Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

20 débuts de la campagne en Sicile

Alcibiade rappelé ( affaire des Hermès 3)



Débarquement en Sicile

Alcibiade accusé à Athènes.


1 Ἐπεὶ δ' οὐκ ἔπειθεν, ἀλλὰ πλεῖν ἐκέλευον αὐτόν, ἀνήχθη μετὰ τῶν συστρατήγων, ἔχων τριήρεις μὲν οὐ πολλῷ τῶν τεσσαράκοντα καὶ ἑκατὸν ἀποδεούσας, ὁπλίτας δὲ πεντακισχιλίους καὶ ἑκατόν, τοξότας δὲ καὶ σφενδονήτας καὶ ψιλοὺς περὶ τριακοσίους καὶ χιλίους καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν ἀξιόλογον. 2 Προσβαλὼν δ' Ἰταλίᾳ καὶ Ῥήγιον ἑλών, εἰσηγήσατο γνώμην ὅτῳ τρόπῳ πολεμητέον ἐστί· 3 καὶ Νικίου μὲν ἀντιλέγοντος, Λαμάχου δὲ προσθεμένου, πλεύσας εἰς Σικελίαν προσηγάγετο Κατάνην, ἄλλο δ' οὐδὲν ἔπραξε, μετάπεμπτος ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἐπὶ τὴν κρίσιν εὐθὺς γενόμενος.


4 Πρῶτον μὲν γὰρ ὥσπερ εἴρηται τυφλαί τινες ὑποψίαι καὶ διαβολαὶ κατὰ τοῦ Ἀλκιβιάδου προσέπιπτον ἀπὸ δούλων καὶ μετοίκων· 5 ἔπειτα τῶν ἐχθρῶν ἀπόντος αὐτοῦ καθαπτομένων σφοδρότερον, καὶ τοῖς περὶ τοὺς Ἑρμᾶς ὑβρίσμασι καὶ τὰ μυστικὰ συμπλεκόντων, ὡς ἀπὸ μιᾶς ἐπὶ νεωτερισμῷ συνωμοσίας πεπραγμένα, τοὺς μὲν ὁπωσοῦν ἐπαιτιαθέντας ἐνέβαλον ἀκρίτους εἰς τὸ δεσμωτήριον, ἤχθοντο δὲ τὸν Ἀλκιβιάδην μὴ λαβόντες ὑπὸ τὰς ψήφους τότε μηδὲ κρίναντες ἐπ' αἰτίαις τηλικαύταις. 6 Ὁ δὲ τῇ πρὸς ἐκεῖνον ὀργῇ περιπεσὼν οἰκεῖος ἢ φίλος ἢ συνήθης χαλεπωτέροις αὐτοῖς ἐχρήσατο. Τοὺς δὲ μηνύσαντας ὁ μὲν Θουκυδίδης ὀνομάσαι παρῆκεν, ἄλλοι δ' ὀνομάζουσι Διοκλείδαν καὶ Τεῦκρον, ὧν καὶ Φρύνιχός ἐστιν ὁ κωμικὸς ταυτὶ πεποιηκώς · 7

« Ὦ φίλταθ' Ἑρμῆ, καὶ φυλάσσου μὴ πεσὼν

σαυτὸν παρακρούσῃ καὶ παράσχῃς διαβολὴν

ἑτέρῳ Διοκλείδᾳ βουλομένῳ κακόν τι δρᾶν·

- Φυλάξομαι· Τεύκρῳ γὰρ οὐχὶ βούλομαι

μήνυτρα δοῦναι τῷ παλαμναίῳ ξένῳ. »


8 Καίτοι βέβαιον οὐδὲν οὐδ' ἰσχυρὸν οἱ μηνύοντες ἐδείκνυσαν. Εἷς δ' αὐτῶν ἐρωτώμενος, ὅπως τὰ πρόσωπα τῶν Ἑρμοκοπιδῶν γνωρίσειε, καὶ ἀποκρινόμενος ὅτι πρὸς τὴν σελήνην, ἐσφάλη τοῦ παντός, ἕνης καὶ νέας οὔσης ὅτε ταῦτ' ἐδρᾶτο, καὶ θόρυβον μὲν παρέσχε τοῖς νοῦν ἔχουσι, τὸν δῆμον δ' οὐδὲ τοῦτο μαλακώτερον ἐποίησε πρὸς τὰς διαβολάς, ἀλλ' ὥσπερ ὥρμησεν ἐξ ἀρχῆς, οὐκ ἐπαύσατο φέρων καὶ καταβάλλων εἰς τὸ δεσμωτήριον, οὗ τις κατείποι.



Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 17-19)

1

ἐπεί 1: conj : comme

ἀλλά 1: mais

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de;

ἐκέλευον : sujet indéterminé : « on »

ἀνάγω (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ; aor. P : ἀνήχθην ) 3: conduire en haute mer, emmener au large ; // M et P gagner le large

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

συστράτηγος , συστρατήγου (ὁ) : le collègue stratège

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

πολλῷ + comparatif : beaucoup plus ..., de beaucoup plus ... ; οὐ πολλῷ + idée de comparaison : pas moins de ...

τεσσαράκοντα / τετταράκοντα : quarante

ἑκατόν : cent

ἀποδέω + G : manquer, être inférieur

πεντακισχίλιοι , αι, α : cinq mille

τοξότης , ου (ὁ) : l’archer

σφενδονήτης , ου (ὁ) : le frondeur

ψιλός , ή, όν : 1 nu; 2 armé à la légère (terme militaire)

περί  1: adv : environ ;

τριακόσιοι , αι, α : trois cents

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: équipement, armement

ἀξιόλογος , ος, ον : digne d’être rapporté, digne de considération, considérable, mémorable

2

προσϐάλλω 4: ( part aor προσϐαλών ) : + D : s’élancer contre, se diriger vers, aborder

Ῥήγιον, ου (τό) : Rhégion, ville italienne, juste en face de Messine (Sicile)

εἰσηγέομαι : ( aor  εἰσηγησάμην ) : 1 introduire ; 2 proposer ;

γνώμη , ης (ἡ) 1: l’opinion, le sentiment, l’idée ;

γνώμην ὅτῳ τρόπῳ πολεμητέον ἐστί : l’interrogative indirecte développe γνώμην

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect); quel ;

πολεμητέον ἐστί : adjectif verbal au neutre : tournure impersonnelle : il faut faire la guerre

3

προστίθημι 2: ( f προσθήσω ; aor προσέθηκα ; part aor M : προσθέμενος, προσθεμένη, προσθέμενον; ) : 1 placer devant ou contre ; 2 ajouter ; // M 1 en rajouter à ; se mettre du côté de, se ranger à l’avis de ;

προσάγω 3: amener ; // M προσάγομαι 3: (aor M προσηγαγόμην ) : attirer à soi ; amener à soi, se concilier ;

Κατάνη , ης (ἡ) : Catane, en Sicile, au Nord de Syracuse

μετάπεμπτος , ος, ον : convoqué

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant, soudain, vite, directement ;

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 contre ; 3 vers, auprès de ; 4 en vue de, pour ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἐπὶ τὴν κρίσιν εὐθύς : εὐθύς, traduit par « soudain », porte sur μετάπεμπτος ... γενόμενος; Certains traducteurs préfèrent le faire porter sur ἐπὶ τὴν κρίσιν, et traduisent « pour un jugement immédiat » ; le sens reste le même...

4

πρῶτον μέν 1: d’abord

τυφλός , ή, όν : obscur, peu clair, vague ;

ὑποψία , ας (ἡ)  4: soupçon

προσπίπτω  4: ( προσπεσοῦμαι , προσέπεσον , προσπέπτωκα ; impft προσέπιπτον ;) : 1 tomber sur,  se jeter contre; 2 se répandre ;

ἔπειτα 1: ensuite, après

καθάπτομαι : + G : attaquer, assaillir

σφοδρῶς : ( cpr σφοδρότερον ) : violemment

ὕϐρισμα , ὑϐρίσματος (τό) : violence, excès ; outrage ;

μυστικός , ή , όν : relatif aux Mystères ;

τὰ μυστικά <s e ὑϐρίσματα>

συμπλέκω : lier ensemble avec, mettre en relation avec ;

ὡς ... πεπραγμένα développe συμπλεκόντων : « en prétendant que » ...

