Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

28 Evasion, ruse et succès

L'éclatante victoire de CyziqueEvasion, ruse et succès

L’éclatante victoire de Cyzique

1 Τριάκοντα δ' ἡμερῶν διαγενομένων, ὁ Ἀλκιβιάδης ἵππου ποθὲν εὐπορήσας καὶ ἀποδρὰς τοὺς φύλακας, εἰς Κλαζομενὰς διέφυγε, 2 καὶ τὸν μὲν Τισσαφέρνην προσδιέβαλλεν ὡς ὑπ' ἐκείνου μεθειμένος, αὐτὸς δὲ πλεύσας εἰς τὸ στρατόπεδον τῶν Ἀθηναίων, καὶ πυθόμενος Μίνδαρον ὁμοῦ καὶ Φαρνάβαζον ἐν Κυζίκῳ γεγονέναι, τοὺς μὲν στρατιώτας παρώρμησεν, ὡς ἀνάγκην οὖσαν αὐτοῖς καὶ ναυμαχεῖν καὶ πεζομαχεῖν καὶ νὴ Δία τειχομαχεῖν πρὸς τοὺς πολεμίους· χρήματα γὰρ οὐκ εἶναι μὴ πάντῃ κρατοῦσι· 3 πληρώσας δὲ τὰς ναῦς καὶ κατάρας εἰς Προικόννησον, ἐκέλευσεν ἐντὸς περιβάλλειν τὰ λεπτὰ πλοῖα καὶ παραφυλάσσειν, ὅπως μηδεμία τοῖς πολεμίοις ἐπιπλέοντος αὐτοῦ γένοιτο μηδαμόθεν προαίσθησις. 4 Ἔτυχε δὲ καὶ πολὺν ὄμβρον ἐξαίφνης ἐπιπεσόντα καὶ βροντὰς καὶ ζόφον συνεργῆσαι καὶ συνεπικρύψαι τὴν παρασκευήν. Οὐ γὰρ μόνον τοὺς πολεμίους ἔλαθεν, ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἀθηναίους ἀπεγνωκότας ἤδη, ἐμβῆναι κελεύσας, ἀνήχθη. 5 Καὶ μετὰ μικρὸν ὅ τε ζόφος διελύθη, καὶ κατώφθησαν αἱ τῶν Πελοποννησίων νῆες αἰωρούμεναι πρὸ τοῦ λιμένος τῶν Κυζικηνῶν. 6 Δείσας οὖν ὁ Ἀλκιβιάδης, μὴ διὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν προϊδόντες εἰς τὴν γῆν καταφύγωσι, τοὺς μὲν στρατηγοὺς ἐκέλευσεν ἡσυχῇ πλεῖν ὑπολιπομένους, αὐτὸς δὲ τετταράκοντα ναῦς ἔχων ἐφαίνετο καὶ προὐκαλεῖτο τοὺς πολεμίους. 7 Ἐπεὶ δ' ἐξηπάτηντο καὶ καταφρονήσαντες ὡς ἐπὶ τοσαύτας ἀντεξήλασαν, αὐτοὶ μὲν εὐθὺς ἐξήπτοντο καὶ συνεπλέκοντο, τῶν δ' ἄλλων ἤδη μαχομένοις ἐπιφερομένων, ἐκπλαγέντες ἔφευγον.

8 Ὁ δ' Ἀλκιβιάδης εἴκοσι ταῖς ἀρίσταις διεκπλεύσας καὶ προσβαλὼν τῇ γῇ καὶ ἀποβάς, ἐνέκειτο τοῖς φεύγουσιν ἐκ τῶν νεῶν καὶ πολλοὺς ἔφθειρε· Μινδάρου δὲ καὶ Φαρναβάζου προσβοηθούντων κρατήσας, τὸν μὲν Μίνδαρον ἀνεῖλεν ἐρρωμένως ἀγωνιζόμενον, ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἔφυγε. 9 Πολλῶν δὲ καὶ νεκρῶν καὶ ὅπλων κρατήσαντες, τάς τε ναῦς ἁπάσας λαβόντες, χειρωσάμενοι δὲ καὶ Κύζικον, ἐκλιπόντος τοῦ Φαρναβάζου καὶ τῶν Πελοποννησίων διαφθαρέντων, οὐ μόνον τὸν Ἑλλήσποντον εἶχον βεβαίως, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης θαλάττης ἐξήλασαν κατὰ κράτος τοὺς Λακεδαιμονίους. 10 Ἑάλω δὲ καὶ γράμματα Λακωνικὰ φράζοντα τοῖς ἐφόροις τὴν γεγενημένην ἀτυχίαν· « Ἔρρει τὰ κᾶλα· Μίνδαρος ἀπεσσούα· πεινῶντι τὦνδρες· ἀπορίομες τί χρὴ δρᾶν.»Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 23 27)

1

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;


διαγίνομαι / διαγίγνομαι : (part aor διαγενόμενος ) : être dans l’intervalle, passer (temps)

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

ποθέν : de quelque part (attention à l’accent !)

