Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

27 Alcibiade vainqueur à Abydos

et prisonnier de TissapherneAlcibiade vainqueur des Spartiates à Abydos :

... puis prisonnier de Tissapherne


1 Ἐκ τούτου κατελύθησαν μὲν οἱ τετρακόσιοι, τῶν τοῦ Ἀλκιβιάδου φίλων προθύμως συλλαμβανομένων τοῖς τὰ τοῦ δήμου φρονοῦσι· βουλομένων δὲ τῶν ἐν ἄστει καὶ κελευόντων κατιέναι τὸν Ἀλκιβιάδην, αὐτὸς ᾤετο δεῖν μὴ κεναῖς χερσὶ μηδ' ἄπρακτος οἴκτῳ καὶ χάριτι τῶν πολλῶν, ἀλλ' ἐνδόξως κατελθεῖν. 2 Διὸ πρῶτον μὲν ὀλίγαις ναυσὶν ἐκ Σάμου περιέπλει τὴν ἐπὶ Κνίδου καὶ Κῶ θάλασσαν· ἐκεῖ δ' ἀκούσας Μίνδαρον τὸν Σπαρτιάτην εἰς Ἑλλήσποντον ἀναπλεῖν τῷ στόλῳ παντὶ καὶ τοὺς Ἀθηναίους ἐπακολουθεῖν, ἠπείγετο βοηθῆσαι τοῖς στρατηγοῖς· 3 καὶ κατὰ τύχην εἰς τοῦτο καιροῦ συνήνυσε πλέων ὀκτωκαίδεκα τριήρεσιν, ἐν ᾧ πάσαις ὁμοῦ ταῖς ναυσὶ συμπεσόντες εἰς ταὐτὸ καὶ διαναυμαχοῦντες περὶ Ἄβυδον ἀμφότεροι, τοῖς μὲν ἡττώμενοι μέρεσι, τοῖς δὲ νικῶντες, ἄχρι δείλης ἀγῶνι μεγάλῳ συνείχοντο· 4 καὶ παρέσχε μὲν ἐναντίαν δόξαν ἀμφοτέροις ἐπιφανείς, ὥστε θαρρεῖν μὲν τοὺς πολεμίους, θορυβεῖσθαι δὲ τοὺς Ἀθηναίους. Ταχὺ δὲ σημεῖον ἄρας ἀπὸ τῆς ναυαρχίδος φίλιον, ὥρμησεν εὐθὺς ἐπὶ τοὺς κρατοῦντας καὶ διώκοντας τῶν Πελοποννησίων. 5 Τρεψάμενος δ' αὐτοὺς ἐξέωσεν εἰς τὴν γῆν, καὶ προσκείμενος ἔκοπτε τὰς ναῦς καὶ συνετίτρωσκε, τῶν ἀνδρῶν ἐκνεόντων καὶ Φαρναβάζου πεζῇ προσβοηθοῦντος αὐτοῖς καὶ μαχομένου παρὰ τὴν θάλατταν ὑπὲρ τῶν νεῶν. 6 Τέλος δὲ τῶν μὲν πολεμίων τριάκοντα λαβόντες, ἀνασώσαντες δὲ τὰς αὑτῶν, τρόπαιον ἔστησαν.


Οὕτω δὲ λαμπρᾷ χρησάμενος εὐτυχίᾳ, καὶ φιλοτιμούμενος εὐθὺς ἐγκαλλωπίσασθαι τῷ Τισσαφέρνῃ, ξένια καὶ δῶρα παρασκευασάμενος καὶ θεραπείαν ἔχων ἡγεμονικὴν ἐπορεύετο πρὸς αὐτόν. 7 Οὐ μὴν ἔτυχεν ὧν προσεδόκησεν, ἀλλὰ πάλαι κακῶς ἀκούων ὁ Τισσαφέρνης ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων, καὶ φοβούμενος αἰτίαν λαβεῖν ἐκ βασιλέως, ἔδοξεν ἐν καιρῷ τὸν Ἀλκιβιάδην ἀφῖχθαι, καὶ συλλαβὼν αὐτὸν εἷρξεν ἐν Σάρδεσιν, ὡς λύσιν ἐκείνης τῆς διαβολῆς τὴν ἀδικίαν ταύτην ἐσομένην.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 23 26)

