Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

32 Retour triomphal à Athènes

Le jour de gloire d'AlcibiadeRetour triomphal à Athènes

Le jour de gloire d’Alcibiade

1 Ὁ δ’ Ἀλκιβιάδης ἰδεῖν τε ποθῶν ἤδη τὰ οἴκοι καὶ ἔτι μᾶλλον ὀφθῆναι βουλόμενος τοῖς πολίταις, νενικηκὼς τοὺς πολεμίους τοσαυτάκις, ἀνήχθη, πολλαῖς μὲν ἀσπίσι καὶ λαφύροις κύκλῳ κεκοσμημένων τῶν Ἀττικῶν τριήρων, πολλὰς δ’ ἐφελκόμενος αἰχμαλώτους, ἔτι δὲ πλείω κομίζων ἀκροστόλια τῶν διεφθαρμένων ὑπ’ αὐτοῦ καὶ κεκρατημένων. Ἦσαν γὰρ οὐκ ἐλάττους συναμφότεραι διακοσίων. 2 Ἃ δὲ Δοῦρις ὁ Σάμιος, Ἀλκιβιάδου φάσκων ἀπόγονος εἶναι, προστίθησι τούτοις, αὐλεῖν μὲν εἰρεσίαν τοῖς ἐλαύνουσι Χρυσόγονον τὸν πυθιονίκην, κελεύειν δὲ Καλλιππίδην τὸν τῶν τραγῳδιῶν ὑποκριτήν, στατοὺς καὶ ξυστίδας καὶ τὸν ἄλλον ἐναγώνιον ἀμπεχομένους κόσμον, ἱστίῳ δ’ ἁλουργῷ τὴν ναυαρχίδα προσφέρεσθαι τοῖς λιμέσιν, ὥσπερ ἐκ μέθης ἐπικωμάζοντος, οὔτε Θεόπομπος οὔτ’ Ἔφορος οὔτε Ξενοφῶν γέγραφεν, οὔτ’ εἰκὸς ἦν οὕτως ἐντρυφῆσαι τοῖς Ἀθηναίοις μετὰ φυγὴν καὶ συμφορὰς τοσαύτας κατερχόμενον, ἀλλ’ ἐκεῖνος καὶ δεδιὼς κατήγετο, καὶ καταχθεὶς οὐ πρότερον ἀπέβη τῆς τριήρους, ἢ στὰς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ἰδεῖν Εὐρυπτόλεμόν τε τὸν ἀνεψιὸν παρόντα καὶ τῶν ἄλλων φίλων καὶ οἰκείων συχνοὺς ἐκδεχομένους καὶ παρακαλοῦντας.


3 Ἐπεὶ δ’ ἀπέβη, τοὺς μὲν ἄλλους στρατηγοὺς οὐδ’ ὁρᾶν ἐδόκουν ἀπαντῶντες οἱ ἄνθρωποι, πρὸς δ’ ἐκεῖνον συντρέχοντες ἐβόων, ἠσπάζοντο, παρέπεμπον, ἐστεφάνουν προσιόντες, οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι προσελθεῖν ἄπωθεν ἐθεῶντο, καὶ τοῖς νέοις ἐδείκνυσαν οἱ πρεσβύτεροι. 4 Πολὺ δὲ καὶ (τὸ) δακρῦον τῷ χαίροντι τῆς πόλεως ἀνεκέκρατο καὶ μνήμη πρὸς τὴν παροῦσαν εὐτυχίαν τῶν πρόσθεν ἀτυχημάτων λογιζομένοις, ὡς οὔτ’ ἂν Σικελίας διήμαρτον, οὔτ’ ἄλλο τι τῶν προσδοκηθέντων ἐξέφυγεν αὐτοὺς ἐάσαντας Ἀλκιβιάδην ἐπὶ τῶν τότε πραγμάτων καὶ τῆς δυνάμεως ἐκείνης, εἰ νῦν τὴν πόλιν παραλαβὼν ὀλίγου δέουσαν ἐκπεπτωκέναι τῆς θαλάσσης, κατὰ γῆν δὲ μόλις τῶν προαστείων κρατοῦσαν, αὐτὴν δὲ πρὸς ἑαυτὴν στασιάζουσαν, ἐκ λυπρῶν ἔτι λειψάνων καὶ ταπεινῶν ἀναστήσας οὐ μόνον τῆς θαλάσσης τὸ κράτος ἀποδέδωκεν, ἀλλὰ καὶ πεζῇ νικῶσαν ἀποδείκνυσι πανταχοῦ τοὺς πολεμίους.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ὁράω / ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) : voir // P ὁράομαι / ὁρῶμαι , ( ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι ; inf aor ὠφθῆναι ; part aor P ὀφθείς , ὀφθέντος ) : être vu

τε 1: toujous enclitique et post-posé : et ; τε ... καί 1: à la fois ... et ...

ποθέω / ποθῶ 4: désirer ce qu’on n’ a pas ; désirer ardemment ;

ἤδη 1: dès lors, désormais

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt) ;

τὰ οἴκοι : hellénisme : litt : «  les choses de chez lui » => son pays, ses biens, son « chez-soi »...

ἔτι  1: encore

μᾶλλον 1: plus, davantage

βούλομαι 1: ( βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  vouloir

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

ὀφθῆναι τοῖς πολίταις : le datif exprime ici le complément d’agent (= ὑπὸ τῶν πολιτῶν )

νικάω / νικῶ 1: ( pft νενίκηκα ; part pft : νενικηκώς: vaincre, être victorieux, surpasser

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

τοσαυτάκις : tant de fois

ἀνάγω 3: (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ; aor. P : ἀνήχθην ) : 1 conduire ; amener vers le haut ; 2 conduire en haute mer, emmener au large ; // M et P gagner le large

πολύς , πολλή , πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant 

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part

ἀσπίς , ἀσπίδος (ἡ) 3: le bouclier

λάφυρον , λαφύρου (τό) : 1 la ou les dépouilles ; 2 au pl : les prises, le butin ; 3 le pillage ;

κύκλῳ : adv. : tout autour

κοσμέω / κοσμῶ 3:  (part. pft P κεκοσμημένος , η, ον) : 1 munir; 2 parer, orner ;

Ἀττικός , ή, όν : Attique, de l’Attique

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

ἐφέλκω : tirer ; // M. ἐφέλκομαι : 1 tirer à sa suite, traîner ; 2 remorquer ;

αἰχμάλωτος ,ος, ον 4: pris à la guerre, prise de guerre 

αἰχμαλώτους féminin, s’accorde avec πολλάς < s e τριήρεις >

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους , neutre πλείω ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; plus, davantage 

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα ;) : transporter, apporter, rapporter  ; 3 amener avec soi, ramener;

ἀκροστόλιον , ου (τό) : ornement de la poupe ou de la proue d’un navire, figure de proue

διαφθείρω 1: ( διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ; part pft διεφθαρκώς , διεφθαρκότος ; aor P : διεφθάρην; part pft P διεφθαρμένος ) : détruire

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

κρατέω / κρατῶ ( aor ἐκράτησα ; part aor κρατήσας ;part pft P κεκρατημένος ) 1: + A : vaincre ; 2 ; l’emporter sur, vaincre,  devenir maître de, s’emparer de ;

τῶν διεφθαρμένων ὑπ’ αὐτοῦ καὶ κεκρατημένων : l’ordre grec des participes doit être inversé en français. Logique différente des langues.

