Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

31 Victoire d'Alcibiade à Byzance

Eloge des Spartiates qui livrent la citéPrise de Byzance

Eloge des Spartiates

1 Οἱ δὲ πολιορκοῦντες τὴν Χαλκηδόνα στρατηγοὶ σπονδὰς ἐποιήσαντο πρὸς Φαρνάβαζον ἐπὶ τῷ χρήματα λαβεῖν καὶ Χαλκηδονίους ὑπηκόους πάλιν Ἀθηναίοις εἶναι, τὴν δὲ Φαρναβάζου χώραν μηδὲν ἀδικεῖν, Φαρνάβαζον δὲ πρέσβεσιν Ἀθηναίων πρὸς βασιλέα πομπὴν μετ' ἀσφαλείας παρασχεῖν. 2 Ὡς οὖν ἐπανελθόντα τὸν Ἀλκιβιάδην ὁ Φαρνάβαζος ἠξίου καὶ αὐτὸν ὀμόσαι περὶ τῶν ὡμολογημένων, οὐκ ἔφη πρότερον ἢ κἀκεῖνον αὐτοῖς ὀμόσαι.


3 Γενομένων δὲ τῶν ὅρκων, ἐπὶ Βυζαντίους ἀφεστῶτας ἦλθε καὶ περιετείχιζε τὴν πόλιν. Ἀναξιλάου δὲ καὶ Λυκούργου καί τινων ἄλλων συνθεμένων ἐπὶ σωτηρίᾳ παραδώσειν τὴν πόλιν, διαδοὺς λόγον ὡς ἀνίστησιν αὐτοὺς πράγματα νεώτερα συνιστάμενα περὶ τὴν Ἰωνίαν, ἡμέρας ἀπέπλει ταῖς ναυσὶ πάσαις, νυκτὸς δ' ὑποστρέψας, αὐτὸς μὲν ἀπέβη μετὰ τῶν ὁπλιτῶν καὶ προσελθὼν τοῖς τείχεσιν ἡσυχίαν ἦγεν, αἱ δὲ νῆες, ἐπὶ τὸν λιμένα πλεύσασαι καὶ βιαζόμεναι κραυγῇ τε πολλῇ καὶ θορύβοις καὶ ψόφοις, ἅμα μὲν ἐξέπληττον τῷ ἀπροσδοκήτῳ τοὺς Βυζαντίους, ἅμα δὲ τοῖς ἀττικίζουσι παρεῖχον ἐπ' ἀδείας τὸν Ἀλκιβιάδην δέχεσθαι, πάντων ἐπὶ τὸν λιμένα καὶ πρὸς τὰς ναῦς βοηθούντων. 4 Οὐ μὴν ἀμαχεὶ προσεχώρησαν· οἱ γὰρ παρόντες ἐν τῷ Βυζαντίῳ Πελοποννήσιοι καὶ Βοιωτοὶ καὶ Μεγαρεῖς τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν νεῶν ἐτρέψαντο καὶ καθεῖρξαν εἰς τὰς ναῦς πάλιν, τοὺς δ' Ἀθηναίους ἔνδον ὄντας αἰσθόμενοι, καὶ συντάξαντες ἑαυτοὺς ἐχώρουν ὁμόσε. 5 Καρτερᾶς δὲ μάχης γενομένης ἐνίκησεν ὁ Ἀλκιβιάδης τὸ δεξιὸν κέρας ἔχων, Θηραμένης δὲ τὸ εὐώνυμον, καὶ τῶν πολεμίων τοὺς περιγενομένους ὅσον τριακοσίους ζῶντας ἔλαβε.


