Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

29 Jalousies surmontées entre Athéniens

Succès d'AlcibiadeJalousies surmontées chez les Athéniens

Succès d’Alcibiade

1 Οὕτω δ' ἐπήρθησαν οἱ μετὰ τοῦ Ἀλκιβιάδου στρατευσάμενοι καὶ τοσοῦτον ἐφρόνησαν, ὥστ' ἀπαξιοῦν ἔτι τοῖς ἄλλοις καταμειγνύναι στρατιώταις ἑαυτούς, πολλάκις ἡττημένοις ἀηττήτους ὄντας. 2 Καὶ γὰρ οὐ πολλῷ πρότερον συνεβεβήκει, πταίσαντος περὶ Ἔφεσον τοῦ Θρασύλλου, τὸ χαλκοῦν ἀνεστάναι τρόπαιον ὑπὸ τῶν Ἐφεσίων ἐπ' αἰσχύνῃ τῶν Ἀθηναίων. 3 Ταῦτ' οὖν ὠνείδιζον οἱ μετὰ τοῦ Ἀλκιβιάδου τοῖς μετὰ τοῦ Θρασύλλου, μεγαλύνοντες αὑτοὺς καὶ τὸν στρατηγόν, ἐκείνοις δὲ μήτε γυμνασίων μήτε χώρας ἐν στρατοπέδῳ κοινωνεῖν ἐθέλοντες. 4 Ἐπεὶ δὲ Φαρνάβαζος ἱππέας τε πολλοὺς ἔχων καὶ πεζοὺς ἐπῆλθεν αὐτοῖς ἐμβεβληκόσιν εἰς τὴν Ἀβυδηνῶν, ὁ δ' Ἀλκιβιάδης ἐκβοηθήσας, ἐπ' αὐτὸν ἐτρέψατο καὶ κατεδίωξεν ἄχρι σκότους μετὰ τοῦ Θρασύλλου, καὶ ἀνεμίγνυντο καὶ κοινῇ φιλοφρονούμενοι καὶ χαίροντες ἐπανῄεσαν εἰς τὸ στρατόπεδον. 5 Τῇ δ' ὑστεραίᾳ στήσας τρόπαιον ἐλεηλάτει τὴν Φαρναβάζου χώραν οὐδενὸς ἀμύνεσθαι τολμῶντος. Ἱερεῖς μέντοι καὶ ἱερείας οὓς ἔλαβεν ἀφῆκεν ἄνευ λύτρων.

6 Χαλκηδονίοις δ' ἀφεστῶσι καὶ δεδεγμένοις φρουρὰν καὶ ἁρμοστὴν Λακεδαιμονίων ὡρμημένος πολεμεῖν, ἀκούσας δ' ὅτι τὴν λείαν ἅπασαν ἐκ τῆς χώρας συναγαγόντες εἰς Βιθυνοὺς ὑπεκτίθενται φίλους ὄντας, ἧκεν ἐπὶ τοὺς ὅρους ἄγων τὸ στράτευμα, καὶ κήρυκα προπέμψας ἐνεκάλει τοῖς Βιθυνοῖς. Οἱ δὲ δείσαντες τήν τε λείαν ἀπέδοσαν αὐτῷ καὶ φιλίαν ὡμολόγησαν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 23 28)

1

ἐπαίρω 3: exalter ;// MP ( P part pft ἐπηρμένος , η, ον; aor ἐπήρθην ) être exalté, transporté (notamment d’orgueil), s’enorgueillir de

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv. : à tel point, tellement ; // τοσοῦτον ... ὥστε + inf : assez pour

φρονέω / φρονῶ 1: (aor ἐφρόνησα ) : φρονέω,ω + adverbe : avoir tel ou tel sentiment ; expr. μέγα φρονεῖν : être orgueilleux ; μέγα φρονεῖν ἐπί +D : s’enorgueillir de, se piquer de...

