Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

17 Rêves de Sicile

enthousiasme des jeunes, réticences des sagesChapitres 17 à 22 : l’expédition de Sicile (1)

17 : Grandioses projets d’Alcibiade

Enthousiasme des jeunes, réticences des sages


1 Σικελίας δὲ καὶ Περικλέους ἔτι ζῶντος ἐπεθύμουν Ἀθηναῖοι, καὶ τελευτήσαντος ἥπτοντο, καὶ τὰς λεγομένας βοηθείας καὶ συμμαχίας ἔπεμπον ἑκάστοτε τοῖς ἀδικουμένοις ὑπὸ Συρακουσίων, ἐπιβάθρας τῆς μείζονος στρατείας τιθέντες. 2 Ὁ δὲ παντάπασι τὸν ἔρωτα τοῦτον ἀναφλέξας αὐτῶν καὶ πείσας μὴ κατὰ μέρος μηδὲ κατὰ μικρὸν, ἀλλὰ μεγάλῳ στόλῳ πλεύσαντας ἐπιχειρεῖν καὶ καταστρέφεσθαι τὴν νῆσον Ἀλκιβιάδης ἦν, τόν τε δῆμον ἐλπίζειν μεγάλα πείσας, αὐτός τε μειζόνων ὀρεγόμενος. Ἀρχὴν γὰρ εἶναι πρὸς ἃ ἠλπίκει διενοεῖτο τῆς στρατείας, οὐ τέλος ὥσπερ οἱ λοιποί, Σικελίαν. 3 Καὶ Νικίας μὲν ὡς χαλεπὸν ἔργον ὂν τὰς Συρακούσας ἑλεῖν ἀπέτρεπε τὸν δῆμον, Ἀλκιβιάδης δὲ καὶ Καρχηδόνα καὶ Λιβύην ὀνειροπολῶν, ἐκ δὲ τούτων προσγενομένων Ἰταλίαν καὶ Πελοπόννησον ἤδη περιβαλλόμενος, ὀλίγου δεῖν ἐφόδια τοῦ πολέμου Σικελίαν ἐποιεῖτο. 4 Καὶ τοὺς μὲν νέους αὐτόθεν εἶχεν ἤδη ταῖς ἐλπίσιν ἐπηρμένους, τῶν δὲ πρεσβυτέρων ἠκροῶντο πολλὰ θαυμάσια περὶ τῆς στρατείας περαινόντων, ὥστε πολλοὺς ἐν ταῖς παλαίστραις καὶ τοῖς ἡμικυκλίοις καθέζεσθαι τῆς τε νήσου τὸ σχῆμα καὶ θέσιν Λιβύης καὶ Καρχηδόνος ὑπογράφοντας.


5 Σωκράτην μέντοι τὸν φιλόσοφον καὶ Μέτωνα τὸν ἀστρολόγον οὐδὲν ἐλπίσαι τῇ πόλει χρηστὸν ἀπὸ τῆς στρατείας ἐκείνης λέγουσιν, τὸν μὲν ὡς ἔοικε τοῦ συνήθους δαιμονίου γενομένου καὶ προσημαίνοντος, ὁ δὲ Μέτων εἴτε δείσας ἐκ λογισμοῦ τὸ μέλλον, εἴτε μαντικῆς τινι τρόπῳ χρησάμενος, ἐσκήψατο μεμηνέναι, καὶ λαβὼν δᾷδα καιομένην οἷος ἦν αὑτοῦ τὴν οἰκίαν ὑφάπτειν. 6 Ἔνιοι δέ φασι προσποίημα μὲν μανίας μηδὲν ἐσκευάσθαι τὸν Μέτωνα, καταπρῆσαι δὲ τὴν οἰκίαν νύκτωρ, εἶθ' ἕωθεν προελθόντα δεῖσθαι καὶ ἀντιβολεῖν ἐπὶ συμφορᾷ τηλικαύτῃ τὸν υἱὸν αὐτῷ παρεθῆναι τῆς στρατείας. Ἐκεῖνος μὲν οὖν ἔτυχεν ὧν ἠξίου, παρακρουσάμενος τοὺς πολίτας.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

Σικελία , Σικελίας (ἡ) : la Sicile

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

καί 1: et, même, aussi ;

Περικλέης / Περικλῆς , Περικλέους (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) : Périclès (499-429 )

ἔτι  1: encore

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  1: vivre

ἐπιθυμέω , ῶ 1: ( impft ἐπεθύμουν ) : + G : désirer

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

τελευτάω , ῶ 1: (aor ἐτελεύτησα ; part. aor. τελευτήσας , τελευτήσαντος ;) : mourir

ἅπτομαι 3: (impft M ἡπτόμην ) : + G  toucher à, attaquer  ;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire, raconter ; 2 désigner par un nom ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

βοήθεια , βοηθείας (ἡ) : l’aide, le secours

συμμαχία , ας (ἡ) 3: 1 l’alliance de guerre ; 2 les troupes d’alliés ;

