Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

18 Sicile : préparatifs; 3 stratèges

mutilation des Hermès (1)Chapitres 17 à 22 : l’expédition de Sicile (2)

Nicias stratège avec Alcibiade ; l’affaire des Hermès (1)


1 Ὁ δὲ Νικίας ἄκων μὲν ᾑρέθη στρατηγός, οὐχ ἥκιστα τὴν ἀρχὴν καὶ διὰ τὸν συνάρχοντα φεύγων· ἐφαίνετο γὰρ τοῖς Ἀθηναίοις τὰ τοῦ πολέμου βέλτιον ἕξειν μὴ προιεμένοις τὸν Ἀλκιβιάδην ἄκρατον, ἀλλὰ μ(ε)ιχθείσης πρὸς τὴν τόλμαν αὐτοῦ τῆς Νικίου προνοίας· 2 καὶ γὰρ ὁ τρίτος στρατηγὸς ὁ Λάμαχος ἡλικίᾳ προήκων ὅμως ἐδόκει μηδὲν ἧττον εἶναι τοῦ Ἀλκιβιάδου διάπυρος καὶ φιλοκίνδυνος ἐν τοῖς ἀγῶσι. Βουλευομένων δὲ περὶ πλήθους καὶ τρόπου παρασκευῆς, ἐπεχείρησεν αὖθις ὁ Νικίας ἐνίστασθαι καὶ καταπαύειν τὸν πόλεμον. 3 Ἀντειπόντος δὲ τοῦ Ἀλκιβιάδου καὶ κρατήσαντος, ἔγραψε τῶν ῥητόρων Δημόστρατος καὶ εἶπεν ὡς χρὴ τοὺς στρατηγοὺς αὐτοκράτορας εἶναι καὶ τῆς παρασκευῆς καὶ τοῦ πολέμου παντός.


4 Ἐπιψηφισαμένου δὲ τοῦ δήμου καὶ γενομένων ἑτοίμων πάντων πρὸς τὸν ἔκπλουν, οὐ χρηστὰ παρῆν οὐδὲ τὰ τῆς ἑορτῆς. 5 Ἀδωνίων γὰρ εἰς τὰς ἡμέρας ἐκείνας καθηκόντων, εἴδωλά τε πολλαχοῦ νεκροῖς ἐκκομιζομένοις ὅμοια προὔκειντο ταῖς γυναιξί, καὶ ταφὰς ἐμιμοῦντο κοπτόμεναι καὶ θρήνους ᾖδον. 6 Ἡ μέντοι τῶν Ἑρμῶν περικοπή, μιᾷ νυκτὶ τῶν πλείστων ἀκρωτηριασθέντων τὰ πρόσωπα, πολλοὺς καὶ τῶν περιφρονούντων τὰ τοιαῦτα διετάραξεν. 7 Ἐλέχθη μὲν οὖν, ὅτι Κορίνθιοι διὰ τοὺς Συρακουσίους ἀποίκους ὄντας, ὡς ἐπισχέσεως ἐσομένης πρὸς τὸν οἰωνὸν ἢ μεταγνώσεως τοῦ πολέμου, ταῦτα δράσειαν. 8 Οὐ μὴν ἥπτετό γε τῶν πολλῶν οὔθ' οὗτος ὁ λόγος οὔθ' ὁ τῶν σημεῖον δεινὸν εἶναι μηδὲν οἰομένων, ἀλλ' οἷα φιλεῖ φέρειν ἄκρατος , ἀκολάστων νέων εἰς ὕβριν ἐκ παιδιᾶς ὑποφερομένων· ὀργῇ δ' ἅμα καὶ φόϐῳ τὸ γεγονὸς λαμβάνοντες ὡς ἀπὸ συνωμοσίας ἐπὶ πράγμασι μεγάλοις τετολμημένον, ἅπασαν ἐξήταζον ὑπόνοιαν πικρῶς ἥ τε βουλὴ συνιοῦσα περὶ τούτων καὶ ὁ δῆμος ἐν ὀλίγαις ἡμέραις πολλάκις.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον , G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: 1 malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté ; 2 sous la contrainte, contraint

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν;) :  prendre ; // P (aor ᾑρέθην) être élu, être nommé ;

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le stratège (magistrature) ;

ἥκιστα 1: le moins ; pas du tout, pas le moins du monde ; οὐχ ἥκιστα = surtout

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: la magistrature, la charge

δι + A 1: (élidé : δι’ ) : à cause de, en raison de , pour

συνάρχω : exercer le commandement, la charge, ou la magistrature avec

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον ) : 1 fuir, s’enfuir ; 2 + Α : échapper à ; fuir, éviter, se refuser à ;

le participe présent marque l’effort : « cherchant à éviter... »

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; inf f M φανεῖσθαι ) : 1 apparaître, se montrer ; μοι φαίνεται + inf. : il me semble + inf. ; // impers. φαίνεται : c’est clair, manifeste, évident ; il est manifeste que ... ; μοι φαίνεται : il m’apparaît … que