1

ἐκ / ἐξ + G 1: à la suite de

συλλαμϐάνω 3: ( συλλήψομαι , συνέλαϐον , συνείληφα ; P συλλαμϐάνομαι , συλληφθήσομαι , συνελήφθην , συνείλημμαι ) : + D : venir en aide à qqn, assister qqn ;

φρονέω / φρονῶ 1: 1 avoir des sentiments ; // + acc : être du parti de (+ G) ;

βούλομαι 1: ( βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι ) : vouloir

τῶν ἐν ἄστει : « ceux de la ville », « ceux qui étaient restés dans la ville », « les Athéniens de la ville » (par oppositions à ceux de Samos) ; βουλομένων δὲ τῶν ἐν ἄστει καὶ κελευόντων κατιέναι τὸν Ἀλκιβιάδην : G abs à valeur d’opposition

κατέρχομαι ( κατελεύσομαι , κατῆλθον , κατελήλυθα ; inf pr svt κατίεναι ; inf aor καθελθεῖν ; ) 3: 1 descendre ; 2 rentrer, revenir

κενός , ή, όν 3: vide

μηδέ 1: derrière une négation : et ne pas ; ni; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

ἄπρακτος , ος,ον : qui n’a rien fait, sans résultat ;

οἶκτος , ου (ὁ) 4: la pitié, la compassion ; / ἐν οἴκτῳ προτίθεσθαι : regarder en s’apitoyant, avec compassion .

οἴκτῳ καὶ χάριτι τῶν πολλῶν : datifs instrumentaux : « grâce à ... »

ἐνδόξως : glorieusement

2

δι4: donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi ( δι’ ὅ )

ὀλίγος , η, ον 1: peu abondant, peu nombreux, en petit nombre, en petite quantité ; au pl. : quelques ; un petit nombre; 

ὀλίγαις ναυσίν : en style militaire, le datif s’analyse souvent comme un datif d’accompagnement, très proche d’un datif de moyen ; cf plus loin, également, τῷ στόλῳ παντ et ὀκτωκαίδεκα τριήρεσιν, ...πάσαις ...ταῖς ναυσ , puis πεζῇ )

περιπλέω : ( impf 3ème p sg περιέπλει ) : + A naviguer autour de, croiser dans ;

ἐπ +G : près de, vers

Κνίδος , ου (ἡ) : Cnide (ville de Carie célèbre pour son école de médecine)

Κῶς , Κῶ (ἡ) : Kôs / Cos, île des Sporades du sud, juste au Sud-Est de l’actuelle Turquie, et à une centaine de km au sud de Samos

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ;) : entendre dire, apprendre ( + prop inf : que)

Μίνδαρος , ου (ὁ) : Mindaros

ἀναπλέω : ( inf pr ἀναπλεῖν ) : naviguer en remontant

στόλος , ου (ὁ) : le corps expéditionnaire, l’armée , la flotte

ἐπακολουθέω / ἐπακολουθῶ : poursuivre de près

καὶ τοὺς Ἀθηναίους < s e αὐτὸν > ἐπακολουθεῖν

ἐπείγω : presser, pousser, hâter; / ΜP ἐπείγομαι ( impf 3ème p sg ἠπείγετο ) : + inf : se hâter de ;

ἠπείγετο : imparfait d’effort

3

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard;// expr : κατὰ τύχην : par hasard 

constr : εἰς τοῦτο καιροῦ ...ἐν ᾧ...

καιρός , καιροῦ (ὁ) 1: moment, moment décisif, circonstance ; // expr : ἐν καιρῷ : au bon moment ;

συνανύω : ( aor συνήνυσα ) : arriver en même temps

ὀκτωκαίδεκα : dix-huit

ὁμοῦ  3: en un même lieu ; ensemble ; en même temps, à la fois ;

συμπίπτω 4:  ( συμπεσοῦμαι , συνέπεσον , συμπέπτωκα ) : se rencontrer , se rencontrer dans un combat, se heurter ;

συμπεσόντες εἰς ταὐτό : εἰς ταὐτ (crase attique) = εἰς τὸ αὐτό : dans le même lieu

διαναυμαχέω , ῶ : livrer un combat naval, livrer bataille sur mer

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à 

Ἄβυδος , ου (ὁ) : Abydos ( ville juste au sud de l’entrée étroite de l’Hellespont, face à Sestos)

