Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

24 Alcibiade contre Athènes

Ralliement à TissapherneAlcibiade contre Athènes

Ralliement à Tissapherne

1 Μετὰ δὲ τὴν ἐν Σικελίᾳ τῶν Ἀθηναίων δυστυχίαν ἐπρέσβευσαν εἰς Σπάρτην ἅμα Χῖοι καὶ Λέσβιοι καὶ Κυζικηνοὶ περὶ ἀποστάσεως, συμπραττόντων Βοιωτῶν μὲν Λεσβίοις, Φαρναβάζου δὲ Κυζικηνοῖς. Ἀλκιβιάδῃ δὲ πεισθέντες εἵλοντο Χίοις πρὸ πάντων βοηθεῖν. 2 Ἐκπλεύσας δὲ καὶ αὐτὸς ἀπέστησεν ὀλίγου δεῖν ἅπασαν Ἰωνίαν, καὶ πολλὰ συνὼν τοῖς τῶν Λακεδαιμονίων στρατηγοῖς, ἔβλαπτε τοὺς Ἀθηναίους. 3 Ὁ δ' Ἆγις ἐχθρὸς μὲν ὑπῆρχεν αὐτῷ διὰ τὴν γυναῖκα κακῶς πεπονθώς, ἤχθετο δὲ καὶ τῇ δόξῃ· τὰ γὰρ πλεῖστα γίνεσθαι καὶ προχωρεῖν δι' Ἀλκιβιάδην λόγος εἶχε· τῶν δ' ἄλλων Σπαρτιατῶν οἱ δυνατώτατοι καὶ φιλοτιμότατοι τὸν Ἀλκιβιάδην ἤδη ἐβαρύνοντο διὰ φθόνον. 4 Ἴσχυσαν οὖν καὶ διεπράξαντο τοὺς οἴκοθεν ἄρχοντας ἐπιστεῖλαι τοῖς κατ' Ἰωνίαν, ὅπως ἀποκτείνωσιν αὐτόν.


Ὁ δ' ἡσυχῇ προγνοὺς καὶ φοβηθείς, τῶν μὲν πράξεων πασῶν ἐκοινώνει τοῖς Λακεδαιμονίοις, τὸ δ' εἰς χεῖρας ἰέναι παντάπασιν ἔφευγε· Τισσαφέρνῃ δὲ τῷ βασιλέως σατράπῃ δοὺς ἑαυτὸν ὑπὲρ ἀσφαλείας, εὐθὺς ἦν παρ' αὐτῷ πρῶτος καὶ μέγιστος. 5 Τὸ μὲν γὰρ πολύτροπον καὶ περιττὸν αὐτοῦ τῆς δεινότητος, οὐκ ὢν ἁπλοῦς, ἀλλὰ κακοήθης καὶ φιλοπόνηρος, ἐθαύμαζεν ὁ βάρβαρος· ταῖς δὲ καθ' ἡμέραν ἐν τῷ συσχολάζειν καὶ συνδιαιτᾶσθαι χάρισιν, οὐδὲν ἦν ἄτεγκτον ἦθος οὐδὲ φύσις ἀνάλωτος, ἀλλὰ καὶ τοῖς δεδιόσι καὶ φθονοῦσιν ὅμως τὸ συγγενέσθαι καὶ προσιδεῖν ἐκεῖνον ἡδονήν τινα καὶ φιλοφροσύνην παρεῖχε. 6 Τἆλλα γοῦν ὠμὸς ὢν καὶ μισέλλην ἐν τοῖς μάλιστα Περσῶν ὁ Τισσαφέρνης οὕτως ἐνεδίδου τῷ Ἀλκιβιάδῃ κολακευόμενος, ὥσθ' ὑπερβάλλειν αὐτὸς ἀντικολακεύων ἐκεῖνον. 7 Ὧν γὰρ ἐκέκτητο παραδείσων τὸν κάλλιστον λειμώνων καὶ ὑδάτων ὑγιεινῶν ἕνεκα, διατριβὰς ἔχοντα καὶ καταφυγὰς ἠσκημένας βασιλικῶς καὶ περιττῶς, Ἀλκιβιάδην καλεῖν ἔθετο· καὶ πάντες οὕτω καλοῦντες καὶ προσαγορεύοντες διετέλουν.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 23 1-6)

1

δυστυχία , ας (ἡ) : le malheur, la mauvaise fortune

Σικελία , Σικελίας (ἡ) : la Sicile

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

πρεσβεύω 3: ( aor ἐπρέσϐευσα ) : envoyer des ambassadeurs

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

Χῖος , Χίου : de Khios ( île de la côte ionienne) ; habitant de Khios ;

Λέσϐιος , Λεσϐία , Λέσϐιον : de Lesbos (île ionienne de la mer Egée) ; Lesbien, habitant de Lesbos ;

κυζικηνός , οῦ (ὁ) : l’habitant de Cyzique (ville et île de la Propontide, juste au sud de la Mer Noire), le Cizicénien ;

