Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

19 L'affaire des Mystères

Alcibiade accusé ( affaire des Hermès 2)L’affaire des Mystères :

Alcibiade accusé risque la mort


1 Ἐν δὲ τούτῳ δούλους τινὰς καὶ μετοίκους προήγαγεν Ἀνδροκλῆς ὁ δημαγωγός, ἄλλων τ' ἀγαλμάτων περικοπὰς καὶ μυστηρίων παρ' οἶνον ἀπομιμήσεις τοῦ Ἀλκιβιάδου καὶ τῶν φίλων κατηγοροῦντας. 2 Ἔλεγον δὲ Θεόδωρον μέν τινα δρᾶν τὰ τοῦ κήρυκος, Πουλυτίωνα δὲ τὰ τοῦ δᾳδούχου, τὰ δὲ τοῦ ἱεροφάντου, τὸν Ἀλκιβιάδην, τοὺς δ' ἄλλους ἑταίρους παρεῖναι καὶ θεᾶσθαι, μύστας προσαγορευομένους. 3 Ταῦτα γὰρ ἐν τῇ εἰσαγγελίᾳ γέγραπται Θεσσαλοῦ τοῦ Κίμωνος, εἰσαγγείλαντος Ἀλκιβιάδην ἀσεβεῖν περὶ τὼ θεώ. Τραχυνομένου δὲ τοῦ δήμου καὶ πικρῶς πρὸς τὸν Ἀλκιβιάδην ἔχοντος, καὶ τοῦ Ἀνδροκλέους (ἦν γὰρ ἐχθρὸς οὗτος ἐν τοῖς μάλιστα τοῦ Ἀλκιβιάδου) παροξύνοντος, ἐν ἀρχῇ μὲν ἐταράχθησαν οἱ περὶ τὸν Ἀλκιβιάδην· 4 αἰσθόμενοι δὲ τούς τε ναύτας ὅσοι πλεῖν ἔμελλον εἰς Σικελίαν εὔνους ὄντας αὐτοῖς καὶ τὸ στρατιωτικόν, Ἀργείων δὲ καὶ Μαντινέων χιλίων ὄντων ὁπλιτῶν ἀκούοντες ἀναφανδὸν λεγόντων, ὡς δι' Ἀλκιβιάδην στρατεύοιντο διαπόντιον καὶ μακρὰν στρατείαν, ἐὰν δέ τις ἀγνωμονῇ περὶ τοῦτον, εὐθὺς ἀποστήσεσθαι, ἀνεθάρρουν καὶ παρίσταντο τῷ καιρῷ πρὸς τὴν ἀπολογίαν, ὥστε τοὺς ἐχθροὺς πάλιν ἀθυμεῖν καὶ φοβεῖσθαι, μὴ περὶ τὴν κρίσιν ὁ δῆμος ἀμβλύτερος αὐτῷ γένηται διὰ τὴν χρείαν.


5 Πρὸς ταῦτ' οὖν τεχνάζουσι τῶν ῥητόρων τοὺς οὐ δοκοῦντας ἐχθροὺς τοῦ Ἀλκιβιάδου, μισοῦντας δ' αὐτὸν οὐχ ἧττον τῶν ὁμολογούντων, ἀνισταμένους ἐν τῷ δήμῳ λέγειν, ὡς ἄτοπόν ἐστιν αὐτοκράτορι στρατηγῷ τηλικαύτης ἀποδεδειγμένῳ δυνάμεως, ἠθροισμένης τῆς στρατιᾶς καὶ τῶν συμμάχων, μεταξὺ κληροῦντας δικαστήριον καὶ ὕδωρ διαμετροῦντας ἀπολλύναι τὸν καιρόν· 6 « Ἀλλὰ νῦν μὲν ἀγαθῇ τύχῃ πλεέτω, τοῦ δὲ πολέμου διαπραχθέντος ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀπολογείσθω παρών. » 7 Οὐκ ἐλάνθανε μὲν οὖν ἡ κακοήθεια τῆς ἀναβολῆς τὸν Ἀλκιβιάδην, ἀλλ' ἔλεγε παριὼν ὡς δεινόν ἐστιν αἰτίας ἀπολιπόντα καθ' ἑαυτοῦ καὶ διαβολὰς ἐκπέμπεσθαι μετέωρον ἐπὶ τοσαύτης δυνάμεως· ἀποθανεῖν γὰρ αὐτῷ προσήκειν μὴ λύσαντι τὰς κατηγορίας, λύσαντι δὲ καὶ φανέντι καθαρῷ τρέπεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους μὴ δεδοικότι τοὺς συκοφάντας.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 17-18)

1

ἐν δὲ τούτῳ : pendant cela, sur ces entrefaites, là-dessus, sur ce

δοῦλος , δούλου (ὁ) 1: l’esclave

μέτοικος , μετοίκου (ὁ,ἡ) : le métèque

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; προήχθην : aor P 1ère p sg ; part aor P προαχθείς ) : faire avancer, produire ;