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ; // expressions : 1 εἰμι + G : j’appartiens à, je suis le fils de ;

γάρ 1: car, en effet ;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas , pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expressions : οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... : non seulement ... mais encore (mais aussi) ... ;

ἐλάττων , ων, ον  ( A sg: ἐλάττω NVA pl ἐλάττους ) 1: plus petit que (+G), moindre, inférieur (en nombre ou en qualité)

συναμφότεροι , αι,α : les uns et les autres ensemble, tous les deux ensemble

διακόσιοι , αι, α : deux cents (G διακοσίων )

2

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ;

constr. : Ἃ δὲ Δοῦρις ὁ Σάμιος ... προστίθησι τούτοις : ἅ (les choses que ..., ce que...), sera développé par une série d’infinitives( «  à savoir que ») avec pour verbes de αὐλεῖν jusqu’à προφέρεσθαι, et sera COD du verbe principal γέγραφεν.

Δοῦρις , ιδος (ὁ) : Douris, nom d’un historien

Σάμιος, α,ον : de Samos

φάσκω 1: dire, déclarer, affirmer, prétendre

ἀπόγονος , ἀπογόνου (ὁ) : le descendant

προστίθημι 2: ajouter 

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

αὐλέω / αὐλῶ : jouer de la flûte, jouer sur la flûte (+ A)

εἰρεσία , ας (ἡ) : airs qui rythment les battements de rames.

ἐλαύνω 3: ( ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα ) : faire avancer ; pousser sur les rames, ramer ;

τοῖς ἐλαύνουσι : part pr substantivé

Χρυσόγονος , ου (ὁ) : Chrysogonos, nom d’homme

πυθιονίκης , ου (ὁ) : le vainqueur aux Jeux Pythiques

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) :1 donner l’ordre de; 2 être le chef des rameurs, qui donne la cadence de rame ;

Καλλιππίδης , ου (ὁ) : Callippide, nom d’homme

τραγῳδία , ας (ἡ) : la tragédie

ὑποκριτής , οῦ (ὁ) : l’acteur

στατός , ή,όν : qui tombe droit, sans plis ; / στατός < s e χιτών> : tunique droite, sans plis ;

ξυστίς , ξυστίδος (ἡ) : la xystide, tunique longue en étoffe fine que portent les femmes élégantes, les acteurs, les athlètes vainqueurs, etc.

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; / ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de ; ἅλλοι (οἱ) : les autres; ἄλλα ,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ;

ἐναγώνιος , ος, ον : qui convient aux compétitions des jeux publics ; propre aux combats, aux jeux gymniques ou scéniques ; propre aux concours ;

ἀμπέχομαι : +Α : ( part pr ἀμπεχόμενος ) :être enveloppé de, être revêtu de

κόσμος , ου (ὁ) 3: la parure, l’équipement ;

ἱστίον , ου (τό) : la voile

ἁλουργός , ς, όν : teint en pourpre

ναυαρχίς , ναυαρχίδος (ἡ) : la vaisseau amiral

προσφέρομαι 3: + D : se porter vers, s’approcher de ;

λιμήν , λιμένος (ὁ) 4: le port; pluriel au sens du sg fréquent ;

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; ὥσπερ + participe ou + G abs. : comme si, comme c’est le fait de

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de, provenant de, au sortir de, de

μέθη , ης (ἡ) : excès de boisson, ivresse

ἐπικωμάζω :s’avancer comme dans un cômos ( cortège joyeux en l’honneur de Dionysos, ou cortège de buveurs ivres ...)

ὥσπερ ἐκ μέθης ἐπικωμάζοντος : le participe au G, n’ayant pas de sujet exprimé, exprime l’indéterminé (« quelqu’un ») ; la comparaison concerne aussi bien les deux artistes précités, que le navire amiral suivi de toutes les trières et prises de guerre.

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; ne pas ... et ne pas non plus ... ; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

Θεόπομπος , ου (ὁ) : Théopompe (~376-323 av JC), historien grec

Ἔφορος , ου (ὁ) : Ephore, historien grec du IVème s. av J-C, écrivit une histoire monumentale de la Grèce depuis l’invasion dorienne jusqu’en 341, en 30 volumes, aujourd’hui entièrement perdue.

Ξενοφῶν , ῶντος (ὁ) : Xénophon ( ~428-324 av JC), historien et polygraphe grec, disciple de Socrate.

γράφω 1: ( γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ) : écrire , inscrire, citer ;

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui est vraisemblable, logique  ; // expr. : εἰκός (ἐστιν) : c’est vraisemblable, logique ; εἰκός ἐστι ou εἰκός +infinitive : il est logique, naturel, normal que... ;

l’imparfait ἦν a fréquemment une valeur conditionnelle, d’irréel du passé. Les infinitifs qui suivent ont pour sujet sous-entendu τὸν Ἀλκιϐιαδήν.