6 Βυζαντίων δὲ μετὰ τὴν μάχην οὐδεὶς ἀπέθανεν οὐδ' ἔφυγεν· ἐπὶ τούτοις γὰρ οἱ ἄνδρες παρέδοσαν τὴν πόλιν καὶ ταῦτα συνέθεντο, μηδὲν αὑτοῖς ἴδιον ὑπεξελόμενοι. 7 Διὸ καὶ δίκην προδοσίας ἐν Λακεδαίμονι φεύγων ὁ Ἀναξίλαος ἐφάνη τῷ λόγῳ τὸ ἔργον οὐ καταισχύνων. 8 Ἔφη γὰρ οὐκ ὢν Λακεδαιμόνιος, ἀλλὰ Βυζάντιος, οὐδὲ τὴν Σπάρτην κινδυνεύουσαν, ἀλλὰ τὸ Βυζάντιον ὁρῶν, τῆς μὲν πόλεως ἀποτετειχισμένης, μηδενὸς δ' εἰσαγομένου, τὸν δ' ὄντα σῖτον ἐν τῇ πόλει Πελοποννησίων καὶ Βοιωτῶν ἐσθιόντων, Βυζαντίων δὲ πεινώντων σὺν τέκνοις καὶ γυναιξίν, οὐ προδοῦναι τοῖς πολεμίοις, ἀλλὰ πολέμου καὶ κακῶν ἀπαλλάξαι τὴν πόλιν, μιμούμενος τοὺς ἀρίστους Λακεδαιμονίων, οἷς ἓν καλὸν ἁπλῶς καὶ δίκαιόν ἐστι τὸ τῆς πατρίδος συμφέρον. Οἱ μὲν οὖν Λακεδαιμόνιοι ταῦτ' ἀκούσαντες ᾐδέσθησαν καὶ ἀπέλυσαν τοὺς ἄνδρας.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en 23 30)

1

πολιορκέω , ῶ 4: assiéger

σπονδή , ῆς (ἡ) : 1 la libation ; 2 le traité ; σπονδὰς ποιεῖσθαι πρός τινα : conclure un traité avec qqn ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) : recevoir ;

ἐπὶ τῷ χρήματα λαβεῖν καὶ Χαλκηδονίους ὑπηκόους πάλιν Ἀθηναίοις εἶναι ... etc.: inf et prop infinitives substantivés ; les infinitives précises les buts du traité conclu. Les sujets des infinitifs ne sont exprimés que lorsqu’ils sont différents du sujet du verbe conjugué qui précède.

ὑπήκοος , ος, ον : docile, soumis à (+ D)

πρέσβυς, εως (ὁ) 2: l’ambassadeur ;

2

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque 

ἐπανέρχομαι ( ἐπανελεύσομαι , ἐπανῆλθον , part aor ἐπανελθών , ἐπανελθόντος ;) 4: revenir;

ὄμνυμι 2: ( ὀμοῦμαι , ὤμοσα , ὀμώμοκα ; inf aor ὀμόσαι , part. aor. : ὀμόσας ) jurer, prêter serment

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire; / οὔ φημι (+inf ): refuser (de) ;

πρότερον ... ἤ + inf 1: avant que, avant de

κἀκεῖνον = καὶ ἐκεῖνον

3

ὅρκος , ου (ὁ) 1: le serment

βυζάντιος , α,ον : de Byzance, ville thrace (aujourd’hui Constantinople) ; Byzantin ; Βυζάντιοι, Βυζαντίων (οἱ) : les Byzantins

ἔρχομαι 1: ( ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα inf aor ἐλθεῖν ) : aller, marcher; / ἔρχομαι ἐπί + Α : marcher contre ;

περιτειχίζω : ( impf περιετείχιζον ,inf aor περιτειχίσαι ) : entourer d’un mur pour assiéger, investir ;

Ἀναξίλαος , Ἀναξιλάου (ὁ) : Anaxilaos, byzantin

Λυκοῦργος , Λυκούργου (ὁ) : Lycurgos , byzantin ;

συντίθεμαι 3: (aor. M συνεθέμην 3ème p pl συνέθεντο ; part. aor. συνθέμενος ) convenir ; promettre 

ἐπί + 1: sous condition de

παραδίδωμι (futur παραδώσω ) 1: livrer

διαδίδωμι : ( part aor διαδούς ) : répandre tout autour, diffuser (une rumeur...)

