Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

33 Réhabilitation complète

et officielleRéhabilitation complète

... et officielle !


1 Τὸ μὲν οὖν ψήφισμα τῆς καθόδου πρότερον ἐκεκύρωτο, Κριτίου τοῦ Καλλαίσχρου γράψαντος, ὡς αὐτὸς ἐν ταῖς ἐλεγείαις πεποίηκεν, ὑπομιμνῄσκων τὸν Ἀλκιβιάδην τῆς χάριτος ἐν τούτοις·

« Γνώμην δ' ἥ σε κατήγαγ', ἐγὼ ταύτην ἐν ἅπασιν

εἶπον καὶ γράψας τοὖργον ἔδρασα τόδε,

Σφραγὶς δ' ἡμετέρης γλώσσης ἐπὶ τοῖσδεσι κεῖται. »


2 Τότε δὲ τοῦ δήμου συνελθόντος εἰς ἐκκλησίαν παρελθὼν ὁ Ἀλκιβιάδης, καὶ τὰ μὲν αὑτοῦ πάθη κλαύσας καὶ ὀλοφυράμενος, ἐγκαλέσας δὲ μικρὰ καὶ μέτρια τῷ δήμῳ, τὸ δὲ σύμπαν ἀναθεὶς αὑτοῦ τινι τύχῃ πονηρᾷ καὶ φθονερῷ δαίμονι, πλεῖστα δ' εἰς ἐλπίδας τῶν πολιτῶν καὶ πρὸς τὸ θαρρεῖν διαλεχθεὶς καὶ παρορμήσας, στεφάνοις μὲν ἐστεφανώθη χρυσοῖς, ᾑρέθη δ' ἅμα καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν αὐτοκράτωρ στρατηγός. 3 Ἐψηφίσαντο δὲ καὶ τὴν οὐσίαν ἀποδοῦναι αὐτῷ καὶ τὰς ἀρὰς ἀφοσιώσασθαι πάλιν Εὐμολπίδας καὶ Κήρυκας, ἃς ἐποιήσαντο τοῦ δήμου προστάξαντος. Ἀφοσιουμένων δὲ τῶν ἄλλων Θεόδωρος ὁ ἱεροφάντης « Ἀλλ' ἐγώ » εἶπεν « οὐδὲ κατηρασάμην αὐτῷ κακὸν οὐδέν, εἰ μηδὲν ἀδικεῖ τὴν πόλιν. »Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu ch 32)

1

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait);

ψήφισμα , ψηφίσματος (τό) 1: le décret

κάθοδος , καθόδου (ἡ) : le retour (notamment d’un exil) ;

πρότερον 1: auparavant, avant, d’abord ;

κυρόω / κυρῶ : ( pl que pf P 3ème p sg ἐκεκύρωτο ) : autoriser, décider, garantir

Ce décret a été voté en 411 ; les paragraphes qui suivent et précèdent la citation évoquent les événements de 407

Κριτίας , Κριτίου (ὁ) : Critias (apparenté à Solon; cousin germain de Platon, par son père; disciple quelque temps de Socrate; poète et orateur; l’un des trente tyrans d’Athènes imposés par le Spartiate Lysandre après la défaite d’Athènes à l’issue de la guerre du Péloponnèse; mort en 403)

Κάλλαισχρος , Καλλαίσχρου (ὁ) : Kallaïskhros, nom d’homme

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 comme;

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu); Devant ;

ἐλεγεία ,ας (ἡ) : l’élégie

ποιέω / ποιῶ 1: ( pft πεποίηκα ; inf aor ποιῆσαι ) : 1 faire, fabriquer, produire ; 2 composer; représenter, mettre en vers;

ὑπομιμνήσκω : faire ressouvenir qqn (A) de qqch (G), rappeler qqch (G) à qqn (A)

χάρις , χάριτος (ἡ) 1 : (Α χάριν D pl χάρισιν ) : le service, le bienfait ;

γνώμη , ης (ἡ) 1: l’avis, la sentence, la décision ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi

κατάγω 3: ( f. κατάξω , aor κατήγαγον ) : ramener ; rappeler;

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ , ἐμοί ) 1: moi, je

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (Α τοῦτον , ταύτην , τοῦτο; génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ , εἶπον , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : parler, dire, prononcer ;

