Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

30 Reddition de Sélybria

Esprit de décision et mansuétude d'un chefReddition de Sélybria

Esprit de décision et mansuétude

1 Ἀποτειχιζομένης δὲ τῆς Χαλκηδόνος ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν, ὁ Φαρνάβαζος ἧκεν ὡς λύσων τὴν πολιορκίαν, καὶ Ἱπποκράτης ὁ ἁρμοστὴς ἐκ τῆς πόλεως προαγαγὼν τὴν σὺν αὑτῷ δύναμιν, ἐπεχείρει τοῖς πολεμίοις. 2 Ὁ δ' Ἀλκιβιάδης ἅμα πρὸς ἀμφοτέρους ἀντιτάξας τὸ στράτευμα, τὸν μὲν Φαρνάβαζον φυγεῖν αἰσχρῶς ἠνάγκαζε, τὸν δ' Ἱπποκράτην διέφθειρε καὶ συχνοὺς τῶν περὶ αὐτὸν ἡττηθέντας.


3 Εἶτ' αὐτὸς μὲν ἐκπλεύσας εἰς τὸν Ἑλλήσποντον ἠργυρολόγει καὶ Σηλυβρίαν εἷλεν, ἀφειδήσας ἑαυτοῦ παρὰ τὸν καιρόν. 4 Οἱ γὰρ ἐνδιδόντες τὴν πόλιν συνέθεντο μὲν ἀνασχήσειν πυρσὸν αὐτῷ μεσούσης νυκτός, ἠναγκάσθησαν δὲ τοῦτο ποιῆσαι πρὸ τοῦ καιροῦ, τῶν συνωμοτῶν τινα φοβηθέντες ἐξαίφνης μεταβαλόμενον. 5 Ἀρθέντος οὖν τοῦ πυρσοῦ μηδέπω τῆς στρατιᾶς οὔσης ἑτοίμης, ἀναλαβὼν ὅσον τριάκοντα τῶν περὶ αὑτὸν ἠπείγετο δρόμῳ πρὸς τὰ τείχη, τοὺς ἄλλους ἕπεσθαι κατὰ τάχος κελεύσας. 6 Ἀνοιχθείσης δὲ τῆς πύλης αὐτῷ καὶ προσγενομένων τοῖς τριάκοντα πελταστῶν εἴκοσι, παρεισπεσὼν εὐθὺς ᾔσθετο τοὺς Σηλυβριανοὺς ἐξ ἐναντίας μετὰ τῶν ὅπλων ἐπιφερομένους. 7 Ἐπεὶ δ' ὑποστάντι μὲν οὐκ ἐφαίνετο σωτηρία, πρὸς δὲ τὸ φυγεῖν ἀήττητος ἄχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐν ταῖς στρατηγίαις γεγονὼς φιλονικότερον εἶχε, τῇ σάλπιγγι σημήνας σιωπήν, ἐκέλευσεν ἕνα τῶν παρόντων ἀνειπεῖν Σηλυβριανοὺς Ἀθηναίοις ἐναντία τὰ ὅπλα μὴ τίθεσθαι. 8 Τοῦτο τὸ κήρυγμα τοὺς μὲν ἀμβλυτέρους ἐποίησε πρὸς τὴν μάχην, ὡς τῶν πολεμίων ἔνδον ὄντων ἁπάντων, οἱ δὲ ταῖς ἐλπίσιν ἡδίους ἐγένοντο πρὸς τὰς διαλύσεις. 9 Ἐν ᾧ δὲ συστάντες ἀλλήλοις μετεδίδοσαν λόγων, ἐπῆλθεν ἡ στρατιὰ τῷ Ἀλκιβιάδῃ, καὶ τεκμαιρόμενος, ὅπερ ἦν, εἰρηνικὰ φρονεῖν τοὺς Σηλυβριανούς, ἔδεισε μὴ τὴν πόλιν οἱ Θρᾷκες διαρπάσωσιν. 10 Ἦσαν δὲ πολλοί, χάριτι τοῦ Ἀλκιβιάδου καὶ δι' εὔνοιαν στρατευόμενοι προθύμως. Ἀπέπεμψεν οὖν τούτους ἅπαντας ἐκ τῆς πόλεως, τοὺς δὲ Σηλυβριανοὺς δεηθέντας οὐδὲν ἠδίκησεν, ἀλλὰ χρήματα λαβὼν καὶ φρουρὰν ἐγκαταστήσας ἀπῆλθεν.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 23 29)