ἀπόστασις , ἀποστάσεως (ἡ) : la défection

συμπράττω (f συμπράξω ) : agir avec ou de concert avec (+D), aider, soutenir

Βοιωτός , οῦ (ὁ) : adj ou nom : Béotien (la Béotie : juste au Nord-Ouest de l’Attique, capitale Thèbes)

Φαρνάϐαζος , Φαρναβάζου (ὁ) : Pharnabaze, satrape de Bithynie et Phrygie sous Artaxerxès II

πείθομαι 1: ( πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα ) : + D : 1 se fier à, en croire à ; pft : j’ai confiance; 2 obéir à ; // P πείθομαι 1: ( πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι ; part pft P : πεισθείς, πεισθέντος ) : être persuadé, se laisser persuader, croire ( ὡς : que )

πεισθέντες : s e οἱ Λακεδαιμόνιοι ; Ἀλκιβιάδῃ est le complément d’agent de ce participe ;

αἱρέομαι ,οῦμαι 1: ( αἱρήσομαι , εἱλόμην – 3ème p pl εἵλοντο -, ᾕρημαι ; inf aor. : ἑλέσθαι ) : choisir ( + inf : de);

πρό + G 1: avant;

βοηθέω , βοηθῶ  1: + D : aider, aller au secours de 

2

ἐκπλέω (f ἐκπλεύσομαι ; part aor κπλεύσας ) 3: prendre la mer, embarquer, s’embarquer

κπλεύσας < ὁ Ἀλκιβιάδης >

ἀφίστημι (aor ἀπέστησα 2: amener à la défection ;

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de; // expr. : ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier 

Ἰωνία , ας (ἡ) : l’Ionie (côte ouest d’Asie Mineure)

πολλ adverbial 1: beaucoup

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général 

βλάπτω (futur βλάψω , aor ἔϐλαψα, impf ἔβλαπτον 2: +A nuire à, porter atteinte à , faire du mal à;

3

ἐχθρός , ά, όν (superlatif ἔχθιστος ,η,ον) 1: ennemi (privé), hostile ; + D: ennemi de 

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + attribut du sujet : se trouver, être ;

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ; pl que pft, 1ère p sg : ἐπεπόνθειν ; part pft : πεπονθώς ) : 1 éprouver (en bien ou en mal) ; 2 souffrir; κακῶς πάσχω : être blessé (mort

ἄχθομαι 4: ( aor ἠχθόμην , 3ème p ἤχθετο ) : + D : être affligé, fâché de, supporter avec peine, s’irriter de ;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: la réputation, la renommée; la gloire ;

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux, abondant ; le plus considérable, le plus grand, très grand ; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la plupart de (+ G) ;

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien) 1: ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι  1: advenir, arriver, se produire  

προχωρέω / προχωρῶ : réussir ;

λόγος , ου (ὁ) 1: le discours, le propos, le bruit; / λόγος ἔχει + infinitive : le bruit court que ...

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

δυνατός , ή, όν 2: puissant  (sup. δυνατώτατος ) 

φιλότιμος , ος , ον : ( sup φιλοτιμότατος ) : qui aime les honneurs, ambitieux ;

ἤδη 1: déjà

βαρύνω : mécontenter, irriter ; // M βαρύνομαι : (+A) supporter avec peine ;

φθόνος , ου (ὁ) 3: jalousie, envie

4

ἰσχύω 4: ( aor ἴσχυσα ) : 1 être fort, valide , vigoureux ; 2 s’imposer, être puissant, avoir de l’influence

οὖν 1: 1 donc, par conséquent ; eh bien donc; 2 alors ;

διαπράττω 2: (aor διέπραξα ; aor M 3ème p pl διεπράξαντο ) : 1 faire jusqu’au bout, achever ; // M : + infinitive : faire en sorte que, faire que ;

ἄρχων , ἄρχοντος () 2: le magistrat, le gouvernant

οἴκοθεν : de la maison (-θεν : origine), de chez eux, de chez soi

ἐπιστέλλω 4: ( inf aor ἐπιστεῖλαι ) : 1 écrire à, dire par lettre ; 2 ὅπως + subj. : envoyer l’ordre de

κατά + A 1: dans toute l’étendue de, de ;

τοῖς κατ' Ἰωνίαν hellénisme : à ceux de l’Ionie

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ; inf. aor. ἀποκτεῖναι ) : tuer, exécuter, mettre à mort

ἡσυχῇ : adv. : doucement, en douce, en secret, secrètement

προγιγνώσκω : ( part aor προγνούς ) : apprendre à l’avance

φοβέομαι , φοβοῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part pr φοβούμενος ; part aor φοϐηθείς ; ) : éprouver de la crainte, avoir peur

πράξις , πράξεως (ἡ) 1: l’action

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; placé après le nom précédé de son article : l’ensemble de... ;

κοινωνέω / κοινων3: ( impf 3ème p sg ἐκοινώνει ) : avoir en commun, partager une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

τὸ εἰς χεῖρας ἰέναι : infinitif substantivé : «  le fait de ...» ; nombreux autres exemples dans ce chapitre !