Cette première bataille d’Abydos eut lieu en fin 411

ἡσσάομαι / ἡτταομαι ,ῶμαι 2: + G  être inférieur à, être vaincu par

μέρος , μέρους (τό) 1: 1 la partie; 2 la part d’action, l’action ; 3 le tour  ; expr. ἐν μέρει : tour à tour, chacun à son tour, à son tour ; κατὰ μέρος : successivement ;

τοῖς μὲν ἡττώμενοι μέρεσι, τοῖς δὲ <μέρεσι> νικῶντες : τοῖς μὲν μέρεσι, τοῖς δὲ μέρεσι : on peut comprendre « dans certaines parts d’action ... dans d’autres actions » ou « successivement ... successivement » (= alternativement)

νικάω / νικῶ 1: vaincre, être victorieux

χρι + G : jusqu’à

δείλη , δείλης (ἡ) : le soir

ἀγών , ἀγῶνος (ὁ) 1: la lutte, le combat (D pl ἀγῶσι (ν) )

συνέχω : tenir, maintenir, soutenir ; P συνέχομαι : (impft 3ème p pl συνείχοντο ) : +D être tenu dans , être maintenu dans , être accablé par

4

ἐναντίος , α, ον 1: contraire, opposé

δόξα , δόξης (ἡ) 1: 1 l’opinion, la croyance, le sentiment ; 2 la conjecture ;

ἐπιφαίνομαι ( part aor ἐπιφανείς , ἐπιφανέντος ): apparaître

ἐπιφανείς : rejet remarquable du participe accordé au sujet (Alcibiade)

θαρρέω / θαρρ3: prendre courage

θορυβέω / θορυβῶ : troubler, déconcerter, déstabiliser 

ταχ 3: rapidement, vite 

σημεῖον , ου (τό) 2: 1 le signe; 2 le drapeau, le pavillon, l’enseigne

αἴρω  / ἀείρω 2: (part aor ἄρας , ἄραντος ) : lever, soulever, hisser 

ἀπό + G 1: à partir de, depuis ;

ναυαρχίς , ναυαρχίδος (ἡ) : la vaisseau amiral

φίλιος , α, ον : amical, bienveillant, ami ; allié ;

εὐθύς 1: sur le champ, , vite; (avec participe : dès que…)

διώκω 2: ( pft : δεδίωχα ) : poursuivre, lancer la poursuite ;

ἐπὶ τοὺς κρατοῦντας καὶ διώκοντας τῶν Πελοποννησίων : τῶν Πελοποννησίων : G partitif

5

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor ἐτρεψάμην , part aor τρεψάμενος ) : tr +Α : mettre en fuite, culbuter

ἐξωθέω : (f ἐξώσω , aor ἐξέωσα ) : pousser hors de ; pousser violemment, jeter dans ou sur (εἰς +Α );

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, la terre ferme;

προσκεῖμαι  ( part pr προσκείμενος ) : 1 attaquer ; 2 s’acharner sur, serrer de près ;

κόπτω : (impf ἔκοπτον , aor ἔκοψα ; part aor κόψας ) 1 frapper à coups répétés ; 2 tailler en pièces, réduire en charpie ;

συντιτρώσκω : ( impf συνετίτρωσκον ) : blesser en plusieurs endroits, couvrir de blessures

ἐκνέω : s’échapper à la nage

πεζός , ή, όν : adj. : pédestre, de fantassins ; / στρατιὰ πεζή : l’armée de terre, ou l’infanterie ;

πεζῇ < στρατιᾷ s e >

προσϐοηθέω / προσϐοηθῶ : +D : se porter au secours de

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 auprès de (avec mvt), près de

6

τέλος : adv : à la fin, finalement

τριάκοντα 2: trente ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ) : prendre, saisir ;

ἀνασῴζω : ( aor ἀνεσωσα , part aor ἀνασώσας , ἀνασώσαντος ) : retrouver sain et sauf, recouvrer, reprendre

τρόπαιον , ου (τό) 4: le trophée ; // expr : τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis (le G indique la cause du trophée );

ἵστημι , στήσω , ἔστησα (inf et part : pr.ἱστάναι , ἱστάς. aor. στῆσαι , στήσας ) 1: établir, placer, installer, placer debout, dresser, élever;