εὐπορέω , ῶ 4: ( part aor εὐπορήσας ) : + G : se procurer facilement, acquérir ;

ἀποδιδράσκω ( ἀποδράσομαι , ἀπέδραν , ἀποδέδρακα ; part aor ἀποδράς ) : 1 s’enfuir secrètement, s’enfuir ; 2 + A : fuir qqn ou qqch, échapper à

φύλαξ , φύλακος (ὁ) 3: le garde, le gardien

Κλαζομεναί , ῶν (αἱ) : Klazomènes, ville d’Ionie ; à l’est de Chiô

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; part aor διαφυγών , διαφυγόντος ) : s’échapper, s’enfuir 

2

προσδιαϐάλλω : ( impf προσδιέϐαλλον ) : +Α : calomnier en outre, dénigrer davantage

μεθίημι 3: (f μεθήσω aor μεθῆκα ; inf aor μεθεῖναι ; part pft P : μεθειμένος ) : laisser, laisser aller, laisser partir

Κύζικος , Κυζίκου (ἡ) : Cyzique (ville et île de la Propontide, juste au sud de la Mer Noire)

στρατιώτης , ου (ὁ) 2: le soldat

παρορμάω / παρορμῶ : ( aor παρώρμησα ) : encourager, exciter, stimuler

ὡς ἀνάγκην οὖσαν : accusatif absolu

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité ; // ἀνάγκη (s e ἐστι) : c’est nécessaire, inévitable; ἀνάγκη ἐστι + inf. : il est de toute nécessité que, il faut ;

ναυμαχέω / ναυμαχῶ : combattre sur mer, livrer un combat naval

πεζομαχέω / πεζομαχῶ : combattre sur terre, livrer un combat d’infanterie

νή + Α 2: par …(un dieu, en général) ; / νὴ Δία : Oui, par Zeus !

τειχομαχέω / τειχομαχῶ : faire des opération de siège, attaquer des ouvrages de défense ou des remparts

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, l’argent ;

πάντῃ : partout, de tous côtés, de toutes parts

χρήματα γὰρ οὐκ εἶναι μὴ πάντῃ κρατοῦσι : paroles rapportées d’Alcibiade => proposition infinitive dépendant d’un verbe dire sous-entendu (discours indirect libre en français)

3

πληρόω , ῶ  4: remplir, compléter ; équiper un vaisseau ;

καταίρω : ( part aor κατάρας ) : débarquer sur, aborder à (εἰς + Α )

Προικόννησος / Προκόννησος (ἡ) : Prokonnèse , petite île de la Propontide

La bataille de Cyzique aurait eu lieu en 411-410 av. JC...

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) :ordonner, ordonner de, donner l’ordre de;

περιβάλλω 3: ( περιβαλῶ , περιέϐαλον , περιβέϐληκα ) : entourer, prendre dans ses filets, encercler ;

λεπτός , ή, όν : petit, léger

πλοῖον , ου (τό) 2: le navire, le vaisseau, l’embarcation

παραφυλάττω / παραφυλάσσω : 1 veiller à ce que (ὅπως) ; 2 surveiller ;

ὅπως 1: + subj ou opt oblique : pour que, afin que, pour ;

μηδαμόθεν : de nulle part, d’aucun endroit

προαίσθησις , προαισθήσεως (ἡ) : le pressentiment, le soupçon

4

ὄμϐρος , ου (ὁ) : la pluie d’orage, la pluie

ἐπιπίπτω : ( part aor ἐπιπεσών, ἐπιπεσόντος ) : tomber sur (+)

βροντή , βροντῆς (ἡ) : le tonnerre ; au pl : les coups de tonnerre ;

ζόφος , ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres

συνεργέω / συνεργῶ : ( inf aor συνεργῆσαι ) : travailler avec, agir de concert avec, collaborer

συνεπικρύπτω : ( inf aor συνεπικρύψαι ) : contribuer à cacher, aider à cacher

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ; part aor ἀπογνούς ; part pft ἀπεγνωκώς , ἀπεγνωκότος ;) : 1 renoncer ; 2 désespérer ;

constr. : ἤδη peut porter sur le mot qui précède ( « déjà ») , ou bien sur le mot qui suit (« immédiatement »), au choix du traducteur...