χείρ , χειρός (ἡ) 1: ( A pl χεῖρας; D pl χέρσι / χέρσιν ) : la main; / εἰς χεῖρας ἰέναι + G : tomber entre les mains de ;

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; impf ἔφευγον; ) : 1 fuir, s’enfuir ; 2 éviter ( + inf. : de)

βασιλεύς , βασιλέως 1: le Roi, le Grand Roi (= le roi de Perse)

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; impér. δίδου ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ; inf pft δεδωκέναι , part pft δεδωκώς ; imp aor δός , δότε ; ) : donner, confier;

ὑπέρ + G 1: pour, au sujet de,  dans l’intérêt de

ἀσφάλεια , ἀσφαλείας (ἡ) 3: la sûreté, sécurité

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, vite

παρά + D 1: auprès de, chez

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier ;

μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: le plus grand, le plus important

5

Τὸ μὲν γὰρ πολύτροπον καὶ περιττὸν αὐτοῦ ... : adj. substantivés

πολύτροπος , ος, ον : aux nombreux tours ; ingénieux, rusé, souple, changeant ;

περιττός , ή, όν : extraordinaire, raffiné, prodigieux 

δεινότης , δεινότητος (ἡ) : habileté (dans l’action), ingéniosité, talent

οὐκ ὤν ... etc; : participe à valeur d’opposition

ἁπλόος / ἁπλοῦς , ῆ, οῦν 3: franc, honnête ;

κακοήθης , ης,ες : méchant, perfide

φιλοπόνηρος , ος,ον : qui se plaît dans la société des méchants, pervers

θαυμάζω 1: ( impf ἐθύμαζον ): regarder avec étonnement ou admiration, admirer

βάρϐαρος ‚ βαρϐάρου (ὁ) 1: le barbare (= le non-grec)

κατά + A 1: avec une indication de temps, sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour , quotidiennement) ;

συσχολάζω : être compagnon d’étude, ou de loisir

συνδιαιτάομα / συνδιαιτῶμαι : ( inf pr συνδιαιτᾶσθαι ) : vivre avec qqn, vivre ensemble

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν D pl χάρισιν ) : agrément, jouissance ; charme ;

ἄτεγκτος , ος, ον : qu’on ne peut amollir ; inébranlable ; insensible à (+D) ;

ἦθος , ἤθους (τό) 3: le caractère

φύσις , φύσεως (ἡ) 1: le naturel

ἀνάλωτος , ος, ον : qui ne peut être pris , incorruptible, inaccessible

constr :, οὐδὲν ἦθος ἦν ἄτεγκτον , οὐδὲ φύσις ἀνάλωτος ταῖς δὲ καθ' ἡμέραν ἐν τῷ συσχολάζειν καὶ συνδιαιτᾶσθαι χάρισιν

ἀλλὰ καί etc. : mais même ....

δείδω 1: δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ;part pft δεδοικώς , δεδοικότος ; part aor δείσας , δείσαντος ; inf pft : δεδιέναι ; part pft δεδίως D pl δεδίοσι  ) 1: craindre, redouter, avoir peur de

φθονέω , ῶ  2: envier, jalouser, haïr

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

συγγίγνομαι : ( inf aor συγγενέσθαι ) : vivre avec, fréquenter

προσοράω , ῶ : ( inf aor προσιδεῖν ) : voir, regarder vers, lever les yeux vers, considérer

constr. : τὸ συγγενέσθαι καὶ προσιδεῖν ἐκεῖνον sujet de παρεῖχε

ἡδονή , ἡδονῆς (ἡ) 2: le plaisir

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ;

φιλοφροσύνη , ης (ἡ) : 1 bienveillance ; 2 sentiment de bonne humeur, gaieté ;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : a) procurer, fournir; b) susciter, inspirer;

6

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: 1 tout le reste ; 2 accusatif de relation : quant au reste, pour le reste

γοῦν  3: ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas 

ὡμός , ή, όν : 1 vert ( = pas mûr); 2 cru ; 3 non adouci : dur, cruel, inhumain ;

μισέλλην , μισέλληνος : qui déteste les Grecs, mishellène

μάλιστα 1: très, tout à fait; le plus

ἐν τοῖς μάλιστα : ἐν τοῖς renforce le superlatif : « plus que personne des, plus qu’aucun parmi les »

Πέρσης , ου (ὁ) : le Perse (G pl Περσῶν )

ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ; οὕτως ὥστε : tellement que, tant et si bien que, au point de. ( ὥσθ’ devant esprit rude )

ἐνδίδωμι : ( inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ) : fléchir, faiblir , s’abandonner à (+ D)

κολακεύω : flatter 

ὑπερϐάλλω 3: dépasser ; surpasser ;

ἀντικολακεύω : flatter en retour

7

κτάομαι , κτῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ; pl que pft 3ème p sg  ἐκέκτητο ; part pr κτώμενος ; ) : acquérir (pft : posséder) ;