νεωτερισμός , οῦ (ὁ) : l’innovation, le changement ; la révolution

ὁπωσοῦν : adv. : de quelque manière que ce soit

ἐπαιτιάομαι : ( part aor P ἐπαιτιαθείς, ἐπαιτιαθέντος ) : accuser, incriminer

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα  2: jeter dans; placer dans, mettre dans ;

ἄκριτος , ος, ον : non jugé , sans jugement ;

δεσμωτήριον , ου (τό) 4: la prison

ἄχθομαι 4: ( aor ηχθόμην ) : être affligé, fâché de, supporter avec peine ; ἄχθομαι + part. : être fâché que, ou de ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ) : prendre, saisir ; arrêter qqn (τινα) ;

ὑπό + A (ὑφ΄ devant esprit rude) 1: sous l’autorité de ;

ψῆφος , ψήφου (ἡ) 2: 1 jeton de vote ; 2 vote ; 3 résultat du vote, jugement

ὑπὸ τὰς ψήφους μὴ λαϐεῖν : 2 idées juxtaposées : μὴ λαϐεῖν : ne pas s’en être saisi ; ὑπὸ τὰς ψήφους : pour le placer sous la domination de leurs suffrages, c’est-à-dire, pour le citer en justice

τότε 1: 1 alors, à ce moment, autrefois; 2 sur le moment ;

μηδέ 1: et ne pas ; ni; (négation subjective)

κρίνω 1: ( f κρινῶ , aor ἔκρινα , pft κέκρικα, part aor κρίνας ) : juger, condamner ;

6

περιπίπτω 3: ( περιπεσοῦμαι , περιέπεσον , περιπέπτωκα ; part. aor. περιπεσών , περιπεσόντος ; part. pft περιπεπτωκώς , οτος) : + D : tomber sur, rencontrer, se heurter à ;

οἰκεῖος , α, ον 1: de la maison, qui fait partie de la famille, apparenté, parent, proche ; // subst : οἰκεῖοι , ων (οἱ) 1: les gens de la famille ;

χαλεπός , ή, όν 2: dur, cruel, terrible, acharné ; (cpr χαλεπώτερος )

χράομαι / χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην 3ème p pl ἐχρήσαντο , pft κέχρημαι ;) + D 1: avoir affaire à;

χαλεπωτέροις αὐτοῖς ἐχρήσατο : sens fort du comparatif : littéralement : « il eut affaire à eux particulièrement acharnés » => « il fut en proie à un acharnement particulier de leur part. »

μηνύω 3: dénoncer 

Θουκυδίδης , ου (ὁ) : Thucydide , historien athénien ( ~460 - ~399 av JC) de la Guerre du Péloponnèse

ὀνομάζω  3: ( impft ὠνόμαζον , inf aor ὀνομάσαι ) :nommer, appeler; mentionner ;

παρίημι (f παρήσω ; aor παρῆκα 3: 1 laisser passer ; 2 omettre, négliger ;

Διοκλείδας , ου (ὁ) : Diocleidas

Τεῦκρος , Τεύκρου (ὁ) : Teucros

ὧν : a pour antécédent ἄλλοι

Φρύνιχος , ου (ὁ) : Phrynikhos

κωμικός , οῦ (ὁ) : auteur comique, poète comique

ταυτί : ces choses-là (iôta déictique)

7

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher (superlatif de φίλος,η,ον)

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : être sur ses gardes, veiller ; // M : (f φυλάξομαι inf. aor. : φυλάξασθαι ) μή + subj : veiller à ne pas, prendre garde à ne pas ; / imp pr M: φυλάττου : prends garde ! attention !

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; inf aor : πεσεῖν ; part aor : πεσών , πεσόντος ) : tomber ;

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

παρακρούομαι 3: ( part aor παρακρουσάμενος ) + pr réfléchi : se heurter de côté

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : a) procurer, fournir, présenter, donner, offrir, montrer ; b) susciter, inspirer

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second;

βούλομαι 1: ( βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι ) :  vouloir, ( + inf.)

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait

μήνυτρα , ων (τά) : salaire d’une dénonciation

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; aor sans augment 3ème pers pl δίδοσαν  ; impér. δίδου; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα) : donner

παλαμναῖος , α, ον : meurtrier, criminel

ξένος , ου (ὁ) 1: 1 l’hôte ; 2 l’étranger ;

8

καίτοι 1: 1 et en vérité ; 2 or, pourtant, cependant, toutefois;

βέβαιος , βέβαιος / βεϐαία , ον 3: sûr, certain ;

ἰσχυρός , ά, όν 2: solide

δείκνυμι 1: ( δείξω , ἔδειξα , δέδειχα impf ἐδείκνυν ) : montrer, faire voir, révéler

ἐδείκνυσαν : imparfait d’effort : «  ne réussirent / ne parvinrent à montrer ... »

ἐρωτάω , ἐρωτῶ 2: interroger

ὅπως 1: comment (interrogatif indirect);

ἐρωτώμενος ὅπως ... γνωρίσειε : l’interrogative indirecte introduite par ὅπως est à l’optatif oblique, car le verbe principal ἐσφάλη est au passé.