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ; inf aor ἐμϐῆναι , part aor : ἐμϐάς4: monter sur (un navire), embarquer

ἀνάγω 3: (aor. P : ἀνήχθην ) : conduire en haute mer, emmener au large ; // M et P gagner le large

5

μικρ  / μικρόν (neutre adv.) 1: un peu, peu ; μετὰ μικρόν : après peu de temps, bientôt ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; (τ’ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

διαλύω 2: ( aor P διελύθην ) :délier, dissoudre ; / P : se dissoudre, se dissiper ;

καθοράω / καθορῶ 3: ( f κατόψομαι , aor κατεῖδον ; P aor κατώφθην ) :  voir, voir clairement, bien voir

Πελοποννήσιος , α,ον : péloponnésien, spartiate ; Πελοποννήσιος, Πελοποννησίου (ὁ) : le Spartiate ;

αἰωρέομαι / αἰωροῦμαι : flotter dans les airs ; / P se balancer dans les airs ; se balancer sur l’eau => se balancer à l’ancre, être à l’ancre ;

πρό + G 1: devant ;

λιμήν , λιμένος (ὁ) 4: le port

6

προοράω / προορ4: (part aor προϊδών , προϊδόντος ) : voir devant soi

καταφεύγω 3: ( impft κατέφευγον ; aor κατέφυγον ; subj aor 3ème p pl καταγύγωσι ) : se réfugier

ἡσυχῇ : adv. : doucement, en douce

ὑπολείπω 3: ( ὑπολείψω , ὑπέλιπον , ὑπολέλοιπα ; impf ΜP3ème p sg ὑπελείπετο ; part aor P ὑπολιπόμενος ) : laisser derrière ; / P être laissé en arrière, rester , rester en arrière ;

τετταράκοντα : quarante

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : apparaître, se montrer 

προκαλέομαι / προκαλοῦμαι 2: ( impf προεκαλούμην ) provoquer ; ( impf avec crase προὐκαλούμην )

προὐκαλεῖτο : le petit signe, semblable à un esprit doux, est une coronis, qui manifeste la crase.

7

ἐξαπατάω / ἐξαπατῶ 1: ( pl que pf P ἐξηπατήμην ) : tromper complètement

καταφρονέω / καταφρονῶ 2: (part aor καταφρονήσας , καταφρονήσαντος ) : + G ou A : mépriser , être méprisant

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : dans la pensée que, à la pensée que, dans l’idée que ;

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: tel, de cette quantité : => si grand, aussi grand; ou si petit, aussi faible  ! 

ἀντεξελαύνω : ( aor ἀντεξήλασα ) : pousser (une armée par ex. ) contre, s’avancer contre

ἐξάπτομαι ( impf ἐξηπτόμην ) : +G : s’attacher à, attaquer ( τῶν πολεμίων exprimé ou s e ) ;

συμπλέκομαι : ( impf συνεπλεκόμην: se lier ensemble, s’accrocher avec; engager la lutte ;

τῶν δ' ἄλλων ἤδη μαχομένοις ἐπιφερομένων : τῶν δ' ἄλλων : il s’agit du reste de la flotte grecque, à lqquelle Alcibiade avait ordonné de rester en arrière ; G abs à valeur temporelle.

ἐπιφέρομαι 4: + D : se porter contre, s’élancer ou fondre sur , attaquer ;

8

εἴκοσι: vingt 

διεκπλέω : ( part aor διεκπλεύσας ) : s’ouvrir un passage à travers une flotte

προσϐάλλω 4: ( part aor προσϐαλών ) : se diriger vers + D ; aborder ;

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι , ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα ; part aor ἀποϐάς ) : débarquer ;

ἔγκειμαι : ( impf ἐνεκείμην ) : + D : être sur, pourchasser, poursuivre

φθείρω : ( impf ἔφθειρον ): 1 détruire, perdre, faire périr, ruiner ; 2 corrompre ;

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα ; part aor κρατήσας ) 1: + A : vaincre ; // + G : l’emporter sur, vaincre,  devenir maître de, s’emparer de 

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ) : supprimer, tuer 

ἐρρωμένως : violemment, fortement

ἀγωνίζομαι 2: combattre, lutter

9

νεκρός , νεκροῦ (ὁ) 2: le mort, le cadavre

ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: les armes 

χειρόομαι / χειροῦμαι : ( aor ἐχειρωσάμην: mettre sous sa main, soumettre, prendre

ἐκλείπω 2: ( part aor ἐκλιπών , ἐκλιπόντος ) : abandonner 

ἐκλιπόντος < s e Κύζικον> τοῦ Φαρναβάζου

διαφθείρω 1: ( διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ; aor P : διεφθάρην; part aor P : διαφθαρείς , διαφθαρέντος ) : détruire, tuer ;

βεϐαίως : fermement, solidement

ἐξελαύνω ( ἐξελῶ , ἐξήλασα ) 3: chasser, pousser hors de (+G) , expulser, bannir 

κράτος , κράτους (τό) 4: la force ; // expr κατὰ κράτος : de vive force 

10

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ) : être pris;

ἑάλω : sujet au neutre pluriel, verbe à la 3ème p du sg ...

Λακωνικός , ή,όν : laconien, « à la laconienne »

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ) indiquer, dire, exposer, informer de

ἔφορος , ἐφόρου (ὁ) : l’éphore ; les 5 éphores de Sparte , dont le mandat durait un an, avait tout pouvoir sur la politique de Sparte, supérieur même à celui du roi.

