Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

23 6-9 Alcibiade à Sparte (3)

Il engrosse l'épouse du roi Agis !Alcibiade à Sparte (3) : le séducteur

Il engrosse l’épouse du roi Agis

6 Ἐν γοῦν τῇ Λακεδαίμονι πρὸς τὰ ἔξωθεν ἦν εἰπεῖν·

« Οὐ παῖς Ἀχιλλέως, ἀλλ' ἐκεῖνος αὐτὸς εἶ»,

οἷον ὁ Λυκοῦργος ἐπαίδευσε· τοῖς δ' ἀληθινοῖς ἄν τις ἐπεφώνησεν αὐτοῦ πάθεσι καὶ πράγμασιν·

« ἔστιν ἡ πάλαι γυνή».


7 Τιμαίαν γὰρ τὴν Ἄγιδος γυναῖκα τοῦ βασιλέως στρατευομένου καὶ ἀποδημοῦντος οὕτω διέφθειρεν, ὥστε καὶ κύειν ἐξ Ἀλκιβιάδου καὶ μὴ ἀρνεῖσθαι, καὶ τεκούσης παιδίον ἄρρεν ἔξω μὲν Λεωτυχίδην καλεῖσθαι, τὸ δ' ἐντὸς αὐτοῦ ψιθυριζόμενον ὄνομα πρὸς τὰς φίλας καὶ τὰς ὀπαδοὺς ὑπὸ τῆς μητρὸς Ἀλκιβιάδην εἶναι· τοσοῦτος ἔρως κατεῖχε τὴν ἄνθρωπον. 8 Ὁ δ' ἐντρυφῶν ἔλεγεν οὐχ ὕβρει τοῦτο πράσσειν οὐδὲ κρατούμενος ὑφ' ἡδονῆς, ἀλλ' ὅπως Λακεδαιμονίων βασιλεύσωσιν οἱ ἐξ αὐτοῦ γεγονότες. Οὕτω δὲ πραττόμενα ταῦτα πολλοὶ κατηγόρουν πρὸς τὸν Ἆγιν. 9 Ἐπίστευσε δὲ τῷ χρόνῳ μάλιστα, ὅτι, σεισμοῦ γενομένου, φοβηθεὶς ἐξέδραμε τοῦ θαλάμου παρὰ τῆς γυναικός, εἶτα δέκα μηνῶν οὐκέτι συνῆλθεν αὐτῇ, μεθ' οὓς γενόμενον τὸν Λεωτυχίδην ἀπέφησεν ἐξ αὐτοῦ μὴ γεγονέναι. Καὶ διὰ τοῦτο τῆς βασιλείας ἐξέπεσεν ὕστερον ὁ Λεωτυχίδης.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 23 1-5)

6

γοῦν  3: 1 ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas ; 2 bref; ainsi

Λακεδαίμων , Λακεδαίμονος (ἡ) : Lacédémone, Sparte

πρός + Α 1: en fonction de, d’après, selon

ἔξωθεν adv. : du dehors, vu de l’extérieur

πρὸς τὰ ἔξωθεν : littt « d’après les choses vues de l’extérieur » => « d’après les apparences »

ἔστι : + infinitif 1: il y a à + inf, on peut, il est possible de ; τ΄ ἐστι + D : il est possible à quelqu’un de, c’est possible pour quelqu’un ;

παῖς , παιδός (ὁ,ἡ) 1: l’enfant, le fils

Ἀχιλλεύς / Ἀχιλεύς , Ἀχιλλέως, (ὁ) : Achille

αὐτός , ή, ό 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ; 

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ; (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν

Λυκοῦργος , ου (ὁ) : Lycurge, législateur plus ou moins légendaire de Sparte (entre 800 et 600 s. av. J.C. ? )

παιδεύω  2: éduquer, instruire ; (aor ἐπαίδευσα )