Ἑρμοκοπίδης ου (ὁ) : destructeur d’Hermès, mutilateur d’Hermès

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître

ἀποκρίνομαι 2: répondre

πρός + Α 1: à cause de, grâce à

σελήνη , ης (ἡ) : la lune

σφάλλομαι 3: ( aor P ἐσφάλην )1 glisser, tituber, vaciller ; 2 échouer  ; 3 se tromper ;

τοῦ παντός : expression adverbiale au neutre : du tout au tout

ἕνη , ἕνης (ἡ) : adj. substantivé : le jour qui précède la nouvelle lune

ἕνης καὶ νέας οὔσης : c’était le jour qui précède la nouvelle lune et la nouvelle lune , donc la nuit sans lune qui sépare deux lunaisons

ὅτε 1: quand, lorsque 

θόρυϐος , θορύβου (ὁ) 4: trouble, émoi;

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: la raison, le bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé, être raisonnable;

μαλακός , ή, όν : mou, sans force, sans résistance ( πρός +Α : contre) ; //(comp μαλακώτερος )

ποιέω , ποιῶ 1: + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD)

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα  ; pft : ὥρμηκα ; part. aor.MP f ὁρμηθεῖσα , ης) : 1 tr. : faire, diriger son esprit vers; // 2 intr. se mettre en mouvement, s’élancer

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: le commencement, le début; ἐξ ἀρχῆς 1: depuis le début;

παύω 1: 1 tr faire cesser, arrêter; ; 2 intr cesser, cesser de ; // M ( aor ἐπαυσάμην; impér. pft 2ème p sg : πέπαυσο ) παύομαι + inf , oupart: cesser de;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα) : porter, amener ;

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ; inf aor καταϐαλεῖν) : jeter

οὗ : antécédent sus entendu : <τοῦτον> οὗ

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

καταγορεύω : ( aor κατεῖπον ) : + G : accuser


Vocabulaire alphabétique :

ἄκριτος , ος, ον : non jugé , sans jugement ;

ἀλλά 1: mais

ἀνάγω (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ; aor. P : ἀνήχθην ) 3: conduire en haute mer, emmener au large ; // M et P gagner le large

ἀξιόλογος , ος, ον : digne d’être rapporté, digne de considération, considérable, mémorable

ἀποδέω + G : manquer, être inférieur

ἀποκρίνομαι 2: répondre

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: le commencement, le début; ἐξ ἀρχῆς 1: depuis le début;

ἄχθομαι 4: ( aor ηχθόμην ) : être affligé, fâché de, supporter avec peine ; ἄχθομαι + part. : être fâché que, ou de ;

βέβαιος , βέβαιος / βεϐαία , ον 3: sûr, certain ;

βούλομαι 1: ( βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι ) :  vouloir, ( + inf.)

γνώμη , ης (ἡ) 1: l’opinion, le sentiment, l’idée ;

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître

δείκνυμι 1: ( δείξω , ἔδειξα , δέδειχα impf ἐδείκνυν ) : montrer, faire voir, révéler

δεσμωτήριον , ου (τό) 4: la prison

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; aor sans augment 3ème pers pl δίδοσαν  ; impér. δίδου; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα) : donner

Διοκλείδας , ου (ὁ) : Diocleidas

εἰσηγέομαι : ( aor  εἰσηγησάμην ) : 1 introduire ; 2 proposer ;

ἑκατόν : cent

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα  2: jeter dans; placer dans, mettre dans ;

ἕνη , ἕνης (ἡ) : adj. substantivé : le jour qui précède la nouvelle lune

ἐπαιτιάομαι : ( part aor P ἐπαιτιαθείς, ἐπαιτιαθέντος ) : accuser, incriminer

ἐπεί 1: conj : comme

ἔπειτα 1: ensuite, après

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 contre ; 3 vers, auprès de ; 4 en vue de, pour ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

Ἑρμοκοπίδης ου (ὁ) : destructeur d’Hermès, mutilateur d’Hermès

ἐρωτάω , ἐρωτῶ 2: interroger

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant, soudain, vite, directement ;

θόρυϐος , θορύβου (ὁ) 4: trouble, émoi;

Θουκυδίδης , ου (ὁ) : Thucydide , historien athénien ( ~460 - ~399 av JC) de la Guerre du Péloponnèse

ἰσχυρός , ά, όν 2: solide

καθάπτομαι : + G : attaquer, assaillir

καίτοι 1: 1 et en vérité ; 2 or, pourtant, cependant, toutefois;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ; inf aor καταϐαλεῖν) : jeter