ἀπαξιόω / ἀπαξιῶ : ( inf ἀπαξιοῦν ) : + inf : regarder comme indigne de, dédaigner de, refuser de

ἔτι  1: désormais

καταμείγνυμι / καταμίγνυμι : ( inf καταμειγνύναι ) : mêler qqn (A) à d’autres (D)

πολλάκις 1: souvent, plusieurs fois

ἡττάω , ῶ : vaincre ; // P ἡτταομαι / ἡττῶμαι 2: ( pft ἥττημαι ; part pft ἡττημένος: être inférieur, être vaincu

ἀήττητος , ος,ον : non vaincu, invaincu; invincible ;

2

πολλῷ + comparatif 1: beaucoup plus ... ; / οὐ πολλῷ πρότερον : peu auparavant, peu de temps avant ;

συμβαίνει (aor. συνέβη ; pl que pft : συνεϐεϐήκει ) 1: impersonnel : il arrive (à : + D) que ( + proposition infinitive ) ;

πταίω : échouer, connaître l’échec ;

Ἔφεσος , ου (ἡ) : Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineure, en face de Samos

Θράσυλλος , Θρασύλλου (ὁ) : Thrasyllos , stratège (général) athénien

χαλκοῦς , χαλκῆ, χαλκοῦν : de bronze

ἀνίσταμαι 2: et actif à sens intransitif  ( inf aor : ἀναστῆναι ; inf pft 2 ἀνεστάναι ) : s’élever, se dresser ; // NB l’inf pft ἀνεστάναι est parfois considéré comme un passif (« être érigé ») et construit comme tel.

Ἐφέσιος Ἐφεσίου (ὁ) : Ephésien, habitant d’Ephèse ;

ἐπί + D 1: en vue de, pour ;

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: la honte, le déshonneur

3

ὀνειδίζω (impf ὠνείδιζον , f ὀνειδιῶ4: + D : reprocher qqch (A) à qqn (D) , insulter, lancer des injures

μεγαλύνω : rendre grand, louer, vanter

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... 

γυμνάσια, γυμνασίων (τά) : les exercices physiques ; les exercices, l’entraînement ;

χώρα , ας (ἡ) 1: 1 le territoire ; 2 la place, l’emplacement, le quartier (militaire) ; 

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ;) : vouloir bien, consentir à 

4

ἱππεύς , ἱππέως (ὁ) 3: 1 cavalier ; 2 le chevalier ; 3 la classe des chevaliers

πεζός,οῦ (ὁ) : le fantassin ἐπῆλθεν

ἐμβάλλω 2: ( ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα  ; part aor ἐμϐάλων , ἐμϐαλόντος ; part. aor. part pft ἐμϐεϐληκώς , ἐμϐεϐληκότος; part aor P : ἐμβληθείς ) 2: εἰς+A: se jeter sur ou dans ; entrer violemment dans ;

εἰς τὴν Ἀβυδηνῶν < s e χώραν >

Ἀϐυδηνός , ή, όν : d’Abydos ; / Ἀϐυδηνός , Ἀϐυδηνοῦ (ὁ) : l’habitant d’Abydos

ἐκϐοηθέω / ἐκϐοηθῶ : ( part aor ἐκϐοηθήσας ) : accourir au secours ; faire une sortie contre, sortir contre (ἐπί + A )

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor ἐτρεψάμην ) : tr +Α : mettre en fuite, culbuter ;

καταδιώκω : (aor κατεδίωξα ) poursuivre sans trêve

σκότος , ου (ὁ) / σκότος , ους (τό) 4: 1 l’obscurité; la nuit ; 2 le fait de ne rien voir

ἀναμίγνυμι : ( inf aor Α : ἀναμεῖξαι / ἀναμῖξαι ; MP impf ἀνεμιγνύμην ) : mêler, mélanger; ΜP se mêler, s’unir ;

κοινῇ  2: 1 en commun; 2 d’un commun accord ; 3 dans l’intérêt public 

φιλοφρονέω / φιλοφρονῶ : avoir des sentiments d’amitié

χαίρω 1: se réjouir, être heureux 

ἐπάνειμι : ( impf 3ème p pl ἐπανῄεσαν ) : revenir

5

ὑστεραία , ας (ἡ) : le jour suivant ; // ὑστεραίᾳ (τῇ ) : le lendemain

λεηλατέω / λεηλατῶ : ( impf ἐλεηλάτουν ) : piller

ἀμύνομαι 2: se défendre (+ A : contre) , contr’attaquer;