ἀτυχία , ας (ἡ) 4: le malheur ; le désastre ;

ἔρρω  : périr, étre perdu, être détruit ;

κᾶλον , κάλου (τό) : 1 le bois sec ; 2 le bois de construction ; 3 ce qui est fait en bois, le navire ;

ἀποσσεύω : ( 3ème p sg aor P en laconien : ἀπεσσούα ) : chasser ; // P 1 s’enfuir ; 2 (sens figuré) : mourir ;

πεινάω / πεινῶ : avoir faim, être affamé ( ind pr 3ème p pl forme dorienne : πεινῶντι )

τὦνδρες = τοὶ ἄνδρες / οἱ ἄνδρες forme dorienne

ἀπορέω , ῶ 2: être dans l’embarras, être en difficulté, ne pas savoir; / ( ἀπορίομες : ind pr 1ère p pl forme dorienne)

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ? que ?

χρή 1: il faut

δράω 1: ( inf δρᾶν ; opt attique : δρῴην ) : faire ; accomplir (une action +AVocabulaire alphabétique :

ἀγωνίζομαι 2: combattre, lutter

αἰωρέομαι / αἰωροῦμαι : flotter dans les airs ; / P se balancer dans les airs ; se balancer sur l’eau => se balancer à l’ancre, être à l’ancre ;

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ) : être pris;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité ; // ἀνάγκη (s e ἐστι) : c’est nécessaire, inévitable; ἀνάγκη ἐστι + inf. : il est de toute nécessité que, il faut ;

ἀνάγω 3: (aor. P : ἀνήχθην ) : conduire en haute mer, emmener au large ; // M et P gagner le large

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ) : supprimer, tuer 

ἀντεξελαύνω : ( aor ἀντεξήλασα ) : pousser (une armée par ex. ) contre, s’avancer contre

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι , ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα ; part aor ἀποϐάς ) : débarquer ;

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ; part aor ἀπογνούς ; part pft ἀπεγνωκώς , ἀπεγνωκότος ;) : 1 renoncer ; 2 désespérer ;

ἀποδιδράσκω ( ἀποδράσομαι , ἀπέδραν , ἀποδέδρακα ; part aor ἀποδράς ) : 1 s’enfuir secrètement, s’enfuir ; 2 + A : fuir qqn ou qqch, échapper à

ἀπορέω , ῶ 2: être dans l’embarras, être en difficulté, ne pas savoir; / ( ἀπορίομες : ind pr 1ère p pl forme dorienne)

ἀποσσεύω : ( 3ème p sg aor P en laconien : ἀπεσσούα ) : chasser ; // P 1 s’enfuir ; 2 (sens figuré) : mourir ;

ἀτυχία , ας (ἡ) 4: le malheur ; le désastre ;

βεϐαίως : fermement, solidement

βροντή , βροντῆς (ἡ) : le tonnerre ; au pl : les coups de tonnerre ;

διαγίνομαι / διαγίγνομαι : (part aor διαγενόμενος ) : être dans l’intervalle, passer (temps)

διαλύω 2: ( aor P διελύθην ) :délier, dissoudre ; / P : se dissoudre, se dissiper ;

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; part aor διαφυγών , διαφυγόντος ) : s’échapper, s’enfuir 

διαφθείρω 1: ( διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ; aor P : διεφθάρην; part aor P : διαφθαρείς , διαφθαρέντος ) : détruire, tuer ;

διεκπλέω : ( part aor διεκπλεύσας ) : s’ouvrir un passage à travers une flotte

δράω 1: ( inf δρᾶν ; opt attique : δρῴην ) : faire ; accomplir (une action +A

ἔγκειμαι : ( impf ἐνεκείμην ) : + D : être sur, pourchasser, poursuivre

εἴκοσι: vingt 

ἐκλείπω 2: ( part aor ἐκλιπών , ἐκλιπόντος ) : abandonner 

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ; inf aor ἐμϐῆναι , part aor : ἐμϐάς4: monter sur (un navire), embarquer

ἐξαπατάω / ἐξαπατῶ 1: ( pl que pf P ἐξηπατήμην ) : tromper complètement

ἐξάπτομαι ( impf ἐξηπτόμην ) : +G : s’attacher à, attaquer ( τῶν πολεμίων exprimé ou s e ) ;

ἐξελαύνω ( ἐξελῶ , ἐξήλασα ) 3: chasser, pousser hors de (+G) , expulser, bannir 

ἐπιπίπτω : ( part aor ἐπιπεσών, ἐπιπεσόντος ) : tomber sur (+)

ἐπιφέρομαι 4: + D : se porter contre, s’élancer ou fondre sur , attaquer ;

ἔρρω  : périr, étre perdu, être détruit ;

ἐρρωμένως : violemment, fortement

εὐπορέω , ῶ 4: ( part aor εὐπορήσας ) : + G : se procurer facilement, acquérir ;

ἔφορος , ἐφόρου (ὁ) : l’éphore ; les 5 éphores de Sparte , dont le mandat durait un an, avait tout pouvoir sur la politique de Sparte, supérieur même à celui du roi.

