Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

22 Alcibiade s'échappe

Condamné à mort (affaire des Hermès 5)Alcibiade s’échappe ; condamné à mort.


1 Εὐθὺς μὲν οὖν ἀποπλέων ὁ Ἀλκιβιάδης ἀφείλετο Μεσσήνην Ἀθηναίους. Ἦσαν γὰρ οἱ μέλλοντες ἐνδιδόναι τὴν πόλιν, οὓς ἐκεῖνος εἰδὼς σαφέστατα τοῖς τῶν Συρακουσίων φίλοις ἐμήνυσε, καὶ διέφθειρε τὴν πρᾶξιν. Ἐν δὲ Θουρίοις γενόμενος καὶ ἀποβὰς τῆς τριήρους, ἔκρυψεν ἑαυτὸν καὶ διέφυγε τοὺς ζητοῦντας. 2 Ἐπιγνόντος δέ τινος καὶ εἰπόντος· « Οὐ πιστεύεις, ὦ Ἀλκιβιάδη, τῇ πατρίδι; » « τὰ μὲν ἄλλ' » ἔφη « πάντα · περὶ δὲ τῆς ἐμῆς ψυχῆς οὐδὲ τῇ μητρί, μήπως ἀγνοήσασα τὴν μέλαιναν ἀντὶ τῆς λευκῆς ἐπενέγκῃ ψῆφον. » 3 Ὕστερον δ' ἀκούσας ὅτι θάνατον αὐτοῦ κατέγνωκεν ἡ πόλις· « ἀλλ' ἐγὼ » εἶπε « δείξω αὐτοῖς ὅτι ζῶ. »


4 Τὴν μὲν οὖν εἰσαγγελίαν οὕτως ἔχουσαν ἀναγράφουσι· « Θεσσαλὸς Κίμωνος Λακιάδης Ἀλκιβιάδην Κλεινίου Σκαμβωνίδην εἰσήγγειλεν ἀδικεῖν περὶ τὼ θεώ, τὴν Δήμητραν καὶ τὴν Κόρην, ἀπομιμούμενον τὰ μυστήρια καὶ δεικνύοντα τοῖς αὑτοῦ ἑταίροις ἐν τῇ οἰκίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἔχοντα στολὴν οἵανπερ ὁ ἱεροφάντης ἔχων δεικνύει τὰ ἱερά, καὶ ὀνομάζοντα αὑτὸν μὲν ἱεροφάντην, Πουλυτίωνα δὲ δᾳδοῦχον, κήρυκα δὲ Θεόδωρον Φηγαιᾶ, τοὺς δ' ἄλλους ἑταίρους μύστας προσαγορεύοντα καὶ ἐπόπτας παρὰ τὰ νόμιμα καὶ τὰ καθεστηκότα ὑπό τ' Εὐμολπιδῶν καὶ Κηρύκων καὶ τῶν ἱερέων τῶν ἐξ Ἐλευσῖνος. » 5 Ἐρήμην δ' αὐτοῦ καταγνόντες καὶ τὰ χρήματα δημεύσαντες, ἔτι καὶ καταρᾶσθαι προσεψηφίσαντο πάντας ἱερεῖς καὶ ἱερείας, ὧν μόνην φασὶ Θεανὼ τὴν Μένωνος Ἀγρυλῆθεν ἀντειπεῖν πρὸς τὸ ψήφισμα, φάσκουσαν εὐχῶν, οὐ καταρῶν ἱέρειαν γεγονέναι.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 17-21)

1

ἀποπλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ) : enlever, ôter, dépouiller de, retrancher (double accusatif) ; // M ἀφαιρέομαι 1: ( aor ἀφειλόμην ; inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος pft ἀφῄρημαι ; part pft ἀφῃρημένος) : +2 Α priver qqn de qqch ; enlever à ;

Μεσσήνη , , ης (ἡ) : Μessine, port de Sicile, sur la pointe Nord-Est

ἐνδίδωμι : ( inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ) : livrer

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ; impf 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , ότος, f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître

σαφῶς 1: (superl σαφέστατα ) : clairement, bien (adv.)