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ) :  envoyer, faire passer 

ἑκάστοτε : chaque fois , à chaque fois

ἀδικέομαι , ἀδικοῦμαι ( part. aor. ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

ὑπό + G 1: du fait de , à cause de; avec un vb passif : par ;

Συρακούσιος , α, ον : syracusain, habitant de Syracuse

ἐπιϐάθρα , ἐπιϐάθρας (ἡ) : 1 plate-forme ; 2 point de départ pour ;

μείζων , μείζονος  ( Α.sg et N pl μείζω )  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand, plus important

στρατεία , ας (ἡ) 3: expédition (militaire)

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην , ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; part pr τιθείς , τιθέντος ; part. aor. θείς , θεῖσα , θέν ,G θέντος) : poser, placer, mettre ;

2

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 3 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 4 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné ;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

ἀναφλέγω ( part. aor. ἀναφλέξας ) : enflammer

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα aor 2 poét ἔπιθον ; inf aor : πεῖσαι , part aor πείσας , subj aor, 2ème p sg : πίθῃ , pf πέπεικα ) : persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μέρος , μέρους (τό) 1: 1 la partie, la fraction, la part ;/ κατὰ μέρος : par partie, partiellement ; 2 le tour  ; κατὰ μέρος : successivement ;

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu, peu ; κατὰ μικρόν : par petits morceaux, peu à peu ;

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important ; comp. μείζων, μείζονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: très grand, le plus grand, le plus important

στόλος , ου (ὁ) : la flotte  ;

πλέω , πλεύσομαι , ἔπλευσα 1: ( part aor πλεύσας , πλεύσαντος ) : naviguer, aller en bateau, faire une traversée, prendre la mer

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf: ἐπεχείρουν ) : mettre la main à (prendre en main), entreprendre, tenter ; abst : tenter l’affaire, tenter l’entreprise, attaquer ;

καταστρέφομαι : soumettre

νῆσος , ου (ἡ) 3: l’île

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique)

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; et enfin ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; (τ’ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

ἐλπίζω 2: ( inf aor ἐλπίσαι , pft tardif : ἤλπικα ) : 1 + A s’attendre à ; 2 espérer

αὐτός , ή, ό 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

ὀρέγομαι (aor ὠρεξάμην ; inf aor M : ὀρέξασθαι ; aor M et P ὠρέχθην ) 4: 1 se tendre vers; 2 + G désirer atteindre, désirer prendre , aspirer à ;

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: le commencement, le début

ἀρχήν ... τέλος ... attribut du COD Σικελίαν

γάρ 1: car, en effet ;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ; 2 pour, en vue de ;

πρὸς ἃ ἠλπίκει = πρὸς ταῦτα πρὸς ἃ ἠλπίκει

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc;

διανοέομαι , οῦμαι 3: ( impft 3ème p sg : διενοεῖτο ) penser, méditer

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas, pas ;

τέλος , τέλους (τό) 2: le terme, la fin

ὥσπερ 1: comme 

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ; // expr. : οἱ λοιποί : les autres ;

3

Νικίας , ου (ὁ) : Nicias (~470-413 av. J.C.), grand homme politique et général athénien, modéré et intègre, qui fut le collègue et rival d’Alcibiade au moment de la désastreuse expédition de Sicile

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

ὡς + participe ou + adj.  1: en tant que, dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ; parce que, dit-il... ;

χαλεπός , ή, όν 2: difficile

ἔργον ,ου (τό) 1: l’entreprise , l’affaire ;

Συράκουσαι , Συρακουσῶν (αἱ) : Syracuse

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν ) :  s’emparer de, prendre ;

ἀποτρέπω 4: ( impf ἀπέτρεπον ) : détourner;

Καρχηδών , Καρχηδόνος (ἡ) : Carthage

Λιϐύη , Λιϐύης (ἡ) : la Lybie

ὀνειροπολέω , ῶ : rêver ; + A : rêver à ;

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de; 2 à la suite de, depuis, par suite de ;

προσγίγνομαι : ( aor προσεγενόμην, part aor προσγενόμενος ) : s’ajouter à, venir s’ajouter ;

Ἰταλία , ας (ἡ) : l’Italie

Πελοπόννησος , ου (ἡ) : le Péloponnèse, partie sud de la Grèce, qui fait presqu’île, au sud de l’isthme de Corinthe

ἤδη 1: 1 dès lors, désormais; 2 immédiatement, tout de suite ;

περιβάλλω 3: ( περιβαλῶ , περιέϐαλον , περιβέϐληκα )  jeter autour ; // M 1 s’entourer de ; cerner, encercler; 2 s’emparer de, acquérir ;

ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ;

ἐφόδια , ων (τά) : les provisions de route; les ressources ; la source d’approvisionnement ;

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

ποιέω , ποιῶ 1: faire, fabriquer ; // M.  + 2A : considérer comme;