Ἀνδροκλῆς , Ἀνδροκλέους (ὁ) : Androclès

δημαγωγός , οῦ (ὁ) : 1 orateur populaire ; 2 démagogue ;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre , autrui ; ἅλλοι (οἱ) : les autres; // expr. : τά τε ἄλλα καὶ ... : le reste, et en particulier ;

ἄγαλμα , ἀγάλματος (τό) 3: la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent

μυστηρία , ων (τά) : les mystères

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 durant ; 3 en raison de ;

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: 1 le vin; 2 la beuverie (métonymie) ;

ἀπομίμησις , ἀπομιμήσεως (ἡ) : l’imitation

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

κατηγορέω , ῶ 1: +G +A : accuser qqn (G) de qqch (A) ;

construction : Ἀνδροκλῆς ὁ δημαγωγός προήγαγεν δούλους τινὰς καὶ μετοίκους ... κατηγοροῦντας ... τοῦ Ἀλκιβιάδου καὶ τῶν φίλων ...περικοπὰς καὶ ... ἀπομιμήσεις

2

Θεοδωρος , ου (ὁ) : Théodoros, Théodore

δράω 1: ( inf δρᾶν ) : faire, agir ; accomplir (une action +A;

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut ;

τὰ τοῦ κήρυκος... τὰ τοῦ δᾳδούχου...τὰ τοῦ ἱεροφάντου : le rôle de...etc.

Πουλυτίων , ωνος (ὁ) : Poulytion

δᾳδοῦχος , δᾳδούχου (ὁ) : le porteur de torche ; le dadouque, célébrant qui lève le premier la torche lors des Mystères ;

ἱεροφάντης , ἱεροφάντου (ὁ) : le hiérophante, celui qui dévoile les choses sacrées ;

ἑταῖρος , ἑταίρου (ὁ) 4: le compagnon, l’ami, le camarade

θεάομαι , ῶμαι 3: (inf θεᾶσθαι ) : regarder avec attention, contempler, être spectateur

μύστης , ου (ὁ) : le myste, fidèle en train d’être initié aux Mystères

προσαγορεύω 3: + A : appeler par un nom

3

εἰσαγγελία , ας (ἡ) : eisangélie, procédure d’urgence de dénonciation d’un citoyen devant la Boulé ou l’assemblée du peuple ; procédure d’urgence, dénonciation ;

γράφω 1: ( γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ; P γράφομαι γραφήσομαι ἐγράφην γέγραμμαι) : figurer, écrire , inscrire

Θεσσαλός , οῦ (ὁ) : Thessalos ;

Κίμων , Κίμωνος (ὁ) : Cimon

εἰσαγγέλλω (aor εἰσήγγειλα ) : +Α + inf : poursuivre qqn pour avoir..., accuser qqn de

ἀσεϐέω , ῶ 2: être impie ( περί + Α : à l’égard de )

περί + Α 1: 1 autour de; // hellénisme : οἱ περί + Α : ceux de l’entourage de ... ; 2 en vue de, pour, envers; 3 à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

περὶ τὼ θεώ : à l’égard des deux déesses (Déméter et Coré)

τραχύνω : irriter, exaspérer

πρός + Α 1: 1 vers ; 2 contre; 3 pour, en vue de ; 4 à cause de;

ἐχθρός ,οῦ (ὁ) 1: l’ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier) , celui qui est odieux, celui qu’on hait

μάλιστα 1: le plus ;

ἐν τοῖς μάλιστα < s e ἐχθροῖς οὔσιν >

παροξύνω : exciter, irriter

ταράττω / ταράσσω : troubler, bouleverser, mettre la panique ; // MP ταράττομαι (aor passif ἐταράχθην pft τετάραγμαι ) : être bouleversé

4

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ; part pr αἰσθανόμενος , η,ον ; part aor αἰσθόμενος ) : + G  ou A (surtout neutre) : 1 percevoir, remarquer, s’apercevoir, se rendre compte de;

ναύτης , ου (ὁ) 3: le marin

ὅσοι,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

πλέω , πλεύσομαι , ἔπλευσα 1: ( inf πλεῖν ) : faire une traversée, prendre la mer

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

στρατιωτικόν , οῦ (τό) : l’ensemble des soldats, la soldatesque

Ἀργεῖος , α, ον : adj argien, grec ; // subst : Ἀργεῖοι , Ἀργείων (οἱ) : les Argiens (habitants d’Argos, cité du Péloponnèse)

Μαντινεύς , Μαντινέως (ὁ) : le Mantinéen, l’habitant de Mantinée , ville située au centre du Péloponnèse, et au nord de Sparte

χίλιοι , αι, α 4: (G pl χιλίων ) mille ; un millier ;

ὁπλίτης , ου (ὁ) 3: l’hoplite (fantassin lourd)

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : 1 écouter, entendre ; 2 entendre dire, apprendre ;

ἀναφανδόν : adv. : ouvertement, au grand jour

στρατεύομαι 2: servir comme soldat ; faire campagne ;