ὡς 1: complétif derrière un terme de parole : que (avec souvent mise en doute de la parole prononcée)

ἀνίστημι 2: ( ἀναστῆσαι : inf aor à sens actif ; ἀναστήσαντες : part aor à sens actif, au N pl ) : faire se lever, faire partir ;

règle : un sujet neutre pluriel entraîne un accord du verbe à la 3ème p su sg

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau ; / νεώτερα πράγματα : des troubles, un soulèvement, une révolution ;

συνίσταμαι 2: ( συστήσομαι, aor 2 συνέστην ; inf aor 2 συστῆναι , part pr συνιστάμενος ; part aor 2 συστάς , συστᾶσα , συστάν . pft συνέστηκα ): surgir, naître, commencer ; se constituer, s’engager;

ἡμέρας ...νυκτός... : génitifs de temps

ὑποστρέφω : (part aor ὑποστρέψας ) : intr : revenir en arrière, s’en retourner

ὁπλίτης , ου (ὁ) 3: l’hoplite (fantassin lourd)

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; part. aor. προσελθών ) : + D : avancer vers, approcher de

constr : αἱ δὲ νῆες, ...πλεύσασαι καὶ βιαζόμεναι ( 2 participes accordé) ... ἅμα μέν ἐξέπληττον..., ἅμα δέ ... παρεῖχον ... ( les 2 verbes conjugués) ; remarquer le jeu entre les aoristes précédents (actions) s, et les imparfaits (sentiments).

βιάζομαι 2: ( part pr βιαζόμενος ) : M intr : s’ouvrir un passage de force ;

κραυγή , κραυγῆς (ἡ) : le cri

θόρυϐος , θορύβου (ὁ) 4: 1 trouble; 2 tumulte, vacarme ;

ψόφος , ου (ὁ) : le bruit (d’objets qui s’entrechoquent)

κραυγῇ τε πολλῇ καὶ θορύβοις καὶ ψόφοις : il s’agit de faire diversion pendant qu’Alcibiade attaque par voie de terre

ἐκπλήσσω / ἐκπλήττω 4: ( impf ἐξέπληττον ) frapper de stupeur

ἀπροσδόκητος , ος,ον : inattendu

τῷ ἀπροσδοκήτῳ : adj substantivé au neutre ; datif de cause

ἀττικίζω : être du parti des Athéniens

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ) : + inf. : permettre de; πάρεχει τινι + inf. : il est permis à qqn de ;

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: sécurité ; / ἐπ’ ἀδείας : en sécurité 

4

προσχορέω / προσχωρῶ : ( aor προσεχώρησα ) : s’avancer, avancer, progresser

Βοιωτός , οῦ (ὁ) : adj ou nom :Béotien (la Béotie : juste au Nord-Ouest de l’Attique, capitale Thèbes)

Μεγαρεύς , Μεγαρέως : de Mégare, Mégarien ; / Μεγαρεῖς , έων (οἱ) : les habitants de Mégare, les Mégariens

καθείργνυμι ( aor καθεῖρξα ) : enfermer ; κάθειργμαι : être enfermé

συντάττω (aor συνέταξα , part aor συντάξας συντάξαντος ) 4: rassembler, former en ordre de bataille ;

χωρέω , ῶ  2: ( impf ἐχώρουν ) : gagner du terrain, s’avancer, marcher ;

ἐχώρουν impf inchoatif : «ils se mirent à ... »

ὁμόσε : vers le même lieu ; avec idée d’hostilité : χωρεῖν ὁμοσέ : s’avancer pour l’affrontement

5

καρτερός , ά, όν : fort, solide, puissant, violent

δεξιός , ά, όν 3: qui est à droite, de droite, droit ;

κέρας , ατος/ως (τό) : 1 la corne ; 2 l’aile (d’une armée) ;

Θηραμένης , ους (ὁ) : Théramène, l’un des futurs Trente ; trop modéré à leurs yeux, il fut condamné à boire la ciguë en 404 av. J.C.

