Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

21 Hermocopides exécutés

Alcibiade arrêté (affaire des Hermès 4 )Andodice le dénonciateur ; Alcibiade arrêté ; désarroi de l’armée.


1 Τῶν οὖν δεθέντων καὶ φυλαττομένων ἐπὶ κρίσει τότε καὶ Ἀνδοκίδης ἦν ὁ ῥήτωρ, ὃν Ἑλλάνικος ὁ συγγραφεὺς εἰς τοὺς Ὀδυσσέως ἀπογόνους ἀνήγαγεν. 2 Ἐδόκει δὲ μισόδημος εἶναι καὶ ὀλιγαρχικὸς ὁ Ἀνδοκίδης, ὕποπτον δ' οὐχ ἥκιστα τῆς τῶν Ἑρμῶν περικοπῆς ἐποίησεν ὁ μέγας Ἑρμῆς ὁ πλησίον αὐτοῦ τῆς οἰκίας ἀνάθημα τῆς Αἰγηίδος φυλῆς ἱδρυμένος· 3 ἐν γὰρ ὀλίγοις πάνυ τῶν ἐπιφανῶν μόνος σχεδὸν ἀκέραιος ἔμεινε· διὸ καὶ νῦν Ἀνδοκίδου καλεῖται, καὶ πάντες οὕτως ὀνομάζουσι, τῆς ἐπιγραφῆς ἀντιμαρτυρούσης.


4 Συνέβη δὲ τῷ Ἀνδοκίδῃ μάλιστα τῶν τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐχόντων ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ γενέσθαι συνήθη καὶ φίλον, ἔνδοξον μὲν οὐχ ὁμοίως ἐκείνῳ, συνέσει δὲ καὶ τόλμῃ περιττόν, ὄνομα Τίμαιον. 5 Οὗτος ἀναπείθει τὸν Ἀνδοκίδην ἑαυτοῦ τε κατήγορον καί τινων ἄλλων γενέσθαι μὴ πολλῶν· ὁμολογήσαντι γὰρ ἄδειαν εἶναι κατὰ ψήφισμα τοῦ δήμου, τὰ δὲ τῆς κρίσεως ἄδηλα πᾶσι, τοῖς δὲ δυνατοῖς φοβερώτατα· βέλτιον δὲ σωθῆναι ψευδόμενον ἢ μετὰ τῆς αὐτῆς αἰτίας ἀποθανεῖν ἀδόξως, καὶ τὸ κοινῇ σκοποῦντι συμφέρον ὑπάρχειν, ὀλίγους καὶ ἀμφιβόλους προέμενον, πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς ἐξελέσθαι τῆς ὀργῆς. 6 Ταῦτα τοῦ Τιμαίου λέγοντος καὶ διδάσκοντος, ὁ Ἀνδοκίδης ἐπείσθη, καὶ γενόμενος μηνυτὴς καθ' αὑτοῦ καὶ καθ' ἑτέρων, ἔσχε τὴν ἀπὸ τοῦ ψηφίσματος ἄδειαν αὐτός, οὓς δ' ὠνόμασε πάντες πλὴν τῶν φυγόντων ἀπώλοντο. Καὶ πίστεως ἕνεκα προσέθηκεν αὐτοῖς οἰκέτας ἰδίους ὁ Ἀνδοκίδης.


7 Οὐ μὴν ὅ γε δῆμος ἐνταῦθα τὴν ὀργὴν ἅπασαν ἀφῆκεν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπαλλαγεὶς τῶν Ἑρμοκοπιδῶν, ὥσπερ σχολάζοντι τῷ θυμῷ πρὸς τὸν Ἀλκιβιάδην ὅλος ἐρρύη, καὶ τέλος ἀπέστειλε τὴν Σαλαμινίαν ἐπ' αὐτόν, οὐ φαύλως αὐτό γε τοῦτο προστάξας, μὴ βιάζεσθαι μηδ' ἅπτεσθαι τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῷ μετριωτάτῳ λόγῳ χρῆσθαι, κελεύοντας ἀκολουθεῖν ἐπὶ κρίσιν καὶ πείθειν τὸν δῆμον. 8 Ἐφοβοῦντο γὰρ ταραχὰς τοῦ στρατεύματος ἐν πολεμίᾳ γῇ καὶ στάσιν, ἣν ῥᾳδίως ἂν ἐξειργάσατο βουληθεὶς ὁ Ἀλκιβιάδης. Καὶ γὰρ ἠθύμουν ἀπιόντος αὐτοῦ, καὶ πολλὴν τριβὴν προσεδόκων καὶ μῆκος ἀργὸν ἐν τῷ Νικίᾳ τὸν πόλεμον ἕξειν, καθάπερ μύωπος ἀφῃρημένου τῶν πράξεων. 9 Ὁ γὰρ Λάμαχος ἦν μὲν πολεμικὸς καὶ ἀνδρώδης, ἀξίωμα δ' οὐ προσῆν οὐδ' ὄγκος αὐτῷ διὰ πενίαν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 17-20)