διαπόντιος , ος , ον : outremer, au-delà des mers, en traversant les mers

μακρός , ά, όν 2: long, grand, lointain, durable

στρατεύοιντο διαπόντιον καὶ μακρὰν στρατείαν : accusatif d’objet interne

ἐάν / ἄν / ἢν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἀγνωμονέω , ῶ ( f ἀγνωμονήσω , aor ἠγνωμόνησα ) : ne pas prendre la bonne décision, mal se comporter

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

ἀφ-ίσταμαι 2: ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) : faire défection ;

ἀναθαρρέω , ῶ : reprendre courage

παρίστημι 2: ( part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou -ώς); f. ant. : παρεστήξω ) : 1 placer auprès ; 2 M παρ-ίσταμαι 2:(impft παριστάμην ) M transitif : mettre à sa disposition, s’approprier ( + D);

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment, moment favorable, moment opportun, moment convenable, moment décisif, condition favorable, opportunité, occasion, circonstance ;

ἀπολογία , ας (ἡ) 2: la défense

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour 

ἀθυμέω , ῶ : être découragé, être abattu

φοβέομαι , οῦμαι 2: redouter, craindre, avoir peur ( que : μή )

κρίσις , εως (ἡ) 2: 1 jugement; 2 le débat, le procès ;

ἀμϐλύς , ἀμϐλεῖα , ἀμϐλύ : émoussé, faible ( cpr ἀμϐλύτερος )

χρεία , ας (ἡ) 3: 1 le besoin, la nécessité; 2 l’utilité, l’avantage ;

5

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent ;

τεχνάζω : machiner, ourdir (+ prop inf : que )

constr. : τεχνάζουσι τῶν ῥητόρων (G partittif ) τούς ...λέγειν ὡς ...

μισέω , ῶ  1: haïr, détester; éprouver de la haine ;

ὁμολογέω , ῶ 1: avouer, reconnaître ; convenir que, convenir de;

οὐχ ἧττον τῶν ὁμολογούντων < s e αὐτὸν μισεῖν >

ἀνίσταμαι 2: se lever

ἐν τῷ δήμῳ dans l’assemblée 

ἄτοπος , ος, ον 3: 1 déplacé; 2 absurde; ἄτοπόν ἐστιν + prop inf : il est absurde que

constr : ἄτοπόν ἐστιν ... κληροῦντας ( des gens tirant au sort...) δικαστήριον καὶ ὕδωρ διαμετροῦντας ἀπολλύναι τὸν καιρόν ... αὐτοκράτορι στρατηγῷ τηλικαύτης ἀποδεδειγμένῳ δυνάμεως

ἀποδείκνυμι 2: (part pft P : ἀποδεδειγμένος ) : désigner, déclarer, proclamer ;

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: les forces, les troupes

ἀθροίζω 4: (part pft P ἠθροισμένος ) :  rassembler

στρατιά , στρατιᾶς (ἡ) 4: l’armée

σύμμαχος , συμμάχου (ὁ) 1: l’allié

μεταξύ adv4: dans l’intervalle (espace ou temps);

κληρόω , ῶ : tirer au sort

δικαστήριον ,ου (τό) 1: le tribunal

Le tribunal de l’Héliée, qui juge ce genre d’affaire, est un jury populaire, dont les membres sont tirés au sort.

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

διαμετρέω , ῶ : (aor διεμέτρησα) : mesurer, mesurer pour partager ;

ὕδωρ διαμετροῦντας : il s’agit de l’eau de la clepsydre, horloge à eau qui mesure les temps de parole des plaideurs

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; inf pr ἀπολλύναι ) : détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de

6

νῦν 1: maintenant , à présent, désormais (attention à l’accentuation !)

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non; // expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune être favorable !

πλεέτω impératif présent 3ème p sg de πλέω

διαπράττω (part aor P διαπραχθείς, διαπραχθέντος 2: faire jusqu’au bout, achever ;

ἐπί + D 1: à (la) condition de, à la condition que, en vertu de, conformément à, moyennant, selon; ἐπὶ τούτοις : à ces conditions ;

ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς aux mêmes conditions

ἀπολογέομαι , οῦμαι 2: (impér 3ème p sg ἀπολογείσθω ) : 1 plaider pour soi, se défendre; plaider pour se défendre de qqch 

7

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : 1 être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s’en apercevoir; 2 + Α : échapper à ;

κακοήθεια , ας (ἡ) : la méchanceté, la malignité, la perfidie

ἀναβολή , ῆς (ἡ) : le délai, le report ;

πάρειμι 2 3: (part. pr. παριών, παριόντος ) : 1 s’approcher de , se présenter ; 2 venir, monter à la tribune ;

δεινόν ἐστι : construit ici avec d’abord une prop. inf. , puis avec l’infinitif impersonnel προσήκειν

αἰτία , ας (ἡ) 1: le chef d'accusation; l'accusation;