εὐώνυμος , ος, ον : qui est à gauche, gauche

περιγίγνομαι 3: ( inf aor περιγενέσθαι , part aor περιγενόμενος ) : être survivant, survivre ;

τριακόσιοι , αι, α : trois cents

ζάω / ζήω / ζῶ (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  1: vivre

6

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; impf ἔφευγον;) : être exilé, être banni;

ἐπὶ τούτοις γάρ ... : «  c’est à ces conditions que »

ἴδιος , α, ον + G 1: propre, particulier à ; à soi ;

ὑπεξαιρέομαι / ὑπεξαιροῦμαι : M : ( aor ὑπεξειλόμην; part aor ὑπεξελόμενος ) : se réserver à soi-même, mettre de côté pour soi-même ;

μηδὲν αὑτοῖς ἴδιον ὑπεξελόμενοι : participe a valeur d’opposition : « tout en ne se réservant rien etc. ... »

7

καί 1: même

δίκη , ης (ἡ) 1: justice ; / expr δίκην φεύγειν : être accusé  

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : apparaître, se montrer ; +part. apparaître clairement comme, se montrer

καταισχύνω (futur καταισχυνῶ ) 4: + A ou + inf : rougir de ;

8

κινδυνεύω 1: courir un danger

ἀποτειχίζω : ( part aor pft P ἀποτετειχισμένος ) : bloquer par un mur ou un retranchement

εἰσάγω (part aor fém εἰσαγαγοῦσα ; part pr MP εἰσαγόμενος 2: introduire, faire entrer qqn ou qqch dans (+ 2 A souvent) ;

μηδενὸς εἰσαγομένου : neutre

σῖτος , ου (ὁ) 2: le blé, le pain, la nourriture

ἐσθίω 2: ( ἔδομαι , ἔφαγον , ἐδήδοκα ) : manger, dévorer

τέκνον , ου (τό)  1: l’enfant

ἀπ-αλλάττω 1: ( inf aor ἀπαλλάξαι ) : + G : écarter de, délivrer de  

μιμέομαι / μιμοῦμαι 3: ( part pr μιμούμενος ) : imiter, reproduire

ἁπλῶς 3: franchement, en un mot (adv qui sert souvent à résumer) ; tout bonnement ;

δίκαιόν : le deuxième accent est un accent d’enclise

δίκαιος , α, ον 1: juste

συμφέρων , ουσα, ον 1: + D avantageux pour ; / συμφέρον , οντος (τό) : ce qui est avantageux pour, l’intérêt ;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; part aor : ἀκούσας , ἀκουσάντος ;) : écouter, entendre 

αἰδέομαι , οῦμαι 4: (aor epq ᾐδέσθην ; part. aor. αἰδεσθείς ) : avoir du respect, des égards pour,  respecter ;

ἀπολύω 3: ( aor ἀπελυσα ) : libérer, absoudre, acquitter ;Vocabulaire alphabétique :

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: sécurité ; / ἐπ’ ἀδείας : en sécurité 

αἰδέομαι , οῦμαι 4: (aor epq ᾐδέσθην ; part. aor. αἰδεσθείς ) : avoir du respect, des égards pour,  respecter ;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; part aor : ἀκούσας , ἀκουσάντος ;) : écouter, entendre 

Ἀναξίλαος , Ἀναξιλάου (ὁ) : Anaxilaos, byzantin

ἀνίστημι 2: ( ἀναστῆσαι : inf aor à sens actif ; ἀναστήσαντες : part aor à sens actif, au N pl ) : faire se lever, faire partir ;

ἀπ-αλλάττω 1: ( inf aor ἀπαλλάξαι ) : + G : écarter de, délivrer de  

ἁπλῶς 3: franchement, en un mot (adv qui sert souvent à résumer) ; tout bonnement ;

ἀπολύω 3: ( aor ἀπελυσα ) : libérer, absoudre, acquitter ;

ἀποτειχίζω : ( part aor pft P ἀποτετειχισμένος ) : bloquer par un mur ou un retranchement

ἀπροσδόκητος , ος,ον : inattendu

ἀττικίζω : être du parti des Athéniens

βιάζομαι 2: ( part pr βιαζόμενος ) : M intr : s’ouvrir un passage de force ;

Βοιωτός , οῦ (ὁ) : adj ou nom :Béotien (la Béotie : juste au Nord-Ouest de l’Attique, capitale Thèbes)

βυζάντιος , α,ον : de Byzance, ville thrace (aujourd’hui Constantinople) ; Byzantin ; Βυζάντιοι, Βυζαντίων (οἱ) : les Byzantins

δεξιός , ά, όν 3: qui est à droite, de droite, droit ;

διαδίδωμι : ( part aor διαδούς ) : répandre tout autour, diffuser (une rumeur...)

