Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

25 Jeux de dupes à Samos

Alcibiade, Astyochos, PhrynichosJeux de dupes à Samos

Alcibiade, Astyochos, Phrynichos


1 Ἀπογνοὺς οὖν ὁ Ἀλκιβιάδης τὰ τῶν Σπαρτιατῶν ὡς ἄπιστα, καὶ φοβούμενος τὸν Ἆγιν, ἐκάκου καὶ διέβαλλε πρὸς τὸν Τισσαφέρνην, οὐκ ἐῶν βοηθεῖν αὐτοῖς προθύμως οὐδὲ καταλύειν τοὺς Ἀθηναίους, ἀλλὰ γλίσχρως χορηγοῦντα θλίβειν καὶ ἀποκναίειν ἀτρέμα, καὶ ποιεῖν ἀμφοτέρους βασιλεῖ χειροήθεις καὶ καταπόνους ὑπ' ἀλλήλων. 2 Ὁ δ' ἐπείθετο ῥᾳδίως καὶ δῆλος ἦν ἀγαπῶν καὶ θαυμάζων, ὥστ' ἀποβλέπεσθαι τὸν Ἀλκιβιάδην ἑκατέρωθεν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, τοὺς δ' Ἀθηναίους μεταμέλεσθαι τοῖς γνωσθεῖσι περὶ αὐτοῦ κακῶς πάσχοντας, ἄχθεσθαι δὲ κἀκεῖνον ἤδη καὶ φοβεῖσθαι, μή, παντάπασι τῆς πόλεως ἀναιρεθείσης, ὑπὸ Λακεδαιμονίοις γένηται μισούμενος.


3 Ἐν δὲ τῇ Σάμῳ τότε πάντα τὰ πράγματα τοῖς Ἀθηναίοις σχεδὸν ὑπῆρχε · κἀκεῖθεν ὁρμώμενοι τῇ ναυτικῇ δυνάμει τὰ μὲν ἀνεκτῶντο τῶν ἀφεστώτων, τὰ δ' ἐφύλαττον, ἁμῶς γέ πως ἔτι τοῖς πολεμίοις κατὰ θάλατταν ὄντες ἀξιόμαχοι, 4 Τισσαφέρνην δὲ φοβούμενοι καὶ τὰς λεγομένας ὅσον οὔπω παρεῖναι Φοινίσσας τριήρεις, πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν οὔσας, ὧν ἀφικομένων οὐδεμία σωτηρίας ἐλπὶς ὑπελείπετο τῇ πόλει. 5 Ταῦτα δ' εἰδὼς ὁ Ἀλκιβιάδης ἔπεμπε κρύφα πρὸς τοὺς ἐν Σάμῳ δυνατοὺς τῶν Ἀθηναίων, ἐλπίδας ἐνδιδοὺς παρέξειν τὸν Τισσαφέρνην φίλον, οὐ τοῖς πολλοῖς χαριζόμενος οὐδὲ πιστεύων ἐκείνοις, ἀλλὰ τοῖς ἀρίστοις, εἰ τολμήσειαν, ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενοι καὶ παύσαντες ὑβρίζοντα τὸν δῆμον, αὐτοὶ δι' αὑτῶν σῴζειν τὰ πράγματα καὶ τὴν πόλιν.


6 Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι σφόδρα προσεῖχον τῷ Ἀλκιβιάδῃ· τῶν δὲ στρατηγῶν εἷς, Φρύνιχος ὁ Δειραδιώτης, ὑποπτεύσας (ὅπερ ἦν) τὸν Ἀλκιβιάδην οὐθέν τι μᾶλλον ὀλιγαρχίας ἢ δημοκρατίας δεόμενον, ζητοῦντα δὲ πάντως κατελθεῖν, ἐκ διαβολῆς τοῦ δήμου προθεραπεύειν καὶ ὑποδύεσθαι τοὺς δυνατούς, ἀνθίστατο. 7 Κρατούμενος δὲ τῇ γνώμῃ καὶ φανερῶς ἤδη τοῦ Ἀλκιβιάδου γεγονὼς ἐχθρός, ἐξήγγειλε κρύφα πρὸς Ἀστύοχον τὸν τῶν πολεμίων ναύαρχον, ἐγκελευόμενος φυλάττεσθαι καὶ συλλαμβάνειν ὡς ἐπαμφοτερίζοντα τὸν Ἀλκιβιάδην. Ἐλελήθει δ' ἄρα προδότης προδότῃ διαλεγόμενος. 8 Τὸν γὰρ Τισσαφέρνην ἐκπεπληγμένος ὁ Ἀστύοχος, καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην ὁρῶν παρ' αὐτῷ μέγαν ὄντα, κατεμήνυσε τὰ τοῦ Φρυνίχου πρὸς αὐτούς. 9 Ὁ δ' Ἀλκιβιάδης εὐθὺς εἰς Σάμον ἔπεμψε τοὺς τοῦ Φρυνίχου κατηγορήσοντας. Ἀγανακτούντων δὲ πάντων καὶ συνισταμένων ἐπὶ τὸν Φρύνιχον, οὐχ ὁρῶν ἑτέραν διαφυγὴν ἐκ τῶν παρόντων, ἐπεχείρησεν ἰάσασθαι μείζονι κακῷ τὸ κακόν. 10 Αὖθις γὰρ ἔπεμψε πρὸς τὸν Ἀστύοχον, ἐγκαλῶν μὲν ὑπὲρ τῆς μηνύσεως, ἐπαγγελλόμενος δὲ τὰς ναῦς καὶ τὸ στρατόπεδον τῶν Ἀθηναίων ὑποχείριον αὐτῷ παρέξειν.


11 Οὐ μὴν ἔβλαψέ γε τοὺς Ἀθηναίους ἡ τοῦ Φρυνίχου προδοσία διὰ τὴν Ἀστυόχου παλιμπροδοσίαν· καὶ γὰρ ταῦτα κατεῖπε τοῦ Φρυνίχου πρὸς τοὺς περὶ τὸν Ἀλκιβιάδην. 12 Ὁ δὲ Φρύνιχος προαισθόμενος καὶ προσδεχόμενος δευτέραν κατηγορίαν παρὰ τοῦ Ἀλκιβιάδου, φθάσας αὐτὸς προεῖπε τοῖς Ἀθηναίοις, ὅτι μέλλουσιν ἐπιπλεῖν οἱ πολέμιοι, καὶ παρῄνεσε πρὸς ταῖς ναυσὶν εἶναι καὶ περιτειχίσαι τὸ στρατόπεδον. 13 Ἐπεὶ δέ, πραττόντων ταῦτα τῶν Ἀθηναίων, ἧκε γράμματα πάλιν παρὰ τοῦ Ἀλκιβιάδου, φυλάττεσθαι κελεύοντος τὸν Φρύνιχον ὡς προδιδόντα τοῖς πολεμίοις τὸν ναύσταθμον, ἠπίστησαν, οἰόμενοι τὸν Ἀλκιβιάδην, εἰδότα σαφῶς τὴν τῶν πολεμίων παρασκευὴν καὶ διάνοιαν, ἀποχρῆσθαι πρὸς τὴν τοῦ Φρυνίχου διαβολὴν οὐκ ἀληθῶς. 14 Ὕστερον μέντοι τὸν Φρύνιχον ἑνὸς τῶν περιπόλων Ἕρμωνος ἐν ἀγορᾷ πατάξαντος ἐγχειριδίῳ καὶ διαφθείραντος, οἱ Ἀθηναῖοι δίκης γενομένης τοῦ μὲν Φρυνίχου προδοσίαν κατεψηφίσαντο τεθνηκότος, τὸν δ' Ἕρμωνα καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ συστάντας ἐστεφάνωσαν.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 23 24)