οὕτως 1: ainsi, de cette manière,

ἐντρυφάω , ῶ : ( inf aor ἐντρυφῆσαι ) : +D : se railler de, se moquer de , être insolent envers ;

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après 

φυγή , ῆς (ἡ) 2: 1 la fuite ; 2 l’exil

συμφορά , συμφορᾶς 1: l’événement (en général fâcheux), circonstance, hasard, le malheur

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: 1 tel, de cette quantité : => si grand, aussi grand;; 2 autant de ; aussi nombreux;

κατέρχομαι 3: ( κατελεύσομαι , κατῆλθον , κατελήλυθα ; inf aor καθελθεῖν ; part pr κατερχόμενος ; ) : rentrer, revenir

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire; ( élidé : ἀλλ’)

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette;

δείδω 1: ( δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ; part pft δεδίως ) 1: craindre, redouter, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δεδία / δέδοικα: j’ai peur, je crains 

κατάγομαι 3: ( impft κατηγόμην , 3ème p sg κατήγετο ; part aor MP καταχθείς ) : aborder (une côte) , accoster ;

πρότερον ... ἤ + inf 1: avant que, avant de

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι , ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα ; part aor ἀποϐάς ) : débarquer (de + G)

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν; inf et part : pr.ἱστάναι , ἱστάς. aor. στῆσαι , στήσας ) 1: placer debout, dresser, élever; poster ; // formes intransitives. aor 2 ἕστην; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα : a) s’établir, se placer, se placer debout, se dresser, se fixer, s’arrêter ; b) se tenir debout, être debout ;

ἐπ + G 1: sur

κατάστρωμα , καταστρώματος (τό) : le pont (d’un navire)

Εὐρυπτόλεμος , ου (ὁ) : Euryptolémos, nom d’homme

Εὐρυπτόλεμόν : le deuxième accent est un accent d’enclise

ἀνεψιός , ου (ὁ) 4: cousin germain

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ; part παρών ) : être présent, être là

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

οἰκεῖοι , οἰκείων (οἱ) 1: les gens de la famille ;

συχνός , ή, όν : nombreux ;

ἐκδέχομαι : 1 recevoir ; 2 attendre ;

παρακαλέω , ῶ 2: ( impf παρεκάλουν ; part pr παρακαλῶν , παρακαλοῦντος ) :1 appeler près de soi, appeler, inviter 

3

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque, dès que, après que ;

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ;

οὐδέ 1: ne pas même (élidé οὐδ’ )

δοκέω / δοκῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ; impf ἐδόκουν ; pft 3ème p sg δέδοκται: sembler, paraître

ἀπαντάω / ἀπαντ3: (part aor ἀπαντήσας ) : aller à la rencontre de

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) 1: l’homme, l’être humain; au pl : les gens ;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ; 2  contre  ; 3 par rapport à, en comparaison de;

συντρέχω ( impft συνέτρεχον , inf aor συνδραμεῖν ) : courir ensemble, accourir

βοάω / βοῶ 3: ( impf ἐϐόων ) : +A  appeler en criant ; acclamer, célébrer ;

σπάζομαι : ( impf ἠσπαζόμην ) accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer ;

παραπέμπω : ( impf παρέπεμπον aor παρέπεμψα ) :escorter , faire cortège

στεφανόω / στεφανῶ 3: ( impf ἐστεφάνουν ) : couronner, donner une couronne 

πρόσειμι 2 3: (part pr προσιών , προσιόντος ) : s’approcher, s’avancer, venir 

ἐστεφάνουν προσιόντες : le français inverse les termes : « s’approchaient pour le couronner » . Logique différente des langues.

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

δύναμαι 1: (δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ) : pouvoir

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; inf aor προσελθεῖν ) : avancer, approcher, s’avancer, s’approcher

ἄπωθεν : adv. : de loin

θεάομαι / θεῶμαι 3: ( impft 3ème p pl ἐθεῶντο ) : considérer, contempler

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau, neuf, jeune ; / οἱ νέοι : les jeunes gens

δείκνυμι 1: ( δείξω , ἔδειξα , δέδειχα impf 1ère p sg ἐδείκνυν 3ème p pl ἐδείκνυσαν ) : montrer, faire voir

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux; / comp. πρεσβύτερος ,α,ον ;

4

δακρύω 4: pleurer

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ;

(τὸ) δακρῦον, τῷ χαίροντι : part neutres substantivés ; l’article τό est rajouté par Reiske ; pour des élèves du secondaire, je crois préférable de le maintenir.

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité

ἀνακεράννυμι : mélanger ; MP ἀνακεράννυμαι : ( pf ἀνακέκραμαι , pl que pft 3ème p sg : ἀνεκέκρατο ) : se mêler, se mélanger à

μνήμη , ης / μνεία , ας (ἡ) 4: la mémoire , le souvenir de (+G)

εὐτυχία ,ας (ἡ) 4: le bonheur 

πρόσθεν 2: auparavant, d’avant ;

ἀτύχημα , ἀτυχήματος (τό) : l’insucès, le malheur

λογίζομαι 2: réfléchir, se dire que, songer que (ὡς)

λογιζομένοις : datif d’intérêt : pour eux qui songeaient, quand ils songeaient que... La conjonction ὡς se rattache aussi à μνήμη

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif ; nuance subjective)

ἄν 1: particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas)  ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel;

Σικελία , Σικελίας (ἡ) : la Sicile

διαμαρτάνω 3: ( aor 2 διήμαρτον ) : se tromper complètement, échouer ; / + G : se tromper complètement sur, échouer à propos de;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; 

προσδοκάω , προσδοκῶ (impft προσεδώκων , aor προσεδόκησα , part aor P : προσδοκηθείς , προσδοκηθέντος ; pr προσδοκέω , ῶ, rare ) :1 attendre ; 2 s’attendre à ; / P : être prévisible, pouvoir être attendu, pouvoir être espéré ;

τῶν προσδοκηθέντων : neutre

ἐκφεύγω ( ἐκφεύξομαι , ἐξέφυγον , ἐκπέφευγα ) 4: +A : échapper à ;

ἐάω / εἰάω / ἐῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω; part aor ἐάσας, ἐάσαντος ) 1: laisser

ἐάσαντας : participe à valeur conditionnelle : « s’ils avaient laissé ... »

ἐπ + G 1: à la tête de 

τότε 1: alors, à ce moment, autrefois;

πράγματα , πραγμάτων (τά) 1: 1 les affaires; 2 l’action ; 3 les affaires publiques;

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: la force, les forces, les troupes

εἰ  1: s’il est vrai que, puisque ;

νῦν 1: maintenant , à présent, désormais

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον , παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  1 prendre en main ; 2 recevoir(A) d’autrui (G), hériter de;

ὀλίγος , η, ον 1: peu ; // expr. : ὀλίγου : peu, un peu, presque; ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ; ὀλίγου δεῖ + inf : il s’en faut de peu que ... ;

ὀλίγου δέουσαν : expression personnelle correspondant à ὀλίγου δεῖ

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ; inf pft ἐκπεπτωκέναι ) 3: + G être exclu de, être chassé de ;

θάλασσα , θαλάσσης (ἡ) 2: la mer

κατά + A 1: dans toute l’étendue de, dans, sur ;

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, la terre ferme;

μόλις  4: avec peine, difficilement ; à peine

προάστειον , προαστείου (τό) : la banlieue, le faubourg

κρατέω / κρατῶ ( aor ἐκράτησα ; part aor κρατήσας ;part pft P κεκρατημένος ) 1: + G : avoir le pouvoir, avoir l’autorité sur;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