τὰ τοῦ πολέμου : hellénisme : les affaires de la guerre, la conduite de la guerre (cf plus loin, en 4 τὰ τῆς ἑορτῆς)

βέλτιον 1: (n.adv.) mieux ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

προΐημι 2: envoyer devant soi ; envoyer en avant ; // M προΐεμαι ( part pr προιέμενος ): laisser, laisser aller

ἄκρατος (ionien ἄκρητος ) , ος, ον : pur, à l’état pur, non mélangé

μίγνυμι / μείγνυμι , μίξω , ἔμιξα , μέμιγμαι : mêler, mélanger , unir; mélanger à, mêler à (+D); (P aor 1 ἐμείχθην, , part aor P μειχθείς )

πρός + Α 1: avec, à

τόλμα , ης (ἡ) 3: l’audace, la hardiesse, le courage

πρόνοια , προνοίας (ἡ) 3: 1 le soin (+ infinitif : de ... ) ; 2 esprit de prévision, circonspection ; prévoyance ;

2

καὶ γάρ 1: le fait est que, de fait, en effet ;

τρίτος , η, ον 3: troisième, en troisième;

Λάμαχος , Λαμάχου (ὁ) : Lamakhos , général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, mourra dans un combat en Sicile en 414.

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge 

προήκω : être allé le premier, dépasser ;

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler, paraître, passer pour, avoir la réputation de  ;

ἧττον 1: adv. moins ; avec ou + G moins ... que

διάπυρος , ος, ον : enflammé, ardent

φιλοκίνδυνος , ος, ον : ami du danger, hardi, téméraire

ἀγών , ἀγῶνος (ὁ) 1: la lutte, le combat (D pl ἀγῶσι (ν) )

βουλεύομαι 1: délibérer ; + A, ou περί + G délibérer sur

Βουλευομένων δὲ περὶ πλήθους καὶ τρόπου παρασκευῆς : le sujet de ce génitif absolu est indéterminé (tandis qu’on délibérait ...)

πλῆθος , πλήθους (τό) 1: la quantité, l’effectif;

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: la préparation, les préparatifs ;

αὖθις 2: encore, de nouveau, une nouvelle fois ;

ἐνίστημι : 1 tr. placer; 2 intr. arriver ; // M ἐνίσταμαι ( inf M ἐνίστασθαι ) : prendre position contre, s’opposer à

καταπαύω : mettre fin à, arrêter, faire cesser;

3

ἀντιλέγω (f ἀντερῶ; aor. ἀντεῖπον 2: dire le contraire, s’opposer à, parler contre

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα) 1: + A : vaincre ;

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ; 1: proposer un projet de loi, proposer une loi ( νόμον sous-entendu ou non - vocabulaire politique) ;

ῥήτωρ , ορος (ὁ) 2: l’orateur ; le chef de parti ;

τῶν ῥητόρων : G partitif : « parmi les chefs de parti ... »

Δημόστρατος , ου (ὁ) : Démostrate

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

χρή 1: il faut

αὐτοκράτωρ , αὐτοκράτορος : muni des pleins pouvoirs (+ G ou πρός + Α : pour)

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; placé après le nom précédé de son article : l’ensemble de... ;

4

ἐπιψηφίζω (inf. aor. ἐπιψηφίσαι ) : A mettre aux voix, faire voter ; M voter, voter favorablement, approuver par son vote ;

γίγνομαι 1 , γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (part. aor. : γενόμενος , η, ον ) 1: 1 naître (+ G : de qqn); être le fait de (+ G) ; 2 être (notamment à l’aoriste)

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt ; /+ inf. : prêt à; sur le point d’être réalisé

ἔκπλους , ἔκπλου (ὁ) : le départ d’un navire, ou d’une flotte

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : être présent, être là, se présenter ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas même, ne pas non plus; / expr  οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi; derrière une négation simple, sens renforcé.

ἑορτή , ἑορτῆς (ἡ) 4: la fête ;

La fête dont il s’agit est présentée en 5 : c’est la fête d’Adonis, qui eut lieu entre le 23 juin et le 22 juillet 415 .

5

Ἀδώνια , Ἀδωνἱων (τά) : les fêtes d’Adonis

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 jusqu’à ; vers (temps) ;

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour 

καθήκω  : 1 être convenable, convenir à (ὁ καθήκων χρόνος : le temps normal, ordinaire) ; 2 arriver, se produire ;

εἴδωλον , ου (τό) : image, simulacre;

εἴδωλά : l’accent final est un accent d’enclise

πολλαχοῦ : en maint endroit 

νεκρός , νεκροῦ (ὁ) 2: le mort, le cadavre

ἐκκομίζω : emporter un corps, porter en terre, enterrer ;

ὅμοιος ‚ α‚ ον 2: + D : semblable à

πρόκειμαι : ( impft προὐκείμην, 3ème p pl προὔκειντο ) : être présenté, être exposé ;