ἀπολείπω 2: ( f ἀπολείψω , impft ἀπέλειπον ; aor ἀπέλιπον , pft ἀπολέλοιπα ; inf aor ἀπολιπεῖν) : laisser, laisser derrière soi, abandonner;

κατά + G 1: concernant ; contre;

διαβολή , ῆς (ἡ) 3: accusation, calomnie

ἐκπέμπω , ἐκπέμψω , ἐξέπεμψα , ἐκπέπομφα 3: 1 envoyer dehors, faire sortir; 2 faire partir à l’étranger

μετέωρος , ος, ον : 1 soulevé dans les airs ; 2 en suspens, incertain, dans l’attente ;

ἐπ + G 1: 1 sur, devant, contre ; 2 à la tête de ;

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: tel, si grand, aussi grand;

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα; inf pf τεθνάναι ) : mourir, périr

προσήκει 1: ( impft προσῆκε ) +D : il convient à … de, il appartient à … de, il faut que (+ infinitif : l’accord se fait alors souvent au datif)

μὴ λύσαντι ... λύσαντι δέ : valeur conditionnelle des participes

λύω (impératif aor λῦσον )  2: 1 délier, dénouer; 2 briser, rompre;

κατηγορία , ας (ἡ) 2: l’accusation

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος) : 1 apparaître, se montrer ; +part. apparaître clairement comme, se montrer, se révéler comme ; 2 se révéler, paraître aux yeux de tous, se faire reconnaître ;

καθαρός , ά, όν 3: propre, pur, net (s’emploie aussi pour une lumière éclatante, une eau limpide) ; innocent ;

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor 2 M ἐτραπόμην, aor 2 P ἐτράπην , τέτραμμαι  ; part pft pass τετραμμένος ) : se tourner vers , se diriger vers (πρός + Α) ;

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδοικώς , δεδοικότος ; part aor δείσας , δείσαντος ; inf pft : δεδιέναι ; part pft δεδίως  ;  ) 1: craindre, redouter, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j’ai peur, je crains ;

μή + part. : sans + infinitif ; nuance d’éventualité.

συκοφάντης , ου (ὁ) 3: sycophante, délateur, calomniateur


Vocabulaire alphabétique :

ἄγαλμα , ἀγάλματος (τό) 3: la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent

ἀγνωμονέω , ῶ ( f ἀγνωμονήσω , aor ἠγνωμόνησα ) : ne pas prendre la bonne décision, mal se comporter

ἀθροίζω 4: (part pft P ἠθροισμένος ) :  rassembler

ἀθυμέω , ῶ : être découragé, être abattu

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ; part pr αἰσθανόμενος , η,ον ; part aor αἰσθόμενος ) : + G  ou A (surtout neutre) : 1 percevoir, remarquer, s’apercevoir, se rendre compte de;

αἰτία , ας (ἡ) 1: le chef d'accusation; l'accusation;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : 1 écouter, entendre ; 2 entendre dire, apprendre ;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre , autrui ; ἅλλοι (οἱ) : les autres; // expr. : τά τε ἄλλα καὶ ... : le reste, et en particulier ;

ἀμϐλύς , ἀμϐλεῖα , ἀμϐλύ : émoussé, faible ( cpr ἀμϐλύτερος )

ἀναβολή , ῆς (ἡ) : le délai, le report ;

ἀναθαρρέω , ῶ : reprendre courage

ἀναφανδόν : adv. : ouvertement, au grand jour

Ἀνδροκλῆς , Ἀνδροκλέους (ὁ) : Androclès

ἀνίσταμαι 2: se lever;

ἀποδείκνυμι 2: (part pft P : ἀποδεδειγμένος ) : désigner, déclarer, proclamer ;

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα; inf pf τεθνάναι ) : mourir, périr

ἀπολείπω 2: ( f ἀπολείψω , impft ἀπέλειπον ; aor ἀπέλιπον , pft ἀπολέλοιπα ; inf aor ἀπολιπεῖν) : laisser, laisser derrière soi, abandonner;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; inf pr ἀπολλύναι ) : détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de

ἀπολογέομαι , οῦμαι 2: (impér 3ème p sg ἀπολογείσθω ) : 1 plaider pour soi, se défendre; plaider pour se défendre de qqch 

ἀπολογία , ας (ἡ) 2: la défense

ἀπομίμησις , ἀπομιμήσεως (ἡ) : l’imitation

Ἀργεῖος , α, ον : adj argien, grec ; // subst : Ἀργεῖοι , Ἀργείων (οἱ) : les Argiens (habitants d’Argos, cité du Péloponnèse)

ἀσεϐέω , ῶ 2: être impie ( περί + Α : à l’égard de )

ἄτοπος , ος, ον 3: 1 déplacé; 2 absurde; ἄτοπόν ἐστιν + prop inf : il est absurde que

ἀφ-ίσταμαι 2: ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) : faire défection ;

γράφω 1: ( γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ; P γράφομαι γραφήσομαι ἐγράφην γέγραμμαι) : figurer, écrire , inscrire