1

ἀποτειχίζω : bloquer par un mur ou un retranchement

Χαλκηδών , Χαλκηδόνος (ἡ) : Chalcédoine, ville de Bithynie (Turquie actuelle) sur le Bosphore, en face de Byzance ;

λύω (impératif aor λῦσον ; part f λύσων 2: 1 délier, dénouer; 2 briser, rompre;

πολιορκία , ας (ἡ) : le siège (d’une ville), le blocus

Ἱπποκράτης , ου (ὁ) : Hippocratès, nom d’homme

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; part aor προαγαγών ) : mener en avant, faire avancer;

σύν +D  1: avec

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf: ἐπεχείρουν , aor ἐπεχείρησα ) + D : attaquer ;

2

ἀντιτάττω : (inf aor ἀντιτάξαι ; part aor ἀντιτάξας ) : ranger en bataille en face de, opposer à (πρός + Α);

αἰσχρῶς : honteusement ; comp αἴσχιον ;

ἀναγκάζω  1: (impf ἠνάγκαζον ; aor. ἠνάγκασα ; subj aor 3ème p sg : ἀναγκάσῃ) forcer, obliger à, contraindre ; // ἀναγκάζομαι ( aor ἠναγκάσθην ; part parfait ἠναγκασμένος ): être obligé de, forcé de, contraint à

συχνός , ή, όν : nombreux;

ἡττάω , ῶ : vaincre ; // P ἡτταομαι ,ῶμαι 2: ( pft ἥττημαι ; partpft ἡττημένος ; part aor P ἡττηθείς , ἡττηθέντος ) + G  être inférieur à, être vaincu par

συχνοὺς τῶν περὶ αὐτὸν ἡττηθέντας : le G partitif τῶν περὶ αὐτόν complète συχνούς

3

ἀργυρολογέω / ἀργυρολογῶ : ( impf ἠργυρολογοῦν ) : recueillir de l’argent, lever des taxes

Σηλυϐρία / Σηλυμϐρία , ας (ἡ) : Sélybria / Sélymbria, ville de Thrace à l’ouest de Byzance

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν ) :  s’emparer de, prendre ;

ἀφειδέω / ἀφειδῶ : ( part aor ἀφειδήσας ) : + G : ne pas épargner, ne pas ménager

καιρός , καιροῦ (ὁ) 1: moment, moment favorable, moment opportun ; // expr : παρὰ τὸν καιρόν : à contretemps, à cause d’un contretemps ; πρὸ τοῦ καιροῦ : avant le moment, prématurément ;

4

ἐνδίδωμι : ( f ἐνδώσω , inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ; part pr ἐνδιδούς , ἐνδιδόντος ) : donner ; livrer 

συντίθημι ( συνθείς : participe aor. 2) 3: 1 placer ensemble; 2 échanger des promesses ; // M συντίθεμαι (aor. M συνεθέμην 3ème p pl συνέθεντο ; part. aor. συνθέμενος ) convenir ; promettre ;

ἀνέχω (f ἀνασχήσω , inf f ἀνασχήσειν 2: lever 

πυρσός , οῦ (ὁ) : signal de feu ; torche enflammée, flambeau allumé ;

μεσόω / μεσῶ : être en son milieu

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: la nuit

ποιέω / ποιῶ 1: ( inf aor ποιῆσαι ) : faire

συνωμότης , ου (ὁ) : le conjuré

μεταϐάλλω : tr tourner, changer ; // intr et M : ( part aor μεταϐαλόμενος ) : changer de parti, changer d’avis ;

5

αἴρω  / ἀείρω 2: (part aor : ἄρας , ἄραντος ; part aor P : ἀρθείς , ἀρθέντος ) : lever, soulever ;