ἀληθινός , ή , όν : véritable, réel

ἄν 1: particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

ἐπιφωνέω , ἐπιφωνῶ : ( ἐπεφώνησα ) : s’exclamer à propos de (+ D )

πάθος , ους (τό) 3: 1 le sentiment ; l’expérience ; 2 la passion ;

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: l’action accomplie, l’entreprise ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: 1 la femme ; 2 l’épouse

πάλαι 2: autrefois, jadis, il y a longtemps, depuis longtemps; sert d’adj : d’autrefois, ancien; // οἱ πάλαι : les gens d’autrefois

« ἔστιν ἡ πάλαι γυνή»: vers tiré de l’Oreste, d’Euripide (v 129) ; parole prononcée par Electre à propos d’Hélène, qui est revenue de Troie, toujours aussi futile malgré ses bons sentiments.

7

Τιμαία , ας (ἡ) : Timaia, nom de femme spartiate

Ἆγις , Ἄγιδος (ὁ) : ( Α Ἆγιν ) : Agis, roi de Sparte

βασιλεύς , βασιλέως (ὁ) 1: le roi 

στρατεύομαι 2: faire campagne ;

ἀποδημέω , ῶ 4: être absent (de son pays)

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi, de cette manière; 2 si, tellement, à ce point, aussi;  // οὕτω(ς) … ὥστε 1: tellement … que …, si … que …, à tel point que (consécutif) ; οὕτω(ς) …; tant et si bien que;

διαφθείρω 1: (διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ) séduire ;

κύω ( ἔκυσα ): être grosse de, être enceinte, porter l’embryon ou le bébé

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de, issu de, de ou descendant de (généalogie)

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

ἀρνέομαι ‚ οῦμαι 4: (inf pr ἀρνεῖσθαι ) nier

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης )  : enfanter ;

παιδίον , ου (τό)  3: le bébé, petit enfant

ἄρρην , ην, ἄρρεν, G ἄρρενος adj. 3: mâle, masculin

ἔξω 2: adv : dehors ; au dehors, à l’extérieur, en public ;

Λεωτυχίδης , , ου (ὁ) : Léôtykhidès, nom de 2 rois de Sparte

καλέω , καλῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ; inf prΜ καλεῖσθαι) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom; τοῦτο ( s e ὄνομα) αὐτὸν καλοῦσιν : ils l’appellent de ce nom, ils le nomment ainsi ( M : s’appeler)

ἐντός 4: ou τὸ δ’ἐντός : adv. : à l’intérieur, en privé ;

ψιθυρίζω : murmurer doucement, chuchoter

ὄνομα , ὀνόματος (τό) 1: le nom

πρός + Α 1: 1 vers, pour ; 2 auprès de;

φίλη , φιλῆς (ἡ) : l’amie

ὀπαδός , ου (ἡ) : compagne, suivante, servante

ὑπὸ τῆς μητρς : complément d’agent du participe ψιθυριζόμενον, accordé à ὄνομα, sujet du verbe εἶναι.

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( V μῆτερ A μητέρα D μητρί ) : la mère

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: l’amour;

κατέχω (impft : κατεῖχον ; aor : κατέσχον ; inf aor κατασχεῖν ) 2: posséder, envelopper, remplir ;

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ἡ) 1: la femme 

8

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

ἐντρυφάω , ῶ : se railler, se vanter, se glorifier

ὕβρις , εως (ἡ)  2: l’outrage.