τοὖργον = crase = τό + ἔργον

ἔργον ,ου (τό) 1: l’action, l’acte

δράω / δρῶ 1: ( aor ἔδρασα ; inf δρᾶν ) : faire, accomplir (une action +A;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; ( τοῖσδεσιν : forme poétique du D)

σφαγίς , σφαγῖδος (ἡ) : le sceau, le cachet

ἡμέτερος , α, ον 1: ( G ἡμετέρου , ἡμετέρης , ἡμετέρου ) : notre

γλῶσσα , γλώσσης / γλῶττα , ης (ἡ) 3: la langue, => la parole

ἐπί + D 1: 1 sur (sans mvt) , dans ; conformément à ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἐπὶ τοῖσδεσι : comprendre : dans les vers qui précèdent

κεῖμαι 1: ( 3ème p sg pr κεῖται; ) : être placé, être situé, être établi, se trouver 

2

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique);

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ;part aor: συνελθών , συνελθόντος ): se réunir ;

εἰς + Α 1: dans , à  (avec mvt) ;

ἐκκλησία , ας (ἡ) 2: l’assemblée, l’assemblée du peuple

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρελήλυθα ; part aor παρελθών , παρελθόντος ) : s’avancer (devant une assemblée pour parler), se présenter ;

πάθος , ους (τό) 3: le malheur;

κλαίω 3: ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα , part aor κλαύσας ) 3: pleurer; + G (de cause) : pleurer, déplorer, pleurer sur, se lamenter sur ;

ὀλοφύρομαι (part pr ὀλοφυρόμενος ; part aor ὀλοφυράμενος  ) : 1 se lamenter ; 2 +G : se lamenter sur qqch, déplorer ;

ἐγκαλέω / ἐγκαλῶ 2: reprocher, faire des reproches à (+D)  

μικρός , ά, όν 1: petit ; faible, peu important, léger ;

μέτριος , α, ον  2: mesuré, modéré

σύμπας / ξύμπας , σύμπασα , σύμπαν  4: tout entier, tout ensemble, la totalité de (intensif de πᾶς), absolument tout

τὸ σύμπαν : adj substantivé

ἀνατίθεμαι 4: ( part aor ἀναθείς ) : 1 mettre sur; 2 attribuer la cause de qqch à, reporter sur, imputer à ;

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non; situation; l’aventure, l’incident, le coup du sort ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune;

πονηρός , πονηρά , πονηρόν 1: mauvais, méchant, fâcheux, nuisible

φθονερός , ά,όν : envieux, jaloux

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité, le dieu ;

πλεῖστα 1: adv : le plus, le plus souvent

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, pour 

θαρρέω / θαρρ3: 1 prendre courage, être courageux; 2 avoir confiance, être confiant ;

διαλέγομαι 1: (aor. διελέχθην , inf aor διαλεχθῆναι , part. aor διαλεχθείς )  : s’exprimer

παρορμάω / παρορμῶ : ( aor παρώρμησα , part aor παρορμήσας ) : encourager à, pousser à ; exciter, stimuler;

στέφανος , ου (ὁ) 2: couronne 

στεφανόω / στεφανῶ 3: ( impf ἐστεφάνουν ; aor ἐστεφάνωσα ; inf pr στεφανοῦν ; aor P ἐστεφανώθην ) : couronner, donner une couronne ; récompenser, attribuer un honneur ;

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: d’or

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ) :  choisir ; // P (aor ᾑρέθην) être élu, être nommé ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

αὐτοκράτωρ , αὐτοκράτορος : muni des pleins pouvoirs

3

ψηφίζομαι : ( aor M ἐψηφισάμην ) : voter, décider par un vote ;

Ἐψηφίσαντο : pl. à valeur d’indéfini ; « on... »

οὐσία , ας (ἡ) 1: la fortune, les biens

ἀρά , ἀρᾶς (ἡ) 4: l’imprécation, la malédiction 

τὰς ἀρς cf chapitre 22,4-5

ἀφοσιόω / ἀφοσιῶ : ( part pr M : ἀφοσιούμενος , inf aor M ἀφοσιώσασθαι ) : purifier ; // M détourner par une expiation ;

πάλιν  1:  en sens inverse;