δίκαιος , α, ον 1: juste

δίκη , ης (ἡ) 1: justice ; / expr δίκην φεύγειν : être accusé  

εἰσάγω (part aor fém εἰσαγαγοῦσα ; part pr MP εἰσαγόμενος 2: introduire, faire entrer qqn ou qqch dans (+ 2 A souvent) ;

ἐκπλήσσω / ἐκπλήττω 4: ( impf ἐξέπληττον ) frapper de stupeur

ἐπανέρχομαι ( ἐπανελεύσομαι , ἐπανῆλθον , part aor ἐπανελθών , ἐπανελθόντος ;) 4: revenir;

ἐπί + 1: sous condition de

ἔρχομαι 1: ( ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα inf aor ἐλθεῖν ) : aller, marcher; / ἔρχομαι ἐπί + Α : marcher contre ;

ἐσθίω 2: ( ἔδομαι , ἔφαγον , ἐδήδοκα ) : manger, dévorer

εὐώνυμος , ος, ον : qui est à gauche, gauche

ζάω / ζήω / ζῶ (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  1: vivre

Θηραμένης , ους (ὁ) : Théramène, l’un des futurs Trente ; trop modéré à leurs yeux, il fut condamné à boire la ciguë en 404 av. J.C.

θόρυϐος , θορύβου (ὁ) 4: 1 trouble; 2 tumulte, vacarme ;

ἴδιος , α, ον + G 1: propre, particulier à ; à soi ;

καθείργνυμι ( aor καθεῖρξα ) : enfermer ; κάθειργμαι : être enfermé

καί 1: même

καρτερός , ά, όν : fort, solide, puissant, violent

καταισχύνω (futur καταισχυνῶ ) 4: + A ou + inf : rougir de ;

κέρας , ατος/ως (τό) : 1 la corne ; 2 l’aile (d’une armée) ;

κινδυνεύω 1: courir un danger

κραυγή , κραυγῆς (ἡ) : le cri

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) : recevoir ;

Λυκοῦργος , Λυκούργου (ὁ) : Lycurgos , byzantin ;

Μεγαρεύς , Μεγαρέως : de Mégare, Mégarien ; / Μεγαρεῖς , έων (οἱ) : les habitants de Mégare, les Mégariens

μιμέομαι / μιμοῦμαι 3: ( part pr μιμούμενος ) : imiter, reproduire

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau ; / νεώτερα πράγματα : des troubles, un soulèvement, une révolution ;

ὄμνυμι 2: ( ὀμοῦμαι , ὤμοσα , ὀμώμοκα ; inf aor ὀμόσαι , part. aor. : ὀμόσας ) jurer, prêter serment

ὁμόσε : vers le même lieu ; avec idée d’hostilité : χωρεῖν ὁμοσέ : s’avancer pour l’affrontement

ὁπλίτης , ου (ὁ) 3: l’hoplite (fantassin lourd)

ὅρκος , ου (ὁ) 1: le serment

παραδίδωμι (futur παραδώσω ) 1: livrer

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ) : + inf. : permettre de; πάρεχει τινι + inf. : il est permis à qqn de ;

περιγίγνομαι 3: ( inf aor περιγενέσθαι , part aor περιγενόμενος ) : être survivant, survivre ;

περιτειχίζω : ( impf περιετείχιζον ,inf aor περιτειχίσαι ) : entourer d’un mur pour assiéger, investir ;

πολιορκέω , ῶ 4: assiéger

πρέσβυς, εως (ὁ) 2: l’ambassadeur ;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; part. aor. προσελθών ) : + D : avancer vers, approcher de