μηδέπω : pas encore

στρατιά , στρατιᾶς (ἡ) 4: l’armée

ἕτοιμος , η , ον 2: prêt ;

Ἀρθέντος οὖν τοῦ πυρσοῦ μηδέπω τῆς στρατιᾶς οὔσης ἑτοίμης : 2 G abs enchaînés : le premier exprime la cause, le second la concession ; μηδέπω + participe : « sans que ... »

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , ανέλαβον , ανείληφα ; part aor ἀναλαϐών ) : prendre avec soi

ὅσον adv.: à peu près, environ ;

ἐπείγομαι ( impf 3ème p sg ἠπείγετο ) : + inf : se hâter de ;

δρόμος , ου (ὁ) 4: la course ; / expr : δρόμῳ : au pas de course ;

τεῖχος , τείχους (τό) 2: la muraille, l’enceinte fortifiée, le rempart

ἕπομαι 3: ( ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην ) : +D suivre 

τάχος , ους (τό) 4: la vitesse , la rapidité ; / κατὰ τάχος : promptement ;

6

ἀνοίγνυμι / ἀνοίγω 3: ( part aor P : ἀνοιχθείς ) : ouvrir

πύλη , ης (ἡ) 2: la porte (d’une ville)

πελταστής , οῦ (ὁ) : le peltaste (fantassin léger)

παρεισπίπτω : (part aor παρεισπεσών ) : s’insinuer dans, se glisser à l’intérieur

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι  ) : +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + indicatif ;

Σηλυϐριανοί , ῶν (οἱ) : les Sélybriens

ἐναντίος , α, ον 1: 1 contraire, opposé; 2 adversaire, ennemi, hostile ; 3 : + D : qui est en face de ; / expr ἐξ ἐναντίας : en face, à l’opposé, depuis le côté opposé

ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: les armes 

7

ὑφίστημι : ( part aor 2 ὑποστάς , ὑποστάντος: faire face, tenir tête ; résister ;

πρός + Α 1: en ce qui concerne, quant à ;

πρὸς δὲ τὸ φυγεῖν : inf substantivé

στρατηγία , ας (ἡ) : 1 fonction de commandement ; 2 commandement de l’armée, charge de stratège ; 3 temps de commandement, campagne (militaire) ;

φιλονίκως / φιλονείκως : avec le désir de vaincre (cpr φιλονικότερον )

φιλονικότερον εἶχε : attention au sens de ἔχω + adverbe ! constr. : ce verbe dépend aussi de ἐπεί (comme, parce que)

σάλπιγξ , σάλπιγγος (ἡ) : la trompette, le clairon

σημαίνω 2: ( σημανῶ , ἐσήμηνα , σεσῄμαγκα ; part aor σημήνας ) : signifier, ordonner

σιωπή , ῆς (ἡ) : le silence 

ἀναγορεύω  : ( inf aor ἀνειπεῖν: ordonner par proclamation ( +A +inf : à qqn de ) ;

τίθημι 1au M : poser sur soi ; / expr : τὰ ὅπλα τίθεσθαι : prendre les armes, se poster armé pour le combat ;

ἀνειπεῖν Σηλυβριανοὺς Ἀθηναίοις ἐναντία τὰ ὅπλα μὴ τίθεσθαι : le datif complète l’adjectif ἐναντία. Problème de texte :... l’éditeur Teubner inverse accusatif et datif ...

κήρυγμα , ατος (τό) : la proclamation publique (par voix de héraut), l’annonce

constr : repérez le balancement τοὺς μέν ... οἱ δέ ...

