Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

26 Alcibiade élu stratège à Samos

Premiers succès d'un grand généralAlcibiade élu stratège à Samos :

premiers succès d’un grand général


1 Ἐν δὲ τῇ Σάμῳ τότε κρατήσαντες οἱ Ἀλκιβιάδου φίλοι πέμπουσι Πείσανδρον εἰς ἄστυ, κινήσοντα τὴν πολιτείαν καὶ παραθαρρυνοῦντα τοὺς δυνατοὺς τῶν πραγμάτων ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ καταλύειν τὸν δῆμον, ὡς ἐπὶ τούτοις τοῦ Ἀλκιβιάδου Τισσαφέρνην αὐτοῖς φίλον καὶ σύμμαχον παρέξοντος. Αὕτη γὰρ ἦν πρόφασις καὶ τοῦτο πρόσχημα τοῖς καθιστᾶσι τὴν ὀλιγαρχίαν. 2 Ἐπεὶ δ' ἴσχυσαν καὶ παρέλαβον τὰ πράγματα, πεντακισχίλιοι λεγόμενοι, τετρακόσιοι δ' ὄντες, ἐλάχιστα τῷ Ἀλκιβιάδῃ προσεῖχον ἤδη καὶ μαλακώτερον ἥπτοντο τοῦ πολέμου, τὰ μὲν ἀπιστοῦντες ἔτι πρὸς τὴν μεταβολὴν ξενοπαθοῦσι τοῖς πολίταις, τὰ δ' οἰόμενοι μᾶλλον ἐνδώσειν αὐτοῖς Λακεδαιμονίους, ἀεὶ πρὸς ὀλιγαρχίαν ἐπιτηδείως ἔχοντας. Ὁ μὲν οὖν κατὰ πόλιν δῆμος ἄκων ὑπὸ δέους ἡσυχίαν ἦγε· καὶ γὰρ ἀπεσφάγησαν οὐκ ὀλίγοι τῶν ἐναντιουμένων φανερῶς τοῖς τετρακοσίοις· 3 οἱ δ' ἐν Σάμῳ ταῦτα πυνθανόμενοι καὶ ἀγανακτοῦντες, ὥρμηντο πλεῖν εὐθὺς ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ, καὶ μεταπεμψάμενοι τὸν Ἀλκιβιάδην καὶ στρατηγὸν ἀποδείξαντες ἐκέλευον ἡγεῖσθαι καὶ καταλύειν τοὺς τυράννους.


4 Ὁ δ' οὐχ οἷον ἄν τις ἄλλος, ἐξαίφνης χάριτι τῶν πολλῶν μέγας γεγονώς, ἔπαθε καὶ ἠγάπησε, πάντα δεῖν εὐθὺς οἰόμενος χαρίζεσθαι καὶ μηδὲν ἀντιλέγειν τοῖς ἐκ πλάνητος καὶ φυγάδος αὐτὸν ἄρτι νεῶν τοσούτων καὶ στρατοπέδου καὶ δυνάμεως τηλικαύτης ἀποδείξασιν ἡγεμόνα καὶ στρατηγόν, ἀλλ' ὅπερ ἦν ἄρχοντι μεγάλῳ προσῆκον, ἀνθίστασθαι φερομένοις ὑπ' ὀργῆς, κωλύσας ἐξαμαρτεῖν, τότε γοῦν τῇ πόλει τὰ πράγματα περιφανῶς ἔσωσεν. 5 Εἰ γὰρ ἄραντες ἀπέπλευσαν οἴκαδε, τοῖς μὲν πολεμίοις εὐθὺς ἔχειν ὑπῆρξεν Ἰωνίαν ἅπασαν καὶ Ἑλλήσποντον ἀμαχεὶ καὶ τὰς νήσους, Ἀθηναίοις δὲ πρὸς Ἀθηναίους μάχεσθαι, τὸν πόλεμον εἰς τὴν πόλιν ἐμβαλόντας· ὃ μόνος ἢ μάλιστα μὴ γενέσθαι διεκώλυσεν ὁ Ἀλκιβιάδης, οὐ μόνον πείθων καὶ διδάσκων τὸ πλῆθος, ἀλλὰ καὶ καθ' ἕνα τοὺς μὲν ἀντιβολῶν, τῶν δ' ἐπιλαμβανόμενος. 6 Συνέπραττε δ' αὐτῷ καὶ Θρασύβουλος ὁ Στειριεύς, ἅμα παρὼν καὶ κεκραγώς· ἦν γὰρ ὡς λέγεται μεγαλοφωνότατος Ἀθηναίων.


7 Ἐκεῖνο δ΄ ἦν καλὸν ἔργον τοῦ Ἀλκιβιάδου καὶ δεύτερον, ὅτι ὑποσχόμενος τὰς Φοινίσσας ναῦς, ἃς προσεδέχοντο Λακεδαιμόνιοι βασιλέως πέμψαντος, ἢ μεταστήσειν πρὸς αὐτούς, ἢ διαπράξεσθαι μηδὲ πρὸς ἐκείνους κομισθῆναι, διὰ ταχέων ἐξέπλευσε. 8 Καὶ τὰς μὲν ναῦς ἐκφανείσας περὶ Ἄσπενδον οὐκ ἤγαγεν ὁ Τισσαφέρνης, ἀλλ' ἐψεύσατο τοὺς Λακεδαιμονίους, τὴν δ' αἰτίαν τοῦ ἀποστρέψαι παρ' ἀμφοτέροις ὁ Ἀλκιβιάδης εἶχε, καὶ μᾶλλον ἔτι παρὰ τοῖς Λακεδαιμονίοις, ὡς διδάσκων τὸν βάρβαρον αὐτοὺς ὑφ' ἑαυτῶν περιορᾶν ἀπολλυμένους τοὺς Ἕλληνας. 9 Οὐ γὰρ ἦν ἄδηλον, ὅτι τοῖς ἑτέροις δύναμις τοσαύτη προσγενομένη τοὺς ἑτέρους ἀφῃρεῖτο κομιδῇ τὸ κράτος τῆς θαλάττης.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 23 25)

