Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

23 3-5 Alcibiade à Sparte (2)

Le caméléonAlcibiade à Sparte (2) : le caméléon

Portrait d’Alcibiade

3 Εὐδοκιμῶν δὲ δημοσίᾳ καὶ θαυμαζόμενος, οὐχ ἧττον ἰδίᾳ τοὺς πολλοὺς τότ' ἐδημαγώγει καὶ κατεγοήτευε τῇ διαίτῃ λακωνίζων, ὥσθ' ὁρῶντας ἐν χρῷ κουριῶντα καὶ ψυχρολουτοῦντα καὶ μάζῃ συνόντα καὶ ζωμῷ μέλανι χρώμενον, ἀπιστεῖν καὶ διαπορεῖν, εἴ ποτε μάγειρον ἐπὶ τῆς οἰκίας οὗτος ὁ ἀνὴρ ἔσχεν ἢ προσέβλεψε μυρεψὸν ἢ Μιλησίας ἠνέσχετο θιγεῖν χλανίδος. 4 Ἦν γὰρ ὥς φασι μία δεινότης αὕτη τῶν πολλῶν ἐν αὐτῷ καὶ μηχανὴ θήρας ἀνθρώπων, συνεξομοιοῦσθαι καὶ συνομοπαθεῖν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ ταῖς διαίταις, ὀξυτέρας τρεπομένῳ τροπὰς τοῦ χαμαιλέοντος. 5 Πλὴν ἐκεῖνος μὲν ὡς λέγεται πρὸς ἓν ἐξαδυνατεῖ χρῶμα τὸ λευκὸν ἀφομοιοῦν ἑαυτόν· Ἀλκιβιάδῃ δὲ διὰ χρηστῶν ἰόντι καὶ πονηρῶν ὁμοίως οὐδὲν ἦν ἀμίμητον οὐδ' ἀνεπιτήδευτον, ἀλλ' ἐν Σπάρτῃ γυμναστικός, εὐτελής, σκυθρωπός, ἐν Ἰωνίᾳ χλιδανός, ἐπιτερπής, ῥᾴθυμος, ἐν Θράκῃ μεθυστικός, ἱππαστικός, Τισσαφέρνῃ δὲ τῷ σατράπῃ συνὼν ὑπερέβαλλεν ὄγκῳ καὶ πολυτελείᾳ τὴν Περσικὴν μεγαλοπρέπειαν, οὐχ αὑτὸν ἐξιστὰς οὕτω ῥᾳδίως εἰς ἕτερον ἐξ ἑτέρου τρόπον, οὐδὲ πᾶσαν δεχόμενος τῷ ἤθει μεταβολήν, ἀλλ' ὅτι τῇ φύσει χρώμενος ἔμελλε λυπεῖν τοὺς ἐντυγχάνοντας, εἰς πᾶν ἀεὶ τὸ πρόσφορον ἐκείνοις σχῆμα καὶ πλάσμα κατεδύετο καὶ κατέφευγεν.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 23 1-2)

3

εὐδοκιμέω , ῶ 2: être estimé, réputé

δημοσίᾳ adv. : 1 en public ; 2 au nom de l’Etat, pour le service de l’Etat, sur le plan politique

θαυμάζω 1: regarder avec admiration, admirer

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: ne ... pas , pas

ἧττον 1: adv. moins 

ἰδίᾳ , adv 2: à titre privé, sur le plan personnel, pour mes (tes,ses ...) affaires personnelles

πολύς , πολλή , πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent, le peuple 

τότε 1: alors, à ce moment ( τότ ΄ devant voyelle)

δημαγωγέω , δημαγωγῶ : ( impft ἐδημαγώγουν ) : 1 gouverner le peuple ; 2 abst concilier le peuple ; d’où +A se concilier, être populaire parmi, avoir les faveurs de ;

καταγοητεύω ( impft κατεγοήτευον ) : tromper par des moyens de charlatan, ensorceler

δίαιτα , ης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre

λακωνίζω : agir en Laconien, imiter les Lacédémoniens

ὥστε 1: ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de (conséquence possible, ou conséquence générale ( ὥσθ’ devant esprit rude )