ζόφος , ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

ἡσυχῇ : adv. : doucement, en douce

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

καθοράω / καθορῶ 3: ( f κατόψομαι , aor κατεῖδον ; P aor κατώφθην ) :  voir, voir clairement, bien voir

κᾶλον , κάλου (τό) : 1 le bois sec ; 2 le bois de construction ; 3 ce qui est fait en bois, le navire ;

καταίρω : ( part aor κατάρας ) : débarquer sur, aborder à (εἰς + Α )

καταφεύγω 3: ( impft κατέφευγον ; aor κατέφυγον ; subj aor 3ème p pl καταγύγωσι ) : se réfugier

καταφρονέω / καταφρονῶ 2: (part aor καταφρονήσας , καταφρονήσαντος ) : + G ou A : mépriser , être méprisant

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) :ordonner, ordonner de, donner l’ordre de;

Κλαζομεναί , ῶν (αἱ) : Klazomènes, ville d’Ionie ; à l’est de Chiô

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα ; part aor κρατήσας ) 1: + A : vaincre ; // + G : l’emporter sur, vaincre,  devenir maître de, s’emparer de 

κράτος , κράτους (τό) 4: la force ; // expr κατὰ κράτος : de vive force 

Κύζικος , Κυζίκου (ἡ) : Cyzique (ville et île de la Propontide, juste au sud de la Mer Noire)

Λακωνικός , ή,όν : laconien, « à la laconienne »

λεπτός , ή, όν : petit, léger

λιμήν , λιμένος (ὁ) 4: le port

μεθίημι 3: (f μεθήσω aor μεθῆκα ; inf aor μεθεῖναι ; part pft P : μεθειμένος ) : laisser, laisser aller, laisser partir

μηδαμόθεν : de nulle part, d’aucun endroit

μικρ  / μικρόν (neutre adv.) 1: un peu, peu ; μετὰ μικρόν : après peu de temps, bientôt ;

ναυμαχέω / ναυμαχῶ : combattre sur mer, livrer un combat naval

νεκρός , νεκροῦ (ὁ) 2: le mort, le cadavre

νή + Α 2: par …(un dieu, en général) ; / νὴ Δία : Oui, par Zeus !

ὄμϐρος , ου (ὁ) : la pluie d’orage, la pluie

ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: les armes 

ὅπως 1: + subj ou opt oblique : pour que, afin que, pour ;

πάντῃ : partout, de tous côtés, de toutes parts

παραφυλάττω / παραφυλάσσω : 1 veiller à ce que (ὅπως) ; 2 surveiller ;

παρορμάω / παρορμῶ : ( aor παρώρμησα ) : encourager, exciter, stimuler

πεζομαχέω / πεζομαχῶ : combattre sur terre, livrer un combat d’infanterie

πεινάω / πεινῶ : avoir faim, être affamé ( ind pr 3ème p pl forme dorienne : πεινῶντι )

Πελοποννήσιος , α,ον : péloponnésien, spartiate ; Πελοποννήσιος, Πελοποννησίου (ὁ) : le Spartiate ;

περιβάλλω 3: ( περιβαλῶ , περιέϐαλον , περιβέϐληκα ) : entourer, prendre dans ses filets, encercler ;

πληρόω , ῶ  4: remplir, compléter ; équiper un vaisseau ;

πλοῖον , ου (τό) 2: le navire, le vaisseau, l’embarcation

ποθέν : de quelque part (attention à l’accent !)

πρό + G 1: devant ;

προαίσθησις , προαισθήσεως (ἡ) : le pressentiment, le soupçon

Προικόννησος / Προκόννησος (ἡ) : Prokonnèse , petite île de la Propontide

προκαλέομαι / προκαλοῦμαι 2: ( impf προεκαλούμην ) provoquer ; ( impf avec crase προὐκαλούμην )

προοράω / προορ4: (part aor προϊδών , προϊδόντος ) : voir devant soi

προσϐάλλω 4: ( part aor προσϐαλών ) : se diriger vers + D ; aborder ;

προσδιαϐάλλω : ( impf προσδιέϐαλλον ) : +Α : calomnier en outre, dénigrer davantage

στρατιώτης , ου (ὁ) 2: le soldat

συμπλέκομαι : ( impf συνεπλεκόμην: se lier ensemble, s’accrocher avec; engager la lutte ;

συνεπικρύπτω : ( inf aor συνεπικρύψαι ) : contribuer à cacher, aider à cacher

συνεργέω / συνεργῶ : ( inf aor συνεργῆσαι ) : travailler avec, agir de concert avec, collaborer

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; (τ’ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τειχομαχέω / τειχομαχῶ : faire des opération de siège, attaquer des ouvrages de défense ou des remparts

τετταράκοντα : quarante

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ? que ?