1

δέω 1 2: ( δήσω , ἔδησα , δέδηκα ; part aor P : δεθείς , δεθέντος ) : lier, attacher, enchaîner, emprisonner ;

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : veiller sur, garder, surveiller

Ἀνδοκίδης , Ἀνδοκίδου (ὁ) : Andodice ( 440 ?-390 ? av JC) , orateur attique

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ) ; // expressions : 1 εἰμι + G : je fais partie de ;

Ἑλλάνικος , ου (ὁ) : Hellanikos, de Mytilène (Lesbos), polygraphe du 5ème siècle av JC

συγγραφεύς , έως (ὁ) : écrivain, et en particulier l’historien, le compilateur

Ὀδυσσεύς , Ὀδυσσέως () : Ulysse

ἀπόγονος , ἀπογόνου (ὁ) : le descendant

ἀνάγω 3: (aor A : ἀνήγαγον ) : amener vers le haut ; / εἰς + Α : élever au rang de, faire remonter à ;

2

μισόδημος , ος,ον : qui hait le peuple, hostile à la démocratie

ὀλιγαρχικός , ός, όν : partisan de l’oligarchie

ὕποπτος , ος, ον + G : suspect, qu’on soupçonne de ;

constr. ὁ μέγας Ἑρμῆς... ἐποίησεν < s e αὐτὸν > ὕποπτον ... τῆς τῶν Ἑρμῶν περικοπῆς ...

πλησίον + G 3: prép. dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de 

ἀνάθημα , ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἀνάθημα : apposition à ὁ μέγας Ἑρμῆς, à traduire après ἱδρυμένος («  en tant que ... »)

Αἰγηίς , Ἀιγηίδος (ἡ) : la tribu Aigeïs, l’une des dix tribus clisthéniennes, à Athènes

φυλή , φυλῆς (ἡ) 4: la tribu (il en existait 4 du temps de Solon ; il y en aura 5 à partir de Clisthène, en 507)

ἱδρύω : faire asseoir ; // ἱδρύομαι (part passé : ἱδρύμενος ) : Moyen : établir ; // Passif : ( part pft P ἱδρυμένος ) : être établi ; être placé sur un autel ;

3

πάνυ 2: tout à fait, très

ἐπιφανής , ής, ές : illustre ; ( comp. ἐπιφανέστερος , α, ον)

μόνος / μοῦνος , η, ον 1: seul, unique, un

σχεδόν 3: presque 

ἀκέραιος , ος, ον : non endommagé, intact

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer

καλέω , ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα  ) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

τῆς ἐπιγραφῆς ἀντιμαρτυρούσης : génitif absolu marquant l’opposition

ἐπιγραφή , ἐπιγραφῆς (ἡ) : l’inscription

ἀντιμαρτυρέω / ἀντιμαρτυρῶ : témoigner contre, prouver le contraire

4

συμβαίνει (aor. συνέβη ) 1: impersonnel : il arrive (à : + D) que ( + proposition infinitive )

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ;

τῶν τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐχόντων ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ : G partitif

ἔνδοξος , ος , ον : renommé, célèbre, illustre ;

ὁμοίως 1: prép. (+D): pareillement à, de la même manière

σύνεσις , εως (ἡ) : intelligence pratique, sagacité

περιττός , ή, όν : extraordinaire, prodigieux ;

ὄνομα , ὀνόματος (τό) 1: le nom

ὄνομα : A de relation

Τίμαιος , ου (ὁ) : Timée

5

ἀναπείθω : persuader (en faisant changer d’avis)

κατήγορος , ου (ὁ) 2: l’accusateur

ὁμολογέω , ῶ 1: avouer, confesser, reconnaître ; convenir que, convenir de;

ὁμολογήσαντι : valeur conditionnelle du participe

constr. : tous les verbes à l’infinitif -εἶναι, βέλτιον < εἶναι >, συμφέρον ὑπάρχειν - dépendent d’un verbe ἔλεγει sous-entendu.