ταῖς γυναιξί : le datif est complément d’agent ; cet emploi est rare avec un imparfait, mais très fréquent avec un parfait ou un plus-que-parfait

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme

ταφή , ῆς (ἡ) : ensevelissement;

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter

κόπτω : frapper à coups répétés; // M κόπτομαι : se frapper la poitrine (en signe de deuil) ;

θρῆνος , θρήνου (ὁ) : le chant funèbre ; chant de deuil;  

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾖδον )  : chanter, entonner

6

μέντοι  1: d’autre part

Ἑρμῆς , οῦ (ὁ) : Hermès, messager de Zeus, protecteur des voyages, dieu de la chance ; / Ἑρμαῖ , ῶν (οἱ) : les Hermès, têtes d’Hermès, dont les corps sont des colonnes placées aux carrefours ou en limite de propriété, colonnes sur lesquelles sont représentées les organes sexuels masculins, signes de fécondité.

περικοπή , ῆς (ἡ) : action de retrancher tout autour, mutilation

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, (attention à l’esprit !)

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: la nuit

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la plupart de (+ G)

ἀκρωτηριάζω ( part aor P ἀκρωτηριασθείς, ἀκρωτηριασθέντος ) : couper aux extrémités, mutiler, amputer ( + A de la partie coupée)

πρόσωπον , προσώπου (τό) 3: la face , la face antérieure ; (svt au pluriel) ;

καί : même

περιφρονέω , ῶ : 1 +A examiner à fond, réfléchir ; 2 +A ou +G : mépriser

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: (neutre pl τοιαῦτα ) tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose, οἱ τοιοῦτοι : de telles personnes) ;

διαταράττω / διαταράσσω (aor διετάραξα ; part aor P διαταραχθείς ) : bouleverser

7

μὲν οὖν 1: alors donc ; sans doute, assurément;

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

Κορίνθιος , Κορινθίου (ὁ) : le Corinthien ;

δι + A 1: (élidé : δι’ ) : à cause de, en raison de, pour;

ἄποικος , ος, ον : colon ; peuple colonie, colonie ( ville fondée par des gens venus d’une métropole, et qui ne gardent avec elle en principe que des liens religieux

ὡς + participe ou + adj.  1: 1 en tant que, comme; 2 ὡς + G abs: dans l’idée que et autres sens de 2 ; 3 ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de;

ἐπισχέσις, εως (ἡ) : 1 arrêt ; 2 retard, retardement ;

πρός + G 1: 1 de la part de, du côté de, venant de ; 2 à partir de, à cause de

οἰωνός , οῦ (ὁ) : auspice, présage, augure

1: employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors, sinon ;

μεταγνώσις , εως (ἡ) : changement de décision, changement d’avis

δράω (opt attique : δρῴην ) 1: faire, accomplir ;

8

μήν 1: pourtant 

ἥπτετό γε : deuxième accent : accent d’enclise

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα impft M ἡπτόμην inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, palper, mettre la main à ou sur, atteindre; au M : s’attacher à, atteindre ;

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) certes, assurément  (parfois ironique); 2 pourtant (indique une restriction)

πολλοί (οἱ) 1: la multitude, la masse, la foule, le peuple ;

οὐ ... οὔθ’ ...οὔθ’ : la négation simple précédant la négation composée, les négations se renforcent

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

λόγος , ου (ὁ) 1: le propos, la considération, l’argument, le raisonnement;

constr. : οὔθ’  < s e λόγος > τῶν ... μηδὲν (adv. : pas du tout, ou A de relation : en rien ) οἰομένων

σημεῖον , ου (τό) 2: le signe, l’indice, le présage

δεινός , ή, όν 1: 1 à craindre, redoutable ; 2 terrible, affreux ;

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ;

constr. : ἀλλὰ <σημεῖον εἶναι>οἷα ... qui dépend aussi de οἰομένων; οἷα : des choses telles que...

οἷος , οἷα , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ;

φιλέω , ῶ 2: + inf. : se plaire à ; avoir l’habitude de ; impersonnel : il est habituel.

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον) : 1 porter, apporter, amener ; 2 produire, causer ;

ἄκρατος < s e οἶνος : le vin >

ἀκόλαστος , ος, ον : sans retenue; licencieux, débauché ;

ὕβρις , εως (ἡ)  2: 1 la démesure, l’insolence; 2 outrage.