Εὐμολπίδαι , Εὐμολπιδῶν (οἱ) : les Eumolpides, famille sacerdotale chargée du culte de Déméter

Κήρυκες , Κηρύκων (οἱ) : les Hérauts / les Kèrykes, famille sacerdotale, à Athènes, chargée de l’administration des Mystères d’Eleusis

προστάσσω / προστάττω 2: ( προστάξω , προσέταξα , προστέταχα ; part aor προστάξας , προστάξαντος ) : prescrire, ordonner, commander, imposer;

Θεόδωρος , ου (ὁ) : Théodoros, Théodore

ἱεροφάντης , ἱεροφάντου (ὁ) : le hiérophante, celui qui dévoile les choses sacrées ;

καταράομαι / καταρῶμαι : ( aor κατηρασάμην , inf καταρᾶσθαι) : maudire, lancer des imprécations ; faire une imprécation pour causer qqch (+A) contre qqn (D)

κακός , ή, όν 1: mauvais, malheureux

οὐδὲ ... οὐδέν : règle : 2 négations composées se renforcent

εἰ  1: si // expr. : εἰ μή , sauf si ;

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

ἀδικέω / ἀδικῶ 1: faire du tort, faire du mal à (+Α) être injuste, commettre un crime ; + 2A : commettre une injustice (A) contre (A);Vocabulaire alphabétique :

ἀδικέω / ἀδικῶ 1: faire du tort, faire du mal à (+Α) être injuste, commettre un crime ; + 2A : commettre une injustice (A) contre (A);

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ) :  choisir ; // P (aor ᾑρέθην) être élu, être nommé ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

ἀνατίθεμαι 4: ( part aor ἀναθείς ) : 1 mettre sur; 2 attribuer la cause de qqch à, reporter sur, imputer à ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

ἀρά , ἀρᾶς (ἡ) 4: l’imprécation, la malédiction 

αὐτοκράτωρ , αὐτοκράτορος : muni des pleins pouvoirs

ἀφοσιόω / ἀφοσιῶ : ( part pr M : ἀφοσιούμενος , inf aor M ἀφοσιώσασθαι ) : purifier ; // M détourner par une expiation ;

γλῶσσα , γλώσσης / γλῶττα , ης (ἡ) 3: la langue, => la parole

γνώμη , ης (ἡ) 1: l’avis, la sentence, la décision ;

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité, le dieu ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique);

διαλέγομαι 1: (aor. διελέχθην , inf aor διαλεχθῆναι , part. aor διαλεχθείς )  : s’exprimer

δράω / δρῶ 1: ( aor ἔδρασα ; inf δρᾶν ) : faire, accomplir (une action +A;

ἐγκαλέω / ἐγκαλῶ 2: reprocher, faire des reproches à (+D)  

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰ  1: si // expr. : εἰ μή , sauf si ;

εἰς + Α 1: dans , à  (avec mvt) ;

ἐκκλησία , ας (ἡ) 2: l’assemblée, l’assemblée du peuple

ἐλεγεία ,ας (ἡ) : l’élégie

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu); Devant ;

ἐπί + D 1: 1 sur (sans mvt) , dans ; conformément à ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἔργον ,ου (τό) 1: l’action, l’acte

Εὐμολπίδαι , Εὐμολπιδῶν (οἱ) : les Eumolpides, famille sacerdotale chargée du culte de Déméter

ἡμέτερος , α, ον 1: ( G ἡμετέρου , ἡμετέρης , ἡμετέρου ) : notre

θαρρέω / θαρρ3: 1 prendre courage, être courageux; 2 avoir confiance, être confiant ;

Θεόδωρος , ου (ὁ) : Théodoros, Théodore

ἱεροφάντης , ἱεροφάντου (ὁ) : le hiérophante, celui qui dévoile les choses sacrées ;

κάθοδος , καθόδου (ἡ) : le retour (notamment d’un exil) ;

κακός , ή, όν 1: mauvais, malheureux

Κάλλαισχρος , Καλλαίσχρου (ὁ) : Kallaïskhros, nom d’homme

κατάγω 3: ( f. κατάξω , aor κατήγαγον ) : ramener ; rappeler;