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: absence de crainte, sécurité ; sûreté, vie sauve, impunité ;

κατά + A 1: d’après, conformément à, selon ;

ψήφισμα , ψηφίσματος (τό) 1: le décret

ἄδηλος , ος, ον 4: trouble, incertain

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ;

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ; inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην ; inf aor P : σωθῆναι ) : sauver, préserver ; garder sain et sauf;

ψεύδομαι 1: mentir

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

ἀδόξως : adv. ; sans gloire ; de manière ignominieuse, dans l’infâmie ;

συμφέρων , ουσα, ον 1: + D avantageux pour ;

κοινῇ  2: dans l’intérêt public 

σκοπέω , ῶ 1: regarder, observer, avoir en vue, prendre en considération

σκοποῦντι : valeur conditionnelle du participe

constr. : τὸ συμφέρον : « ce qui était avantageux, c’était (ὑπάρχειν), en sacrifiant (προέμενον) ...de ἐξελέσθαι ... »; la proposition infinitive est attribut de τὸ συμφέρον.

ὑπάρχω 1: + attribut du sujet : être 

ἀμφίϐολος , ος, ον : ambigu , équivoque, douteux

προΐημι 2: envoyer devant soi ; envoyer en avant ; // M προΐεμαι ( part pr προιέμενος part aor προέμενος ): 1 négliger ; 2 perdre, abandonner ; sacrifier, livrer;

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, noble

ἐξαιρέω , ῶ 3: (aor 2 ἐξεῖλον ; inf aor ἐξελεῖν ; part aor : ἐξελών , ἐξελόντος) : retirer qqch ou qqn (A) de (G), soustraire qqn à ;

6

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, expliquer, soutenir

μηνυτής , μηνυτοῦ (ὁ) : le dénonciateur

πλήν + G 1: à l’exception de, excepté, si ce n’est, sauf

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ) : périr, mourir, être perdu

πίστις , πίστεως (ἡ) 2: 1 confiance; 2 crédit, crédibilité ;

ἕνεκα ( οὕνεκα , εἵνεκα , ἕνεκεν ) 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : pour, en vue de 

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique 

ἴδιος , α, ον + G 1: propre, particulier à; à soi 

7

ἐνταῦθα 2: alors

ἀφίημι 1: (part pr : ἀφιείς , ἀφιεῖσα , ἀφιέν ; aor. ἀφῆκα; inf aor 2 ἀφεῖναι ; part aor ἀφείς , ἀφέντος ) : laisser tomber,   relâcher ;

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage

ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι 1: (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ;part. aor : ἀπαλλαγείς, ἀπαλλαγέστος ; ) 1: + G : être libéré, être délivré ;

ὥσπερ 1: comme, pour ainsi dire;

constr. : τῷ θυμῷ ὥσπερ σχολάζοντι ; ὥσπερ porte sur le seul σχολάζοντι 

σχολάζω : avoir du loisir, être inoccupé 

θυμός , οῦ (ὁ) 4: 1 le coeur (siège des sentiments); 2 la passion, la fureur

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier, total

ῥέω : ( aor 2 MP ἐρρύην ) : intr. 1 couler, s’écouler; 2 déborder ;

τέλος : adv : à la fin, finalement

ἀποστέλλω 3: ( ἀποστελῶ , ἀπέστειλα , ἀπέσταλκα ) : envoyer 

Σαλαμίνιος , α, ον : de Salamine ; / ἡ Σαλαμίνια : la Salaminienne, trière athénienne de prestige, normalement dédiée au transport des députations envoyées lors de diverses fêtes religieuses dans toute la Grèce..

ἐπί + Α 1: vers, auprès de  (élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

φαύλως : mal 

προστάσσω / προστάττω / προτάττω 2: ( προστάξω , προσέταξα , προστέταχα ; part aor προστάξας , προστάξαντος ) : donner l’ordre, la mission de ;  prescrire, ordonner ;

constr. : les infinitifs μὴ βιάζεσθαι μηδ' ἅπτεσθαι ... ἀλλὰ ... χρῆσθαι développent αὐτό γε τοῦτο προστάξας ; leur sujet n’est pas exprimé (sujet collectif : les gens de la Salaminienne), et κελευόντας, ensuite, le présuppose ; ce participe introduit deux infinitives dont le sujet, non exprimé, est évidemment Alcibiade.