4

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

αὐτόθεν : adv. de lieu : 1 d’ici même ; 2 de là ; 3 dès lors ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἐπαίρω 3: ( part pft P ἐπηρμένος , η, ον ) 1 soulever; 2 exalter ; exciter ; + inf : inciter à ;// MP être exalté, transporté (notamment d’orgueil)

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux ; comp. πρεσβύτερος ,α,ον;

ἀκροάομαι , ῶμαι 4: ( impf 3ème p pl  ἠκροῶντο ) : écouter avec attention (+ G : qqn) ;

constr. < οἱ νέοι s e > ἠκροῶντο

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ;

θαυμάσιος , α, ον : extraordinaire; admirable, étonnant ;

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

περαίνω : 1 mener à terme ; 2 achever un discours, un récit... ;

ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu), sur

παλαίστρα , ας (ἡ) : la palestre (lieu où l’on s’exerce à la lutte)

ἡμικύκλιον , ἡμικυκλίου (τό) : hémicycle, et toute chose en forme de demi-cercle

καθέζομαι : être assis

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: forme, figure

θέσις , θέσεως (ἡ) : position (d’un lieu, par rapport à un autre)

ὑπογράφω : 1 écrire, inscrire en dessous ; 2 esquisser, représenter ;

5

Σωκράτης , G Σωκράτου / Σωκράτους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

μέντοι  1: cependant, pourtant, toutefois 

φιλόσοφος , φιλοσόφου (ὁ) : le philosophe

Μέτων , Μέτωνος (ὁ) : Méton, astrologue athénien

ἀστρολόγος , ου (ὁ) : l’astronome, l’astrologue

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

reliez οὐδὲν ... χρηστόν

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état

χρηστός , ή, όν 1: bon, utile, valable, heureux, vertueux, honnête

ἀπό + G 1: à partir de, issu de, qui provient de, de;

ἐκεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

λέγουσιν : pluriel impersonnel ; introduit la proposition infinitive dont le verbe est ἐλπίσαι;

ὡς ἔοικε(ν) 1: à ce qu’il paraît, à ce qu’il semble, comme il semble, selon toute apparence , il faut croire ;

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : habituel, coutumier, familier ;

δαιμόνιον , δαιμονίου (τό) : la divinité, le démon, le génie (supérieur aux hommes, mais inférieur aux dieux olympiens)

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;) 1: 1 naître ; 2 devenir; 3 advenir, arriver, se produire ;

προσημαίνω : indiquer d’avance, avertir (par un signe)

rupture de constr. τὀν μέν ... ὁ δέ ...

εἴτε ... εἴτε ... 1: soit … soit; soit que ... soit que ...

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ( part aor δείσας , δείσαντος) 1: craindre, redouter, avoir peur de ;

λογισμός , λογισμοῦ (ὁ) 3: la réflexion, le raisonnement

μέλλον , μέλλοντος (τό) 1: ce qui est sur le point d’arriver, l’avenir, la suite ;

μαντική , μαντικῆς (ἡ) : l’art divinatoire, la divination, la mantique

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose;

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ; 

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ) + D 1: utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ;

σκήπτομαι ( aor. ἐσκηψάμην ) : prendre comme point d’appui, feindre, prétexter ;

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην , inf pft μεμηνέναι 2: être pris de délire, être fou ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος) : prendre, saisir  (A de l’objet saisi ) ;

δαΐς , δᾷδος (ἡ) : (Α δᾷδα ) : la torche

καίω , καύσω , ἔκαυσα , κέκαυκα : allumer, faire brûler, brûler; // P καίομαι : brûler ( καιόμενος , η, ον : enflammé)

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : 1 tel que, comme ; 2 οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι ( parfois sans l’enclitique τε )inf  1: je suis propre à , de nature à , capable de, je peux ;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

ὑφάπτω : allumer par en-dessous, mettre le feu à , incendier

6

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : certains, certaines ; quelques-uns

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / φασί en incise : dit-on, comme on dit ; ἔφη : disait-il, dit-il;  

προσποίημα , ατος (τό) : le faux-semblant, la feinte, la simulation

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μηδέν  adv : en rien, pas du tout

σκευάζω ( inf pft M ἐσκευάσδθαι ) : préparer ; / M machiner, manigancer ;

καταπίμπρημι ( inf aor καταπρῆσαι ) : brûler entièrement

νύκτωρ adv. : pendant la nuit

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; alors  ( élidé en εἶτ’ / εἶθ ΄ devant esprit rude

ἕωθεν : dès l’aube

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ; impér. aor πρόελθε ; part aor προελθών , προελθόντος ) : 1 avancer, s’avancer, sortir ; 2 (pol.) s’avancer à la tribune;

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; inf f δεήσεσθαι ) : demander, implorer ; demander, prier qqn (G) de (+ inf)

ἀντιβολέω , ῶ : + A : supplier ;