παράδεισος , ου (ὁ) : le paradis, le parc, le jardin (G pl παραδείσων )

κάλλιστος , η, ον 1: très beau, le plus beau, magnifique, admirable

λειμών , λειμῶνος (ὁ) : tout endroit humide ; la prairie, la pelouse, le pré

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

ὑγιεινός , , όν : qui donne la santé, salutaire, salubre, hygiénique

ἕνεκα ( οὕνεκα , εἵνεκα , ἕνεκεν ) 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : à cause de, à propos de ; en ce qui concerne ;

διατριβή , ῆς (ἡ) 4: 1 occupation, étude ; amusement, distraction, conversation, temps perdu ; 3 lieu pour passer le temps ;

καταφυγή , καταφυγῆς (ἡ) : le refuge, lieu de refuge

ἀσκέω , ῶ 3: (part pft passif ἠσκημένος,η,ον) : travailler avec art, façonner avec art, parer

βασιλικῶς : de façon royale, royalement, d’une manière digne d’un roi

περισσῶς / περιττῶς : extrêmement

καλέω / καλῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ; inf pr καλεῖν, part pr καλῶν , καλοῦντος ) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

τίθεμαι 1: ( θήσομαι , ἐθέμην , τέθειμαι ; aor.2 M 3ème p sg ἔθετο ; ) : instituer ; décider (+inf : de) ;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : appeler par un nom

διατελέω , ῶ 2: (impf διετέλουν ) : + participe ou adj : passer sa vie ou son temps à, ne pas cesser de, continuer à  ;


Vocabulaire alphabétique :

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

αἱρέομαι ,οῦμαι 1: ( αἱρήσομαι , εἱλόμην – 3ème p pl εἵλοντο -, ᾕρημαι ; inf aor. : ἑλέσθαι ) : choisir ( + inf : de);

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

ἀνάλωτος , ος, ον : qui ne peut être pris , incorruptible, inaccessible

ἀντικολακεύω : flatter en retour

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier 

ἁπλόος / ἁπλοῦς , ῆ, οῦν 3: franc, honnête ;

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ; inf. aor. ἀποκτεῖναι ) : tuer, exécuter, mettre à mort

ἀπόστασις , ἀποστάσεως (ἡ) : la défection

ἄρχων , ἄρχοντος () 2: le magistrat, le gouvernant

ἀσκέω , ῶ 3: (part pft passif ἠσκημένος,η,ον) : travailler avec art, façonner avec art, parer

ἀσφάλεια , ἀσφαλείας (ἡ) 3: la sûreté, sécurité

ἄτεγκτος , ος, ον : qu’on ne peut amollir ; inébranlable ; insensible à (+D) ;

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

ἀφίστημι (aor ἀπέστησα 2: amener à la défection ;

ἄχθομαι 4: ( aor ἠχθόμην , 3ème p ἤχθετο ) : + D : être affligé, fâché de, supporter avec peine, s’irriter de ;

βάρϐαρος ‚ βαρϐάρου (ὁ) 1: le barbare (= le non-grec)

βαρύνω : mécontenter, irriter ; // M βαρύνομαι : (+A) supporter avec peine ;

βασιλεύς , βασιλέως 1: le Roi, le Grand Roi (= le roi de Perse)

βασιλικῶς : de façon royale, royalement, d’une manière digne d’un roi

βλάπτω (futur βλάψω , aor ἔϐλαψα, impf ἔβλαπτον 2: +A nuire à, porter atteinte à , faire du mal à;

βοηθέω , βοηθῶ  1: + D : aider, aller au secours de 

Βοιωτός , οῦ (ὁ) : adj ou nom : Béotien (la Béotie : juste au Nord-Ouest de l’Attique, capitale Thèbes)

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien) 1: ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι  1: advenir, arriver, se produire  

γοῦν  3: ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas 

δείδω 1: δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ;part pft δεδοικώς , δεδοικότος ; part aor δείσας , δείσαντος ; inf pft : δεδιέναι ; part pft δεδίως D pl δεδίοσι  ) 1: craindre, redouter, avoir peur de

δεινότης , δεινότητος (ἡ) : habileté (dans l’action), ingéniosité, talent

διαπράττω 2: (aor διέπραξα ; aor M 3ème p pl διεπράξαντο ) : 1 faire jusqu’au bout, achever ; // M : + infinitive : faire en sorte que, faire que ;

διατελέω , ῶ 2: (impf διετέλουν ) : + participe ou adj : passer sa vie ou son temps à, ne pas cesser de, continuer à  ;

διατριβή , ῆς (ἡ) 4: 1 occupation, étude ; amusement, distraction, conversation, temps perdu ; 3 lieu pour passer le temps ;

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; impér. δίδου ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ; inf pft δεδωκέναι , part pft δεδωκώς ; imp aor δός , δότε ; ) : donner, confier;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: la réputation, la renommée; la gloire ;

δυνατός , ή, όν 2: puissant  (sup. δυνατώτατος ) 