βιάζομαι 2: exercer une violence, violenter

μέτριος , α, ον  2: mesuré, modéré; / sup. μετριώτατος )

λόγος , ου (ὁ) 1: le langage ; le discours;

κελεύω 1: inviter à

ἀκολουθέω , ῶ + D 4: accompagner, suivre 

8

ταραχή , ῆς (ἡ) 3: le trouble

στράτευμα , στρατεύματος (τό) 2: l’armée

πολέμιος , α, ον 1: ennemi 

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, le sol;

στάσις , στάσεως (ή) 4: soulèvement, sédition 

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: facilement, aisément;

ἄν 1: 1 particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

ἐξεργάζομαι (aor ἐξειργασάμην ; part pft P : ἐξειργασμένος , η,ον) 4: exécuter, réaliser, accomplir ;

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων , ἀπιοῦσα , ἀπίον ;:s’en aller, partir ; ἐκ + G quitter, s’éloigner de

ἀθυμέω , ῶ : ( impft ἠθύμουν ) : être découragé, être abattu

τριϐή , τριϐῆς (ἡ) : 1 usure par frottement ; 2 perte de temps, délai, lenteur ;

προσδοκάω , ῶ 2: (impft προσεδώκων ) : s’attendre à

προσεδώκων : construit ici avec d’abord un substantif complément, puis avec une infinitive dont le sujet est τὸν πόλεμον; ἐν τῷ Νικίᾳ : « avec Nicias » ;

μῆκος , ους (τό) : la longueur, la taille

ἀργός 2 , ή, όν : 1 inactif; 2 sans résultat, stérile ;

καθάπερ : + G abs : comme si ;

μύωψ , μύωπος (ὁ) : 1 le taon ; 2 l’aiguillon ;

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ) : enlever, retrancher // P ἀφαιρέομαι 1: (pft ἀφῄρημαι ; part pft ἀφῃρημένος

πράξις , πράξεως (ἡ) 1: l’action (au pl, souvent :les affaires)

9

πολεμικός , ή, όν : 1 habile à la guerre ; 2 belliqueux ;

ἀνδρώδης , ης,ες : viril, courageux

ἀξίωμα , ἀξιώματος (τό) : la valeur, l’autorité, le prestige 

πρόσειμι 1 3: ( impft προσῆν ) : +D : être le propre de ;

ὄγκος , ου (ὁ) : ampleur ; poids, importance, majesté ;

πενία , ας (ἡ) 4: la pauvreté


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, noble

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: absence de crainte, sécurité ; sûreté, vie sauve, impunité ;

ἄδηλος , ος, ον 4: trouble, incertain

ἀδόξως : adv. ; sans gloire ; de manière ignominieuse, dans l’infâmie ;

ἀθυμέω , ῶ : ( impft ἠθύμουν ) : être découragé, être abattu

Αἰγηίς , Ἀιγηίδος (ἡ) : la tribu Aigeïs, l’une des dix tribus clisthéniennes, à Athènes

ἀκέραιος , ος, ον : non endommagé, intact

ἀκολουθέω , ῶ + D 4: accompagner, suivre 

ἀμφίϐολος , ος, ον : ambigu , équivoque, douteux

ἄν 1: 1 particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

ἀνάγω 3: (aor A : ἀνήγαγον ) : amener vers le haut ; / εἰς + Α : élever au rang de, faire remonter à ;

ἀνάθημα , ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἀναπείθω : persuader (en faisant changer d’avis)

Ἀνδοκίδης , Ἀνδοκίδου (ὁ) : Andodice ( 440 ?-390 ? av JC) , orateur attique

ἀνδρώδης , ης,ες : viril, courageux

ἀντιμαρτυρέω / ἀντιμαρτυρῶ : témoigner contre, prouver le contraire

ἀξίωμα , ἀξιώματος (τό) : la valeur, l’autorité, le prestige 

ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι 1: (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ;part. aor : ἀπαλλαγείς, ἀπαλλαγέστος ; ) 1: + G : être libéré, être délivré ;

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων , ἀπιοῦσα , ἀπίον ;:s’en aller, partir ; ἐκ + G quitter, s’éloigner de

ἀπόγονος , ἀπογόνου (ὁ) : le descendant

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ) : périr, mourir, être perdu