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα (part pft διεφθαρκώς , διεφθαρκότος ; pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: détruire, ruiner

Θούριοι , Θουρίων (οἱ) : Thourioï, ville de Lucanie, au sud de l’Italie ; colonie d’Athènes

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα ; part aor ἀποϐάς ) : débarquer 

κρύπτω ( aor ἔκυψα ; pft pass κέκρυμμαι ) 2: cacher, dissimuler

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; part aor διαφυγών , διαφυγόντος ) : + A : échapper, se soustraire à ;

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher 

2

ἐπιγιγνώσκω ( part aor ἐπιγνών ) : reconnaître

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

τὰ μὲν ἄλλα πάντα : A de relation

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ; / expr. : ἐξ ἐμοῦ : à cause de moi, par mon fait

ψυχή , ψυχῆς (ἡ) 1: souffle de vie, la vie ;

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( V μῆτερ A μητέρα D μητρί ) : la mère

μήπως + subj. = μή πως +subj. : de peur que, de quelque façon ...

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas discerner la vérité, se tromper ;

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir

ἀντί + G 1: au lieu de, à la place de 

λευκός , ή, όν 4: blanc, blanc brillant, étincelant

ἐπιφέρω 4: ( f ἐποίσω , aor ἐπήνεγκον ; subj aor ἐπενέγκω ) : 1 porter ou reporter (+ A) sur ou contre (+ D) ; 2 apporter ;

3

στερον  1: puis, ensuite, plus tard 

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

καταγιγνώσκω 2: ( pft κατέγνωκα ) : condamner ; / κατα-γιγνώσκω τινός τι : condamner qqn à qqch ;

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

4

εἰσαγγελία , ας (ἡ) : accusation ;

ἀναγράφω (aor ἀνέγραψα )  4: inscrire, écrire, reporter par écrit

ἀναγράφουσι : sujet indéterminé

Λακιάδης , ου : originaire du dème Lakiadès

Κλεινίας , Κλεινίου (ὁ) : Kleinias / Clinias, père d’Alcibiade

Σκαμβωνίδης , ου : originaire du dème Scambonidès

ἀδικέω , ῶ 1: 1 être en faute, injuste, coupable, être criminel; ἀ-δικέω τι : être coupable de quelque chose ; 2 faire du tort, faire du mal, être injuste, commettre un crime ; + 2A : commettre une injustice contre;

τὼ θεώ : duel

θεός , οῦ (ἡ) 1: la déesse

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine ( Α : Δήμητρα ou Δήμητραν)

Κόρη, ης (ἡ) : Korè

τὴν Δήμητραν καὶ τὴν Κόρην : glose probable

ἀπομιμέομαι , ἀπομιμοῦμαι : imiter, parodier

δεικνύω : montrer, présenter ; représenter ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

στολή , στολῆς (ἡ) : l’habillement, le vêtement, la robe , le costume

οἱόσπερ , οἱάπερ , οἱόνπερ 3: pr rel: tel justement qu’il ... ; tel précisément que 

οἵανπερ ὁ ἱεροφάντης ἔχων δεικνύει τὰ ἱερά : le relatif est complément du participe (hellénisme) : « avec une robe telle qu’en porte le hérophante quand il présente les objets sacrés... »

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; τὰ ἱερά,ῶν : les objets sacrés ; 

Φηγαιεύς , Θηγαιέως ( A Φηγαιᾶ ) : originaire du dème de Phégée

ἐπόπτης , ου (ὁ) : épopte, initié au degré supérieur des Mystères d’Eleusis, qui peut voir les objets sacrés

παρά + Α 1: contrairement à, contre ;

νόμιμος , η, ον 2: 1 légal, juste ; 2 qui se conforme à la loi, ou à la règle ; // τὰ νόμιμα : les lois, les usages, les rites consacrés, les rites