στασιάζω : être en lutte, lutter l’un contre l’autre, être divisé par des dissensions

λυπρός , ά, όν : affligeant, importun, fâcheux ; déplorable, minable ;

λείψανον , λειψάνου (τό) : ce qui reste, ce qui subsiste ; pl : les restes, les ruines ;

ταπεινός , ή, όν 3: bas, sans grandeur, dégradé ;

ἀνίστημι 2: ( ἀναστῆσαι : inf aor à sens actif ; ἀναστήσας , ἀναστήσαντος : part aor à sens actif) : relever,  faire lever;

οὐ μόνον (μὴ μόνον)... ἀλλά...καί ( δὲ καί ) 1: non seulement ... mais aussi ; τὸ κράτος

ἀποδίδωμι ( pft : ἀποδέδωκα 1: rendre, restituer 

πεζῇ adv. : sur terre ;

νικάω / νικῶ 1: vaincre

ἀποδείκνυμι 2: 1 montrer; 2 faire devenir, rendre ( + A et participe accordé à l’A );

πανταχοῦ 4: partoutVocabulaire alphabétique :

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

αἰχμάλωτος ,ος, ον 4: pris à la guerre, prise de guerre 

ἀκροστόλιον , ου (τό) : ornement de la poupe ou de la proue d’un navire, figure de proue

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire; ( élidé : ἀλλ’)

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; / ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de ; ἅλλοι (οἱ) : les autres; ἄλλα ,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ;

ἁλουργός , ς, όν : teint en pourpre

ἀμπέχομαι : +Α : ( part pr ἀμπεχόμενος ) :être enveloppé de, être revêtu de

ἄν 1: particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas)  ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel;

ἀνάγω 3: (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ; aor. P : ἀνήχθην ) : 1 conduire ; amener vers le haut ; 2 conduire en haute mer, emmener au large ; // M et P gagner le large

ἀνακεράννυμι : mélanger ; MP ἀνακεράννυμαι : ( pf ἀνακέκραμαι , pl que pft 3ème p sg : ἀνεκέκρατο ) : se mêler, se mélanger à

ἀνεψιός , ου (ὁ) 4: cousin germain

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) 1: l’homme, l’être humain; au pl : les gens ;

ἀνίστημι 2: ( ἀναστῆσαι : inf aor à sens actif ; ἀναστήσας , ἀναστήσαντος : part aor à sens actif) : relever,  faire lever;

ἀπαντάω / ἀπαντ3: (part aor ἀπαντήσας ) : aller à la rencontre de

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι , ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα ; part aor ἀποϐάς ) : débarquer (de + G)

ἀπόγονος , ἀπογόνου (ὁ) : le descendant

ἀποδείκνυμι 2: 1 montrer; 2 faire devenir, rendre ( + A et participe accordé à l’A );

ἀποδίδωμι ( pft : ἀποδέδωκα 1: rendre, restituer 

ἄπωθεν : adv. : de loin

σπάζομαι : ( impf ἠσπαζόμην ) accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer ;

ἀσπίς , ἀσπίδος (ἡ) 3: le bouclier

Ἀττικός , ή, όν : Attique, de l’Attique

ἀτύχημα , ἀτυχήματος (τό) : l’insucès, le malheur

αὐλέω / αὐλῶ : jouer de la flûte, jouer sur la flûte (+ A)

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

βοάω / βοῶ 3: ( impf ἐϐόων ) : +A  appeler en criant ; acclamer, célébrer ;

βούλομαι 1: ( βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  vouloir

γάρ 1: car, en effet ;

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, la terre ferme;

γράφω 1: ( γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ) : écrire , inscrire, citer ;

δακρύω 4: pleurer

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δείδω 1: ( δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ; part pft δεδίως ) 1: craindre, redouter, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δεδία / δέδοικα: j’ai peur, je crains 

δείκνυμι 1: ( δείξω , ἔδειξα , δέδειχα impf 1ère p sg ἐδείκνυν 3ème p pl ἐδείκνυσαν ) : montrer, faire voir

διακόσιοι , αι, α : deux cents (G διακοσίων )

διαμαρτάνω 3: ( aor 2 διήμαρτον ) : se tromper complètement, échouer ; / + G : se tromper complètement sur, échouer à propos de;

διαφθείρω 1: ( διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ; part pft διεφθαρκώς , διεφθαρκότος ; aor P : διεφθάρην; part pft P διεφθαρμένος ) : détruire

δοκέω / δοκῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ; impf ἐδόκουν ; pft 3ème p sg δέδοκται: sembler, paraître

Δοῦρις , ιδος (ὁ) : Douris, nom d’un historien

δύναμαι 1: (δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ) : pouvoir

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: la force, les forces, les troupes

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

ἐάω / εἰάω / ἐῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω; part aor ἐάσας, ἐάσαντος ) 1: laisser

εἰ  1: s’il est vrai que, puisque ;

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui est vraisemblable, logique  ; // expr. : εἰκός (ἐστιν) : c’est vraisemblable, logique ; εἰκός ἐστι ou εἰκός +infinitive : il est logique, naturel, normal que... ;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ; // expressions : 1 εἰμι + G : j’appartiens à, je suis le fils de ;

εἰρεσία , ας (ἡ) : airs qui rythment les battements de rames.

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de, provenant de, au sortir de, de

ἐκδέχομαι : 1 recevoir ; 2 attendre ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette;

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ; inf pft ἐκπεπτωκέναι ) 3: + G être exclu de, être chassé de ;

ἐκφεύγω ( ἐκφεύξομαι , ἐξέφυγον , ἐκπέφευγα ) 4: +A : échapper à ;

ἐλάττων , ων, ον  ( A sg: ἐλάττω NVA pl ἐλάττους ) 1: plus petit que (+G), moindre, inférieur (en nombre ou en qualité)

ἐλαύνω 3: ( ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα ) : faire avancer ; pousser sur les rames, ramer ;

ἐναγώνιος , ος, ον : qui convient aux compétitions des jeux publics ; propre aux combats, aux jeux gymniques ou scéniques ; propre aux concours ;

ἐντρυφάω , ῶ : ( inf aor ἐντρυφῆσαι ) : +D : se railler de, se moquer de , être insolent envers ;

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque, dès que, après que ;

ἐπ + G 1: 1 sur ; 2 à la tête de 

ἐπικωμάζω :s’avancer comme dans un cômos ( cortège joyeux en l’honneur de Dionysos, ou cortège de buveurs ivres ...)