λαμπρός , ά, όν 3: 1 lumineux, brillant, éclatant ; 2 clair, net, évident

χράομαι / χρήομαι / χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην ) + D 1: 1 utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ; 2 fréquenter, être familier de, être en relation avec, avoir affaire à; // χρῆσθαι + D a souvent un sens très faible, et peut être traduit par « avoir » ou « exercer » qqch ;

εὐτυχία ,ας (ἡ) 4: le succès

φιλοτιμέομαι / φιλοτιμοῦμαι 4: être ambitieux ; / + inf : aspirer à, avoir l’ambition de ;

ἐγκαλλωπίζομαι : ( inf aor ἐγκαλλωπίσασθαι ) : + D : faire le beau devant, faire le fanfaron devant

ξένια , ξενίων (τά) : les présents d’hospitalité 

δῶρον , ου (τό) 3: le cadeau

παρασκευάζω  1: préparer, équiper, munir; // M : se munir de

θεραπεία , ας (ἡ) : domesticité, escorte, suite ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

ἡγεμονικός , ή, όν : propre au chef, qui convient à un chef, à un général

πορεύομαι  2: ( impf ἐπορευόμην ) : marcher, aller, partir, s’en aller

7

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : + : rencontrer, trouver, atteindre, obtenir

constr : Οὐ μὴν ἔτυχεν ὧν προσεδόκησεν : attraction du pronom relatif = Οὐ μὴν ἔτυχεν τούτων ἄ προσεδόκησεν 

προσδοκάω , ῶ (impft προσεδώκων , aor προσεδόκησα ) / προσδοκέω , ῶ 2:1 attendre ; 2 s’attendre à

πάλαι 2: depuis longtemps;

κακῶς ἀκούω 1: avoir mauvaise réputation, être décrié ( ὑπό +G : par )

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι) : penser, croire, juger, estimer ;

εἴργω / εἵργω / ἐέργω ( aor εἷρξα 3: enfermer;

Σάρδεις , Σάρδεων ( D Σάρδεσιν ) : Sardes, capitale de la Lydie (Ouest de la Turquie actuelle)

ὡς + participe futur : dans l’espoir que ; / parfois avec accusatif absolu ;

λύσις , λύσεως (ἡ) : la libération, l’affranchissement, le rachat 

ἀδικία , ας (ἡ)  4: l’injustice


Vocabulaire alphabétique :

Ἄβυδος , ου (ὁ) : Abydos ( ville juste au sud de l’entrée étroite de l’Hellespont, face à Sestos)

ἀγών , ἀγῶνος (ὁ) 1: la lutte, le combat (D pl ἀγῶσι (ν) )

ἀδικία , ας (ἡ)  4: l’injustice

αἴρω  / ἀείρω 2: (part aor ἄρας , ἄραντος ) : lever, soulever, hisser 

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ;) : entendre dire, apprendre ( + prop inf : que)

ἀναπλέω : ( inf pr ἀναπλεῖν ) : naviguer en remontant

ἀνασῴζω : ( aor ἀνεσωσα , part aor ἀνασώσας , ἀνασώσαντος ) : retrouver sain et sauf, recouvrer, reprendre

ἀπό + G 1: à partir de, depuis ;

ἄπρακτος , ος,ον : qui n’a rien fait, sans résultat ;

χρι + G : jusqu’à

βούλομαι 1: ( βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι ) : vouloir

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, la terre ferme;

δείλη , δείλης (ἡ) : le soir

διαναυμαχέω , ῶ : livrer un combat naval, livrer bataille sur mer

δι4: donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi ( δι’ ὅ )

διώκω 2: ( pft : δεδίωχα ) : poursuivre, lancer la poursuite ;

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι) : penser, croire, juger, estimer ;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: 1 l’opinion, la croyance, le sentiment ; 2 la conjecture ;

δῶρον , ου (τό) 3: le cadeau

ἐγκαλλωπίζομαι : ( inf aor ἐγκαλλωπίσασθαι ) : + D : faire le beau devant, faire le fanfaron devant

εἴργω / εἵργω / ἐέργω ( aor εἷρξα 3: enfermer;

ἐκ / ἐξ + G 1: à la suite de

ἐκνέω : s’échapper à la nage

ἐναντίος , α, ον 1: contraire, opposé

ἐνδόξως : glorieusement

ἐξωθέω : (f ἐξώσω , aor ἐξέωσα ) : pousser hors de ; pousser violemment, jeter dans ou sur (εἰς +Α );