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην ; part aor P neutre πραχθέν ; adj vb neutre πρακτέον ; ) : faire, accomplir

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα ) 1: + A : vaincre ;

ἡδονή , ἡδονῆς (ἡ) 2: le plaisir des sens, le plaisir ; le désir, la passion ;

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour 

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

βασιλεύω + G 4: devenir roi de, être roi de, régner sur

γίγνομαι : ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι; part pft attique : γεγονώς , γεγονότος ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον  1: naître (+ G ou ἐκ + G: de qqn

κατηγορέω , ῶ 1: + A : porter une accusation, mettre en lumière, faire connaître

9

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, ajouter foi à

χρόνος , ου (ὁ) 1: l’époque, l’époque déterminée, le temps précis 

μάλιστα 1: surtout, particulièrement, principalement, avant tout;

σεισμός , σεισμοῦ (ὁ) : le séisme, le tremblement de terre

ἐκτρέχω : ( f ἐκδραμοῦμαι , aor ἐξέδραμον ) : +G sortir en courant de, se précipiter hors de

θάλαμος , θαλάμου (ὁ) 4: la chambre nuptiale, la chambre ;

παρά + G 1: d’auprès de, de chez

εἶτα 1: ensuite, puis, et puis 

δέκα 4: dix

μήν 2 , μηνός (ὁ) 2: le mois

δέκα μηνῶν : G de temps, indiquant depuis combien de temps un événement n’a ( n’avait) pas eu lieu (cf le français : « de dix mois ») ; cf Syntaxe grecque, Bizos, 1961 p 85 remarques)

οὐκέτι 2: ne... plus

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ;part aor: συνελθών , συνελθόντος ): 1 rencontrer ; 2 + D : avoir des rapports intimes avec, s’unir avec, s’accoupler ;

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après ; μετ’ οὐ πολύ : peu de temps après ;

ἀπόφημι ( aor ἀπέφησα ) : + inf : déclarer que ne pas, dire que ne pas

constr . : hellénisme : μεθ' οὓς γενόμενον τὸν Λεωτυχίδην ἀπέφησεν ἐξ αὐτοῦ μὴ γεγονέναι : le relatif complément de temps μεθ' οὕς est à relier à γενόμενον, et non au verbe conjugué ἀπέφησεν ; à rendre par deux propositions en français !

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de, pour; / expr. : διὰ τοῦτο : à cause de cela, c’est pourquoi ;

βασιλεία , ας (ἡ) 3: la royauté

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: + G tomber hors de ; être précipité de, être exclu de;

στερον  1: ensuite, plus tard 


Vocabulaire alphabétique :

9

Ἆγις , Ἄγιδος (ὁ) : ( Α Ἆγιν ) : Agis, roi de Sparte

ἀληθινός , ή , όν : véritable, réel

ἄν 1: particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ἡ) 1: la femme 

ἀποδημέω , ῶ 4: être absent (de son pays)

ἀπόφημι ( aor ἀπέφησα ) : + inf : déclarer que ne pas, dire que ne pas

ἀρνέομαι ‚ οῦμαι 4: (inf pr ἀρνεῖσθαι ) nier

ἄρρην , ην, ἄρρεν, G ἄρρενος adj. 3: mâle, masculin

αὐτός , ή, ό 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ; 

Ἀχιλλεύς / Ἀχιλεύς , Ἀχιλλέως, (ὁ) : Achille

βασιλεία , ας (ἡ) 3: la royauté

βασιλεύς , βασιλέως (ὁ) 1: le roi 

βασιλεύω + G 4: devenir roi de, être roi de, régner sur

γίγνομαι : ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι; part pft attique : γεγονώς , γεγονότος ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον  1: naître (+ G ou ἐκ + G: de qqn

γοῦν  3: 1 ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas ; 2 bref; ainsi

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: 1 la femme ; 2 l’épouse

δέκα 4: dix

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de, pour; / expr. : διὰ τοῦτο : à cause de cela, c’est pourquoi ;

διαφθείρω 1: (διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ) séduire ;

εἶτα 1: ensuite, puis, et puis 

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de, issu de, de ou descendant de (généalogie)

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: + G tomber hors de ; être précipité de, être exclu de;

ἐκτρέχω : ( f ἐκδραμοῦμαι , aor ἐξέδραμον ) : +G sortir en courant de, se précipiter hors de