ἱερεύς , ἱερέως (ὁ) : le prêtre (A pl ἱερεῖς )

ἱέρεια , ἱερείας (ἡ) : la prêtresse

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα ) : laisser aller, lâcher, relâcher ;

ἄνευ + G 2: sans

λύτρον , ου (τό) : ce qui délivre => la rançon

6

Χαλκηδονίοι , ων (οἱ) : les habitants de Chalcédoine, les Chalcédoniens => Chalcédoine, ville de Bithynie (Turquie actuelle) sur le Bosphore, en face de Byzance ;

ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , inf aor 2 : ἀποστῆναι ; ἀφέστηκα ; part pft2 ἀφεστώς ) 2: + G : faire défection ;

ἀφεστῶσι : datif pluriel

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην ; part pr δεχόμενος ; part aor δεξάμενος ; part pft : δεδεγμένος ;) : recevoir, accueillir, accepter ; + Α + G : accepter qqch de qqn;

φρουρά , ᾶς (ἡ) : la garnison

ἀρμοστής , οῦ (ὁ) : l’harmoste, gouverneur spartiate envoyé dans une cité étrangère

ὁρμάομαι / ὁρμῶμαι ( part pft ὡρμημένος ) 2: se mettre en mouvement, s’élancer, tenter  , partir ; / + inf : s’élancer pour, entreprendre de

πολεμέω / πολεμ1: (impft ἐπολέμουν ) : faire la guerre (+D : à)

λεία , ας (ἡ) : le butin

συνάγω 3: ( impft συνῆγον, f συνάξω , aor συνήγαγον , pft συνῆχα ; part aor συναγαγών , συναγαγόντος ; aor P : συνήχθην ) : rassembler, réunir ;

Βιθυνός , οῦ (ὁ) : l’habitant de Bithynie, le Bithynien

ὑπεκτίθεμαι : faire transporter en lieu sûr

φίλους ὄντας : valeur explicative

ὅρος , ου (ὁ)  3: la limite, la frontière (pl le territoire, la contrée, le pays ) 

στράτευμα , στρατεύματος (τό) 2: l’armée

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut 

προπέμπω : ( part aor προπέμψας ) : 1 envoyer en avant ; 2 escorter, accompagner

ἐγκαλέω / ἐγκαλῶ 2: ( impft ἐνεκάλουν ) : reprocher, faire des reproches 

ἀποδίδωμι ( f : ἀποδώσω ; aor 3ème p pl ἀπέδοσαν ; inf aor ἀποδοῦναι 1: rendre, restituer 

φιλία , ας (ἡ) 2: liens d’amitié, relations amicales ;

ὁμολογέω , ῶ 1: ( aor ὡμολόγησα ) : 1 être d’accord avec + D ; faire un traité ; 2 s’engager à , promettre ;


Vocabulaire alphabétique :

Ἀϐυδηνός , ή, όν : d’Abydos ; / Ἀϐυδηνός , Ἀϐυδηνοῦ (ὁ) : l’habitant d’Abydos

ἀήττητος , ος,ον : non vaincu, invaincu; invincible ;

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: la honte, le déshonneur

ἀμύνομαι 2: se défendre (+ A : contre) , contr’attaquer;

ἀναμίγνυμι : ( inf aor Α : ἀναμεῖξαι / ἀναμῖξαι ; MP impf ἀνεμιγνύμην ) : mêler, mélanger; ΜP se mêler, s’unir ;

ἄνευ + G 2: sans

ἀνίσταμαι 2: et actif à sens intransitif  ( inf aor : ἀναστῆναι ; inf pft 2 ἀνεστάναι ) : s’élever, se dresser ; // NB l’inf pft ἀνεστάναι est parfois considéré comme un passif (« être érigé ») et construit comme tel.