καταγορεύω : ( aor κατεῖπον ) : + G : accuser

Κατάνη , ης (ἡ) : Catane, en Sicile, au Nord de Syracuse

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de;

κρίνω 1: ( f κρινῶ , aor ἔκρινα , pft κέκρικα, part aor κρίνας ) : juger, condamner ;

κωμικός , οῦ (ὁ) : auteur comique, poète comique

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ) : prendre, saisir ; arrêter qqn (τινα) ;

μαλακός , ή, όν : mou, sans force, sans résistance ( πρός +Α : contre) ; //(comp μαλακώτερος )

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μετάπεμπτος , ος, ον : convoqué

μηδέ 1: et ne pas ; ni; (négation subjective)

μήνυτρα , ων (τά) : salaire d’une dénonciation

μηνύω 3: dénoncer 

μυστικός , ή , όν : relatif aux Mystères ;

νεωτερισμός , οῦ (ὁ) : l’innovation, le changement ; la révolution

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: la raison, le bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé, être raisonnable;

ξένος , ου (ὁ) 1: 1 l’hôte ; 2 l’étranger ;

οἰκεῖος , α, ον 1: de la maison, qui fait partie de la famille, apparenté, parent, proche ; // subst : οἰκεῖοι , ων (οἱ) 1: les gens de la famille ;

ὀνομάζω  3: ( impft ὠνόμαζον , inf aor ὀνομάσαι ) :nommer, appeler; mentionner ;

ὅπως 1: comment (interrogatif indirect);

ὁπωσοῦν : adv. : de quelque manière que ce soit

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα  ; pft : ὥρμηκα ; part. aor.MP f ὁρμηθεῖσα , ης) : 1 tr. : faire, diriger son esprit vers; // 2 intr. se mettre en mouvement, s’élancer

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect); quel ;

ὅτε 1: quand, lorsque 

παλαμναῖος , α, ον : meurtrier, criminel

παρακρούομαι 3: ( part aor παρακρουσάμενος ) + pr réfléchi : se heurter de côté

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: équipement, armement

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : a) procurer, fournir, présenter, donner, offrir, montrer ; b) susciter, inspirer

παρίημι (f παρήσω ; aor παρῆκα 3: 1 laisser passer ; 2 omettre, négliger ;

παύω 1: 1 tr faire cesser, arrêter; ; 2 intr cesser, cesser de ; // M ( aor ἐπαυσάμην; impér. pft 2ème p sg : πέπαυσο ) παύομαι + inf , oupart: cesser de;

πεντακισχίλιοι , αι, α : cinq mille

περί  1: adv : environ ;

περιπίπτω 3: ( περιπεσοῦμαι , περιέπεσον , περιπέπτωκα ; part. aor. περιπεσών , περιπεσόντος ; part. pft περιπεπτωκώς , οτος) : + D : tomber sur, rencontrer, se heurter à ;

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; inf aor : πεσεῖν ; part aor : πεσών , πεσόντος ) : tomber ;

ποιέω , ποιῶ 1: + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD)

πολλῷ + comparatif : beaucoup plus ..., de beaucoup plus ... ; οὐ πολλῷ + idée de comparaison : pas moins de ...

πρός + Α 1: à cause de, grâce à

προσάγω 3: amener ; // M προσάγομαι 3: (aor M προσηγαγόμην ) : attirer à soi ; amener à soi, se concilier ;

προσϐάλλω 4: ( part aor προσϐαλών ) : + D : s’élancer contre, se diriger vers, aborder

προσπίπτω  4: ( προσπεσοῦμαι , προσέπεσον , προσπέπτωκα ; impft προσέπιπτον ;) : 1 tomber sur,  se jeter contre; 2 se répandre ;

προστίθημι 2: ( f προσθήσω ; aor προσέθηκα ; part aor M : προσθέμενος, προσθεμένη, προσθέμενον; ) : 1 placer devant ou contre ; 2 ajouter ; // M 1 en rajouter à ; se mettre du côté de, se ranger à l’avis de ;

πρῶτον μέν 1: d’abord

Ῥήγιον, ου (τό) : Rhégion, ville italienne, juste en face de Messine (Sicile)

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σελήνη , ης (ἡ) : la lune

συμπλέκω : lier ensemble avec, mettre en relation avec ;

συστράτηγος , συστρατήγου (ὁ) : le collègue stratège

σφάλλομαι 3: ( aor P ἐσφάλην )1 glisser, tituber, vaciller ; 2 échouer  ; 3 se tromper ;