καταράομαι / καταρῶμαι : ( aor κατηρασάμην , inf καταρᾶσθαι) : maudire, lancer des imprécations ; faire une imprécation pour causer qqch (+A) contre qqn (D)

κεῖμαι 1: ( 3ème p sg pr κεῖται; ) : être placé, être situé, être établi, se trouver 

Κήρυκες , Κηρύκων (οἱ) : les Hérauts / les Kèrykes, famille sacerdotale, à Athènes, chargée de l’administration des Mystères d’Eleusis

κλαίω 3: ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα , part aor κλαύσας ) 3: pleurer; + G (de cause) : pleurer, déplorer, pleurer sur, se lamenter sur ;

Κριτίας , Κριτίου (ὁ) : Critias (apparenté à Solon; cousin germain de Platon, par son père; disciple quelque temps de Socrate; poète et orateur; l’un des trente tyrans d’Athènes imposés par le Spartiate Lysandre après la défaite d’Athènes à l’issue de la guerre du Péloponnèse; mort en 403)

κυρόω / κυρῶ : ( pl que pf P 3ème p sg ἐκεκύρωτο ) : autoriser, décider, garantir

λέγω 1 1: ( ἐρῶ , εἶπον , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : parler, dire, prononcer ;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait);

μέτριος , α, ον  2: mesuré, modéré

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μικρός , ά, όν 1: petit ; faible, peu important, léger ;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; ( τοῖσδεσιν : forme poétique du D)

ὀλοφύρομαι (part pr ὀλοφυρόμενος ; part aor ὀλοφυράμενος  ) : 1 se lamenter ; 2 +G : se lamenter sur qqch, déplorer ;

οὐσία , ας (ἡ) 1: la fortune, les biens

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (Α τοῦτον , ταύτην , τοῦτο; génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

πάθος , ους (τό) 3: le malheur;

πάλιν  1:  en sens inverse;

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρελήλυθα ; part aor παρελθών , παρελθόντος ) : s’avancer (devant une assemblée pour parler), se présenter ;

παρορμάω / παρορμῶ : ( aor παρώρμησα , part aor παρορμήσας ) : encourager à, pousser à ; exciter, stimuler;

πλεῖστα 1: adv : le plus, le plus souvent

ποιέω / ποιῶ 1: ( pft πεποίηκα ; inf aor ποιῆσαι ) : 1 faire, fabriquer, produire ; 2 composer; représenter, mettre en vers;

πονηρός , πονηρά , πονηρόν 1: mauvais, méchant, fâcheux, nuisible

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, pour 

προστάσσω / προστάττω 2: ( προστάξω , προσέταξα , προστέταχα ; part aor προστάξας , προστάξαντος ) : prescrire, ordonner, commander, imposer;

πρότερον 1: auparavant, avant, d’abord ;

στέφανος , ου (ὁ) 2: couronne 

στεφανόω / στεφανῶ 3: ( impf ἐστεφάνουν ; aor ἐστεφάνωσα ; inf pr στεφανοῦν ; aor P ἐστεφανώθην ) : couronner, donner une couronne ; récompenser, attribuer un honneur ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi

σύμπας / ξύμπας , σύμπασα , σύμπαν  4: tout entier, tout ensemble, la totalité de (intensif de πᾶς), absolument tout

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ;part aor: συνελθών , συνελθόντος ): se réunir ;

σφαγίς , σφαγῖδος (ἡ) : le sceau, le cachet

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non; situation; l’aventure, l’incident, le coup du sort ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune;

ὑπομιμνήσκω : faire ressouvenir qqn (A) de qqch (G), rappeler qqch (G) à qqn (A)

φθονερός , ά,όν : envieux, jaloux

χάρις , χάριτος (ἡ) 1 : (Α χάριν D pl χάρισιν ) : le service, le bienfait ;

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: d’or

ψηφίζομαι : ( aor M ἐψηφισάμην ) : voter, décider par un vote ;

ψήφισμα , ψηφίσματος (τό) 1: le décret

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 comme;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀδικέω / ἀδικῶ 1: faire du tort, faire du mal à (+Α) être injuste, commettre un crime ; + 2A : commettre une injustice (A) contre (A);

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ) :  choisir ; // P (aor ᾑρέθην) être élu, être nommé ;

