dème de Phégée

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / φασί en incise : dit-on, comme on dit ; ἔφη : disait-il, dit-il;  

φιλέω , ῶ 2: + inf. : se plaire à ; avoir l’habitude de ; impersonnel : il est habituel.

φιλοκίνδυνος , ος, ον : ami du danger, hardi, téméraire

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

φιλόσοφος , φιλοσόφου (ὁ) : le philosophe

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher (superlatif de φίλος,η,ον)

φοβέομαι , οῦμαι 2: redouter, craindre, avoir peur ( que : μή )

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur, l’effroi

Φρύνιχος , ου (ὁ) : Phrynikhos

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : être sur ses gardes, veiller ; veiller sur, garder, surveiller ; // M : (f φυλάξομαι inf. aor. : φυλάξασθαι ) ( μή + subj) : veiller à ne pas, prendre garde à ne pas ; / imp pr M: φυλάττου : prends garde ! attention !

φυλή , φυλῆς (ἡ) 4: la tribu (il en existait 4 du temps de Solon ; il y en aura 5 à partir de Clisthène, en 507)

χαλεπός , ή, όν 2: 1 difficile ; 2 dur, cruel, terrible, acharné ; (cpr χαλεπώτερος )

χίλιοι , αι, α 4: (G pl χιλίων ) mille ; un millier ;

χράομαι / χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην 3ème p pl ἐχρήσαντο , pft κέχρημαι ;) + D : 1 utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ; 2 avoir affaire à;

χρεία , ας (ἡ) 3: 1 le besoin, la nécessité; 2 l’utilité, l’avantage ;

χρή 1: il faut

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens

χρηστός , ή, όν 1: bon, utile, valable, heureux, vertueux, honnête

ψεύδομαι 1: mentir

ψήφισμα , ψηφίσματος (τό) 1: le décret

ψῆφος , ψήφου (ἡ) 2: 1 jeton de vote ; 2 vote ; 3 résultat du vote, jugement

ψιλός , ή, όν : 1 nu; 2 armé à la légère (terme militaire)

ψυχή , ψυχῆς (ἡ) 1: souffle de vie, la vie ;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

ὡς + participe ou + adj.  1: 1 en tant que, comme; 2 en tant que, dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ; parce que, dit-il... ; ὡς + G abs: dans l’idée que etc. ; 3 ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

ὡς ἔοικε(ν) 1: à ce qu’il paraît, à ce qu’il semble, comme il semble, selon toute apparence, il faut croire ;

ὥσπερ 1: 1 comme ;  2 comme, pour ainsi dire;

ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que, au point de

Retour en haut du texte