σφενδονήτης , ου (ὁ) : le frondeur

σφοδρῶς : ( cpr σφοδρότερον ) : violemment

ταυτί : ces choses-là (iôta déictique)

τεσσαράκοντα / τετταράκοντα : quarante

Τεῦκρος , Τεύκρου (ὁ) : Teucros

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

τοξότης , ου (ὁ) : l’archer

τότε 1: 1 alors, à ce moment, autrefois; 2 sur le moment ;

τριακόσιοι , αι, α : trois cents

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

τυφλός , ή, όν : obscur, peu clair, vague ;

ὕϐρισμα , ὑϐρίσματος (τό) : violence, excès ; outrage ;

ὑπό + A (ὑφ΄ devant esprit rude) 1: sous l’autorité de ;

ὑποψία , ας (ἡ)  4: soupçon

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα) : porter, amener ;

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher (superlatif de φίλος,η,ον)

Φρύνιχος , ου (ὁ) : Phrynikhos

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : être sur ses gardes, veiller ; // M : (f φυλάξομαι inf. aor. : φυλάξασθαι ) μή + subj : veiller à ne pas, prendre garde à ne pas ; / imp pr M: φυλάττου : prends garde ! attention !

χαλεπός , ή, όν 2: dur, cruel, terrible, acharné ; (cpr χαλεπώτερος )

χράομαι / χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην 3ème p pl ἐχρήσαντο , pft κέχρημαι ;) + D 1: avoir affaire à;

ψῆφος , ψήφου (ἡ) 2: 1 jeton de vote ; 2 vote ; 3 résultat du vote, jugement

ψιλός , ή, όν : 1 nu; 2 armé à la légère (terme militaire)

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀλλά 1: mais

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: le commencement, le début; ἐξ ἀρχῆς 1: depuis le début;

βούλομαι 1: ( βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι ) :  vouloir, ( + inf.)

γνώμη , ης (ἡ) 1: l’opinion, le sentiment, l’idée ;

δείκνυμι 1: ( δείξω , ἔδειξα , δέδειχα impf ἐδείκνυν ) : montrer, faire voir, révéler

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; aor sans augment 3ème pers pl δίδοσαν  ; impér. δίδου; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα) : donner

ἐμβάλλω , ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα  2: jeter dans; placer dans, mettre dans ;

ἐπεί 1: conj : comme

ἔπειτα 1: ensuite, après

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 contre ; 3 vers, auprès de ; 4 en vue de, pour ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant, soudain, vite, directement ;

καίτοι 1: 1 et en vérité ; 2 or, pourtant, cependant, toutefois;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de;

κρίνω 1: ( f κρινῶ , aor ἔκρινα , pft κέκρικα, part aor κρίνας ) : juger, condamner ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ) : prendre, saisir ; arrêter qqn (τινα) ;

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μηδέ 1: et ne pas ; ni; (négation subjective)

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: la raison, le bon sens; / expr : νοῦν ἔχειν : avoir son bon sens, être sensé, être raisonnable;

ξένος , ου (ὁ) 1: 1 l’hôte ; 2 l’étranger ;

οἰκεῖος , α, ον 1: de la maison, qui fait partie de la famille, apparenté, parent, proche ; // subst : οἰκεῖοι , ων (οἱ) 1: les gens de la famille ;

ὅπως 1: comment (interrogatif indirect);

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect); quel ;

ὅτε 1: quand, lorsque 

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: équipement, armement

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : a) procurer, fournir, présenter, donner, offrir, montrer ; b) susciter, inspirer

παύω 1: 1 tr faire cesser, arrêter; ; 2 intr cesser, cesser de ; // M ( aor ἐπαυσάμην; impér. pft 2ème p sg : πέπαυσο ) παύομαι + inf , oupart: cesser de;

περί  1: adv : environ ;

ποιέω , ποιῶ 1: + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD)

πολλῷ + comparatif : beaucoup plus ..., de beaucoup plus ... ; οὐ πολλῷ + idée de comparaison : pas moins de ...

πρός + Α 1: à cause de, grâce à

πρῶτον μέν 1: d’abord

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

τότε 1: 1 alors, à ce moment, autrefois; 2 sur le moment ;

ὑπό + A (ὑφ΄ devant esprit rude) 1: sous l’autorité de ;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα) : porter, amener ;

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : être sur ses gardes, veiller ; // M : (f φυλάξομαι inf. aor. : φυλάξασθαι ) μή + subj : veiller à ne pas, prendre garde à ne pas ; / imp pr M: φυλάττου : prends garde ! attention !