προσχορέω / προσχωρῶ : ( aor προσεχώρησα ) : s’avancer, avancer, progresser

πρότερον ... ἤ + inf 1: avant que, avant de

σῖτος , ου (ὁ) 2: le blé, le pain, la nourriture

σπονδή , ῆς (ἡ) : 1 la libation ; 2 le traité ; σπονδὰς ποιεῖσθαι πρός τινα : conclure un traité avec qqn ;

συμφέρων , ουσα, ον 1: + D avantageux pour ; / συμφέρον , οντος (τό) : ce qui est avantageux pour, l’intérêt ;

συνίσταμαι 2: ( συστήσομαι, aor 2 συνέστην ; inf aor 2 συστῆναι , part pr συνιστάμενος ; part aor 2 συστάς , συστᾶσα , συστάν . pft συνέστηκα ): surgir, naître, commencer ; se constituer, s’engager;

συντάττω (aor συνέταξα , part aor συντάξας συντάξαντος ) 4: rassembler, former en ordre de bataille ;

συντίθεμαι 3: (aor. M συνεθέμην 3ème p pl συνέθεντο ; part. aor. συνθέμενος ) convenir ; promettre 

τέκνον , ου (τό)  1: l’enfant

τριακόσιοι , αι, α : trois cents

ὑπεξαιρέομαι / ὑπεξαιροῦμαι : M : ( aor ὑπεξειλόμην; part aor ὑπεξελόμενος ) : se réserver à soi-même, mettre de côté pour soi-même ;

ὑπήκοος , ος, ον : docile, soumis à (+ D)

ὑποστρέφω : (part aor ὑποστρέψας ) : intr : revenir en arrière, s’en retourner

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : apparaître, se montrer ; +part. apparaître clairement comme, se montrer

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; impf ἔφευγον;) : être exilé, être banni;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire; / οὔ φημι (+inf ): refuser (de) ;

χωρέω , ῶ  2: ( impf ἐχώρουν ) : gagner du terrain, s’avancer, marcher ;

ψόφος , ου (ὁ) : le bruit (d’objets qui s’entrechoquent)

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque 

ὡς 1: complétif derrière un terme de parole : que (avec souvent mise en doute de la parole prononcée)


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; part aor : ἀκούσας , ἀκουσάντος ;) : écouter, entendre 

ἀπ-αλλάττω 1: ( inf aor ἀπαλλάξαι ) : + G : écarter de, délivrer de  

δίκαιος , α, ον 1: juste

δίκη , ης (ἡ) 1: justice ; / expr δίκην φεύγειν : être accusé  

ἐπί + 1: sous condition de

ἔρχομαι 1: ( ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα inf aor ἐλθεῖν ) : aller, marcher; / ἔρχομαι ἐπί + Α : marcher contre ;

ζάω / ζήω / ζῶ (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  1: vivre

ἴδιος , α, ον + G 1: propre, particulier à ; à soi ;

καί 1: même

κινδυνεύω 1: courir un danger

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ; impératif pr moyen : λαβοῦ ) : recevoir ;

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau ; / νεώτερα πράγματα : des troubles, un soulèvement, une révolution ;

ὅρκος , ου (ὁ) 1: le serment

παραδίδωμι (futur παραδώσω ) 1: livrer

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ) : + inf. : permettre de; πάρεχει τινι + inf. : il est permis à qqn de ;

πρότερον ... ἤ + inf 1: avant que, avant de

συμφέρων , ουσα, ον 1: + D avantageux pour ; / συμφέρον , οντος (τό) : ce qui est avantageux pour, l’intérêt ;

τέκνον , ου (τό)  1: l’enfant

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην ; inf f M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : apparaître, se montrer ; +part. apparaître clairement comme, se montrer

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ; impf ἔφευγον;) : être exilé, être banni;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire; / οὔ φημι (+inf ): refuser (de) ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque 

ὡς 1: complétif derrière un terme de parole : que (avec souvent mise en doute de la parole prononcée)


Fréquence 2 :

ἀνίστημι 2: ( ἀναστῆσαι : inf aor à sens actif ; ἀναστήσαντες : part aor à sens actif, au N pl ) : faire se lever, faire partir ;