καθίστημι (inf καθιστάναι ;inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: // formes intansitives. : (aor 2 : καθέστην ; inf aor 2 καταστῆναι ; part. aor.2: καταστάς , καταστάντος ; pft intr. : καθέστηκα) : se placer, se placer debout, s’établir; pft : être établi; // expr : καθεστηκότα , ων (τά) : l’ordre établi ;

Εὐμολπίδαι , Εὐμολπιδῶν (οἱ) : les Eumolpides, famille sacerdotale chargée du culte de Déméter

Κήρυκες , Κηρύκων (οἱ) : les Hérauts / les Kèrykes, famille sacerdotale, à Athènes, chargée de l’administration des Mystères d’Eleusis

ἱερεύς , ἱερέως (ὁ) : le prêtre, l’officiant (A pl ἱερεῖς )

Ἐλευσίς , Ἐλευσῖνος (ἡ) : Eleusis

5

ἐρήμη , ης (ἡ) : procès dans lequel une des parties fait défaut ; / ἐρήμην καταγιγνώσκειν (part aor : καταγνών, καταγνόντος ) : condamner par défaut ;

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens

δημεύω 4: confisquer ( au profit de l’Etat)

ἔτι  1: encore , de plus : ἔτι ... καί: en plus 

καταράομαι / καταρῶμαι : ( inf καταρᾶσθαι) : maudire, lancer des imprécations

προσψηφίζομαι : ( aor προσεψηφισάμην ) : voter ou décréter en outre

ἱέρεια , ἱερείας (ἡ) : la prêtresse

Θεανώ , ούς (ἡ) : Théanô , nom de femme

Μένων , Μένωνος (ὁ) : Ménon

Ἀγρυλῆθεν : du dème Agrylè

πρός + Α 1: contre

φάσκω 1: dire, déclarer

εὐχή , εὐχῆς (ἡ) : la prière

κατάρα , ας (ἡ) : l’imprécation, la malédiction


Vocabulaire alphabétique :

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas discerner la vérité, se tromper ;

Ἀγρυλῆθεν : du dème Agrylè

ἀδικέω , ῶ 1: 1 être en faute, injuste, coupable, être criminel; ἀ-δικέω τι : être coupable de quelque chose ; 2 faire du tort, faire du mal, être injuste, commettre un crime ; + 2A : commettre une injustice contre;

ἀναγράφω (aor ἀνέγραψα )  4: inscrire, écrire, reporter par écrit

ἀντί + G 1: au lieu de, à la place de 

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα ; part aor ἀποϐάς ) : débarquer 

ἀπομιμέομαι , ἀπομιμοῦμαι : imiter, parodier

ἀποπλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ) : enlever, ôter, dépouiller de, retrancher (double accusatif) ; // M ἀφαιρέομαι 1: ( aor ἀφειλόμην ; inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος pft ἀφῄρημαι ; part pft ἀφῃρημένος) : +2 Α priver qqn de qqch ; enlever à ;

δεικνύω : montrer, présenter ; représenter ;

δημεύω 4: confisquer ( au profit de l’Etat)

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine ( Α : Δήμητρα ou Δήμητραν)

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; part aor διαφυγών , διαφυγόντος ) : + A : échapper, se soustraire à ;

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα (part pft διεφθαρκώς , διεφθαρκότος ; pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: détruire, ruiner

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰσαγγελία , ας (ἡ) : accusation ;

Ἐλευσίς , Ἐλευσῖνος (ἡ) : Eleusis

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ; / expr. : ἐξ ἐμοῦ : à cause de moi, par mon fait

ἐνδίδωμι : ( inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ) : livrer

ἐπιγιγνώσκω ( part aor ἐπιγνών ) : reconnaître

ἐπιφέρω 4: ( f ἐποίσω , aor ἐπήνεγκον ; subj aor ἐπενέγκω ) : 1 porter ou reporter (+ A) sur ou contre (+ D) ; 2 apporter ;