χράομαι / χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην 3ème p pl ἐχρήσαντο , pft κέχρημαι ;) + D 1: avoir affaire à;

1: ô (accompagne le vocatif : ne se traduit souvent pas);


Fréquence 2 :

ἀποκρίνομαι 2: répondre

ἐρωτάω , ἐρωτῶ 2: interroger

ἰσχυρός , ά, όν 2: solide

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα  ; pft : ὥρμηκα ; part. aor.MP f ὁρμηθεῖσα , ης) : 1 tr. : faire, diriger son esprit vers; // 2 intr. se mettre en mouvement, s’élancer

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; inf aor : πεσεῖν ; part aor : πεσών , πεσόντος ) : tomber ;

προστίθημι 2: ( f προσθήσω ; aor προσέθηκα ; part aor M : προσθέμενος, προσθεμένη, προσθέμενον; ) : 1 placer devant ou contre ; 2 ajouter ; // M 1 en rajouter à ; se mettre du côté de, se ranger à l’avis de ;

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

χαλεπός , ή, όν 2: dur, cruel, terrible, acharné ; (cpr χαλεπώτερος )

ψῆφος , ψήφου (ἡ) 2: 1 jeton de vote ; 2 vote ; 3 résultat du vote, jugement


Fréquence 3 :

ἀνάγω (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ; aor. P : ἀνήχθην ) 3: conduire en haute mer, emmener au large ; // M et P gagner le large

βέβαιος , βέβαιος / βεϐαία , ον 3: sûr, certain ;

μηνύω 3: dénoncer 

ὀνομάζω  3: ( impft ὠνόμαζον , inf aor ὀνομάσαι ) :nommer, appeler; mentionner ;

παρακρούομαι 3: ( part aor παρακρουσάμενος ) + pr réfléchi : se heurter de côté

παρίημι (f παρήσω ; aor παρῆκα 3: 1 laisser passer ; 2 omettre, négliger ;

περιπίπτω 3: ( περιπεσοῦμαι , περιέπεσον , περιπέπτωκα ; part. aor. περιπεσών , περιπεσόντος ; part. pft περιπεπτωκώς , οτος) : + D : tomber sur, rencontrer, se heurter à ;

προσάγω 3: amener ; // M προσάγομαι 3: (aor M προσηγαγόμην ) : attirer à soi ; amener à soi, se concilier ;

σφάλλομαι 3: ( aor P ἐσφάλην )1 glisser, tituber, vaciller ; 2 échouer  ; 3 se tromper ;


Fréquence 4 :

ἄχθομαι 4: ( aor ηχθόμην ) : être affligé, fâché de, supporter avec peine ; ἄχθομαι + part. : être fâché que, ou de ;

δεσμωτήριον , ου (τό) 4: la prison

θόρυϐος , θορύβου (ὁ) 4: trouble, émoi;

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ; inf aor καταϐαλεῖν) : jeter

προσϐάλλω 4: ( part aor προσϐαλών ) : + D : s’élancer contre, se diriger vers, aborder

προσπίπτω  4: ( προσπεσοῦμαι , προσέπεσον , προσπέπτωκα ; impft προσέπιπτον ;) : 1 tomber sur,  se jeter contre; 2 se répandre ;

ὑποψία , ας (ἡ)  4: soupçon


Ne pas apprendre :

ἄκριτος , ος, ον : non jugé , sans jugement ;

ἀξιόλογος , ος, ον : digne d’être rapporté, digne de considération, considérable, mémorable

ἀποδέω + G : manquer, être inférieur

γνωρίζω ( aor. ἐγνώρισα ) : reconnaître

Διοκλείδας , ου (ὁ) : Diocleidas

εἰσηγέομαι : ( aor  εἰσηγησάμην ) : 1 introduire ; 2 proposer ;

ἑκατόν : cent

ἕνη , ἕνης (ἡ) : adj. substantivé : le jour qui précède la nouvelle lune

ἐπαιτιάομαι : ( part aor P ἐπαιτιαθείς, ἐπαιτιαθέντος ) : accuser, incriminer

Ἑρμοκοπίδης ου (ὁ) : destructeur d’Hermès, mutilateur d’Hermès

Θουκυδίδης , ου (ὁ) : Thucydide , historien athénien ( ~460 - ~399 av JC) de la Guerre du Péloponnèse