ἐπί + D 1: 1 après, à la suite de; 2 par suite de, sur la base de, à cause de

συμφορά , συμφορᾶς (ἡ) 1: le malheur

τηλικοῦτος , τηλικαύτη , τηλικοῦτο (ν) 1: aussi grand

υἱός , οῦ (ὁ) 1:  le fils

παρίημι ( inf aor P παρεθῆναι 3: laisser passer, laisser tomber ; / P : + G rejeter, écarter de ;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait) ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : + atteindre, obtenir;

ἀξιόω , ῶ 1: ( impf 3ème p sg ἠξίου ) + A croire juste, réclamer

ἔτυχεν ὧν ἠξίου = ἔτυχεν τούτων ἃ ἠξίου (attraction du relatif)

παρακρούομαι 3: ( part aor παρακρουσάμενος ) tromper, égarer, frauder

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen


Vocabulaire alphabétique :

ἀδικέομαι , ἀδικοῦμαι ( part. aor. ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν ) :  s’emparer de, prendre ;

ἀκροάομαι , ῶμαι 4: ( impf 3ème p pl  ἠκροῶντο ) : écouter avec attention (+ G : qqn) ;

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire ;

ἀναφλέγω ( part. aor. ἀναφλέξας ) : enflammer

ἀντιβολέω , ῶ : + A : supplier ;

ἀξιόω , ῶ 1: ( impf 3ème p sg ἠξίου ) + A croire juste, réclamer

ἀπό + G 1: à partir de, issu de, qui provient de, de;

ἀποτρέπω 4: ( impf ἀπέτρεπον ) : détourner;

ἅπτομαι 3: (impft M ἡπτόμην ) : + G  toucher à, attaquer  ;

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: le commencement, le début

ἀστρολόγος , ου (ὁ) : l’astronome, l’astrologue

αὐτόθεν : adv. de lieu : 1 d’ici même ; 2 de là ; 3 dès lors ;

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

αὐτός , ή, ό 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

βοήθεια , βοηθείας (ἡ) : l’aide, le secours

γάρ 1: car, en effet ;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;) 1: 1 naître ; 2 devenir; 3 advenir, arriver, se produire  ;

δαιμόνιον , δαιμονίου (τό) : la divinité, le démon, le génie (supérieur aux hommes, mais inférieur aux dieux olympiens)

δαΐς , δᾷδος (ἡ) : (Α δᾷδα ) : la torche

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ( part aor δείσας , δείσαντος) 1: craindre, redouter, avoir peur de ;

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; inf f δεήσεσθαι ) : demander, implorer ; demander, prier qqn (G) de (+ inf)

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique)

διανοέομαι , οῦμαι 3: ( impft 3ème p sg : διενοεῖτο ) penser, méditer

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ;

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; alors  ( élidé en εἶτ’ / εἶθ ΄ devant esprit rude

εἴτε ... εἴτε ... 1: soit … soit; soit que ... soit que ...

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de; 2 à la suite de, depuis, par suite de ;

ἑκάστοτε : chaque fois , à chaque fois

ἐκεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐλπίζω 2: ( inf aor ἐλπίσαι , pft tardif : ἤλπικα ) : 1 + A s’attendre à ; 2 espérer

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu), sur

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : certains, certaines ; quelques-uns

ἐπαίρω 3: ( part pft P ἐπηρμένος , η, ον ) 1 soulever; 2 exalter ; exciter ; + inf : inciter à ;// MP être exalté, transporté (notamment d’orgueil)

ἐπί + D 1: 1 après, à la suite de; 2 par suite de, sur la base de, à cause de

ἐπιϐάθρα , ἐπιϐάθρας (ἡ) : 1 plate-forme ; 2 point de départ pour ;

ἐπιθυμέω , ῶ 1: ( impft ἐπεθύμουν ) : + G : désirer

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf: ἐπεχείρουν ) : mettre la main à (prendre en main), entreprendre, tenter ; abst : tenter l’affaire, tenter l’entreprise, attaquer ;

ἔργον ,ου (τό) 1: l’entreprise , l’affaire ;

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné ;

ἔτι  1: encore

ἐφόδια , ων (τά) : les provisions de route; les ressources ; la source d’approvisionnement ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

ἕωθεν : dès l’aube

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  1: vivre

ἤδη 1: 1 dès lors, désormais; 2 immédiatement, tout de suite ;

ἡμικύκλιον , ἡμικυκλίου (τό) : hémicycle, et toute chose en forme de demi-cercle

θαυμάσιος , α, ον : extraordinaire; admirable, étonnant ;

θέσις , θέσεως (ἡ) : position (d’un lieu, par rapport à un autre)

Ἰταλία , ας (ἡ) : l’Italie

καθέζομαι : être assis

καί 1: et, même, aussi ;

καίω , καύσω , ἔκαυσα , κέκαυκα : allumer, faire brûler, brûler; // P καίομαι : brûler ( καιόμενος , η, ον : enflammé)