δᾳδοῦχος , δᾳδούχου (ὁ) : le porteur de torche ; le dadouque, célébrant qui lève le premier la torche lors des Mystères ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδοικώς , δεδοικότος ; part aor δείσας , δείσαντος ; inf pft : δεδιέναι ; part pft δεδίως  ;  ) 1: craindre, redouter, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j’ai peur, je crains ;

δημαγωγός , οῦ (ὁ) : 1 orateur populaire ; 2 démagogue ;

διαβολή , ῆς (ἡ) 3: accusation, calomnie

διαμετρέω , ῶ : (aor διεμέτρησα) : mesurer, mesurer pour partager ;

διαπόντιος , ος , ον : outremer, au-delà des mers, en traversant les mers

διαπράττω (part aor P διαπραχθείς, διαπραχθέντος 2: faire jusqu’au bout, achever ;

δικαστήριον ,ου (τό) 1: le tribunal

δοῦλος , δούλου (ὁ) 1: l’esclave

δράω 1: ( inf δρᾶν ) : faire, agir ; accomplir (une action +A;

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: les forces, les troupes

ἐάν / ἄν / ἢν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

εἰσαγγελία , ας (ἡ) : eisangélie, procédure d’urgence de dénonciation d’un citoyen devant la Boulé ou l’assemblée du peuple ; procédure d’urgence, dénonciation ;

εἰσαγγέλλω (aor εἰσήγγειλα ) : +Α + inf : poursuivre qqn pour avoir..., accuser qqn de

ἐκπέμπω , ἐκπέμψω , ἐξέπεμψα , ἐκπέπομφα 3: 1 envoyer dehors, faire sortir; 2 faire partir à l’étranger

ἐπί + D 1: à (la) condition de, à la condition que, en vertu de, conformément à, moyennant, selon; ἐπὶ τούτοις : à ces conditions ;

ἐπ + G 1: 1 sur, devant, contre ; 2 à la tête de ;

ἑταῖρος , ἑταίρου (ὁ) 4: le compagnon, l’ami, le camarade

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

ἐχθρός ,οῦ (ὁ) 1: l’ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier) , celui qui est odieux, celui qu’on hait

θεάομαι , ῶμαι 3: (inf θεᾶσθαι ) : regarder avec attention, contempler, être spectateur

Θεοδωρος , ου (ὁ) : Théodoros, Théodore

Θεσσαλός , οῦ (ὁ) : Thessalos ;

ἱεροφάντης , ἱεροφάντου (ὁ) : le hiérophante, celui qui dévoile les choses sacrées ;

καθαρός , ά, όν 3: propre, pur, net (s’emploie aussi pour une lumière éclatante, une eau limpide) ; innocent ;

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment, moment favorable, moment opportun, moment convenable, moment décisif, condition favorable, opportunité, occasion, circonstance ;

κακοήθεια , ας (ἡ) : la méchanceté, la malignité, la perfidie

κατά + G 1: concernant ; contre;

κατηγορέω , ῶ 1: +G +A : accuser qqn (G) de qqch (A) ;

κατηγορία , ας (ἡ) 2: l’accusation

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut ;

Κίμων , Κίμωνος (ὁ) : Cimon

κληρόω , ῶ : tirer au sort

κρίσις , εως (ἡ) 2: 1 jugement; 2 le débat, le procès ;

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : 1 être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s’en apercevoir; 2 + Α : échapper à ;

λύω (impératif aor λῦσον )  2: 1 délier, dénouer; 2 briser, rompre;

μακρός , ά, όν 2: long, grand, lointain, durable

μάλιστα 1: le plus ;

Μαντινεύς , Μαντινέως (ὁ) : le Mantinéen, l’habitant de Mantinée , ville située au centre du Péloponnèse, et au nord de Sparte

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche

μεταξύ adv4: dans l’intervalle (espace ou temps);

μετέωρος , ος, ον : 1 soulevé dans les airs ; 2 en suspens, incertain, dans l’attente ;

μέτοικος , μετοίκου (ὁ,ἡ) : le métèque

μισέω , ῶ  1: haïr, détester; éprouver de la haine ;

μυστηρία , ων (τά) : les mystères

μύστης , ου (ὁ) : le myste, fidèle en train d’être initié aux Mystères

ναύτης , ου (ὁ) 3: le marin

νῦν 1: maintenant , à présent, désormais (attention à l’accentuation !)