δυστυχία , ας (ἡ) : le malheur, la mauvaise fortune

ἐκπλέω (f ἐκπλεύσομαι ; part aor κπλεύσας ) 3: prendre la mer, embarquer, s’embarquer

ἐνδίδωμι : ( inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ) : fléchir, faiblir , s’abandonner à (+ D)

ἕνεκα ( οὕνεκα , εἵνεκα , ἕνεκεν ) 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : à cause de, à propos de ; en ce qui concerne ;

ἐπιστέλλω 4: ( inf aor ἐπιστεῖλαι ) : 1 écrire à, dire par lettre ; 2 ὅπως + subj. : envoyer l’ordre de

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, vite

ἐχθρός , ά, όν (superlatif ἔχθιστος ,η,ον) 1: ennemi (privé), hostile ; + D: ennemi de 

ἤδη 1: déjà

ἡδονή , ἡδονῆς (ἡ) 2: le plaisir

ἦθος , ἤθους (τό) 3: le caractère

ἡσυχῇ : adv. : doucement, en douce, en secret, secrètement

θαυμάζω 1: ( impf ἐθύμαζον ): regarder avec étonnement ou admiration, admirer

ἰσχύω 4: ( aor ἴσχυσα ) : 1 être fort, valide , vigoureux ; 2 s’imposer, être puissant, avoir de l’influence

Ἰωνία , ας (ἡ) : l’Ionie (côte ouest d’Asie Mineure)

κακοήθης , ης,ες : méchant, perfide

καλέω / καλῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ; inf pr καλεῖν, part pr καλῶν , καλοῦντος ) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

κάλλιστος , η, ον 1: très beau, le plus beau, magnifique, admirable

κατά + A 1: avec une indication de temps, sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour , quotidiennement) ;

κατά + A 1: dans toute l’étendue de, de ;

καταφυγή , καταφυγῆς (ἡ) : le refuge, lieu de refuge

κοινωνέω / κοινων3: ( impf 3ème p sg ἐκοινώνει ) : avoir en commun, partager une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

κολακεύω : flatter 

κτάομαι , κτῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ; pl que pft 3ème p sg  ἐκέκτητο ; part pr κτώμενος ; ) : acquérir (pft : posséder) ;

κυζικηνός , οῦ (ὁ) : l’habitant de Cyzique (ville et île de la Propontide, juste au sud de la Mer Noire), le Cizicénien ;

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

λειμών , λειμῶνος (ὁ) : tout endroit humide ; la prairie, la pelouse, le pré

Λέσϐιος , Λεσϐία , Λέσϐιον : de Lesbos (île ionienne de la mer Egée) ; Lesbien, habitant de Lesbos ;

λόγος , ου (ὁ) 1: le discours, le propos, le bruit; / λόγος ἔχει + infinitive : le bruit court que ...

μάλιστα 1: très, tout à fait; le plus

μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: le plus grand, le plus important

μισέλλην , μισέλληνος : qui déteste les Grecs, mishellène

οἴκοθεν : de la maison (-θεν : origine), de chez eux, de chez soi

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de; // expr. : ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ;

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

οὖν 1: 1 donc, par conséquent ; eh bien donc; 2 alors ;

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait

παρά + D 1: auprès de, chez

παράδεισος , ου (ὁ) : le paradis, le parc, le jardin (G pl παραδείσων )

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : a) procurer, fournir; b) susciter, inspirer;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; placé après le nom précédé de son article : l’ensemble de... ;

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ; pl que pft, 1ère p sg : ἐπεπόνθειν ; part pft : πεπονθώς ) : 1 éprouver (en bien ou en mal) ; 2 souffrir; κακῶς πάσχω : être blessé (mort

πείθομαι 1: ( πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα ) : + D : 1 se fier à, en croire à ; pft : j’ai confiance; 2 obéir à ; // P πείθομαι 1: ( πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι ; part pft P : πεισθείς, πεισθέντος ) : être persuadé, se laisser persuader, croire ( ὡς : que )

περισσῶς / περιττῶς : extrêmement

περιττός , ή, όν : extraordinaire, raffiné, prodigieux 

Πέρσης , ου (ὁ) : le Perse (G pl Περσῶν )

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux, abondant ; le plus considérable, le plus grand, très grand ; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la plupart de (+ G) ;

πολλ adverbial 1: beaucoup

πολύτροπος , ος, ον : aux nombreux tours ; ingénieux, rusé, souple, changeant ;

πράξις , πράξεως (ἡ) 1: l’action

πρεσβεύω 3: ( aor ἐπρέσϐευσα ) : envoyer des ambassadeurs

πρό + G 1: avant;

προγιγνώσκω : ( part aor προγνούς ) : apprendre à l’avance

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : appeler par un nom

προσοράω , ῶ : ( inf aor προσιδεῖν ) : voir, regarder vers, lever les yeux vers, considérer

προχωρέω / προχωρῶ : réussir ;

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier ;