Καρχηδών , Καρχηδόνος (ἡ) : Carthage

καταπίμπρημι ( inf aor καταπρῆσαι ) : brûler entièrement

καταστρέφομαι : soumettre

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος) : prendre, saisir  (A de l’objet saisi ) ;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire, raconter  ; 2 désigner par un nom ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

Λιϐύη , Λιϐύης (ἡ) : la Lybie

λογισμός , λογισμοῦ (ὁ) 3: la réflexion, le raisonnement

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ; // expr. : οἱ λοιποί : les autres ;

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην , inf pft μεμηνέναι 2: être pris de délire, être fou ;

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

μαντική , μαντικῆς (ἡ) : l’art divinatoire, la divination, la mantique

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important ; comp. μείζων, μείζονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: très grand, le plus grand, le plus important

μείζων , μείζονος  ( Α.sg et N pl μείζω )  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand, plus important

μέλλον , μέλλοντος (τό) 1: ce qui est sur le point d’arriver, l’avenir, la suite ;

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait) ;

μέντοι  1: cependant, pourtant, toutefois 

μέρος , μέρους (τό) 1: 1 la partie, la fraction, la part ;/ κατὰ μέρος : par partie, partiellement ; 2 le tour  ; κατὰ μέρος : successivement ;

Μέτων , Μέτωνος (ὁ) : Méton, astrologue athénien

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μηδέν  adv : en rien, pas du tout

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu, peu ; κατὰ μικρόν : par petits morceaux, peu à peu ;

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νῆσος , ου (ἡ) 3: l’île

Νικίας , ου (ὁ) : Nicias (~470-413 av. J.C.), grand homme politique et général athénien, modéré et intègre, qui fut le collègue et rival d’Alcibiade au moment de la désastreuse expédition de Sicile

νύκτωρ adv. : pendant la nuit

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 3 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 4 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : 1 tel que, comme ; 2 οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι ( parfois sans l’enclitique τε )inf  1: je suis propre à , de nature à , capable de, je peux ;

ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ;

ὀνειροπολέω , ῶ : rêver ; + A : rêver à ;

ὀρέγομαι (aor ὠρεξάμην ; inf aor M : ὀρέξασθαι ; aor M et P ὠρέχθην ) 4: 1 se tendre vers; 2 + G désirer atteindre, désirer prendre , aspirer à ;

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas, pas ;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

παλαίστρα , ας (ἡ) : la palestre (lieu où l’on s’exerce à la lutte)

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

παρακρούομαι 3: ( part aor παρακρουσάμενος ) tromper, égarer, frauder

παρίημι ( inf aor P παρεθῆναι 3: laisser passer, laisser tomber ; / P : + G rejeter, écarter de ;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα aor 2 poét ἔπιθον ; inf aor : πεῖσαι , part aor πείσας , subj aor, 2ème p sg : πίθῃ , pf πέπεικα ) : persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre

Πελοπόννησος , ου (ἡ) : le Péloponnèse, partie sud de la Grèce, qui fait presqu’île, au sud de l’isthme de Corinthe

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ) :  envoyer, faire passer 

περαίνω : 1 mener à terme ; 2 achever un discours, un récit... ;

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

περιβάλλω 3: ( περιβαλῶ , περιέϐαλον , περιβέϐληκα ) : jeter autour ; // M 1 s’entourer de ; cerner, encercler; 2 s’emparer de, acquérir ;

Περικλέης / Περικλῆς , Περικλέους (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) : Périclès (499-429 )

πλέω , πλεύσομαι , ἔπλευσα 1: ( part aor πλεύσας , πλεύσαντος ) : naviguer, aller en bateau, faire une traversée, prendre la mer

ποιέω , ποιῶ 1: faire, fabriquer ; // M.  + 2A : considérer comme;

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ;

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux ; comp. πρεσβύτερος ,α,ον;

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ; impér. aor πρόελθε ; part aor προελθών , προελθόντος ) : 1 avancer, s’avancer, sortir ; 2 (pol.) s’avancer à la tribune;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ; 2 pour, en vue de ;

προσγίγνομαι : ( aor προσεγενόμην, part aor προσγενόμενος ) : s’ajouter à, venir s’ajouter ;

προσημαίνω : indiquer d’avance, avertir (par un signe)

προσποίημα , ατος (τό) : le faux-semblant, la feinte, la simulation

Σικελία , Σικελίας (ἡ) : la Sicile

σκευάζω ( inf pft M ἐσκευάσδθαι ) : préparer ; / M machiner, manigancer ;

σκήπτομαι ( aor. ἐσκηψάμην ) : prendre comme point d’appui, feindre, prétexter ;

στόλος , ου (ὁ) : la flotte  ;

στρατεία , ας (ἡ) 3: expédition (militaire)

συμμαχία , ας (ἡ) 3: 1 l’alliance de guerre ; 2 les troupes d’alliés ;

συμφορά , συμφορᾶς (ἡ) 1: le malheur

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : habituel, coutumier, familier ;