ἀπαξιόω / ἀπαξιῶ : ( inf ἀπαξιοῦν ) : + inf : regarder comme indigne de, dédaigner de, refuser de

ἀποδίδωμι ( f : ἀποδώσω ; aor 3ème p pl ἀπέδοσαν ; inf aor ἀποδοῦναι 1: rendre, restituer 

ἀρμοστής , οῦ (ὁ) : l’harmoste, gouverneur spartiate envoyé dans une cité étrangère

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα ) : laisser aller, lâcher, relâcher ;

ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , inf aor 2 : ἀποστῆναι ; ἀφέστηκα ; part pft2 ἀφεστώς ) 2: + G : faire défection ;

Βιθυνός , οῦ (ὁ) : l’habitant de Bithynie, le Bithynien

γυμνάσια, γυμνασίων (τά) : les exercices physiques ; les exercices, l’entraînement ;

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην ; part pr δεχόμενος ; part aor δεξάμενος ; part pft : δεδεγμένος ;) : recevoir, accueillir, accepter ; + Α + G : accepter qqch de qqn;

ἐγκαλέω / ἐγκαλῶ 2: ( impft ἐνεκάλουν ) : reprocher, faire des reproches 

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ;) : vouloir bien, consentir à 

ἐκϐοηθέω / ἐκϐοηθῶ : ( part aor ἐκϐοηθήσας ) : accourir au secours ; faire une sortie contre, sortir contre (ἐπί + A )

ἐμβάλλω 2: ( ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα  ; part aor ἐμϐάλων , ἐμϐαλόντος ; part. aor. part pft ἐμϐεϐληκώς , ἐμϐεϐληκότος; part aor P : ἐμβληθείς ) 2: εἰς+A: se jeter sur ou dans ; entrer violemment dans ;

ἐπαίρω 3: exalter ;// MP ( P part pft ἐπηρμένος , η, ον; aor ἐπήρθην ) être exalté, transporté (notamment d’orgueil), s’enorgueillir de

ἐπάνειμι : ( impf 3ème p pl ἐπανῄεσαν ) : revenir

ἐπί + D 1: en vue de, pour ;

ἔτι  1: désormais

Ἐφέσιος Ἐφεσίου (ὁ) : Ephésien, habitant d’Ephèse ;

Ἔφεσος , ου (ἡ) : Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineure, en face de Samos

ἡττάω , ῶ : vaincre ; // P ἡτταομαι / ἡττῶμαι 2: ( pft ἥττημαι ; part pft ἡττημένος: être inférieur, être vaincu

Θράσυλλος , Θρασύλλου (ὁ) : Thrasyllos , stratège (général) athénien

ἱέρεια , ἱερείας (ἡ) : la prêtresse

ἱερεύς , ἱερέως (ὁ) : le prêtre (A pl ἱερεῖς )

ἱππεύς , ἱππέως (ὁ) 3: 1 cavalier ; 2 le chevalier ; 3 la classe des chevaliers

καταδιώκω : (aor κατεδίωξα ) poursuivre sans trêve

καταμείγνυμι / καταμίγνυμι : ( inf καταμειγνύναι ) : mêler qqn (A) à d’autres (D)

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut 

κοινῇ  2: 1 en commun; 2 d’un commun accord ; 3 dans l’intérêt public 

λεηλατέω / λεηλατῶ : ( impf ἐλεηλάτουν ) : piller

λεία , ας (ἡ) : le butin

λύτρον , ου (τό) : ce qui délivre => la rançon

μεγαλύνω : rendre grand, louer, vanter

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... 