ὁράω , ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) : voir

constr : ὁρῶντας ... etc. , , apposé au sujet indéterminé sous-entendu de la proposition introduite par ὥστε  ( « les gens ... » ) dont les verbes sont ἀπιστεῖν καὶ διαπορεῖν ; les accusatifs singuliers renvoient à Alcibiade

χρόος / χρώς , G χρωτός / χρόος  (ὁ) 4 : ( D χροΐ / χρῷ ) : surface du corps, la peau; / ἐν χρῷ: au ras, à ras

κουριάω , κουριῶ : avoir besoin d’être tondu ou rasé

ψυχρολουτέω , ψυχρολουτῶ : prendre un bain froid

μάζα , μάζης (ἡ) : pain d’orge sans levain, pain grossier

σύνειμι 1 2: ( part pr : συνών , συνόντος ; D pl : συνοῦσιν: + D : 1 être avec, fréquenter ; 2 s’adonner à ;

ζωμός , οῦ (ὁ) : le brouet

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir, sombre

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; ) + D 1: utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ;

ἀπιστέω , ἀπιστῶ 3: ne pas ajouter foi à, ne pas croire, douter ;

διαπορέω , διαπορῶ : être dans l’incertitude ou l’embarras ; + interr indirecte : se demander ;

εἰ  1: 1 si (dans un système conditionnel), pour voir si; que, ou si, dans une interrogative indirecte (ex : je me demande si..., je m’étonne que...) ; // expr. : εἴ ποτε : si un jour, si jamais ;

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

ἐπ + G 1: sur, dans ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme  

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ) 1 : tr. avoir, posséder 

1: 1 employé seul : ou, ou bien ; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... 

προσβλέπω :  (aor προσέϐλεψα ) : lever les regards vers

μυρεψός , μυρεψοῦ (ὁ) : le fabricant de parfums, le parfumeur

Μιλήσιος , α ou ος, ον : de Milet (ville d’Asie mineure)

ἀνέχομαι ( f ἀνέξομαι , aor ἠνεσχόμην 3ème p sg ἠνέσχετο ) 2: supporter, admettre ;

θιγγάνω 4: ( aor ἔθιγον , inf aor θιγεῖν ) : + G  toucher à

χλανίς , χλανίδος (ἡ) : chlanide / clanide manteau de laine fine à l’usage des femmes et des élégants ;

4

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  

γάρ 1: car, en effet ;

δεινότης , δεινότητος (ἡ) : habileté (dans l’action), ingéniosité, talent

τῶν πολλῶν : G partitif : « parmi de nombreux talents »

μηχανή , ῆς (ἡ) 4: 1 la machine (de guerre ou de théâtre) ; 2 le stratagème, l’artifice, le moyen

θήρα , ας (ἡ) : la chasse, la poursuite

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain

μηχανὴ θήρας ἀνθρώπων : sera développé par les 2 infinitifs qui suivent

συνεξομοιοῦμαι : +D : s’adapter à

συνομοπαθέω , συνομοπαθῶ : +D : se conformer à, se plier à

ἐπιτήδευμα , ἐπιτηδεύματος (τό) 2: 1 l’habitude, l’occupation ; 2 les moeurs

ὀξύς , ὀξεῖα , ὀξύ : vif, prompt, rapide ; (cpr ὀξύτερος)

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor 2 M ἐτραπόμην , aor 2 P ἐτράπην , τέτραμμαι  ; part pft pass τετραμμένος ) : 1 tr +Α : modifier ; 2 intr.  se modifier, se transformer ;

τροπή , ῆς (ἡ) : changement de direction, changement ;

ὀξυτέρας τρεπομένῳ τροπάς ... : A d’objet interne

χαμαιλέων , χαμαιλέοντος (ὁ) : le caméléon

5

πλήν 1: conj. : en début de proposition : seulement, toutefois ; sauf que ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette , ce fameux

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : parler, dire, raconter ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

