Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

23 1-2 Alcibiade à Sparte (1)

Le traîtreAlcibiade à Sparte (1) : le traître

1 Τοσούτων δὲ κατεψηφισμένων Ἀλκιβιάδου καὶ κατεγνωσμένων, ἐτύγχανε μὲν ἐν Ἄργει διατρίβων, ὡς τὸ πρῶτον ἐκ Θουρίων ἀποδρὰς εἰς Πελοπόννησον διεκομίσθη, φοβούμενος δὲ τοὺς ἐχθροὺς καὶ παντάπασι τῆς πατρίδος ἀπεγνωκώς, ἔπεμψεν εἰς Σπάρτην, ἄδειαν ἀξιῶν αὐτῷ γενέσθαι καὶ πίστιν ἐπὶ μείζοσι χρείαις καὶ ὠφελείαις ὧν πρότερον αὐτοὺς ἀμυνόμενος ἔβλαψε. 2 Δόντων δὲ τῶν Σπαρτιατῶν καὶ δεξαμένων προθύμως, παραγενόμενος ἓν μὲν εὐθὺς ἐξειργάσατο, μέλλοντας καὶ ἀναβαλλομένους βοηθεῖν Συρακουσίοις ἐγείρας, καὶ παροξύνας πέμψαι Γύλιππον ἄρχοντα, καὶ θραῦσαι τὴν ἐκεῖ τῶν Ἀθηναίων δύναμιν· ἕτερον δέ, κινεῖν τὸν αὐτόθεν πόλεμον ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους· τὸ δὲ τρίτον καὶ μέγιστον, ἐπιτειχίσαι Δεκέλειαν, οὗ μᾶλλον οὐδὲν διειργάσατο καὶ κατοικοφθόρησε τὴν πόλιν.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1:: tel, si grand, aussi grand;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

καταψηφίζομαι 2: ( part. pft P : κατεψηφισμένος ) P être prononcé ( condamnation) contre + G ;

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

καί 1: et, même, aussi 

καταγιγνώσκω 2: ( pft κατέγνωκα ; part aor : καταγνών, καταγνόντος ; part pft P  κατεγνωσμένος ) : condamner ; / κατα-γιγνώσκω τινός τι : accuser qqn de qqch  ou condamner qqn à qqch ; // P : être prononcé contre (peine, condamnation), être signifié à ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; impf ἐτύγχανον ; inf aor τυχεῖν ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu), à, dans la région de

Ἄργος , ους (τό) : Argos, cité du Péloponnèse

διατρίβω 2: passer le temps qqe part, séjourner 

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : parce que

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier 

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, à partir de, issu de, provenant de

Θούριοι , Θουρίων (οἱ) : Thourioï, ville de Lucanie, au sud de l’Italie ; colonie d’Athènes

ἀποδιδράσκω ( ἀποδράσομαι , ἀπέδραν , ἀποδέδρακα ; part aor ἀποδράς ) : s’enfuir secrètement, s’enfuir

εἰς / ἐς + Α 1: dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ;

Πελοπόννησος , ου (ἡ) : le Péloponnèse, partie sud de la Grèce, qui fait presqu’île, au sud de l’isthme de Corinthe

διακομίζω : (aor P διεκομίσθην ) : transporter ; // P se transporter à travers, traverser

φοβέομαι , φοβοῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part pr φοβούμενος ; part aor φοϐηθείς ; ) 2: redouter, craindre, avoir peur ( que : μή; que ne pas : μή οὐ)

ἐχθρός,οῦ (ὁ) 1 : l’ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier) , celui qu’on hait

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ; part pft ἀπεγνωκώς ;) : + G : désespérer de

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ; inf aor πέμψαι ) :  envoyer; πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif ; pris absolt : envoyer un messager

Σπάρτη ,ης (ἡ)  : Sparte

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: absence de crainte, sécurité ; sûreté, vie sauve, impunité ;

ἀξιόω , ἀξιῶ 1: ( impf 3ème p sg ἠξίου ) 1 + Α + G estimer, juger qqn digne de qqch, honorer qqn de qqch ; 2 + A réclamer ; + inf. demander de, réclamer que

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

γενέσθαι : 1 inf aor de γίγνομαι : naître, devenir ; 2 sert d’infinitif aoriste au verbe être