ἀμϐλύς , ἀμϐλεῖα , ἀμϐλύ : émoussé, faible ( cpr ἀμϐλύτερος )

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille 

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans;

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: sens passif : qui éprouve du plaisir, qui est rendu heureux, qui est charmé ; / comparatif ἡδίων (ΝVA pl ἡδίονες / ἡδίονας ou ἡδίους ) ; superlatif : ἥδιστος , η, ον

διάλυσις , διαλύσεως (ἡ) : cessation (d’une guerre) ; réconciliation ( πρός τινα : avec qqn) ; solution (d’un problème)  ; annulation (de dettes) ;

9

ἐν ᾧ : expr : pendant que

συνίστημι 2: formes intransitives. συνίσταμαι, part aor 2 συστάς , συστᾶσα , συστάν ): 1 se grouper ; 2 se fixer, s’arrêter ; 3 se tenir debout, être debout ;

μεταδίδωμι 3: (impf 3ème p pl μετεδίδοσαν ) : communiquer (G : qqch D à qqn)

ἐπέρχομαι 4: ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ; part aor ἐπελθών ) : s’avancer vers (+D) , rejoindre

τεκμαίρομαι : conjecturer, estimer

εἰρηνικός , ή, όν : pacifique

δείδω 1: ( δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ) 1: craindre, redouter ; μή + subj : craindre que

Θρᾷξ , Θρᾳκός (ὁ) : (D pl Θρᾳξίν ) : le Thrace

Les Thraces sont ici des mercenaires recrutés par Alcibiade

διαρπάζω 4: ( subj aor 3ème p pl διαρπάσωσιν: piller

10

Ἦσαν δὲ πολλοί, χάριτι τοῦ Ἀλκιβιάδου καὶ δι' εὔνοιαν στρατευόμενοι προθύμως. : cette phrase est une sorte de parenthèse explicative, et prépare la phrase suivante.

χάριτι + G : par gratitude pour

εὔνοια , εὐνοίας (ἡ) 2: la bienveillance, le dévouement 

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον ; aor ἀπέπεμψα ; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : renvoyer

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; part aor δεηθείς , δεηθέντος ) : demander, implorer ; prier qqn (G) de (+ inf)

ἀδικέω / ἀδικῶ 1: ( aor ἠδίκησα ) : faire du tort, faire du mal à (+Α)

ἐγκαθίστημι : (part aor 1 : ἐγκαταστήσας ): établir

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller


Vocabulaire alphabétique :

ἀδικέω / ἀδικῶ 1: ( aor ἠδίκησα ) : faire du tort, faire du mal à (+Α)

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν ) :  s’emparer de, prendre ;

αἴρω  / ἀείρω 2: (part aor : ἄρας , ἄραντος ; part aor P : ἀρθείς , ἀρθέντος ) : lever, soulever ;

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι  ) : +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + indicatif ;

αἰσχρῶς : honteusement ; comp αἴσχιον ;

ἀμϐλύς , ἀμϐλεῖα , ἀμϐλύ : émoussé, faible ( cpr ἀμϐλύτερος )

ἀναγκάζω  1: (impf ἠνάγκαζον ; aor. ἠνάγκασα ; subj aor 3ème p sg : ἀναγκάσῃ) forcer, obliger à, contraindre ; // ἀναγκάζομαι ( aor ἠναγκάσθην ; part parfait ἠναγκασμένος ): être obligé de, forcé de, contraint à

ἀναγορεύω  : ( inf aor ἀνειπεῖν: ordonner par proclamation ( +A +inf : à qqn de ) ;

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , ανέλαβον , ανείληφα ; part aor ἀναλαϐών ) : prendre avec soi

ἀνέχω (f ἀνασχήσω , inf f ἀνασχήσειν 2: lever 

ἀνοίγνυμι / ἀνοίγω 3: ( part aor P : ἀνοιχθείς ) : ouvrir

ἀντιτάττω : (inf aor ἀντιτάξαι ; part aor ἀντιτάξας ) : ranger en bataille en face de, opposer à (πρός + Α);

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον ; aor ἀπέπεμψα ; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : renvoyer

ἀποτειχίζω : bloquer par un mur ou un retranchement

ἀργυρολογέω / ἀργυρολογῶ : ( impf ἠργυρολογοῦν ) : recueillir de l’argent, lever des taxes

ἀφειδέω / ἀφειδῶ : ( part aor ἀφειδήσας ) : + G : ne pas épargner, ne pas ménager

δείδω 1: ( δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ) 1: craindre, redouter ; μή + subj : craindre que

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; part aor δεηθείς , δεηθέντος ) : demander, implorer ; prier qqn (G) de (+ inf)