ἐντός 4: ou τὸ δ’ἐντός : adv. : à l’intérieur, en privé ;

ἐντρυφάω , ῶ : se railler, se vanter, se glorifier

ἔξω 2: adv : dehors ; au dehors, à l’extérieur, en public ;

ἔξωθεν adv. : du dehors, vu de l’extérieur

ἐπιφωνέω , ἐπιφωνῶ : ( ἐπεφώνησα ) : s’exclamer à propos de (+ D )

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: l’amour;

ἔστι : + infinitif 1: il y a à + inf, on peut, il est possible de ; τ΄ ἐστι + D : il est possible à quelqu’un de, c’est possible pour quelqu’un ;

ἡδονή , ἡδονῆς (ἡ) 2: le plaisir des sens, le plaisir ; le désir, la passion ;

θάλαμος , θαλάμου (ὁ) 4: la chambre nuptiale, la chambre ;

καλέω , καλῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ; inf prΜ καλεῖσθαι) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom; τοῦτο ( s e ὄνομα) αὐτὸν καλοῦσιν : ils l’appellent de ce nom, ils le nomment ainsi ( M : s’appeler)

κατέχω (impft : κατεῖχον ; aor : κατέσχον ; inf aor κατασχεῖν ) 2: posséder, envelopper, remplir ;

κατηγορέω , ῶ 1: + A : porter une accusation, mettre en lumière, faire connaître

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα ) 1: + A : vaincre ;

κύω ( ἔκυσα ): être grosse de, être enceinte, porter l’embryon ou le bébé

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

Λακεδαίμων , Λακεδαίμονος (ἡ) : Lacédémone, Sparte

Λεωτυχίδης , , ου (ὁ) : Léôtykhidès, nom de 2 rois de Sparte

Λυκοῦργος , ου (ὁ) : Lycurge, législateur plus ou moins légendaire de Sparte (entre 800 et 600 s. av. J.C. ? )

μάλιστα 1: surtout, particulièrement, principalement, avant tout;

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après ; μετ’ οὐ πολύ : peu de temps après ;

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μήν 2 , μηνός (ὁ) 2: le mois

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( V μῆτερ A μητέρα D μητρί ) : la mère

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ; (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν

ὄνομα , ὀνόματος (τό) 1: le nom

ὀπαδός , ου (ἡ) : compagne, suivante, servante

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour 

οὐκέτι 2: ne... plus

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi, de cette manière; 2 si, tellement, à ce point, aussi;  // οὕτω(ς) … ὥστε 1: tellement … que …, si … que …, à tel point que (consécutif) ; οὕτω(ς) …; tant et si bien que;

πάθος , ους (τό) 3: 1 le sentiment ; l’expérience ; 2 la passion ;

παιδεύω  2: éduquer, instruire ; (aor ἐπαίδευσα )

παιδίον , ου (τό)  3: le bébé, petit enfant

παῖς , παιδός (ὁ,ἡ) 1: l’enfant, le fils

πάλαι 2: autrefois, jadis, il y a longtemps, depuis longtemps; sert d’adj : d’autrefois, ancien; // οἱ πάλαι : les gens d’autrefois

παρά + G 1: d’auprès de, de chez

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, ajouter foi à

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: l’action accomplie, l’entreprise ;

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην ; part aor P neutre πραχθέν ; adj vb neutre πρακτέον ; ) : faire, accomplir

πρός + Α 1: 1 vers, pour ; 2 auprès de;

πρός + Α 1: en fonction de, d’après, selon

σεισμός , σεισμοῦ (ὁ) : le séisme, le tremblement de terre

στρατεύομαι 2: faire campagne ;

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ;part aor: συνελθών , συνελθόντος ): 1 rencontrer ; 2 + D : avoir des rapports intimes avec, s’unir avec, s’accoupler ;

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης )  : enfanter ;

Τιμαία , ας (ἡ) : Timaia, nom de femme spartiate

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

ὕβρις , εως (ἡ)  2: l’outrage.