1

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ; part aor ἀπογνούς ; part pft ἀπεγνωκώς ;) : + G : renoncer à ;

ὡς + participe ou + adj.  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ;

ἄπιστος , ος, ον 3: non digne de foi, non fiable ;

κακόω / κακῶ : (impf ἐκάκουν ) : maltraiter, faire du tort à

ἐκάκου ... διέβαλλε : imparfaits inchoatif : «  se mit à ... » ; complément s e τοὺς Σπαρτιάτας;

διαβάλλω , διαβαλῶ , διέϐαλον , διαβέϐληκα (impft διέϐαλλον ) 2: calomnier, accuser, s’en prendre à, décrier

ἐάω / ἐῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω ; impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: laisser, permettre; / avec négation + inf : ne pas permettre de, aviser ou conseiller de ne pas faire ;

καταλύω 2: détruire

γλίσχρως : petitement, chichement, mesquinement

χορηγέω , ῶ 4: 1 exercer la chorégie (liturgie), être chorège ; 2 pourvoir aux besoins ;

θλίϐω : resserrer, comprimer, opprimer

ἀποκναίω : écorcher, gratter ; user ;

ἀτρέμα adv. : lentement, doucement ;

ποιέω , ποιῶ 1: + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD)

ἀμφότεροι ,αι,α 1: les deux, tous les deux

χειροήθης , ης,ες : maniable, apprivoisé , soumis

κατάπονος , ος,ον : complètement fatigué, épuisé

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de, du fait de , à cause de; 2 avec un vb passif : par ;

ἀλλήλους , ἀλλήλων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres...

2

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c’est clair; δῆλός ἐστι + participe : il est clair qu’il .... ; δῆλός εἰμι... + participe : il est clair que je…

ἀγαπάω / ἀγαπῶ 2: chérir, aimer 

ἀποβλέπω 4: (aor ἀπέϐλεψα ) : tourner les yeux, tenir le regard fixé; / : être l’objet de l’attention, être le point de mire de ;

ἑκατέρωθεν : des deux côtés

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec ( D pl Ἕλλησιν ; G pl Ἑλλήνων )

μεταμέλομαι : (+ D) : se repentir de

τοῖς γνωσθεῖσι : neutre

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (subj aor, 3ème p pl : γνῶσι ; part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; part aor P γνωσθείς) 1: choisir, décréter, décider;

περί + 1: au sujet de, à propos de ;

κακῶς πάσχοντας : participe à valeur causale, accordé à τοὺς δ' Ἀθηναίους

ἄχθομαι 4: être affligé, fâché;

κἀκεῖνον = καὶ ἐκεῖνον (Alcibiade)

ἤδη 1: 1 déjà, dès lors, désormais; avec un accusatif de temps, exprime depuis combien de temps une action dure : ἤδη ... πολὺν χρόνον : depuis longtemps, il y a longtemps que ... ; alors ; 2 maintenant ; 3 dans ces circonstances

παντάπασι τῆς πόλεως ἀναιρεθείσης : G abs à valeur d’hypothèse

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ; subj ἀναιρῇ ; part aor P : ἀναιρεθείς ) : anéantir

ὑπό + D 1: au pouvoir de

μισέω / μισῶ  1: haïr, détester;

μισούμενος: participe passif à valeur causale

3

Σάμος , ου (ἡ) : Samos, île de la mer Egée

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 chose ( au sens très général); // pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: les affaires, les événements, la situation ;

σχεδόν 3: presque 

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ἐκεῖθεν :à partir de là, de là-bas ( κἀκεῖθεν = καί + ἐκεῖθεν )

ὁρμάω / ὁρμῶ 2: (aor : ὥρμησα  ; pft : ὥρμηκα ) : intr. et MP ὁρμάομαι / ὁρμῶμαι  : se mettre en mouvement, s’élancer, partir 

ναυτικός , ή, όν 4: marin, maritime

τῇ ναυτικῇ δυνάμει : D de moyen ( « avec... ») ; τὰ μέν τῶν ἀφεστώτων , τὰ δ'... : le G partitif du participe pft ἀφεστώς de ἀφίστημι précise le sens de τὰ μέν ... τὰ δέ : ceux des alliés qui avaient fait défection d’une part ... les autres...

ἀνακτάομαι / ἀνακτῶμαι : (impf 3ème p pl ἀνεκτῶντο ) : recouvrer, ramener à soi

ἀφίστημι (aor A ἀπέστησα ;2: amener à la défection ; // M et formes secondes ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , inf aor 2 : ἀποστῆναι ; ἀφέστηκα ; part pft2 ἀφεστώς ) 2: se dérober à ; faire défection ;

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα impf ἐφύλαττον ) : A surveiller ; / M : prendre garde à, se garder de, se garantir contre ;

ἁμῶς / ἁμῶς γέ πως : de quelque façon, d’une manière quelconque

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ; 3 pourtant (indique une restriction)

πως 3: (enclitique) e n quelque sorte, de quelque façon, en quelque manière, de quelque manière

ἔτι  1: encore

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

θάλασσα , θαλάσσης / θάλαττα , θαλάττης (ἡ) 2: la mer

ἀξιόμαχος , ος,ον : + D : capable de combattre, assez fort

4

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : dire; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit ;

constr . : τὰς λεγομένας ... ὅσον οὔπω παρεῖναι Φοινίσσας τριήρεις : παρεῖναι complète λεγομένας

ὅσον adv.: à peu près, environ ; // expr : ὅσον οὔπω : littt : tout juste si ne pas encore => presque tout de suite, très prochainement ;

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ) : être présent, être là, être près de, être tout près, se présenter ; τὰ παρόντα ,ων : les choses qu’on a sous la main ; la situation actuelle, le moment présent ;

Φοίνισσα , Φοινίσσης : Phénicienne

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

πεντήκοντα indécl.: cinquante

ἑκατόν : cent

ἀφικνέομαι , οῦμαι 1: ( ἀφίξομαι , ἀφίκομην , ἀφῖγμαι ) : arriver; +Α : arriver parmi

constr : τριήρεις ... , ὧν ἀφικομένων οὐδεμία σωτηρίας ἐλπὶς ὑπελείπετο τῇ πόλει : hellénisme : le relatif forme G absolu avec ἀφικομένων : littt : « lesquelles étant arrivées » etc.... ce participe a valeur d’hypothèse ; traduire par 2 propositions coordonnées : « et si elles arrivaient » etc...

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ὑπολείπω 3: ( ὑπολείψω , ὑπέλιπον , ὑπολέλοιπα ; impf ΜP3ème p sg ὑπελείπετο ) : laisser derrière ; // MP être laissé derrière, rester

5

εἰδώς , υῖα, ός (G εἰδότος ), υῖα, ός 1: sachant (participe du verbe οἶδα : savoir)

κρύφα : en cachette, en secret

ἐνδίδωμι : ( inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ; part pr ἐνδιδούς ) : procurer, fournir, donner ;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : + attribut du COD : rendre 

φίλος , η, ον 1: adj. amical, ami

χαρίζομαι 2: être agréable à , faire plaisir à (+ D)

à partir de χαριζόμενος , ce sont la pensée ou les propos d’Alcibiade qui sont rapportés, un Alcibiade qui, alors, en 412, n’a donc rien de démocrate !