καθάπτομαι : + G : attaquer, assaillir

καταγορεύω : ( aor κατεῖπον ) : + G : accuser

Κατάνη , ης (ἡ) : Catane, en Sicile, au Nord de Syracuse

κωμικός , οῦ (ὁ) : auteur comique, poète comique

μαλακός , ή, όν : mou, sans force, sans résistance ( πρός +Α : contre) ; //(comp μαλακώτερος )

μετάπεμπτος , ος, ον : convoqué

μήνυτρα , ων (τά) : salaire d’une dénonciation

μυστικός , ή , όν : relatif aux Mystères ;

νεωτερισμός , οῦ (ὁ) : l’innovation, le changement ; la révolution

ὁπωσοῦν : adv. : de quelque manière que ce soit

παλαμναῖος , α, ον : meurtrier, criminel

πεντακισχίλιοι , αι, α : cinq mille

Ῥήγιον, ου (τό) : Rhégion, ville italienne, juste en face de Messine (Sicile)

σελήνη , ης (ἡ) : la lune

συμπλέκω : lier ensemble avec, mettre en relation avec ;

συστράτηγος , συστρατήγου (ὁ) : le collègue stratège

σφενδονήτης , ου (ὁ) : le frondeur

σφοδρῶς : ( cpr σφοδρότερον ) : violemment

ταυτί : ces choses-là (iôta déictique)

τεσσαράκοντα / τετταράκοντα : quarante

Τεῦκρος , Τεύκρου (ὁ) : Teucros

τοξότης , ου (ὁ) : l’archer

τριακόσιοι , αι, α : trois cents

τυφλός , ή, όν : obscur, peu clair, vague ;

ὕϐρισμα , ὑϐρίσματος (τό) : violence, excès ; outrage ;

φίλτατος , ος, ον : bien aimé, très cher (superlatif de φίλος,η,ον)

Φρύνιχος , ου (ὁ) : Phrynikhos

ψιλός , ή, όν : 1 nu; 2 armé à la légère (terme militaire)



Comparaison de traductions :


« Ὦ φίλταθ' Ἑρμῆ, καὶ φυλάσσου μὴ πεσὼν

σαυτὸν παρακρούσῃ καὶ παράσχῃς διαβολὴν

ἑτέρῳ Διοκλείδᾳ βουλομένῳ κακόν τι δρᾶν·

- Φυλάξομαι· Τεύκρῳ γὰρ οὐχὶ βούλομαι

μήνυτρα δοῦναι τῷ παλαμναίῳ ξένῳ. »


A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Hermès très cher, prends garde qu’en tombant

Tu ne te cognes et fournisses un beau sujet de calomnie

A un autre Dioclidas, rêvant d’un mauvais coup.

  • Je prendrai garde, car je ne veux pas que Teucros,

Ce scélérat d’étranger, reçoive l’argent qu’on paie aux délateurs.


Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Cher Hermès, attention ! Ne t’en vas pas tomber

Et te briser, donnant matière aux calomnies

D’un second Dioclidas désireux de mal faire.

  • Je m’en garderai bien, de crainte que Teucros

Ce maudit étranger, n’aille toucher la prime.


M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

« Très cher Hermès, prends bien garde de ne pas te heurter en tombant, et d'aller prêter calomnie à un autre Diocleidas désireux de méfaire ! » - « Je m'en garderai bien ! Car point ne veux qu'à Teucros, cet étranger aux mains sanglantes, soit baillé le salaire de la délation ! »


Εἷς δ' αὐτῶν ἐρωτώμενος, ὅπως τὰ πρόσωπα τῶν Ἑρμοκοπιδῶν γνωρίσειε, καὶ ἀποκρινόμενος ὅτι πρὸς τὴν σελήνην, ἐσφάλη τοῦ παντός, ἕνης καὶ νέας οὔσης ὅτε ταῦτ' ἐδρᾶτο ...

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

L’un d’eux, à qui l’on demandait comment il avait reconnu les visages des Hermocopides, répondit : «  A la clarté de la lune. » Imposture évidente, attendu que le délit avait eu lieu à la nouvelle lune.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

L’un d’entre eux, à qui l’on demandait comment il avait reconnu le visage de ceux qui avaient mutilé les hermès, répondit : « Grâce au clair de lune », ce qui détruisait tout son témoignage, car le crime avait été commis à la nouvelle lune.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

L'un d'eux, à qui l'on demandait comment il avait reconnu les visages des Hermocopides, répondit que c'était au clair de lune. Il se trompait du tout au tout : c'était exactement le jour qui précède la nouvelle lune que le forfait s'était commis ...


Retour en haut du texte