ἔτι  1: encore

Εὐρυπτόλεμος , ου (ὁ) : Euryptolémos, nom d’homme

εὐτυχία ,ας (ἡ) 4: le bonheur 

ἐφέλκω : tirer ; // M. ἐφέλκομαι : 1 tirer à sa suite, traîner ; 2 remorquer ;

Ἔφορος , ου (ὁ) : Ephore, historien grec du IVème s. av J-C, écrivit une histoire monumentale de la Grèce depuis l’invasion dorienne jusqu’en 341, en 30 volumes, aujourd’hui entièrement perdue.

ἤδη 1: dès lors, désormais

θάλασσα , θαλάσσης (ἡ) 2: la mer

θεάομαι / θεῶμαι 3: ( impft 3ème p pl ἐθεῶντο ) : considérer, contempler

Θεόπομπος , ου (ὁ) : Théopompe (~376-323 av JC), historien grec

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν; inf et part : pr.ἱστάναι , ἱστάς. aor. στῆσαι , στήσας ) 1: placer debout, dresser, élever; poster ; // formes intransitives. aor 2 ἕστην; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα : a) s’établir, se placer, se placer debout, se dresser, se fixer, s’arrêter ; b) se tenir debout, être debout ;

ἱστίον , ου (τό) : la voile

Καλλιππίδης , ου (ὁ) : Callippide, nom d’homme

κατά + A 1: dans toute l’étendue de, dans, sur ;

κατάγομαι 3: ( impft κατηγόμην , 3ème p sg κατήγετο ; part aor MP καταχθείς ) : aborder (une côte) , accoster ;

κατάστρωμα , καταστρώματος (τό) : le pont (d’un navire)

κατέρχομαι 3: ( κατελεύσομαι , κατῆλθον , κατελήλυθα ; inf aor καθελθεῖν ; part pr κατερχόμενος ; ) : rentrer, revenir

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) :1 donner l’ordre de; 2 être le chef des rameurs, qui donne la cadence de rame ;

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα ;) : transporter, apporter, rapporter  ; 3 amener avec soi, ramener;

κοσμέω / κοσμῶ 3:  (part. pft P κεκοσμημένος , η, ον) : 1 munir; 2 parer, orner ;

κόσμος , ου (ὁ) 3: la parure, l’équipement ;

κρατέω / κρατῶ ( aor ἐκράτησα ; part aor κρατήσας ;part pft P κεκρατημένος ) 1: 1 + A : vaincre ; 2 ; l’emporter sur, vaincre,  devenir maître de, s’emparer de ; // +G : avoir le pouvoir, avoir l’autorité sur;

κύκλῳ : adv. : tout autour

λάφυρον , λαφύρου (τό) : 1 la ou les dépouilles ; 2 au pl : les prises, le butin ; 3 le pillage ;

λείψανον , λειψάνου (τό) : ce qui reste, ce qui subsiste ; pl : les restes, les ruines ;

λιμήν , λιμένος (ὁ) 4: le port; pluriel au sens du sg fréquent ;

λογίζομαι 2: réfléchir, se dire que, songer que (ὡς)

λυπρός , ά, όν : affligeant, importun, fâcheux ; déplorable, minable ;

μᾶλλον 1: plus, davantage

μέθη , ης (ἡ) : excès de boisson, ivresse

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après 

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μνήμη , ης / μνεία , ας (ἡ) 4: la mémoire , le souvenir de (+G)

μόλις  4: avec peine, difficilement ; à peine

ναυαρχίς , ναυαρχίδος (ἡ) : la vaisseau amiral

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau, neuf, jeune ; / οἱ νέοι : les jeunes gens

νικάω / νικῶ 1: ( pft νενίκηκα ; part pft : νενικηκώς: vaincre, être victorieux, surpasser

νῦν 1: maintenant , à présent, désormais

Ξενοφῶν , ῶντος (ὁ) : Xénophon ( ~428-324 av JC), historien et polygraphe grec, disciple de Socrate.

ξυστίς , ξυστίδος (ἡ) : la xystide, tunique longue en étoffe fine que portent les femmes élégantes, les acteurs, les athlètes vainqueurs, etc.

οἰκεῖοι , οἰκείων (οἱ) 1: les gens de la famille ;

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt) ;

ὀλίγος , η, ον 1: peu ; // expr. : ὀλίγου : peu, un peu, presque; ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ; ὀλίγου δεῖ + inf : il s’en faut de peu que ... ;

ὁράω / ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) : voir // P ὁράομαι / ὁρῶμαι , ( ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι ; inf aor ὠφθῆναι ; part aor P ὀφθείς , ὀφθέντος ) : être vu

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas , pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expressions : οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... : non seulement ... mais encore (mais aussi) ... ;

οὐ μόνον (μὴ μόνον)... ἀλλά...καί ( δὲ καί ) 1: non seulement ... mais aussi ; τὸ κράτος

οὐδέ 1: ne pas même (élidé οὐδ’ )

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; ne pas ... et ne pas non plus ... ; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτως 1: ainsi, de cette manière,

πανταχοῦ 4: partout

παρακαλέω , ῶ 2: ( impf παρεκάλουν ; part pr παρακαλῶν , παρακαλοῦντος ) : appeler près de soi, appeler, inviter 

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον , παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  1 prendre en main ; 2 recevoir(A) d’autrui (G), hériter de;

παραπέμπω : ( impf παρέπεμπον aor παρέπεμψα ) :escorter , faire cortège

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ; part παρών ) : être présent, être là

πεζῇ adv. : sur terre ;

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους , neutre πλείω ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; plus, davantage 

ποθέω / ποθῶ 4: désirer ce qu’on n’ a pas ; désirer ardemment ;

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

πολύς , πολλή , πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant 

πράγματα , πραγμάτων (τά) 1: 1 les affaires; 2 l’action ; 3 les affaires publiques;

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux; / comp. πρεσβύτερος ,α,ον ;

προάστειον , προαστείου (τό) : la banlieue, le faubourg

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ; 2  contre  ; 3 par rapport à, en comparaison de;

προσδοκάω , προσδοκῶ (impft προσεδώκων , aor προσεδόκησα , part aor P : προσδοκηθείς , προσδοκηθέντος ; pr προσδοκέω , ῶ, rare ) :1 attendre ; 2 s’attendre à ; / P : être prévisible, pouvoir être attendu, pouvoir être espéré ;

πρόσειμι 2 3: (part pr προσιών , προσιόντος ) : s’approcher, s’avancer, venir 

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; inf aor προσελθεῖν ) : avancer, approcher, s’avancer, s’approcher