ἐπακολουθέω / ἐπακολουθῶ : poursuivre de près

ἐπείγω : presser, pousser, hâter; / ΜP ἐπείγομαι ( impf 3ème p sg ἠπείγετο ) : + inf : se hâter de ;

ἐπ +G : près de, vers

ἐπιφαίνομαι ( part aor ἐπιφανείς , ἐπιφανέντος ): apparaître

εὐθύς 1: sur le champ, , vite; (avec participe : dès que…)

εὐτυχία ,ας (ἡ) 4: le succès

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

ἡγεμονικός , ή, όν : propre au chef, qui convient à un chef, à un général

ἡσσάομαι / ἡτταομαι ,ῶμαι 2: + G  être inférieur à, être vaincu par

θαρρέω / θαρρ3: prendre courage

θεραπεία , ας (ἡ) : domesticité, escorte, suite ;

θορυβέω / θορυβῶ : troubler, déconcerter, déstabiliser 

ἵστημι , στήσω , ἔστησα (inf et part : pr.ἱστάναι , ἱστάς. aor. στῆσαι , στήσας ) 1: établir, placer, installer, placer debout, dresser, élever;

καιρός , καιροῦ (ὁ) 1: moment, moment décisif, circonstance ; // expr : ἐν καιρῷ : au bon moment ;

κακῶς ἀκούω 1: avoir mauvaise réputation, être décrié ( ὑπό +G : par )

κατέρχομαι ( κατελεύσομαι , κατῆλθον , κατελήλυθα ; inf pr svt κατίεναι ; inf aor καθελθεῖν ; ) 3: 1 descendre ; 2 rentrer, revenir

κενός , ή, όν 3: vide

Κνίδος , ου (ἡ) : Cnide (ville de Carie célèbre pour son école de médecine)

κόπτω : (impf ἔκοπτον , aor ἔκοψα ; part aor κόψας ) 1 frapper à coups répétés ; 2 tailler en pièces, réduire en charpie ;

Κῶς , Κῶ (ἡ) : Kôs / Cos, île des Sporades du sud, juste au Sud-Est de l’actuelle Turquie, et à une centaine de km au sud de Samos

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ) : prendre, saisir ;

λαμπρός , ά, όν 3: 1 lumineux, brillant, éclatant ; 2 clair, net, évident

λύσις , λύσεως (ἡ) : la libération, l’affranchissement, le rachat 

μέρος , μέρους (τό) 1: 1 la partie; 2 la part d’action, l’action ; 3 le tour  ; expr. ἐν μέρει : tour à tour, chacun à son tour, à son tour ; κατὰ μέρος : successivement ;

μηδέ 1: derrière une négation : et ne pas ; ni; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

Μίνδαρος , ου (ὁ) : Mindaros

ναυαρχίς , ναυαρχίδος (ἡ) : la vaisseau amiral

νικάω / νικῶ 1: vaincre, être victorieux

ξένια , ξενίων (τά) : les présents d’hospitalité 

οἶκτος , ου (ὁ) 4: la pitié, la compassion ; / ἐν οἴκτῳ προτίθεσθαι : regarder en s’apitoyant, avec compassion .

ὀκτωκαίδεκα : dix-huit

ὀλίγος , η, ον 1: peu abondant, peu nombreux, en petit nombre, en petite quantité ; au pl. : quelques ; un petit nombre; 

ὁμοῦ  3: en un même lieu ; ensemble ; en même temps, à la fois ;

πάλαι 2: depuis longtemps;

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 auprès de (avec mvt), près de

παρασκευάζω  1: préparer, équiper, munir; // M : se munir de

πεζός , ή, όν : adj. : pédestre, de fantassins ; / στρατιὰ πεζή : l’armée de terre, ou l’infanterie ;

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à 

περιπλέω : ( impf 3ème p sg περιέπλει ) : + A naviguer autour de, croiser dans ;

πορεύομαι  2: ( impf ἐπορευόμην ) : marcher, aller, partir, s’en aller

προσϐοηθέω / προσϐοηθῶ : +D : se porter au secours de

προσδοκάω , ῶ (impft προσεδώκων , aor προσεδόκησα ) / προσδοκέω , ῶ 2:1 attendre ; 2 s’attendre à