1

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

Πείσανδρος , Πεισάνδρου (ὁ) : Pisandre, homme politique athénien contemporain d’Alcibiade

ἄστυ , ἄστεως / ἄστεος (τό) 2: la ville (fortifiée, entourée de remparts) , la cité

κινέω , κινῶ 3: ( f κινήσω ) : 1 secouer, agiter, remuer, déplacer, bouger, mouvoir; mettre en mouvement, ranimer ; 2 troubler, bouleverser; // Μ κινέομαι , οῦμαι ( κινηθῆναι : inf. aor. MP ) : être mis en mouvement

κινήσοντα ...παραθαρρυνοῦντα: part futurs à valeur de but avec un verbe de mouvement

πολιτεία , ας (ἡ) 1: 1 la constitution ( τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν : les dispositions relatives à la constitution) ; 2 le régime politique, le gouvernement

παραθαρρύνω ( impft παρεθάρρυνον , part fut contr παραθαρρυνοῦν) : encourager à (+ inf)

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie; 2 l’affaire ; 3 chose ( au sens très général); // pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: 1 les affaires, les événements, la situation ; 2 les affaires publiques, la vie publique ;

ἀντιλαμϐάνομαι + G : s’occuper de, se charger de

καταλύω 2: détruire, mettre à bas, renverser, démanteler, abolir 

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’état démocratique; la démocratie ;

ὡς + G abs1: dans l’idée que dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, estimant que ;

σύμμαχος , συμμάχου (ὁ) 1: l’allié

φίλον καὶ σύμμαχον : attributs du COD Τισσαφέρνην

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, argument, prétexte

πρόσχημα , ατος (τό) : prétexte, allégation

καθίστημι (inf καθιστάναι ;inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: formes transitives : placer, établir;

2

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον , παρείληφα ) :  prendre en main 

πεντακισχίλιοι , αι, α : cinq mille

λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι 1: être dit ; / ὁ λεγόμενος ... : le soi-disant...

τετρακόσιοι , αι, α : 400

ἐλάχιστα : n adv : le moins, très peu

προσέχω 2: (impft προσεῖχον , aor πρόσεσχον ) : 1 diriger vers ; 2 s’appliquer à, être attentif; // expr. : προσέχειν τὸν νοῦν ou προσέχειν seul: faire attention à ; 3 + D : obéïr à, être dévoué à ;

μαλακῶς : mollement (comp μαλακώτερον )

ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα impft M ἡπτόμην inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, palper, mettre la main à ou sur, atteindre; au M : s’attacher à, s’adonner à ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 3 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; ὁ δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui; // emploi adv. : τὰ μέν ... τὰ δέ ... : d’une part ... d’autre part... ;

ἀπιστέω / ἀπιστῶ 3: ( aor ἠπίστησα ) : +D : ne pas ajouter foi à, douter de;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ;   contre  ; 2 auprès de, près de, chez; 3 vis-à-vis de, à l’égard de, envers

ξενοπαθέω / ξενοπαθῶ : éprouver un sentiment d’étrangeté, être troublé

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

ἐνδίδωμι : ( f ἐνδώσω , inf pr ἐνδιδόναι ; impft ἐνεδίδουν ; part pr ἐνδιδούς ) : 1 fournir, donner ; 2 fléchir, faiblir ; faire des concessions ;

ἐπιτηδείως : de manière favorable, favorablement

ἔχω 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien (souligne un fait); ce qu’il y a de sûr, c’est que;

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον , G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: 1 malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté ; 2 de force, sous la contrainte, contraint

δέος , δέους (τό) : la peur, la crainte, l’angoisse

ἡσυχία , ας (ἡ) 2: le calme, la tranquillité; ἡσυχίαν ἄγειν : rester tranquille, calme

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; impf ἦγον, inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον ) : 1 conduire, pousser, emmener, mener ; 2 faire ; passer (du temps) expr. : ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée;

ἀποσφάζω / ἀποσφάττω (aor ἀπέσφαξα ; / P aor ἀπεσφάγην ; inf aor ἀποσφαγῆναι ) : égorger, faire égorger

ἐναντιόομαι / ἐναντιοῦμαι : s’opposer à

3

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

ὁρμάομαι / ὁρμῶμαι (impf 3ème p pl ὤρμηντο ) 2: se mettre en mouvement, s’élancer ; / + inf : s’élancer pour, entreprendre de, se préparer à

πλέω 1: ( f πλεύσομαι , aor ἔπλευσα ; inf pr πλεῖν , part aor πλεύσας , πλεύσαντος ) : naviguer, faire une traversée, prendre la mer

ἐπί + Α 1: vers, contre ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

Πειραιεύς , Πειραιῶς (ὁ) (Α Πειραιᾶ ) : le Pirée, port d’Athènes

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ;

μεταπέμπομαι 4: envoyer chercher, faire venir, convoquer

ἀποδείκνυμι 2: (part aor ἀποδείξας , ἀποδείξαντος ) : désigner, déclarer, proclamer 

ἡγέομαι , οῦμαι 1: conduire, être à la tête de, commander, diriger ;

τύραννος , τυράννου (ὁ) 2: le tyran

4

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que,

οἷον neutre introduisant une relative comparative ( « une chose telle que => ce que » ) ; sous-entendre ἔπαθε comme verbe de la principale après Ὁ δ' οὐχ ... La relative comparative ne s’achèvera qu’avant ἀλλ' ὅπερ , tous les nominatifs s’accordant au sujet τις ἄλλος.