πρόσθεν 2: auparavant, d’avant ;

προστίθημι 2: ajouter 

προσφέρομαι 3: + D : se porter vers, s’approcher de ;

πρότερον ... ἤ + inf 1: avant que, avant de

πυθιονίκης , ου (ὁ) : le vainqueur aux Jeux Pythiques

Σάμιος, α,ον : de Samos

Σικελία , Σικελίας (ἡ) : la Sicile

στασιάζω : être en lutte, lutter l’un contre l’autre, être divisé par des dissensions

στατός , ή,όν : qui tombe droit, sans plis ; / στατός < s e χιτών> : tunique droite, sans plis ;

στεφανόω / στεφανῶ 3: ( impf ἐστεφάνουν ) : couronner, donner une couronne 

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ;

συμφορά , συμφορᾶς 1: l’événement (en général fâcheux), circonstance, hasard, le malheur

συναμφότεροι , αι,α : les uns et les autres ensemble, tous les deux ensemble

συντρέχω ( impft συνέτρεχον , inf aor συνδραμεῖν ) : courir ensemble, accourir

συχνός , ή, όν : nombreux ;

ταπεινός , ή, όν 3: bas, sans grandeur, dégradé ;

τε 1: toujous enclitique et post-posé : et ; τε ... καί 1: à la fois ... et ...

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; 

τοσαυτάκις : tant de fois

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: 1 tel, de cette quantité : => si grand, aussi grand;; 2 autant de ; aussi nombreux;

τότε 1: alors, à ce moment, autrefois;

τραγῳδία , ας (ἡ) : la tragédie

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

ὑποκριτής , οῦ (ὁ) : l’acteur

φάσκω 1: dire, déclarer, affirmer, prétendre

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

φυγή , ῆς (ἡ) 2: 1 la fuite ; 2 l’exil

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ;

Χρυσόγονος , ου (ὁ) : Chrysogonos, nom d’homme

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif ; nuance subjective)

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; ὥσπερ + participe ou + G abs. : comme si, comme c’est le fait de


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire; ( élidé : ἀλλ’)

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; / ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de ; ἅλλοι (οἱ) : les autres; ἄλλα ,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ;

ἄν 1: particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas)  ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel;

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) 1: l’homme, l’être humain; au pl : les gens ;

ἀποδίδωμι ( pft : ἀποδέδωκα 1: rendre, restituer 

αὐτός , ή, ό 1: il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

βούλομαι 1: ( βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  vouloir

γάρ 1: car, en effet ;

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre, la terre ferme;

γράφω 1: ( γράψω , ἔγραψα , γέγραφα ) : écrire , inscrire, citer ;

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δείδω 1: ( δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα ; part pft δεδίως ) 1: craindre, redouter, avoir peur de, être pris de terreur ; pft δεδία / δέδοικα: j’ai peur, je crains 

δείκνυμι 1: ( δείξω , ἔδειξα , δέδειχα impf 1ère p sg ἐδείκνυν 3ème p pl ἐδείκνυσαν ) : montrer, faire voir

διαφθείρω 1: ( διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ; part pft διεφθαρκώς , διεφθαρκότος ; aor P : διεφθάρην; part pft P διεφθαρμένος ) : détruire

δοκέω / δοκῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ; impf ἐδόκουν ; pft 3ème p sg δέδοκται: sembler, paraître

δύναμαι 1: (δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι ) : pouvoir

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: la force, les forces, les troupes

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

ἐάω / εἰάω / ἐῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω; part aor ἐάσας, ἐάσαντος ) 1: laisser

εἰ  1: s’il est vrai que, puisque ;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι / ἔσσεσθαι  ; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ; // expressions : 1 εἰμι + G : j’appartiens à, je suis le fils de ;

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de, provenant de, au sortir de, de

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette;

ἐλάττων , ων, ον  ( A sg: ἐλάττω NVA pl ἐλάττους ) 1: plus petit que (+G), moindre, inférieur (en nombre ou en qualité)

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque, dès que, après que ;

ἐπ + G 1: 1 sur ; 2 à la tête de 

ἔτι  1: encore

ἤδη 1: dès lors, désormais

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( opt. aor : 3ème p sg : στήσειεν; inf et part : pr.ἱστάναι , ἱστάς. aor. στῆσαι , στήσας ) 1: placer debout, dresser, élever; poster ; // formes intransitives. aor 2 ἕστην; inf aor 2 στῆναι , part aor 2 στάς . pft ἕστηκα : a) s’établir, se placer, se placer debout, se dresser, se fixer, s’arrêter ; b) se tenir debout, être debout ;

κατά + A 1: dans toute l’étendue de, dans, sur ;

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) :1 donner l’ordre de; 2 être le chef des rameurs, qui donne la cadence de rame ;

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα ;) : transporter, apporter, rapporter  ; 3 amener avec soi, ramener;

κρατέω / κρατῶ ( aor ἐκράτησα ; part aor κρατήσας ;part pft P κεκρατημένος ) 1: 1 + A : vaincre ; 2 ; l’emporter sur, vaincre,  devenir maître de, s’emparer de ; // +G : avoir le pouvoir, avoir l’autorité sur;

μᾶλλον 1: plus, davantage

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part

μετά + A (élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: après 

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) nouveau, neuf, jeune ; / οἱ νέοι : les jeunes gens

νικάω / νικῶ 1: ( pft νενίκηκα ; part pft : νενικηκώς: vaincre, être victorieux, surpasser

νῦν 1: maintenant , à présent, désormais

οἰκεῖοι , οἰκείων (οἱ) 1: les gens de la famille ;

ὀλίγος , η, ον 1: peu ; // expr. : ὀλίγου : peu, un peu, presque; ὀλίγου δεῖν 1: à peu de choses près, peu s’en faut ; ὀλίγου δεῖ + inf : il s’en faut de peu que ... ;

ὁράω / ὁρῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) : voir // P ὁράομαι / ὁρῶμαι , ( ὀφθήσομαι , ὤφθην , ἑώραμαι / ὦμμαι ; inf aor ὠφθῆναι ; part aor P ὀφθείς , ὀφθέντος ) : être vu

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas , pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expressions : οὐ ... μόνον ... ἀλλὰ καὶ... : non seulement ... mais encore (mais aussi) ... ;

οὐ μόνον (μὴ μόνον)... ἀλλά...καί ( δὲ καί ) 1: non seulement ... mais aussi ; τὸ κράτος

οὐδέ 1: ne pas même (élidé οὐδ’ )

οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; ne pas ... et ne pas non plus ... ; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτως 1: ainsi, de cette manière,

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ; part παρών ) : être présent, être là

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους , neutre πλείω ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable, plus nombreux; plus, davantage 

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la cité

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

πολύς , πολλή , πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant 

πράγματα , πραγμάτων (τά) 1: 1 les affaires; 2 l’action ; 3 les affaires publiques;

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de ; 2  contre  ; 3 par rapport à, en comparaison de;

πρότερον ... ἤ + inf 1: avant que, avant de

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ;

συμφορά , συμφορᾶς 1: l’événement (en général fâcheux), circonstance, hasard, le malheur

τε 1: toujous enclitique et post-posé : et ; τε ... καί 1: à la fois ... et ...