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: 1 le vin; 2 la beuverie (métonymie) ;

ὁμολογέω , ῶ 1: avouer, reconnaître ; convenir que, convenir de;

ὁπλίτης , ου (ὁ) 3: l’hoplite (fantassin lourd)

ὅσοι,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent ;

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour 

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 durant ; 3 en raison de ;

πάρειμι 2 3: (part. pr. παριών, παριόντος ) : 1 s’approcher de , se présenter ; 2 venir, monter à la tribune ;

παρίστημι 2: ( part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou -ώς); f. ant. : παρεστήξω ) : 1 placer auprès ; 2 M παρ-ίσταμαι 2:(impft παριστάμην ) M transitif : mettre à sa disposition, s’approprier ( + D);

παροξύνω : exciter, irriter

περί + Α 1: 1 autour de; // hellénisme : οἱ περί + Α : ceux de l’entourage de ... ; 2 en vue de, pour, envers; 3 à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

πλέω , πλεύσομαι , ἔπλευσα 1: ( inf πλεῖν ) : faire une traversée, prendre la mer

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

Πουλυτίων , ωνος (ὁ) : Poulytion

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; προήχθην : aor P 1ère p sg ; part aor P προαχθείς ) : faire avancer, produire ;

πρός + Α 1: 1 vers ; 2 contre; 3 pour, en vue de ; 4 à cause de;

προσαγορεύω 3: + A : appeler par un nom

προσήκει 1: ( impft προσῆκε ) +D : il convient à … de, il appartient à … de, il faut que (+ infinitif : l’accord se fait alors souvent au datif)

στρατεύομαι 2: servir comme soldat ; faire campagne ;

στρατιά , στρατιᾶς (ἡ) 4: l’armée

στρατιωτικόν , οῦ (τό) : l’ensemble des soldats, la soldatesque

συκοφάντης , ου (ὁ) 3: sycophante, délateur, calomniateur

σύμμαχος , συμμάχου (ὁ) 1: l’allié

ταράττω / ταράσσω : troubler, bouleverser, mettre la panique ; // MP ταράττομαι (aor passif ἐταράχθην pft τετάραγμαι ) : être bouleversé

τεχνάζω : machiner, ourdir (+ prop inf : que )

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: tel, si grand, aussi grand;

τραχύνω : irriter, exaspérer

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor 2 M ἐτραπόμην, aor 2 P ἐτράπην , τέτραμμαι  ; part pft pass τετραμμένος ) : se tourner vers , se diriger vers (πρός + Α) ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non; // expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune être favorable !

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος) : 1 apparaître, se montrer ; +part. apparaître clairement comme, se montrer, se révéler comme ; 2 se révéler, paraître aux yeux de tous, se faire reconnaître ;

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

φοβέομαι , οῦμαι 2: redouter, craindre, avoir peur ( que : μή )

χίλιοι , αι, α 4: (G pl χιλίων ) mille ; un millier ;

χρεία , ας (ἡ) 3: 1 le besoin, la nécessité; 2 l’utilité, l’avantage ;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

αἰτία , ας (ἡ) 1: le chef d'accusation; l'accusation;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : 1 écouter, entendre ; 2 entendre dire, apprendre ;

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; adjectif substantivé : un autre , autrui ; ἅλλοι (οἱ) : les autres; // expr. : τά τε ἄλλα καὶ ... : le reste, et en particulier ;

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα; inf pf τεθνάναι ) : mourir, périr

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; inf pr ἀπολλύναι ) : détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de

γράφω 1: ( γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ; P γράφομαι γραφήσομαι ἐγράφην γέγραμμαι) : figurer, écrire , inscrire

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδοικώς , δεδοικότος ; part aor δείσας , δείσαντος ; inf pft : δεδιέναι ; part pft δεδίως  ;  ) 1: craindre, redouter, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δέδοικα: j’ai peur, je crains ;

δικαστήριον ,ου (τό) 1: le tribunal

δοῦλος , δούλου (ὁ) 1: l’esclave

δράω 1: ( inf δρᾶν ) : faire, agir ; accomplir (une action +A;

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: les forces, les troupes

ἐάν / ἄν / ἢν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐπί + D 1: à (la) condition de, à la condition que, en vertu de, conformément à, moyennant, selon; ἐπὶ τούτοις : à ces conditions ;

ἐπ + G 1: 1 sur, devant, contre ; 2 à la tête de ;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

ἐχθρός ,οῦ (ὁ) 1: l’ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier) , celui qui est odieux, celui qu’on hait

καιρός , οῦ (ὁ) 1: moment, moment favorable, moment opportun, moment convenable, moment décisif, condition favorable, opportunité, occasion, circonstance ;

κατά + G 1: concernant ; contre;

κατηγορέω , ῶ 1: +G +A : accuser qqn (G) de qqch (A) ;

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ) : 1 être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s’en apercevoir; 2 + Α : échapper à ;

μάλιστα 1: le plus ;

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche

μισέω , ῶ  1: haïr, détester; éprouver de la haine ;

νῦν 1: maintenant , à présent, désormais (attention à l’accentuation !)

ὁμολογέω , ῶ 1: avouer, reconnaître ; convenir que, convenir de;

ὅσοι,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent ;

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire, en retour 

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 durant ; 3 en raison de ;

περί + Α 1: 1 autour de; // hellénisme : οἱ περί + Α : ceux de l’entourage de ... ; 2 en vue de, pour, envers; 3 à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est de

πλέω , πλεύσομαι , ἔπλευσα 1: ( inf πλεῖν ) : faire une traversée, prendre la mer

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

πρός + Α 1: 1 vers ; 2 contre; 3 pour, en vue de ; 4 à cause de;

προσήκει 1: ( impft προσῆκε ) +D : il convient à … de, il appartient à … de, il faut que (+ infinitif : l’accord se fait alors souvent au datif)

σύμμαχος , συμμάχου (ὁ) 1: l’allié

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: tel, si grand, aussi grand;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non; // expr : τύχῃ ἀγαθῇ : avec la bonne Fortune ! puisse la Fortune être favorable !