ὁμολογέω , ῶ 1: ( aor ὡμολόγησα ) : 1 être d’accord avec + D ; faire un traité ; 2 s’engager à , promettre ;

ὀνειδίζω (impf ὠνείδιζον , f ὀνειδιῶ4: + D : reprocher qqch (A) à qqn (D) , insulter, lancer des injures

ὁρμάομαι / ὁρμῶμαι ( part pft ὡρμημένος ) 2: se mettre en mouvement, s’élancer, tenter  , partir ; / + inf : s’élancer pour, entreprendre de

ὅρος , ου (ὁ)  3: la limite, la frontière (pl le territoire, la contrée, le pays ) 

πεζός,οῦ (ὁ) : le fantassin ἐπῆλθεν

πολεμέω / πολεμ1: (impft ἐπολέμουν ) : faire la guerre (+D : à)

πολλάκις 1: souvent, plusieurs fois

πολλῷ + comparatif 1: beaucoup plus ... ; / οὐ πολλῷ πρότερον : peu auparavant, peu de temps avant ;

προπέμπω : ( part aor προπέμψας ) : 1 envoyer en avant ; 2 escorter, accompagner

πταίω : échouer, connaître l’échec ;

σκότος , ου (ὁ) / σκότος , ους (τό) 4: 1 l’obscurité; la nuit ; 2 le fait de ne rien voir

στράτευμα , στρατεύματος (τό) 2: l’armée

συμβαίνει (aor. συνέβη ; pl que pft : συνεϐεϐήκει ) 1: impersonnel : il arrive (à : + D) que ( + proposition infinitive ) ;

συνάγω 3: ( impft συνῆγον, f συνάξω , aor συνήγαγον , pft συνῆχα ; part aor συναγαγών , συναγαγόντος ; aor P : συνήχθην ) : rassembler, réunir ;

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv. : à tel point, tellement ; // τοσοῦτον ... ὥστε + inf : assez pour

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor ἐτρεψάμην ) : tr +Α : mettre en fuite, culbuter ;

ὑπεκτίθεμαι : faire transporter en lieu sûr

ὑστεραία , ας (ἡ) : le jour suivant ; // ὑστεραίᾳ (τῇ ) : le lendemain

φιλία , ας (ἡ) 2: liens d’amitié, relations amicales ;

φιλοφρονέω / φιλοφρονῶ : avoir des sentiments d’amitié

φρονέω / φρονῶ 1: (aor ἐφρόνησα ) : φρονέω,ω + adverbe : avoir tel ou tel sentiment ; expr. μέγα φρονεῖν : être orgueilleux ; μέγα φρονεῖν ἐπί +D : s’enorgueillir de, se piquer de...

φρουρά , ᾶς (ἡ) : la garnison

χαίρω 1: se réjouir, être heureux 

Χαλκηδονίοι , ων (οἱ) : les habitants de Chalcédoine, les Chalcédoniens => Chalcédoine, ville de Bithynie (Turquie actuelle) sur le Bosphore, en face de Byzance ;

χαλκοῦς , χαλκῆ, χαλκοῦν : de bronze

χώρα , ας (ἡ) 1: 1 le territoire ; 2 la place, l’emplacement, le quartier (militaire) ; 


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀποδίδωμι ( f : ἀποδώσω ; aor 3ème p pl ἀπέδοσαν ; inf aor ἀποδοῦναι 1: rendre, restituer 

ἀφίημι 1: (aor. ἀφῆκα ) : laisser aller, lâcher, relâcher ;

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην ; part pr δεχόμενος ; part aor δεξάμενος ; part pft : δεδεγμένος ;) : recevoir, accueillir, accepter ; + Α + G : accepter qqch de qqn;

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ;) : vouloir bien, consentir à 

ἐπί + D 1: en vue de, pour ;

ἔτι  1: désormais

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... 

ὁμολογέω , ῶ 1: ( aor ὡμολόγησα ) : 1 être d’accord avec + D ; faire un traité ; 2 s’engager à , promettre ;

πολεμέω / πολεμ1: (impft ἐπολέμουν ) : faire la guerre (+D : à)

πολλάκις 1: souvent, plusieurs fois

πολλῷ + comparatif 1: beaucoup plus ... ; / οὐ πολλῷ πρότερον : peu auparavant, peu de temps avant ;

συμβαίνει (aor. συνέβη ; pl que pft : συνεϐεϐήκει ) 1: impersonnel : il arrive (à : + D) que ( + proposition infinitive ) ;

τοσοῦτον / τοσοῦτο  1: neutre adv. : à tel point, tellement ; // τοσοῦτον ... ὥστε + inf : assez pour

ὑπεκτίθεμαι : faire transporter en lieu sûr

φρονέω / φρονῶ 1: (aor ἐφρόνησα ) : φρονέω,ω + adverbe : avoir tel ou tel sentiment ; expr. μέγα φρονεῖν : être orgueilleux ; μέγα φρονεῖν ἐπί +D : s’enorgueillir de, se piquer de...