ἐξαίφνης : tout à coup, soudain

χάριτι D de moyen

χάρις , χάριτος (ἡ) 1 : (Α χάριν D pl χάρισιν ) : le bienfait, la faveur;

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : 1 éprouver (en bien ou en mal) ; 2 être (heureux, ou malheureux), être dans tel ou tel état; πάσχω τοιούτόν τι : éprouver qqch de tel ;

ἀγαπάω / ἀγαπῶ 2: ( aor ἠγάπησα ) : se contenter de + D , ou + inf., se satisfaire de ; être satisfait ;

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

ἀντιλέγω 2: s’opposer à, être en désaccord avec

τοῖς ... ἀποδείξασιν : participe aoriste substantivé, qui gouverne tout ce qui est entre l’article et lui

πλάνης , πλάνητος (ὁ, ἡ) : l’errant

φυγάς , φυγάδος (ὁ, ἡ) : banni, exilé

ἄρτι  4: à l’instant, récemment, juste, seulement

τηλικοῦτος , τηλικαύτη , τηλικοῦτο (ν) 1: aussi grand, aussi puissant, aussi fort ;

ἡγεμών , ἡγεμόνος (ὁ, ἡ) 2: le chef 

ἡγεμόνα καὶ στρατηγόν : attributs du COD αὐτόν

ὅσπερ , ἥπερ, ὅπερ 1: (celui) qui, précisément ; (celui) qui justement; celui qui, celle qui, ce qui ; // ὅπερ , neutre adv. : comme ;

προσήκων , προσήκουσα , προσῆκον : + D : qui convient à, convenant à

ὅπερ ἦν ἄρχοντι μεγάλῳ προσῆκον, ἀνθίστασθαι φερομένοις ὑπ' ὀργῆς : ὅπερ a une double valeur ; il est à la fois relatif neutre (ce qui...), et , en tant que tel, est développé par l’infinitif ἀνθίστασθαι φερομένοις ὑπ' ὀργῆς , et l’équivalent de ὥσπερ : comme ; φερομένοις : participe substantivé indéfini : « à < des gens > emportés etc.. ».

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère ; la passion ;

κωλύω 2: empêcher (+ infinitif ou infinitive)

κωλύσας : accordé à Alcibiade ( cf le Ὁ δ' en tout début de phrase)

ἐξαμαρτάνω 2: ( aor. ἐξήμαρτον ; inf aor ἐξαμαρτεῖν ) commettre une faute

περιφανῶς : manifestement

5

αἴρω  / ἀείρω 2: (part aor : ἄρας , ἄραντος ) : lever l’ancre et mettre à la voile ;

ἀποπλέω : ( aor ἀπέπλευσα ) : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

Ἑλλήσποντος , ου (ὁ) : l’Hellespont, détroit qui sépare l’Europe de l’Asie

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + D : être à la disposition de, appartenir à ; / ὑπάρχει μοι + inf : il m’est possible de ;

ὑπῆρξεν : aoriste sans ἄν : irréel du passé ; gouverne τοῖς μὲν πολεμίοις, puis Ἀθηναίοις δέ

ἀμαχεί : adv. : sans combat

νῆσος , νήσου (ἡ) 3: l’île

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

ἐμβάλλω 2: ( ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα  ; part aor ἐμϐάλων , ἐμϐαλόντος ;) 2: jeter sur, jeter dans;

ὅ : rel de liaison ; reprend l’idée précédente.

μόνος / μοῦνος , η, ον 1: seul

γίγνομαι 1: ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ) 1: advenir, arriver, se produire  

διακωλύω : ( aor διεκώλυσα ) : préserver de, empêcher de ( μή+ inf.)

οὐ μόνον … ἀλλὰ κα1: non seulement... mais encore ...

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα πέπεικα ) : persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre, engager (à), faire changer d’opinion par la persuasion ;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: ( impft ἐδίδασκον ) : 1 enseigner, expliquer, instruire, soutenir, apprendre, faire voir (+ 2 A : qqch à qqn); 2 + A et ὡς ou inf : expliquer à qqn que ou de ;

πείθων καὶ διδάσκων : le français inverserait les termes...

πλῆθος , πλήθους (τό) 1: 1 la foule, le nombre ; 2 la quantité, l’effectif; 3 le peuple, la masse ; 4 la majorité; 5 le parti populaire

τὸ πλῆθος ... καθ' ἕνα ... : les 2 expressions s’opposent, et le neutre τὸ πλῆθος a quasiment une valeur adverbiale (« en public »)

καθ’ ἕνα 1: un par un, individuellement

ἀντιβολέω , ἀντιβολῶ : + A : supplier 

ἐπιλαμϐάνω ( ἐπιλήψομαι , ἐπέλαβον , ἐπεἴληφα ) : 1 saisir, faire une prise, avoir prise sur ( terme de lutte) ; 2 attaquer; // Μ ἐπιλαμϐάνομαι + G : entreprendre qqn , faire des remontrances à qqn ;

6

Θρασύϐουλος , Θρασυβούλου (ὁ) : Thrasybule , général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, lutta aux côtés d’Alcibiade ; il rétablit la démocratie à Athènes en chassant les Trente, en 403 av. J.C.

Στειριεύς , έως (ὁ) : <l’habitant> du dème Steiria

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ; part παρών ) : + D : être auprès de, être arrivé auprès de, être aux côtés de, aider, secourir , prêter main forte à ;

κράζω (pft κέκραγα ; part pft κεκραγώς  )  : crier d’un cri rauque, vociférer, crier, gueuler

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme

μεγαλόφωνος , ος,ον : qui a la voix forte, fort en gueule

7

καλός , ή, όν  1: beau, bon 

ἔργον ,ου (τό) 1: l’action, l’acte, l’entreprise , l’ouvrage,  l’oeuvre ;

Ἐκεῖνο δ΄ ἦν καλὸν ἔργον τοῦ Ἀλκιβιάδου καὶ δεύτερον : le grec coordonne, le français juxtapose les adjectifs. ἔργον est développé par ὅτι ( que, le fait que )