ἐξαδυνατέω, ἐξαδυνατῶ : +inf : être incapable de

χρῶμα , ατος (τό): le teint, la carnation, la couleur

λευκός , ή, όν 4: blanc, blanc brillant

ἀφομοιόω , ῶ : (inf ἀφομοιοῦν ) : rendre semblable à (+ Α, ou πρός τι) ; comparer, copier

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

διά + G 1: à travers, au milieu de

χρηστός , ή, όν 1: bon, utile, valable, honnête

εἶμι : (pr 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν;  inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ) : aller, venir, passer ;

πονηρός / πόνηρος , πονηρά / πονήρα , πονηρόν / πόνηρον 1: mauvais, fâcheux, nuisible

διὰ χρηστῶν ... καὶ πονηρῶν : neutres

ὁμοίως 1: adv. semblablement, de la même manière ; prép. (+D): pareillement à, de la même manière

ἀμίμητος , ος , ον : inimitable

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas même, ne pas non plus; / expr  οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ; (élidé οὐδ’ )

ἀνεπιτήδευτος , ος, ον : à quoi on ne peut s’appliquer, impraticable

ἀλλά 1: au contraire, bien au contraire, mais, pourtant, cependant ; ( élidé : ἀλλ’)

γυμναστικός , ή,όν : habile aux exercices gymniques

εὐτελής , ής, ές : simple ; frugal ;

σκυθρωπός , ος , ον : sévère, austère ;

Ἰωνία , ας (ἡ) : l’Ionie (côte ouest d’Asie Mineure)

χλιδανός , ή,όν : mou, délicat, efféminé

ἐπιτερπής , ής,ές : adonné au plaisir, voluptueux

ῥᾴθυμος ,ος, ον : insouciant, nonchalant ;

Θρᾴκη, ης (ἡ) : la Thrace, région située juste au nord de l’Hellespont ; / Θράκη , ης (ἡ) (à Athènes)

μεθυστικός , ή,όν : qui s’adonne à la boisson, bon buveur, ivrogne

ἱππαστικός , ή,όν : qui aime aller à cheval, bon cavalier

Τισσαφέρνης , ους (ὁ) : Tissapherne, satrape perse des provinces côtières d’Asie Mineure pendant la guerre du Péloponnèse

σατράπης , ου (ὁ) : satrape, titre porté par les gouverneurs des 20 provinces – satrapies - de l’empire perse après Darius

ὑπερϐάλλω 3: ( impft ὑπερέϐαλλον ) : dépasser ; surpasser ;

ὄγκος , ου (ὁ) : ampleur ; importance, majesté ; faste;

πολυτέλεια , πολυτελείας (ἡ) : dépense excessive, magnificence, luxe

Περσικός, ή,όν : du Perse, des Perses

μεγαλοπρέπεια , ας (ἡ) : la magnificence

ἐξίστημι 4: ( part pr ἐξιστάς , ἐξιστάντος ) changer de nature, changer ;

οὕτω / οὕτως 1: si, tellement, à ce point, aussi;  

ῥᾳδίως 2: comp. ῥᾷον , sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

τρόπος , ου (ὁ) 1: le comportement;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ;

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην ; part pr δεχόμενος ; part aor δεξάμενος ) : recevoir, accueillir

ἦθος , ἤθους (τό) 3: 1 le caractère, la manière d’être; 2 les mœurs

μεταβολή , μεταβολῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation, la métamorphose ; la mobilité, l’inconstance

ὅτι  1: parce que

φύσις , φύσεως (ἡ) 1: nature, manière d’être, l’état naturel, le naturel; 2 dispositions naturelles, le caractère ;

χρώμενος : participe à sens hypothétique : « s’il s’était servi de, s’il avait suivi... »

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : être en situation de, devoir, être destiné à;

λυπέω , λυπῶ 2: 1 causer du chagrin, chagriner, affliger ; 2 causer une inquiétude angoissée, choquer ;

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ; inf aor ἐντυχεῖν ) + 3: rencontrer par hasard, tomber sur; rencontrer; se présenter ;