ἄριστος , η, ον : le plus brave, très brave, le meilleur; très bon; excellent, remarquable, accompli ; // οἱ ἄριστοι, ἀρίστων (pol.) : les meilleurs, c-à-d les aristocrates ;

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα ) : oser , avoir le courage de ;

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave, honnête, noble, vertueux

παύω 1: ( part aor παύσας , παύσαντος ) : faire cesser; / +A de la personne +G de la chose : détourner qqn de qqch, débarrasser qqn de, faire en sorte que qqn s’abstienne de qqch , ou de faire (part. accordé à l’A) qqch;

ὑβρίζω 1: 1 se conduire avec orgueil ou violence ; 2 εἰς + Α : outrager qqn ; maltraiter ; // M ὑβρίζομαι : outrager, faire injure

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique), la masse ;

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ) : sauver

6

σφόδρα 2 : fortement, tout à fait, très

προσέχω / προσίσχω 2: (impft προσεῖχον ) : + D : obéïr à, être dévoué à ;

Φρύνιχος , Φρυνίχου (ὁ) : Phrynikhos, général athénien

Δειραδιώτης , ου : du dème Deirades

ὑποπτεύω : soupçonner que (+ infve )

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément, celui qui, ce que

οὐθέν τι = οὐδέν τι adv. (« nullement, en rien »)

ὀλιγαρχία , ας (ἡ) 2: l’oligarchie

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

δημοκρατία , ας (ἡ) 2: la démocratie , le gouvernement du peuple

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; part pr δεόμενος ; ) : + G avoir besoin de, être en manque de, désirer 

ζητέω / ζητῶ 1: ( part pr ζητῶν, ζητοῦντος ) : 1 chercher, rechercher ; + inf : chercher à, désirer ; 2 faire des recherches sur, faire une enquête, étudier ;

πάντως : 1 absolument, totalement, tout à fait ; 2 en tout cas; dans tous les cas ;

κατέρχομαι ( κατελεύσομαι , κατῆλθον , κατελήλυθα ; inf aor καθελθεῖν ; ) 3: rentrer, revenir

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 à partir de; 2 au moyen de ;

διαβολή , διαβολῆς (ἡ) 3: accusation, calomnie, attaque calomnieuse

προθεραπεύω : bien disposer à l’avance, se ménager qqn

ὑποδύομαι : 1 s’insinuer, se glisser dans ; 2 s’insinuer dans les bonnes grâces de, se gagner la faveur de ; 3 : + G: sortir de dessous

ἀνθίστημι : se dresser contre ; tenir tête, résister ; (M ἀνθ-ίσταμαι )

7

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα ) 1: / avec D instrumental : vaincre au moyen de, l’emporter par 

κρατούμενος : passif => κρατούμενος τῇ γνώμῃ ( datif de point de vue ) : « vaincu en ce qui concernait son avis »

γνώμη , ης (ἡ) 1: la conception, l’opinion, le sentiment, l’idée ; l’avis ;

φανερῶς 2: visiblement ; ouvertement, publiquement ;

ἐξαγγέλλω : ( aor ἐξήγγειλα ) : porter une nouvelle, faire un rapport ; + part : faire rapport de + inf.

Ἀστύοχος , ου (ὁ) : Astyokhos

ναύαρχος , ου (ὁ) : commandant (d’une flotte), amiral

ἐγκελεύομαι : encourager, pousser, exhorter à

συλλαμϐάνω 3: ( συλλήψομαι , συνέλαϐον , συνείληφα ) :, arrêter, capturer, faire prisonnier,  incarcérer;

ὡς + participe ou + adj.  1: en tant que, comme;

ἐπαμφοτερίζω : être équivoque, être des deux côtés à la fois, être agent double

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; pl que pft : ἐλελήθη ; inf aor λαθεῖν ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue)

ἄρα adv.  1: or

προδότης , ου (ὁ) 4: le traître

διαλέγομαι 1: s’entretenir avec, discuter avec (D ou πρός +Α) de qqch (A ou περί +G)

8

ἐκπλήσσω / ἐκπλήττω 4: frapper de stupeur, frapper ; étonner ; // P ἐκπλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην ; inf aor P : ἐκπλαγῆναι ; part pft P : ἐκπεπληγμένος , η, ον) : être terrorisé par ( avec A de relation de la personne qui fait peur)

καταμηνύω : ( aor κατεμήνυσα ) : révéler, dénoncer ( A qqch πρός + Α à qqn)

9

ἔπεμψε τοὺς τοῦ Φρυνίχου κατηγορήσοντας : le participe futur, ici substantivé, a valeur finale : «  des gens pour accuser... »

ἀγανακτέω / ἀγανακτῶ 2: s’indigner, s’irriter, se mettre en colère, s’emporter (+ D: contre)

συνίστημι 2: 1 rassembler, réunir ; // 2 : formes intransitives. συνίσταμαι, συστήσομαι, aor 2 συνέστην; inf aor 2 συστῆναι , part aor 2 συστάς , συστᾶσα , συστάν . (debout) et MP  : se mettre ensemble, se grouper 

διαφυγή , ῆς (ἡ) : moyen de fuir, moyen d’échapper, échappatoire

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf: ἐπεχείρουν , aor ἐπεχείρησα ) mettre la main à (prendre en main), entreprendre, tenter ;

ἰάομαι / ἰῶμαι : ( inf aor ἰάσασθαι ) : soigner, guérir ; réparer ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal

10

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 encore, de nouveau, une nouvelle fois ;

ἐγκαλέω / ἐγκαλῶ 2: ( impft ἐνεκάλουν ) : 1 reprocher ; 2 accuser ;

μήνυσις , μηνύσεως (ἡ) : la dénonciation

ἐπαγγέλω / ἐπαγγέλλω 3: 1 proclamer ; 2 faire une promesse, promettre ;

ναῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν , τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί ) : le vaisseau, le navire

στρατόπεδον , ου (τό) 3: le camp ; l’armée

ὑποχείριος , ος / α,ον : +D : qui est sous la main de, soumis à, au pouvoir de ;

τὰς ναῦς καὶ τὸ στρατόπεδον τῶν Ἀθηναίων ὑποχείριον αὐτῷ παρέξειν : ὑποχείριον : accord par proximité de l’attribut du complément d’objet direct

11

μήν 1 1: pourtant 

προδοσία , ας (ἡ) : trahison

παλιμπροδοσία , ας (ἡ) : trahison en retour, contre-trahison

καταγορεύω : ( aor κατεῖπον ) : + G : accuser qqn devant (πρός +Α) qqn ; + A dénoncer qqch ;

κατεῖπε : sujet : Astyochos

περί + Α 1: autour de; // hellénisme : οἱ περί + Α : ceux de l’entourage de ... ; τοῖς περὶ τὸν Ἀλκίνουν : à ceux qui sont dans l’entourage d’Alkinoos = à l’entourage d’Alkinoos, à la cour d’Alkinoos ; parfois : qqn et son entourage ;

12

προαισθάνομαι : ( part aor προαισθόμενος ) : pressentir

προσδέχομαι : ( part pr προσδεχόμενος ) : s’attendre à ;