πίστις , πίστεως (ἡ) 2: 1 confiance; 2 loyauté;

ἐπί + D 1: à (la) condition de,  moyennant ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important; comp. μείζων, μείζονος 1: ( D pl μείζοσι ) : plus grand ; superlatif : μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: très grand, le plus grand, le plus important, essentiel

χρεία , ας (ἡ) 3: le service, l’utilité, l’avantage

ὠφελεία / ὠφελία , ας (ἡ) 3: aide, assistance

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc

ἐπὶ μείζοσι χρείαις καὶ ὠφελείαις ὧν : ὧν  = τούτων ἅ (A de relation, compl de ἔϐλαψε) : attraction du relatif

πρότερον / τὸ πρότερον 1: auparavant, avant

ἀμύνω (futur ἀμυνῶ ; aor ἤμυνα 2: + D : combattre, défendre ; // MP ἀμύνομαι 2: se défendre (+ A : contre) , contr’attaquer

βλάπτω (futur βλάψω , aor ἔϐλαψα 2: + 2 A nuire à qqn en qqch

2

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα ; pft δέδωκα ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ;) : donner, attribuer, accorder;

Δόντων δὲ τῶν Σπαρτιατῶν καὶ δεξαμένων προθύμως : G abs. ; le complément sous-entendu de δόντων est ταύτα (« ce qu’il demandait ») , et celui de δεξαμένων Ἀλκιϐιάδην

Σπαρτιάτης , ου (ὁ) : le Spartiate

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην ; part aor δεξάμενος ) : recevoir, accueillir

προθύμως  3: avec empressement

παραγίγνομαι / παραγίνομαι  2: ( παραγενήσομαι , παρεγενόμην , παραγέγονα ; part aor : παραγενόμενος ) : survenir, arriver

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: 1 un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !) ; 2 dans une énumération : le premier ; / ἓν μέν ... ἕτερον δέ ... τρίτον δέ : en premier ... en second ... en troisième ...

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

ἐξεργάζομαι (aor ἐξειργασάμην ; part pft P : ἐξειργασμένος , η,ον) 4: exécuter, réaliser, accomplir 

μέλλω 1: + inf présent ou futur : hésiter à, tarder à

ἀναϐάλλω 4: (inf. aor. M : ἀναϐαλέσθαι ) : remettre à plus tard

βοηθέω , βοηθῶ  1: + D : aider, aller au secours de 

Συρακούσιος , α, ον : syracusain, habitant Syracuse ; subst. Συρακούσιος , ου (ὁ) : le Syracusain

ἐγείρω (aor ἤγειρα , part aor ἐγείρας ) : éveiller, réveiller

constr. : le complément sous-entendu de ἐγείρας est Σπαρτιάτους

παροξύνω ( part aor παροξύνας ) : exciter, irriter ; / + inf : exciter à, presser de, pousser vivement à

Γύλιππος , ου (ὁ) : Gylippos, général lacédémonien

ἄρχων , ἄρχοντος () 2: le chef

ἄρχοντα : attribut du COD

θραύω : ( inf aor θραῦσαι ) : briser

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: 1 la puissance ; 2 la force, les forces, les troupes;

ἐκεῖ  2: là, là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas)

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second;

κινέω , κινῶ 3: mettre en mouvement, ranimer ;

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

αὐτόθεν : adv. de lieu : d’ici même ;

τὸν αὐτόθεν πόλεμον : la guerre « d’ici même », c’est-à-dire la guerre en Grèce même

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 contre ;

τρίτος , η, ον 3: troisième, en troisième;

ἐπιτειχίζω : ( inf aor ἐπιτειχίσαι ) : élever un mur , fortifier

Δεκέλεια , ας (ἡ) : Décélie, ville de l’Attique à une vingtaine de km d’Athènes

οὗ : G neutre complément de μᾶλλον

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

διεργάζομαι : ( aor διειργασάμην ) : détruire, faire périr

κατοικοφθορέω , κατοικοφθορῶ : détruire, ruiner de fond en comble

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville


Vocabulaire alphabétique :

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: absence de crainte, sécurité ; sûreté, vie sauve, impunité ;

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀμύνω (futur ἀμυνῶ ; aor ἤμυνα 2: + D : combattre, défendre ; // MP ἀμύνομαι 2: se défendre (+ A : contre) , contr’attaquer