ὑπισχνέομαι / ὑπισχνοῦμαι 2: ( ὑποσχήσομαι , ὑπεσχόμην , ὑπέσχημαι ; part aor 2 ὑποσχόμενος ;subj aor 2 : ὑπόσχωνται :) : 1 promettre ; 2 se faire fort de ;

προσδέχομαι : ( impf προσεδεχόμην ; part pr προσδεχόμενος ) : attendre ;

μεθίστημι ( f μεταστήσω , aor μετέστησα ) 3: 1 déplacer ; 2 changer ; faire changer, détourner ;

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα ; impér aor 2ème p pl : κομίσατε ; inf aor P : κομισθῆναι ;) : amener

πρὸς αὐτούς : les Athéniens de Samos ; πρὸς ἐκείνους : les Lacédémoniens

ταχύς , εῖα, ύ  3: rapide; // expr : διὰ ταχέων : rapidement, promptement, en hâte ;

ἐκπλέω (f ἐκπλεύσομαι ; aor ἐξέπλευσα , part aor ἐκπλεύσας ) 3: prendre la mer, embarquer, s’embarquer, partir

8

ἐκφαίνω : ( f ἐκφανῶ , aor ἐξέφηνα ; part aor 2 P ἐκφανείς , ἐκφανείσα ; ) : révéler, montrer ; / MP : se montrer

Ἄσπενδος , ου (ἡ): Aspendos, ville de Pamphilie, sur la rive sud de la Turquie actuelle

ψεύδομαι 1: (aor ἐψευσάμην ) :tromper, tromper l’attente de ;

αἰτία , ας (ἡ) 1: la responsabilité ; le chef d'accusation, le reproche; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : avoir la responsabilité de ; être accusé, être incriminé de qqch

ἀποστρέφω : ( inf aor ἀποστρέψαι ) : ramener en arrière ; détourner ;

περιοράω / περιορ2: ( f περιόψομαι , aor περιεῖδον ; inf pr περιορᾶν ) : regarder avec indifférence, laisser faire ; / + A et part à l’A : laisser qqn + inf ;

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; part pr ἀπολλύμενος) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit;

9

ἄδηλος , ος, ον 4: incertain, douteux 

προσγίγνομαι : ( aor προσεγενόμην , part aor προσγενόμενος ) + D : s’ajouter à, venir s’ajouter ;

ἀφαιρέομαι 1: ( inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος pft ἀφῄρημαι ; part pft ἀφῃρημένος) : +2 Α priver qqn de qqch 

κομιδῇ  adv. : totalement, entièrement

κράτος , ους (τό) 4: la puissance, pouvoir, souveraineté ;


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαπάω / ἀγαπῶ 2: ( aor ἠγάπησα ) : se contenter de + D , ou + inf., se satisfaire de ; être satisfait ;

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; impf ἦγον, inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον ) : 1 conduire, pousser, emmener, mener ; 2 faire ; passer (du temps) expr. : ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée;

ἄδηλος , ος, ον 4: incertain, douteux 

αἴρω  / ἀείρω 2: (part aor : ἄρας , ἄραντος ) : lever l’ancre et mettre à la voile ;

αἰτία , ας (ἡ) 1: la responsabilité ; le chef d'accusation, le reproche; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : avoir la responsabilité de ; être accusé, être incriminé de qqch

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον , G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: 1 malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté ; 2 de force, sous la contrainte, contraint

ἀμαχεί : adv. : sans combat

ἀντιβολέω , ἀντιβολῶ : + A : supplier 

ἀντιλαμϐάνομαι + G : s’occuper de, se charger de

ἀντιλέγω 2: s’opposer à, être en désaccord avec

ἀπιστέω / ἀπιστῶ 3: ( aor ἠπίστησα ) : +D : ne pas ajouter foi à, douter de;

ἀποδείκνυμι 2: (part aor ἀποδείξας , ἀποδείξαντος ) : désigner, déclarer, proclamer 

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; part pr ἀπολλύμενος) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit;

ἀποπλέω : ( aor ἀπέπλευσα ) : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

ἀποστρέφω : ( inf aor ἀποστρέψαι ) : ramener en arrière ; détourner ;

ἀποσφάζω / ἀποσφάττω (aor ἀπέσφαξα ; / P aor ἀπεσφάγην ; inf aor ἀποσφαγῆναι ) : égorger, faire égorger

ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα impft M ἡπτόμην inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, palper, mettre la main à ou sur, atteindre; au M : s’attacher à, s’adonner à ;

ἄρτι  4: à l’instant, récemment, juste, seulement

Ἄσπενδος , ου (ἡ): Aspendos, ville de Pamphilie, sur la rive sud de la Turquie actuelle

ἄστυ , ἄστεως / ἄστεος (τό) 2: la ville (fortifiée, entourée de remparts) , la cité

ἀφαιρέομαι 1: ( inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος pft ἀφῄρημαι ; part pft ἀφῃρημένος) : +2 Α priver qqn de qqch 

γίγνομαι 1: ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ) 1: advenir, arriver, se produire  

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

δέος , δέους (τό) : la peur, la crainte, l’angoisse

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’état démocratique; la démocratie ;

διακωλύω : ( aor διεκώλυσα ) : préserver de, empêcher de ( μή+ inf.)