βιάζομαι 2: ( part pr βιαζόμενος ) : M intr : s’ouvrir un passage de force ;

εἰσάγω (part aor fém εἰσαγαγοῦσα ; part pr MP εἰσαγόμενος 2: introduire, faire entrer qqn ou qqch dans (+ 2 A souvent) ;

ἐσθίω 2: ( ἔδομαι , ἔφαγον , ἐδήδοκα ) : manger, dévorer

ὄμνυμι 2: ( ὀμοῦμαι , ὤμοσα , ὀμώμοκα ; inf aor ὀμόσαι , part. aor. : ὀμόσας ) jurer, prêter serment

πρέσβυς, εως (ὁ) 2: l’ambassadeur ;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; part. aor. προσελθών ) : + D : avancer vers, approcher de

σῖτος , ου (ὁ) 2: le blé, le pain, la nourriture

συνίσταμαι 2: ( συστήσομαι, aor 2 συνέστην ; inf aor 2 συστῆναι , part pr συνιστάμενος ; part aor 2 συστάς , συστᾶσα , συστάν . pft συνέστηκα ): surgir, naître, commencer ; se constituer, s’engager;

χωρέω , ῶ  2: ( impf ἐχώρουν ) : gagner du terrain, s’avancer, marcher ;


Fréquence 3 :

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: sécurité ; / ἐπ’ ἀδείας : en sécurité 

ἁπλῶς 3: franchement, en un mot (adv qui sert souvent à résumer) ; tout bonnement ;

ἀπολύω 3: ( aor ἀπελυσα ) : libérer, absoudre, acquitter ;

δεξιός , ά, όν 3: qui est à droite, de droite, droit ;

μιμέομαι / μιμοῦμαι 3: ( part pr μιμούμενος ) : imiter, reproduire

ὁπλίτης , ου (ὁ) 3: l’hoplite (fantassin lourd)

περιγίγνομαι 3: ( inf aor περιγενέσθαι , part aor περιγενόμενος ) : être survivant, survivre ;

συντίθεμαι 3: (aor. M συνεθέμην 3ème p pl συνέθεντο ; part. aor. συνθέμενος ) convenir ; promettre 


Fréquence 4 :

αἰδέομαι , οῦμαι 4: (aor epq ᾐδέσθην ; part. aor. αἰδεσθείς ) : avoir du respect, des égards pour,  respecter ;

ἐκπλήσσω / ἐκπλήττω 4: ( impf ἐξέπληττον ) frapper de stupeur

ἐπανέρχομαι ( ἐπανελεύσομαι , ἐπανῆλθον , part aor ἐπανελθών , ἐπανελθόντος ;) 4: revenir;

θόρυϐος , θορύβου (ὁ) 4: 1 trouble; 2 tumulte, vacarme ;

καταισχύνω (futur καταισχυνῶ ) 4: + A ou + inf : rougir de ;

πολιορκέω , ῶ 4: assiéger

συντάττω (aor συνέταξα , part aor συντάξας συντάξαντος ) 4: rassembler, former en ordre de bataille ;


Ne pas apprendre :

Ἀναξίλαος , Ἀναξιλάου (ὁ) : Anaxilaos, byzantin

ἀποτειχίζω : ( part aor pft P ἀποτετειχισμένος ) : bloquer par un mur ou un retranchement

ἀπροσδόκητος , ος,ον : inattendu

ἀττικίζω : être du parti des Athéniens

Βοιωτός , οῦ (ὁ) : adj ou nom :Béotien (la Béotie : juste au Nord-Ouest de l’Attique, capitale Thèbes)

βυζάντιος , α,ον : de Byzance, ville thrace (aujourd’hui Constantinople) ; Byzantin ; Βυζάντιοι, Βυζαντίων (οἱ) : les Byzantins

διαδίδωμι : ( part aor διαδούς ) : répandre tout autour, diffuser (une rumeur...)

εὐώνυμος , ος, ον : qui est à gauche, gauche

Θηραμένης , ους (ὁ) : Théramène, l’un des futurs Trente ; trop modéré à leurs yeux, il fut condamné à boire la ciguë en 404 av. J.C.