στερον  1: ensuite, plus tard 

φίλη , φιλῆς (ἡ) : l’amie

χρόνος , ου (ὁ) 1: l’époque, l’époque déterminée, le temps précis 

ψιθυρίζω : murmurer doucement, chuchoter


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἄν 1: particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ἡ) 1: la femme 

αὐτός , ή, ό 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ; 

βασιλεύς , βασιλέως (ὁ) 1: le roi 

γίγνομαι : ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι; part pft attique : γεγονώς , γεγονότος ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον  1: naître (+ G ou ἐκ + G: de qqn

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: 1 la femme ; 2 l’épouse

δι + A 1: à cause de, en raison de, du fait de, pour; / expr. : διὰ τοῦτο : à cause de cela, c’est pourquoi ;

διαφθείρω 1: (διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ) séduire ;

εἶτα 1: ensuite, puis, et puis 

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de, issu de, de ou descendant de (généalogie)

ἔστι : + infinitif 1: il y a à + inf, on peut, il est possible de ; τ΄ ἐστι + D : il est possible à quelqu’un de, c’est possible pour quelqu’un ;

καλέω , καλῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ; inf prΜ καλεῖσθαι) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom; τοῦτο ( s e ὄνομα) αὐτὸν καλοῦσιν : ils l’appellent de ce nom, ils le nomment ainsi ( M : s’appeler)

κατηγορέω , ῶ 1: + A : porter une accusation, mettre en lumière, faire connaître

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα ) 1: + A : vaincre ;

μάλιστα 1: surtout, particulièrement, principalement, avant tout;

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après ; μετ’ οὐ πολύ : peu de temps après ;

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μήτηρ , μητρός (ἡ)  1: ( V μῆτερ A μητέρα D μητρί ) : la mère

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que, comme ; (souvent annoncé par τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν

ὄνομα , ὀνόματος (τό) 1: le nom

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour 

οὕτω / οὕτως 1: 1 ainsi, de cette manière; 2 si, tellement, à ce point, aussi;  // οὕτω(ς) … ὥστε 1: tellement … que …, si … que …, à tel point que (consécutif) ; οὕτω(ς) …; tant et si bien que;

παῖς , παιδός (ὁ,ἡ) 1: l’enfant, le fils

παρά + G 1: d’auprès de, de chez

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, ajouter foi à

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: l’action accomplie, l’entreprise ;

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην ; part aor P neutre πραχθέν ; adj vb neutre πρακτέον ; ) : faire, accomplir

πρός + Α 1: 1 vers, pour ; 2 auprès de; 3 en fonction de, d’après, selon

τίκτω  1: ( τέξομαι , ἔτεκον , τέτοκα ; part aor f : τεκοῦσα , τεκούσης )  : enfanter ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

στερον  1: ensuite, plus tard 

χρόνος , ου (ὁ) 1: l’époque, l’époque déterminée, le temps précis 


Fréquence 2 :

ἔξω 2: adv : dehors ; au dehors, à l’extérieur, en public ;

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: l’amour;

ἡδονή , ἡδονῆς (ἡ) 2: le plaisir des sens, le plaisir ; le désir, la passion ;

κατέχω (impft : κατεῖχον ; aor : κατέσχον ; inf aor κατασχεῖν ) 2: posséder, envelopper, remplir ;

μήν 2 , μηνός (ὁ) 2: le mois

οὐκέτι 2: ne... plus

παιδεύω  2: éduquer, instruire ; (aor ἐπαίδευσα )

πάλαι 2: autrefois, jadis, il y a longtemps, depuis longtemps; sert d’adj : d’autrefois, ancien; // οἱ πάλαι : les gens d’autrefois

στρατεύομαι 2: faire campagne ;

ὕβρις , εως (ἡ)  2: l’outrage.