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; un certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; (avec une négation : personne) ; 

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: 1 tel, de cette quantité : => si grand, aussi grand;; 2 autant de ; aussi nombreux;

τότε 1: alors, à ce moment, autrefois;

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

φάσκω 1: dire, déclarer, affirmer, prétendre

φίλος , ου (ὁ) 1: l’ami

χαίρω 1: se réjouir, être heureux ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif ; nuance subjective)

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; ὥσπερ + participe ou + G abs. : comme si, comme c’est le fait de


Fréquence 2 :

ἀνίστημι 2: ( ἀναστῆσαι : inf aor à sens actif ; ἀναστήσας , ἀναστήσαντος : part aor à sens actif) : relever,  faire lever;

ἀποδείκνυμι 2: 1 montrer; 2 faire devenir, rendre ( + A et participe accordé à l’A );

θάλασσα , θαλάσσης (ἡ) 2: la mer

λογίζομαι 2: réfléchir, se dire que, songer que (ὡς)

παρακαλέω , ῶ 2: ( impf παρεκάλουν ; part pr παρακαλῶν , παρακαλοῦντος ) : appeler près de soi, appeler, inviter 

παραλαμϐάνω 2: ( παραλήψομαι , παρέλαϐον , παρείληφα ; part aor : παραλαβών , ών, όν ) :  1 prendre en main ; 2 recevoir(A) d’autrui (G), hériter de;

πρέσβυς , εως 2: adj. : âgé, vieux; / comp. πρεσβύτερος ,α,ον ;

προσέρχομαι 2: ( προσελεύσομαι / πρόσειμι , προσῆλθον, προσελήλυθα ; inf aor προσελθεῖν ) : avancer, approcher, s’avancer, s’approcher

πρόσθεν 2: auparavant, d’avant ;

προστίθημι 2: ajouter 

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

φυγή , ῆς (ἡ) 2: 1 la fuite ; 2 l’exil


Fréquence 3 :

ἀνάγω 3: (aor A : ἀνήγαγον ; part. aor : ἀναγαγών ; aor. P : ἀνήχθην ) : 1 conduire ; amener vers le haut ; 2 conduire en haute mer, emmener au large ; // M et P gagner le large

ἀπαντάω / ἀπαντ3: (part aor ἀπαντήσας ) : aller à la rencontre de

ἀσπίς , ἀσπίδος (ἡ) 3: le bouclier

βοάω / βοῶ 3: ( impf ἐϐόων ) : +A  appeler en criant ; acclamer, célébrer ;

διαμαρτάνω 3: ( aor 2 διήμαρτον ) : se tromper complètement, échouer ; / + G : se tromper complètement sur, échouer à propos de;

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ; inf pft ἐκπεπτωκέναι ) 3: + G être exclu de, être chassé de ;

ἐλαύνω 3: ( ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα ) : faire avancer ; pousser sur les rames, ramer ;

θεάομαι / θεῶμαι 3: ( impft 3ème p pl ἐθεῶντο ) : considérer, contempler

κατάγομαι 3: ( impft κατηγόμην , 3ème p sg κατήγετο ; part aor MP καταχθείς ) : aborder (une côte) , accoster ;

κατέρχομαι 3: ( κατελεύσομαι , κατῆλθον , κατελήλυθα ; inf aor καθελθεῖν ; part pr κατερχόμενος ; ) : rentrer, revenir

κοσμέω / κοσμῶ 3:  (part. pft P κεκοσμημένος , η, ον) : 1 munir; 2 parer, orner ;

κόσμος , ου (ὁ) 3: la parure, l’équipement ;

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt) ;

πρόσειμι 2 3: (part pr προσιών , προσιόντος ) : s’approcher, s’avancer, venir 

προσφέρομαι 3: + D : se porter vers, s’approcher de ;

στεφανόω / στεφανῶ 3: ( impf ἐστεφάνουν ) : couronner, donner une couronne 

ταπεινός , ή, όν 3: bas, sans grandeur, dégradé ;


Fréquence 4 :

αἰχμάλωτος ,ος, ον 4: pris à la guerre, prise de guerre 

ἀνεψιός , ου (ὁ) 4: cousin germain

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι , ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα ; part aor ἀποϐάς ) : débarquer (de + G)

δακρύω 4: pleurer

ἐκφεύγω ( ἐκφεύξομαι , ἐξέφυγον , ἐκπέφευγα ) 4: +A : échapper à ;

εὐτυχία ,ας (ἡ) 4: le bonheur 

λιμήν , λιμένος (ὁ) 4: le port; pluriel au sens du sg fréquent ;

μνήμη , ης / μνεία , ας (ἡ) 4: la mémoire , le souvenir de (+G)

μόλις  4: avec peine, difficilement ; à peine

πανταχοῦ 4: partout

ποθέω / ποθῶ 4: désirer ce qu’on n’ a pas ; désirer ardemment ;


Ne pas apprendre :

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

ἀκροστόλιον , ου (τό) : ornement de la poupe ou de la proue d’un navire, figure de proue

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἁλουργός , ς, όν : teint en pourpre

ἀμπέχομαι : +Α : ( part pr ἀμπεχόμενος ) :être enveloppé de, être revêtu de

ἀνακεράννυμι : mélanger ; MP ἀνακεράννυμαι : ( pf ἀνακέκραμαι , pl que pft 3ème p sg : ἀνεκέκρατο ) : se mêler, se mélanger à

ἀπόγονος , ἀπογόνου (ὁ) : le descendant

ἄπωθεν : adv. : de loin

σπάζομαι : ( impf ἠσπαζόμην ) accueillir avec affection ou empressement, saluer avec joie ; saluer avec amitié (celui qu’on quitte), saluer ;

Ἀττικός , ή, όν : Attique, de l’Attique

ἀτύχημα , ἀτυχήματος (τό) : l’insucès, le malheur

αὐλέω / αὐλῶ : jouer de la flûte, jouer sur la flûte (+ A)

διακόσιοι , αι, α : deux cents (G διακοσίων )

Δοῦρις , ιδος (ὁ) : Douris, nom d’un historien

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui est vraisemblable, logique  ; // expr. : εἰκός (ἐστιν) : c’est vraisemblable, logique ; εἰκός ἐστι ou εἰκός +infinitive : il est logique, naturel, normal que... ;

εἰρεσία , ας (ἡ) : airs qui rythment les battements de rames.