Συράκουσαι , Συρακουσῶν (αἱ) : Syracuse

Συρακούσιος , α, ον : syracusain, habitant de Syracuse

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: forme, figure

Σωκράτης , G Σωκράτου / Σωκράτους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; et enfin ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; (τ’ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τελευτάω , ῶ 1: (aor ἐτελεύτησα ; part. aor. τελευτήσας , τελευτήσαντος ;) : mourir

τέλος , τέλους (τό) 2: le terme, la fin

τηλικοῦτος , τηλικαύτη , τηλικοῦτο (ν) 1: aussi grand

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην , ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; part pr τιθείς , τιθέντος ; part. aor. θείς , θεῖσα , θέν ,G θέντος) : poser, placer, mettre ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose;

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ; 

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : + atteindre, obtenir;

υἱός , οῦ (ὁ) 1:  le fils

ὑπό + G 1: du fait de , à cause de; avec un vb passif : par ;

ὑπογράφω : 1 écrire, inscrire en dessous ; 2 esquisser, représenter ;

ὑφάπτω : allumer par en-dessous, mettre le feu à , incendier

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / φασί en incise : dit-on, comme on dit ; ἔφη : disait-il, dit-il;  

φιλόσοφος , φιλοσόφου (ὁ) : le philosophe

χαλεπός , ή, όν 2: difficile

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ) + D 1: utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ;

χρηστός , ή, όν 1: bon, utile, valable, heureux, vertueux, honnête

ὡς + participe ou + adj.  1: en tant que, dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ; parce que, dit-il... ;

ὡς ἔοικε(ν) 1: à ce qu’il paraît, à ce qu’il semble, comme il semble, selon toute apparence , il faut croire ;

ὥσπερ 1: comme 

ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que, au point de


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀδικέομαι , ἀδικοῦμαι ( part. aor. ἀδικηθείς ) 1: subir un tort, un dommage, être victime d’une injustice ;

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν ) :  s’emparer de, prendre ;

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire ;

ἀξιόω , ῶ 1: ( impf 3ème p sg ἠξίου ) + A croire juste, réclamer

ἀπό + G 1: à partir de, issu de, qui provient de, de;

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: le commencement, le début

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

αὐτός , ή, ό 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

γάρ 1: car, en effet ;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;) 1: 1 naître ; 2 devenir; 3 advenir, arriver, se produire  ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ( part aor δείσας , δείσαντος) 1: craindre, redouter, avoir peur de ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique)

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ;

εἶτα 1: ensuite, tout de suite après, puis, et puis ; alors  ( élidé en εἶτ’ / εἶθ ΄ devant esprit rude

εἴτε ... εἴτε ... 1: soit … soit; soit que ... soit que ...

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de; 2 à la suite de, depuis, par suite de ;

ἐκεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu), sur

ἐπί + D 1: 1 après, à la suite de; 2 par suite de, sur la base de, à cause de

ἐπιθυμέω , ῶ 1: ( impft ἐπεθύμουν ) : + G : désirer

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf: ἐπεχείρουν ) : mettre la main à (prendre en main), entreprendre, tenter ; abst : tenter l’affaire, tenter l’entreprise, attaquer ;

ἔργον ,ου (τό) 1: l’entreprise , l’affaire ;

ἔτι  1: encore

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  1: vivre

ἤδη 1: 1 dès lors, désormais; 2 immédiatement, tout de suite ;

καί 1: et, même, aussi ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος) : prendre, saisir  (A de l’objet saisi ) ;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, dire, raconter  ; 2 désigner par un nom ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, qui subsiste, de reste, restant ; // expr. : οἱ λοιποί : les autres ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important ; comp. μείζων, μείζονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: très grand, le plus grand, le plus important

μείζων , μείζονος  ( Α.sg et N pl μείζω )  1: comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα: plus grand, plus important

μέλλον , μέλλοντος (τό) 1: ce qui est sur le point d’arriver, l’avenir, la suite ;

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait) ;

μέντοι  1: cependant, pourtant, toutefois 

μέρος , μέρους (τό) 1: 1 la partie, la fraction, la part ;/ κατὰ μέρος : par partie, partiellement ; 2 le tour  ; κατὰ μέρος : successivement ;

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu, peu ; κατὰ μικρόν : par petits morceaux, peu à peu ;

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νῆσος , ου (ἡ) 3: l’île

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 3 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 4 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἷος , οἵα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : 1 tel que, comme ; 2 οἷός τ’εἰμι / οἷός τε εἰμι ( parfois sans l’enclitique τε )inf  1: je suis propre à , de nature à , capable de, je peux ;

ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ;

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas, pas ;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα aor 2 poét ἔπιθον ; inf aor : πεῖσαι , part aor πείσας , subj aor, 2ème p sg : πίθῃ , pf πέπεικα ) : persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ) :  envoyer, faire passer 

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

πλέω , πλεύσομαι , ἔπλευσα 1: ( part aor πλεύσας , πλεύσαντος ) : naviguer, aller en bateau, faire une traversée, prendre la mer