διάλυσις , διαλύσεως (ἡ) : cessation (d’une guerre) ; réconciliation ( πρός τινα : avec qqn) ; solution (d’un problème)  ; annulation (de dettes) ;

διαρπάζω 4: ( subj aor 3ème p pl διαρπάσωσιν: piller

δρόμος , ου (ὁ) 4: la course ; / expr : δρόμῳ : au pas de course ;

ἐγκαθίστημι : (part aor 1 : ἐγκαταστήσας ): établir

εἰρηνικός , ή, όν : pacifique

ἐν ᾧ : expr : pendant que

ἐναντίος , α, ον 1: 1 contraire, opposé; 2 adversaire, ennemi, hostile ; 3 : + D : qui est en face de ; / expr ἐξ ἐναντίας : en face, à l’opposé, depuis le côté opposé

ἐνδίδωμι : ( f ἐνδώσω , inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ; part pr ἐνδιδούς , ἐνδιδόντος ) : donner ; livrer 

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans;

ἐπείγομαι ( impf 3ème p sg ἠπείγετο ) : + inf : se hâter de ;

ἐπέρχομαι 4: ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ; part aor ἐπελθών ) : s’avancer vers (+D) , rejoindre

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf: ἐπεχείρουν , aor ἐπεχείρησα ) + D : attaquer ;

ἕπομαι 3: ( ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην ) : +D suivre 

ἕτοιμος , η , ον 2: prêt ;

εὔνοια , εὐνοίας (ἡ) 2: la bienveillance, le dévouement 

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: sens passif : qui éprouve du plaisir, qui est rendu heureux, qui est charmé ; / comparatif ἡδίων (ΝVA pl ἡδίονες / ἡδίονας ou ἡδίους ) ; superlatif : ἥδιστος , η, ον

ἡττάω , ῶ : vaincre ; // P ἡτταομαι ,ῶμαι 2: ( pft ἥττημαι ; partpft ἡττημένος ; part aor P ἡττηθείς , ἡττηθέντος ) + G  être inférieur à, être vaincu par

Θρᾷξ , Θρᾳκός (ὁ) : (D pl Θρᾳξίν ) : le Thrace

Ἱπποκράτης , ου (ὁ) : Hippocratès, nom d’homme

καιρός , καιροῦ (ὁ) 1: moment, moment favorable, moment opportun ; // expr : παρὰ τὸν καιρόν : à contretemps, à cause d’un contretemps ; πρὸ τοῦ καιροῦ : avant le moment, prématurément ;

κήρυγμα , ατος (τό) : la proclamation publique (par voix de héraut), l’annonce

λύω (impératif aor λῦσον ; part f λύσων 2: 1 délier, dénouer; 2 briser, rompre;

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille 

μεσόω / μεσῶ : être en son milieu

μεταϐάλλω : tr tourner, changer ; // intr et M : ( part aor μεταϐαλόμενος ) : changer de parti, changer d’avis ;

μεταδίδωμι 3: (impf 3ème p pl μετεδίδοσαν ) : communiquer (G : qqch D à qqn)

μηδέπω : pas encore

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: la nuit

ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: les armes 

ὅσον adv.: à peu près, environ ;

παρεισπίπτω : (part aor παρεισπεσών ) : s’insinuer dans, se glisser à l’intérieur

πελταστής , οῦ (ὁ) : le peltaste (fantassin léger)

ποιέω / ποιῶ 1: ( inf aor ποιῆσαι ) : faire

πολιορκία , ας (ἡ) : le siège (d’une ville), le blocus

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; part aor προαγαγών ) : mener en avant, faire avancer;

πρός + Α 1: en ce qui concerne, quant à ;

πύλη , ης (ἡ) 2: la porte (d’une ville)

πυρσός , οῦ (ὁ) : signal de feu ; torche enflammée, flambeau allumé ;

σάλπιγξ , σάλπιγγος (ἡ) : la trompette, le clairon

Σηλυϐρία / Σηλυμϐρία , ας (ἡ) : Sélybria / Sélymbria, ville de Thrace à l’ouest de Byzance