ἐκ / ἐξ + G 1: à la suite de , sous l’effet de, par ;

παιδιά , παιδιᾶς (ἡ) : espièglerie, enfantillage ; jeu, divertissement ;

ὑποφέρω : ( inf aor : ὑπενεγκεῖν ) : emporter, ou porter par en dessous ; P : être précipité dans ; εἰς +Α : se laisser entraîner à ;

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère 

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur, l’effroi

γεγονός , ότος (τό) : l’événement, le fait (> γίγνομαι : arriver)

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : 1 prendre, saisir ; 2 prendre par l’esprit => juger, penser, interpréter ;

συνωμοσία , ας (ἡ) : conjuration, complot

ἐπί + D 1: en vue de, pour 

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ; 3 la situation fâcheuse, l’ennui, le souci;

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα , part pft P : τετολμημένος ;) : oser, avoir la force ou l’audace de, avoir le culot de ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἐξετάζω 2: ( impft ἐξήταζον ) : examiner soigneusement

ὑπόνοια , ας (ἡ) : conjecture, supposition, soupçon ;

πικρῶς : durement, cruellement, impitoyablement ;

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: le Conseil (des 500 : prépare les délibérations de l’assemblée du peuple (ἐκκλησία) , seule souveraine);

σύνειμι 2 : ( part pr : συνιών , συνιόντος , συνιοῦσα , συνιούσης ) : s’assembler, se réunir

ἐν + : pendant

ὀλίγος , η, ον 1: 1 peu, un peu de, petit ; 2 peu abondant, peu nombreux ; 3 au pl. : quelques-uns, un petit nombre

πολλάκις 1: souvent, plusieurs fois


Vocabulaire alphabétique :

ἀγών , ἀγῶνος (ὁ) 1: la lutte, le combat (D pl ἀγῶσι (ν) )

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾖδον )  : chanter, entonner

Ἀδώνια , Ἀδωνἱων (τά) : les fêtes d’Adonis

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν;) :  prendre ; // P (aor ᾑρέθην) être élu, être nommé ;

ἀκόλαστος , ος, ον : sans retenue; licencieux, débauché ;

ἄκρατος (ionien ἄκρητος ) , ος, ον : pur, à l’état pur, non mélangé

ἀκρωτηριάζω ( part aor P ἀκρωτηριασθείς, ἀκρωτηριασθέντος ) : couper aux extrémités, mutiler, amputer ( + A de la partie coupée)

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον , G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: 1 malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté ; 2 sous la contrainte, contraint

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

ἀντιλέγω (f ἀντερῶ; aor. ἀντεῖπον 2: dire le contraire, s’opposer à, parler contre

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἄποικος , ος, ον : colon ; peuple colonie, colonie ( ville fondée par des gens venus d’une métropole, et qui ne gardent avec elle en principe que des liens religieux

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα impft M ἡπτόμην inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, palper, mettre la main à ou sur, atteindre; au M : s’attacher à, atteindre ;

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: la magistrature, la charge

αὖθις 2: encore, de nouveau, une nouvelle fois ;

αὐτοκράτωρ , αὐτοκράτορος : muni des pleins pouvoirs (+ G ou πρός + Α : pour)

βέλτιον 1: (n.adv.) mieux ;

βουλεύομαι 1: délibérer ; + A, ou περί + G délibérer sur

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: le Conseil (des 500 : prépare les délibérations de l’assemblée du peuple (ἐκκλησία) , seule souveraine);

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) certes, assurément  (parfois ironique); 2 pourtant (indique une restriction)

γεγονός , ότος (τό) : l’événement, le fait (> γίγνομαι : arriver)

γίγνομαι 1 , γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (part. aor. : γενόμενος , η, ον ) 1: 1 naître (+ G : de qqn); être le fait de (+ G) ; 2 être (notamment à l’aoriste)

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ; 1: proposer un projet de loi, proposer une loi ( νόμον sous-entendu ou non - vocabulaire politique) ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme

δεινός , ή, όν 1: 1 à craindre, redoutable ; 2 terrible, affreux ;

Δημόστρατος , ου (ὁ) : Démostrate

δι + A 1: (élidé : δι’ ) : à cause de, en raison de

δι + A 1: (élidé : δι’ ) : à cause de, en raison de, pour;

διάπυρος , ος, ον : enflammé, ardent

διαταράττω / διαταράσσω (aor διετάραξα ; part aor P διαταραχθείς ) : bouleverser

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler, paraître, passer pour, avoir la réputation de  ;

δράω (opt attique : δρῴην ) 1: faire, accomplir ;

εἴδωλον , ου (τό) : image, simulacre;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, (attention à l’esprit !)

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 jusqu’à ; vers (temps) ;

ἐκ / ἐξ + G 1: à la suite de , sous l’effet de, par ;

ἐκκομίζω : emporter un corps, porter en terre, enterrer ;

ἔκπλους , ἔκπλου (ὁ) : le départ d’un navire, ou d’une flotte

ἐν + : pendant

ἐνίστημι : 1 tr. placer; 2 intr. arriver ; // M ἐνίσταμαι ( inf M ἐνίστασθαι ) : prendre position contre, s’opposer à

ἐξετάζω 2: ( impft ἐξήταζον ) : examiner soigneusement

ἑορτή , ἑορτῆς (ἡ) 4: la fête ;

ἐπί + D 1: en vue de, pour 

ἐπισχέσις, εως (ἡ) : 1 arrêt ; 2 retard, retardement ;

ἐπιψηφίζω (inf. aor. ἐπιψηφίσαι ) : A mettre aux voix, faire voter ; M voter, voter favorablement, approuver par son vote ;

Ἑρμῆς , οῦ (ὁ) : Hermès, messager de Zeus, protecteur des voyages, dieu de la chance ; / Ἑρμαῖ , ῶν (οἱ) : les Hermès, têtes d’Hermès, dont les corps sont des colonnes placées aux carrefours ou en limite de propriété, colonnes sur lesquelles sont représentées les organes sexuels masculins, signes de fécondité.