ἀποστέλλω 3: ( ἀποστελῶ , ἀπέστειλα , ἀπέσταλκα ) : envoyer 

ἀργός 2 , ή, όν : 1 inactif; 2 sans résultat, stérile ;

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ;

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ) : enlever, retrancher // P ἀφαιρέομαι 1: (pft ἀφῄρημαι ; part pft ἀφῃρημένος

ἀφίημι 1: (part pr : ἀφιείς , ἀφιεῖσα , ἀφιέν ; aor. ἀφῆκα; inf aor 2 ἀφεῖναι ; part aor ἀφείς , ἀφέντος ) : laisser tomber,   relâcher ;

βιάζομαι 2: exercer une violence, violenter

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, le sol;

δέω 1 2: ( δήσω , ἔδησα , δέδηκα ; part aor P : δεθείς , δεθέντος ) : lier, attacher, enchaîner, emprisonner ;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, expliquer, soutenir

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ) ; // expressions : 1 εἰμι + G : je fais partie de ;

Ἑλλάνικος , ου (ὁ) : Hellanikos, de Mytilène (Lesbos), polygraphe du 5ème siècle av JC

ἔνδοξος , ος , ον : renommé, célèbre, illustre ;

ἕνεκα ( οὕνεκα , εἵνεκα , ἕνεκεν ) 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : pour, en vue de 

ἐνταῦθα 2: alors

ἐξαιρέω , ῶ 3: (aor 2 ἐξεῖλον ; inf aor ἐξελεῖν ; part aor : ἐξελών , ἐξελόντος) : retirer qqch ou qqn (A) de (G), soustraire qqn à ;

ἐξεργάζομαι (aor ἐξειργασάμην ; part pft P : ἐξειργασμένος , η,ον) 4: exécuter, réaliser, accomplir ;

ἐπί + Α 1: vers, auprès de  (élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἐπιγραφή , ἐπιγραφῆς (ἡ) : l’inscription

ἐπιφανής , ής, ές : illustre ; ( comp. ἐπιφανέστερος , α, ον)

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

θυμός , οῦ (ὁ) 4: 1 le coeur (siège des sentiments); 2 la passion, la fureur

ἴδιος , α, ον + G 1: propre, particulier à; à soi 

ἱδρύω : faire asseoir ; // ἱδρύομαι (part passé : ἱδρύμενος ) : Moyen : établir ; // Passif : ( part pft P ἱδρυμένος ) : être établi ; être placé sur un autel ;

καθάπερ : + G abs : comme si ;

καλέω , ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα  ) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

κατά + A 1: d’après, conformément à, selon ;

κατήγορος , ου (ὁ) 2: l’accusateur

κελεύω 1: inviter à

κοινῇ  2: dans l’intérêt public 

λόγος , ου (ὁ) 1: le langage ; le discours;

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer

μέτριος , α, ον  2: mesuré, modéré; / sup. μετριώτατος )

μῆκος , ους (τό) : la longueur, la taille

μηνυτής , μηνυτοῦ (ὁ) : le dénonciateur

μισόδημος , ος,ον : qui hait le peuple, hostile à la démocratie

μόνος / μοῦνος , η, ον 1: seul, unique, un

μύωψ , μύωπος (ὁ) : 1 le taon ; 2 l’aiguillon ;

ὄγκος , ου (ὁ) : ampleur ; poids, importance, majesté ;

Ὀδυσσεύς , Ὀδυσσέως () : Ulysse

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique 

ὀλιγαρχικός , ός, όν : partisan de l’oligarchie

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier, total

ὁμοίως 1: prép. (+D): pareillement à, de la même manière

ὁμολογέω , ῶ 1: avouer, confesser, reconnaître ; convenir que, convenir de;

ὄνομα , ὀνόματος (τό) 1: le nom

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

πάνυ 2: tout à fait, très

πενία , ας (ἡ) 4: la pauvreté

περιττός , ή, όν : extraordinaire, prodigieux ;

πίστις , πίστεως (ἡ) 2: 1 confiance; 2 crédit, crédibilité ;

πλήν + G 1: à l’exception de, excepté, si ce n’est, sauf

πλησίον + G 3: prép. dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de 

πολεμικός , ή, όν : 1 habile à la guerre ; 2 belliqueux ;

πολέμιος , α, ον 1: ennemi 

πράξις , πράξεως (ἡ) 1: l’action (au pl, souvent :les affaires)