Σικελία , Σικελίας (ἡ) : la Sicile

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général 

συγγίγνομαι : ( inf aor συγγενέσθαι ) : vivre avec, fréquenter

συμπράττω (f συμπράξω ) : agir avec ou de concert avec (+D), aider, soutenir

συνδιαιτάομα / συνδιαιτῶμαι : ( inf pr συνδιαιτᾶσθαι ) : vivre avec qqn, vivre ensemble

συσχολάζω : être compagnon d’étude, ou de loisir

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: 1 tout le reste ; 2 accusatif de relation : quant au reste, pour le reste

τίθεμαι 1: ( θήσομαι , ἐθέμην , τέθειμαι ; aor.2 M 3ème p sg ἔθετο ; ) : instituer ; décider (+inf : de) ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ;

ὑγιεινός , , όν : qui donne la santé, salutaire, salubre, hygiénique

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + attribut du sujet : se trouver, être ;

ὑπέρ + G 1: pour, au sujet de,  dans l’intérêt de

ὑπερϐάλλω 3: dépasser ; surpasser ;

Φαρνάϐαζος , Φαρναβάζου (ὁ) : Pharnabaze, satrape de Bithynie et Phrygie sous Artaxerxès II

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; impf ἔφευγον; ) : 1 fuir, s’enfuir ; 2 éviter ( + inf. : de)

φθονέω , ῶ  2: envier, jalouser, haïr

φθόνος , ου (ὁ) 3: jalousie, envie

φιλοπόνηρος , ος,ον : qui se plaît dans la société des méchants, pervers

φιλότιμος , ος , ον : ( sup φιλοτιμότατος ) : qui aime les honneurs, ambitieux ;

φιλοφροσύνη , ης (ἡ) : 1 bienveillance ; 2 sentiment de bonne humeur, gaieté ;

φοβέομαι , φοβοῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part pr φοβούμενος ; part aor φοϐηθείς ; ) : éprouver de la crainte, avoir peur

φύσις , φύσεως (ἡ) 1: le naturel

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν D pl χάρισιν ) : agrément, jouissance ; charme ;

χείρ , χειρός (ἡ) 1: ( A pl χεῖρας; D pl χέρσι / χέρσιν ) : la main; / εἰς χεῖρας ἰέναι + G : tomber entre les mains de ;

Χῖος , Χίου : de Khios ( île de la côte ionienne) ; habitant de Khios ;

ὡμός , ή, όν : 1 vert ( = pas mûr); 2 cru ; 3 non adouci : dur, cruel, inhumain ;

ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ; οὕτως ὥστε : tellement que, tant et si bien que, au point de. ( ὥσθ’ devant esprit rude )


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

αἱρέομαι ,οῦμαι 1: ( αἱρήσομαι , εἱλόμην – 3ème p pl εἵλοντο -, ᾕρημαι ; inf aor. : ἑλέσθαι ) : choisir ( + inf : de);

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier 

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ; inf. aor. ἀποκτεῖναι ) : tuer, exécuter, mettre à mort

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  

βάρϐαρος ‚ βαρϐάρου (ὁ) 1: le barbare (= le non-grec)

βασιλεύς , βασιλέως 1: le Roi, le Grand Roi (= le roi de Perse)

βοηθέω , βοηθῶ  1: + D : aider, aller au secours de 

γίγνομαι / γίνομαι (koïnè et ionien) 1: ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι  1: advenir, arriver, se produire  

δείδω 1: δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ;part pft δεδοικώς , δεδοικότος ; part aor δείσας , δείσαντος ; inf pft : δεδιέναι ; part pft δεδίως D pl δεδίοσι  ) 1: craindre, redouter, avoir peur de

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; impér. δίδου ; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ; inf pft δεδωκέναι , part pft δεδωκώς ; imp aor δός , δότε ; ) : donner, confier;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: la réputation, la renommée; la gloire ;

ἕνεκα ( οὕνεκα , εἵνεκα , ἕνεκεν ) 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : à cause de, à propos de ; en ce qui concerne ;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, vite

ἐχθρός , ά, όν (superlatif ἔχθιστος ,η,ον) 1: ennemi (privé), hostile ; + D: ennemi de 

ἤδη 1: déjà

θαυμάζω 1: ( impf ἐθύμαζον ): regarder avec étonnement ou admiration, admirer

καλέω / καλῶ 1: ( καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ; inf pr καλεῖν, part pr καλῶν , καλοῦντος ) : appeler, nommer, donner une appellation ou un nom;

κάλλιστος , η, ον 1: très beau, le plus beau, magnifique, admirable

κατά + A 1: 1 dans toute l’étendue de, de ; 2 avec une indication de temps, sens distributif : pour chaque, par ... (καθ΄ ἡμέραν : chaque jour, jour après jour, jour par jour , quotidiennement) ;

κτάομαι , κτῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ; pl que pft 3ème p sg  ἐκέκτητο ; part pr κτώμενος ; ) : acquérir (pft : posséder) ;

λόγος , ου (ὁ) 1: le discours, le propos, le bruit; / λόγος ἔχει + infinitive : le bruit court que ...