δεύτερος , α, ον 4: ( G δευτέρου , ης, ου ) : deuxième, second

κατηγορία , ας (ἡ) 2: l’accusation

φθάνω 3: ( φθήσομαι , aor 1 ἔφθασα; part aor φθάσας ) : devancer ; se hâter de ; + inf  arriver à temps pour, avoir le temps de

προλέγω ( impft προὔλεγον, f προερῶ, aor προεῖπον) : 1 dire à l’avance, dire avant ; 2 prédire, pronostiquer ; 3 + D avertir d’avance, prévenir ;

ὅτι 1: que

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de 

ἐπιπλέω : ( inf pr ἐπιπλεῖν ) : + D : naviguer contre, attaquer par mer

παραινέω , ῶ 1: (aor παρῄνεσα ) : conseiller, recommander, exhorter à

πρός + D 1: devant, tout près de, à côté de, auprès de

περιτειχίζω : ( inf aor περιτειχίσαι ) : entourer d’une enseinte, fortifier

13

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque

ἥκω (f ἥξω pft ἧκα ) 1: venir, arriver ;

γράμμα , ατος (τό) 2: 1 la lettre, le caractère ; le dessin ; 2 tout texte écrit : demande, requête , lettre etc...; //pl τὰ γράμματα,ων 2: 1 les lettres de l’alphabet, l’alphabet ; 2 le texte ; la lettre, le message ;

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) : inviter à, recommander de 

προδίδωμι : (inf aor προδοῦναι part pr προδιδούς , προδιδόντος ) 2: livrer, trahir

ναύσταθμον , ναυστάθμου (ὁ) : le port, le mouillage

ἀπιστέω / ἀπιστῶ 3: ( aor ἠπίστησα ) : ne pas ajouter foi à, ne pas croire, douter ;

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ;

σαφῶς 1: (superl σαφέστατα ) : clairement, certainement, bien (adv.)

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: les préparatifs

διάνοια , ας (ἡ) 2: la pensée, le dessein, le projet ;

ἀποχράομαι / ἀποχρῶμαι : ( inf pr ἀποχρῆσθαι ) : +D : tirer parti de , profiter de

ἀποχρῆσθαι < s e τούτοις, neutre : « en tirait parti » >

πρός + Α 1: pour, en vue de 

ἀληθῶς 3: véritablement, en vérité ; // οὐκ ἀληθῶς : faussement

14

μέντοι  1: cependant, pourtant, toutefois 

περίπολοι, περιπόλων (οί) : les péripoles, éphèbes qui, durant leur service militaire de 2 ans, étaient chargés de garder les frontières de l’Attique en faisant des patrouilles

Ἕρμων , Ἕρμωνος (ὁ) : Hermon , nom d’homme

ἀγορά, ἀγορᾶς (ἡ) 2: l’agora

πατάσσω (aor 2 ἐπάταξα part aor πατάξας , πατάξαντος ) : frapper

ἐγχειρίδιον , ἐγχειριδίου (τό) : le poignard

διαφθείρω 1: ( διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ) : tuer ;

δίκη , ης (ἡ) 1: procès

καταψηφίζομαι 2: ( aor κατεψηφισάμην , part. pft P : κατεψηφισμένος ) M condamner  (+ Α pour )

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα; inf pf τεθνάναι , part pft : τεθνηκώς , τεθνηκότος ) : mourir, périr

στεφανόω , ῶ 3: ( inf pr στεφανοῦν aor ἐστεφάνωσα ) : couronner, donner une couronne ;


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave, honnête, noble, vertueux

ἀγανακτέω / ἀγανακτῶ 2: s’indigner, s’irriter, se mettre en colère, s’emporter (+ D: contre)

ἀγαπάω / ἀγαπῶ 2: chérir, aimer 

ἀγορά, ἀγορᾶς (ἡ) 2: l’agora

ἀληθῶς 3: véritablement, en vérité ; // οὐκ ἀληθῶς : faussement

ἀλλήλους , ἀλλήλων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres...

ἀμφότεροι ,αι,α 1: les deux, tous les deux

ἁμῶς / ἁμῶς γέ πως : de quelque façon, d’une manière quelconque

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ; subj ἀναιρῇ ; part aor P : ἀναιρεθείς ) : anéantir

ἀνακτάομαι / ἀνακτῶμαι : (impf 3ème p pl ἀνεκτῶντο ) : recouvrer, ramener à soi

ἀνθίστημι : se dresser contre ; tenir tête, résister ; (M ἀνθ-ίσταμαι )

ἀξιόμαχος , ος,ον : + D : capable de combattre, assez fort

ἀπιστέω / ἀπιστῶ 3: ( aor ἠπίστησα ) : ne pas ajouter foi à, ne pas croire, douter ;

ἄπιστος , ος, ον 3: non digne de foi, non fiable ;

ἀποβλέπω 4: (aor ἀπέϐλεψα ) : tourner les yeux, tenir le regard fixé; / : être l’objet de l’attention, être le point de mire de ;

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ; part aor ἀπογνούς ; part pft ἀπεγνωκώς ;) : + G : renoncer à ;

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα; inf pf τεθνάναι , part pft : τεθνηκώς , τεθνηκότος ) : mourir, périr

ἀποκναίω : écorcher, gratter ; user ;

ἀποχράομαι / ἀποχρῶμαι : ( inf pr ἀποχρῆσθαι ) : +D : tirer parti de , profiter de

ἄρα adv.  1: or

ἄριστος , η, ον : le plus brave, très brave, le meilleur; très bon; excellent, remarquable, accompli ; // οἱ ἄριστοι, ἀρίστων (pol.) : les meilleurs, c-à-d les aristocrates ;

Ἀστύοχος , ου (ὁ) : Astyokhos

ἀτρέμα adv. : lentement, doucement ;

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 encore, de nouveau, une nouvelle fois ;

ἀφικνέομαι , οῦμαι 1: ( ἀφίξομαι , ἀφίκομην , ἀφῖγμαι ) : arriver; +Α : arriver parmi

ἀφίστημι (aor A ἀπέστησα ;2: amener à la défection ; // M et formes secondes ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , inf aor 2 : ἀποστῆναι ; ἀφέστηκα ; part pft2 ἀφεστώς ) 2: se dérober à ; faire défection ;

ἄχθομαι 4: être affligé, fâché;

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ; 3 pourtant (indique une restriction)

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (subj aor, 3ème p pl : γνῶσι ; part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; part aor P γνωσθείς) 1: choisir, décréter, décider;

γλίσχρως : petitement, chichement, mesquinement

γνώμη , ης (ἡ) 1: la conception, l’opinion, le sentiment, l’idée ; l’avis ;

γράμμα , ατος (τό) 2: 1 la lettre, le caractère ; le dessin ; 2 tout texte écrit : demande, requête , lettre etc...; //pl τὰ γράμματα,ων 2: 1 les lettres de l’alphabet, l’alphabet ; 2 le texte ; la lettre, le message ;

Δειραδιώτης , ου : du dème Deirades

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; part pr δεόμενος ; ) : + G avoir besoin de, être en manque de, désirer 

δεύτερος , α, ον 4: ( G δευτέρου , ης, ου ) : deuxième, second

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c’est clair; δῆλός ἐστι + participe : il est clair qu’il .... ; δῆλός εἰμι... + participe : il est clair que je…

δημοκρατία , ας (ἡ) 2: la démocratie , le gouvernement du peuple

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique), la masse ;

διαβάλλω , διαβαλῶ , διέϐαλον , διαβέϐληκα (impft διέϐαλλον ) 2: calomnier, accuser, s’en prendre à, décrier