ἐπόπτης , ου (ὁ) : épopte, initié au degré supérieur des Mystères d’Eleusis, qui peut voir les objets sacrés

ἐρήμη , ης (ἡ) : procès dans lequel une des parties fait défaut ; / ἐρήμην καταγιγνώσκειν (part aor : καταγνών, καταγνόντος ) : condamner par défaut ;

ἔτι  1: encore , de plus : ἔτι ... καί: en plus 

Εὐμολπίδαι , Εὐμολπιδῶν (οἱ) : les Eumolpides, famille sacerdotale chargée du culte de Déméter

εὐχή , εὐχῆς (ἡ) : la prière

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher 

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

Θεανώ , ούς (ἡ) : Théanô , nom de femme

θεός , οῦ (ἡ) 1: la déesse

Θούριοι , Θουρίων (οἱ) : Thourioï, ville de Lucanie, au sud de l’Italie ; colonie d’Athènes

ἱέρεια , ἱερείας (ἡ) : la prêtresse

ἱερεύς , ἱερέως (ὁ) : le prêtre, l’officiant (A pl ἱερεῖς )

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; τὰ ἱερά,ῶν : les objets sacrés ; 

καθίστημι (inf καθιστάναι ;inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: // formes intansitives. : (aor 2 : καθέστην ; inf aor 2 καταστῆναι ; part. aor.2: καταστάς , καταστάντος ; pft intr. : καθέστηκα) : se placer, se placer debout, s’établir; pft : être établi; // expr : καθεστηκότα , ων (τά) : l’ordre établi ;

καταγιγνώσκω 2: ( pft κατέγνωκα ) : condamner ; / κατα-γιγνώσκω τινός τι : condamner qqn à qqch ;

κατάρα , ας (ἡ) : l’imprécation, la malédiction

καταράομαι / καταρῶμαι : ( inf καταρᾶσθαι) : maudire, lancer des imprécations

Κήρυκες , Κηρύκων (οἱ) : les Hérauts / les Kèrykes, famille sacerdotale, à Athènes, chargée de l’administration des Mystères d’Eleusis

Κλεινίας , Κλεινίου (ὁ) : Kleinias / Clinias, père d’Alcibiade

Κόρη, ης (ἡ) : Korè

κρύπτω ( aor ἔκυψα ; pft pass κέκρυμμαι ) 2: cacher, dissimuler

Λακιάδης , ου : originaire du dème Lakiadès

λευκός , ή, όν 4: blanc, blanc brillant, étincelant

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir

Μένων , Μένωνος (ὁ) : Ménon

Μεσσήνη , , ης (ἡ) : Μessine, port de Sicile, sur la pointe Nord-Est

μήπως + subj. = μή πως +subj. : de peur que, de quelque façon ...

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( V μῆτερ A μητέρα D μητρί ) : la mère

νόμιμος , η, ον 2: 1 légal, juste ; 2 qui se conforme à la loi, ou à la règle ; // τὰ νόμιμα : les lois, les usages, les rites consacrés, les rites

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ; impf 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , ότος, f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître

οἱόσπερ , οἱάπερ , οἱόνπερ 3: pr rel: tel justement qu’il ... ; tel précisément que 

παρά + Α 1: contrairement à, contre ;

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

πρός + Α 1: contre

προσψηφίζομαι : ( aor προσεψηφισάμην ) : voter ou décréter en outre

σαφῶς 1: (superl σαφέστατα ) : clairement, bien (adv.)