Fréquence 3 :

ἄρρην , ην, ἄρρεν, G ἄρρενος adj. 3: mâle, masculin

βασιλεία , ας (ἡ) 3: la royauté

γοῦν  3: 1 ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas ; 2 bref; ainsi

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: + G tomber hors de ; être précipité de, être exclu de;

πάθος , ους (τό) 3: 1 le sentiment ; l’expérience ; 2 la passion ;

παιδίον , ου (τό)  3: le bébé, petit enfant


Fréquence 4 :

ἀποδημέω , ῶ 4: être absent (de son pays)

ἀρνέομαι ‚ οῦμαι 4: (inf pr ἀρνεῖσθαι ) nier

βασιλεύω + G 4: devenir roi de, être roi de, régner sur

δέκα 4: dix

ἐντός 4: ou τὸ δ’ἐντός : adv. : à l’intérieur, en privé ;

θάλαμος , θαλάμου (ὁ) 4: la chambre nuptiale, la chambre ;

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ;part aor: συνελθών , συνελθόντος ): 1 rencontrer ; 2 + D : avoir des rapports intimes avec, s’unir avec, s’accoupler ;


Ne pas apprendre :

Ἆγις , Ἄγιδος (ὁ) : ( Α Ἆγιν ) : Agis, roi de Sparte

ἀληθινός , ή , όν : véritable, réel

ἀπόφημι ( aor ἀπέφησα ) : + inf : déclarer que ne pas, dire que ne pas

Ἀχιλλεύς / Ἀχιλεύς , Ἀχιλλέως, (ὁ) : Achille

ἐκτρέχω : ( f ἐκδραμοῦμαι , aor ἐξέδραμον ) : +G sortir en courant de, se précipiter hors de

ἐντρυφάω , ῶ : se railler, se vanter, se glorifier

ἔξωθεν adv. : du dehors, vu de l’extérieur

ἐπιφωνέω , ἐπιφωνῶ : ( ἐπεφώνησα ) : s’exclamer à propos de (+ D )

κύω ( ἔκυσα ): être grosse de, être enceinte, porter l’embryon ou le bébé

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

Λακεδαίμων , Λακεδαίμονος (ἡ) : Lacédémone, Sparte

Λεωτυχίδης , , ου (ὁ) : Léôtykhidès, nom de 2 rois de Sparte

Λυκοῦργος , ου (ὁ) : Lycurge, législateur plus ou moins légendaire de Sparte (entre 800 et 600 s. av. J.C. ? )

ὀπαδός , ου (ἡ) : compagne, suivante, servante

σεισμός , σεισμοῦ (ὁ) : le séisme, le tremblement de terre

Τιμαία , ας (ἡ) : Timaia, nom de femme spartiate

φίλη , φιλῆς (ἡ) : l’amie

ψιθυρίζω : murmurer doucement, chuchoter


Comparaison de traductions :


A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

(...) lequel <Agis> y ajouta foi d’autant plus aisément que les époques s’accordaient avec ces rapports : en effet un tremblement de terre l’avait fait fuir tout effrayé de la chambre de sa femme et pendant les dix mois qui avaient suivi, il ne l’avait pas approchée. Léotychidas é »tant né après ce terme, il le désavoua publiquement (...)

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

( ...) et celui-ci les crut, surtout au vu des dates, car lors d’un tremblement de terre, il s’était enfui, terrifié, de la chambre de sa femme et ne l’avait plus touchée ensuite pendant dix mois. Léotychidas étant né après ce terme, le roi déclara qu’il n’était pas son fils.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Mais celui-ci s'en rapporta surtout à la date : lors d'un tremblement de terre, effrayé, il s'était enfui de la chambre de sa femme, et ensuite, depuis dix mois, il ne l'avait plus rejointe ; il affirma donc que Léotychidas, né après l'événement, n'était pas de lui.Retour en haut du texte