προσκεῖμαι  ( part pr προσκείμενος ) : 1 attaquer ; 2 s’acharner sur, serrer de près ;

Σάρδεις , Σάρδεων ( D Σάρδεσιν ) : Sardes, capitale de la Lydie (Ouest de la Turquie actuelle)

σημεῖον , ου (τό) 2: 1 le signe; 2 le drapeau, le pavillon, l’enseigne

στόλος , ου (ὁ) : le corps expéditionnaire, l’armée , la flotte

συλλαμϐάνω 3: ( συλλήψομαι , συνέλαϐον , συνείληφα ; P συλλαμϐάνομαι , συλληφθήσομαι , συνελήφθην , συνείλημμαι ) : + D : venir en aide à qqn, assister qqn ;

συμπίπτω 4:  ( συμπεσοῦμαι , συνέπεσον , συμπέπτωκα ) : se rencontrer , se rencontrer dans un combat, se heurter ;

συνανύω : ( aor συνήνυσα ) : arriver en même temps

συνέχω : tenir, maintenir, soutenir ; P συνέχομαι : (impft 3ème p pl συνείχοντο ) : +D être tenu dans , être maintenu dans , être accablé par

συντιτρώσκω : ( impf συνετίτρωσκον ) : blesser en plusieurs endroits, couvrir de blessures

ταχ 3: rapidement, vite 

τέλος : adv : à la fin, finalement

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor ἐτρεψάμην , part aor τρεψάμενος ) : tr +Α : mettre en fuite, culbuter

τριάκοντα 2: trente ;

τρόπαιον , ου (τό) 4: le trophée ; // expr : τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis (le G indique la cause du trophée );

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : + : rencontrer, trouver, atteindre, obtenir

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard;// expr : κατὰ τύχην : par hasard 

φίλιος , α, ον : amical, bienveillant, ami ; allié ;

φιλοτιμέομαι / φιλοτιμοῦμαι 4: être ambitieux ; / + inf : aspirer à, avoir l’ambition de ;

φρονέω / φρονῶ 1: 1 avoir des sentiments ; // + acc : être du parti de (+ G) ;

χράομαι / χρήομαι / χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην ) + D 1: 1 utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ; 2 fréquenter, être familier de, être en relation avec, avoir affaire à; // χρῆσθαι + D a souvent un sens très faible, et peut être traduit par « avoir » ou « exercer » qqch ;

ὡς + participe futur : dans l’espoir que ; / parfois avec accusatif absolu ;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀγών , ἀγῶνος (ὁ) 1: la lutte, le combat (D pl ἀγῶσι (ν) )

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ;) : entendre dire, apprendre ( + prop inf : que)

ἀπό + G 1: à partir de, depuis ;

βούλομαι 1: ( βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι ) : vouloir

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, la terre ferme;

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι) : penser, croire, juger, estimer ;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: 1 l’opinion, la croyance, le sentiment ; 2 la conjecture ;

ἐκ / ἐξ + G 1: à la suite de

ἐναντίος , α, ον 1: contraire, opposé

ἐπ +G : près de, vers

εὐθύς 1: sur le champ, , vite; (avec participe : dès que…)

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ; // ἔχων + acc : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

ἵστημι , στήσω , ἔστησα (inf et part : pr.ἱστάναι , ἱστάς. aor. στῆσαι , στήσας ) 1: établir, placer, installer, placer debout, dresser, élever;

καιρός , καιροῦ (ὁ) 1: moment, moment décisif, circonstance ; // expr : ἐν καιρῷ : au bon moment ;

κακῶς ἀκούω 1: avoir mauvaise réputation, être décrié ( ὑπό +G : par )

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ) : prendre, saisir ;

μέρος , μέρους (τό) 1: 1 la partie; 2 la part d’action, l’action ; 3 le tour  ; expr. ἐν μέρει : tour à tour, chacun à son tour, à son tour ; κατὰ μέρος : successivement ;

μηδέ 1: derrière une négation : et ne pas ; ni; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

νικάω / νικῶ 1: vaincre, être victorieux

ὀλίγος , η, ον 1: peu abondant, peu nombreux, en petit nombre, en petite quantité ; au pl. : quelques ; un petit nombre; 

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 auprès de (avec mvt), près de