Σκαμβωνίδης , ου : originaire du dème Scambonidès

στολή , στολῆς (ἡ) : l’habillement, le vêtement, la robe , le costume

στερον  1: puis, ensuite, plus tard 

φάσκω 1: dire, déclarer

Φηγαιεύς , Θηγαιέως ( A Φηγαιᾶ ) : originaire du dème de Phégée

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens

ψυχή , ψυχῆς (ἡ) 1: souffle de vie, la vie ;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀδικέω , ῶ 1: 1 être en faute, injuste, coupable, être criminel; ἀ-δικέω τι : être coupable de quelque chose ; 2 faire du tort, faire du mal, être injuste, commettre un crime ; + 2A : commettre une injustice contre;

ἀντί + G 1: au lieu de, à la place de 

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ) : enlever, ôter, dépouiller de, retrancher (double accusatif) ; // M ἀφαιρέομαι 1: ( aor ἀφειλόμην ; inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος pft ἀφῄρημαι ; part pft ἀφῃρημένος) : +2 Α priver qqn de qqch ; enlever à ;

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα (part pft διεφθαρκώς , διεφθαρκότος ; pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: détruire, ruiner

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

ἐμός , ἐμή , ἐμόν 1: mon, ma, mien ; / expr. : ἐξ ἐμοῦ : à cause de moi, par mon fait

ἔτι  1: encore , de plus : ἔτι ... καί: en plus 

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

ζητέω , ῶ 1: chercher, rechercher 

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

θεός , οῦ (ἡ) 1: la déesse

καθίστημι (inf καθιστάναι ;inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: // formes intansitives. : (aor 2 : καθέστην ; inf aor 2 καταστῆναι ; part. aor.2: καταστάς , καταστάντος ; pft intr. : καθέστηκα) : se placer, se placer debout, s’établir; pft : être établi; // expr : καθεστηκότα , ων (τά) : l’ordre établi ;

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( V μῆτερ A μητέρα D μητρί ) : la mère

οἶδα 1: (ind pr : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι / ἴσασιν ; impf 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , ότος, f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître

παρά + Α 1: contrairement à, contre ;

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à

πρός + Α 1: contre

σαφῶς 1: (superl σαφέστατα ) : clairement, bien (adv.)

στερον  1: puis, ensuite, plus tard 

φάσκω 1: dire, déclarer

ψυχή , ψυχῆς (ἡ) 1: souffle de vie, la vie ;


Fréquence 2 :

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas discerner la vérité, se tromper ;

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; τὰ ἱερά,ῶν : les objets sacrés ; 

καταγιγνώσκω 2: ( pft κατέγνωκα ) : condamner ; / κατα-γιγνώσκω τινός τι : condamner qqn à qqch ;

κρύπτω ( aor ἔκυψα ; pft pass κέκρυμμαι ) 2: cacher, dissimuler

νόμιμος , η, ον 2: 1 légal, juste ; 2 qui se conforme à la loi, ou à la règle ; // τὰ νόμιμα : les lois, les usages, les rites consacrés, les rites

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens


Fréquence 3 :

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; part aor διαφυγών , διαφυγόντος ) : + A : échapper, se soustraire à ;

οἱόσπερ , οἱάπερ , οἱόνπερ 3: pr rel: tel justement qu’il ... ; tel précisément que 


Fréquence 4 :

ἀναγράφω (aor ἀνέγραψα )  4: inscrire, écrire, reporter par écrit

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα ; part aor ἀποϐάς ) : débarquer 

δεικνύω : montrer, présenter ; représenter ;

δημεύω 4: confisquer ( au profit de l’Etat)

ἐπιφέρω 4: ( f ἐποίσω , aor ἐπήνεγκον ; subj aor ἐπενέγκω ) : 1 porter ou reporter (+ A) sur ou contre (+ D) ; 2 apporter ;

λευκός , ή, όν 4: blanc, blanc brillant, étincelant

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir


Ne pas apprendre :

Ἀγρυλῆθεν : du dème Agrylè

ἀπομιμέομαι , ἀπομιμοῦμαι : imiter, parodier

ἀποπλέω : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

Δημήτηρ , τρος (ἡ) : Déméter , déesse du blé , et de la fertilité agricole et humaine ( Α : Δήμητρα ou Δήμητραν)