εἰς + Α 1: pour

ἀεί 1: toujours, chaque fois

πρόσφορος , ος, ον : (+ D)  convenant à, approprié à ;

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: forme, figure, l’attitude extérieure

πλάσμα , πλάσματος (τό) : figure, manière, apparence

καταδύω : faire couler, couler, envoyer par le fond ; // MP καταδύομαι ( impft κατεδυόμην ) : s’enfoncer dans, se couler dans, revêtir ;

καταφεύγω 3: ( impft κατέφευγον ) : se réfugier dans


Vocabulaire alphabétique :

ἀεί 1: toujours, chaque fois

ἀλλά 1: au contraire, bien au contraire, mais, pourtant, cependant ; ( élidé : ἀλλ’)

ἀμίμητος , ος , ον : inimitable

ἀνεπιτήδευτος , ος, ον : à quoi on ne peut s’appliquer, impraticable

ἀνέχομαι ( f ἀνέξομαι , aor ἠνεσχόμην 3ème p sg ἠνέσχετο ) 2: supporter, admettre ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme  

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain

ἀπιστέω , ἀπιστῶ 3: ne pas ajouter foi à, ne pas croire, douter ;

ἀφομοιόω , ῶ : (inf ἀφομοιοῦν ) : rendre semblable à (+ Α, ou πρός τι) ; comparer, copier

γάρ 1: car, en effet ;

γυμναστικός , ή,όν : habile aux exercices gymniques

δεινότης , δεινότητος (ἡ) : habileté (dans l’action), ingéniosité, talent

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην ; part pr δεχόμενος ; part aor δεξάμενος ) : recevoir, accueillir

δημαγωγέω , δημαγωγῶ : ( impft ἐδημαγώγουν ) : 1 gouverner le peuple ; 2 abst concilier le peuple ; d’où +A se concilier, être populaire parmi, avoir les faveurs de ;

δημοσίᾳ adv. : 1 en public ; 2 au nom de l’Etat, pour le service de l’Etat, sur le plan politique

διά + G 1: à travers, au milieu de

δίαιτα , ης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre

διαπορέω , διαπορῶ : être dans l’incertitude ou l’embarras ; + interr indirecte : se demander ;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

εἰ  1: 1 si (dans un système conditionnel), pour voir si; que, ou si, dans une interrogative indirecte (ex : je me demande si..., je m’étonne que...) ; // expr. : εἴ ποτε : si un jour, si jamais ;

εἶμι : (pr 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν;  inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ) : aller, venir, passer ;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  

εἰς + Α 1: pour

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette , ce fameux

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ; inf aor ἐντυχεῖν ) + 3: rencontrer par hasard, tomber sur; rencontrer; se présenter ;

ἐξαδυνατέω, ἐξαδυνατῶ : +inf : être incapable de

ἐξίστημι 4: ( part pr ἐξιστάς , ἐξιστάντος ) changer de nature, changer ;

ἐπ + G 1: sur, dans ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἐπιτερπής , ής,ές : adonné au plaisir, voluptueux

ἐπιτήδευμα , ἐπιτηδεύματος (τό) 2: 1 l’habitude, l’occupation ; 2 les moeurs

εὐδοκιμέω , ῶ 2: être estimé, réputé

εὐτελής , ής, ές : simple ; frugal ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ) 1 : tr. avoir, posséder 

ζωμός , οῦ (ὁ) : le brouet

1: 1 employé seul : ou, ou bien ; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... 

ἦθος , ἤθους (τό) 3: 1 le caractère, la manière d’être; 2 les mœurs

ἧττον 1: adv. moins 

θαυμάζω 1: regarder avec admiration, admirer

θήρα , ας (ἡ) : la chasse, la poursuite

θιγγάνω 4: ( aor ἔθιγον , inf aor θιγεῖν ) : + G  toucher à

Θρᾴκη, ης (ἡ) : la Thrace, région située juste au nord de l’Hellespont ; / Θράκη , ης (ἡ) (à Athènes)

ἰδίᾳ , adv 2: à titre privé, sur le plan personnel, pour mes (tes,ses ...) affaires personnelles