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: ( impft ἐδίδασκον ) : 1 enseigner, expliquer, instruire, soutenir, apprendre, faire voir (+ 2 A : qqch à qqn); 2 + A et ὡς ou inf : expliquer à qqn que ou de ;

ἐκπλέω (f ἐκπλεύσομαι ; aor ἐξέπλευσα , part aor ἐκπλεύσας ) 3: prendre la mer, embarquer, s’embarquer, partir

ἐκφαίνω : ( f ἐκφανῶ , aor ἐξέφηνα ; part aor 2 P ἐκφανείς , ἐκφανείσα ; ) : révéler, montrer ; / MP : se montrer

ἐλάχιστα : n adv : le moins, très peu

Ἑλλήσποντος , ου (ὁ) : l’Hellespont, détroit qui sépare l’Europe de l’Asie

ἐμβάλλω 2: ( ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα  ; part aor ἐμϐάλων , ἐμϐαλόντος ;) 2: jeter sur, jeter dans;

ἐναντιόομαι / ἐναντιοῦμαι : s’opposer à

ἐνδίδωμι : ( f ἐνδώσω , inf pr ἐνδιδόναι ; impft ἐνεδίδουν ; part pr ἐνδιδούς ) : 1 fournir, donner ; 2 fléchir, faiblir ; faire des concessions ;

ἐξαίφνης : tout à coup, soudain

ἐξαμαρτάνω 2: ( aor. ἐξήμαρτον ; inf aor ἐξαμαρτεῖν ) commettre une faute

ἐπί + Α 1: vers, contre ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἐπιλαμϐάνω ( ἐπιλήψομαι , ἐπέλαβον , ἐπεἴληφα ) : 1 saisir, faire une prise, avoir prise sur ( terme de lutte) ; 2 attaquer; // Μ ἐπιλαμϐάνομαι + G : entreprendre qqn , faire des remontrances à qqn ;

ἐπιτηδείως : de manière favorable, favorablement

ἔργον ,ου (τό) 1: l’action, l’acte, l’entreprise , l’ouvrage,  l’oeuvre ;

ἔχω 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ἡγεμών , ἡγεμόνος (ὁ, ἡ) 2: le chef 

ἡγέομαι , οῦμαι 1: conduire, être à la tête de, commander, diriger ;

ἡσυχία , ας (ἡ) 2: le calme, la tranquillité; ἡσυχίαν ἄγειν : rester tranquille, calme

Θρασύϐουλος , Θρασυβούλου (ὁ) : Thrasybule , général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, lutta aux côtés d’Alcibiade ; il rétablit la démocratie à Athènes en chassant les Trente, en 403 av. J.C.

καθ’ ἕνα 1: un par un, individuellement

καθίστημι (inf καθιστάναι ;inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: formes transitives : placer, établir;

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ;

καλός , ή, όν  1: beau, bon 

καταλύω 2: détruire, mettre à bas, renverser, démanteler, abolir 

κινέω , κινῶ 3: ( f κινήσω ) : 1 secouer, agiter, remuer, déplacer, bouger, mouvoir; mettre en mouvement, ranimer ; 2 troubler, bouleverser; // Μ κινέομαι , οῦμαι ( κινηθῆναι : inf. aor. MP ) : être mis en mouvement

κομιδῇ  adv. : totalement, entièrement

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα ; impér aor 2ème p pl : κομίσατε ; inf aor P : κομισθῆναι ;) : amener

κράζω (pft κέκραγα ; part pft κεκραγώς  )  : crier d’un cri rauque, vociférer, crier, gueuler

κράτος , ους (τό) 4: la puissance, pouvoir, souveraineté ;

κωλύω 2: empêcher (+ infinitif ou infinitive)

λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι 1: être dit ; / ὁ λεγόμενος ... : le soi-disant...

μαλακῶς : mollement (comp μαλακώτερον )

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

μεγαλόφωνος , ος,ον : qui a la voix forte, fort en gueule

μεθίστημι ( f μεταστήσω , aor μετέστησα ) 3: 1 déplacer ; 2 changer ; faire changer, détourner ;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien (souligne un fait); ce qu’il y a de sûr, c’est que;

μεταπέμπομαι 4: envoyer chercher, faire venir, convoquer

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μόνος / μοῦνος , η, ον 1: seul

νῆσος , νήσου (ἡ) 3: l’île

ξενοπαθέω / ξενοπαθῶ : éprouver un sentiment d’étrangeté, être troublé

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 3 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; ὁ δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui; // emploi adv. : τὰ μέν ... τὰ δέ ... : d’une part ... d’autre part... ;

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que,

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère ; la passion ;

ὁρμάομαι / ὁρμῶμαι (impf 3ème p pl ὤρμηντο ) 2: se mettre en mouvement, s’élancer ; / + inf : s’élancer pour, entreprendre de, se préparer à

ὅσπερ , ἥπερ, ὅπερ 1: (celui) qui, précisément ; (celui) qui justement; celui qui, celle qui, ce qui ; // ὅπερ , neutre adv. : comme ;

οὐ μόνον … ἀλλὰ κα1: non seulement... mais encore ...

παραθαρρύνω ( impft παρεθάρρυνον , part fut contr παραθαρρυνοῦν) : encourager à (+ inf)

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον , παρείληφα ) :  prendre en main 

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ; part παρών ) : + D : être auprès de, être arrivé auprès de, être aux côtés de, aider, secourir , prêter main forte à ;

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : 1 éprouver (en bien ou en mal) ; 2 être (heureux, ou malheureux), être dans tel ou tel état; πάσχω τοιούτόν τι : éprouver qqch de tel ;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα πέπεικα ) : persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre, engager (à), faire changer d’opinion par la persuasion ;

Πειραιεύς , Πειραιῶς (ὁ) (Α Πειραιᾶ ) : le Pirée, port d’Athènes

Πείσανδρος , Πεισάνδρου (ὁ) : Pisandre, homme politique athénien contemporain d’Alcibiade

πεντακισχίλιοι , αι, α : cinq mille

περιοράω / περιορ2: ( f περιόψομαι , aor περιεῖδον ; inf pr περιορᾶν ) : regarder avec indifférence, laisser faire ; / + A et part à l’A : laisser qqn + inf ;

περιφανῶς : manifestement

πλάνης , πλάνητος (ὁ, ἡ) : l’errant

πλέω 1: ( f πλεύσομαι , aor ἔπλευσα ; inf pr πλεῖν , part aor πλεύσας , πλεύσαντος ) : naviguer, faire une traversée, prendre la mer

πλῆθος , πλήθους (τό) 1: 1 la foule, le nombre ; 2 la quantité, l’effectif; 3 le peuple, la masse ; 4 la majorité; 5 le parti populaire