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt ; /+ inf. : prêt à; sur le point d’être réalisé

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

1: employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors, sinon ;

ἥκιστα 1: le moins ; pas du tout, pas le moins du monde ; οὐχ ἥκιστα = surtout

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge 

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour 

ἧττον 1: adv. moins ; avec ou + G moins ... que

θρῆνος , θρήνου (ὁ) : le chant funèbre ; chant de deuil;  

καθήκω  : 1 être convenable, convenir à (ὁ καθήκων χρόνος : le temps normal, ordinaire) ; 2 arriver, se produire ;

καὶ γάρ 1: le fait est que, de fait, en effet ;

καταπαύω : mettre fin à, arrêter, faire cesser;

κόπτω : frapper à coups répétés; // M κόπτομαι : se frapper la poitrine (en signe de deuil) ;

Κορίνθιος , Κορινθίου (ὁ) : le Corinthien ;

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα) 1: + A : vaincre ;

Λάμαχος , Λαμάχου (ὁ) : Lamakhos , général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, mourra dans un combat en Sicile en 414.

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : 1 prendre, saisir ; 2 prendre par l’esprit => juger, penser, interpréter ;

λόγος , ου (ὁ) 1: le propos, la considération, l’argument, le raisonnement;

μὲν οὖν 1: alors donc ; sans doute, assurément;

μέντοι  1: d’autre part

μεταγνώσις , εως (ἡ) : changement de décision, changement d’avis

μήν 1: pourtant 

μίγνυμι / μείγνυμι , μίξω , ἔμιξα , μέμιγμαι : mêler, mélanger , unir; mélanger à, mêler à (+D); (P aor 1 ἐμείχθην, , part aor P μειχθείς )

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter

νεκρός , νεκροῦ (ὁ) 2: le mort, le cadavre

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: la nuit

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ;

οἷος , οἷα , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ;

οἰωνός , οῦ (ὁ) : auspice, présage, augure

ὀλίγος , η, ον 1: 1 peu, un peu de, petit ; 2 peu abondant, peu nombreux ; 3 au pl. : quelques-uns, un petit nombre

ὅμοιος ‚ α‚ ον 2: + D : semblable à

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère 

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas même, ne pas non plus; / expr  οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi; derrière une négation simple, sens renforcé.

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

παιδιά , παιδιᾶς (ἡ) : espièglerie, enfantillage ; jeu, divertissement ;

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: la préparation, les préparatifs ;

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : être présent, être là, se présenter ;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; placé après le nom précédé de son article : l’ensemble de... ;

περικοπή , ῆς (ἡ) : action de retrancher tout autour, mutilation

περιφρονέω , ῶ : 1 +A examiner à fond, réfléchir ; 2 +A ou +G : mépriser

πικρῶς : durement, cruellement, impitoyablement ;

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la plupart de (+ G)

πλῆθος , πλήθους (τό) 1: la quantité, l’effectif;

πολλάκις 1: souvent, plusieurs fois

πολλαχοῦ : en maint endroit 

πολλοί (οἱ) 1: la multitude, la masse, la foule, le peuple ;

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ; 3 la situation fâcheuse, l’ennui, le souci;

προήκω : être allé le premier, dépasser ;

προΐημι 2: envoyer devant soi ; envoyer en avant ; // M προΐεμαι ( part pr προιέμενος ): laisser, laisser aller

πρόκειμαι : ( impft προὐκείμην, 3ème p pl προὔκειντο ) : être présenté, être exposé ;

πρόνοια , προνοίας (ἡ) 3: 1 le soin (+ infinitif : de ... ) ; 2 esprit de prévision, circonspection ; prévoyance ;

πρός + G 1: 1 de la part de, du côté de, venant de ; 2 à partir de, à cause de

πρός + Α 1: avec, à

πρόσωπον , προσώπου (τό) 3: la face , la face antérieure ; (svt au pluriel) ;

ῥήτωρ , ορος (ὁ) 2: l’orateur ; le chef de parti ;

σημεῖον , ου (τό) 2: le signe, l’indice, le présage

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le stratège (magistrature) ;

συνάρχω : exercer le commandement, la charge, ou la magistrature avec

σύνειμι 2 : ( part pr : συνιών , συνιόντος , συνιοῦσα , συνιούσης ) : s’assembler, se réunir

συνωμοσία , ας (ἡ) : conjuration, complot

ταφή , ῆς (ἡ) : ensevelissement;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: (neutre pl τοιαῦτα ) tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose, οἱ τοιοῦτοι : de telles personnes) ;

τόλμα , ης (ἡ) 3: l’audace, la hardiesse, le courage

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα , part pft P : τετολμημένος ;) : oser, avoir la force ou l’audace de, avoir le culot de ;

τρίτος , η, ον 3: troisième, en troisième;

ὕβρις , εως (ἡ)  2: 1 la démesure, l’insolence; 2 outrage.