ἱππαστικός , ή,όν : qui aime aller à cheval, bon cavalier

Ἰωνία , ας (ἡ) : l’Ionie (côte ouest d’Asie Mineure)

καταγοητεύω ( impft κατεγοήτευον ) : tromper par des moyens de charlatan, ensorceler

καταδύω : faire couler, couler, envoyer par le fond ; // MP καταδύομαι ( impft κατεδυόμην ) : s’enfoncer dans, se couler dans, revêtir ;

καταφεύγω 3: ( impft κατέφευγον ) : se réfugier dans

κουριάω , κουριῶ : avoir besoin d’être tondu ou rasé

λακωνίζω : agir en Laconien, imiter les Lacédémoniens

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : parler, dire, raconter ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

λευκός , ή, όν 4: blanc, blanc brillant

λυπέω , λυπῶ 2: 1 causer du chagrin, chagriner, affliger ; 2 causer une inquiétude angoissée, choquer ;

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

μάζα , μάζης (ἡ) : pain d’orge sans levain, pain grossier

μεγαλοπρέπεια , ας (ἡ) : la magnificence

μεθυστικός , ή,όν : qui s’adonne à la boisson, bon buveur, ivrogne

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir, sombre

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : être en situation de, devoir, être destiné à;

μεταβολή , μεταβολῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation, la métamorphose ; la mobilité, l’inconstance

μηχανή , ῆς (ἡ) 4: 1 la machine (de guerre ou de théâtre) ; 2 le stratagème, l’artifice, le moyen

Μιλήσιος , α ou ος, ον : de Milet (ville d’Asie mineure)

μυρεψός , μυρεψοῦ (ὁ) : le fabricant de parfums, le parfumeur

ὄγκος , ου (ὁ) : ampleur ; importance, majesté ; faste;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

ὁμοίως 1: adv. semblablement, de la même manière ; prép. (+D): pareillement à, de la même manière

ὀξύς , ὀξεῖα , ὀξύ : vif, prompt, rapide ; (cpr ὀξύτερος)

ὁράω , ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) : voir

ὅτι  1: parce que

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: ne ... pas , pas

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas même, ne pas non plus; / expr  οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ; (élidé οὐδ’ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω / οὕτως 1: si, tellement, à ce point, aussi;  

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ;

Περσικός, ή,όν : du Perse, des Perses

πλάσμα , πλάσματος (τό) : figure, manière, apparence

πλήν 1: conj. : en début de proposition : seulement, toutefois ; sauf que ;

πολύς , πολλή , πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent, le peuple 

πολυτέλεια , πολυτελείας (ἡ) : dépense excessive, magnificence, luxe

πονηρός / πόνηρος , πονηρά / πονήρα , πονηρόν / πόνηρον 1: mauvais, fâcheux, nuisible

προσβλέπω :  (aor προσέϐλεψα ) : lever les regards vers

πρόσφορος , ος, ον : (+ D)  convenant à, approprié à ;

ῥᾳδίως 2: comp. ῥᾷον , sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

ῥᾴθυμος ,ος, ον : insouciant, nonchalant ;

σατράπης , ου (ὁ) : satrape, titre porté par les gouverneurs des 20 provinces – satrapies - de l’empire perse après Darius

σκυθρωπός , ος , ον : sévère, austère ;

σύνειμι 1 2: ( part pr : συνών , συνόντος ; D pl : συνοῦσιν: + D : 1 être avec, fréquenter ; 2 s’adonner à ;

συνεξομοιοῦμαι : +D : s’adapter à

συνομοπαθέω , συνομοπαθῶ : +D : se conformer à, se plier à

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: forme, figure, l’attitude extérieure

Τισσαφέρνης , ους (ὁ) : Tissapherne, satrape perse des provinces côtières d’Asie Mineure pendant la guerre du Péloponnèse

τότε 1: alors, à ce moment ( τότ ΄ devant voyelle)

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor 2 M ἐτραπόμην , aor 2 P ἐτράπην , τέτραμμαι  ; part pft pass τετραμμένος ) : 1 tr +Α : modifier ; 2 intr.  se modifier, se transformer ;