πολιτεία , ας (ἡ) 1: 1 la constitution ( τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν : les dispositions relatives à la constitution) ; 2 le régime politique, le gouvernement

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie; 2 l’affaire ; 3 chose ( au sens très général); // pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: 1 les affaires, les événements, la situation ; 2 les affaires publiques, la vie publique ;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ;   contre  ; 2 auprès de, près de, chez; 3 vis-à-vis de, à l’égard de, envers

προσγίγνομαι : ( aor προσεγενόμην , part aor προσγενόμενος ) + D : s’ajouter à, venir s’ajouter ;

προσδέχομαι : ( impf προσεδεχόμην ; part pr προσδεχόμενος ) : attendre ;

προσέχω 2: (impft προσεῖχον , aor πρόσεσχον ) : 1 diriger vers ; 2 s’appliquer à, être attentif; // expr. : προσέχειν τὸν νοῦν ou προσέχειν seul: faire attention à ; 3 + D : obéïr à, être dévoué à ;

προσήκων , προσήκουσα , προσῆκον : + D : qui convient à, convenant à

πρόσχημα , ατος (τό) : prétexte, allégation

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, argument, prétexte

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

Στειριεύς , έως (ὁ) : <l’habitant> du dème Steiria

σύμμαχος , συμμάχου (ὁ) 1: l’allié

ταχύς , εῖα, ύ  3: rapide; // expr : διὰ ταχέων : rapidement, promptement, en hâte ;

τετρακόσιοι , αι, α : 400

τηλικοῦτος , τηλικαύτη , τηλικοῦτο (ν) 1: aussi grand, aussi puissant, aussi fort ;

τύραννος , τυράννου (ὁ) 2: le tyran

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + D : être à la disposition de, appartenir à ; / ὑπάρχει μοι + inf : il m’est possible de ;

ὑπισχνέομαι / ὑπισχνοῦμαι 2: ( ὑποσχήσομαι , ὑπεσχόμην , ὑπέσχημαι ; part aor 2 ὑποσχόμενος ;subj aor 2 : ὑπόσχωνται :) : 1 promettre ; 2 se faire fort de ;

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

φυγάς , φυγάδος (ὁ, ἡ) : banni, exilé

χάρις , χάριτος (ἡ) 1 : (Α χάριν D pl χάρισιν ) : le bienfait, la faveur;

ψεύδομαι 1: (aor ἐψευσάμην ) :tromper, tromper l’attente de ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme

ὡς + G abs1: dans l’idée que dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, estimant que ;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; impf ἦγον, inf aor ἀγαγεῖν ; adj verb : ἀκτέον ) : 1 conduire, pousser, emmener, mener ; 2 faire ; passer (du temps) expr. : ἄγειν ἡμέραν : passer sa journée;

αἰτία , ας (ἡ) 1: la responsabilité ; le chef d'accusation, le reproche; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : avoir la responsabilité de ; être accusé, être incriminé de qqch

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; part pr ἀπολλύμενος) : périr, mourir, être perdu, être anéanti, être détruit;

ἀφαιρέομαι 1: ( inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος pft ἀφῄρημαι ; part pft ἀφῃρημένος) : +2 Α priver qqn de qqch 

γίγνομαι 1: ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ) 1: advenir, arriver, se produire  

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de (+ prop inf ou + inf);

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’état démocratique; la démocratie ;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: ( impft ἐδίδασκον ) : 1 enseigner, expliquer, instruire, soutenir, apprendre, faire voir (+ 2 A : qqch à qqn); 2 + A et ὡς ou inf : expliquer à qqn que ou de ;

ἐπί + Α 1: vers, contre ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἔργον ,ου (τό) 1: l’action, l’acte, l’entreprise , l’ouvrage,  l’oeuvre ;

ἔχω 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ἡγέομαι , οῦμαι 1: conduire, être à la tête de, commander, diriger ;

καθ’ ἕνα 1: un par un, individuellement

καθίστημι (inf καθιστάναι ;inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: formes transitives : placer, établir;

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ;

καλός , ή, όν  1: beau, bon 

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα ; impér aor 2ème p pl : κομίσατε ; inf aor P : κομισθῆναι ;) : amener

λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι 1: être dit ; / ὁ λεγόμενος ... : le soi-disant...

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien (souligne un fait); ce qu’il y a de sûr, c’est que;

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μόνος / μοῦνος , η, ον 1: seul

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 3 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; ὁ δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui; // emploi adv. : τὰ μέν ... τὰ δέ ... : d’une part ... d’autre part... ;

οἷος , οἷα (poét. οἵη ) , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) : tel que,

ὅσπερ , ἥπερ, ὅπερ 1: (celui) qui, précisément ; (celui) qui justement; celui qui, celle qui, ce qui ; // ὅπερ , neutre adv. : comme ;

οὐ μόνον … ἀλλὰ κα1: non seulement... mais encore ...

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ; part παρών ) : + D : être auprès de, être arrivé auprès de, être aux côtés de, aider, secourir , prêter main forte à ;

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : 1 éprouver (en bien ou en mal) ; 2 être (heureux, ou malheureux), être dans tel ou tel état; πάσχω τοιούτόν τι : éprouver qqch de tel ;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα πέπεικα ) : persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre, engager (à), faire changer d’opinion par la persuasion ;

πλέω 1: ( f πλεύσομαι , aor ἔπλευσα ; inf pr πλεῖν , part aor πλεύσας , πλεύσαντος ) : naviguer, faire une traversée, prendre la mer

πλῆθος , πλήθους (τό) 1: 1 la foule, le nombre ; 2 la quantité, l’effectif; 3 le peuple, la masse ; 4 la majorité; 5 le parti populaire

πολιτεία , ας (ἡ) 1: 1 la constitution ( τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν : les dispositions relatives à la constitution) ; 2 le régime politique, le gouvernement