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: tel, de cette quantité : => si grand, aussi grand; ou si petit, aussi faible  ! 

τὦνδρες = τοὶ ἄνδρες / οἱ ἄνδρες forme dorienne

ὑπολείπω 3: ( ὑπολείψω , ὑπέλιπον , ὑπολέλοιπα ; impf ΜP3ème p sg ὑπελείπετο ; part aor P ὑπολιπόμενος ) : laisser derrière ; / P être laissé en arrière, rester , rester en arrière ;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : apparaître, se montrer 

φθείρω : ( impf ἔφθειρον ): 1 détruire, perdre, faire périr, ruiner ; 2 corrompre ;

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ) indiquer, dire, exposer, informer de

φύλαξ , φύλακος (ὁ) 3: le garde, le gardien

χειρόομαι / χειροῦμαι : ( aor ἐχειρωσάμην: mettre sous sa main, soumettre, prendre

χρή 1: il faut

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, l’argent ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : dans la pensée que, à la pensée que, dans l’idée que ;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité ; // ἀνάγκη (s e ἐστι) : c’est nécessaire, inévitable; ἀνάγκη ἐστι + inf. : il est de toute nécessité que, il faut ;

διαφθείρω 1: ( διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ; aor P : διεφθάρην; part aor P : διαφθαρείς , διαφθαρέντος ) : détruire, tuer ;

δράω 1: ( inf δρᾶν ; opt attique : δρῴην ) : faire ; accomplir (une action +A

ἐξαπατάω / ἐξαπατῶ 1: ( pl que pf P ἐξηπατήμην ) : tromper complètement

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) :ordonner, ordonner de, donner l’ordre de;

κρατέω , ῶ ( aor ἐκράτησα ; part aor κρατήσας ) 1: + A : vaincre ; // + G : l’emporter sur, vaincre,  devenir maître de, s’emparer de 

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu, peu ; μετὰ μικρόν : après peu de temps, bientôt ;

ὅπως 1: + subj ou opt oblique : pour que, afin que, pour ;

πρό + G 1: devant ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; (τ’ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) pr : qui ? quoi ? que ?

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: tel, de cette quantité : => si grand, aussi grand; ou si petit, aussi faible  ! 

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : apparaître, se montrer 

χρή 1: il faut

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : dans la pensée que, à la pensée que, dans l’idée que ;


Fréquence 2 :

ἀγωνίζομαι 2: combattre, lutter

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ) : être pris;

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ) : supprimer, tuer 

ἀπορέω , ῶ 2: être dans l’embarras, être en difficulté, ne pas savoir; / ( ἀπορίομες : ind pr 1ère p pl forme dorienne)

διαλύω 2: ( aor P διελύθην ) :délier, dissoudre ; / P : se dissoudre, se dissiper ;

ἐκλείπω 2: ( part aor ἐκλιπών , ἐκλιπόντος ) : abandonner 

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

καταφρονέω / καταφρονῶ 2: (part aor καταφρονήσας , καταφρονήσαντος ) : + G ou A : mépriser , être méprisant

νεκρός , νεκροῦ (ὁ) 2: le mort, le cadavre

νή + Α 2: par …(un dieu, en général) ; / νὴ Δία : Oui, par Zeus !

ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: les armes 

πλοῖον , ου (τό) 2: le navire, le vaisseau, l’embarcation

προκαλέομαι / προκαλοῦμαι 2: ( impf προεκαλούμην ) provoquer ; ( impf avec crase προὐκαλούμην )

στρατιώτης , ου (ὁ) 2: le soldat

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ) indiquer, dire, exposer, informer de

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, l’argent ;


Fréquence 3 :

ἀνάγω 3: (aor. P : ἀνήχθην ) : conduire en haute mer, emmener au large ; // M et P gagner le large

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; part aor διαφυγών , διαφυγόντος ) : s’échapper, s’enfuir 

ἐμβαίνω ( ἐμβήσομαι , ἐνέϐην , ἐμβέϐηκα ; inf aor ἐμϐῆναι , part aor : ἐμϐάς4: monter sur (un navire), embarquer

ἐξελαύνω ( ἐξελῶ , ἐξήλασα ) 3: chasser, pousser hors de (+G) , expulser, bannir 

καθοράω / καθορῶ 3: ( f κατόψομαι , aor κατεῖδον ; P aor κατώφθην ) :  voir, voir clairement, bien voir

καταφεύγω 3: ( impft κατέφευγον ; aor κατέφυγον ; subj aor 3ème p pl καταγύγωσι ) : se réfugier

μεθίημι 3: (f μεθήσω aor μεθῆκα ; inf aor μεθεῖναι ; part pft P : μεθειμένος ) : laisser, laisser aller, laisser partir