εἰσαγγελία , ας (ἡ) : accusation ;

Ἐλευσίς , Ἐλευσῖνος (ἡ) : Eleusis

ἐνδίδωμι : ( inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ) : livrer

ἐπιγιγνώσκω ( part aor ἐπιγνών ) : reconnaître

ἐπόπτης , ου (ὁ) : épopte, initié au degré supérieur des Mystères d’Eleusis, qui peut voir les objets sacrés

ἐρήμη , ης (ἡ) : procès dans lequel une des parties fait défaut ; / ἐρήμην καταγιγνώσκειν (part aor : καταγνών, καταγνόντος ) : condamner par défaut ;

Εὐμολπίδαι , Εὐμολπιδῶν (οἱ) : les Eumolpides, famille sacerdotale chargée du culte de Déméter

εὐχή , εὐχῆς (ἡ) : la prière

Θεανώ , ούς (ἡ) : Théanô , nom de femme

Θούριοι , Θουρίων (οἱ) : Thourioï, ville de Lucanie, au sud de l’Italie ; colonie d’Athènes

ἱέρεια , ἱερείας (ἡ) : la prêtresse

ἱερεύς , ἱερέως (ὁ) : le prêtre, l’officiant (A pl ἱερεῖς )

κατάρα , ας (ἡ) : l’imprécation, la malédiction

καταράομαι / καταρῶμαι : ( inf καταρᾶσθαι) : maudire, lancer des imprécations

Κήρυκες , Κηρύκων (οἱ) : les Hérauts / les Kèrykes, famille sacerdotale, à Athènes, chargée de l’administration des Mystères d’Eleusis

Κλεινίας , Κλεινίου (ὁ) : Kleinias / Clinias, père d’Alcibiade

Κόρη, ης (ἡ) : Korè

Λακιάδης , ου : originaire du dème Lakiadès

Μένων , Μένωνος (ὁ) : Ménon

Μεσσήνη , , ης (ἡ) : Μessine, port de Sicile, sur la pointe Nord-Est

μήπως + subj. = μή πως +subj. : de peur que, de quelque façon ...

προσψηφίζομαι : ( aor προσεψηφισάμην ) : voter ou décréter en outre

Σκαμβωνίδης , ου : originaire du dème Scambonidès

στολή , στολῆς (ἡ) : l’habillement, le vêtement, la robe, le costume

Φηγαιεύς , Θηγαιέως ( A Φηγαιᾶ ) : originaire du dème de Phégée


Comparaison de traductions :

Εὐθὺς μὲν οὖν ἀποπλέων ὁ Ἀλκιβιάδης ἀφείλετο Μεσσήνην Ἀθηναίους. Ἦσαν γὰρ οἱ μέλλοντες ἐνδιδόναι τὴν πόλιν, οὓς ἐκεῖνος εἰδὼς σαφέστατα τοῖς τῶν Συρακουσίων φίλοις ἐμήνυσε, καὶ διέφθειρε τὴν πρᾶξιν.


A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Alcibiade, ayant pris le large, eut tôt fait d’enlever Messine aux Athéniens. Un complot s’était formé pour leur livrer cette vile et Alcibiade, qui en connaissait très bien les auteurs, les dénonça aux Syracusains et fit échouer l’affaire.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Le départ d’Alcibiade fit aussitôt perdre Messie aux Athéniens. Il y avait dans cette cité des hommes qui s’apprétaient à la livrer, mais comme il les connaissait bien, il les dénonça aux partisans des Syracusains et fit échouer l’affaire.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

L'embarquement d'Alcibiade priva immédiatement les Athéniens de Messine. Il s'y trouvait, en effet, des gens qui s'apprêtaient à leur livrer la ville, gens qu'Alcibiade connaissait parfaitement et qu'il dénonça aux amis des Syracusains : du coup, il ruinait l'affaire !Retour en haut du texte