Σηλυϐριανοί , ῶν (οἱ) : les Sélybriens

σημαίνω 2: ( σημανῶ , ἐσήμηνα , σεσῄμαγκα ; part aor σημήνας ) : signifier, ordonner

σιωπή , ῆς (ἡ) : le silence 

στρατηγία , ας (ἡ) : 1 fonction de commandement ; 2 commandement de l’armée, charge de stratège ; 3 temps de commandement, campagne (militaire) ;

στρατιά , στρατιᾶς (ἡ) 4: l’armée

σύν +D  1: avec

συνίστημι 2: formes intransitives. συνίσταμαι, part aor 2 συστάς , συστᾶσα , συστάν ): 1 se grouper ; 2 se fixer, s’arrêter ; 3 se tenir debout, être debout ;

συντίθημι ( συνθείς : participe aor. 2) 3: 1 placer ensemble; 2 échanger des promesses ; // M συντίθεμαι (aor. M συνεθέμην 3ème p pl συνέθεντο ; part. aor. συνθέμενος ) convenir ; promettre ;

συνωμότης , ου (ὁ) : le conjuré

συχνός , ή, όν : nombreux;

τάχος , ους (τό) 4: la vitesse , la rapidité ; / κατὰ τάχος : promptement ;

τεῖχος , τείχους (τό) 2: la muraille, l’enceinte fortifiée, le rempart

τεκμαίρομαι : conjecturer, estimer

τίθημι 1au M : poser sur soi ; / expr : τὰ ὅπλα τίθεσθαι : prendre les armes, se poster armé pour le combat ;

ὑφίστημι : ( part aor 2 ὑποστάς , ὑποστάντος: faire face, tenir tête ; résister ;

φιλονίκως / φιλονείκως : avec le désir de vaincre (cpr φιλονικότερον )

Χαλκηδών , Χαλκηδόνος (ἡ) : Chalcédoine, ville de Bithynie (Turquie actuelle) sur le Bosphore, en face de Byzance ;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀδικέω / ἀδικῶ 1: ( aor ἠδίκησα ) : faire du tort, faire du mal à (+Α)

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν ) :  s’emparer de, prendre ;

ἀναγκάζω  1: (impf ἠνάγκαζον ; aor. ἠνάγκασα ; subj aor 3ème p sg : ἀναγκάσῃ) forcer, obliger à, contraindre ; // ἀναγκάζομαι ( aor ἠναγκάσθην ; part parfait ἠναγκασμένος ): être obligé de, forcé de, contraint à

δείδω 1: ( δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ) 1: craindre, redouter ; μή + subj : craindre que

ἐναντίος , α, ον 1: 1 contraire, opposé; 2 adversaire, ennemi, hostile ; 3 : + D : qui est en face de ; / expr ἐξ ἐναντίας : en face, à l’opposé, depuis le côté opposé

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf: ἐπεχείρουν , aor ἐπεχείρησα ) + D : attaquer ;

καιρός , καιροῦ (ὁ) 1: moment, moment favorable, moment opportun ; // expr : παρὰ τὸν καιρόν : à contretemps, à cause d’un contretemps ; πρὸ τοῦ καιροῦ : avant le moment, prématurément ;

ποιέω / ποιῶ 1: ( inf aor ποιῆσαι ) : faire

πρός + Α 1: en ce qui concerne, quant à ;

σύν +D  1: avec

τίθημι 1au M : poser sur soi ; / expr : τὰ ὅπλα τίθεσθαι : prendre les armes, se poster armé pour le combat ;


Fréquence 2 :

αἴρω  / ἀείρω 2: (part aor : ἄρας , ἄραντος ; part aor P : ἀρθείς , ἀρθέντος ) : lever, soulever ;

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι  ) : +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + indicatif ;

ἀνέχω (f ἀνασχήσω , inf f ἀνασχήσειν 2: lever 

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; part aor δεηθείς , δεηθέντος ) : demander, implorer ; prier qqn (G) de (+ inf)

ἕτοιμος , η , ον 2: prêt ;