περιβάλλω 3: ( περιβαλῶ , περιέϐαλον , περιβέϐληκα ) : entourer, prendre dans ses filets, encercler ;

ὑπολείπω 3: ( ὑπολείψω , ὑπέλιπον , ὑπολέλοιπα ; impf ΜP3ème p sg ὑπελείπετο ; part aor P ὑπολιπόμενος ) : laisser derrière ; / P être laissé en arrière, rester , rester en arrière ;

φύλαξ , φύλακος (ὁ) 3: le garde, le gardien


Fréquence 4 :

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι , ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα ; part aor ἀποϐάς ) : débarquer ;

ἀτυχία , ας (ἡ) 4: le malheur ; le désastre ;

ἐπιφέρομαι 4: + D : se porter contre, s’élancer ou fondre sur , attaquer ;

εὐπορέω , ῶ 4: ( part aor εὐπορήσας ) : + G : se procurer facilement, acquérir ;

κράτος , κράτους (τό) 4: la force ; // expr κατὰ κράτος : de vive force 

λιμήν , λιμένος (ὁ) 4: le port

πληρόω , ῶ  4: remplir, compléter ; équiper un vaisseau ;

προοράω / προορ4: (part aor προϊδών , προϊδόντος ) : voir devant soi

προσϐάλλω 4: ( part aor προσϐαλών ) : se diriger vers + D ; aborder ;


Ne pas apprendre :

αἰωρέομαι / αἰωροῦμαι : flotter dans les airs ; / P se balancer dans les airs ; se balancer sur l’eau => se balancer à l’ancre, être à l’ancre ;

ἀντεξελαύνω : ( aor ἀντεξήλασα ) : pousser (une armée par ex. ) contre, s’avancer contre

ἀπογιγνώσκω ( inf aor 2 ἀπογνῶναι ; part aor ἀπογνούς ; part pft ἀπεγνωκώς , ἀπεγνωκότος ;) : 1 renoncer ; 2 désespérer ;

ἀποδιδράσκω ( ἀποδράσομαι , ἀπέδραν , ἀποδέδρακα ; part aor ἀποδράς ) : 1 s’enfuir secrètement, s’enfuir ; 2 + A : fuir qqn ou qqch, échapper à

ἀποσσεύω : ( 3ème p sg aor P en laconien : ἀπεσσούα ) : chasser ; // P 1 s’enfuir ; 2 (sens figuré) : mourir ;

βεϐαίως : fermement, solidement

βροντή , βροντῆς (ἡ) : le tonnerre ; au pl : les coups de tonnerre ;

διαγίνομαι / διαγίγνομαι : (part aor διαγενόμενος ) : être dans l’intervalle, passer (temps)

διεκπλέω : ( part aor διεκπλεύσας ) : s’ouvrir un passage à travers une flotte

ἔγκειμαι : ( impf ἐνεκείμην ) : + D : être sur, pourchasser, poursuivre

εἴκοσι: vingt 

ἐξάπτομαι ( impf ἐξηπτόμην ) : +G : s’attacher à, attaquer ( τῶν πολεμίων exprimé ou s e ) ;

ἐπιπίπτω : ( part aor ἐπιπεσών, ἐπιπεσόντος ) : tomber sur (+)

ἔρρω  : périr, étre perdu, être détruit ;

ἐρρωμένως : violemment, fortement

ἔφορος , ἐφόρου (ὁ) : l’éphore ; les 5 éphores de Sparte , dont le mandat durait un an, avait tout pouvoir sur la politique de Sparte, supérieur même à celui du roi.

ζόφος , ου (ὁ) : l’obscurité, les ténèbres

ἡσυχῇ : adv. : doucement, en douce

κᾶλον , κάλου (τό) : 1 le bois sec ; 2 le bois de construction ; 3 ce qui est fait en bois, le navire ;

καταίρω : ( part aor κατάρας ) : débarquer sur, aborder à (εἰς + Α )

Κλαζομεναί , ῶν (αἱ) : Klazomènes, ville d’Ionie ; à l’est de Chiô

Κύζικος , Κυζίκου (ἡ) : Cyzique (ville et île de la Propontide, juste au sud de la Mer Noire)

Λακωνικός , ή,όν : laconien, « à la laconienne »

λεπτός , ή, όν : petit, léger

μηδαμόθεν : de nulle part, d’aucun endroit

ναυμαχέω / ναυμαχῶ : combattre sur mer, livrer un combat naval

ὄμϐρος , ου (ὁ) : la pluie d’orage, la pluie

πάντῃ : partout, de tous côtés, de toutes parts

παραφυλάττω / παραφυλάσσω : 1 veiller à ce que (ὅπως) ; 2 surveiller ;

παρορμάω / παρορμῶ : ( aor παρώρμησα ) : encourager, exciter, stimuler

πεζομαχέω / πεζομαχῶ : combattre sur terre, livrer un combat d’infanterie

πεινάω / πεινῶ : avoir faim, être affamé ( ind pr 3ème p pl forme dorienne : πεινῶντι )

Πελοποννήσιος , α,ον : péloponnésien, spartiate ; Πελοποννήσιος, Πελοποννησίου (ὁ) : le Spartiate ;

ποθέν : de quelque part (attention à l’accent !)