μάλιστα 1: très, tout à fait; le plus

μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: le plus grand, le plus important

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de; // expr. : ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ;

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

οὖν 1: 1 donc, par conséquent ; eh bien donc; 2 alors ;

παρά + D 1: auprès de, chez

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : a) procurer, fournir; b) susciter, inspirer;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; placé après le nom précédé de son article : l’ensemble de... ;

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ; pl que pft, 1ère p sg : ἐπεπόνθειν ; part pft : πεπονθώς ) : 1 éprouver (en bien ou en mal) ; 2 souffrir; κακῶς πάσχω : être blessé (mort

πείθομαι 1: ( πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα ) : + D : 1 se fier à, en croire à ; pft : j’ai confiance; 2 obéir à ; // P πείθομαι 1: ( πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι ; part pft P : πεισθείς, πεισθέντος ) : être persuadé, se laisser persuader, croire ( ὡς : que )

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux, abondant ; le plus considérable, le plus grand, très grand ; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la plupart de (+ G) ;

πολλ adverbial 1: beaucoup

πράξις , πράξεως (ἡ) 1: l’action

πρό + G 1: avant;

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier ;

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général 

τἆλλα = τὰ ἄλλα 1: 1 tout le reste ; 2 accusatif de relation : quant au reste, pour le reste

τίθεμαι 1: ( θήσομαι , ἐθέμην , τέθειμαι ; aor.2 M 3ème p sg ἔθετο ; ) : instituer ; décider (+inf : de) ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ;

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + attribut du sujet : se trouver, être ;

ὑπέρ + G 1: pour, au sujet de,  dans l’intérêt de

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; impf ἔφευγον; ) : 1 fuir, s’enfuir ; 2 éviter ( + inf. : de)

φύσις , φύσεως (ἡ) 1: le naturel

χάρις , ιτος (ἡ) 1 : (Α χάριν D pl χάρισιν ) : agrément, jouissance ; charme ;

χείρ , χειρός (ἡ) 1: ( A pl χεῖρας; D pl χέρσι / χέρσιν ) : la main; / εἰς χεῖρας ἰέναι + G : tomber entre les mains de ;

ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ; οὕτως ὥστε : tellement que, tant et si bien que, au point de. ( ὥσθ’ devant esprit rude )


Fréquence 2 :

ἄρχων , ἄρχοντος () 2: le magistrat, le gouvernant

ἀφίστημι (aor ἀπέστησα 2: amener à la défection ;

βλάπτω (futur βλάψω , aor ἔϐλαψα, impf ἔβλαπτον 2: +A nuire à, porter atteinte à , faire du mal à;

διαπράττω 2: (aor διέπραξα ; aor M 3ème p pl διεπράξαντο ) : 1 faire jusqu’au bout, achever ; // M : + infinitive : faire en sorte que, faire que ;

διατελέω , ῶ 2: (impf διετέλουν ) : + participe ou adj : passer sa vie ou son temps à, ne pas cesser de, continuer à  ;

δυνατός , ή, όν 2: puissant  (sup. δυνατώτατος ) 

ἡδονή , ἡδονῆς (ἡ) 2: le plaisir

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

φθονέω , ῶ  2: envier, jalouser, haïr

φοβέομαι , φοβοῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part pr φοβούμενος ; part aor φοϐηθείς ; ) : éprouver de la crainte, avoir peur


Fréquence 3 :

ἁπλόος / ἁπλοῦς , ῆ, οῦν 3: franc, honnête ;

ἀσκέω , ῶ 3: (part pft passif ἠσκημένος,η,ον) : travailler avec art, façonner avec art, parer

ἀσφάλεια , ἀσφαλείας (ἡ) 3: la sûreté, sécurité

γοῦν  3: ce qui est sûr, c’est que... ; en tout cas 

ἐκπλέω (f ἐκπλεύσομαι ; part aor κπλεύσας ) 3: prendre la mer, embarquer, s’embarquer

ἦθος , ἤθους (τό) 3: le caractère

κοινωνέω / κοινων3: ( impf 3ème p sg ἐκοινώνει ) : avoir en commun, partager une chose (G) avec qqn (D), s’associer à qqn pour qqch

παντάπασι (ν) 3: absolument, tout à fait

πρεσβεύω 3: ( aor ἐπρέσϐευσα ) : envoyer des ambassadeurs

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : appeler par un nom

ὑπερϐάλλω 3: dépasser ; surpasser ;

φθόνος , ου (ὁ) 3: jalousie, envie


Fréquence 4 :

ἄχθομαι 4: ( aor ἠχθόμην , 3ème p ἤχθετο ) : + D : être affligé, fâché de, supporter avec peine, s’irriter de ;

διατριβή , ῆς (ἡ) 4: 1 occupation, étude ; amusement, distraction, conversation, temps perdu ; 3 lieu pour passer le temps ;

ἐπιστέλλω 4: ( inf aor ἐπιστεῖλαι ) : 1 écrire à, dire par lettre ; 2 ὅπως + subj. : envoyer l’ordre de