καθείργνυμι ( aor καθεῖρξα ) : enfermer ; κάθειργμαι : être enfermé

καρτερός , ά, όν : fort, solide, puissant, violent

κέρας , ατος/ως (τό) : 1 la corne ; 2 l’aile (d’une armée) ;

κραυγή , κραυγῆς (ἡ) : le cri

Λυκοῦργος , Λυκούργου (ὁ) : Lycurgos , byzantin ;

Μεγαρεύς , Μεγαρέως : de Mégare, Mégarien ; / Μεγαρεῖς , έων (οἱ) : les habitants de Mégare, les Mégariens

ὁμόσε : vers le même lieu ; avec idée d’hostilité : χωρεῖν ὁμοσέ : s’avancer pour l’affrontement

περιτειχίζω : ( impf περιετείχιζον ,inf aor περιτειχίσαι ) : entourer d’un mur pour assiéger, investir ;

προσχορέω / προσχωρῶ : ( aor προσεχώρησα ) : s’avancer, avancer, progresser

σπονδή , ῆς (ἡ) : 1 la libation ; 2 le traité ; σπονδὰς ποιεῖσθαι πρός τινα : conclure un traité avec qqn ;

τριακόσιοι , αι, α : trois cents

ὑπεξαιρέομαι / ὑπεξαιροῦμαι : M : ( aor ὑπεξειλόμην; part aor ὑπεξελόμενος ) : se réserver à soi-même, mettre de côté pour soi-même ;

ὑπήκοος , ος, ον : docile, soumis à (+ D)

ὑποστρέφω : (part aor ὑποστρέψας ) : intr : revenir en arrière, s’en retourner

ψόφος , ου (ὁ) : le bruit (d’objets qui s’entrechoquent)


Comparaison de traductions :

... αὐτὸς μὲν ἀπέβη μετὰ τῶν ὁπλιτῶν καὶ προσελθὼν τοῖς τείχεσιν ἡσυχίαν ἦγεν, αἱ δὲ νῆες, ἐπὶ τὸν λιμένα πλεύσασαι καὶ βιαζόμεναι κραυγῇ τε πολλῇ καὶ θορύβοις καὶ ψόφοις, ἅμα μὲν ἐξέπληττον τῷ ἀπροσδοκήτῳ τοὺς Βυζαντίους, ἅμα δὲ τοῖς ἀττικίζουσι παρεῖχον ἐπ' ἀδείας τὸν Ἀλκιβιάδην δέχεσθαι, πάντων ἐπὶ τὸν λιμένα καὶ πρὸς τὰς ναῦς βοηθούντων.

  1. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

...<il> débarqua avec les hoplites et gagna les remparts où il se tint tranquile. Cependant ses vaisseaux voguaient vers le port et en forçaient l’entrée avec des cris retentissants et dans un tumulte affreux, ce qui tout à la fois saisit d’effroi les Byzantins, pris par surprise, et permit aux partisans des Athéniens d’accueillir Alcibiade en tout sûreté, pendant que tout le monde se précipitait vers le port pour s’opposer à la flotte.

Anne-Marie Ozanam, Gallimard, 2001 :

...<il> débarqua avec ses hoplites et s’avança sans bruit jusqu’aux remparts. Pendant ce temps, les navires faisaient voile vers le port, et l’attaquaient violemment, au milieu des cris, de l’agitation et du vacarme. Cette attaque inattendue terrifia les habitants, et permit au parti favorable à Athènes de faire entrer Alcibiade en toute sécurité, car tout le monde se précipitait dans le port pour repousser les bateaux.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

... <il> débarque lui-même avec les hoplites. À l'approche des remparts, il se tient coi, cependant que ses vaisseaux cinglent vers le port et en forcent l'accès à grands cris, dans le tumulte et le tapage : c'était tout à la fois terrifier les Byzantins par l'inattendu de l'événement et permettre aux partisans d'Athènes d'accueillir sans crainte Alcibiade, tous les secours convergeant vers le port et la flotte


Retour en haut du texte