ἀναϐάλλω 4: (inf. aor. M : ἀναϐαλέσθαι ) : remettre à plus tard

ἀξιόω , ἀξιῶ 1: ( impf 3ème p sg ἠξίου ) 1 + Α + G estimer, juger qqn digne de qqch, honorer qqn de qqch ; 2 + A réclamer ; + inf. demander de, réclamer que

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ; part pft ἀπεγνωκώς ;) : + G : désespérer de

ἀποδιδράσκω ( ἀποδράσομαι , ἀπέδραν , ἀποδέδρακα ; part aor ἀποδράς ) : s’enfuir secrètement, s’enfuir

Ἄργος , ους (τό) : Argos, cité du Péloponnèse

ἄρχων , ἄρχοντος () 2: le chef

αὐτόθεν : adv. de lieu : d’ici même ;

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

βλάπτω (futur βλάψω , aor ἔϐλαψα 2: + 2 A nuire à qqn en qqch

βοηθέω , βοηθῶ  1: + D : aider, aller au secours de 

γενέσθαι : 1 inf aor de γίγνομαι : naître, devenir ; 2 sert d’infinitif aoriste au verbe être

Γύλιππος , ου (ὁ) : Gylippos, général lacédémonien

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

Δεκέλεια , ας (ἡ) : Décélie, ville de l’Attique à une vingtaine de km d’Athènes

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην ; part aor δεξάμενος ) : recevoir, accueillir

διακομίζω : (aor P διεκομίσθην ) : transporter ; // P se transporter à travers, traverser

διατρίβω 2: passer le temps qqe part, séjourner 

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα ; pft δέδωκα ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ;) : donner, attribuer, accorder;

διεργάζομαι : ( aor διειργασάμην ) : détruire, faire périr

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: 1 la puissance ; 2 la force, les forces, les troupes;

ἐγείρω (aor ἤγειρα , part aor ἐγείρας ) : éveiller, réveiller

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: 1 un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !) ; 2 dans une énumération : le premier ; / ἓν μέν ... ἕτερον δέ ... τρίτον δέ : en premier ... en second ... en troisième ...

εἰς / ἐς + Α 1: dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ;

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, à partir de, issu de, provenant de

ἐκεῖ  2: là, là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas)

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu), à, dans la région de

ἐξεργάζομαι (aor ἐξειργασάμην ; part pft P : ἐξειργασμένος , η,ον) 4: exécuter, réaliser, accomplir 

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 contre ;

ἐπί + D 1: à (la) condition de,  moyennant ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἐπιτειχίζω : ( inf aor ἐπιτειχίσαι ) : élever un mur , fortifier

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

ἐχθρός,οῦ (ὁ) 1 : l’ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier) , celui qu’on hait

Θούριοι , Θουρίων (οἱ) : Thourioï, ville de Lucanie, au sud de l’Italie ; colonie d’Athènes

θραύω : ( inf aor θραῦσαι ) : briser

καί 1: et, même, aussi 

καταγιγνώσκω 2: ( pft κατέγνωκα ; part aor : καταγνών, καταγνόντος ; part pft P  κατεγνωσμένος ) : condamner ; / κατα-γιγνώσκω τινός τι : accuser qqn de qqch  ou condamner qqn à qqch ; // P : être prononcé contre (peine, condamnation), être signifié à ;

καταψηφίζομαι 2: ( part. pft P : κατεψηφισμένος ) P être prononcé ( condamnation) contre + G ;

κατοικοφθορέω , κατοικοφθορῶ : détruire, ruiner de fond en comble

κινέω , κινῶ 3: mettre en mouvement, ranimer ;

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important; comp. μείζων, μείζονος 1: ( D pl μείζοσι ) : plus grand ; superlatif : μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: très grand, le plus grand, le plus important, essentiel

μέλλω 1: + inf présent ou futur : hésiter à, tarder à

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

παραγίγνομαι / παραγίνομαι  2: ( παραγενήσομαι , παρεγενόμην , παραγέγονα ; part aor : παραγενόμενος ) : survenir, arriver

παροξύνω ( part aor παροξύνας ) : exciter, irriter ; / + inf : exciter à, presser de, pousser vivement à

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

Πελοπόννησος , ου (ἡ) : le Péloponnèse, partie sud de la Grèce, qui fait presqu’île, au sud de l’isthme de Corinthe