ἅμα 1: en même temps, à la fois, simultanément  ; ἅμα καί : en même temps que, et en même temps, et simultanément ;

ἅπας , ἅπασα , ἅπαν 1: (plus fort que πᾶς)  tout sans exception, absolument tout, tout, tout entier ; pl : tous ;

γνώμη , ης (ἡ) 1: l’avis, la sentence, la décision ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique);

διαλέγομαι 1: (aor. διελέχθην , inf aor διαλεχθῆναι , part. aor διαλεχθείς )  : s’exprimer

δράω / δρῶ 1: ( aor ἔδρασα ; inf δρᾶν ) : faire, accomplir (une action +A;

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰ  1: si // expr. : εἰ μή , sauf si ;

εἰς + Α 1: dans , à  (avec mvt) ;

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu); Devant ;

ἐπί + D 1: 1 sur (sans mvt) , dans ; conformément à ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἔργον ,ου (τό) 1: l’action, l’acte

ἡμέτερος , α, ον 1: ( G ἡμετέρου , ἡμετέρης , ἡμετέρου ) : notre

κακός , ή, όν 1: mauvais, malheureux

κεῖμαι 1: ( 3ème p sg pr κεῖται; ) : être placé, être situé, être établi, se trouver 

λέγω 1 1: ( ἐρῶ , εἶπον , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : parler, dire, prononcer ;

μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait);

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μικρός , ά, όν 1: petit ; faible, peu important, léger ;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; ( τοῖσδεσιν : forme poétique du D)

οὐσία , ας (ἡ) 1: la fortune, les biens

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (Α τοῦτον , ταύτην , τοῦτο; génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

πάλιν  1:  en sens inverse;

πλεῖστα 1: adv : le plus, le plus souvent

ποιέω / ποιῶ 1: ( pft πεποίηκα ; inf aor ποιῆσαι ) : 1 faire, fabriquer, produire ; 2 composer; représenter, mettre en vers;

πονηρός , πονηρά , πονηρόν 1: mauvais, méchant, fâcheux, nuisible

πρός + Α 1: 1 vers, en direction de, pour 

πρότερον 1: auparavant, avant, d’abord ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi

τύχη , ης (ἡ) 1: le hasard, le sort, la fortune  (favorable ou non; situation; l’aventure, l’incident, le coup du sort ; et, selon le contexte, bonheur, chance ; malheur, malchance, infortune;

χάρις , χάριτος (ἡ) 1 : (Α χάριν D pl χάρισιν ) : le service, le bienfait ;

ψήφισμα , ψηφίσματος (τό) 1: le décret

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 comme;


Fréquence 2 :

δαίμων , δαίμονος (ὁ,ἡ) 2: la divinité, le dieu ;

ἐγκαλέω / ἐγκαλῶ 2: reprocher, faire des reproches à (+D)  

ἐκκλησία , ας (ἡ) 2: l’assemblée, l’assemblée du peuple

μέτριος , α, ον  2: mesuré, modéré

παρέρχομαι 2: ( παρελεύσομαι , παρῆλθον , παρελήλυθα ; part aor παρελθών , παρελθόντος ) : s’avancer (devant une assemblée pour parler), se présenter ;

προστάσσω / προστάττω 2: ( προστάξω , προσέταξα , προστέταχα ; part aor προστάξας , προστάξαντος ) : prescrire, ordonner, commander, imposer;

στέφανος , ου (ὁ) 2: couronne 


Fréquence 3 :

γλῶσσα , γλώσσης / γλῶττα , ης (ἡ) 3: la langue, => la parole

θαρρέω / θαρρ3: 1 prendre courage, être courageux; 2 avoir confiance, être confiant ;

κατάγω 3: ( f. κατάξω , aor κατήγαγον ) : ramener ; rappeler;

κλαίω 3: ( f κλαύσομαι , aor ἔκλαυσα , part aor κλαύσας ) 3: pleurer; + G (de cause) : pleurer, déplorer, pleurer sur, se lamenter sur ;

πάθος , ους (τό) 3: le malheur;

στεφανόω / στεφανῶ 3: ( impf ἐστεφάνουν ; aor ἐστεφάνωσα ; inf pr στεφανοῦν ; aor P ἐστεφανώθην ) : couronner, donner une couronne ; récompenser, attribuer un honneur ;