προΐημι 2: envoyer devant soi ; envoyer en avant ; // M προΐεμαι ( part pr προιέμενος part aor προέμενος ): 1 négliger ; 2 perdre, abandonner ; sacrifier, livrer;

προσδοκάω , ῶ 2: (impft προσεδώκων ) : s’attendre à

πρόσειμι 1 3: ( impft προσῆν ) : +D : être le propre de ;

προστάσσω / προστάττω / προτάττω 2: ( προστάξω , προσέταξα , προστέταχα ; part aor προστάξας , προστάξαντος ) : donner l’ordre, la mission de ;  prescrire, ordonner ;

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: facilement, aisément;

ῥέω : ( aor 2 MP ἐρρύην ) : intr. 1 couler, s’écouler; 2 déborder ;

Σαλαμίνιος , α, ον : de Salamine ; / ἡ Σαλαμίνια : la Salaminienne, trière athénienne de prestige, normalement dédiée au transport des députations envoyées lors de diverses fêtes religieuses dans toute la Grèce..

σκοπέω , ῶ 1: regarder, observer, avoir en vue, prendre en considération

στάσις , στάσεως (ή) 4: soulèvement, sédition 

στράτευμα , στρατεύματος (τό) 2: l’armée

συγγραφεύς , έως (ὁ) : écrivain, et en particulier l’historien, le compilateur

συμβαίνει (aor. συνέβη ) 1: impersonnel : il arrive (à : + D) que ( + proposition infinitive )

συμφέρων , ουσα, ον 1: + D avantageux pour ;

σύνεσις , εως (ἡ) : intelligence pratique, sagacité

σχεδόν 3: presque 

σχολάζω : avoir du loisir, être inoccupé 

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ; inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην ; inf aor P : σωθῆναι ) : sauver, préserver ; garder sain et sauf;

ταραχή , ῆς (ἡ) 3: le trouble

τέλος : adv : à la fin, finalement

Τίμαιος , ου (ὁ) : Timée

τριϐή , τριϐῆς (ἡ) : 1 usure par frottement ; 2 perte de temps, délai, lenteur ;

ὑπάρχω 1: + attribut du sujet : être 

ὕποπτος , ος, ον + G : suspect, qu’on soupçonne de ;

φαύλως : mal 

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : veiller sur, garder, surveiller

φυλή , φυλῆς (ἡ) 4: la tribu (il en existait 4 du temps de Solon ; il y en aura 5 à partir de Clisthène, en 507)

ψεύδομαι 1: mentir

ψήφισμα , ψηφίσματος (τό) 1: le décret

ὥσπερ 1: comme, pour ainsi dire;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, noble

ἄν 1: 1 particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ;

ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι 1: (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ;part. aor : ἀπαλλαγείς, ἀπαλλαγέστος ; ) 1: + G : être libéré, être délivré ;

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ) : périr, mourir, être perdu

αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ;

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ) : enlever, retrancher // P ἀφαιρέομαι 1: (pft ἀφῄρημαι ; part pft ἀφῃρημένος

ἀφίημι 1: (part pr : ἀφιείς , ἀφιεῖσα , ἀφιέν ; aor. ἀφῆκα; inf aor 2 ἀφεῖναι ; part aor ἀφείς , ἀφέντος ) : laisser tomber,   relâcher ;

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, le sol;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, expliquer, soutenir

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ) ; // expressions : 1 εἰμι + G : je fais partie de ;

ἕνεκα ( οὕνεκα , εἵνεκα , ἕνεκεν ) 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : pour, en vue de 

ἐπί + Α 1: vers, auprès de  (élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

ἴδιος , α, ον + G 1: propre, particulier à; à soi 

καλέω , ῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα  ) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

κατά + A 1: d’après, conformément à, selon ;

κελεύω 1: inviter à

λόγος , ου (ὁ) 1: le langage ; le discours;

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage

μένω , μενῶ , ἔμεινα , μεμένηκα 1: rester, demeurer

μόνος / μοῦνος , η, ον 1: seul, unique, un

ὁμοίως 1: prép. (+D): pareillement à, de la même manière

ὁμολογέω , ῶ 1: avouer, confesser, reconnaître ; convenir que, convenir de;

ὄνομα , ὀνόματος (τό) 1: le nom

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

πλήν + G 1: à l’exception de, excepté, si ce n’est, sauf

πολέμιος , α, ον 1: ennemi 

πράξις , πράξεως (ἡ) 1: l’action (au pl, souvent :les affaires)