εὔνοια , εὐνοίας (ἡ) 2: la bienveillance, le dévouement 

ἡδύς , ἡδεῖα , ἡδύ 2: sens passif : qui éprouve du plaisir, qui est rendu heureux, qui est charmé ; / comparatif ἡδίων (ΝVA pl ἡδίονες / ἡδίονας ou ἡδίους ) ; superlatif : ἥδιστος , η, ον

λύω (impératif aor λῦσον ; part f λύσων 2: 1 délier, dénouer; 2 briser, rompre;

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille 

νύξ , νυκτός (ἡ) 2: la nuit

ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: les armes 

πύλη , ης (ἡ) 2: la porte (d’une ville)

σημαίνω 2: ( σημανῶ , ἐσήμηνα , σεσῄμαγκα ; part aor σημήνας ) : signifier, ordonner

συνίστημι 2: formes intransitives. συνίσταμαι, part aor 2 συστάς , συστᾶσα , συστάν ): 1 se grouper ; 2 se fixer, s’arrêter ; 3 se tenir debout, être debout ;

τεῖχος , τείχους (τό) 2: la muraille, l’enceinte fortifiée, le rempart


Fréquence 3 :

ἀνοίγνυμι / ἀνοίγω 3: ( part aor P : ἀνοιχθείς ) : ouvrir

ἔνδον  3: adv : à l’intérieur, dedans;

ἕπομαι 3: ( ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην ) : +D suivre 

ἡττάω , ῶ : vaincre ; // P ἡτταομαι ,ῶμαι 2: ( pft ἥττημαι ; partpft ἡττημένος ; part aor P ἡττηθείς , ἡττηθέντος ) + G  être inférieur à, être vaincu par

μεταδίδωμι 3: (impf 3ème p pl μετεδίδοσαν ) : communiquer (G : qqch D à qqn)

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; part aor προαγαγών ) : mener en avant, faire avancer;

συντίθημι ( συνθείς : participe aor. 2) 3: 1 placer ensemble; 2 échanger des promesses ; // M συντίθεμαι (aor. M συνεθέμην 3ème p pl συνέθεντο ; part. aor. συνθέμενος ) convenir ; promettre ;


Fréquence 4 :

διαρπάζω 4: ( subj aor 3ème p pl διαρπάσωσιν: piller

δρόμος , ου (ὁ) 4: la course ; / expr : δρόμῳ : au pas de course ;

ἐπέρχομαι 4: ( ἐπελεύσομαι , ἐπῆλθον , ἐπελήλυθα ; part aor ἐπελθών ) : s’avancer vers (+D) , rejoindre

στρατιά , στρατιᾶς (ἡ) 4: l’armée

τάχος , ους (τό) 4: la vitesse , la rapidité ; / κατὰ τάχος : promptement ;


Ne pas apprendre :

αἰσχρῶς : honteusement ; comp αἴσχιον ;

ἀμϐλύς , ἀμϐλεῖα , ἀμϐλύ : émoussé, faible ( cpr ἀμϐλύτερος )

ἀναγορεύω  : ( inf aor ἀνειπεῖν: ordonner par proclamation ( +A +inf : à qqn de ) ;

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , ανέλαβον , ανείληφα ; part aor ἀναλαϐών ) : prendre avec soi

ἀντιτάττω : (inf aor ἀντιτάξαι ; part aor ἀντιτάξας ) : ranger en bataille en face de, opposer à (πρός + Α);

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον ; aor ἀπέπεμψα ; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : renvoyer

ἀποτειχίζω : bloquer par un mur ou un retranchement

ἀργυρολογέω / ἀργυρολογῶ : ( impf ἠργυρολογοῦν ) : recueillir de l’argent, lever des taxes

ἀφειδέω / ἀφειδῶ : ( part aor ἀφειδήσας ) : + G : ne pas épargner, ne pas ménager

διάλυσις , διαλύσεως (ἡ) : cessation (d’une guerre) ; réconciliation ( πρός τινα : avec qqn) ; solution (d’un problème)  ; annulation (de dettes) ;

ἐγκαθίστημι : (part aor 1 : ἐγκαταστήσας ): établir

εἰρηνικός , ή, όν : pacifique

ἐν ᾧ : expr : pendant que

ἐνδίδωμι : ( f ἐνδώσω , inf pr ἐνδιδόναι ;impft ἐνεδίδουν ; part pr ἐνδιδούς , ἐνδιδόντος ) : donner ; livrer 