ὑπόνοια , ας (ἡ) : conjecture, supposition, soupçon ;

ὑποφέρω : ( inf aor : ὑπενεγκεῖν ) : emporter, ou porter par en dessous ; P : être précipité dans ; εἰς +Α : se laisser entraîner à ;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; inf f M φανεῖσθαι ) : 1 apparaître, se montrer ; μοι φαίνεται + inf. : il me semble + inf. ; // impers. φαίνεται : c’est clair, manifeste, évident ; il est manifeste que ... ; μοι φαίνεται : il m’apparaît … que

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον) : 1 porter, apporter, amener ; 2 produire, causer ;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον ) : 1 fuir, s’enfuir ; 2 + Α : échapper à ; fuir, éviter, se refuser à ;

φιλέω , ῶ 2: + inf. : se plaire à ; avoir l’habitude de ; impersonnel : il est habituel.

φιλοκίνδυνος , ος, ον : ami du danger, hardi, téméraire

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur, l’effroi

χρή 1: il faut

ὡς + participe ou + adj.  1: 1 en tant que, comme; 2 ὡς + G abs: dans l’idée que et autres sens de 2 ; 3 ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀγών , ἀγῶνος (ὁ) 1: la lutte, le combat (D pl ἀγῶσι (ν) )

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν;) :  prendre ; // P (aor ᾑρέθην) être élu, être nommé ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: la magistrature, la charge

βέλτιον 1: (n.adv.) mieux ;

βουλεύομαι 1: délibérer ; + A, ou περί + G délibérer sur

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: le Conseil (des 500 : prépare les délibérations de l’assemblée du peuple (ἐκκλησία) , seule souveraine);

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) certes, assurément  (parfois ironique); 2 pourtant (indique une restriction)

γίγνομαι 1 , γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (part. aor. : γενόμενος , η, ον ) 1: 1 naître (+ G : de qqn); être le fait de (+ G) ; 2 être (notamment à l’aoriste)

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ; 1: proposer un projet de loi, proposer une loi ( νόμον sous-entendu ou non - vocabulaire politique) ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme

δεινός , ή, όν 1: 1 à craindre, redoutable ; 2 terrible, affreux ;

δι + A 1: (élidé : δι’ ) : à cause de, en raison de, pour;

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler, paraître, passer pour, avoir la réputation de  ;

δράω (opt attique : δρῴην ) 1: faire, accomplir ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, (attention à l’esprit !)

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 jusqu’à ; vers (temps) ;

ἐκ / ἐξ + G 1: à la suite de , sous l’effet de, par ;

ἐν + : pendant

ἐπί + D 1: en vue de, pour 

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

1: employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors, sinon ;

ἥκιστα 1: le moins ; pas du tout, pas le moins du monde ; οὐχ ἥκιστα = surtout

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour 

ἧττον 1: adv. moins ; avec ou + G moins ... que

καὶ γάρ 1: le fait est que, de fait, en effet ;

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα) 1: + A : vaincre ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ) : 1 prendre, saisir ; 2 prendre par l’esprit => juger, penser, interpréter ;

λόγος , ου (ὁ) 1: le propos, la considération, l’argument, le raisonnement;

μὲν οὖν 1: alors donc ; sans doute, assurément;

μέντοι  1: d’autre part

μήν 1: pourtant 

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ;

οἷος , οἷα , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ;

ὀλίγος , η, ον 1: 1 peu, un peu de, petit ; 2 peu abondant, peu nombreux ; 3 au pl. : quelques-uns, un petit nombre

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas même, ne pas non plus; / expr  οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi; derrière une négation simple, sens renforcé.

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: la préparation, les préparatifs ;

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : être présent, être là, se présenter ;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; placé après le nom précédé de son article : l’ensemble de... ;

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la plupart de (+ G)

πλῆθος , πλήθους (τό) 1: la quantité, l’effectif;

πολλάκις 1: souvent, plusieurs fois

πολλοί (οἱ) 1: la multitude, la masse, la foule, le peuple ;

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ; 3 la situation fâcheuse, l’ennui, le souci;

πρός + G 1: 1 de la part de, du côté de, venant de ; 2 à partir de, à cause de

πρός + Α 1: avec, à

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le stratège (magistrature) ;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: (neutre pl τοιαῦτα ) tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; (peut être précédé d’un article : τὸ τοιοῦτον : une telle chose, οἱ τοιοῦτοι : de telles personnes) ;