σκοπέω , ῶ 1: regarder, observer, avoir en vue, prendre en considération

συμβαίνει (aor. συνέβη ) 1: impersonnel : il arrive (à : + D) que ( + proposition infinitive )

συμφέρων , ουσα, ον 1: + D avantageux pour ;

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ; inf aor σῶσαι ; aor P ἐσώθην ; inf aor P : σωθῆναι ) : sauver, préserver ; garder sain et sauf;

ὑπάρχω 1: + attribut du sujet : être 

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : veiller sur, garder, surveiller

ψεύδομαι 1: mentir

ψήφισμα , ψηφίσματος (τό) 1: le décret

ὥσπερ 1: comme, pour ainsi dire;


Fréquence 2 :

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων , ἀπιοῦσα , ἀπίον ;:s’en aller, partir ; ἐκ + G quitter, s’éloigner de

βιάζομαι 2: exercer une violence, violenter

δέω 1 2: ( δήσω , ἔδησα , δέδηκα ; part aor P : δεθείς , δεθέντος ) : lier, attacher, enchaîner, emprisonner ;

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ;

ἐνταῦθα 2: alors

κατήγορος , ου (ὁ) 2: l’accusateur

κοινῇ  2: dans l’intérêt public 

μέτριος , α, ον  2: mesuré, modéré; / sup. μετριώτατος )

οἰκέτης , ου (ὁ) 2: le serviteur, le domestique 

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier, total

πάνυ 2: tout à fait, très

πίστις , πίστεως (ἡ) 2: 1 confiance; 2 crédit, crédibilité ;

προΐημι 2: envoyer devant soi ; envoyer en avant ; // M προΐεμαι ( part pr προιέμενος part aor προέμενος ): 1 négliger ; 2 perdre, abandonner ; sacrifier, livrer;

προσδοκάω , ῶ 2: (impft προσεδώκων ) : s’attendre à

προστάσσω / προστάττω / προτάττω 2: ( προστάξω , προσέταξα , προστέταχα ; part aor προστάξας , προστάξαντος ) : donner l’ordre, la mission de ;  prescrire, ordonner ;

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: facilement, aisément;

στράτευμα , στρατεύματος (τό) 2: l’armée


Fréquence 3 :

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: absence de crainte, sécurité ; sûreté, vie sauve, impunité ;

ἀνάγω 3: (aor A : ἀνήγαγον ) : amener vers le haut ; / εἰς + Α : élever au rang de, faire remonter à ;

ἀποστέλλω 3: ( ἀποστελῶ , ἀπέστειλα , ἀπέσταλκα ) : envoyer 

ἐξαιρέω , ῶ 3: (aor 2 ἐξεῖλον ; inf aor ἐξελεῖν ; part aor : ἐξελών , ἐξελόντος) : retirer qqch ou qqn (A) de (G), soustraire qqn à ;

πλησίον + G 3: prép. dans le voisinage de, tout à côté de, tout près de 

πρόσειμι 1 3: ( impft προσῆν ) : +D : être le propre de ;

σχεδόν 3: presque 

ταραχή , ῆς (ἡ) 3: le trouble


Fréquence 4 :

ἄδηλος , ος, ον 4: trouble, incertain

ἀκολουθέω , ῶ + D 4: accompagner, suivre 

ἐξεργάζομαι (aor ἐξειργασάμην ; part pft P : ἐξειργασμένος , η,ον) 4: exécuter, réaliser, accomplir ;

θυμός , οῦ (ὁ) 4: 1 le coeur (siège des sentiments); 2 la passion, la fureur

πενία , ας (ἡ) 4: la pauvreté

στάσις , στάσεως (ή) 4: soulèvement, sédition 

φυλή , φυλῆς (ἡ) 4: la tribu (il en existait 4 du temps de Solon ; il y en aura 5 à partir de Clisthène, en 507)


Ne pas apprendre :

ἀδόξως : adv. ; sans gloire ; de manière ignominieuse, dans l’infâmie ;

ἀθυμέω , ῶ : ( impft ἠθύμουν ) : être découragé, être abattu

Αἰγηίς , Ἀιγηίδος (ἡ) : la tribu Aigeïs, l’une des dix tribus clisthéniennes, à Athènes

ἀκέραιος , ος, ον : non endommagé, intact

ἀμφίϐολος , ος, ον : ambigu , équivoque, douteux

ἀνάθημα , ατος (τό) : l’offrande religieuse

ἀναπείθω : persuader (en faisant changer d’avis)