τροπή , ῆς (ἡ) : changement de direction, changement ;

τρόπος , ου (ὁ) 1: le comportement;

ὑπερϐάλλω 3: ( impft ὑπερέϐαλλον ) : dépasser ; surpasser ;

φύσις , φύσεως (ἡ) 1: nature, manière d’être, l’état naturel, le naturel; 2 dispositions naturelles, le caractère ;

χαμαιλέων , χαμαιλέοντος (ὁ) : le caméléon

χλανίς , χλανίδος (ἡ) : chlanide / clanide manteau de laine fine à l’usage des femmes et des élégants ;

χλιδανός , ή,όν : mou, délicat, efféminé

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; ) + D 1: utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ;

χρηστός , ή, όν 1: bon, utile, valable, honnête

χρόος / χρώς , G χρωτός / χρόος  (ὁ) 4 : ( D χροΐ / χρῷ ) : surface du corps, la peau; / ἐν χρῷ: au ras, à ras

χρῶμα , ατος (τό): le teint, la carnation, la couleur

ψυχρολουτέω , ψυχρολουτῶ : prendre un bain froid

ὥστε 1: ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de (conséquence possible, ou conséquence générale ( ὥσθ’ devant esprit rude )


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀεί 1: toujours, chaque fois

ἀλλά 1: au contraire, bien au contraire, mais, pourtant, cependant ; ( élidé : ἀλλ’)

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme  

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme, l’être humain

γάρ 1: car, en effet ;

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην ; part pr δεχόμενος ; part aor δεξάμενος ) : recevoir, accueillir

διά + G 1: à travers, au milieu de

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même; ἑαυτούς / αὑτούς , ἑαυτῶν / αὑτῶν : nous-, vous-, eux –mêmes ;  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ : G : de soi-même, de lui-même (d’où , en traduction : son propre)

εἰ  1: 1 si (dans un système conditionnel), pour voir si; que, ou si, dans une interrogative indirecte (ex : je me demande si..., je m’étonne que...) ; // expr. : εἴ ποτε : si un jour, si jamais ;

εἶμι : (pr 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν;  inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ) : aller, venir, passer ;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  

εἰς + Α 1: pour

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette , ce fameux

ἐπ + G 1: sur, dans ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ) 1 : tr. avoir, posséder 

ζωμός , οῦ (ὁ) : le brouet

1: 1 employé seul : ou, ou bien ; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... 

ἧττον 1: adv. moins 

θαυμάζω 1: regarder avec admiration, admirer

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : parler, dire, raconter ; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : être en situation de, devoir, être destiné à;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

ὁμοίως 1: adv. semblablement, de la même manière ; prép. (+D): pareillement à, de la même manière

ὁράω , ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) : voir

ὅτι  1: parce que

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: ne ... pas , pas

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; ne pas même, ne pas non plus; / expr  οὐδ ΄ ὥς : pas même ainsi; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐδέ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ; (élidé οὐδ’ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω / οὕτως 1: si, tellement, à ce point, aussi;  

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ;

πλήν 1: conj. : en début de proposition : seulement, toutefois ; sauf que ;

πολύς , πολλή , πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent, le peuple 

πονηρός / πόνηρος , πονηρά / πονήρα , πονηρόν / πόνηρον 1: mauvais, fâcheux, nuisible

τότε 1: alors, à ce moment ( τότ ΄ devant voyelle)

τρόπος , ου (ὁ) 1: le comportement;

φύσις , φύσεως (ἡ) 1: nature, manière d’être, l’état naturel, le naturel; 2 dispositions naturelles, le caractère ;

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; ) + D 1: utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ;

χρηστός , ή, όν 1: bon, utile, valable, honnête

ὥστε 1: ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de (conséquence possible, ou conséquence générale ( ὥσθ’ devant esprit rude )


Fréquence 2 :

ἀνέχομαι ( f ἀνέξομαι , aor ἠνεσχόμην 3ème p sg ἠνέσχετο ) 2: supporter, admettre ;