ποιέω , ποιῶ 1: faire, fabriquer ; // M.  + 2A : considérer comme;

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville, l’état

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ; 2 pour, en vue de ;

συμφορά , συμφορᾶς (ἡ) 1: le malheur

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; de plus ; et enfin ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; (τ’ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τελευτάω , ῶ 1: (aor ἐτελεύτησα ; part. aor. τελευτήσας , τελευτήσαντος ;) : mourir

τηλικοῦτος , τηλικαύτη , τηλικοῦτο (ν) 1: aussi grand

τίθημι 1: (impft : ἐτίθην , ἐτίθεις , ἐτίθει , ἐτίθεμεν , ἐτίθετε , ἐτίθεσαν ; aor : ἔθηκα / ἔθεμεν ; part pr τιθείς , τιθέντος ; part. aor. θείς , θεῖσα , θέν ,G θέντος) : poser, placer, mettre ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose;

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ; 

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : + atteindre, obtenir;

υἱός , οῦ (ὁ) 1:  le fils

ὑπό + G 1: du fait de , à cause de; avec un vb passif : par ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασί (ν) / φησίν + inf : on dit que; / φασί en incise : dit-on, comme on dit ; ἔφη : disait-il, dit-il;  

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ) + D 1: utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ;

χρηστός , ή, όν 1: bon, utile, valable, heureux, vertueux, honnête

ὡς + participe ou + adj.  1: en tant que, dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ; parce que, dit-il... ;

ὡς ἔοικε(ν) 1: à ce qu’il paraît, à ce qu’il semble, comme il semble, selon toute apparence , il faut croire ;

ὥσπερ 1: comme 

ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que, au point de


Fréquence 2 :

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; inf f δεήσεσθαι ) : demander, implorer ; demander, prier qqn (G) de (+ inf)

ἐλπίζω 2: ( inf aor ἐλπίσαι , pft tardif : ἤλπικα ) : 1 + A s’attendre à ; 2 espérer

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : certains, certaines ; quelques-uns

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné ;

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην , inf pft μεμηνέναι 2: être pris de délire, être fou ;

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux ; comp. πρεσβύτερος ,α,ον;

τέλος , τέλους (τό) 2: le terme, la fin

χαλεπός , ή, όν 2: difficile


Fréquence 3 :

ἅπτομαι 3: (impft M ἡπτόμην ) : + G  toucher à, attaquer  ;

διανοέομαι , οῦμαι 3: ( impft 3ème p sg : διενοεῖτο ) penser, méditer

ἐπαίρω 3: ( part pft P ἐπηρμένος , η, ον ) 1 soulever; 2 exalter ; exciter ; + inf : inciter à ;// MP être exalté, transporté (notamment d’orgueil)

λογισμός , λογισμοῦ (ὁ) 3: la réflexion, le raisonnement

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

παρακρούομαι 3: ( part aor παρακρουσάμενος ) tromper, égarer, frauder

παρίημι ( inf aor P παρεθῆναι 3: laisser passer, laisser tomber ; / P : + G rejeter, écarter de ;

περιβάλλω 3: ( περιβαλῶ , περιέϐαλον , περιβέϐληκα ) : jeter autour ; // M 1 s’entourer de ; cerner, encercler; 2 s’emparer de, acquérir ;

στρατεία , ας (ἡ) 3: expédition (militaire)

συμμαχία , ας (ἡ) 3: 1 l’alliance de guerre ; 2 les troupes d’alliés ;


Fréquence 4 :

ἀκροάομαι , ῶμαι 4: ( impf 3ème p pl  ἠκροῶντο ) : écouter avec attention (+ G : qqn) ;

ἀποτρέπω 4: ( impf ἀπέτρεπον ) : détourner;

ὀρέγομαι (aor ὠρεξάμην ; inf aor M : ὀρέξασθαι ; aor M et P ὠρέχθην ) 4: 1 se tendre vers; 2 + G désirer atteindre, désirer prendre , aspirer à ;

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: forme, figure


Ne pas apprendre :

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀναφλέγω ( part. aor. ἀναφλέξας ) : enflammer

ἀντιβολέω , ῶ : + A : supplier ;

ἀστρολόγος , ου (ὁ) : l’astronome, l’astrologue

αὐτόθεν : adv. de lieu : 1 d’ici même ; 2 de là ; 3 dès lors ;

βοήθεια , βοηθείας (ἡ) : l’aide, le secours

δαιμόνιον , δαιμονίου (τό) : la divinité, le démon, le génie (supérieur aux hommes, mais inférieur aux dieux olympiens)

δαΐς , δᾷδος (ἡ) : (Α δᾷδα ) : la torche

ἑκάστοτε : chaque fois , à chaque fois

ἐπιϐάθρα , ἐπιϐάθρας (ἡ) : 1 plate-forme ; 2 point de départ pour ;

ἐφόδια , ων (τά) : les provisions de route; les ressources ; la source d’approvisionnement ;