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ; inf aor πέμψαι ) :  envoyer; πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif ; pris absolt : envoyer un messager

πίστις , πίστεως (ἡ) 2: 1 confiance; 2 loyauté;

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville

προθύμως  3: avec empressement

πρότερον / τὸ πρότερον 1: auparavant, avant

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier 

Σπάρτη ,ης (ἡ)  : Sparte

Σπαρτιάτης , ου (ὁ) : le Spartiate

Συρακούσιος , α, ον : syracusain, habitant Syracuse ; subst. Συρακούσιος , ου (ὁ) : le Syracusain

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1:: tel, si grand, aussi grand;

τρίτος , η, ον 3: troisième, en troisième;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; impf ἐτύγχανον ; inf aor τυχεῖν ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

φοβέομαι , φοβοῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part pr φοβούμενος ; part aor φοϐηθείς ; ) 2: redouter, craindre, avoir peur ( que : μή; que ne pas : μή οὐ)

χρεία , ας (ἡ) 3: le service, l’utilité, l’avantage

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : parce que

ὠφελεία , ας (ἡ) 3: aide, assistance


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀξιόω , ἀξιῶ 1: ( impf 3ème p sg ἠξίου ) 1 + Α + G estimer, juger qqn digne de qqch, honorer qqn de qqch ; 2 + A réclamer ; + inf. demander de, réclamer que

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

βοηθέω , βοηθῶ  1: + D : aider, aller au secours de 

γενέσθαι : 1 inf aor de γίγνομαι : naître, devenir ; 2 sert d’infinitif aoriste au verbe être

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην ; part aor δεξάμενος ) : recevoir, accueillir

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα ; pft δέδωκα ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ;) : donner, attribuer, accorder;

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: 1 la puissance ; 2 la force, les forces, les troupes;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: 1 un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !) ; 2 dans une énumération : le premier ; / ἓν μέν ... ἕτερον δέ ... τρίτον δέ : en premier ... en second ... en troisième ...

εἰς / ἐς + Α 1: dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ;

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, à partir de, issu de, provenant de

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu), à, dans la région de

ἐπί + Α 1: 1 sur (avec mvt); 2 contre ;

ἐπί + D 1: à (la) condition de,  moyennant ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux) , second;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

ἐχθρός,οῦ (ὁ) 1 : l’ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier) , celui qu’on hait

καί 1: et, même, aussi 

μᾶλλον 1: plus, plus encore, davantage

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important; comp. μείζων, μείζονος 1: ( D pl μείζοσι ) : plus grand ; superlatif : μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: très grand, le plus grand, le plus important, essentiel

μέλλω 1: + inf présent ou futur : hésiter à, tarder à

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ; inf aor πέμψαι ) :  envoyer; πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif ; pris absolt : envoyer un messager

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité, la ville

πρότερον / τὸ πρότερον 1: auparavant, avant

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier 

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1:: tel, si grand, aussi grand;

τρίτος , η, ον 3: troisième, en troisième;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; impf ἐτύγχανον ; inf aor τυχεῖν ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : parce que


Fréquence 2 :

ἀμύνω (futur ἀμυνῶ ; aor ἤμυνα 2: + D : combattre, défendre ; // MP ἀμύνομαι 2: se défendre (+ A : contre) , contr’attaquer

ἄρχων , ἄρχοντος () 2: le chef

βλάπτω (futur βλάψω , aor ἔϐλαψα 2: + 2 A nuire à qqn en qqch

διατρίβω 2: passer le temps qqe part, séjourner 

ἐκεῖ  2: là, là-bas (τὰ ἐκεῖ : hellénisme : les choses de là-bas)

καταγιγνώσκω 2: ( pft κατέγνωκα ; part aor : καταγνών, καταγνόντος ; part pft P  κατεγνωσμένος ) : condamner ; / κατα-γιγνώσκω τινός τι : accuser qqn de qqch  ou condamner qqn à qqch ; // P : être prononcé contre (peine, condamnation), être signifié à ;

καταψηφίζομαι 2: ( part. pft P : κατεψηφισμένος ) P être prononcé ( condamnation) contre + G ;

παραγίγνομαι / παραγίνομαι  2: ( παραγενήσομαι , παρεγενόμην , παραγέγονα ; part aor : παραγενόμενος ) : survenir, arriver