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος) : 1 apparaître, se montrer ; +part. apparaître clairement comme, se montrer, se révéler comme ; 2 se révéler, paraître aux yeux de tous, se faire reconnaître ;

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami


Fréquence 2 :

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ; part pr αἰσθανόμενος , η,ον ; part aor αἰσθόμενος ) : + G  ou A (surtout neutre) : 1 percevoir, remarquer, s’apercevoir, se rendre compte de;

ἀνίσταμαι 2: se lever;

ἀποδείκνυμι 2: (part pft P : ἀποδεδειγμένος ) : désigner, déclarer, proclamer ;

ἀπολείπω 2: ( f ἀπολείψω , impft ἀπέλειπον ; aor ἀπέλιπον , pft ἀπολέλοιπα ; inf aor ἀπολιπεῖν) : laisser, laisser derrière soi, abandonner;

ἀπολογέομαι , οῦμαι 2: (impér 3ème p sg ἀπολογείσθω ) : 1 plaider pour soi, se défendre; plaider pour se défendre de qqch 

ἀπολογία , ας (ἡ) 2: la défense

ἀσεϐέω , ῶ 2: être impie ( περί + Α : à l’égard de )

ἀφ-ίσταμαι 2: ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , ἀφέστηκα ) : faire défection ;

διαπράττω (part aor P διαπραχθείς, διαπραχθέντος 2: faire jusqu’au bout, achever ;

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

κατηγορία , ας (ἡ) 2: l’accusation

κρίσις , εως (ἡ) 2: 1 jugement; 2 le débat, le procès ;

λύω (impératif aor λῦσον )  2: 1 délier, dénouer; 2 briser, rompre;

μακρός , ά, όν 2: long, grand, lointain, durable

παρίστημι 2: ( part pft : παρεστώς , ῶσα, ός (ou -ώς); f. ant. : παρεστήξω ) : 1 placer auprès ; 2 M παρ-ίσταμαι 2:(impft παριστάμην ) M transitif : mettre à sa disposition, s’approprier ( + D);

στρατεύομαι 2: servir comme soldat ; faire campagne ;

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

φοβέομαι , οῦμαι 2: redouter, craindre, avoir peur ( que : μή )


Fréquence 3 :

ἄγαλμα , ἀγάλματος (τό) 3: la statue (d’un dieu ou d’une déesse, le plus souvent

ἄτοπος , ος, ον 3: 1 déplacé; 2 absurde; ἄτοπόν ἐστιν + prop inf : il est absurde que

διαβολή , ῆς (ἡ) 3: accusation, calomnie

ἐκπέμπω , ἐκπέμψω , ἐξέπεμψα , ἐκπέπομφα 3: 1 envoyer dehors, faire sortir; 2 faire partir à l’étranger

θεάομαι , ῶμαι 3: (inf θεᾶσθαι ) : regarder avec attention, contempler, être spectateur

καθαρός , ά, όν 3: propre, pur, net (s’emploie aussi pour une lumière éclatante, une eau limpide) ; innocent ;

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut ;

ναύτης , ου (ὁ) 3: le marin

οἶνος , οἴνου (ὁ) 3: 1 le vin; 2 la beuverie (métonymie) ;

ὁπλίτης , ου (ὁ) 3: l’hoplite (fantassin lourd)

πάρειμι 2 3: (part. pr. παριών, παριόντος ) : 1 s’approcher de , se présenter ; 2 venir, monter à la tribune ;

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; προήχθην : aor P 1ère p sg ; part aor P προαχθείς ) : faire avancer, produire ;

προσαγορεύω 3: + A : appeler par un nom

συκοφάντης , ου (ὁ) 3: sycophante, délateur, calomniateur

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor 2 M ἐτραπόμην, aor 2 P ἐτράπην , τέτραμμαι  ; part pft pass τετραμμένος ) : se tourner vers , se diriger vers (πρός + Α) ;

χρεία , ας (ἡ) 3: 1 le besoin, la nécessité; 2 l’utilité, l’avantage ;


Fréquence 4 :

ἀθροίζω 4: (part pft P ἠθροισμένος ) :  rassembler

ἑταῖρος , ἑταίρου (ὁ) 4: le compagnon, l’ami, le camarade

μεταξύ adv4: dans l’intervalle (espace ou temps);

στρατιά , στρατιᾶς (ἡ) 4: l’armée

χίλιοι , αι, α 4: (G pl χιλίων ) mille ; un millier ;


Ne pas apprendre :

ἀγνωμονέω , ῶ ( f ἀγνωμονήσω , aor ἠγνωμόνησα ) : ne pas prendre la bonne décision, mal se comporter