ἕωθεν : dès l’aube

ἡμικύκλιον , ἡμικυκλίου (τό) : hémicycle, et toute chose en forme de demi-cercle

θαυμάσιος , α, ον : extraordinaire; admirable, étonnant ;

θέσις , θέσεως (ἡ) : position (d’un lieu, par rapport à un autre)

Ἰταλία , ας (ἡ) : l’Italie

καθέζομαι : être assis

καίω , καύσω , ἔκαυσα , κέκαυκα : allumer, faire brûler, brûler; // P καίομαι : brûler ( καιόμενος , η, ον : enflammé)

Καρχηδών , Καρχηδόνος (ἡ) : Carthage

καταπίμπρημι ( inf aor καταπρῆσαι ) : brûler entièrement

καταστρέφομαι : soumettre

Λιϐύη , Λιϐύης (ἡ) : la Lybie

μαντική , μαντικῆς (ἡ) : l’art divinatoire, la divination, la mantique

Μέτων , Μέτωνος (ὁ) : Méton, astrologue athénien

μηδέν  adv : en rien, pas du tout

Νικίας , ου (ὁ) : Nicias (~470-413 av. J.C.), grand homme politique et général athénien, modéré et intègre, qui fut le collègue et rival d’Alcibiade au moment de la désastreuse expédition de Sicile

νύκτωρ adv. : pendant la nuit

ὀνειροπολέω , ῶ : rêver ; + A : rêver à ;

παλαίστρα , ας (ἡ) : la palestre (lieu où l’on s’exerce à la lutte)

Πελοπόννησος , ου (ἡ) : le Péloponnèse, partie sud de la Grèce, qui fait presqu’île, au sud de l’isthme de Corinthe

περαίνω : 1 mener à terme ; 2 achever un discours, un récit... ;

Περικλέης / Περικλῆς , Περικλέους (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) : Périclès (499-429 )

προέρχομαι ( προελεύσομαι , προῆλθον , προελήλυθα ; impér. aor πρόελθε ; part aor προελθών , προελθόντος ) : 1 avancer, s’avancer, sortir ; 2 (pol.) s’avancer à la tribune;

προσγίγνομαι : ( aor προσεγενόμην, part aor προσγενόμενος ) : s’ajouter à, venir s’ajouter ;

προσημαίνω : indiquer d’avance, avertir (par un signe)

προσποίημα , ατος (τό) : le faux-semblant, la feinte, la simulation

Σικελία , Σικελίας (ἡ) : la Sicile

σκευάζω ( inf pft M ἐσκευάσδθαι ) : préparer ; / M machiner, manigancer ;

σκήπτομαι ( aor. ἐσκηψάμην ) : prendre comme point d’appui, feindre, prétexter ;

στόλος , ου (ὁ) : la flotte  ;

συνήθης , συνήθης , σύνηθες : habituel, coutumier, familier ;

Συράκουσαι , Συρακουσῶν (αἱ) : Syracuse

Συρακούσιος , α, ον : syracusain, habitant de Syracuse

Σωκράτης , G Σωκράτου / Σωκράτους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

ὑπογράφω : 1 écrire, inscrire en dessous ; 2 esquisser, représenter ;

ὑφάπτω : allumer par en-dessous, mettre le feu à , incendier

φιλόσοφος , φιλοσόφου (ὁ) : le philosophe


Comparaison de traductions :

(...) Ἀλκιβιάδης δὲ καὶ Καρχηδόνα καὶ Λιβύην ὀνειροπολῶν, ἐκ δὲ τούτων προσγενομένων Ἰταλίαν καὶ Πελοπόννησον ἤδη περιβαλλόμενος, ὀλίγου δεῖν ἐφόδια τοῦ πολέμου Σικελίαν ἐποιεῖτο.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Mais Alcibiade qui, rêvant de Carthage et de la Libye, s’imaginait déjà, après ces conquêtes, maître de l’Italie et du Péloponnèse, ne voyait guère dans la Sicile qu’une source d’approvisionnement pour la guerre.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

(...) Alcibiade songeait à Carthage et à la Libye ; une fois ces peuples soumis, il encerclerait bientôt l’Italie et le Péloponnèse. Pour un peu, il aurait considéré la Sicile comme une simple base de ravitaillement pour la véritable guerre.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Alcibiade, au contraire, qui allait jusqu'à rêver de Carthage et de la Libye et qui, à la suite de ces succès, s'emparait déjà de l'Italie et du Péloponnèse, Alcibiade donc ne faisait guère de la Sicile qu'une source d'approvisionnement pour la guerre.


(...) τὸν μὲν ὡς ἔοικε τοῦ συνήθους δαιμονίου γενομένου καὶ προσημαίνοντος ...

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Le premier était averti sans doute par son génie familier ;

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Le premier avait, paraît-il, reçu de son démon familier un signe prémonitoire ...

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

le premier, semble-t-il, avait noté l'apparition et l'avertissement de son démon familier ;

Retour en haut du texte