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα , part pft P : τετολμημένος ;) : oser, avoir la force ou l’audace de, avoir le culot de ;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; inf f M φανεῖσθαι ) : 1 apparaître, se montrer ; μοι φαίνεται + inf. : il me semble + inf. ; // impers. φαίνεται : c’est clair, manifeste, évident ; il est manifeste que ... ; μοι φαίνεται : il m’apparaît … que

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον) : 1 porter, apporter, amener ; 2 produire, causer ;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; aor 2 hom φύγον ) : 1 fuir, s’enfuir ; 2 + Α : échapper à ; fuir, éviter, se refuser à ;

χρή 1: il faut

ὡς + participe ou + adj.  1: 1 en tant que, comme; 2 ὡς + G abs: dans l’idée que et autres sens de 2 ; 3 ὡς + participe futur: dans l’espoir que, dans le but de;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)


Fréquence 2 :

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον , G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: 1 malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté ; 2 sous la contrainte, contraint

ἀντιλέγω (f ἀντερῶ; aor. ἀντεῖπον 2: dire le contraire, s’opposer à, parler contre

αὖθις 2: encore, de nouveau, une nouvelle fois ;

ἐξετάζω 2: ( impft ἐξήταζον ) : examiner soigneusement

ἕτοιμος , η/ος , ον 2: prêt ; /+ inf. : prêt à; sur le point d’être réalisé

ἡλικία , ας (ἡ) 2: âge 

νεκρός , νεκροῦ (ὁ) 2: le mort, le cadavre

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: la nuit

ὅμοιος ‚ α‚ ον 2: + D : semblable à

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère 

προΐημι 2: envoyer devant soi ; envoyer en avant ; // M προΐεμαι ( part pr προιέμενος ): laisser, laisser aller

ῥήτωρ , ορος (ὁ) 2: l’orateur ; le chef de parti ;

σημεῖον , ου (τό) 2: le signe, l’indice, le présage

ὕβρις , εως (ἡ)  2: 1 la démesure, l’insolence; 2 outrage.

φιλέω , ῶ 2: + inf. : se plaire à ; avoir l’habitude de ; impersonnel : il est habituel.

φόϐος , ου (ὁ) 2: la crainte, la peur, l’effroi


Fréquence 3 :

ἅπτω 1 / ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα impft M ἡπτόμην inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, palper, mettre la main à ou sur, atteindre; au M : s’attacher à, atteindre ;

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter

πρόνοια , προνοίας (ἡ) 3: 1 le soin (+ infinitif : de ... ) ; 2 esprit de prévision, circonspection ; prévoyance ;

πρόσωπον , προσώπου (τό) 3: la face , la face antérieure ; (svt au pluriel) ;

τόλμα , ης (ἡ) 3: l’audace, la hardiesse, le courage

τρίτος , η, ον 3: troisième, en troisième;


Fréquence 4 :

ἑορτή , ἑορτῆς (ἡ) 4: la fête ;


Ne pas apprendre :

ᾄδω / ἀείδω ( ᾄσομαι , ᾖσα ; impft ᾖδον )  : chanter, entonner

Ἀδώνια , Ἀδωνἱων (τά) : les fêtes d’Adonis

ἀκόλαστος , ος, ον : sans retenue; licencieux, débauché ;

ἄκρατος (ionien ἄκρητος ) , ος, ον : pur, à l’état pur, non mélangé

ἀκρωτηριάζω ( part aor P ἀκρωτηριασθείς, ἀκρωτηριασθέντος ) : couper aux extrémités, mutiler, amputer ( + A de la partie coupée)

ἄποικος , ος, ον : colon ; peuple colonie, colonie ( ville fondée par des gens venus d’une métropole, et qui ne gardent avec elle en principe que des liens religieux

αὐτοκράτωρ , αὐτοκράτορος : muni des pleins pouvoirs (+ G ou πρός + Α : pour)

γεγονός , ότος (τό) : l’événement, le fait (> γίγνομαι : arriver)

Δημόστρατος , ου (ὁ) : Démostrate

διάπυρος , ος, ον : enflammé, ardent

διαταράττω / διαταράσσω (aor διετάραξα ; part aor P διαταραχθείς ) : bouleverser

εἴδωλον , ου (τό) : image, simulacre;

ἐκκομίζω : emporter un corps, porter en terre, enterrer ;

ἔκπλους , ἔκπλου (ὁ) : le départ d’un navire, ou d’une flotte

ἐνίστημι : 1 tr. placer; 2 intr. arriver ; // M ἐνίσταμαι ( inf M ἐνίστασθαι ) : prendre position contre, s’opposer à

ἐπισχέσις, εως (ἡ) : 1 arrêt ; 2 retard, retardement ;

ἐπιψηφίζω (inf. aor. ἐπιψηφίσαι ) : A mettre aux voix, faire voter ; M voter, voter favorablement, approuver par son vote ;

Ἑρμῆς , οῦ (ὁ) : Hermès, messager de Zeus, protecteur des voyages, dieu de la chance ; / Ἑρμαῖ , ῶν (οἱ) : les Hermès, têtes d’Hermès, dont les corps sont des colonnes placées aux carrefours ou en limite de propriété, colonnes sur lesquelles sont représentées les organes sexuels masculins, signes de fécondité.