ἐκδέχομαι : 1 recevoir ; 2 attendre ;

ἐναγώνιος , ος, ον : qui convient aux compétitions des jeux publics ; propre aux combats, aux jeux gymniques ou scéniques ; propre aux concours ;

ἐντρυφάω , ῶ : ( inf aor ἐντρυφῆσαι ) : +D : se railler de, se moquer de , être insolent envers ;

ἐπικωμάζω :s’avancer comme dans un cômos ( cortège joyeux en l’honneur de Dionysos, ou cortège de buveurs ivres ...)

Εὐρυπτόλεμος , ου (ὁ) : Euryptolémos, nom d’homme

ἐφέλκω : tirer ; // M. ἐφέλκομαι : 1 tirer à sa suite, traîner ; 2 remorquer ;

Ἔφορος , ου (ὁ) : Ephore, historien grec du IVème s. av J-C, écrivit une histoire monumentale de la Grèce depuis l’invasion dorienne jusqu’en 341, en 30 volumes, aujourd’hui entièrement perdue.

Θεόπομπος , ου (ὁ) : Théopompe (~376-323 av JC), historien grec

ἱστίον , ου (τό) : la voile

Καλλιππίδης , ου (ὁ) : Callippide, nom d’homme

κατάστρωμα , καταστρώματος (τό) : le pont (d’un navire)

κύκλῳ : adv. : tout autour

λάφυρον , λαφύρου (τό) : 1 la ou les dépouilles ; 2 au pl : les prises, le butin ; 3 le pillage ;

λείψανον , λειψάνου (τό) : ce qui reste, ce qui subsiste ; pl : les restes, les ruines ;

λυπρός , ά, όν : affligeant, importun, fâcheux ; déplorable, minable ;

μέθη , ης (ἡ) : excès de boisson, ivresse

ναυαρχίς , ναυαρχίδος (ἡ) : la vaisseau amiral

Ξενοφῶν , ῶντος (ὁ) : Xénophon ( ~428-324 av JC), historien et polygraphe grec, disciple de Socrate.

ξυστίς , ξυστίδος (ἡ) : la xystide, tunique longue en étoffe fine que portent les femmes élégantes, les acteurs, les athlètes vainqueurs, etc.

παραπέμπω : ( impf παρέπεμπον aor παρέπεμψα ) :escorter , faire cortège

πεζῇ adv. : sur terre ;

προάστειον , προαστείου (τό) : la banlieue, le faubourg

προσδοκάω , προσδοκῶ (impft προσεδώκων , aor προσεδόκησα , part aor P : προσδοκηθείς , προσδοκηθέντος ; pr προσδοκέω , ῶ, rare ) :1 attendre ; 2 s’attendre à ; / P : être prévisible, pouvoir être attendu, pouvoir être espéré ;

πυθιονίκης , ου (ὁ) : le vainqueur aux Jeux Pythiques

Σάμιος, α,ον : de Samos

Σικελία , Σικελίας (ἡ) : la Sicile

στασιάζω : être en lutte, lutter l’un contre l’autre, être divisé par des dissensions

στατός , ή,όν : qui tombe droit, sans plis ; / στατός < s e χιτών> : tunique droite, sans plis ;

συναμφότεροι , αι,α : les uns et les autres ensemble, tous les deux ensemble

συντρέχω ( impft συνέτρεχον , inf aor συνδραμεῖν ) : courir ensemble, accourir

συχνός , ή, όν : nombreux ;

τοσαυτάκις : tant de fois

τραγῳδία , ας (ἡ) : la tragédie

ὑποκριτής , οῦ (ὁ) : l’acteur

Χρυσόγονος , ου (ὁ) : Chrysogonos, nom d’homme

Comparaison de traductions :

(...) εἰ νῦν τὴν πόλιν παραλαβὼν ὀλίγου δέουσαν ἐκπεπτωκέναι τῆς θαλάσσης, κατὰ γῆν δὲ μόλις τῶν προαστείων κρατοῦσαν, αὐτὴν δὲ πρὸς ἑαυτὴν στασιάζουσαν, ἐκ λυπρῶν ἔτι λειψάνων καὶ ταπεινῶν ἀναστήσας οὐ μόνον τῆς θαλάσσης τὸ κράτος ἀποδέδωκεν, ἀλλὰ καὶ πεζῇ νικῶσαν ἀποδείκνυσι πανταχοῦ τοὺς πολεμίους.


Robert Flacelière et Michel Bizos, Vuibert 1963 :

(...) puisque maintenant, ayant pris en charge une cité presque évincée de son empire maritime, sur terre à peine maîtresse de ses faubourgs et, de plus, divisée contre elle-même, il l’avait relevée du sol où elle gisait comme une triste ruine pour lui restituer la domination de la mer et même, sur terre, la rendre en tous lieux victorieuse de ses ennemis.

Robert Flacelière et Emile Chambry, Les Belles Lettres 1964 :

(...) puisque à présent, ayant pris en charge la ville presque chassée de la mer, sur terre à peine maîtresse de ses faubourgs et déchirée au dedans par les factions, il l’avait relevée de la triste et humiliante condition où elle se trouvait, et, non content de lui restituer l’empire de la mer, la rendait encore sur terre partout victorieuse de ses ennemis.

  1. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

(...) puisque, aujourd’hui, alors qu’il a trouvé Athènes privée, peu s’en faut, totalement de la maîtrise de la mer et pouvant à peine, sur terre, conserver ses faubourgs, déchirée au-dedans par des séditions, il l’a pourtant relevée de cet abaissement et de ces ruines lamentables ; et il ne s’est pas contenté de lui rendre sa puissance maritime ; sur terre aussi il l’a partout montrée triomphante à ses ennemis.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

(...) : aussi bien, ayant maintenant récupéré la cité presque chassée de la mer et, sur terre, à peine maîtresse de ses faubourgs, en proie aux luttes intestines, il la relevait de ses ruines, de ses tristes et humbles ruines. Non seulement il lui a rendu l'empire de la mer, mais sur terre également il la fait apparaître partout victorieuse de ses ennemis.


Retour en haut du texte