ἐπιτήδευμα , ἐπιτηδεύματος (τό) 2: 1 l’habitude, l’occupation ; 2 les moeurs

εὐδοκιμέω , ῶ 2: être estimé, réputé

ἰδίᾳ , adv 2: à titre privé, sur le plan personnel, pour mes (tes,ses ...) affaires personnelles

λυπέω , λυπῶ 2: 1 causer du chagrin, chagriner, affliger ; 2 causer une inquiétude angoissée, choquer ;

ῥᾳδίως 2: comp. ῥᾷον , sup. ῥᾷστα : facilement, aisément;

σύνειμι 1 2: ( part pr : συνών , συνόντος ; D pl : συνοῦσιν: + D : 1 être avec, fréquenter ; 2 s’adonner à ;


Fréquence 3 :

ἀπιστέω , ἀπιστῶ 3: ne pas ajouter foi à, ne pas croire, douter ;

δίαιτα , ης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre

ἐντυγχάνω ( ἐντεύξομαι , ἐνέτυχον , ἐντετύχηκα ; inf aor ἐντυχεῖν ) + 3: rencontrer par hasard, tomber sur; rencontrer; se présenter ;

ἦθος , ἤθους (τό) 3: 1 le caractère, la manière d’être; 2 les mœurs

καταφεύγω 3: ( impft κατέφευγον ) : se réfugier dans

μεταβολή , μεταβολῆς (ἡ) 3: le changement, la transformation, la métamorphose ; la mobilité, l’inconstance

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor 2 M ἐτραπόμην , aor 2 P ἐτράπην , τέτραμμαι  ; part pft pass τετραμμένος ) : 1 tr +Α : modifier ; 2 intr.  se modifier, se transformer ;

ὑπερϐάλλω 3: ( impft ὑπερέϐαλλον ) : dépasser ; surpasser ;


Fréquence 4 :

ἐξίστημι 4: ( part pr ἐξιστάς , ἐξιστάντος ) changer de nature, changer ;

θιγγάνω 4: ( aor ἔθιγον , inf aor θιγεῖν ) : + G  toucher à

λευκός , ή, όν 4: blanc, blanc brillant

μέλας , μέλαινα , μέλαν (G μέλανος , μελαίνης , μέλανος ) 4: noir, sombre

μηχανή , ῆς (ἡ) 4: 1 la machine (de guerre ou de théâtre) ; 2 le stratagème, l’artifice, le moyen

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: forme, figure, l’attitude extérieure

χρόος / χρώς , G χρωτός / χρόος  (ὁ) 4 : ( D χροΐ / χρῷ ) : surface du corps, la peau; / ἐν χρῷ: au ras, à ras


Ne pas apprendre :

ἀμίμητος , ος , ον : inimitable

ἀνεπιτήδευτος , ος, ον : à quoi on ne peut s’appliquer, impraticable

ἀφομοιόω , ῶ : (inf ἀφομοιοῦν ) : rendre semblable à (+ Α, ou πρός τι) ; comparer, copier

γυμναστικός , ή,όν : habile aux exercices gymniques

δεινότης , δεινότητος (ἡ) : habileté (dans l’action), ingéniosité, talent

δημαγωγέω , δημαγωγῶ : ( impft ἐδημαγώγουν ) : 1 gouverner le peuple ; 2 abst concilier le peuple ; d’où +A se concilier, être populaire parmi, avoir les faveurs de ;

δημοσίᾳ adv. : 1 en public ; 2 au nom de l’Etat, pour le service de l’Etat, sur le plan politique

διαπορέω , διαπορῶ : être dans l’incertitude ou l’embarras ; + interr indirecte : se demander ;

ἐξαδυνατέω, ἐξαδυνατῶ : +inf : être incapable de

ἐπιτερπής , ής,ές : adonné au plaisir, voluptueux

εὐτελής , ής, ές : simple ; frugal ;

θήρα , ας (ἡ) : la chasse, la poursuite

Θρᾴκη, ης (ἡ) : la Thrace, région située juste au nord de l’Hellespont ; / Θράκη , ης (ἡ) (à Athènes)