ἀθυμέω , ῶ : être découragé, être abattu

ἀμϐλύς , ἀμϐλεῖα , ἀμϐλύ : émoussé, faible ( cpr ἀμϐλύτερος )

ἀναβολή , ῆς (ἡ) : le délai, le report ;

ἀναθαρρέω , ῶ : reprendre courage

ἀναφανδόν : adv. : ouvertement, au grand jour

Ἀνδροκλῆς , Ἀνδροκλέους (ὁ) : Androclès

ἀπομίμησις , ἀπομιμήσεως (ἡ) : l’imitation

Ἀργεῖος , α, ον : adj argien, grec ; // subst : Ἀργεῖοι , Ἀργείων (οἱ) : les Argiens (habitants d’Argos, cité du Péloponnèse)

δᾳδοῦχος , δᾳδούχου (ὁ) : le porteur de torche ; le dadouque, célébrant qui lève le premier la torche lors des Mystères ;

δημαγωγός , οῦ (ὁ) : 1 orateur populaire ; 2 démagogue ;

διαμετρέω , ῶ : (aor διεμέτρησα) : mesurer, mesurer pour partager ;

διαπόντιος , ος , ον : outremer, au-delà des mers, en traversant les mers

εἰσαγγελία , ας (ἡ) : eisangélie, procédure d’urgence de dénonciation d’un citoyen devant la Boulé ou l’assemblée du peuple ; procédure d’urgence, dénonciation ;

εἰσαγγέλλω (aor εἰσήγγειλα ) : +Α + inf : poursuivre qqn pour avoir..., accuser qqn de

Θεοδωρος , ου (ὁ) : Théodoros, Théodore

Θεσσαλός , οῦ (ὁ) : Thessalos ;

ἱεροφάντης , ἱεροφάντου (ὁ) : le hiérophante, celui qui dévoile les choses sacrées ;

κακοήθεια , ας (ἡ) : la méchanceté, la malignité, la perfidie

Κίμων , Κίμωνος (ὁ) : Cimon

κληρόω , ῶ : tirer au sort

Μαντινεύς , Μαντινέως (ὁ) : le Mantinéen, l’habitant de Mantinée , ville située au centre du Péloponnèse, et au nord de Sparte

μετέωρος , ος, ον : 1 soulevé dans les airs ; 2 en suspens, incertain, dans l’attente ;

μέτοικος , μετοίκου (ὁ,ἡ) : le métèque

μυστηρία , ων (τά) : les mystères

μύστης , ου (ὁ) : le myste, fidèle en train d’être initié aux Mystères

παροξύνω : exciter, irriter

Πουλυτίων , ωνος (ὁ) : Poulytion

στρατιωτικόν , οῦ (τό) : l’ensemble des soldats, la soldatesque

ταράττω / ταράσσω : troubler, bouleverser, mettre la panique ; // MP ταράττομαι (aor passif ἐταράχθην pft τετάραγμαι ) : être bouleversé

τεχνάζω : machiner, ourdir (+ prop inf : que )

τραχύνω : irriter, exaspérerComparaison de traductions :

Ταῦτα γὰρ ἐν τῇ εἰσαγγελίᾳ γέγραπται Θεσσαλοῦ τοῦ Κίμωνος, εἰσαγγείλαντος Ἀλκιβιάδην ἀσεβεῖν περὶ τὼ θεώ. Τραχυνομένου δὲ τοῦ δήμου καὶ πικρῶς πρὸς τὸν Ἀλκιβιάδην ἔχοντος, καὶ τοῦ Ἀνδροκλέους (ἦν γὰρ ἐχθρὸς οὗτος ἐν τοῖς μάλιστα τοῦ Ἀλκιβιάδου) παροξύνοντος, ἐν ἀρχῇ μὲν ἐταράχθησαν οἱ περὶ τὸν Ἀλκιβιάδην·

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Ce sont là les griefs allégués dans l’action publique que Thessalos, fils de Cimon, intenta contre Alcibiade pour impiété envers les deux déesses.

Devant l’irritation du peuple, plein de ressentiment contre lui et qu’aigrissait encore Androclès, un de ses ennemis jurés, Alcibiade fut d’abord troublé ;

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Tout cela est inscrit dans la dénonciation que Thessalos, fils de Cimon, présenta devant l’assemblée, accusant Alcibiade d’impiété à l’égard des deux déesses. Le peuple, exaspéré, était fort mal disposé à l’égard d’Alcibiade, et Androclès, un de ses adversaires les plus acharnés, excitait encore les esprits. Alcibiade fut d’abord saisi d’effroi.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Tout cela est consigné dans la dénonciation de Thessalos, fils de Cimon, accusant Alcibiade d'impiété envers les deux déesses. Le peuple était irrité, sévèrement disposé à l'endroit d'Alcibiade et aiguillonné par Androclès - celui-ci était l'un des pires ennemis d'Alcibiade. Ce dernier en fut d'abord troublé.
Retour en haut du texte