ἐπείγομαι ( impf 3ème p sg ἠπείγετο ) : + inf : se hâter de ;

Θρᾷξ , Θρᾳκός (ὁ) : (D pl Θρᾳξίν ) : le Thrace

Ἱπποκράτης , ου (ὁ) : Hippocratès, nom d’homme

κήρυγμα , ατος (τό) : la proclamation publique (par voix de héraut), l’annonce

μεσόω / μεσῶ : être en son milieu

μεταϐάλλω : tr tourner, changer ; // intr et M : ( part aor μεταϐαλόμενος ) : changer de parti, changer d’avis ;

μηδέπω : pas encore

ὅσον adv.: à peu près, environ ;

παρεισπίπτω : (part aor παρεισπεσών ) : s’insinuer dans, se glisser à l’intérieur

πελταστής , οῦ (ὁ) : le peltaste (fantassin léger)

πολιορκία , ας (ἡ) : le siège (d’une ville), le blocus

πυρσός , οῦ (ὁ) : signal de feu ; torche enflammée, flambeau allumé ;

σάλπιγξ , σάλπιγγος (ἡ) : la trompette, le clairon

Σηλυϐρία / Σηλυμϐρία , ας (ἡ) : Sélybria / Sélymbria, ville de Thrace à l’ouest de Byzance

Σηλυϐριανοί , ῶν (οἱ) : les Sélybriens

σιωπή , ῆς (ἡ) : le silence 

στρατηγία , ας (ἡ) : 1 fonction de commandement ; 2 commandement de l’armée, charge de stratège ; 3 temps de commandement, campagne (militaire) ;

συνωμότης , ου (ὁ) : le conjuré

συχνός , ή, όν : nombreux;

τεκμαίρομαι : conjecturer, estimer

ὑφίστημι : ( part aor 2 ὑποστάς , ὑποστάντος: faire face, tenir tête ; résister ;

φιλονίκως / φιλονείκως : avec le désir de vaincre (cpr φιλονικότερον )

Χαλκηδών , Χαλκηδόνος (ἡ) : Chalcédoine, ville de Bithynie (Turquie actuelle) sur le Bosphore, en face de Byzance ;


Comparaison de traductions :

Ἐπεὶ δ' ὑποστάντι μὲν οὐκ ἐφαίνετο σωτηρία, πρὸς δὲ τὸ φυγεῖν ἀήττητος ἄχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐν ταῖς στρατηγίαις γεγονὼς φιλονικότερον εἶχε,τῇ σάλπιγγι σημήνας σιωπήν, ἐκέλευσεν ἕνα τῶν παρόντων ἀνειπεῖν Σηλυβριανοῖς Ἀθηναίους ἐναντία τὰ ὅπλα μὴ τίθεσθαι

  1. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

La résistance n’offrait aucun espoir de salut, mais il était trop fier pour se résoudre à la fuite, lui jusque-là invincible dans tous les combats où il avait commandé. Il ordonna donc au trompette de sonner pour qu’on fît silence et fit proclamer par un de ceux qui étaient avec lui : « Que les Sélymbriens ne prennent pas les armes contre les Athéniens ! »

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

De toute évidence, la résistance ne pouvait assurer son salut, mais Alcibiade, jusqu’à ce jour, n’avait jamais été vaincu dans aucune de ses campagnes, et il était trop fier pour fuir. Il fit donc sonner par la trompette le signal de faire silence, et chargea l’un des assistants de proclamer : « Sélymbriens, ne portez pas les armes contre les Athéniens ! »

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Nul salut, semblait-il, dans la résistance ; et quant à fuir, lui, invincible jusqu'à ce jour, lui qui, dans ses campagnes, était de préférence aux côtés de la victoire !... Il fit imposer silence à coups de trompette et ordonna à l'un de ses fidèles de proclamer : « Que les Sélymbriens ne prennent pas les armes contre les Athéniens ! »


Retour en haut du texte