διαβολή , διαβολῆς (ἡ) 3: accusation, calomnie, attaque calomnieuse

διαλέγομαι 1: s’entretenir avec, discuter avec (D ou πρός +Α) de qqch (A ou περί +G)

διάνοια , ας (ἡ) 2: la pensée, le dessein, le projet ;

διαφθείρω 1: ( διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ) : tuer ;

διαφυγή , ῆς (ἡ) : moyen de fuir, moyen d’échapper, échappatoire

δίκη , ης (ἡ) 1: procès

ἐάω / ἐῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω ; impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: laisser, permettre; / avec négation + inf : ne pas permettre de, aviser ou conseiller de ne pas faire ;

ἐγκαλέω / ἐγκαλῶ 2: ( impft ἐνεκάλουν ) : 1 reprocher ; 2 accuser ;

ἐγκελεύομαι : encourager, pousser, exhorter à

ἐγχειρίδιον , ἐγχειριδίου (τό) : le poignard

εἰδώς , υῖα, ός (G εἰδότος ), υῖα, ός 1: sachant (participe du verbe οἶδα : savoir)

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 à partir de; 2 au moyen de ;

ἑκατέρωθεν : des deux côtés

ἑκατόν : cent

ἐκεῖθεν :à partir de là, de là-bas ( κἀκεῖθεν = καί + ἐκεῖθεν )

ἐκπλήσσω / ἐκπλήττω 4: frapper de stupeur, frapper ; étonner ; // P ἐκπλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην ; inf aor P : ἐκπλαγῆναι ; part pft P : ἐκπεπληγμένος , η, ον) : être terrorisé par ( avec A de relation de la personne qui fait peur)

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec ( D pl Ἕλλησιν ; G pl Ἑλλήνων )

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἐνδίδωμι : ( inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ; part pr ἐνδιδούς ) : procurer, fournir, donner ;

ἐξαγγέλλω : ( aor ἐξήγγειλα ) : porter une nouvelle, faire un rapport ; + part : faire rapport de + inf.

ἐπαγγέλω / ἐπαγγέλλω 3: 1 proclamer ; 2 faire une promesse, promettre ;

ἐπαμφοτερίζω : être équivoque, être des deux côtés à la fois, être agent double

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque

ἐπιπλέω : ( inf pr ἐπιπλεῖν ) : + D : naviguer contre, attaquer par mer

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf: ἐπεχείρουν , aor ἐπεχείρησα ) mettre la main à (prendre en main), entreprendre, tenter ;

Ἕρμων , Ἕρμωνος (ὁ) : Hermon , nom d’homme

ἔτι  1: encore

ζητέω / ζητῶ 1: ( part pr ζητῶν , ζητοῦντος ) : 1 chercher, rechercher ; + inf : chercher à, désirer ; 2 faire des recherches sur, faire une enquête, étudier ;

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

ἤδη 1: 1 déjà, dès lors, désormais; avec un accusatif de temps, exprime depuis combien de temps une action dure : ἤδη ... πολὺν χρόνον : depuis longtemps, il y a longtemps que ... ; alors ; 2 maintenant ; 3 dans ces circonstances

ἥκω (f ἥξω pft ἧκα ) 1: venir, arriver ;

θάλασσα , θαλάσσης / θάλαττα , θαλάττης (ἡ) 2: la mer

θλίϐω : resserrer, comprimer, opprimer

ἰάομαι / ἰῶμαι : ( inf aor ἰάσασθαι ) : soigner, guérir ; réparer ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal

κακόω / κακῶ : (impf ἐκάκουν ) : maltraiter, faire du tort à

καταγορεύω : ( aor κατεῖπον ) : + G : accuser qqn devant (πρός +Α) qqn ; + A dénoncer qqch ;

καταλύω 2: détruire

καταμηνύω : ( aor κατεμήνυσα ) : révéler, dénoncer ( A qqch πρός + Α à qqn)

κατάπονος , ος,ον : complètement fatigué, épuisé

καταψηφίζομαι 2: ( aor κατεψηφισάμην , part. pft P : κατεψηφισμένος ) M condamner  (+ Α pour )

κατέρχομαι ( κατελεύσομαι , κατῆλθον , κατελήλυθα ; inf aor καθελθεῖν ; ) 3: rentrer, revenir

κατηγορία , ας (ἡ) 2: l’accusation

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) : inviter à, recommander de 

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα ) 1: / avec D instrumental : vaincre au moyen de, l’emporter par 

κρύφα : en cachette, en secret

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; pl que pft : ἐλελήθη ; inf aor λαθεῖν ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue)

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : dire; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit ;

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de 

μέντοι  1: cependant, pourtant, toutefois 

μεταμέλομαι : (+ D) : se repentir de

μήν 1 1: pourtant 

μήνυσις , μηνύσεως (ἡ) : la dénonciation

μισέω / μισῶ  1: haïr, détester;

ναύαρχος , ου (ὁ) : commandant (d’une flotte), amiral

ναῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν , τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί ) : le vaisseau, le navire

ναύσταθμον , ναυστάθμου (ὁ) : le port, le mouillage

ναυτικός , ή, όν 4: marin, maritime

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ;

ὀλιγαρχία , ας (ἡ) 2: l’oligarchie

ὁρμάω / ὁρμῶ 2: (aor : ὥρμησα  ; pft : ὥρμηκα ) : intr. et MP ὁρμάομαι / ὁρμῶμαι  : se mettre en mouvement, s’élancer, partir 

ὅσον adv.: à peu près, environ ; // expr : ὅσον οὔπω : littt : tout juste si ne pas encore => presque tout de suite, très prochainement ;

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément, celui qui, ce que

ὅτι 1: que

οὐθέν τι = οὐδέν τι adv. (« nullement, en rien »)

παλιμπροδοσία , ας (ἡ) : trahison en retour, contre-trahison

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

πάντως : 1 absolument, totalement, tout à fait ; 2 en tout cas; dans tous les cas ;

παραινέω , ῶ 1: (aor παρῄνεσα ) : conseiller, recommander, exhorter à

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: les préparatifs

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ) : être présent, être là, être près de, être tout près, se présenter ; τὰ παρόντα ,ων : les choses qu’on a sous la main ; la situation actuelle, le moment présent ;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : + attribut du COD : rendre 

πατάσσω (aor 2 ἐπάταξα part aor πατάξας , πατάξαντος ) : frapper

παύω 1: ( part aor παύσας , παύσαντος ) : faire cesser; / +A de la personne +G de la chose : détourner qqn de qqch, débarrasser qqn de, faire en sorte que qqn s’abstienne de qqch , ou de faire (part. accordé à l’A) qqch;

πεντήκοντα indécl.: cinquante

περί + 1: au sujet de, à propos de ;

περί + Α 1: autour de; // hellénisme : οἱ περί + Α : ceux de l’entourage de ... ; τοῖς περὶ τὸν Ἀλκίνουν : à ceux qui sont dans l’entourage d’Alkinoos = à l’entourage d’Alkinoos, à la cour d’Alkinoos ; parfois : qqn et son entourage ;

περίπολοι, περιπόλων (οί) : les péripoles, éphèbes qui, durant leur service militaire de 2 ans, étaient chargés de garder les frontières de l’Attique en faisant des patrouilles