θρῆνος , θρήνου (ὁ) : le chant funèbre ; chant de deuil;  

καθήκω  : 1 être convenable, convenir à (ὁ καθήκων χρόνος : le temps normal, ordinaire) ; 2 arriver, se produire ;

καταπαύω : mettre fin à, arrêter, faire cesser;

κόπτω : frapper à coups répétés; // M κόπτομαι : se frapper la poitrine (en signe de deuil) ;

Κορίνθιος , Κορινθίου (ὁ) : le Corinthien ;

Λάμαχος , Λαμάχου (ὁ) : Lamakhos , général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, mourra dans un combat en Sicile en 414.

μεταγνώσις , εως (ἡ) : changement de décision, changement d’avis

μίγνυμι / μείγνυμι , μίξω , ἔμιξα , μέμιγμαι : mêler, mélanger , unir; mélanger à, mêler à (+D); (P aor 1 ἐμείχθην, , part aor P μειχθείς )

οἰωνός , οῦ (ὁ) : auspice, présage, augure

παιδιά , παιδιᾶς (ἡ) : espièglerie, enfantillage ; jeu, divertissement ;

περικοπή , ῆς (ἡ) : action de retrancher tout autour, mutilation

περιφρονέω , ῶ : 1 +A examiner à fond, réfléchir ; 2 +A ou +G : mépriser

πικρῶς : durement, cruellement, impitoyablement ;

πολλαχοῦ : en maint endroit 

προήκω : être allé le premier, dépasser ;

πρόκειμαι : ( impft προὐκείμην, 3ème p pl προὔκειντο ) : être présenté, être exposé ;

συνάρχω : exercer le commandement, la charge, ou la magistrature avec

σύνειμι 2 : ( part pr : συνιών , συνιόντος , συνιοῦσα , συνιούσης ) : s’assembler, se réunir

συνωμοσία , ας (ἡ) : conjuration, complot

ταφή , ῆς (ἡ) : ensevelissement;

ὑπόνοια , ας (ἡ) : conjecture, supposition, soupçon ;

ὑποφέρω : ( inf aor : ὑπενεγκεῖν ) : emporter, ou porter par en dessous ; P : être précipité dans ; εἰς +Α : se laisser entraîner à ;

φιλοκίνδυνος , ος, ον : ami du danger, hardi, téméraire


Comparaison de traductions :

Ἐλέχθη μὲν οὖν, ὅτι Κορίνθιοι διὰ τοὺς Συρακουσίους ἀποίκους ὄντας, ὡς ἐπισχέσεως ἐσομένης πρὸς τὸν οἰωνὸν ἢ μεταγνώσεως τοῦ πολέμου, ταῦτα δράσειαν.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

On attribua cette profanation aux Corinthiens, qui auraient voulu servir Syracuse, leur colonie, comptant que ce présage suspendrait la guerre ou retournerait les esprits.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

On attribua bien cette profanation aux Corinthiens, lesquels auraient agi de la sorte pour aider les Syracusains, leurs colons, dans l’idée que ce présage pousserait les Athéniens à retarder la guerre ou à y renoncer.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

On dit alors que c'étaient les Corinthiens qui avaient fait cela (parce que les Syracusains étaient colons de Corinthe), dans la pensée que ce mauvais présage provoquerait un retard, voire un retournement d'opinion à propos de la guerre.


Οὐ μὴν ἥπτετό γε τῶν πολλῶν οὔθ' οὗτος ὁ λόγος οὔθ' ὁ τῶν σημεῖον δεινὸν εἶναι μηδὲν οἰομένων, ἀλλ' οἷα φιλεῖ φέρειν ἄκρατος , ἀκολάστων νέων εἰς ὕβριν ἐκ παιδιᾶς ὑποφερομένων·

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Mais le peuple ne fut sensible ni à ces propos ni aux assurances de ceux qui ne voyaient pas là un présage, mais seulement un des effets ordinaires du vin sur de jeunes débauchés qui s’étaient laisés alles par simple jeu à ces débordements.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Cependant ces explications ne convainquirent pas la foule, non plus que les propos de ceux qui ne voyaient là aucun signe funeste, mais seulement l’effet ordinaire de l’ivresse chez de jeunes débauchés, lesquels se seraient livrés, par jeu, à cette violence.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Mais assurément, cette rumeur ne toucha pas le peuple ; pas davantage celle répandue par des gens qui ne voyaient rien de terrible dans le présage, mais plutôt quelque chose comme l'effet habituel du vin pur chez de jeunes libertins portés par jeu à l'excès.Retour en haut du texte