ἱππαστικός , ή,όν : qui aime aller à cheval, bon cavalier

Ἰωνία , ας (ἡ) : l’Ionie (côte ouest d’Asie Mineure)

καταγοητεύω ( impft κατεγοήτευον ) : tromper par des moyens de charlatan, ensorceler

καταδύω : faire couler, couler, envoyer par le fond ; // MP καταδύομαι ( impft κατεδυόμην ) : s’enfoncer dans, se couler dans, revêtir ;

κουριάω , κουριῶ : avoir besoin d’être tondu ou rasé

λακωνίζω : agir en Laconien, imiter les Lacédémoniens

μάγειρος , ου (ὁ) : le cuisinier

μάζα , μάζης (ἡ) : pain d’orge sans levain, pain grossier

μεγαλοπρέπεια , ας (ἡ) : la magnificence

μεθυστικός , ή,όν : qui s’adonne à la boisson, bon buveur, ivrogne

Μιλήσιος , α ou ος, ον : de Milet (ville d’Asie mineure)

μυρεψός , μυρεψοῦ (ὁ) : le fabricant de parfums, le parfumeur

ὄγκος , ου (ὁ) : ampleur ; importance, majesté ; faste;

ὀξύς , ὀξεῖα , ὀξύ : vif, prompt, rapide ; (cpr ὀξύτερος)

Περσικός, ή,όν : du Perse, des Perses

πλάσμα , πλάσματος (τό) : figure, manière, apparence

πολυτέλεια , πολυτελείας (ἡ) : dépense excessive, magnificence, luxe

προσβλέπω :  (aor προσέϐλεψα ) : lever les regards vers

πρόσφορος , ος, ον : (+ D)  convenant à, approprié à ;

ῥᾴθυμος ,ος, ον : insouciant, nonchalant ;

σατράπης , ου (ὁ) : satrape, titre porté par les gouverneurs des 20 provinces – satrapies - de l’empire perse après Darius

σκυθρωπός , ος , ον : sévère, austère ;

συνεξομοιοῦμαι : +D : s’adapter à

συνομοπαθέω , συνομοπαθῶ : +D : se conformer à, se plier à

Τισσαφέρνης , ους (ὁ) : Tissapherne, satrape perse des provinces côtières d’Asie Mineure pendant la guerre du Péloponnèse

τροπή , ῆς (ἡ) : changement de direction, changement ;

χαμαιλέων , χαμαιλέοντος (ὁ) : le caméléon

χλανίς , χλανίδος (ἡ) : chlanide / clanide manteau de laine fine à l’usage des femmes et des élégants ;

χλιδανός , ή,όν : mou, délicat, efféminé

χρῶμα , ατος (τό): le teint, la carnation, la couleur

ψυχρολουτέω , ψυχρολουτῶ : prendre un bain froid


Comparaison de traductions :

Ἦν γὰρ ὥς φασι μία δεινότης αὕτη τῶν πολλῶν ἐν αὐτῷ καὶ μηχανὴ θήρας ἀνθρώπων, συνεξομοιοῦσθαι καὶ συνομοπαθεῖν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ ταῖς διαίταις, ὀξυτέρας τρεπομένῳ τροπὰς τοῦ χαμαιλέοντος.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Mais de fait il avait, entre tant d’autres qualités dont il était plein, cette faculté exceptionnelle dont il usait pour prendre les hommes dans ses filets, sa souplesse à se conformer et à se plier à tous les genres de vie et à toutes les moeurs plus promptement que ne change le caméléon (...)

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Entre toutes ses qualités, Alcibiade possédait une adresse exceptionnellequi lui gagnait tous les hommes : il savait s’adapter et se conformer à leurs habitudes et à leur mode de vie, plus vite que le caméléon ne change de couleur.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

C'est qu'il y avait en lui, prétend-on, ce talent terrible parmi d'autres : un système de chasse aux hommes, qui consistait à se rendre semblable à eux, à se conformer à leurs mœurs et à leur style de vie, se révélant, en ses transformations, plus vif que le caméléon.

Retour en haut du texte