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie; 2 l’affaire ; 3 chose ( au sens très général); // pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: 1 les affaires, les événements, la situation ; 2 les affaires publiques, la vie publique ;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ;   contre  ; 2 auprès de, près de, chez; 3 vis-à-vis de, à l’égard de, envers

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

σύμμαχος , συμμάχου (ὁ) 1: l’allié

τηλικοῦτος , τηλικαύτη , τηλικοῦτο (ν) 1: aussi grand, aussi puissant, aussi fort ;

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + D : être à la disposition de, appartenir à ; / ὑπάρχει μοι + inf : il m’est possible de ;

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

χάρις , χάριτος (ἡ) 1 : (Α χάριν D pl χάρισιν ) : le bienfait, la faveur;

ψεύδομαι 1: (aor ἐψευσάμην ) :tromper, tromper l’attente de ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : comme

ὡς + G abs1: dans l’idée que dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, estimant que ;

Fréquence 2 :

ἀγαπάω / ἀγαπῶ 2: ( aor ἠγάπησα ) : se contenter de + D , ou + inf., se satisfaire de ; être satisfait ;

αἴρω  / ἀείρω 2: (part aor : ἄρας , ἄραντος ) : lever l’ancre et mettre à la voile ;

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον , G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: 1 malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté ; 2 de force, sous la contrainte, contraint

ἀντιλέγω 2: s’opposer à, être en désaccord avec

ἀποδείκνυμι 2: (part aor ἀποδείξας , ἀποδείξαντος ) : désigner, déclarer, proclamer 

ἄστυ , ἄστεως / ἄστεος (τό) 2: la ville (fortifiée, entourée de remparts) , la cité

ἐμβάλλω 2: ( ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα  ; part aor ἐμϐάλων , ἐμϐαλόντος ;) 2: jeter sur, jeter dans;

ἐξαμαρτάνω 2: ( aor. ἐξήμαρτον ; inf aor ἐξαμαρτεῖν ) commettre une faute

ἡγεμών , ἡγεμόνος (ὁ, ἡ) 2: le chef 

ἡσυχία , ας (ἡ) 2: le calme, la tranquillité; ἡσυχίαν ἄγειν : rester tranquille, calme

καταλύω 2: détruire, mettre à bas, renverser, démanteler, abolir 

κωλύω 2: empêcher (+ infinitif ou infinitive)

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D)

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère ; la passion ;

ὁρμάομαι / ὁρμῶμαι (impf 3ème p pl ὤρμηντο ) 2: se mettre en mouvement, s’élancer ; / + inf : s’élancer pour, entreprendre de, se préparer à

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον , παρείληφα ) :  prendre en main 

περιοράω / περιορ2: ( f περιόψομαι , aor περιεῖδον ; inf pr περιορᾶν ) : regarder avec indifférence, laisser faire ; / + A et part à l’A : laisser qqn + inf ;

προσέχω 2: (impft προσεῖχον , aor πρόσεσχον ) : 1 diriger vers ; 2 s’appliquer à, être attentif; // expr. : προσέχειν τὸν νοῦν ou προσέχειν seul: faire attention à ; 3 + D : obéïr à, être dévoué à ;

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, argument, prétexte

τύραννος , τυράννου (ὁ) 2: le tyran

ὑπισχνέομαι / ὑπισχνοῦμαι 2: ( ὑποσχήσομαι , ὑπεσχόμην , ὑπέσχημαι ; part aor 2 ὑποσχόμενος ;subj aor 2 : ὑπόσχωνται :) : 1 promettre ; 2 se faire fort de ;


Fréquence 3 :

ἀπιστέω / ἀπιστῶ 3: ( aor ἠπίστησα ) : +D : ne pas ajouter foi à, douter de;

ἅπτομαι 3: ( ἅψω , ἥψα impft M ἡπτόμην inf aor ἅψασθαι ) : + G  toucher, palper, mettre la main à ou sur, atteindre; au M : s’attacher à, s’adonner à ;

ἐκπλέω (f ἐκπλεύσομαι ; aor ἐξέπλευσα , part aor ἐκπλεύσας ) 3: prendre la mer, embarquer, s’embarquer, partir

κινέω , κινῶ 3: ( f κινήσω ) : 1 secouer, agiter, remuer, déplacer, bouger, mouvoir; mettre en mouvement, ranimer ; 2 troubler, bouleverser; // Μ κινέομαι , οῦμαι ( κινηθῆναι : inf. aor. MP ) : être mis en mouvement

μεθίστημι ( f μεταστήσω , aor μετέστησα ) 3: 1 déplacer ; 2 changer ; faire changer, détourner ;

νῆσος , νήσου (ἡ) 3: l’île

ταχύς , εῖα, ύ  3: rapide; // expr : διὰ ταχέων : rapidement, promptement, en hâte ;


Fréquence 4 :

ἄδηλος , ος, ον 4: incertain, douteux 

ἄρτι  4: à l’instant, récemment, juste, seulement

κράτος , ους (τό) 4: la puissance, pouvoir, souveraineté ;

μεταπέμπομαι 4: envoyer chercher, faire venir, convoquer

οἴκαδε  4: chez soi, à la maison (avec mvt)


Ne pas apprendre :

ἀμαχεί : adv. : sans combat

ἀντιβολέω , ἀντιβολῶ : + A : supplier 

ἀντιλαμϐάνομαι + G : s’occuper de, se charger de

ἀποπλέω : ( aor ἀπέπλευσα ) : s’éloigner par mer, mettre à la voile, prendre le large

ἀποστρέφω : ( inf aor ἀποστρέψαι ) : ramener en arrière ; détourner ;

ἀποσφάζω / ἀποσφάττω (aor ἀπέσφαξα ; / P aor ἀπεσφάγην ; inf aor ἀποσφαγῆναι ) : égorger, faire égorger

Ἄσπενδος , ου (ἡ): Aspendos, ville de Pamphilie, sur la rive sud de la Turquie actuelle

δέος , δέους (τό) : la peur, la crainte, l’angoisse

διακωλύω : ( aor διεκώλυσα ) : préserver de, empêcher de ( μή+ inf.)