περιτειχίζω : ( inf aor περιτειχίσαι ) : entourer d’une enseinte, fortifier

ποιέω , ποιῶ 1: + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD)

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 chose ( au sens très général); // pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: les affaires, les événements, la situation ;

προαισθάνομαι : ( part aor προαισθόμενος ) : pressentir

προδίδωμι : (inf aor προδοῦναι part pr προδιδούς , προδιδόντος ) 2: livrer, trahir

προδοσία , ας (ἡ) : trahison

προδότης , ου (ὁ) 4: le traître

προθεραπεύω : bien disposer à l’avance, se ménager qqn

προλέγω ( impft προὔλεγον, f προερῶ, aor προεῖπον) : 1 dire à l’avance, dire avant ; 2 prédire, pronostiquer ; 3 + D avertir d’avance, prévenir ;

πρός + D 1: devant, tout près de, à côté de, auprès de

πρός + Α 1: pour, en vue de 

προσδέχομαι : ( part pr προσδεχόμενος ) : s’attendre à ;

προσέχω / προσίσχω 2: (impft προσεῖχον ) : + D : obéïr à, être dévoué à ;

πως 3: (enclitique) e n quelque sorte, de quelque façon, en quelque manière, de quelque manière

Σάμος , ου (ἡ) : Samos, île de la mer Egée

σαφῶς 1: (superl σαφέστατα ) : clairement, certainement, bien (adv.)

στεφανόω , ῶ 3: ( inf pr στεφανοῦν aor ἐστεφάνωσα ) : couronner, donner une couronne ;

στρατόπεδον , ου (τό) 3: le camp ; l’armée

συλλαμϐάνω 3: ( συλλήψομαι , συνέλαϐον , συνείληφα ) :, arrêter, capturer, faire prisonnier,  incarcérer;

συνίστημι 2: 1 rassembler, réunir ; // 2 : formes intransitives. συνίσταμαι, συστήσομαι, aor 2 συνέστην; inf aor 2 συστῆναι , part aor 2 συστάς , συστᾶσα , συστάν . (debout) et MP  : se mettre ensemble, se grouper 

σφόδρα 2 : fortement, tout à fait, très

σχεδόν 3: presque 

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ) : sauver

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα ) : oser , avoir le courage de ;

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

ὑβρίζω 1: 1 se conduire avec orgueil ou violence ; 2 εἰς + Α : outrager qqn ; maltraiter ; // M ὑβρίζομαι : outrager, faire injure

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὑπό + D 1: au pouvoir de

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de, du fait de , à cause de; 2 avec un vb passif : par ;

ὑποδύομαι : 1 s’insinuer, se glisser dans ; 2 s’insinuer dans les bonnes grâces de, se gagner la faveur de ; 3 : + G: sortir de dessous

ὑπολείπω 3: ( ὑπολείψω , ὑπέλιπον , ὑπολέλοιπα ; impf ΜP3ème p sg ὑπελείπετο ) : laisser derrière ; // MP être laissé derrière, rester

ὑποπτεύω : soupçonner que (+ infve )

ὑποχείριος , ος / α,ον : +D : qui est sous la main de, soumis à, au pouvoir de ;

φανερῶς 2: visiblement ; ouvertement, publiquement ;

φθάνω 3: ( φθήσομαι , aor 1 ἔφθασα; part aor φθάσας ) : devancer ; se hâter de ; + inf  arriver à temps pour, avoir le temps de

φίλος , η, ον 1: adj. amical, ami

Φοίνισσα , Φοινίσσης : Phénicienne

Φρύνιχος , Φρυνίχου (ὁ) : Phrynikhos, général athénien

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα impf ἐφύλαττον ) : A surveiller ; / M : prendre garde à, se garder de, se garantir contre ;

χαρίζομαι 2: être agréable à , faire plaisir à (+ D)

χειροήθης , ης,ες : maniable, apprivoisé , soumis

χορηγέω , ῶ 4: 1 exercer la chorégie (liturgie), être chorège ; 2 pourvoir aux besoins ;

ὡς + participe ou + adj.  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ;

ὡς + participe ou + adj.  1: en tant que, comme;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave, honnête, noble, vertueux

ἀλλήλους , ἀλλήλων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres...

ἀμφότεροι ,αι,α 1: les deux, tous les deux

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα; inf pf τεθνάναι , part pft : τεθνηκώς , τεθνηκότος ) : mourir, périr

ἄρα adv.  1: or

ἀφικνέομαι , οῦμαι 1: ( ἀφίξομαι , ἀφίκομην , ἀφῖγμαι ) : arriver; +Α : arriver parmi

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 au moins, du moins ; 3 pourtant (indique une restriction)

γιγνώσκω / γινώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (subj aor, 3ème p pl : γνῶσι ; part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; part aor P γνωσθείς) 1: choisir, décréter, décider;

γνώμη , ης (ἡ) 1: la conception, l’opinion, le sentiment, l’idée ; l’avis ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique), la masse ;

διαλέγομαι 1: s’entretenir avec, discuter avec (D ou πρός +Α) de qqch (A ou περί +G)

διαφθείρω 1: ( διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ) : tuer ;

δίκη , ης (ἡ) 1: procès

ἐάω / ἐῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω ; impft εἴων ; aor actif, 3ème p  : εἴασεν ; inf ἐᾶν ) 1: laisser, permettre; / avec négation + inf : ne pas permettre de, aviser ou conseiller de ne pas faire ;

εἰδώς , υῖα, ός (G εἰδότος ), υῖα, ός 1: sachant (participe du verbe οἶδα : savoir)

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 à partir de; 2 au moyen de ;

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf: ἐπεχείρουν , aor ἐπεχείρησα ) mettre la main à (prendre en main), entreprendre, tenter ;

ἔτι  1: encore

ζητέω / ζητῶ 1: ( part pr ζητῶν, ζητοῦντος ) : 1 chercher, rechercher ; + inf : chercher à, désirer ; 2 faire des recherches sur, faire une enquête, étudier ;

1: que (derrière un comparatif, introduit le second terme de la comparaison)

ἤδη 1: 1 déjà, dès lors, désormais; avec un accusatif de temps, exprime depuis combien de temps une action dure : ἤδη ... πολὺν χρόνον : depuis longtemps, il y a longtemps que ... ; alors ; 2 maintenant ; 3 dans ces circonstances

ἥκω (f ἥξω pft ἧκα ) 1: venir, arriver ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) : inviter à, recommander de 

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα ) 1: / avec D instrumental : vaincre au moyen de, l’emporter par 

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; pl que pft : ἐλελήθη ; inf aor λαθεῖν ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue)

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : dire; // MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit ;

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de 

μέντοι  1: cependant, pourtant, toutefois 

μήν 1 1: pourtant 

μισέω / μισῶ  1: haïr, détester;

ναῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν , τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί ) : le vaisseau, le navire

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que ;

ὅτι 1: que

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

παραινέω , ῶ 1: (aor παρῄνεσα ) : conseiller, recommander, exhorter à

παρασκευή , παρασκευῆς (ἡ) 1: les préparatifs

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ) : être présent, être là, être près de, être tout près, se présenter ; τὰ παρόντα ,ων : les choses qu’on a sous la main ; la situation actuelle, le moment présent ;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : + attribut du COD : rendre 

παύω 1: ( part aor παύσας , παύσαντος ) : faire cesser; / +A de la personne +G de la chose : détourner qqn de qqch, débarrasser qqn de, faire en sorte que qqn s’abstienne de qqch , ou de faire (part. accordé à l’A) qqch;

περί + 1: au sujet de, à propos de ;

περί + Α 1: autour de; // hellénisme : οἱ περί + Α : ceux de l’entourage de ... ; τοῖς περὶ τὸν Ἀλκίνουν : à ceux qui sont dans l’entourage d’Alkinoos = à l’entourage d’Alkinoos, à la cour d’Alkinoos ; parfois : qqn et son entourage ;

ποιέω , ποιῶ 1: + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD)

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 chose ( au sens très général); // pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: les affaires, les événements, la situation ;

πρός + D 1: devant, tout près de, à côté de, auprès de

πρός + Α 1: pour, en vue de 

σαφῶς 1: (superl σαφέστατα ) : clairement, certainement, bien (adv.)