προαίσθησις , προαισθήσεως (ἡ) : le pressentiment, le soupçon

Προικόννησος / Προκόννησος (ἡ) : Prokonnèse , petite île de la Propontide

προσδιαϐάλλω : ( impf προσδιέϐαλλον ) : +Α : calomnier en outre, dénigrer davantage

συμπλέκομαι : ( impf συνεπλεκόμην: se lier ensemble, s’accrocher avec; engager la lutte ;

συνεπικρύπτω : ( inf aor συνεπικρύψαι ) : contribuer à cacher, aider à cacher

συνεργέω / συνεργῶ : ( inf aor συνεργῆσαι ) : travailler avec, agir de concert avec, collaborer

τειχομαχέω / τειχομαχῶ : faire des opération de siège, attaquer des ouvrages de défense ou des remparts

τετταράκοντα : quarante

τὦνδρες = τοὶ ἄνδρες / οἱ ἄνδρες forme dorienne

φθείρω : ( impf ἔφθειρον ): 1 détruire, perdre, faire périr, ruiner ; 2 corrompre ;

χειρόομαι / χειροῦμαι : ( aor ἐχειρωσάμην: mettre sous sa main, soumettre, prendre


Comparaison de traductions :

... αὐτὸς δὲ πλεύσας εἰς τὸ στρατόπεδον τῶν Ἀθηναίων, καὶ πυθόμενος Μίνδαρον ὁμοῦ καὶ Φαρνάβαζον ἐν Κυζίκῳ γεγονέναι, τοὺς μὲν στρατιώτας παρώρμησεν, ὡς ἀνάγκην οὖσαν αὐτοῖς καὶ ναυμαχεῖν καὶ πεζομαχεῖν καὶ νὴ Δία τειχομαχεῖν πρὸς τοὺς πολεμίους· χρήματα γὰρ οὐκ εἶναι μὴ πάντῃ κρατοῦσι

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Puis il se rendit par mer au camp des Athéniens où il apprit que Mindaros et, avec lui, Pharnabaze se trouvaient à Cyzique. Alors il enflamma le courage de ses soldats en leur peignant la nécessité où ils se trouvaient de combattre l’ennemi par terre et par mer et même, ma foi, sur les remparts. « Car, disait-il, pas d’argent sans victoire totale. »

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Puis il rejoignit par mer le camp athénien. Ayant appris que Mindaros se trouvait à Cyzique, avec Pharnabaze, il entreprit d’enflammer l’ardeur des soldats : ils devaient absolument, leur disait-il, combattre sur terre et sur mer, et même, par Zeus ! assiéger les remparts ennemis, car ils ne seraient payés que s’ils remportaient une victoire totale.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Quant à lui, il rejoignit par mer le camp des Athéniens ; ayant appris que Mindaros et Pharnabaze étaient ensemble à Cyzique, il galvanisa ses soldats en disant qu'il y avait nécessité pour eux de se battre sur mer et sur terre et même, parbleu !, de s'attaquer aux remparts des ennemis : pas d'argent si l'on n'est pas entièrement vainqueur !


Ἐπεὶ δ' ἐξηπάτηντο καὶ καταφρονήσαντες ὡς ἐπὶ τοσαύτας ἀντεξήλασαν, αὐτοὶ μὲν εὐθὺς ἐξήπτοντο καὶ συνεπλέκοντο, τῶν δ' ἄλλων ἤδη μαχομένοις ἐπιφερομένων, ἐκπλαγέντες ἔφευγον.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Ceux-ci, trompés par cette ruse, et pleins de mépris devant cet effectif, lancèrent l’attaque : ils en vinrent aussitôt aux prises et la mêlée faisait rage, quand, au beau milieu du combat, survinrent les autres vaisseaux. Les Péloponnésiens, saisis d’effroi, prirent la fuite.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Ceux-ci furent complètement abusés ; pleins de mépris en croyant leurs adversaires si peu nombreux, ils attaquèrent sans attendre, et engagèrent la lutte. Ils combattaient déjà, quand ils virent approcher le reste des navires ; alors, frappés d’épouvante, ils prirent la fuite.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Ceux-ci-ci s'y laissent prendre et, méprisants, se lancent contre des forces qu'ils jugent piètres ; mais tandis qu'il s'engageaient directement et en venaient aux prises, le reste des navires athéniens se porte derechef contre les combattants ennemis, lesquels, frappés de terreur, prennent la fuite.


Retour en haut du texte