ἐκφαίνω : ( f ἐκφανῶ , aor ἐξέφηνα ; part aor 2 P ἐκφανείς , ἐκφανείσα ; ) : révéler, montrer ; / MP : se montrer

ἐλάχιστα : n adv : le moins, très peu

Ἑλλήσποντος , ου (ὁ) : l’Hellespont, détroit qui sépare l’Europe de l’Asie

ἐναντιόομαι / ἐναντιοῦμαι : s’opposer à

ἐνδίδωμι : ( f ἐνδώσω , inf pr ἐνδιδόναι ; impft ἐνεδίδουν ; part pr ἐνδιδούς ) : 1 fournir, donner ; 2 fléchir, faiblir ; faire des concessions ;

ἐξαίφνης : tout à coup, soudain

ἐπιλαμϐάνω ( ἐπιλήψομαι , ἐπέλαβον , ἐπεἴληφα ) : 1 saisir, faire une prise, avoir prise sur ( terme de lutte) ; 2 attaquer; // Μ ἐπιλαμϐάνομαι + G : entreprendre qqn , faire des remontrances à qqn ;

ἐπιτηδείως : de manière favorable, favorablement

Θρασύϐουλος , Θρασυβούλου (ὁ) : Thrasybule , général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, lutta aux côtés d’Alcibiade ; il rétablit la démocratie à Athènes en chassant les Trente, en 403 av. J.C.

κομιδῇ  adv. : totalement, entièrement

κράζω (pft κέκραγα ; part pft κεκραγώς  )  : crier d’un cri rauque, vociférer, crier, gueuler

μαλακῶς : mollement (comp μαλακώτερον )

μεγαλόφωνος , ος,ον : qui a la voix forte, fort en gueule

ξενοπαθέω / ξενοπαθῶ : éprouver un sentiment d’étrangeté, être troublé

παραθαρρύνω ( impft παρεθάρρυνον , part fut contr παραθαρρυνοῦν) : encourager à (+ inf)

Πειραιεύς , Πειραιῶς (ὁ) (Α Πειραιᾶ ) : le Pirée, port d’Athènes

Πείσανδρος , Πεισάνδρου (ὁ) : Pisandre, homme politique athénien contemporain d’Alcibiade

πεντακισχίλιοι , αι, α : cinq mille

περιφανῶς : manifestement

πλάνης , πλάνητος (ὁ, ἡ) : l’errant

προσγίγνομαι : ( aor προσεγενόμην , part aor προσγενόμενος ) + D : s’ajouter à, venir s’ajouter ;

προσδέχομαι : ( impf προσεδεχόμην ; part pr προσδεχόμενος ) : attendre ;

προσήκων , προσήκουσα , προσῆκον : + D : qui convient à, convenant à

πρόσχημα , ατος (τό) : prétexte, allégation

Στειριεύς , έως (ὁ) : <l’habitant> du dème Steiria

τετρακόσιοι , αι, α : 400

φυγάς , φυγάδος (ὁ, ἡ) : banni, exilé


Comparaison de traductions :

Ὁ δ' οὐχ οἷον ἄν τις ἄλλος, ἐξαίφνης χάριτι τῶν πολλῶν μέγας γεγονώς, ἔπαθε καὶ ἠγάπησε, πάντα δεῖν εὐθὺς οἰόμενος χαρίζεσθαι καὶ μηδὲν ἀντιλέγειν τοῖς ἐκ πλάνητος καὶ φυγάδος αὐτὸν ἄρτι νεῶν τοσούτων καὶ στρατοπέδου καὶ δυνάμεως τηλικαύτης ἀποδείξασιν ἡγεμόνα καὶ στρατηγόν, ἀλλ' ὅπερ ἦν ἄρχοντι μεγάλῳ προσῆκον, ἀνθίστασθαι φερομένοις ὑπ' ὀργῆς, κωλύσας ἐξαμαρτεῖν, τότε γοῦν τῇ πόλει τὰ πράγματα περιφανῶς ἔσωσεν.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Mais lui, loin de réagir en homme que vient d’élever tout d’un coup la faveur du peuple et qui, sous l’effet de la joie s’imagine devoir complaire en tout et ne rien refuser à ceux qui, du banni et du fugitif qu’il était, venaient de faire le chef et le commandant d’une telle flotte et d’une armée si nombreuse, par une conduite digne d’un grand chef, il arrêta la démarche où les entraînait la colère et, prévenant la faute qu’on allait commettre, il sauva à l’évidence, du moins en cette occasion, les affaires de son pays.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Un autre homme, dans la même situation, soudainement élevé par la faveur de la multitude, aurait considéré, dans sa joie, qu’il devait aussitôt se soumettre en tout et ne rien refuser à ceux qui, de vagabond et d’exilé qu’il était, venaient de le nommer commandant et stratège d’une flotte si nombreuse, d’un camp et d’une armée si considérables. Mais Alcibiade ne fit rien de tel ; il se comporta comme devait le faire un grand chef . Il résista à ses concitoyens emportés par la colère : en les empêchant de commettre une grande erreur, il sauva de manière éclatante, en cette circonstance du moins, les affaires d’Athènes.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Il ne réagit pas comme l'eût fait n'importe qui d'autre devenu, grâce aux masses, tout à coup important et ravi de l'être : un tel homme eût estimé devoir complaire immédiatement en tout, sans nulle opposition, à ceux qui avaient fait de lui, si récemment encore errant et proscrit, leur commandant et leur stratège, maître de tant de vaisseaux, d'un camp et de forces si imposantes : Alcibiade réagit comme il convenait à un grand chef, il résista à ses troupes emportées par la colère, les empêcha en tout cas de commettre une erreur et, d'évidence, sauva alors les affaires athéniennes.

Retour en haut du texte