πίστις , πίστεως (ἡ) 2: 1 confiance; 2 loyauté;

φοβέομαι , φοβοῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part pr φοβούμενος ; part aor φοϐηθείς ; ) 2: redouter, craindre, avoir peur ( que : μή; que ne pas : μή οὐ)


Fréquence 3 :

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: absence de crainte, sécurité ; sûreté, vie sauve, impunité ;

κινέω , κινῶ 3: mettre en mouvement, ranimer ;

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait, complètement

προθύμως  3: avec empressement

χρεία , ας (ἡ) 3: le service, l’utilité, l’avantage

ὠφελεία , ας (ἡ) 3: aide, assistance


Fréquence 4 :

ἀναϐάλλω 4: (inf. aor. M : ἀναϐαλέσθαι ) : remettre à plus tard

ἐξεργάζομαι (aor ἐξειργασάμην ; part pft P : ἐξειργασμένος , η,ον) 4: exécuter, réaliser, accomplir 


Ne pas apprendre :

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ; part pft ἀπεγνωκώς ;) : + G : désespérer de

ἀποδιδράσκω ( ἀποδράσομαι , ἀπέδραν , ἀποδέδρακα ; part aor ἀποδράς ) : s’enfuir secrètement, s’enfuir

Ἄργος , ους (τό) : Argos, cité du Péloponnèse

αὐτόθεν : adv. de lieu : d’ici même ;

Γύλιππος , ου (ὁ) : Gylippos, général lacédémonien

Δεκέλεια , ας (ἡ) : Décélie, ville de l’Attique à une vingtaine de km d’Athènes

διακομίζω : (aor P διεκομίσθην ) : transporter ; // P se transporter à travers, traverser

διεργάζομαι : ( aor διειργασάμην ) : détruire, faire périr

ἐγείρω (aor ἤγειρα , part aor ἐγείρας ) : éveiller, réveiller

ἐπιτειχίζω : ( inf aor ἐπιτειχίσαι ) : élever un mur , fortifier

Θούριοι , Θουρίων (οἱ) : Thourioï, ville de Lucanie, au sud de l’Italie ; colonie d’Athènes

θραύω : ( inf aor θραῦσαι ) : briser

κατοικοφθορέω , κατοικοφθορῶ : détruire, ruiner de fond en comble

παροξύνω ( part aor παροξύνας ) : exciter, irriter ; / + inf : exciter à, presser de, pousser vivement à

Πελοπόννησος , ου (ἡ) : le Péloponnèse, partie sud de la Grèce, qui fait presqu’île, au sud de l’isthme de Corinthe

Σπάρτη ,ης (ἡ)  : Sparte

Σπαρτιάτης , ου (ὁ) : le Spartiate

Συρακούσιος , α, ον : syracusain, habitant Syracuse ; subst. Συρακούσιος , ου (ὁ) : le Syracusain


Comparaison de traductions :

... φοβούμενος δὲ τοὺς ἐχθροὺς καὶ παντάπασι τῆς πατρίδος ἀπεγνωκώς, ἔπεμψεν εἰς Σπάρτην, ἄδειαν ἀξιῶν αὐτῷ γενέσθαι καὶ πίστιν ἐπὶ μείζοσι χρείαις καὶ ὠφελείαις ὧν πρότερον αὐτοὺς ἀμυνόμενος ἔβλαψε.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Mais comme il redoutait ses ennemis et qu’il avait perdu tout espoir de rentrer dans sa patrie, il envoya un messager aux Spartiates sollicitant leur protection et leur confiance et promettant qu’il leur serait plus utile et leur rendrait plus de services qu’il ne leur avait nui auparavant, quand il luttait contre eux.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Mais, craignant ses ennemis et désespérant totalement de sa patrie, il envoya un message aux Spartiates, demandant la sécurité et faisant appel à leur loyauté : en échange, il leur promettait des services et un appui bien supérieur au mal qu’il leur avait fait auparavant quand il luttait contre eux.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Comme il redoutait ses ennemis et avait totalement renoncé à sa patrie, il envoya demander à Sparte qu'on assure sa sécurité et qu'on lui fasse confiance - et il rendrait aux Spartiates des services et offices supérieurs aux torts qu'il leur avait causés en les repoussant.Retour en haut du texte