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ) : sauver

σωτηρία , ας (ἡ) 1: le salut

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα ) : oser , avoir le courage de ;

ὑβρίζω 1: 1 se conduire avec orgueil ou violence ; 2 εἰς + Α : outrager qqn ; maltraiter ; // M ὑβρίζομαι : outrager, faire injure

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὑπό + D 1: au pouvoir de

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de, du fait de , à cause de; 2 avec un vb passif : par ;

φίλος , η, ον 1: adj. amical, ami

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα impf ἐφύλαττον ) : A surveiller ; / M : prendre garde à, se garder de, se garantir contre ;

ὡς + participe ou + adj.  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ;

ὡς + participe ou + adj.  1: en tant que, comme;


Fréquence 2 :

ἀγανακτέω / ἀγανακτῶ 2: s’indigner, s’irriter, se mettre en colère, s’emporter (+ D: contre)

ἀγαπάω / ἀγαπῶ 2: chérir, aimer 

ἀγορά, ἀγορᾶς (ἡ) 2: l’agora

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ; subj ἀναιρῇ ; part aor P : ἀναιρεθείς ) : anéantir

αὖθις 2: 1 à l’inverse ; 2 encore, de nouveau, une nouvelle fois ;

ἀφίστημι (aor A ἀπέστησα ;2: amener à la défection ; // M et formes secondes ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , inf aor 2 : ἀποστῆναι ; ἀφέστηκα ; part pft2 ἀφεστώς ) 2: se dérober à ; faire défection ;

γράμμα , ατος (τό) 2: 1 la lettre, le caractère ; le dessin ; 2 tout texte écrit : demande, requête , lettre etc...; //pl τὰ γράμματα,ων 2: 1 les lettres de l’alphabet, l’alphabet ; 2 le texte ; la lettre, le message ;

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; part pr δεόμενος ; ) : + G avoir besoin de, être en manque de, désirer 

δημοκρατία , ας (ἡ) 2: la démocratie , le gouvernement du peuple

διαβάλλω , διαβαλῶ , διέϐαλον , διαβέϐληκα (impft διέϐαλλον ) 2: calomnier, accuser, s’en prendre à, décrier

διάνοια , ας (ἡ) 2: la pensée, le dessein, le projet ;

ἐγκαλέω / ἐγκαλῶ 2: ( impft ἐνεκάλουν ) : 1 reprocher ; 2 accuser ;

θάλασσα , θαλάσσης / θάλαττα , θαλάττης (ἡ) 2: la mer

καταλύω 2: détruire

καταψηφίζομαι 2: ( aor κατεψηφισάμην , part. pft P : κατεψηφισμένος ) M condamner  (+ Α pour )

κατηγορία , ας (ἡ) 2: l’accusation

ὀλιγαρχία , ας (ἡ) 2: l’oligarchie

ὁρμάω / ὁρμῶ 2: (aor : ὥρμησα  ; pft : ὥρμηκα ) : intr. et MP ὁρμάομαι / ὁρμῶμαι  : se mettre en mouvement, s’élancer, partir 

προδίδωμι : (inf aor προδοῦναι part pr προδιδούς , προδιδόντος ) 2: livrer, trahir

προσέχω / προσίσχω 2: (impft προσεῖχον ) : + D : obéïr à, être dévoué à ;

συνίστημι 2: 1 rassembler, réunir ; // 2 : formes intransitives. συνίσταμαι, συστήσομαι, aor 2 συνέστην; inf aor 2 συστῆναι , part aor 2 συστάς , συστᾶσα , συστάν . (debout) et MP  : se mettre ensemble, se grouper 

σφόδρα 2 : fortement, tout à fait, très

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

φανερῶς 2: visiblement ; ouvertement, publiquement ;

χαρίζομαι 2: être agréable à , faire plaisir à (+ D)


Fréquence 3 :

ἀληθῶς 3: véritablement, en vérité ; // οὐκ ἀληθῶς : faussement

ἀπιστέω / ἀπιστῶ 3: ( aor ἠπίστησα ) : ne pas ajouter foi à, ne pas croire, douter ;

ἄπιστος , ος, ον 3: non digne de foi, non fiable ;

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c’est clair; δῆλός ἐστι + participe : il est clair qu’il .... ; δῆλός εἰμι... + participe : il est clair que je…

διαβολή , διαβολῆς (ἡ) 3: accusation, calomnie, attaque calomnieuse

ἐπαγγέλω / ἐπαγγέλλω 3: 1 proclamer ; 2 faire une promesse, promettre ;

κατέρχομαι ( κατελεύσομαι , κατῆλθον , κατελήλυθα ; inf aor καθελθεῖν ; ) 3: rentrer, revenir

πως 3: (enclitique) e n quelque sorte, de quelque façon, en quelque manière, de quelque manière

στεφανόω , ῶ 3: ( inf pr στεφανοῦν aor ἐστεφάνωσα ) : couronner, donner une couronne ;

στρατόπεδον , ου (τό) 3: le camp ; l’armée

συλλαμϐάνω 3: ( συλλήψομαι , συνέλαϐον , συνείληφα ) :, arrêter, capturer, faire prisonnier,  incarcérer;

σχεδόν 3: presque 

ὑπολείπω 3: ( ὑπολείψω , ὑπέλιπον , ὑπολέλοιπα ; impf ΜP3ème p sg ὑπελείπετο ) : laisser derrière ; // MP être laissé derrière, rester

φθάνω 3: ( φθήσομαι , aor 1 ἔφθασα; part aor φθάσας ) : devancer ; se hâter de ; + inf  arriver à temps pour, avoir le temps de


Fréquence 4 :

ἀποβλέπω 4: (aor ἀπέϐλεψα ) : tourner les yeux, tenir le regard fixé; / : être l’objet de l’attention, être le point de mire de ;

ἄχθομαι 4: être affligé, fâché;

δεύτερος , α, ον 4: ( G δευτέρου , ης, ου ) : deuxième, second

ἐκπλήσσω / ἐκπλήττω 4: frapper de stupeur, frapper ; étonner ; // P ἐκπλήσσομαι ( aor. 2 ἐξεπλάγην ; inf aor P : ἐκπλαγῆναι ; part pft P : ἐκπεπληγμένος , η, ον) : être terrorisé par ( avec A de relation de la personne qui fait peur)

ναυτικός , ή, όν 4: marin, maritime

προδότης , ου (ὁ) 4: le traître

χορηγέω , ῶ 4: 1 exercer la chorégie (liturgie), être chorège ; 2 pourvoir aux besoins ;


Ne pas apprendre :