παρασκευάζω  1: préparer, équiper, munir; // M : se munir de

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à 

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : + : rencontrer, trouver, atteindre, obtenir

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard;// expr : κατὰ τύχην : par hasard 

φρονέω / φρονῶ 1: 1 avoir des sentiments ; // + acc : être du parti de (+ G) ;

χράομαι / χρήομαι / χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην ) + D 1: 1 utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ; 2 fréquenter, être familier de, être en relation avec, avoir affaire à; // χρῆσθαι + D a souvent un sens très faible, et peut être traduit par « avoir » ou « exercer » qqch ;

ὡς + participe futur : dans l’espoir que ; / parfois avec accusatif absolu ;


Fréquence 2 :

αἴρω  / ἀείρω 2: (part aor ἄρας , ἄραντος ) : lever, soulever, hisser 

διώκω 2: ( pft : δεδίωχα ) : poursuivre, lancer la poursuite ;

ἡσσάομαι / ἡτταομαι ,ῶμαι 2: + G  être inférieur à, être vaincu par

πάλαι 2: depuis longtemps;

πορεύομαι  2: ( impf ἐπορευόμην ) : marcher, aller, partir, s’en aller

προσδοκάω , ῶ (impft προσεδώκων , aor προσεδόκησα ) / προσδοκέω , ῶ 2:1 attendre ; 2 s’attendre à

σημεῖον , ου (τό) 2: 1 le signe; 2 le drapeau, le pavillon, l’enseigne

τριάκοντα 2: trente ;


Fréquence 3 :

δῶρον , ου (τό) 3: le cadeau

εἴργω / εἵργω / ἐέργω ( aor εἷρξα 3: enfermer;

θαρρέω / θαρρ3: prendre courage

κατέρχομαι ( κατελεύσομαι , κατῆλθον , κατελήλυθα ; inf pr svt κατίεναι ; inf aor καθελθεῖν ; ) 3: 1 descendre ; 2 rentrer, revenir

κενός , ή, όν 3: vide

λαμπρός , ά, όν 3: 1 lumineux, brillant, éclatant ; 2 clair, net, évident

ὁμοῦ  3: en un même lieu ; ensemble ; en même temps, à la fois ;

συλλαμϐάνω 3: ( συλλήψομαι , συνέλαϐον , συνείληφα ; P συλλαμϐάνομαι , συλληφθήσομαι , συνελήφθην , συνείλημμαι ) : + D : venir en aide à qqn, assister qqn ;

ταχ 3: rapidement, vite 

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor ἐτρεψάμην , part aor τρεψάμενος ) : tr +Α : mettre en fuite, culbuter


Fréquence 4 :

ἀδικία , ας (ἡ)  4: l’injustice

δι4: donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi ( δι’ ὅ )

εὐτυχία ,ας (ἡ) 4: le succès

οἶκτος , ου (ὁ) 4: la pitié, la compassion ; / ἐν οἴκτῳ προτίθεσθαι : regarder en s’apitoyant, avec compassion .

συμπίπτω 4:  ( συμπεσοῦμαι , συνέπεσον , συμπέπτωκα ) : se rencontrer , se rencontrer dans un combat, se heurter ;

τρόπαιον , ου (τό) 4: le trophée ; // expr : τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis (le G indique la cause du trophée );

φιλοτιμέομαι / φιλοτιμοῦμαι 4: être ambitieux ; / + inf : aspirer à, avoir l’ambition de ;


Ne pas apprendre :

Ἄβυδος , ου (ὁ) : Abydos ( ville juste au sud de l’entrée étroite de l’Hellespont, face à Sestos)

ἀναπλέω : ( inf pr ἀναπλεῖν ) : naviguer en remontant

ἀνασῴζω : ( aor ἀνεσωσα , part aor ἀνασώσας , ἀνασώσαντος ) : retrouver sain et sauf, recouvrer, reprendre

ἄπρακτος , ος,ον : qui n’a rien fait, sans résultat ;

χρι + G : jusqu’à

δείλη , δείλης (ἡ) : le soir

διαναυμαχέω , ῶ : livrer un combat naval, livrer bataille sur mer

ἐγκαλλωπίζομαι : ( inf aor ἐγκαλλωπίσασθαι ) : + D : faire le beau devant, faire le fanfaron devant