Ἀνδοκίδης , Ἀνδοκίδου (ὁ) : Andodice ( 440 ?-390 ? av JC) , orateur attique

ἀνδρώδης , ης,ες : viril, courageux

ἀντιμαρτυρέω / ἀντιμαρτυρῶ : témoigner contre, prouver le contraire

ἀξίωμα , ἀξιώματος (τό) : la valeur, l’autorité, le prestige 

ἀπόγονος , ἀπογόνου (ὁ) : le descendant

ἀργός 2 , ή, όν : 1 inactif; 2 sans résultat, stérile ;

Ἑλλάνικος , ου (ὁ) : Hellanikos, de Mytilène (Lesbos), polygraphe du 5ème siècle av JC

ἔνδοξος , ος , ον : renommé, célèbre, illustre ;

ἐπιγραφή , ἐπιγραφῆς (ἡ) : l’inscription

ἐπιφανής , ής, ές : illustre ; ( comp. ἐπιφανέστερος , α, ον)

ἱδρύω : faire asseoir ; // ἱδρύομαι (part passé : ἱδρύμενος ) : Moyen : établir ; // Passif : ( part pft P ἱδρυμένος ) : être établi ; être placé sur un autel ;

καθάπερ : + G abs : comme si ;

μῆκος , ους (τό) : la longueur, la taille

μηνυτής , μηνυτοῦ (ὁ) : le dénonciateur

μισόδημος , ος,ον : qui hait le peuple, hostile à la démocratie

μύωψ , μύωπος (ὁ) : 1 le taon ; 2 l’aiguillon ;

ὄγκος , ου (ὁ) : ampleur ; poids, importance, majesté ;

Ὀδυσσεύς , Ὀδυσσέως () : Ulysse

ὀλιγαρχικός , ός, όν : partisan de l’oligarchie

περιττός , ή, όν : extraordinaire, prodigieux ;

πολεμικός , ή, όν : 1 habile à la guerre ; 2 belliqueux ;

ῥέω : ( aor 2 MP ἐρρύην ) : intr. 1 couler, s’écouler; 2 déborder ;

Σαλαμίνιος , α, ον : de Salamine ; / ἡ Σαλαμίνια : la Salaminienne, trière athénienne de prestige, normalement dédiée au transport des députations envoyées lors de diverses fêtes religieuses dans toute la Grèce..

συγγραφεύς , έως (ὁ) : écrivain, et en particulier l’historien, le compilateur

σύνεσις , εως (ἡ) : intelligence pratique, sagacité

σχολάζω : avoir du loisir, être inoccupé 

τέλος : adv : à la fin, finalement

Τίμαιος , ου (ὁ) : Timée

τριϐή , τριϐῆς (ἡ) : 1 usure par frottement ; 2 perte de temps, délai, lenteur ;

ὕποπτος , ος, ον + G : suspect, qu’on soupçonne de ;

φαύλως : mal 


Comparaison de traductions :

Οὐ μὴν ὅ γε δῆμος ἐνταῦθα τὴν ὀργὴν ἅπασαν ἀφῆκεν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπαλλαγεὶς τῶν Ἑρμοκοπιδῶν, ὥσπερ σχολάζοντι τῷ θυμῷ πρὸς τὸν Ἀλκιβιάδην ὅλος ἐρρύη, καὶ τέλος ἀπέστειλε τὴν Σαλαμινίαν ἐπ' αὐτόν (...).


A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Toutefois toutes ces condamnations n’apaisèrent pas toute la colère du peuple. Au contraire, quand il n’eût plus à s’occuper des Hermocopides, il tourna vers Alcibiade tous les flots de sa bile, qui profita, pour ainsi dire, de ce loisir, et il finit par lui dépêcher la trière salaminienne (...).

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Cependant la colère du peuple n’était pas encore apaisée. Maintenant qu’il en avait fini avec les Hermocopides, on aurait dit que sa fureur avait besoin d'un nouvel objet : tous se déchaînèrent d’un seul élan contre Alcibiade, à qui, pour finir, on envoya la trière salaminienne.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Le peuple néanmoins ne relâcha pas dès lors toute sa colère mais, une fois délivré des Hermocopides, sa fureur se trouvant en quelque sorte vacante, il se lança tout entier contre Alcibiade. À la fin, il envoya à sa recherche la Salaminienne (...)


Retour en haut du texte