ἁμῶς / ἁμῶς γέ πως : de quelque façon, d’une manière quelconque

ἀνακτάομαι / ἀνακτῶμαι : (impf 3ème p pl ἀνεκτῶντο ) : recouvrer, ramener à soi

ἀνθίστημι : se dresser contre ; tenir tête, résister ; (M ἀνθ-ίσταμαι )

ἀξιόμαχος , ος,ον : + D : capable de combattre, assez fort

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ; part aor ἀπογνούς ; part pft ἀπεγνωκώς ;) : + G : renoncer à ;

ἀποκναίω : écorcher, gratter ; user ;

ἀποχράομαι / ἀποχρῶμαι : ( inf pr ἀποχρῆσθαι ) : +D : tirer parti de , profiter de

ἄριστος , η, ον : le plus brave, très brave, le meilleur; très bon; excellent, remarquable, accompli ; // οἱ ἄριστοι, ἀρίστων (pol.) : les meilleurs, c-à-d les aristocrates ;

Ἀστύοχος , ου (ὁ) : Astyokhos

ἀτρέμα adv. : lentement, doucement ;

γλίσχρως : petitement, chichement, mesquinement

Δειραδιώτης , ου : du dème Deirades

διαφυγή , ῆς (ἡ) : moyen de fuir, moyen d’échapper, échappatoire

ἐγκελεύομαι : encourager, pousser, exhorter à

ἐγχειρίδιον , ἐγχειριδίου (τό) : le poignard

ἑκατέρωθεν : des deux côtés

ἑκατόν : cent

ἐκεῖθεν :à partir de là, de là-bas ( κἀκεῖθεν = καί + ἐκεῖθεν )

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec ( D pl Ἕλλησιν ; G pl Ἑλλήνων )

ἐνδίδωμι : ( inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ; part pr ἐνδιδούς ) : procurer, fournir, donner ;

ἐξαγγέλλω : ( aor ἐξήγγειλα ) : porter une nouvelle, faire un rapport ; + part : faire rapport de + inf.

ἐπαμφοτερίζω : être équivoque, être des deux côtés à la fois, être agent double

ἐπιπλέω : ( inf pr ἐπιπλεῖν ) : + D : naviguer contre, attaquer par mer

Ἕρμων , Ἕρμωνος (ὁ) : Hermon , nom d’homme

θλίϐω : resserrer, comprimer, opprimer

ἰάομαι / ἰῶμαι : ( inf aor ἰάσασθαι ) : soigner, guérir ; réparer ;

κακόω / κακῶ : (impf ἐκάκουν ) : maltraiter, faire du tort à

καταγορεύω : ( aor κατεῖπον ) : + G : accuser qqn devant (πρός +Α) qqn ; + A dénoncer qqch ;

καταμηνύω : ( aor κατεμήνυσα ) : révéler, dénoncer ( A qqch πρός + Α à qqn)

κατάπονος , ος,ον : complètement fatigué, épuisé

κρύφα : en cachette, en secret

μεταμέλομαι : (+ D) : se repentir de

μήνυσις , μηνύσεως (ἡ) : la dénonciation

ναύαρχος , ου (ὁ) : commandant (d’une flotte), amiral

ναύσταθμον , ναυστάθμου (ὁ) : le port, le mouillage

ὅσον adv.: à peu près, environ ; // expr : ὅσον οὔπω : littt : tout juste si ne pas encore => presque tout de suite, très prochainement ;

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément, celui qui, ce que

οὐθέν τι = οὐδέν τι adv. (« nullement, en rien »)

παλιμπροδοσία , ας (ἡ) : trahison en retour, contre-trahison

πάντως : 1 absolument, totalement, tout à fait ; 2 en tout cas; dans tous les cas ;

πατάσσω (aor 2 ἐπάταξα part aor πατάξας , πατάξαντος ) : frapper

πεντήκοντα indécl.: cinquante

περίπολοι, περιπόλων (οί) : les péripoles, éphèbes qui, durant leur service militaire de 2 ans, étaient chargés de garder les frontières de l’Attique en faisant des patrouilles

περιτειχίζω : ( inf aor περιτειχίσαι ) : entourer d’une enseinte, fortifier

προαισθάνομαι : ( part aor προαισθόμενος ) : pressentir

προδοσία , ας (ἡ) : trahison

προθεραπεύω : bien disposer à l’avance, se ménager qqn

προλέγω ( impft προὔλεγον, f προερῶ, aor προεῖπον) : 1 dire à l’avance, dire avant ; 2 prédire, pronostiquer ; 3 + D avertir d’avance, prévenir ;

προσδέχομαι : ( part pr προσδεχόμενος ) : s’attendre à ;

Σάμος , ου (ἡ) : Samos, île de la mer Egée

ὑποδύομαι : 1 s’insinuer, se glisser dans ; 2 s’insinuer dans les bonnes grâces de, se gagner la faveur de ; 3 : + G: sortir de dessous

ὑποπτεύω : soupçonner que (+ infve )

ὑποχείριος , ος / α,ον : +D : qui est sous la main de, soumis à, au pouvoir de ;

Φοίνισσα , Φοινίσσης : Phénicienne

Φρύνιχος , Φρυνίχου (ὁ) : Phrynikhos, général athénien

χειροήθης , ης,ες : maniable, apprivoisé , soumis


Comparaison de traductions :

Ἀπογνοὺς οὖν ὁ Ἀλκιβιάδης τὰ τῶν Σπαρτιατῶν ὡς ἄπιστα, καὶ φοβούμενος τὸν Ἆγιν, ἐκάκου καὶ διέβαλλε πρὸς τὸν Τισσαφέρνην, οὐκ ἐῶν βοηθεῖν αὐτοῖς προθύμως οὐδὲ καταλύειν τοὺς Ἀθηναίους, ἀλλὰ γλίσχρως χορηγοῦντα θλίβειν καὶ ἀποκναίειν ἀτρέμα, καὶ ποιεῖν ἀμφοτέρους βασιλεῖ χειροήθεις καὶ καταπόνους ὑπ' ἀλλήλων.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Alcibiade donc, ayant renoncé au parti spartiate, qu’il ne jugeait plus sûr et craignant Agis, s’attacha à leur nuire et à les décrier auprès de Tissapherne et le dissuada de leur prêter main forte et d’abattre Athènes ; il devait au contraire ne fournir que chichement ses subsides pour les affaiblir et les miner insensiblement ; à la fin, épuisés l’un par l’autre, les deux peuples seraient à la merci du Roi.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Alcibiade abandonna donc le parti des Spartiates, car il les jugeait indignes de confiance et redoutait Agis. Il entreprit de leur nuire et de les accuser devant Tissapherne. Il lui conseilla de ne pas mettre beaucoup d’empressement à les aider, et de ne pas causer la ruine d’Athènes, mais de ne leur fournir que de maigres secours, afin d’amoindrir et de miner insensiblement les deux peuples, pour finalement les soumettre l’un et l’autre au Grand Roi quand ils se seraient mutuellement épuisés.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Or Alcibiade, se détournant des Spartiates qu'il jugeait peu fiables et de surcroît redoutant Agis, s'efforçait de leur faire tort et les diffamait auprès de Tissapherne ; sans laisser celui-ci porter un secours empressé à Lacédémone, non plus que ruiner Athènes, il le poussait plutôt à restreindre chichement ses subsides, à affaiblir progressivement les deux cités pour les mettre l'une et l'autre aux mains du Roi une fois qu'elles se seraient mutuellement épuisées.Retour en haut du texte