χαίρω 1: se réjouir, être heureux 

χώρα , ας (ἡ) 1: 1 le territoire ; 2 la place, l’emplacement, le quartier (militaire) ; 


Fréquence 2 :

αἰσχύνη , ης (ἡ) 2: la honte, le déshonneur

ἀμύνομαι 2: se défendre (+ A : contre) , contr’attaquer;

ἄνευ + G 2: sans

ἀνίσταμαι 2: et actif à sens intransitif  ( inf aor : ἀναστῆναι ; inf pft 2 ἀνεστάναι ) : s’élever, se dresser ; // NB l’inf pft ἀνεστάναι est parfois considéré comme un passif (« être érigé ») et construit comme tel.

ἀφ-ίσταμαι ( ἀποστήσομαι , ἀπέστην , inf aor 2 : ἀποστῆναι ; ἀφέστηκα ; part pft2 ἀφεστώς ) 2: + G : faire défection ;

ἐγκαλέω / ἐγκαλῶ 2: ( impft ἐνεκάλουν ) : reprocher, faire des reproches 

ἐμβάλλω 2: ( ἐμβαλῶ , ἐνέϐαλον , ἐμβέϐληκα  ; part aor ἐμϐάλων , ἐμϐαλόντος ; part. aor. part pft ἐμϐεϐληκώς , ἐμϐεϐληκότος; part aor P : ἐμβληθείς ) 2: εἰς+A: se jeter sur ou dans ; entrer violemment dans ;

ἡττάω , ῶ : vaincre ; // P ἡτταομαι / ἡττῶμαι 2: ( pft ἥττημαι ; part pft ἡττημένος: être inférieur, être vaincu

κοινῇ  2: 1 en commun; 2 d’un commun accord ; 3 dans l’intérêt public 

ὁρμάομαι / ὁρμῶμαι ( part pft ὡρμημένος ) 2: se mettre en mouvement, s’élancer, tenter  , partir ; / + inf : s’élancer pour, entreprendre de

στράτευμα , στρατεύματος (τό) 2: l’armée

φιλία , ας (ἡ) 2: liens d’amitié, relations amicales ;


Fréquence 3 :

ἐπαίρω 3: exalter ;// MP ( P part pft ἐπηρμένος , η, ον; aor ἐπήρθην ) être exalté, transporté (notamment d’orgueil), s’enorgueillir de

ἱππεύς , ἱππέως (ὁ) 3: 1 cavalier ; 2 le chevalier ; 3 la classe des chevaliers

κῆρυξ , κήρυκος (ὁ) 3: le héraut 

ὅρος , ου (ὁ)  3: la limite, la frontière (pl le territoire, la contrée, le pays ) 

συνάγω 3: ( impft συνῆγον, f συνάξω , aor συνήγαγον , pft συνῆχα ; part aor συναγαγών , συναγαγόντος ; aor P : συνήχθην ) : rassembler, réunir ;

τρέπομαι 3: ( τραπήσομαι , aor ἐτρεψάμην ) : tr +Α : mettre en fuite, culbuter ;


Fréquence 4 :

ὀνειδίζω (impf ὠνείδιζον , f ὀνειδιῶ4: + D : reprocher qqch (A) à qqn (D) , insulter, lancer des injures

σκότος , ου (ὁ) / σκότος , ους (τό) 4: 1 l’obscurité; la nuit ; 2 le fait de ne rien voir


Ne pas apprendre :

Ἀϐυδηνός , ή, όν : d’Abydos ; / Ἀϐυδηνός , Ἀϐυδηνοῦ (ὁ) : l’habitant d’Abydos

ἀήττητος , ος,ον : non vaincu, invaincu; invincible ;