ἰσχύω 4: ( aor ἴσχυσα ) : 1 être fort, valide , vigoureux ; 2 s’imposer, être puissant, avoir de l’influence


Ne pas apprendre :

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

ἀνάλωτος , ος, ον : qui ne peut être pris , incorruptible, inaccessible

ἀντικολακεύω : flatter en retour

ἀπόστασις , ἀποστάσεως (ἡ) : la défection

ἄτεγκτος , ος, ον : qu’on ne peut amollir ; inébranlable ; insensible à (+D) ;

βαρύνω : mécontenter, irriter ; // M βαρύνομαι : (+A) supporter avec peine ;

βασιλικῶς : de façon royale, royalement, d’une manière digne d’un roi

Βοιωτός , οῦ (ὁ) : adj ou nom : Béotien (la Béotie : juste au Nord-Ouest de l’Attique, capitale Thèbes)

δεινότης , δεινότητος (ἡ) : habileté (dans l’action), ingéniosité, talent

δυστυχία , ας (ἡ) : le malheur, la mauvaise fortune

ἐνδίδωμι : ( inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ) : fléchir, faiblir , s’abandonner à (+ D)

ἡσυχῇ : adv. : doucement, en douce, en secret, secrètement

Ἰωνία , ας (ἡ) : l’Ionie (côte ouest d’Asie Mineure)

κακοήθης , ης,ες : méchant, perfide

καταφυγή , καταφυγῆς (ἡ) : le refuge, lieu de refuge

κολακεύω : flatter 

κυζικηνός , οῦ (ὁ) : l’habitant de Cyzique (ville et île de la Propontide, juste au sud de la Mer Noire), le Cizicénien ;

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

λειμών , λειμῶνος (ὁ) : tout endroit humide ; la prairie, la pelouse, le pré

Λέσϐιος , Λεσϐία , Λέσϐιον : de Lesbos (île ionienne de la mer Egée) ; Lesbien, habitant de Lesbos ;

μισέλλην , μισέλληνος : qui déteste les Grecs, mishellène

οἴκοθεν : de la maison (-θεν : origine), de chez eux, de chez soi

παράδεισος , ου (ὁ) : le paradis, le parc, le jardin (G pl παραδείσων )

περισσῶς / περιττῶς : extrêmement

περιττός , ή, όν : extraordinaire, raffiné, prodigieux 

Πέρσης , ου (ὁ) : le Perse (G pl Περσῶν )

πολύτροπος , ος, ον : aux nombreux tours ; ingénieux, rusé, souple, changeant ;

προγιγνώσκω : ( part aor προγνούς ) : apprendre à l’avance

προσοράω , ῶ : ( inf aor προσιδεῖν ) : voir, regarder vers, lever les yeux vers, considérer

προχωρέω / προχωρῶ : réussir ;

Σικελία , Σικελίας (ἡ) : la Sicile

συγγίγνομαι : ( inf aor συγγενέσθαι ) : vivre avec, fréquenter

συμπράττω (f συμπράξω ) : agir avec ou de concert avec (+D), aider, soutenir

συνδιαιτάομα / συνδιαιτῶμαι : ( inf pr συνδιαιτᾶσθαι ) : vivre avec qqn, vivre ensemble

συσχολάζω : être compagnon d’étude, ou de loisir

ὑγιεινός , , όν : qui donne la santé, salutaire, salubre, hygiénique

Φαρνάϐαζος , Φαρναβάζου (ὁ) : Pharnabaze, satrape de Bithynie et Phrygie sous Artaxerxès II

φιλοπόνηρος , ος,ον : qui se plaît dans la société des méchants, pervers

φιλότιμος , ος , ον : ( sup φιλοτιμότατος ) : qui aime les honneurs, ambitieux ;

φιλοφροσύνη , ης (ἡ) : 1 bienveillance ; 2 sentiment de bonne humeur, gaieté ;

Χῖος , Χίου : de Khios ( île de la côte ionienne) ; habitant de Khios ;

ὡμός , ή, όν : 1 vert ( = pas mûr); 2 cru ; 3 non adouci : dur, cruel, inhumain ;


Comparaison de traductions :

Τὸ μὲν γὰρ πολύτροπον καὶ περιττὸν αὐτοῦ τῆς δεινότητος, οὐκ ὢν ἁπλοῦς, ἀλλὰ κακοήθης καὶ φιλοπόνηρος, ἐθαύμαζεν ὁ βάρβαρος·

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Les mille facettes de sa prodigieuse habileté émerveillaient un barbare qui ne se piquait guère de droiture et unissait la méchanceté à la perversité.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Sa souplesse et son habileté exceptionnelles faisaient l’admiration du Barbare, qui lui-même n’avait guère de loyauté : c’était un être méchant, attiré par les scélérats.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Les mille ressources de son extraordinaire habileté : voilà ce qu'admirait le barbare, lui-même tortueux, de tempérament vicieux et méchant.Retour en haut du texte