ἐκνέω : s’échapper à la nage

ἐνδόξως : glorieusement

ἐξωθέω : (f ἐξώσω , aor ἐξέωσα ) : pousser hors de ; pousser violemment, jeter dans ou sur (εἰς +Α );

ἐπακολουθέω / ἐπακολουθῶ : poursuivre de près

ἐπείγω : presser, pousser, hâter; / ΜP ἐπείγομαι ( impf 3ème p sg ἠπείγετο ) : + inf : se hâter de ;

ἐπιφαίνομαι ( part aor ἐπιφανείς , ἐπιφανέντος ): apparaître

ἡγεμονικός , ή, όν : propre au chef, qui convient à un chef, à un général

θεραπεία , ας (ἡ) : domesticité, escorte, suite ;

θορυβέω / θορυβῶ : troubler, déconcerter, déstabiliser 

Κνίδος , ου (ἡ) : Cnide (ville de Carie célèbre pour son école de médecine)

κόπτω : (impf ἔκοπτον , aor ἔκοψα ; part aor κόψας ) 1 frapper à coups répétés ; 2 tailler en pièces, réduire en charpie ;

Κῶς , Κῶ (ἡ) : Kôs / Cos, île des Sporades du sud, juste au Sud-Est de l’actuelle Turquie, et à une centaine de km au sud de Samos

λύσις , λύσεως (ἡ) : la libération, l’affranchissement, le rachat 

Μίνδαρος , ου (ὁ) : Mindaros

ναυαρχίς , ναυαρχίδος (ἡ) : la vaisseau amiral

ξένια , ξενίων (τά) : les présents d’hospitalité 

ὀκτωκαίδεκα : dix-huit

πεζός , ή, όν : adj. : pédestre, de fantassins ; / στρατιὰ πεζή : l’armée de terre, ou l’infanterie ;

περιπλέω : ( impf 3ème p sg περιέπλει ) : + A naviguer autour de, croiser dans ;

προσϐοηθέω / προσϐοηθῶ : +D : se porter au secours de

προσκεῖμαι  ( part pr προσκείμενος ) : 1 attaquer ; 2 s’acharner sur, serrer de près ;

Σάρδεις , Σάρδεων ( D Σάρδεσιν ) : Sardes, capitale de la Lydie (Ouest de la Turquie actuelle)

στόλος , ου (ὁ) : le corps expéditionnaire, l’armée , la flotte

συνανύω : ( aor συνήνυσα ) : arriver en même temps

συνέχω : tenir, maintenir, soutenir ; P συνέχομαι : (impft 3ème p pl συνείχοντο ) : +D être tenu dans , être maintenu dans , être accablé par

συντιτρώσκω : ( impf συνετίτρωσκον ) : blesser en plusieurs endroits, couvrir de blessures

τέλος : adv : à la fin, finalement

φίλιος , α, ον : amical, bienveillant, ami ; allié ;


Comparaison de traductions :

καὶ κατὰ τύχην εἰς τοῦτο καιροῦ συνήνυσε πλέων ὀκτωκαίδεκα τριήρεσιν, ἐν ᾧ πάσαις ὁμοῦ ταῖς ναυσὶ συμπεσόντες εἰς ταὐτὸ καὶ διαναυμαχοῦντες περὶ Ἄβυδον ἀμφότεροι, τοῖς μὲν ἡττώμενοι μέρεσι, τοῖς δὲ νικῶντες, ἄχρι δείλης ἀγῶνι μεγάλῳ συνείχοντο·

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Le hasard fit qu’il arriva avec ses dix-huit vaisseaux au moment où les deux flottes étaient engagées dans un grand combat, près d’Abydos, qui se prolongea juesqu’aux approches de la nuit avec des succès balancés de part et d’autre.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

La Fortune voulut qu’il arriva, avec ses dix-huit trières, au moment précis où les deux flottes avaient engagé tous leurs navires dans un combat naval au large d’Abydos. La situation était indécise : de part et d’autre les revers alternaient avec les succès, et la bataille acharnée se prolongea jusqu’au soir.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Naviguant avec dix-huit trières, Alcibiade arriva par hasard juste au moment où Athéniens et Lacédémoniens, avec tous leurs vaisseaux, se rencontraient au même endroit et engageaient un combat naval au large d'Abydos ; ils restèrent aux prises jusqu'au soir, en un grand affrontement où alternaient défaites et victoires.


Retour en haut du texte