χρυσέος / χρυσοῦς , χρυσέα / χρυσῆ , χρυσέον / χρυσοῦν  3: d’or


Fréquence 4 :

ἀνατίθεμαι 4: ( part aor ἀναθείς ) : 1 mettre sur; 2 attribuer la cause de qqch à, reporter sur, imputer à ;

ἀρά , ἀρᾶς (ἡ) 4: l’imprécation, la malédiction 

σύμπας / ξύμπας , σύμπασα , σύμπαν  4: tout entier, tout ensemble, la totalité de (intensif de πᾶς), absolument tout

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ;part aor: συνελθών , συνελθόντος ): se réunir ;


Ne pas apprendre :

αὐτοκράτωρ , αὐτοκράτορος : muni des pleins pouvoirs

ἀφοσιόω / ἀφοσιῶ : ( part pr M : ἀφοσιούμενος , inf aor M ἀφοσιώσασθαι ) : purifier ; // M détourner par une expiation ;

ἐλεγεία ,ας (ἡ) : l’élégie

Εὐμολπίδαι , Εὐμολπιδῶν (οἱ) : les Eumolpides, famille sacerdotale chargée du culte de Déméter

Θεόδωρος , ου (ὁ) : Théodoros, Théodore

ἱεροφάντης , ἱεροφάντου (ὁ) : le hiérophante, celui qui dévoile les choses sacrées ;

κάθοδος , καθόδου (ἡ) : le retour (notamment d’un exil) ;

Κάλλαισχρος , Καλλαίσχρου (ὁ) : Kallaïskhros, nom d’homme

καταράομαι / καταρῶμαι : ( aor κατηρασάμην , inf καταρᾶσθαι) : maudire, lancer des imprécations ; faire une imprécation pour causer qqch (+A) contre qqn (D)

Κήρυκες , Κηρύκων (οἱ) : les Hérauts / les Kèrykes, famille sacerdotale, à Athènes, chargée de l’administration des Mystères d’Eleusis

Κριτίας , Κριτίου (ὁ) : Critias (apparenté à Solon; cousin germain de Platon, par son père; disciple quelque temps de Socrate; poète et orateur; l’un des trente tyrans d’Athènes imposés par le Spartiate Lysandre après la défaite d’Athènes à l’issue de la guerre du Péloponnèse; mort en 403)

κυρόω / κυρῶ : ( pl que pf P 3ème p sg ἐκεκύρωτο ) : autoriser, décider, garantir

ὀλοφύρομαι (part pr ὀλοφυρόμενος ; part aor ὀλοφυράμενος  ) : 1 se lamenter ; 2 +G : se lamenter sur qqch, déplorer ;

παρορμάω / παρορμῶ : ( aor παρώρμησα , part aor παρορμήσας ) : encourager à, pousser à ; exciter, stimuler;

σφαγίς , σφαγῖδος (ἡ) : le sceau, le cachet

ὑπομιμνήσκω : faire ressouvenir qqn (A) de qqch (G), rappeler qqch (G) à qqn (A)

φθονερός , ά,όν : envieux, jaloux

ψηφίζομαι : ( aor M ἐψηφισάμην ) : voter, décider par un vote ;


Comparaison de traductions :

« Γνώμην δ' ἥ σε κατήγαγ', ἐγὼ ταύτην ἐν ἅπασιν

εἶπον καὶ γράψας τοὖργον ἔδρασα τόδε,

Σφραγὶς δ' ἡμετέρης γλώσσης ἐπὶ τοῖσδεσι κεῖται. »


Robert Flacelière et Emile Chambry, Les Belles Lettres 1964 :

« J’ai devant l’assemblée proposé ton rappel ;

Oralement, et par écrit, j’ai fait cela ;

Le sceau de ma parole est marqué sur cet acte. »

  1. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Ton décret de rappel, je l’ai, moi, à la face de tous

Proposé ; et c’est à mon projet que tu dois ton retour :

Le sceau de ma parole est là-dessus marqué. »

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

« L'arrêt qui t'a fait rentrer, c'est moi qui entre tous l'ai formulé de vive voix et par écrit ; c'est là mon œuvre. Le sceau de notre arrêt se trouve ici marqué. »


Retour en haut du texte