ἀναμίγνυμι : ( inf aor Α : ἀναμεῖξαι / ἀναμῖξαι ; MP impf ἀνεμιγνύμην ) : mêler, mélanger; ΜP se mêler, s’unir ;

ἀπαξιόω / ἀπαξιῶ : ( inf ἀπαξιοῦν ) : + inf : regarder comme indigne de, dédaigner de, refuser de

ἀρμοστής , οῦ (ὁ) : l’harmoste, gouverneur spartiate envoyé dans une cité étrangère

Βιθυνός , οῦ (ὁ) : l’habitant de Bithynie, le Bithynien

γυμνάσια, γυμνασίων (τά) : les exercices physiques ; les exercices, l’entraînement ;

ἐκϐοηθέω / ἐκϐοηθῶ : ( part aor ἐκϐοηθήσας ) : accourir au secours ; faire une sortie contre, sortir contre (ἐπί + A )

ἐπάνειμι : ( impf 3ème p pl ἐπανῄεσαν ) : revenir

Ἐφέσιος Ἐφεσίου (ὁ) : Ephésien, habitant d’Ephèse ;

Ἔφεσος , ου (ἡ) : Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineure, en face de Samos

Θράσυλλος , Θρασύλλου (ὁ) : Thrasyllos , stratège (général) athénien

ἱέρεια , ἱερείας (ἡ) : la prêtresse

ἱερεύς , ἱερέως (ὁ) : le prêtre (A pl ἱερεῖς )

καταδιώκω : (aor κατεδίωξα ) poursuivre sans trêve

καταμείγνυμι / καταμίγνυμι : ( inf καταμειγνύναι ) : mêler qqn (A) à d’autres (D)

λεηλατέω / λεηλατῶ : ( impf ἐλεηλάτουν ) : piller

λεία , ας (ἡ) : le butin

λύτρον , ου (τό) : ce qui délivre => la rançon

μεγαλύνω : rendre grand, louer, vanter

πεζός,οῦ (ὁ) : le fantassin ἐπῆλθεν

προπέμπω : ( part aor προπέμψας ) : 1 envoyer en avant ; 2 escorter, accompagner

πταίω : échouer, connaître l’échec ;

ὑστεραία , ας (ἡ) : le jour suivant ; // ὑστεραίᾳ (τῇ ) : le lendemain

φιλοφρονέω / φιλοφρονῶ : avoir des sentiments d’amitié

φρουρά , ᾶς (ἡ) : la garnison

Χαλκηδονίοι , ων (οἱ) : les habitants de Chalcédoine, les Chalcédoniens => Chalcédoine, ville de Bithynie (Turquie actuelle) sur le Bosphore, en face de Byzance ;

χαλκοῦς , χαλκῆ, χαλκοῦν : de bronze


Comparaison de traductions :

Οὕτω δ' ἐπήρθησαν οἱ μετὰ τοῦ Ἀλκιβιάδου στρατευσάμενοι καὶ τοσοῦτον ἐφρόνησαν, ὥστ' ἀπαξιοῦν ἔτι τοῖς ἄλλοις καταμειγνύναι στρατιώταις ἑαυτούς, πολλάκις ἡττημένοις ἀηττήτους ὄντας.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Les compagnons d’Alexandre en conçurent une si haute opinion d’eux-mêmes, tant d’orgueil qu’ils jugeaient indigne d’eux de se mêler aux autres soldats, eux qui ignoraient la défaite avec des gens qui l’avaient plusieurs fois subie.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

Les soldats qui avient suivi Alcibiade furent tellement exaltés et remplis d’orgueil qu’ils refusaient désormais de se mêler, eux, invaincus, aux autres soldats qui avaient été plusieurs fois vaincus.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Ceux qui avaient combattu avec Alcibiade en éprouvèrent tant d'exaltation et d'orgueil qu'ils jugeaient indigne d'eux, les invincibles, de se mêler aux autres soldats, souvent vaincus.

Retour en haut du texte